Total Station Betriebsanleitung für die Verwendung im KatasterTotal Station’s handbook for using in CadastreManual de Estação Total para usar no CadastroEl manual de la estación total para el uso en el CatastroLe manuel de station totale pour l’utilisation dans CadastreManualul stația totală pentru utilizarea în CadastruManuale di stazione totale per l’utilizzo in Catastoكتيب مجموع محطة للاستخدام في السجل العقاري地籍で使用するためのトータルステーションのハンドブック全站仪的使用手册籍Total Station handbok för användning i fastighetsregisterTachimetr Poradnik do stosowania w KatastruSổ tay tổng Station để sử dụng trong Địa chínhΕγχειρίδιο Total Station για χρήση στο Κτηματολόγιο지적에 사용하기위한 토탈 스테이션의 수첩कडेस्टर में उपयोग करने के लिए कुल स्टेशन की पुस्तिकाТахеометр по эксплуатации для использования в кадастреהחוברת הכולל של התחנה לשימוש בקדסטרKadastro kullanılmak üzere toplam Station el kitabıHandboek Total Station voor het gebruik in het kadaster

Ich habe für den öffentlichen Gebrauch der Leitfaden für die Stadt-Vermessung mit Tachymeter in seiner Version 1.0 für Betreiber, um zurück zu geben für die Gemeinschaft das kollektive Wissen von denen, die an diesem Training teilgenommen hochgeladen.

Dieses Release ist als links, wie es für diejenigen, die in der Ausbildung zur Verfügung gestellt im Dezember letzten Jahres für eine Woche waren ausgearbeitet wurde. Also gebe ich meinen Dank an sie für ihren wertvollen Beitrag, möglicherweise in späteren Versionen wird es ein Format Anpassung oder einige Änderungen in Bezug auf die Anwendung, die Sie gegeben wird für das laufende Jahr werden vorgenommen werden.

Ich habe es als ipaper serviert, zur Suche, Copy / Paste, Zoom in oder zwischen den Seiten navigieren, können Sie das Hauptmenü von Scribd angeboten. On-the-fly, half mir die Post, um diesen Service in die vielversprechende Inhalts Verbreitung sieht versuchen.

Landvermessung mit Tachymeter 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Es beinhaltet alle Tachymeter Grundkonzepte wie die Capture Verfahren unter Verwendung derSokkias 520 k SET, Laden mit Prolink Software und Umwandeln in dxf. Am Ende fasst er das Feld und Büro Verfahren und enthält einige Beispiele, Formate verwendet werden, um die Produktion zu steuern. Der Index Inhalt ist folgender:

I. EINFÜHRUNG

II. Die Kenntnis der TOTAL STATION

Bestimmung
Anwendung
Betrieb
Teile y Zubehör

III. TOTAL STATION ASSEMBLY

Auswahl und Kennzeichnung der Umfrage Kontrollpunkt

Montage und Fokussierung des Instruments

Nivellierung des Instruments

IV. UMFRAGE ORIENTATION

Indizierung der vertikalen und horizontalen Kreis

Die Auswahl der Arbeiten Datei

Koordinaten der Station

Kimme (Rückansicht oder Referenz)

Beginnend mit Koordinaten angenommen

V. Beobachtung und Messung durch Koordinaten

VI. Herunterladen von Daten auf DEM PC

Senden Sie die SET Daten an den Computer

Empfangen von Daten von dem Desktop-Computer

VII. EXPORT Felddaten CAD.

Importieren von Daten in das Projekt
Exportieren von Daten in CAD

ANLAGEN:

Methodik für städtische amtlichen Vermessung mit Tachymeter

Ziel

Werkzeuge, Geräte und Materialien

Human Resources

Vorgehen im Feld

Vorgehensweise im Schrank

Field Supervisor-Funktionen

Erwünschte Produkte

Produktion Formate

Pflege und Wartung Sokkias 520 k SET Modell

LITERATUR

 I’ve uploaded for public use the practice guide for Urban Cadastral Surveying using total station in its version 1.0 for operator, in order to give back to the community the collective knowledge of those who participated in this training.

This release is as left as it was elaborated for those who were in the training provided last December for a week. So I give my thanks to them for their invaluable contribution; possibly in later versions, it will be made a format adjustment or some changes relating to the application that you will be given the current year.

I have served it as ipaper, to search, copy / paste, zoom in or navigate between pages, you can use the top menu offered by Scribd. On the fly, the post helped me to try this service that looks promising in content’s dissemination.

Land surveying with total station 1.0

clip_image002

It includes all the total station basic concepts like the capture procedure using the Sokkia 520 k SET, download using Prolink software and converting to dxf. At the end it summarizes the field and office procedure and contains some formats examples that can be used to control the production. The index content is this:

I. INTRODUCTION

II. KNOWING THE TOTAL STATION

Definition
Application
Operation
Parts y accessories

III. TOTAL STATION ASSEMBLY

Selection and marking of survey control point

Mounting and focusing the instrument

Leveling the instrument

IV. SURVEY ORIENTATION

Indexing of the vertical and horizontal circle

Selection of the work file

Coordinates of the station

BACK SIGHT (Back View or reference)

Starting with assumed coordinates

V. OBSERVATION AND MEASUREMENT BY COORDINATES

VI. DATA DOWNLOADING TO THE PC

Sending the SET data to the computer

Receiving data from the desktop computer

VII. EXPORTING FIELD DATA TO CAD.

Importing data to the project
Exporting data to CAD

ANNEXES:

Methodology for urban cadastral surveying with total station

Objective

Tools, equipments and materials

Human Resources

Procedure in field

Procedure in cabinet

Field’s Supervisor functions

Requested products

Production formats

Care and maintenance of Sokkia 520 k SET model

BIBLIOGRAPHYFiz upload para o uso público do guia de boas práticas para Levantamento Cadastral Urbano utilizando estação total em sua versão 1.0 para o operador, a fim de dar a volta à comunidade o conhecimento coletivo dos que participaram nesta formação.

Esta versão é tão deixada como foi elaborado para aqueles que estavam na formação ministrada em dezembro passado durante uma semana. Então, eu dou meus agradecimentos a eles por sua inestimável contribuição, possivelmente em versões posteriores, será feito um ajuste de formato ou algumas mudanças relacionadas com a aplicação que você vai ser dado o ano em curso.

Eu servi-lo como iPaper, a pesquisa, copy / paste, zoom in ou navegar entre as páginas, você pode usar o menu superior oferecido pelo Scribd. Na mosca, o post ajudou-me a experimentar este serviço que parece promissor na disseminação de conteúdo.

