Mein Sohn und seine ErfindungenMy son and his inventionsMeu filho e suas invençõesMi hijo y sus inventosMon fils et ses inventionsFiul meu și invențiile saleMio figlio e le sue invenzioniابني واختراعاته私の息子と彼の発明我的儿子和他的发明Min son och hans uppfinningarMój syn i jego wynalazkiCon trai của tôi và sáng chế của mìnhΟ γιος μου και τις εφευρέσεις του,내 아들과 그의 발명품मेरा बेटा है और उसके आविष्कारМой сын и его изобретенияхהבן שלי וההמצאות שלוOğlum ve buluşlarMijn zoon en zijn uitvindingen

clip image001152 My son and his inventions

Creator: DJ (mein Sohn)

Alter: 10 Jahre

Erhaltung: Going to 6..

Charakter: Zukünftige X (1 Folge)

Er sagt, es ist das System voll gepanzert mit aufgeladenen Codes. Er hat in diesem Charakter arbeitet seit einiger Zeit, und obwohl ich anfangs war es eine einfache Anpassung von Megaman (Rockman) dachte, wir müssen seine Comicstrips sehen, zu verstehen ist es durchaus ein Zeichen. Ich möchte seine Kreativität vorstellen, wenn er mehr Jahre (nicht so viel wie ich) hat.

 

 clip_image001

Creator: DJ (my son)

Age: 10 years

Grade: Going to 6th.

Character: Future X (1 episode)

He says it’s the scheme fully armored with recharged codes. He has been working in this character for some time and although initially I thought it was a simple adaptation of Megaman (Rockman), we must see his comic strips to understand it is quite a character. I would like to imagine his creativity when he has more years (not as much as I do).clip image001152 My son and his inventions

Criador: DJ (meu filho)

Idade: 10 anos

Grade: Indo para 6.

Personagem: Future X (um episódio)

Ele diz que é o esquema totalmente blindado com códigos recarregada. Ele tem trabalhado neste personagem por algum tempo e, apesar de inicialmente eu pensei que era uma simples adaptação de Megaman (Rockman), devemos ver seus quadrinhos para compreendê-lo é um grande personagem. Eu gostaria de imaginar a sua criatividade quando ele tem mais anos (não tanto como eu faço).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Creador: DJ (mi hijo)

Edad: 10 años

Grado: El ir a sexto.

Carácter: Future X (1 episodio)

Dice que es el esquema totalmente blindada con códigos recargadas. Él ha estado trabajando en este personaje durante un tiempo y aunque en un principio pensé que era una simple adaptación de Megaman (Rockman), hay que ver sus historietas para entender que es todo un personaje. Me gustaría imaginar su creatividad cuando tiene más años (no tanto como yo lo hago).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Créateur: DJ (mon fils)

Âge: 10 ans

Grade: allant à la 6ème.

Caractère: Future X (1 épisode)

Il dit que c’est le système entièrement blindé avec codes rechargée. Il a travaillé dans ce personnage pendant un certain temps et même si au début je pensais que c’était une simple adaptation de Megaman (Rockman), on doit voir ses bandes dessinées pour comprendre qu’il est un sacré personnage. Je tiens à imaginer sa créativité quand il a plus d’années (pas autant que je le fais).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Creator: DJ (fiul meu)

Varsta: 10 ani

Calitate: Mergând la 6-a.

Caracter: Viitor X (1 episod)

El spune că e schema complet blindat cu coduri reîncărcate. El a lucrat în acest caracter de ceva timp și, deși inițial am crezut că a fost o simplă adaptare a Megaman (Rockman), trebuie să vedem benzi desenate sale de a înțelege este destul de un personaj. Aș dori să-mi imaginez creativitatea lui atunci când el are mai mulți ani (nu la fel de mult ca și mine).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Creatore: DJ (mio figlio)

Età: 10 anni

Grado: Andare al 6.

Carattere: Future X (1 episodio)

Dice che è il regime di completamente blindato con codici ricaricata. Ha lavorato in questo personaggio per qualche tempo e anche se inizialmente ho pensato che fosse un semplice adattamento di Megaman (Rockman), dobbiamo vedere i suoi fumetti per capire che è un bel personaggio. Vorrei immaginare la sua creatività quando lui ha più anni (non tanto come faccio io).

