Manifold GIS Handbuch für die kommunale NutzungManifold GIS manual for municipal useManual de GIS Manifold para uso municipalManual de Manifold GIS para uso municipalmanuel SIG Manifold pour usage municipalManual GIS colector de utilizare MunicipalManuale GIS Collettore per uso comunaleالمنوع دليل نظام المعلومات الجغرافية لاستخدام البلدية自治体使用するマニホールドGISマニュアル市政杂用歧管GIS手册Manifold GIS manual för kommunal användningInstrukcja GIS Manifold do użytku miejskiegoỐng dẫn GIS để sử dụng, thành phốΠολλαπλής χρήσης GIS για τις δημοτικές χρήση도시 용 매니 폴드 GIS 설명서नगर निगम के उपयोग के लिए कई गुना जीआईएस पुस्तिकाКоллектор ГИС руководство по использованию муниципальнойמדריך לGIS סעפת לשימוש עירוניBelediye kullanım için Manifold CBS elSpruitstuk GIS handleiding voor gemeentelijk gebruik

Vor einiger Zeit hatte ich erwähnt, arbeitete ich ein Handbuch für die Geographic Information System (GIS) Umsetzung mit Manifold GIS. Nach meinen Rat, hatte mehrere kommentierte ihr Interesse an dem Dokument, so gegeben, dass solche Initiativen für die Verwendung durch andere, die zu verbessern und Rückmeldungen werden sollte popularisiert; hier wird nur als Referenz und nicht zum Download über Scribd veröffentlicht.

Das Dokument ist auf der unten aufgeführten Index aufgebaut, und am Ende hat Beispiele von Technikern, die geschult, während die Entwicklung der Führung entwickelt wurden. So meinen Dank an sie und an die Techniker, die in Ausarbeitung beteiligt, die auf der Fliege, nahm einige Inhalte dieses Blogs, das ist, warum es in der Bibliographie erscheint. Ich schätze auch die Geduld derjenigen, die für die Papier-Anhörung wurden.

Denn jetzt gibt es Menschen, die in einer praktischen Anleitung, die Schritt für Schritt, wie wurde das Projekt in diesem Dokument zum Ausdruck gemacht, erklärt.

Manuelle Manifold GIS für Kommunen

Manual de Manifold GIS para municipalidades

Installationshandbuch für kommunale GIS IN VERTEILERSYSTEME Version 1.1

INHALT

I. EINFÜHRUNG

II. HINTERGRUND

III. KAPITEL 1: DATA BAU

1.1 Importieren von CAD-DATA

1.2 EINFÜHRENDEN GIS-Daten

1.3 Importieren und Verknüpfen von Rasterbilder

1.4 Komponenten Koordinatensystem (Projektion und Datum)

1.5 ZEICHNUNG AUFGABEN

1.6 TABELLEN BAU

IV. KAPITEL 2: Datenanalyse

2.1 SYMBOLISIERT DATA

2.4 DATA Thematisierung

2.3 topologische Analyse

2.4 räumliche Analyse

2.5 LINK zwischen Tabellen

V. KAPITEL 3: VERÖFFENTLICHUNG von GIS-Daten in vielfältiger

3.1 Druck-Layouts

3.2 LEGENDS

3.3 Export von Komponenten zu

3.4 MODELL DER AKTIE DER ARBEIT

VI. Kapitel 4: GIS DATENPFLEGE

4.1 AUFGABEN EDITION

4.2 TABELLEN EDITION

VII. Kapitel 5: DATENVERWALTUNG

5.1 MANAGEMENT UND BACKUP VON DATEN

VIII. KAPITEL 6: DATA EXCHANGE

6.1 IMS VERÖFFENTLICHUNG (IMAGE MAP SERVICES)

6.2 WMS CONNECTION (Google Earth und andere)

6.3 Exchange WFS, WCS

6.4 EXPORT TO GIS, CAD, RASTER

6.5 KONTROLLE Wartung über APCL

IX. ANLAGEN

X. BIBLIOGRAPHY

 

 Some time ago I had mentioned I was working a manual for the Geographic Information System (GIS) implementation using Manifold GIS. After my advice, several had commented their interest in the document, so given that such initiatives should be popularized for use by others, who will improve and provide feedback; here it is published only for reference and not for download via Scribd.

The document is structured around the index listed below, and at the end has examples developed by technicians who were trained while developing the guide. So my thanks to them, and to the technicians who participated in drafting, which on the fly, took some contents of this blog, that’s why it appears in the bibliography. I also appreciate the patience of those who were consulting for the paper.

For now there are people working in a practical guide that explains step by step how was made the project reflected in this document.

Manual Manifold GIS for municipalities

Manual de Manifold GIS para municipalidades

IMPLEMENTATION MANUAL FOR MUNICIPAL GIS IN MANIFOLD SYSTEMS Version 1.1

CONTENTS

I. INTRODUCTION

II. BACKGROUND

III. CHAPTER 1: DATA CONSTRUCTION

1.1 IMPORTING CAD DATA

1.2 IMPORTING GIS DATA

1.3 IMPORTING AND LINKING RASTER IMAGES

1.4 COMPONENTS COORDINATE SYSTEM (PROJECTION AND DATUM)

1.5 DRAWING OBJECTS

1.6 TABLES CONSTRUCTION

IV. CHAPTER 2: DATA ANALYSIS

2.1 SYMBOLIZING DATA

2.4 DATA THEMING

2.3 TOPOLOGICAL ANALYSIS

2.4 SPATIAL ANALYSIS

2.5 LINK BETWEEN TABLES

V. CHAPTER 3: PUBLICATION OF GIS DATA IN MANIFOLD

3.1 PRINTING LAYOUTS

3.2 LEGENDS

3.3 EXPORTING COMPONENTS

3.4 MODEL OF SHARE WORK

VI. CHAPTER 4: GIS DATA MAINTENANCE

4.1 OBJECTS EDITION

4.2 TABLES EDITION

VII. CHAPTER 5: DATA ADMINISTRATION

5.1 MANAGEMENT AND BACKUP OF DATA

VIII. CHAPTER 6: DATA EXCHANGE

6.1 IMS PUBLICATION (IMAGE MAP SERVICES)

6.2 WMS CONNECTION (Google Earth and others)

6.3 EXCHANGE TO WFS, WCS

6.4 EXPORTING TO GIS, CAD, RASTER

6.5 CONTROL MAINTENANCE VIA APCL

IX. ANNEXES

X. BIBLIOGRAPHYAlgum tempo atrás eu havia mencionado que estava trabalhando em um manual para o Sistema de Informação Geográfica (GIS) implementação usando GIS Manifold. Depois do meu conselho, vários havia comentado seu interesse no documento, assim, uma vez que essas iniciativas devem ser popularizado para uso por outros, que irão melhorar e fornecer feedback, aqui ele é publicado apenas para referência e não para download via Scribd.