Agrimensura com estação total 1,0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Ele inclui todas as estações de conceitos básicos, como o procedimento de captura utilizando oSokkia 520 k SET, Faça o download usando o software Prolink e conversão para dxf. No final resume o procedimento de campo ou escritório e contém alguns exemplos de formatos que podem ser utilizados para controlar a produção. O conteúdo do índice é o seguinte:

I. INTRODUÇÃO

II. CONHECENDO O TOTAL STATION

Definição
Aplicação
Operação
Peças y acessórios

III. TOTAL DE MONTAGEM STATION

Seleção e marcação de ponto de controle da pesquisa

Montagem e focando o instrumento

Nivelamento do instrumento

IV. ORIENTAÇÃO PARA PESQUISA

Indexação do círculo vertical e horizontal

Seleção do arquivo de trabalho

Coordenadas da estação

VISTA PARA TRÁS (Vista traseira ou de referência)

Começando com coordenadas assumidas

V. observação e medição POR COORDENADAS

VI. DATA download para o PC

Enviando os dados definida para o computador

Receber dados do computador de mesa

VII. Exportação de dados de campo para CAD.

A importação de dados para o projeto
Exportando dados para CAD

ANEXOS:

Metodologia para levantamento cadastral urbano com estação total

Objetivo

Ferramentas, equipamentos e materiais

Recursos Humanos

Procedimento em campo

Procedimento em gabinete

Funções de Supervisor de Campo

Produtos solicitados

Formatos de produção

Cuidado e manutenção de Sokkia 520 k SET modelo

BIBLIOGRAFIA

 He subido para el uso público de la guía práctica para el Levantamiento Catastral Urbano mediante estación total en su versión 1.0 para el operador, con el fin de devolver a la comunidad los conocimientos colectivos de los que participaron en esta capacitación.

Este comunicado es como salió tal como fue desarrollada para los que estaban en la formación impartida en diciembre pasado durante una semana. Así que le doy las gracias a ellos por su valiosa contribución, posiblemente en versiones posteriores, se hizo un ajuste de formato o algunos cambios en relación con la aplicación que se le dará este año.

He servido como ipaper, para buscar, copiar / pegar, acercar o navegar entre páginas, puede utilizar el menú superior ofrecido por Scribd. Sobre la marcha, el puesto me ayudó a probar este servicio que parece prometedor en la difusión de su contenido.

Geodésicos con estación total 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Incluye todos los totales conceptos básicos de la estación como el procedimiento de captura utilizando el Sokkia SET 520 k, Utilizando el software de descarga Prolink y la conversión a DXF. Al final se resume el procedimiento de campo y de oficina y contiene algunos ejemplos de formatos que pueden ser utilizados para controlar la producción. El Índice es el siguiente:

I. INTRODUCCIÓN

II. CONOCER LA ESTACIÓN TOTAL

Definición
Aplicación
Operación
Repuestos y accesorios

III. ASAMBLEA ESTACIÓN TOTAL

Selección y marcado de los puntos de control de encuesta

Montaje y centrado del instrumento

Nivelación del instrumento

IV. ORIENTACIÓN DE LA ENCUESTA

Indexación del círculo vertical y horizontal

Selección del fichero de trabajo

Coordenadas de la estación

VISTA ATRÁS (Vista posterior o de referencia)

A partir de las coordenadas asumidas

V. observación y medición por coordenadas

VI. Transferencia de datos al PC

Envío de los datos para que el equipo

Recepción de datos de la computadora de escritorio

VII. Exportación de datos de campo para CAD.

Importación de datos al proyecto
Exportación de datos a CAD

ANEXOS:

Metodología para el levantamiento catastral urbana con estación total

Objetivo

Herramientas, equipos y materiales

Recursos humanos

Procedimiento en el campo

Procedimiento en el gabinete

Funciones de Supervisor de Campo

Productos solicitados

Formatos de producción

Cuidado y mantenimiento de Sokkia SET 520 k modelo

BIBLIOGRAFÍA

 J’ai téléchargé pour l’usage public du guide de pratique pour la mensuration officielle urbain utilisant la station totale dans sa version 1.0 pour l’opérateur, afin de redonner à la communauté de la connaissance collective de ceux qui ont participé à cette formation.

Cette version est aussi laissée telle qu’elle a été élaborée pour ceux qui étaient dans la formation dispensée Décembre dernier pour une semaine. Donc, je donne mes remerciements à eux pour leur contribution inestimable; peut-être dans les versions ultérieures, il sera fait une adaptation du format ou des changements relatifs à l’application que vous recevrez l’année en cours.

J’ai servi comme ipaper, à la recherche, copier / coller, zoom ou de naviguer entre les pages, vous pouvez utiliser le menu supérieur offert par Scribd. À la volée, le poste m’a aidé à essayer ce service qui semble prometteur dans la diffusion de contenu.

Arpentage avec station totale 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Il inclut toutes les stations totales concepts de base tels que la procédure de capture à l’aide de l’Sokkia 520 k SET, De télécharger en utilisant le logiciel Prolink et la conversion au format DXF. A la fin, il résume la procédure de terrain et de bureau et contient quelques exemples de formats qui peuvent être utilisés pour contrôler la production. Le contenu de l’index est la suivante:

I. INTRODUCTION

II. CONNAÎTRE LA STATION TOTAL

Définition
Demande
Opération
Pièces y accessoires

III. ENSEMBLE DE STATION TOTAL

Sélection et marquage des points de contrôle de l’enquête

Montage et mise au point de l’instrument

Mise à niveau de l’instrument

IV. ORIENTATION DE L’ENQUÊTE

Indexation du cercle vertical et horizontal

La sélection du fichier de travail

Coordonnées de la station

Visée arrière (vue arrière ou de référence)

A partir de coordonnées assumées

V. observation et de mesure par des coordonnées

VI. TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES AU PC

Envoi des données de jeu à l’ordinateur

Réception des données provenant de l’ordinateur de bureau

VII. Exportation de données sur le terrain pour CAD.

Importation de données au projet
Exportation de données CAD

ANNEXES:

Méthodologie pour la mensuration urbain avec la station totale

Objectif

Des outils, des équipements et matériels

Ressources humaines

Procédure dans le champ

Procédure dans l’armoire

Les fonctions de superviseur de terrain

Produits demandés

Formats de production

Entretien et maintenance de Sokkia 520 k SET modèle

BIBLIOGRAPHIE

 Am încărcat pentru uz public ghidul de practica de cadastru urban cu stația totală în versiunea 1.0 pentru operator, în scopul de a da înapoi comunității cunoștințele colective a celor care au participat la acest training.

Aceasta versiune este la fel de lăsat ca acesta a fost elaborat pentru cei care au fost în formare oferite decembrie anul trecut, pentru o săptămână. Deci, eu le multumesc pentru a le pentru contribuția lor neprețuit, eventual, în versiunile ulterioare, se va face o ajustare format sau a unor modificări referitoare la aplicarea care va fi dat în anul curent.