 

 clip image001152 My son and his inventions

الخالق: DJ (ابني)

العمر: 10 سنوات

الصف: الذهاب الى 6.

حرف: مستقبل X (الحلقة 1)

يقول انها مخطط مدرعة بالكامل مع رموز إعادة شحنها. وقد عمل دون كلل في هذه الشخصية لبعض الوقت وعلى الرغم من البداية اعتقدت انه كان تكيف بسيطة من المتعري (روكمان)، يجب علينا أن نرى له أشرطة هزلية لفهم الأمر يختلف تماما حرف. وأود أن تتخيل إبداعه عندما يكون لديه أكثر من سنة (وليس بقدر ما أفعل).

 

 clip image001152 My son and his inventions

クリエーター:DJ(私の息子)

年齢:10歳

グレード:6日に行く。

キャラクター:今後のX(1エピソード)

彼はそれが再充電コードと完全に装甲スキームだと言う。 彼はしばらくの間、このキャラクターで働いており、最初は私はそれがロックマン(ロックマン)の単純な適応だと思ったものの、我々はそれはかなり文字であることを理解するために彼のコミックストリップを見なければならない。 私は彼がより多くの年(しない限り、私がそうであるように)を持っていたときに彼の創造性を想像したいと思います。

 

 clip image001152 My son and his inventions

创建者:DJ(我的儿子)

年龄:10岁

级:去第六。

性格:“未来(1集)

他说,这是全副武装的计划,充好电码。 一段时间,他一直工作在这个人物虽然最初我以为这是一个简单的适应洛克人洛克人,我们必须看到他的漫画的理解是相当有个性。 当他有更多的年(没有那么多像我一样),我想想像他的创造力。

 

 clip image001152 My son and his inventions

Skapare: DJ (min son)

Ålder: 10 år

Grade: Going to 6th.

Karaktär: Future X (1 episode)

Han säger att det är systemet fullt bepansrade med uppladdade koder. Han har arbetat i denna karaktär under en tid och även om ursprungligen jag trodde det var en enkel anpassning av Megaman (Rockman), måste vi se hans serier för att förstå att det är ganska karaktär. Jag skulle vilja föreställa hans kreativitet när han har fler år (inte så mycket som jag gör).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Twórca: DJ (mój syn)

Wiek: 10 lat

Grade: Przechodzenie do 6.

Charakter: X Future (1 odcinek)

Mówi, że to system w pełni opancerzony z regenerowanych kodów. Pracuje w tej postaci przez jakiś czas i choć początkowo myślałem, że to prosta adaptacja Megaman (Rockman), musimy zobaczyć jego komiksy do zrozumienia, że ​​jest dość charakter. Chciałbym sobie wyobrazić, jego kreatywność, gdy ma więcej lat (nie tak bardzo jak ja).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Tác giả: DJ (con trai của tôi)

Tuổi: 10 năm

Lớp: Đi đến thứ 6.

Nhân vật: Future X (1 tập)

Ông nói rằng đó là chương trình hoàn toàn bọc thép với mã số nạp lại. Ông đã làm việc trong nhân vật này trong một thời gian và mặc dù ban đầu tôi nghĩ đó là một ứng đơn giản của Megaman (Rockman), chúng ta phải xem truyện tranh của mình để hiểu nó là một nhân vật khá. Tôi muốn tưởng tượng sáng tạo của mình khi ông có nhiều năm (không như nhiều như tôi).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Δημιουργός: DJ (ο γιος μου)

Ηλικία: 10 έτη

Βαθμός: Πηγαίνοντας στο 6ο.

Χαρακτήρας: X Future (1 επεισόδιο)

Λέει ότι είναι το σύστημα πλήρως θωρακισμένο με επαναφορτιζόμενες κωδικούς. Έχει εργαστεί με αυτή την ιδιότητα για κάποιο χρονικό διάστημα και παρόλο που αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια απλή προσαρμογή των Megaman (Rockman), πρέπει να δούμε κόμικς του να καταλάβει ότι είναι πολύ ένας χαρακτήρας. Θα ήθελα να φανταστεί κανείς τη δημιουργικότητά του, όταν έχει περισσότερα χρόνια (όχι τόσο πολύ όσο εγώ).