O documento está estruturado em torno do índice listados abaixo, e no final tem exemplos desenvolvido por técnicos que foram treinados durante o desenvolvimento do guia. Então, os meus agradecimentos a eles, e para os técnicos que participou da elaboração, que na hora, tirei algumas conteúdo deste blog, é por isso que aparece na bibliografia. Agradeço, também, a paciência daqueles que estavam consultando para o papel.

Por enquanto há pessoas que trabalham em um guia prático que explica passo a passo como foi feito o projeto refletido neste documento.

Manual GIS Manifold para os municípios

Manual de Manifold GIS parágrafo municipalidades

MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO GIS MUNICIPAL DE ADMISSÃO DE SISTEMAS Versão 1.1

CONTEÚDO

I. INTRODUÇÃO

II. BACKGROUND

III. CAPÍTULO 1: DADOS DE CONSTRUÇÃO

1.1 CAD IMPORTAÇÃO DE DADOS

1.2 A importação de dados GIS

1.3 importação e vinculação de imagens raster

1.4 Os componentes do sistema de coordenadas (projeção e DATUM)

1.5 Os objetos de desenho

1.6 TABELAS DE CONSTRUÇÃO

IV. CAPÍTULO 2: ANÁLISE DE DADOS

2.1 DATA simbolizando

2.4 DATA tematização

2.3 análise topológica

2.4 Análise Espacial

2,5 vínculo entre tabelas

V. CAPÍTULO 3: Publicação de dados SIG em DISTRIBUIDOR

3.1 LAYOUTS DE IMPRESSÃO

3.2 LEGENDAS

3.3 COMPONENTES DE EXPORTADORES

3.4 MODELO DE TRABALHO SOCIAL

VI. CAPÍTULO 4: GIS os dados de manutenção

4.1 OBJETOS DE EDIÇÃO

4.2 TABELAS DE EDIÇÃO

VII. CAPÍTULO 5: DADOS DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 GESTÃO E BACKUP DE DADOS

VIII. CAPÍTULO 6: DATA EXCHANGE

6.1 IMS PUBLICAÇÃO (imagem de mapa de serviços)

6.2 WMS CONNECTION (Google Earth e outros)

6.3 TROCA DE WFS, WCS

6.4 exportando para GIS, CAD, raster

6.5 MANUTENÇÃO DE CONTROLE VIA APCL

IX. ANEXOS

X. BIBLIOGRAFIA

 

 Hace algún tiempo yo había mencionado que estaba trabajando un manual para el Sistema de Información Geográfica (GIS) mediante la aplicación GIS Colector. Después de mi consejo, varios habían comentado su interés en el documento, por lo que teniendo en cuenta que este tipo de iniciativas deben ser popularizados para su uso por otros, que mejorarán y proporcionar información, aquí se publica sólo para referencia y no para su descarga a través de Scribd.

El documento se estructura en torno a que el índice se enumeran a continuación, y al final ha ejemplos desarrollados por los técnicos que fueron capacitados durante el desarrollo de la guía. Así que muchas gracias a ellos, y para los técnicos que participaron en la redacción, que sobre la marcha, tomó algunos de los contenidos de este blog, es por eso que aparece en la bibliografía. También agradezco la paciencia de los que estaban celebrando consultas para el papel.

Por ahora hay gente que trabaja en una guía práctica que explica paso a paso cómo se hizo el proyecto se refleja en este documento.

GIS Colector Manual para los municipios

Manual de Manifold GIS párrafo municipalidades

MANUAL DE APLICACIÓN DE SIG MUNICIPAL EN COLECTOR DE SISTEMAS Version 1.1

CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN

II. ANTECEDENTES

III. CAPÍTULO 1: DATOS DE CONSTRUCCIÓN

1.1 IMPORTACIÓN DE DATOS CAD

1.2 DATOS SIG IMPORTADORES

1,3 importar y vincular las imágenes de trama

1.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE COORDENADAS (proyección y datum)

1.5 Los objetos de dibujo

1.6 TABLAS DE CONSTRUCCIÓN

IV. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LOS DATOS

2.1 DATOS SIMBOLIZAN

2.4 DATOS tematización

2.3 análisis topológico

2.4 ANÁLISIS ESPACIAL

2.5 RELACIÓN ENTRE TABLAS

V. CAPÍTULO 3: Publicación de datos de SIG en el colector

3.1 diseños de impresión

3.2 LEGENDS

3.3 Exportación de componentes

3.4 MODELO DE TRABAJO SOCIAL

VI. CAPÍTULO 4: DATOS SIG MANTENIMIENTO

4.1 OBJETOS EDICIÓN

4.2 TABLAS DE EDICIÓN

VII. CAPÍTULO 5: DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN

5.1 GESTIÓN Y RESPALDO DE DATOS

VIII. CAPÍTULO 6: Data Exchange

6.1 IMS PUBLICACIÓN (imagen del mapa SERVICES)

6.2 CONEXIÓN WMS (Google Earth y otros)

6.3 CAMBIO DE CMA, WCS

6.4 Exportación a GIS, CAD, RASTER

6.5 CONTROL DE MANTENIMIENTO POR APCL

IX. ANEXOS

X. BIBLIOGRAFÍA

 

 Il ya quelque temps, j’avais mentionné que je travaillais un manuel pour le système d’information géographique (SIG) de mise en œuvre en utilisant le SIG au collecteur. Après mon avis, plusieurs ont commenté leur intérêt dans le document, de sorte étant donné que ces initiatives devraient être vulgarisées pour une utilisation par d’autres, qui permettront d’améliorer et fournir une rétroaction; ici, il est publié uniquement à titre de référence et non pas pour téléchargement via Scribd.

Le document est structuré autour de l’index ci-dessous, et à la fin a des exemples développés par les techniciens qui ont été formés pendant l’élaboration du guide. Donc merci à eux, et pour les techniciens qui ont participé à la rédaction, qui à la volée, a pris quelques contenu de ce blog, c’est pourquoi il figure dans la bibliographie. J’apprécie aussi la patience de ceux qui ont été consultant pour le papier.

Pour l’instant, il ya des gens qui travaillent dans un guide pratique qui explique étape par étape comment a été faite du projet figurent dans le présent document.

SIG Manifold Manuel pour les municipalités

Manuel de collecteur SIG para municipalidades

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE POUR SIG dans le collecteur SYSTEMS Version 1.1

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

II. CONTEXTE

III. CHAPITRE 1: CONSTRUCTION DE DONNÉES

1.1 IMPORTATION DE DONNÉES CAO

1.2 données SIG IMPORTATION

1.3 Importation et liaison des images raster

1.4 Composants système de coordonnées (PROJECTION ET DATUM)

1.5 objets de dessin

1.6 TABLES DE CONSTRUCTION

IV. CHAPITRE 2: ANALYSE DES DONNÉES

2.1 DONNEES symbolisant

2.4 DONNÉES thématisation

2.3 analyse topologique

2.4 ANALYSE SPATIALE

2.5 LIEN ENTRE LES TABLES

V. CHAPITRE 3: La publication des données du SIG dans le collecteur

3.1 PLANS D’IMPRESSION

3.2 LEGENDS

3.3 Exportation de composants

3.4 MODÈLE DE TRAVAIL SOCIAL

VI. CHAPITRE 4: Données SIG ENTRETIEN

4.1 OBJETS ÉDITION

4.2 TABLES EDITION

VII. CHAPITRE 5: Administration des données

5.1 GESTION ET DE LA SAUVEGARDE DES DONNEES

VIII. CHAPITRE 6: ÉCHANGE DE DONNÉES

6.1 PUBLICATION IMS (Image Services MAP)

6.2 WMS CONNECTION (Google Earth et autres)

6.3 ÉCHANGE DE WFS, WCS

6.4 Exportation vers les SIG, CAD, raster

6.5 CONTRÔLE DE MAINTENANCE VIA APCL

IX. ANNEXES

X. BIBLIOGRAPHIE

 

 Cu ceva timp în urmă am avut menționat lucram un manual pentru Sistemul de Informații Geografice (GIS), punerea în aplicare cu ajutorul GIS colector. După sfatul meu, mai multe au comentat interesul lor în document, astfel având în vedere că astfel de inițiative ar trebui să fie popularizat pentru a fi utilizate de către alții, care vor îmbunătăți și să ofere feedback-ul, aici este publicat doar pentru referință și nu pentru descărcare prin Scribd.

Documentul este structurat în jurul indicele enumerate mai jos, iar la final a exemple dezvoltat de tehnicieni care au fost instruiți în timp ce în curs de dezvoltare ghid. Deci, mulțumesc pentru ei, și pentru tehnicienii care au participat la elaborarea, care din mers, a avut unele tipuri de conținut de acest blog, de aceea apare în bibliografie. De asemenea, apreciez răbdarea de cei care au fost de consultanta pentru hârtie.

Pentru moment, există oameni care lucrează într-un ghid practic care explică pas cu pas cum sa făcut proiectul reflectate în acest document.

GIS Manual colector pentru municipalități

Manual de colector GIS alin municipalidades

Manualul de implementare pentru GIS municipal din SISTEME MANIFOLD Versiunea 1.1

CUPRINS

I. INTRODUCERE

II. CONTEXT

III. CAPITOLUL 1: construcții Datele

1.1 importatoare datelor CAD

1.2 Date GIS importatoare

1.3 Importul și LEGATURA imagini raster

1.4 COMPONENTE sistemul de coordonate (proiectie si o)

1.5 obiecte de desen

1.6 TABELE CONSTRUCTION

IV. CAPITOLUL 2: ANALIZA DATELOR

2.1 Date simbolizând

2.4 DATE temelor

2.3 ANALIZA topologice

2.4 analiza spatiala

2.5 LINK între tabele

V. CAPITOLUL 3: Publicarea datelor GIS în colectorul

3.1 machete de imprimare

3.2 LEGENDS

3.3 COMPONENTE EXPORTATOARE

3.4 model de lucru SHARE

VI. CAPITOLUL 4: GIS datele de întreținere

4.1 OBIECTE EDITION

4.2 TABELE EDITION

VII. CAPITOLUL 5: DATE ADMINISTRARE

5.1 GESTIONAREA ȘI rezervă a datelor

VIII. CAPITOLUL 6: SCHIMBUL DE DATE

6.1 IMS publicare (harta imagine SERVICII)

6.2 WMS CONNECTION (Google Earth și altele)

6.3 Exchange, pentru a WFS, WCS

6.4 EXPORTUL DE GIS, CAD, raster

6.5 ÎNTREȚINERE control prin APCL

IX. ANEXE

X. BIBLIOGRAFIE

 

 Qualche tempo fa avevo detto che stavo lavorando un manuale per il sistema di informazione geografica (GIS) implementazione utilizzando Manifold GIS. Dopo il mio consiglio, molti avevano commentato il loro interesse per il documento, quindi dato che tali iniziative dovrebbero essere diffuse per l’uso da parte di altri, che miglioreranno e fornire commenti, qui viene pubblicato solo per riferimento e non per il download tramite Scribd.

Il documento è strutturato attorno all’indice di seguito elencati, e alla fine ha esempi sviluppato dai tecnici che si sono formati durante lo sviluppo della guida. Quindi il mio grazie a loro, e ai tecnici che hanno partecipato all’elaborazione, che al volo, ha preso alcuni contenuti di questo blog, è per questo che appare nella bibliografia. Apprezzo anche la pazienza di chi è stato consulente per la carta.

Per ora ci sono persone che lavorano in una guida pratica che spiega passo passo come è stato fatto il progetto riflette in questo documento.

GIS Collettore Manuale per i comuni

Manual de Manifold GIS para municipalidades

MANUALE DI ATTUAZIONE PER GIS COMUNALE IN COLLETTORE SISTEMI Versione 1.1

INDICE

I. INTRODUZIONE

II. BACKGROUND

III. CAPITOLO 1: costruzione

1.1 IMPORTAZIONE DATI CAD

1.2 DATI GIS IMPORTATORE

1.3 Importare e collegando le immagini raster

1.4 COMPONENTI DEL SISTEMA DI COORDINATE (proiezione e DATUM)

1.5 Gli oggetti disegno

1.6 TABELLE DI COSTRUZIONE

IV. CAPITOLO 2: analisi dei dati

2.1 DATI simboleggia

2.4 DATI tematizzazione

2.3 ANALISI TOPOLOGICA

2.4 analisi spaziale

2.5 COLLEGAMENTO TRA TAVOLI

V. CAPITOLO 3: Pubblicazione dei dati GIS nel collettore

3.1 la stampa di layout

3.2 LEGENDS

3.3 Esportazione di componenti

3.4 MODELLO DI CAPITALE LAVORO

VI. CAPITOLO 4: GIS MANUTENZIONE DEI DATI

4.1 OGGETTI EDITION

4.2 TABELLE EDIZIONE

VII. CAPITOLO 5: dati di Administration

5.1 GESTIONE E BACKUP DEI DATI

VIII. CAPITOLO 6: SCAMBIO DI DATI

6.1 IMS PUBBLICAZIONE (immagine della mappa SERVIZI)

WMS 6.2 COLLEGAMENTO (Google Earth e altri)

6.3 SCAMBIO DI WFS, WCS

6.4 Esportazione in GIS, CAD, raster

6.5 CONTROLLO DI MANUTENZIONE VIA APCL

IX. ALLEGATI

X. BIBLIOGRAFIA

 

 منذ بعض الوقت كنت قد ذكرت كنت أعمل على دليل لنظام المعلومات الجغرافية (GIS) تنفيذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المنوع. بعد نصيحتي، عدة علقت اهتمامهم في الوثيقة، نظرا لذلك أن مثل هذه المبادرات يجب أن شعبية للاستخدام من قبل الآخرين، الذين سوف تحسين وتوفير التغذية المرتدة، وهنا يتم نشره للإشارة فقط وليس للتحميل عبر Scribd.

ويتمحور الوثيقة حول مؤشر المذكورة أدناه، وعند نهاية والأمثلة التي وضعتها الفنيين الذين تم تدريبهم في حين النامية دليل. حتى شكري لهم، وإلى الفنيين الذين شاركوا في صياغة، والتي على الطاير، استغرق بعض محتويات هذا بلوق، وهذا هو السبب في أنه يظهر في قائمة المراجع. وأنا أقدر أيضا صبر أولئك الذين كانوا استشارة للورقة.

في الوقت الراهن هناك أشخاص يعملون في دليل عملي يشرح خطوة بخطوة كيفية وقدم المشروع الوارد في هذه الوثيقة.

نظم المعلومات الجغرافية المنوع دليل للبلديات

دليل دي المنوع GIS الفقرة municipalidades

دليل تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية البلدية في MANIFOLD SYSTEMS الإصدار 1.1

المحتويات

I. مقدمة

II. BACKGROUND

III. الفصل 1: بيانات CONSTRUCTION

1.1 استيراد بيانات CAD

1.2 استيراد بيانات نظم المعلومات الجغرافية

1.3 استيراد وربط خطوط المسح الصور

1.4 مكونات تنسيق SYSTEM (الإسقاط وأن DATUM)

1.5 الكائنات الرسومية

1.6 الجداول CONSTRUCTION

IV. الفصل 2: ​​تحليل البيانات

2.1 بيانات ترمز

2.4 بيانات تطبيق السمات

2.3 تحليل الناظمة التقريبية

2.4 التحليل المكاني

2.5 رابط بين الجداول

خامسا الفصل 3: نشر بيانات نظم المعلومات الجغرافية في MANIFOLD

3.1 تخطيطات الطباعة

3.2 LEGENDS

3.3 مكونات تصدير

3.4 نموذج من العمل SHARE

السادس. الفصل 4: نظم المعلومات الجغرافية وصيانة البيانات

4.1 تعترض EDITION

4.2 الجداول EDITION

سابعا. الفصل 5: بيانات إدارة

MANAGEMENT 5.1 و الدعم الاحتياطي للبيانات

VIII. الفصل 6: تبادل البيانات

6.1 IMS المنشور (صورة خدمات MAP)

6.2 WMS (اتصال لبرنامج Google Earth وغيرها)

6.3 الصرافة تقرر القمة العالمي للأغذية، جمعية حماية الحياة البرية

6.4 صادراتها لنظم المعلومات الجغرافية، CAD، RASTER

6.5 صيانة التحكم عن طريق APCL

IX. المرفقات

X. الببليوجرافية

 

 いくつかの時間前、私は私がマニホールドGISを用いた地理情報システム(GIS)実施のためのマニュアルを働いていた言及していた。 ここでは参考のためではなくScribdは経由でダウンロード公開されている、私のアドバイスの後、いくつかは、そのような取り組みは、フィードバックを改善し、提供する他、による使用のために普及する必要があることを指定されたドキュメントへの関心を、コメントしていた。

文書は以下のインデックスを中心に構成され、最後にガイドを開発しながら訓練された技術者の例を開発しました。 だから彼らに、そして、その場で、このブログの内容の一部を取っている、起草に参加したことが文献に現れる理由だ技術者に感謝。 私はまた、紙のコンサルティングた人々の忍耐に感謝します。

今のところ、この文書に反映され、プロジェクトを作ったかを順を追って説明して実用的なガイドで働く人がいる。

自治体のためのマニュアルマニホールドGIS

マニュアルデマニホールドGISパラmunicipalidades

MANIFOLD SYSTEMSバージョン1.1市町村のGISの実装MANUAL

CONTENTS

I.はじめに

II。 背景

III。 第1章:データ構築

1.1 IMPORTING CAD DATA

1.2 IMPORTING GISデータ

ラスタイメージのインポートとリンク1.3

1.4部品座標系(投影と測地)

1.5描画オブジェクト

1.6 TABLES建設

IV。 第2章:データ分析

2.1象徴DATA

2.4 DATAテーマ設定

2.3トポロジー解析

2.4空間分析

テーブル間の2.5 LINK

V.第3章: マニホールド内のGISデータの公表

3.1 PRINTINGレイアウト

3.2 LEGENDS

3.3 EXPORTING COMPONENTS

SHAREの仕事の3.4モデル

VI。 第4章:GISのデータ保守

4.1 OBJECTS EDITION

4.2 TABLESのEDITION

VII。 第5章:データ管理

DATA OF 5.1管理とバックアップ

VIII。 第6章:データ交換

6.1 IMS PUBLICATION(IMAGE MAPサービス)

6.2 WMS接続(グーグルアースなど)

WFS、WCSに6.3 EXCHANGE

6.4 GIS、CAD、ラスタへのエクスポート

APCL VIA 6.5 CONTROLメンテナンス

IX。 附属书

X. BIBLIOGRAPHY

 

 前一段时间,我曾提到我工作手册使用集成块GIS地理信息系统(GIS)实现。 我的意见后,一些评论他们的兴趣在文档中,因此,这样的举措应该推广使用,改善和提供反馈意见,在这里公布仅供参考,不通过Scribd下载。

围绕下面列出的索引文件的结构,并在年底由技术人员进行了培训,同时开发指南开发的例子。 所以,我感谢他们,谁的技术人员参加了起草,上飞了这个博客的一些内容,这就是为什么它会出现在参考书目。 我也很欣赏那些谁被咨询的纸张的耐心。

现在已经有工作人员在实际指南,说明如何一步步本文件中反映的项目。

手动集成块GIS直辖市

手动集成块GIS段municipalidades

市政GIS歧管系统版本1.1实施手册

引言

二。 背景

III。 第1章:数据结构

1.1导入CAD数据

1.2进口的GIS数据

1.3光栅图像的导入和链接

1.4组件坐标系统(投影和基准)

1.5绘图对象

1.6表建设

四。 第2章:数据分析

2.1象征数据

2.4数据主题化

2.3拓扑分析

2.4空间分析

2.5之间的联系表

五,第3章: 刊登的GIS数据在歧管

3.1打印布局

3.2 LEGENDS

3.3出口组件

3.4的购工作模型

六。 第4章:GIS数据维护

4.1对象版

4.2表版

七。 第5章:数据管理

5.1数据的管理和备份

VIII。 第6章:数据交换

6.1 IMS出版物(图像地图服务)

6.2的WMS连接(谷歌地球和其他)

6.3交流,WFS,WCS

6.4导出到GIS,CAD,栅格

的6.5控制维护威盛APCL

九。 附

十,参考书目

 

 För en tid sedan jag hade nämnt jag arbetade en handbok för geografiska informationssystem (GIS) genomförande med Manifold GIS. Efter mitt råd, hade flera kommenterat sitt intresse i dokumentet, så med tanke på att sådana initiativ bör populariseras för användning av andra, som kommer att förbättra och ge feedback, här den publiceras endast för referens och inte för nedladdning via Scribd.

Dokumentet är uppbyggt kring index anges nedan, och i slutet har exempel som utvecklats av tekniker som utbildats samtidigt utveckla guiden. Så mitt tack till dem, och de tekniker som deltog i utarbetandet, vilket i farten, tog vissa delar av innehållet i denna blogg, det är därför det verkar i litteraturförteckningen. Jag uppskattar också det tålamod av dem som samråd för papperet.

För nu finns det människor som arbetar i en praktisk guide som förklarar steg för steg hur blev projektet återspeglas i detta dokument.

Manuell Manifold GIS för kommuner

Manual de Manifold GIS para municipalidades

GENOMFÖRANDE MANUAL för kommunal GIS i många system Version 1.1

INNEHÅLL

I. INLEDNING

II. BAKGRUND

III. KAPITEL 1: DATA KONSTRUKTION

1.1 importerande CAD-data

1.2 importerande GIS-data

1.3 IMPORT OCH LÄNKA rasterbilder

1.4 Komponenter koordinatsystem (projektion och datum)

1.5 ritobjekt

1.6 TABELLER KONSTRUKTION

IV. KAPITEL 2: DATAANALYS

2.1 symboliserar DATA

2,4 DATA theming

2,3 topologiska ANALYS

2.4 rumslig analys

2,5 LINK mellan tabeller

V. KAPITEL 3: OFFENTLIGGÖRANDE AV GIS-data i rampen

3.1 SKRIVA LAYOUTER

3,2 LEGENDS

3,3 EXPORTERA KOMPONENTER

3.4 MODELL FÖR AKTIE ARBETE

VI. KAPITEL 4: GIS dataunderhåll

4,1 OBJECTS EDITION

4,2 TABELLER EDITION

VII. KAPITEL 5: dataadministration

5.1 och säkerhetskopiering AV DATA

VIII. KAPITEL 6: DATA EXCHANGE

6,1 IMS publikation (IMAGE karttjänster)

6.2 WMS ANSLUTNING (Google Earth och andra)

6.3 Exchange till WFS, WCS

6.4 exporterar till GIS, CAD, RASTER

6.5 STYRNING UNDERHÅLL VIA APcl

IX. BILAGOR

X. BIBLIOGRAFI

 

 Jakiś czas temu wspominał pracowałem podręcznik dla Systemu Informacji Geograficznej (GIS) realizacji z wykorzystaniem GIS kolektorze dolotowym. Po mojej rady, kilka wypowiedzieli swoje zainteresowanie w dokumencie, więc zważywszy, że takie inicjatywy powinny być popularyzowane do wykorzystania przez innych, którzy poprawią i informacji zwrotnej, tu jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie do pobrania za pośrednictwem Scribd.

Dokument skupia się wokół indeksu na liście poniżej, a na koniec został przykłady opracowane przez techników, którzy zostali przeszkoleni podczas opracowywania instrukcji. Więc moje podziękowania dla nich, i dla techników, którzy uczestniczyli w opracowaniu, które w locie, wziął jakieś zawartość bloga, dlatego pojawia się w bibliografii. Doceniam również cierpliwość tych, którzy konsultacji na papierze.

Na razie są ludzie pracujący w praktyczny przewodnik, który wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób został wykonany projekt odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.

Instrukcja GIS Manifold dla gmin

Instrukcja de Manifold GIS para municipalidades

RĘCZNE WYKONANIE komunalnych KOLEKTOR SYSTEMS GIS w wersji 1.1

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. Tło

III. ROZDZIAŁ 1: DANE CONSTRUCTION

1.1 Importowanie danych CAD

1.2 Import danych GIS

1.3 IMPORT i łączenie obrazów rastrowych

1,4 elementów systemu współrzędnych (projekcja oraz PUNKTU)

1,5 obiekty rysunkowe

1.6 TABLICE BUDOWLANE

IV. ROZDZIAŁ 2: Analiza danych

2.1 Dane symbolizującej

2,4 DATA theming

2.3 ANALIZA topologicznej

2.4 ANALIZA PRZESTRZENNA

2.5 LINK między tabelami

V. ROZDZIAŁ 3: Publikacji danych GIS w kolektorze

3,1 drukarskich ARKUSZE

3,2 LEGENDS

3,3 EKSPORT COMPONENTS

3.4 MODEL PRACY ZAKŁADOWEGO

VI. ROZDZIAŁ 4: GIS danymi obsługi

4.1 Przedmiotem EDITION

4.2 EDITION TABLICE

VII. ROZDZIAŁ 5: KARTA ADMINISTRACJA

5.1 Administracja i DANYCH

VIII. ROZDZIAŁ 6: WYMIANA DANYCH

6,1 IMS PUBLIKACJA (IMAGE Usługi Mapa)

6.2 POŁĄCZENIE WMS (Google Earth i inne)

6.3 WYMIANA TO WFS, WCS

6.4 Eksport do GIS, CAD, RASTER

6.5 KONTROLA KONSERWACJA VIA APCI

IX. ZAŁĄCZNIKI

X. BIBLIOGRAFIA

 

 Một số thời gian trước đây tôi đã đề cập đến tôi đã làm việc một hướng dẫn cho các hệ thống thông tin địa lý (GIS) thực hiện sử dụng Manifold GIS. Sau khi lời khuyên của tôi, một số đã nhận xét quan tâm của họ trong các tài liệu, để cho rằng sáng kiến ​​này cần được phổ biến rộng rãi để sử dụng bởi những người khác, những người sẽ cải thiện và cung cấp thông tin phản hồi, ở đây nó được công bố chỉ để tham khảo và không cho tải về thông qua Scribd.

Tài liệu này được xây dựng xung quanh các chỉ số được liệt kê dưới đây, và cuối cùng đã ví dụ được phát triển bởi các kỹ thuật viên được đào tạo trong khi phát triển các hướng dẫn. Vì vậy, cảm ơn của tôi đối với họ, và các kỹ thuật viên tham gia soạn thảo, trong đó trên bay, lấy một số nội dung của blog này, đó là lý do tại sao nó xuất hiện trong thư mục. Tôi cũng đánh giá cao sự kiên nhẫn của những người tư vấn cho tờ báo này.

Bây giờ có những người làm việc trong một hướng dẫn giải thích từng bước làm thế nào đã được thực hiện các dự án được phản ánh trong tài liệu này.

GIS Manifold dẫn cho các đô thị

Hướng dẫn sử de Manifold GIS đoạn municipalidades

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIS, thành phố đa dạng HỆ THỐNG Phiên bản 1.1

NỘI DUNG

I. GIỚI THIỆU

II. BỐI CẢNH

III. Chương 1: DỮ LIỆU XÂY DỰNG

1.1 nhập khẩu CAD DỮ LIỆU

1.2 liệu GIS nhập khẩu

1.3 NHẬP KHẨU VÀ LIÊN KẾT HÌNH ẢNH RASTER

1.4 THÀNH PHẦN phối hợp hệ thống (DỰ VÀ DATUM)

1.5 LẬP ĐỐI TƯỢNG

1.6 BẢNG XÂY DỰNG

IV. Chương 2: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

2.1 DỮ LIỆU tượng trưng

2.4 DỮ LIỆU theming

2.3 topo Phân tích

2.4 KHÔNG GIAN PHÂN TÍCH

2,5 LINK GIỮA CÁC BẢNG

V. Chương 3: BẢN dữ liệu GIS trong đa dạng

3.1 bố trí IN

3.2 LEGENDS

3.3 THÀNH PHẦN XUẤT KHẨU

3.4 MÔ HÌNH CÔNG TÁC CỔ

VI. Chương 4: BẢO TRÌ DỮ LIỆU GIS

4.1 ĐỐI TƯỢNG EDITION

4.2 BẢNG EDITION

VII. Chương 5: QUẢN LÝ DỮ LIỆU

5.1 QUẢN LÝ VÀ BACKUP DỮ LIỆU

VIII. Chương 6: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

6.1 IMS BẢN (IMAGE MAP DỊCH VỤ)

6.2 WMS LIÊN (Google Earth và những người khác)

6.3 TRAO ĐỔI ĐỂ WFS, WCS

6.4 XUẤT KHẨU ĐẾN GIS, CAD, RASTER

6,5 KIỂM SOÁT BẢO TRÌ VIA APCL

IX. PHỤ LỤC

X. Tài liệu tham khảo

 

 Πριν από λίγο καιρό είχα αναφερθεί δούλευα ένα εγχειρίδιο για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) με χρήση της εφαρμογής GIS Manifold. Μετά από τις συμβουλές μου, πολλά είχαν σχολιάσει το ενδιαφέρον τους στο έγγραφο, έτσι δεδομένου ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να διαδοθεί για χρήση από άλλους, οι οποίοι θα βελτιώσουν και να παρέχουν ανατροφοδότηση? Εδώ δημοσιεύεται μόνο για αναφορά και όχι για λήψη μέσω Scribd.

Το έγγραφο είναι δομημένο γύρω από το δείκτη που αναφέρονται παρακάτω, και στο τέλος έχει παραδείγματα που αναπτύχθηκε από τους τεχνικούς που έχουν εκπαιδευτεί κατά την ανάπτυξη του οδηγού. Έτσι ευχαριστίες μου προς αυτούς, καθώς και για τους τεχνικούς που συμμετείχαν στην σύνταξη, η οποία on the fly, πήρε κάποια περιεχόμενα αυτού του blog, γι ‘αυτό εμφανίζεται στη βιβλιογραφία. Εκτιμώ επίσης την υπομονή όσων είχαν διαβουλεύσεις για το χαρτί.

Προς το παρόν, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σε ένα πρακτικό οδηγό που εξηγεί βήμα προς βήμα πώς έγινε το έργο αντανακλάται σε αυτό το έγγραφο.

Εγχειρίδιο GIS Manifold για τους δήμους

Manual de Manifold GIS para municipalidades

Εγχειρίδιο εφαρμογής για τις δημοτικές GIS ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MANIFOLD Έκδοση 1.1

Περιεχόμενα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ δεδομένα CAD

1.2 Εισαγωγή δεδομένων GIS

1.3 εισαγωγής και σύνδεσης εικόνες ράστερ

1.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σύστημα συντεταγμένων (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ DATUM)

1.5 αντικειμένων σχεδίασης

1.6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΕΣ

IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Συμβολίζοντας ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ θεματοποίηση

2.3 τοπολογική ΑΝΑΛΥΣΗ

2.4 Χωρική Ανάλυση

2.5 LINK μεταξύ πινάκων

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δημοσίευση στοιχείων GIS στην πολλαπλή

3.1 Διατάξεις ΕΚΤΥΠΩΣΗ

3.2 LEGENDS

3.3 εξαγωγής από ανταλλακτικά

3.4 μοντέλο εργασίας SHARE

VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: GIS δεδομένα συντήρησης

4.1 EDITION ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

4.2 EDITION ΠΙΝΑΚΕΣ

VII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων

VIII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ανταλλαγή δεδομένων

6.1 IMS ΕΚΔΟΣΗ (Υπηρεσίες image MAP)

6.2 WMS CONNECTION (Google Earth και άλλοι)

6.3 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ WFS, WCS

6.4 εξαγωγής στο GIS, CAD, RASTER

6.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ελέγχου μέσω ΑΡΟ

IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

X. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 몇 시간 전에 나는 매니 폴드 GIS를 이용하여 지리 정보 시스템 (GIS) 구현을위한 매뉴얼을 일하고 언급했다. 여기는 참조 용으로 만 아니라 Scribd를 통해 다운로드 게시, 내 충고 한 후, 몇 가지 그래서 이러한 이니셔티브는 피드백을 개선하고 제공 할 것입니다 다른 사람에 의해 사용 대중화되어야한다는 것을 주어진 문서에 대한 관심을, 댓글을 달았습니다.

이 문서는 아래의 인덱스를 중심으로 구성되고, 끝 가이드를 개발하는 동안 훈련 된 기술자에 의해 예를 개발했다. 그래서 그들에게, 그리고 비행에,이 블로그의 몇 가지 내용을 가지고 간, 초안 작성에 참여는 참고 문헌에 나타나는 이유라고 기술자에 나의 감사합니다. 나는 또한 용지 상담 한 사람들의 인내심을 주셔서 감사합니다.

지금은이 문서에 반영 프로젝트를 만든 된 방법을 단계별로 설명하는 실용적인 가이드에서 일하는 사람들이있다.

지방 자치 매뉴얼 매니 폴드 GIS

수동 데 매니 폴드 GIS 파라 municipalidades

매니 폴드 시스템 버전 1.1 시립 GIS에 대한 이행 설명서

목차

I. 서론

II. 배경

III. 제 1 장 : 자료 구조

1.1 가져 오기 CAD 데이터

1.2 가져 오기 GIS 자료

1.3 가져 오기 및 래스터 이미지를 연결

1.4 구성 요소 좌표계 (프로젝션 DATUM)

1.5 그리기 개체

1.6 테이블 건설

IV. 제 2 장 : 데이터 분석

2.1 상징 DATA

테마를 2.4 DATA

2.3 위상 분석

2.4 공간 분석

테이블 사이에 2.5 LINK

V. 제 3 장 : 매니 폴드 GIS 데이터의 출판

3.1 인쇄 레이아웃

3.2 LEGENDS

3.3 내보내기 구성 요소

공유 작업의 3.4 모델

VI. 제 4 장 : GIS 데이터 유지 보수

4.1 OBJECTS EDITION

4.2 테이블 EDITION

VII. 제 5 장 : DATA 행정

DATA 5.1 관리 및 백업

VIII. 제 6 장 : 데이터 교환

6.1 IMS 출판 (IMAGE MAP 서비스)

6.2 WMS 연결 (구글 어스 등)

WFS, WCS 6.3 EXCHANGE

6.4 GIS, CAD, 래스터 내보내기

APCL VIA 6.5 CONTROL 유지 보수

IX. 부속서

X. 서지

 

 कुछ समय पहले मैं मैं कई गुना जीआईएस का उपयोग कर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के कार्यान्वयन के लिए एक मैनुअल काम कर रहा था उल्लेख किया था. यहाँ यह केवल संदर्भ के लिए और नहीं स्क्रिप्ड माध्यम से डाउनलोड करने के लिए प्रकाशित किया जाता है, मेरी सलाह के बाद, कई तो इस तरह की पहल प्रतिक्रिया में सुधार और प्रदान करेगा जो दूसरों के द्वारा उपयोग के लिए लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए कि दिए गए दस्तावेज में उनकी रुचि, टिप्पणी की थी.

दस्तावेज़ नीचे सूचीबद्ध सूचकांक आसपास संरचित है, और अंत में गाइड विकासशील जबकि प्रशिक्षित किया गया जो तकनीशियनों द्वारा उदाहरण विकसित की है. तो उन लोगों के लिए, और, मक्खी पर, इस ब्लॉग की कुछ सामग्री ले लिया है, जो मसौदा तैयार करने में भाग लिया यह ग्रंथ सूची में प्रकट होता है यही कारण है कि जो तकनीशियनों को मेरा धन्यवाद. मैं भी कागज के लिए परामर्श कर रहे थे, जो उन लोगों के धैर्य की सराहना करते हैं.

अभी के लिए इस दस्तावेज़ में परिलक्षित परियोजना किया गया था कैसे कदम से कदम बताते हैं कि एक व्यावहारिक गाइड में काम करने वाले लोग हैं.

नगर पालिकाओं के लिए मैनुअल कई गुना जीआईएस

मैनुअल डी कई गुना जीआईएस पैरा municipalidades

कई गुना प्रणाली संस्करण 1.1 में नगर जीआईएस के कार्यान्वयन मैनुअल

सामग्री

मैं शुरूआत

द्वितीय. पृष्ठभूमि

तृतीय. अध्याय 1: आंकड़े निर्माण

1.1 का आयात सीएडी आंकड़े

1.2 का आयात जीआईएस आंकड़े

1.3 आयात और रेखापुंज छवियों को जोड़ने

1.4 घटक समन्वय प्रणाली (प्रक्षेपण और गृहीत)