L-am servit ca ipaper, de căutare, copy / paste, zoom in sau naviga între pagini, puteți utiliza meniul de top oferite de Scribd. Pe zbura, postul m-au ajutat pentru a încerca acest serviciu, care arata promitator, în diseminarea de conținut.

De masura cu statia totala 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Acesta include toate totale conceptele stație de bază, cum ar fi procedura de captare utilizândSokkia 520 K SET, Descărca, folosind software-ul Prolink și de conversie a DXF. La sfârșitul rezumă procedura câmp și birou și conține câteva exemple formate care pot fi folosite pentru a controla producția. Conținutul index este aceasta:

I. INTRODUCERE

II. CUNOASTEREA statia totala

Definiție
Cerere
Operație
Piese Y accesorii

III. TOTAL MONTAJ STATION

Selectarea și marcarea punctul de control studiu

Montarea și concentrându-se instrumentul

Nivelarea instrumentul

IV. ORIENTARE STUDIU

Indexarea a cercului vertical și orizontal

Selectarea fișierului de lucru

Coordonate de stația

VEDEREA spate (Vedere din spate sau de referință)

Începând cu coordonatele asumate

V. observarea și măsurarea prin coordonatele

VI. Descărcarea de date pe PC

Trimiterea set de date la calculator

Primește date de la computer

VII. Exportul de date de teren pentru a CAD.

Importul de date a proiectului
Exportul de date către CAD

ANEXE:

Metodologia de cadastru urban cu stația totală

Obiectiv

Instrumente, echipamente și materiale

Resurse Umane

Procedura în domeniu

Procedura în dulap

Funcțiile Autorității de teren lui

Produsele solicitate

Formate de producție

Îngrijirea și întreținerea Sokkia 520 K SET model

BIBLIOGRAFIE

 Ho caricato per uso pubblico la guida pratica per Urban misurazione ufficiale con stazione totale nella sua versione 1.0 per operatore, al fine di restituire alla comunità la conoscenza collettiva di coloro che hanno partecipato a questa formazione.

Questa release è come lasciata come è stato elaborato per coloro che erano nella formazione prevista nel dicembre scorso per una settimana. Quindi io do i miei ringraziamenti a loro per il loro prezioso contributo, possibilmente nelle versioni successive, verrà effettuata una rettifica di formato o di alcune modifiche riguardanti l’applicazione che vi sarà data l’anno in corso.

Ho servito come iPaper, di ricerca, copia / incolla, zoom o navigare tra le pagine, è possibile utilizzare il menu in alto offerto da Scribd. Al volo, il post mi ha aiutato a provare questo servizio che sembra essere molto promettente in diffusione di contenuti.

Terra rilevamento con stazione totale 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Esso include tutte le stazioni totali concetti di base, come la procedura di acquisizione utilizzando laSokkia 520 k SET, Scaricare utilizzando il software Prolink e la conversione in DXF. Alla fine si riassume la procedura campo e in ufficio e contiene alcuni esempi formati che possono essere usati per controllare la produzione. Il contenuto di questo indice è:

I. INTRODUZIONE

II. CONOSCERE LA STAZIONE TOTALE

Definizione
Applicazione
Operazione
Parti y accessori

III. STAZIONE TOTALE GRUPPO

La selezione e la marcatura del punto di controllo sondaggio

Montaggio e messa a fuoco lo strumento

Livellamento dello strumento

IV. INDAGINE ORIENTAMENTO

L’indicizzazione del cerchio verticale e orizzontale

Selezione del file di lavoro

Coordinate della stazione

VISTA POSTERIORE (vista posteriore o di riferimento)

Partendo con coordinate assunte

V. osservazione e la misurazione da coordinate

VI. TRASFERIMENTO DEI DATI AL PC

L’invio dei dati impostati per il computer

Ricezione dei dati dal computer desktop

VII. ESPORTAZIONE campo dati da CAD.

Importazione di dati per il progetto
Esportazione di dati CAD

ALLEGATI:

Metodologia per la misurazione ufficiale urbano con stazione totale

Obiettivo

Strumenti, attrezzature e materiali

Risorse umane

Procedura in campo

Procedura in armadio

Funzioni di supervisore del campo

Prodotti richiesti

Formati di produzione

Cura e manutenzione di Sokkia 520 k SET modello

BIBLIOGRAFIA

 لقد قمت بتحميل للاستخدام العام دليل الممارسة للمساحة المساحية العمرانية باستخدام مجموع محطة في نسخته 1.0 ل المشغل، من أجل رد الجميل للمجتمع المعارف الجماعية للذين شاركوا في هذا التدريب.

هذا الإصدار هو عندما خرج كما تم إعداد لأولئك الذين كانوا في التدريب المقدم في ديسمبر الماضي لمدة أسبوع. لذلك أعطي شكري لهم على مساهمتهم لا تقدر بثمن؛ ربما في الإصدارات اللاحقة، سيتم جعلها تعديل شكل أو بعض التغييرات المتعلقة التطبيق الذي سوف تعطى العام الحالي.

لقد خدمت أنها ipaper، للبحث، نسخ / لصق، والتكبير في أو التنقل بين الصفحات، يمكنك استخدام القائمة العلوية التي تقدمها Scribd. على الطاير، ساعد آخر لي لمحاولة هذه الخدمة التي تبدو واعدة في نشر المحتوى و.

مسح الأراضي مع مجموعه محطة 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

وهي تشمل جميع محطة مجموع المفاهيم الأساسية مثل الإجراء التقاطها باستخدام SOKKIA 520 ك SET، تحميل باستخدام برنامج برولينك والتحول إلى DXF. في نهاية الأمر يلخص الإجراء الميدانية والمكتبية ويحتوي على بعض أمثلة صيغ التي يمكن استخدامها للسيطرة على الإنتاج. مضمون المؤشر هو هذا:

I. مقدمة

II. معرفة محطة مجموع

تعريف
تطبيق
عملية
أجزاء Y الملحقات

III. تجميع المحطة المجموع

اختيار ووضع علامات على نقطة مراقبة المسح

تصاعد والتركيز الصك

الإستواء الصك

IV. ORIENTATION المسح

فهرسة دائرة الرأسي والأفقي

اختيار ملف العمل

إحداثيات المحطة

عودة البصر (عرض مرة أخرى أو المرجعية)

بدءا إحداثيات يفترض

خامسا الرصد والقياس بإحداثيات

السادس. تحميل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر

إرسال مجموعة البيانات إلى الكمبيوتر

تلقي البيانات من كمبيوتر سطح المكتب

سابعا. تصدير البيانات الميدانية لCAD.