 

 clip image001152 My son and his inventions

작성자 : DJ (내 아들)

나이 : 10 년

등급 : 6를하려고합니다.

특성 : 미래 X (1 화)

그는 다시 충전 코드로 완벽하게 무장 체계의 말한다. 그는 몇 시간 동안이 문자에서 일하고있다 그리고 처음에 나는 그것이 메가맨 (록맨)의 간단한 적응라고 생각하지만, 우리는 아주 문자 이해하기 위해 자신의 만화 스트립을 볼 수 있어야합니다. 나는 그가 년 이상 (안만큼 내가로)를 가질 때 자신의 창의력을 상상하고 싶습니다.

 

 clip image001152 My son and his inventions

निर्माता: डीजे (मेरे बेटे)

उम्र: 10 साल

ग्रेड: 6 के लिए जा रहे हैं.

चरित्र: भविष्य एक्स (1 प्रकरण)

उन्होंने कहा कि यह अच्छी तरह से विश्राम कोड के साथ पूरी तरह से बख़्तरबंद योजना है कहते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए इस चरित्र में काम कर रहा है और शुरू में मैं यह है Megaman (Rockman) का एक सरल अनुकूलन सोचा था कि हालांकि, हम यह काफी एक चरित्र है समझने के लिए उसकी कॉमिक स्ट्रिप्स देखना होगा. मुझे लगता है वह अधिक वर्षों (नहीं जितना मैं कर के रूप में) है जब उसकी रचनात्मकता की कल्पना करना चाहते हैं.

 

 clip image001152 My son and his inventions

Создатель: DJ (мой сын)

Возраст: 10 лет

Класс: Переход к 6-й.

Характер: Будущее X (1 эпизод)

Он говорит, что схема полностью бронированный заряжать кодов. Он работал в этом характере в течение некоторого времени, и, хотя первоначально я думал, что это была простая адаптация Megaman (Rockman), мы должны видеть его комиксы, чтобы понять, что это настоящий характер. Я хотел бы представить себе его творчества, когда у него больше года (не так, как я делаю).

 

 clip image001152 My son and his inventions

יוצר: DJ (הבן שלי)

גיל: 10 שנים

כיתה: הולך -6.

דמות: עתיד X (פרק 1)

הוא אומר שזה ערכה משוריינת באופן מלא עם קודים מוחדרים. הוא עובד באופי זה כבר כמה זמן, ולמרות שבתחילה חשבתי שזה היה עיבוד פשוט של Megaman (רוקמן), עלינו לראות את הקומיקס שלו כדי להבין שזה די אופי. אני רוצה לדמיין את היצירתיות שלו כאשר יש לו עוד שנים (לא באותה מידה כמו שאני עושה).

 

 clip image001152 My son and his inventions

Creator: DJ (oğlum)

Yaş: 10 yıl

Sınıf: 6. gitmek.

Karakter: Gelecek X (1 bölüm)

O şarj edilmiş kodları ile tam zırhlı düzeni olduğunu söylüyor. O bir süre bu karakter çalışıyor ve başlangıçta ben Megaman (Rockman) basit bir uyum olduğunu düşündüm rağmen, biz oldukça bir karakter olduğunu anlamak için onun çizgi roman görmek gerekir. Ben o yıl daha (değil kadar benim yaptığım gibi) varsa yaratıcılığını hayal etmek istiyorum.

 

 clip image001152 My son and his inventions

Creator: DJ (mijn zoon)

Leeftijd: 10 jaar

Kwaliteit: Going to 6.

Karakter: Future X (1 episode)

Hij zegt dat het de regeling volledig gepantserd met opgeladen codes. Hij is werkzaam in dit karakter voor enige tijd en hoewel ik aanvankelijk dacht dat het een eenvoudige aanpassing van Megaman (Rockman), moeten we zijn stripverhalen zien om te begrijpen het is nogal een karakter. Ik wil graag zijn creativiteit voorstellen dat als hij meer jaren (niet zo veel als ik doen).

 

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply