Home > Tôi mong đợi một năm của hệ thống hóa

Tôi mong đợi một năm của hệ thống hóa

Năm nay tôi mong đợi nhiều để viết và ít đi du lịch. Sau khi nhai kế hoạch hệ thống hóa của tôi đủ, tôi đã đến sớm để kết luận rằng vào cuối năm nay tôi sẽ có thêm một vài sợi tóc màu xám. Và tất cả điều này gây ra bởi mục tiêu của tôi đi trên những phát minh …

Mục tiêu của hệ thống hóa này không tìm cách tạo ra “ý tưởng nghiêm túc và khoa học“(hút thuốc lá) Sẽ trở nên trong các tài liệu chính thức cho Địa chính sử dụng, nhưng nó được dự kiến ​​sẽ là một bản tóm tắt kinh nghiệm tài liệu và các quá trình đó sẽ là công cụ thiết thực dựa trên những gì đã được thực hiện trong hai năm cuối cùng của dự án.

Đây là một ví dụ về những gì đang chờ đợi tôi, tôi đã loại bỏ các biểu tượng thể chế, việc in ấn cuối cùng sẽ cung cấp cho một thiết kế tốt hơn nhưng như một dự thảo đề xuất ở đây nó đi.

clip_image0021 tài liệu chung

Khái niệm chung là dựa trên đề xuất cho địa chính đô thị, lợi dụng nền kinh tế quy mô lớn, sử dụng đa năng và một chiến lược phát triển bền vững trong ba lĩnh vực: kỹ thuật, công nghệ và hành chính.

Do đó, tài liệu tổng quát hơn là Quy trình phương pháp cho quản lý địa chính thành phố, Ở mức rất điều hành nhưng với những chi tiết khái niệm về quản lý, dự án cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian chung và thực hiện đăng ký đất đai.

3 báo cáo kỹ thuật

Các tài liệu trước đây đề cập đến và bao gồm ba sản phẩm trung gian vẫn còn trong cách tiếp cận địa chính, thành phố:

  • Thực hiện kỹ thuật
  • Quy trình hành chính
  • Công nghệ thực hiện

Những chứa tài liệu lý thuyết nhiều hơn thực tế ở cấp độ báo cáo kỹ thuật, điều hành thấp hơn so với các tài liệu nói chung và với một mức độ mô tả tốt các hướng dẫn thực hành.

clip_image003

18 hướng dẫn thiết thực

Sau đó, trong mỗi khu vực là một loạt các hướng dẫn thực hiện thực tế (một số hướng dẫn sử dụng), những không có một cách tiếp cận người dùng cuối nhưng được gọi trong các tài liệu nêu trên, vẫn còn là một thiếu ưu tiên bởi vì tôi không nghĩ rằng mái tóc hoa râm của tôi phù hợp với rất nhiều và nếu nó thực sự, nó sẽ cung cấp cho họ một thứ tự đầu ra dựa trên nội dung đã tồn tại. Trong số này bao gồm:

Quy trình kỹ thuật Quy trình công nghệ Quy trình hành chính
Đô thị Perimeter Lập bản đồ địa chính và phục hồi Khởi nghĩa đô thị
Pháp luật áp dụng cho các Địa chính Thực hiện GIS trong Địa chính Điều tra nông thôn đất
Việc sử dụng đa năng của Địa chính Thiết bị chăm sóc Định giá địa chính
Quản lý ranh giới hành chính và giải quyết xung đột Kiểm soát kỹ thuật số của địa chính Bảng Đào tạo cán bộ và công nhận
Giá trị địa chính Tích hợp Sở Địa chính Quốc gia Lập kế hoạch và tổ chức
Phí của các tòa nhà Kỹ thuật số Địa chính bảo trì Bảo tồn địa chính

Đây là một ví dụ về cách sẽ hướng dẫn thực tế được.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.