استيراد البيانات إلى المشروع
تصدير البيانات إلى CAD

المرفقات:

منهجية المسح المساحية الحضرية مع مجموع محطة

هدف

الأدوات والمعدات والمواد

الموارد البشرية

الإجراء في مجال

الإجراء في مجلس الوزراء

وظائف المشرف الميداني لل

المنتجات المطلوبة

إنتاج الأشكال

رعاية وصيانة SOKKIA 520 ك SET نموذج

الببليوجرافية

 私は公共の使用のコミュニティにこの研修に参加した人々の集合的な知識をお返しするために、オペレータのため1.0のバージョンでトータルステーションを用いた都市の地籍測量のための実践ガイドのためにアップロードした。

このリリースでは、それは一週間の最後の12月提供訓練にあった人々のために詳述されたように、左です。 だから私は、彼らの貴重な貢献のためにそれらに感謝を与え、おそらくそれ以降のバージョンでは、それが形式調整や、あなたが現在の年を説明することをアプリケーションに関連したいくつかの変更がなされる。

私は、検索、コピー/ペーストに、ipaperとして務めでズームやページ間を移動した後は、Scribdはによって提供されるトップメニューを使うことができます。 オンザフライで、ポストは私がコンテンツの普及に有望に見えるこのサービスを試すことができました。

トータルステーション1.0測量土地

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

これは、使用してキャプチャ手順のようなすべてのトータルステーションの基本的な概念が含まれています ソキア520 k個SET、ProLinkはソフトウェアを使用し、DXFに変換するダウンロードしてください。 最後には、フィールドとオフィス手順を要約し、生産を制御するために使用できるいくつかのフォーマットの例が含まれています。 インデックスの内容は以下です:

I.はじめに

II。 トータルステーションを知る

定義
アプリケーション
操作
部品yのアクセサリー

III。 トータルステーションASSEMBLY

測量制御点の選択およびマーキング

マウントと楽器に焦点を当て

楽器を平準化

IV。 SURVEYオリエンテーション

垂直方向と水平方向の円のインデキシング

作業ファイルの選択

駅の座標

BACK SIGHT(背面図または参照)

仮定座標で始まる

座標によってV.観察と測定

VI。 PCにダウンロードDATA

コンピュータに設定されたデータを送信する

デスクトップコンピュータからのデータ受信

VII。 CAD Toフィールドデータのエクスポート。

プロジェクトにデータをインポートする
CADへのデータのエクスポート

附属书:

トータルステーションと都市地籍測量のための方法論

客観

ツール、機器や材料

人事

フィールドの手順

キャビネットの手順

フィールドのスーパーバイザ機能

要求された製品

生産フォーマット

のお手入れとメンテナンス ソキア520 k個SET モデル

文献目録

 我上传供公众使用的城市地籍测量,使用全站仪在其1.0版本为运营商,为了回馈给社会那些谁参加了这一培训的集体知识实践的指南。

此版本为左阐述,因为它是为那些谁是在12月最后一个星期的培训。 所以我给我的感谢他们的宝贵贡献;可能在以后的版本中,它将被做了的格式调整或有关申请,您将获得本年度的一些变化。

我曾作为ipaper,搜索,复制/粘贴,放大或页面之间的导航,你可以使用顶部菜单Scribd提供。 在飞,后帮我去尝试这项服务看起来很有希望在内容的传播。

土地测量与全站仪1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

它包括所有全站仪的基本概念像捕捉程序使用 索佳520 K设定下载使用ProLink软件和转换到DXF。 在结束时总结了字段和办公程序,并包含一些格式的例子,可以用于控制生产。 该指数的内容是这样的:

引言

二。 知道总台

定义
应用
手术
零件Y配件

III。 总台总成

测量控制点的选择和标记

仪器的安装和聚焦

整平仪器

四。 调查取向

索引的垂直和水平的圈子

选择的工作文件

站的坐标

后视(返回查看或参考)

从假设坐标

五,观察和测量坐标

六。 数据下载到PC

设置数据发送到计算机

从桌面电脑接收数据

七。 导出CAD的现场数据。

项目导入数据
将数据导出到CAD

附件:

城市地籍测量与全站仪的方法

客观

工具,设备和材料

人力资源

在现场的程序

机柜的程序

场的主管职能

要求的产品

生产格式

保养和维护 索佳520 K设定 模型

参考书目

 Jag har laddat upp för allmänheten handledningen för Urban Fastighetssystemet surveying totalstation i sin version 1.0 för operatören, för att ge tillbaka till samhället den samlade kunskapen hos dem som deltog i denna utbildning.

Den här versionen är så vänster som det utarbetades för dem som var i den utbildning som föreskrivs i december förra året i en vecka. Så jag ger mitt tack till dem för deras ovärderliga bidrag, möjligen i senare versioner, kommer det att göras ett format justering eller några förändringar avseende program som du kommer att få det aktuella året.

Jag har varit det som iPaper, att söka, kopiera / klistra in, zooma in eller navigera mellan sidorna, kan du använda den övre menyn som erbjuds av Scribd. I farten, hjälpte posten mig att prova denna tjänst som ser lovande ut i innehållets spridning.

Lantmäteri med total station 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Den innehåller alla totalstationer grundläggande begrepp som fångst proceduren med Sokkia 520 k SET, Hämta hjälp Prolink mjukvara och konvertering till DXF. I slutändan är det sammanfattar fältet och kontoret förfarande och innehåller några format exempel som kan användas för att styra produktionen. Indexet innehåll är här:

I. INLEDNING

II. Veta TOTALSTATION

Definition
Tillämpning
Operation
Delar y tillbehör

III. TOTALSTATION ASSEMBLY

Urval och märkning av undersökningen kontrollpunkt

Montering och fokusera instrumentet

Utjämning av instrumentet

IV. ENKÄT ORIENTERING

Indexering av den vertikala och horisontella cirkel

Val av arbetet filen

Koordinater för stationen

BACK SIGHT (sett bakifrån eller referens)

Börjar med antagna koordinater

V. iakttagelse och mätning med koordinater

VI. DATA nedladdning till PC

Sända av inställda data till datorn

Ta emot data från den stationära datorn

VII. EXPORTERA fältdata till CAD.

Import av data till projektet
Exportera data till CAD

BILAGOR:

Metodik för urban lantmäterimyndigheten mätning med totalstation

Syfte

Verktyg, utrustning och material

Human Resources

Tillvägagångssätt i fält

Tillvägagångssätt i skåpet

Field handledare funktioner

Beställda varor

Produktion format

Skötsel och underhåll av Sokkia 520 k SET modell

BIBLIOGRAFI

 I już przesłane do użytku publicznego prowadzącym praktykę Geodezji katastralnego miejskiej za pomocą tachimetru w wersji 1.0 dla operatora, aby dać z powrotem do wspólnoty zbiorowej wiedzy o tych, którzy brali udział w tym szkoleniu.

Ta wersja jest w lewo, ponieważ został opracowany dla tych, którzy byli w tym szkoleń w grudniu ubiegłego roku przez tydzień. Więc daję moje podziękowania za ich nieoceniony wkład, ewentualnie w późniejszych wersjach, zostanie dokonane korekty formacie lub pewne zmiany dotyczące stosowania, że ​​będziesz mieć bieżący rok.

Służyłem jako iPaper, do wyszukiwania, kopiuj / wklej, powiększać lub poruszać się między stronami, można używać menu główne oferowane przez Scribd. W locie, po pomógł mi spróbować tej usługi, który wygląda obiecująco w zawartość rozpowszechniania.

Z całkowitym geodezyjne stacji 1,0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Zawiera ona wszystkie Tachimetr podstawowych pojęć, takich jak procedury rejestrowania przy użyciu Sokkia 520 SET k, Pobrać za pomocą oprogramowania Prolink i konwersji do DXF. Na końcu podsumowuje procedurę pola i biurowych oraz zawiera niektóre formaty przykłady, które mogą być wykorzystywane do kontrolowania produkcji. Zawartość indeksu jest to:

I. WPROWADZENIE

II. Przeważnie tachimetr

Definicja
Aplikacja
Operacja
Części y akcesoria

III. TOTAL Stacja montażowa

Wybór i oznaczenie punktu kontrolnego badania

Montaż i skupienie na instrumencie

Poziomowanie instrumentu

IV. ORIENTACJA ANKIETA

Indeksowanie kręgu pionowego i poziomego

Wybór pliku roboczego

Współrzędne stacji

BACK WZROK (widok z tyłu lub odniesienie)

Począwszy od założonych współrzędnych

OBSERWACJA V. I POMIARY przez współrzędne

VI. Przesyłanie danych do KOMPUTERA

Wysyłanie zestawu danych do komputera

Odbiera dane z komputera stacjonarnego

VII. Eksport danych pola do CAD.

Importowanie danych do projektu
Eksport danych do CAD

Załączniki:

Metodologia miejskiej geodezji katastralnej z tachimetru

Cel

Narzędzia, sprzęt i materiały

Zasoby ludzkie

Postępowanie w zakresie

Postępowanie w szafie

Inspektor działa Fielda

Prośby o produkty

Formaty produkcyjne

Eksploatacja i konserwacja Sokkia 520 SET k model

BIBLIOGRAFIA

 Tôi đã tải lên cho công chúng sử dụng các hướng dẫn thực hành cho Khảo Sát Địa chính đô thị sử dụng tổng đài trong phiên bản của nó 1,0 cho nhà điều hành, để trả lại cho cộng đồng những kiến ​​thức tập thể của những người tham gia đào tạo này.

Phiên bản này là như lại như nó đã được xây dựng cho những người trong việc đào tạo cung cấp Tháng Mười Hai cuối cùng trong một tuần. Vì vậy, tôi tạ ơn của tôi đối với họ vì những đóng góp vô giá của họ, có thể trong các phiên bản sau, nó sẽ được thực hiện một điều chỉnh định dạng hoặc một số thay đổi liên quan đến các ứng dụng mà bạn sẽ nhận được năm nay.

Tôi đã phục vụ nó như iPaper, để tìm kiếm, sao chép / dán, phóng to hoặc di chuyển giữa các trang, bạn có thể sử dụng trình đơn đầu được cung cấp bởi Scribd. Trên đường bay, các bài viết đã giúp tôi thử dịch vụ này trông đầy hứa hẹn trong việc phổ biến nội dung.

Trắc địa, với tổng số trạm 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Nó bao gồm tất cả các khái niệm cơ bản tổng đài như các thủ tục chụp bằng cách sử dụng Sokkia 520 k SET, Tải về sử dụng phần mềm Prolink và chuyển sang dxf. Cuối cùng nó tóm tắt các thủ tục lĩnh vực và văn phòng và có chứa một số định dạng ví dụ có thể được sử dụng để điều khiển sản xuất. Nội dung chỉ số này:

I. GIỚI THIỆU

II. Hiểu biết TỔNG STATION

Định nghĩa
Ứng dụng
Hoạt động
Phần y phụ kiện

III. TỔNG HỘI STATION

Lựa chọn và đánh dấu các điểm kiểm soát cuộc điều tra

Gắn kết và tập trung các công cụ

San lấp mặt bằng các công cụ

IV. KHẢO SÁT ĐỊNH HƯỚNG

Lập chỉ mục của vòng tròn theo chiều dọc và ngang

Lựa chọn các tập tin công việc

Tọa độ của trạm

SIGHT BACK (Xem lại hoặc tham khảo)

Bắt đầu từ tọa độ giả định

V. QUAN SÁT VÀ ĐO theo tọa độ

VI. Dữ liệu tải về vào máy tính

Gửi dữ liệu SET với máy tính

Nhận dữ liệu từ máy tính để bàn

VII. XUẤT KHẨU DỮ LIỆU lĩnh vực TO CAD.

Nhập dữ liệu cho dự án
Dữ liệu xuất khẩu sang CAD

PHỤ LỤC:

Phương pháp khảo sát địa chính đô thị với tổng số trạm

Mục tiêu

Công cụ, thiết bị và vật liệu

Nhân sự

Thủ tục trong lĩnh vực

Thủ tục trong nội các

Chức năng giám sát lĩnh vực của

Sản phẩm theo yêu cầu

Định dạng sản xuất

Chăm sóc và bảo dưỡng Sokkia 520 k SET mô hình

Tài liệu tham khảo

 Έχω φορτώσει για δημόσια χρήση του πρακτικού οδηγού για την αστική Κτηματολογίου Τοπογράφων χρησιμοποιώντας γεωδαιτικός σταθμός στην έκδοση 1.0 για το χειριστή, ώστε να δώσει πίσω στην κοινότητα, η συλλογική γνώση όσων συμμετείχαν σε αυτή την κατάρτιση.

Αυτή η έκδοση είναι η αριστερά όπως αναπτύχθηκε για εκείνους που ήταν στην κατάρτιση που παρέχεται περασμένο Δεκέμβριο για μια εβδομάδα. Έτσι, δίνω ευχαριστίες μου προς αυτούς για την πολύτιμη συμβολή τους? Ενδεχομένως σε νεότερες εκδόσεις, θα γίνει μια μορφή προσαρμογής ή κάποιες αλλαγές σχετικά με την εφαρμογή που θα σας δοθεί το τρέχον έτος.

Έχω υπηρετήσει ως iPaper, στην αναζήτηση, copy / paste, μεγέθυνση ή να πλοηγηθείτε μεταξύ των σελίδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού στην κορυφή προσφέρονται από Scribd. Από την μύγα, η θέση βοήθησε να δοκιμάσετε την υπηρεσία που φαίνεται πολλά υποσχόμενη στην διάδοση του περιεχομένου του.

Τοπογραφικές με total station 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Περιλαμβάνει όλες τις γεωδαιτικός σταθμός βασικές έννοιες, όπως η διαδικασία λήψης χρησιμοποιώντας το Sokkia 520 SET k, Κατεβάστε τη χρήση Prolink λογισμικού και μετατροπή σε dxf. Στο τέλος συνοψίζει τη διαδικασία πεδίου και γραφείου και περιέχει ορισμένα παραδείγματα μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της παραγωγής. Το περιεχόμενο του δείκτη είναι η εξής:

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

II. Γνωρίζοντας την TOTAL STATION

Ορισμός
Εφαρμογή
Λειτουργία
Μέρη y αξεσουάρ

III. ΣΥΝΟΛΟ σταθμό συναρμολόγησης

Επιλογή και σήμανση του σημείου ελέγχου της έρευνας

Τοποθέτηση και εστιάζοντας το όργανο

Ισοπέδωση του μέσου

IV. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Αποδελτίωση των κάθετων και οριζόντιων κύκλο

Επιλογή του αρχείου εργασίας

Συντεταγμένες του σταθμού

Αποκαταστήσω την όρασή (πίσω όψη ή αναφοράς)

Ξεκινώντας με δεδομένο συντεταγμένες

V. παρατήρηση και μέτρηση με συντεταγμένες

VI. Τηλεφόρτωσης δεδομένων στο PC

Την αποστολή των δεδομένων SET στον υπολογιστή

Λήψη δεδομένων από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή

VII. Εξαγωγή δεδομένων πεδίου για να CAD.

Εισαγωγή δεδομένων για το έργο
Εξαγωγή δεδομένων σε CAD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Μεθοδολογία για τις αστικές κτηματολογικά αποτύπωση με total station

Σκοπός

Εργαλεία, εξοπλισμό και υλικά

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαδικασία στον τομέα

Διαδικασία στο υπουργικό συμβούλιο

Λειτουργίες του Επόπτη πεδίου

Ζητήθηκαν προϊόντα

Μορφές παραγωγής

Φροντίδα και συντήρηση Sokkia 520 SET k μοντέλο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 나는 공중 사용을 사회에이 훈련에 참여하는 사람들의 집단 지식을 다시 제공하기 위해, 연산자 1.0의 버전 토탈 스테이션을 사용하여 도시의 지적 측량을위한 실천 가이드에 대해 업로드 한.

그것은 일주일 동안 지난 12 월 제공되는 교육에 있던 사람들을 위해 정교되었다로서이 릴리스로 남아 있습니다. 그래서 나는 그들의 귀중한 공헌 그들에게 나의 감사를드립니다; 아마도 이후 버전에서, 그것은 형식을 조정하거나 당신이 현재 연도를 받게 될 것입니다하는 응용 프로그램과 관련된 일부 변경 될 것입니다.

나는 검색, 복사 / 붙여 넣기, 확대 또는 페이지 사이를 이동하려면, ipaper로 봉사했다, 당신은 Scribd에서 제공하는 최상위 메뉴를 사용할 수 있습니다. 즉석에서, 포스트 나 콘텐츠의 보급에 유망한 보이는이 서비스를 시도하는 것을 도왔다.

랜드 토탈 스테이션 1.0 조사

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

그것은을 사용하여 캡처 절차와 같은 모든 토탈 스테이션 기본 개념을 포함 SOKKIA 520 K의 SET, PROLINK 소프트웨어를 사용하여 DXF로 변환 다운로드합니다. 마지막에 그 필드와 사무실 절차를 요약하고 생산을 제어하는​​ 데 사용할 수있는 몇 가지 형식의 예제가 포함되어 있습니다. 인덱스 내용은 이것이다 :

I. 서론

II. 총 역을 아는

정의
신청
운전
부품 Y 액세서리

III. 토탈 스테이션 ASSEMBLY

설문 조사 컨트롤 포인트의 선택 및 표시

설치 및 악기를 중심으로

기기를 수평

IV. 설문 조사 오리엔테이션

수직 및 수평 원의 색인

작업 파일의 선택

역의 좌표

BACK SIGHT (후면 또는 참조)

가정 좌표로 시작

좌표 BY V. 감시 및 측정

VI. PC로 다운로드 DATA

컴퓨터에 SET 데이터를 전송

데스크톱 컴퓨터에서 데이터를 수신

VII. CAD TO 필드 데이터를 내보내기.

프로젝트에 데이터 가져 오기
CAD로 데이터 내보내기

부속서 :

토탈 스테이션과 도시 지적 측량을위한 방법론

목표

도구, 장비 및 재료

인적 자원

필드 절차

캐비닛 절차

현장의 감독자 기능

요청한 제품

생산 형식

의 관리 및 유지 보수 SOKKIA 520 K의 SET 모델

서지

 मैं सार्वजनिक उपयोग के समुदाय को इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले उन लोगों के सामूहिक ज्ञान को वापस देने के लिए, ऑपरेटर के लिए 1.0 अपने संस्करण में कुल स्टेशन का उपयोग शहरी भूकर सर्वेक्षण के लिए गाइड अभ्यास के लिए अपलोड कर दिया है.

यह एक सप्ताह के लिए पिछले साल दिसंबर में दिए गए प्रशिक्षण में थे, जो उन लोगों के लिए सविस्तार किया गया था के रूप में यह रिलीज के रूप में छोड़ दिया जाता है. इसलिए मैं उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं, संभवतः बाद के संस्करणों में, यह एक प्रारूप समायोजन या आप चालू वर्ष दिया जाएगा कि आवेदन के संबंध में कुछ परिवर्तन किए जाएगा.

मैं खोज, कॉपी / पेस्ट, में ज़ूम या पृष्ठों के बीच नेविगेट करने के लिए, ipaper के रूप में यह सेवा की है, आप स्क्रिप्ड द्वारा की पेशकश की शीर्ष मेनू का उपयोग कर सकते हैं. मक्खी पर, बाद मुझे सामग्री के प्रसार में वादा किया है कि इस सेवा की कोशिश में मदद की.

भूमि कुल स्टेशन 1.0 के साथ सर्वेक्षण

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

यह उपयोग कर कब्जा करने की प्रक्रिया की तरह सब कुल स्टेशन बुनियादी अवधारणाओं शामिल SOKKIA 520 कश्मीर सेट, PROLINK सॉफ्टवेयर का उपयोग और dxf करने के लिए परिवर्तित करें. अंत में यह क्षेत्र और कार्यालय प्रक्रिया को सारांशित और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि कुछ प्रारूपों उदाहरण हैं. सूचकांक सामग्री इस प्रकार है:

मैं शुरूआत

द्वितीय. कुल स्टेशन जानने

परिभाषा
आवेदन
आपरेशन
पार्ट्स वाई सामान

तृतीय. कुल स्टेशन विधानसभा

सर्वेक्षण नियंत्रण बिंदु का चयन और अंकन

बढ़ते और साधन ध्यान केंद्रित

साधन Leveling

चतुर्थ. सर्वेक्षण उन्मुखीकरण

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वृत्त का अनुक्रमण

काम फ़ाइल का चयन

स्टेशन के निर्देशांक

पुनः दृष्टि (वापस देखें या संदर्भ)

ग्रहण निर्देशांक के साथ शुरू

निर्देशांक द्वारा वी. अवलोकन और माप

छठी. पीसी पर डाउनलोड आंकड़े

कंप्यूटर के लिए सेट डेटा भेजा जा रहा है

डेस्कटॉप कंप्यूटर से डेटा प्राप्त

सातवीं. सीएडी के लिए जमीनी आंकड़े निर्यात.

परियोजना के लिए डेटा आयात करना
सीएडी के लिए निर्यात डेटा

Annexes:

कुल स्टेशन के साथ शहरी भूकर सर्वेक्षण के लिए क्रियाविधि

उद्देश्य

उपकरण, उपकरणों और सामग्री

मानवीय संसाधन

क्षेत्र में प्रक्रिया

कैबिनेट में प्रक्रिया

क्षेत्र के पर्यवेक्षक कार्यों

उत्पादों अनुरोध

उत्पादन प्रारूपों

की देखभाल और रखरखाव SOKKIA 520 कश्मीर सेट मॉडल

ग्रंथ सूची

 Я загрузил для общественного использования практического руководства для городского использования кадастровой съемки тахеометра в версии 1.0 для оператора, для того, чтобы отдать сообществу коллективные знания тех, кто принял участие в этой подготовке.

Этот релиз, как влево, как было разработано для тех, кто были в программу подготовки в декабре прошлого года в течение недели. Так что я даю им спасибо за их неоценимый вклад, возможно, в более поздних версиях, это будет сделано регулировки формата или некоторых изменений, связанных с приложением, которое вам будет предоставлена ​​в текущем году.

Я служил его как ipaper, искать, копировать / вставить, увеличение или перемещаться между страницами, вы можете использовать в верхнем меню, предлагаемые Scribd. На лету, пост помог мне попробовать эту услугу, что выглядит многообещающе в распространении контента.

Землемерие с тахеометра 1,0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Она включает в себя все тахеометра основные понятия, как захват процедуру с помощьюSokkia SET 520 К, Скачать по Prolink программного обеспечения и преобразования в DXF. В конце этого суммирует поле и офисных процедуру и содержит некоторые примеры форматов, которые могут быть использованы для контроля производства. Индекс содержание заключается в следующем:

I. ВВЕДЕНИЕ

II. Зная суммарный СТАНЦИЯ

Определение
Применение
Операция
Запчасти у аксессуаров

III. ИТОГО станцию ​​сборки

Выбор и маркировка обследования контрольной точки

Монтаж и фокусировки прибора

Выравнивание инструмента

IV. ОБЗОР ОРИЕНТАЦИЯ

Индексация вертикального и горизонтального круга

Выбор работы файл

Координаты станции

Взгляд назад (вид сзади или ссылки)

Начиная с координатами предполагается

В. наблюдений и измерений по координатам

VI. Загрузка данных в PC

Отправка набора данных на компьютер

Прием данных с настольным компьютером

VII. ЭКСПОРТ поле данных САПР.

Импорт данных в проект
Экспорт данных в CAD

Приложения:

Методология для городских кадастровая съемка с тахеометра

Цель

Инструменты, оборудование и материалы

Человеческими ресурсами

Процедура в поле

Процедура в шкафу

Руководитель Филда функций

Запрашиваемая продукция

Производство форматов

Уход и обслуживание Sokkia SET 520 К модель

БИБЛИОГРАФИЯ

 אני כבר הועלה לשימוש ציבור המדריך בפועל עבור מדידות Cadastral עירוניים באמצעות תחנה כוללת בגרסה 1.0 שלה למפעיל, על מנת לתת בחזרה לקהילת הידע הקולקטיבי של אלה שהשתתפו באימון הזה.

גרסה זו הנו כעזבה כפי שפרטה למי שהייתה בהכשרה הניתנת בדצמבר האחרון במשך שבוע. אז אני נותן את תודתי אליהם לתרומה רבת ערך שלהם; אולי בגירסאות מאוחרות יותר, זה ייעשה התאמת פורמט או כמה שינויים הנוגעים ליישום שיינתן לך בשנה הנוכחית.

אני שירתי אותה כiPaper, לחיפוש, העתק / דבק, הגדלה או לנווט בין דפים, אתה יכול להשתמש בתפריט העליון מוצע על ידי Scribd. במהירות ההבזק, בהודעה עזרה לי לנסות את השירות הזה שנראה מבטיח בהפצתו של התוכן.

מדידות קרקע עם תחנת סך הכל 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

זה כולל את כל מושגים הבסיסיים כמו תחנה המוחלטת ההליך ללכוד באמצעות Sokkia SET K 520, להוריד באמצעות תוכנת Prolink והמרה ל DXF. בסוף זה מסכם את הליך השדה ומשרד ומכיל כמה דוגמאות פורמטים שיכולים לשמש כדי לשלוט על ייצור. תוכן עמוד זה הוא:

I. מבוא

השני. ידיעת תחנת הכל

הגדרה
בקשה
מבצע
חלקי y אבזרים

ג. הרכבת תחנת הכל

בחירה וסימון של נקודת שליטת סקר

הרכבה והתמקדות המכשיר

פילוס המכשיר

IV. אורינטציה סקר

אינדקס של המעגל האנכי והאופקי

בחירה של קובץ העבודה

קואורדינטות של התחנה

מטווח ראייה אחורי (Back צפה או הפניה)

החל עם קואורדינטות בדויות

תצפית V. ומדידה בקואורדינטות

VI. נתוני הורדה למחשב

שליחת הנתונים המוגדרים למחשב

קבלת נתונים מהמחשב השולחני

VII. ייצוא נתוני שדה למחלת הלב כלילית.

יבוא נתונים לפרויקט
יצוא נתונים לCAD

נספחים:

מתודולוגיה למדידות קדסטר עירונית עם תחנת סך הכל

מטרה

כלים, ציוד וחומרים

משאבי אנוש

הליך בתחום

הליך בארון

פונקציות הפיקוח של השדה

מוצרים מבוקשים

פורמטי ייצור

טיפול ותחזוקה של Sokkia SET K 520 מודל

ביבליוגרפיה

 Ben kamu kullanımı topluma bu eğitime katılanların toplu bilgi geri vermek için, operatör için 1.0 kendi sürümünde total station ile Kentsel Kadastro Araştırması için uygulama kılavuzu için yükledim.

