Home > Hình ảnh ảo cập nhật Trái đất của Tây Ban Nha

Hình ảnh ảo cập nhật Trái đất của Tây Ban Nha

Lần cuối cùng chúng tôi đã có rất nhiều thành phố Tây Ban Nha đã được cập nhật bởi Virtual Earth, trong trường hợp này vào tháng nó đã được công bố một bản cập nhật lớn, mà tình cờ tham gia vào số tiền vô lý của 41.07 terabit

Nhưng thời gian này chỉ có Tây Ban Nha có giải thưởng.

clip image001318 Virtual Earth updates Spain’s images

Các thành phố là:

  • Barcelona
  • Malaga
  • Manresa
  • Mijas
  • Oviedo
  • Sagunto
  • Vigo
  • Vilanova
  • Vitoria
  • Zaragoza

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.