Bir hafta için geçen Aralık ayında verilen eğitim olanlar için geliştirilmiştir gibi bu sürüm olarak bırakılır. Bu yüzden onların çok değerli katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi vermek, muhtemelen sonraki sürümlerinde, bir biçim ayarlama ya da cari yıl verilecek bu uygulamaya ilişkin bazı değişiklikler yapılacaktır.

Ben arama, kopyala / yapıştır, yakınlaştırma veya sayfalar arasında gezinmek için, ipaper olarak hizmet etmiş, sen Scribd tarafından sunulan en iyi menüsünü kullanabilirsiniz. Anında, sonrası bana içeriğin yayılmasında umut verici görünüyor bu hizmeti denemek için yardımcı oldu.

Kara total station 1.0 ile ölçme

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Bu kullanarak yakalama işlemi gibi tüm total station temel kavramları içerir Sokkia 520 k SET, Prolink yazılımı kullanarak ve dxf dönüştürme indirin. Sonunda saha ve ofis prosedürü özetler ve üretim kontrol etmek için kullanılabilecek bazı biçimleri örnekler içerir. Dizin içeriği şudur:

I. GİRİŞ

II. TOTAL STATION BİLMEK

Tanım
Uygulama
Operasyon
Parçaları y aksesuarlar

III. TOTAL STATION MONTAJ

Anket kontrol noktası seçimi ve işaretleme

Montaj ve cihaz odaklama

Alet Tesviye

IV. ANKET ORYANTASYON

Dikey ve yatay daire indeksleme

Çalışma dosyası seçimi

Istasyon koordinatları

GERİ VADESİZ (Arkadan Görünüm veya referans)

Kabul koordinatları ile başlayan

KOORDİNATLARI TARAFINDAN V. GÖZLEM VE ÖLÇÜM

VI. PC İÇİN İNDİRME VERİLERİ

Bilgisayara SET veri gönderme

Masaüstü bilgisayardan veri alma

VII. CAD İÇİN ALAN VERİ İHRACAT.

Projeye veri alma
CAD veri verme

EKLER:

Total station ile kentsel kadastro ölçümler için Metodoloji

Nesnel

Alet, ekipman ve malzemeler

İnsan Kaynakları

Alanında Prosedürü

Kabine Prosedürü

Field Şefi fonksiyonları

Talep edilen ürünler

Üretim biçimleri

Bakımı ve bakım Sokkia 520 k SET model

KAYNAKLAR

 Ik heb geupload voor openbaar gebruik de praktische handleiding voor Urban kadastraal onderzoek met behulp van Total Station in de versie 1.0 voor exploitant, om de collectieve kennis van degenen die hebben deelgenomen aan deze training terug te geven aan de gemeenschap.

Deze release is zo gelaten zoals het was uitgewerkt voor hen die in de opleiding vorig jaar december voor een week waren. Dus ik mijn dank aan hen voor hun onschatbare bijdrage; eventueel in latere versies, zal het worden gemaakt van een indeling aanpassing of een aantal wijzigingen met betrekking tot de toepassing die u zal het lopende jaar worden gegeven.

Ik heb het diende als ipaper, te zoeken, copy / paste, inzoomen en navigeren tussen pagina’s, kunt u gebruik maken van het bovenste menu aangeboden door Scribd. On the fly, de post heeft me geholpen om deze dienst dat ziet er veelbelovend uit in de verspreiding hartelust uitproberen.

Landmeetkundige met total station 1.0

clip image00226 Total Station’s handbook for using in Cadastre

Het bevat alle total station basisconcepten zoals de afvang bij gebruik van het Sokkia 520 k SET, Te downloaden met behulp van Prolink software en het omzetten naar dxf. Eind vat de veld en bureauprocedure en bevat een aantal formaten voorbeelden die kunnen worden gebruikt om de productie te controleren. De inhoud van de index is dit:

I. INLEIDING

II. KENNEN DE TOTALE STATION

Definitie
Toepassing
Operatie
Onderdelen y accessoires

III. TOTAL STATION MONTAGE

Selectie en markering van survey controlepunt

Monteren en richten van het instrument

Nivellering van het instrument

IV. ENQUÊTE RICHTING

Indexering van de verticale en horizontale cirkel

Selectie van het werk bestand

Coördinaten van het station

BACK SIGHT (Terug Bekijk of verwijzing)

Beginnend met veronderstelde coördinaten

V. waarneming en meting DOOR COORDINATES

VI. Van gegevens naar het PC

De gegevens SET versturen naar de computer

Ontvangt gegevens van de desktop computer

VII. EXPORT veldgegevens CAD.

Gegevens importeren naar het project
Gegevens exporteren naar CAD

BIJLAGEN:

Methodologie voor stedelijke kadastraal onderzoek met total station

Objectief

Gereedschappen, apparatuur en materialen

Human Resources

Procedure in het veld

Procedure in kast

Supervisor functies veld

Gevraagde producten

Productieformaten

Verzorging en onderhoud van Sokkia 520 k SET model

BIBLIOGRAFIE

 

geograficas a utm 2

One thought on “Total Station Betriebsanleitung für die Verwendung im KatasterTotal Station’s handbook for using in CadastreManual de Estação Total para usar no CadastroEl manual de la estación total para el uso en el CatastroLe manuel de station totale pour l’utilisation dans CadastreManualul stația totală pentru utilizarea în CadastruManuale di stazione totale per l’utilizzo in Catastoكتيب مجموع محطة للاستخدام في السجل العقاري地籍で使用するためのトータルステーションのハンドブック全站仪的使用手册籍Total Station handbok för användning i fastighetsregisterTachimetr Poradnik do stosowania w KatastruSổ tay tổng Station để sử dụng trong Địa chínhΕγχειρίδιο Total Station για χρήση στο Κτηματολόγιο지적에 사용하기위한 토탈 스테이션의 수첩कडेस्टर में उपयोग करने के लिए कुल स्टेशन की पुस्तिकाТахеометр по эксплуатации для использования в кадастреהחוברת הכולל של התחנה לשימוש בקדסטרKadastro kullanılmak üzere toplam Station el kitabıHandboek Total Station voor het gebruik in het kadaster

  1. Iwamu D J says:

    Total station today has made survey work easy in terms of cadastral survey. But it was observed that peaple today has enback on the use of GPS instend and has also reduces the job of the surveyors.

Leave a Reply