1.5 आरेखण ऑब्जेक्ट्स

1.6 टेबल निर्माण

चतुर्थ. अध्याय 2: डेटा विश्लेषण

2.1 प्रतीक आंकड़े

थीम 2.4 आंकड़े

2.3 topological विश्लेषण

2.4 स्थानिक विश्लेषण

तालिकाओं के बीच 2.5 लिंक

वी. अध्याय 3: कई गुना में जीआईएस डेटा के प्रकाशन

3.1 मुद्रण लेआउट

3.2 किंवदंतियों

3.3 निर्यात घटक

शेयर काम के 3.4 मॉडल

छठी. अध्याय 4: जीआईएस डेटा रखरखाव

4.1 वस्तुओं संस्करण

4.2 टेबल संस्करण

सातवीं. अध्याय 5: आंकड़े प्रशासन

आंकड़े के 5.1 प्रबंधन और बैकअप

आठवीं. अध्याय 6: डाटा एक्सचेंज

6.1 आईएमएस प्रकाशन (छवि मानचित्र सेवा)

6.2 WMS कनेक्शन (Google धरती और अन्य)

WFS, WCS के 6.3 एक्सचेंज

6.4 जीआईएस, सीएडी, रेखापुंज को निर्यात

APCL के माध्यम से 6.5 नियंत्रण रखरखाव

नौवीं. Annexes

एक्स ग्रंथ सूची

 

 Некоторое время назад я упомянул, я работал пособие для географической информационной системы (ГИС), реализация с использованием ГИС коллектор. После моего совета, несколько прокомментировал свою заинтересованность в документе, поэтому, учитывая, что подобные инициативы следует популяризировать для использования другими лицами, которые улучшат и обеспечивать обратную связь, здесь он будет опубликован только для справки, а не для загрузки через Scribd.

Документ построен вокруг индекса, перечисленных ниже, и в конце есть примеры разработанных технических специалистов, которые прошли обучение при разработке руководства. Так что моя благодаря им, а также технических специалистов, которые участвовали в разработке, которая на лету, взял содержание этого блога, поэтому он появляется в библиографии. Я также высоко ценю терпение тех, кто консалтинг по бумаге.

Пока есть люди, работающие в практическое руководство, которое объясняет, шаг за шагом, как был сделан проект, отраженные в настоящем документе.

Руководство ГИС Коллектор для муниципалитетов

Руководство де коллектор ГИС пункт municipalidades

Руководство по реализации КОММУНАЛЬНОЙ ГИС систем трубопроводов Версия 1.1

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. Предпосылки

III. ГЛАВА 1: Данные СТРОИТЕЛЬСТВО

1,1 ИМПОРТИРОВАНИЕ данных САПР

1.2 Импорт данных ГИС

1,3 импортируя и создавая ссылки растровых изображений

1.4 КОМПОНЕНТЫ система координат (проекция и базовые)

1,5 графических объектов

1.6 ТАБЛИЦЫ СТРОИТЕЛЬСТВО

IV. ГЛАВА 2: анализ данных

2.1 символизирующие ДАННЫХ

2.4 ДАННЫЕ Тематизация

2,3 топологический анализ

2,4 пространственный анализ

2,5 LINK между таблицами

V. Глава 3: ПУБЛИКАЦИИ ДАННЫХ ГИС В КОЛЛЕКТОР

3.1 LAYOUTS ПЕЧАТИ

3,2 ЛЕГЕНДЫ

3.3 ЭКСПОРТ КОМПОНЕНТЫ

3.4 МОДЕЛЬ обмениваться результатами работы

VI. ГЛАВА 4: ГИС обслуживание данных

4.1 ОБЪЕКТЫ EDITION

4.2 ТАБЛИЦЫ EDITION

VII. ГЛАВА 5: управление данными

5.1 УПРАВЛЕНИЕ и резервного копирования данных

VIII. ГЛАВА 6: ОБМЕН ДАННЫМИ

6.1 IMS публикации (Image Map УСЛУГИ)

WMS 6.2 подключение (Google Earth и др.)

6.3 обмен WFS, WCS

6.4 ЭКСПОРТ В ГИС, CAD, растровые

6.5 КОНТРОЛЬ обслуживание через APCL

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

X. Литература

 

 לפני כמה זמן שציינתי שאני עובד ידני למערכת המידע הגיאוגרפית (GIS) יישום באמצעות GIS סעפת. לאחר העצה שלי, כמה שציין את העניין שלהם במסמך, אז בהתחשב בכך שיוזמות כאלה יש לפופולרי לשימוש על ידי אחרות, שישפר ולספק משוב, פה זה מתפרסם רק לעיון ולא להורדה דרך Scribd.

המסמך בנוי סביב המדד המפורטים להלן, ובסופו יש דוגמאות שפותח על ידי טכנאים שהוכשרו תוך פיתוח המדריך. אז תודתי אליהם, ולטכנאים שהשתתפו בניסוח, שעל לטוס, לקח כמה תוכן של הבלוג הזה, זו הסיבה שהוא מופיע בביבליוגרפיה. אני גם מעריך את הסבלנות של מי שייעצו לנייר.

לעת עתה יש אנשים שעובדים במדריך מעשי שמסביר צעד אחר צעד כיצד נעשה הפרויקט בא לידי ביטוי במסמך זה.

GIS סעפת ידני עבור עיריות

המדריך לדה סעפת GIS סעיף municipalidades

MANUAL יישום עבור GIS העירוני בסעפת גרסה 1.1 מערכות

תוכן

I. מבוא

השני. רקע

ג. פרק 1: בניית DATA

1.1 יבוא CAD נתונים

1.2 יבוא נתוני GIS

1.3 יבוא וקישור של תמונות רסטר

מערכת קואורדינטות רכיבים 1.4 (השלכה ונתון)

1.5 אובייקטים ציור

בניית לוחות 1.6

IV. פרק 2: ניתוח נתונים

2.1 הנתונים המסמלים

2.4 נתונים theming

2.3 ניתוח טופולוגי

2.4 ניתוח מרחבים

2.5 קשר בין לוחות

ו ‘פרק 3: פרסום נתוני GIS בסעפת

3.1 פריסות הדפסה

3.2 אגדות

3.3 רכיבי יצוא

3.4 מודל של עבודת שתף

VI. פרק 4: תחזוקת נתוני GIS

4.1 חפצים EDITION

מהדורת לוחות 4.2

VII. פרק 5: נתוני מנהל

5.1 ניהול וגיבוי מידע

VIII. פרק 6: חילופי נתונים

6.1 IMS פרסום (שירותי מפת תמונה)

6.2 חיבור WMS (Google Earth ואחרים)

6.3 חליפין לWFS, WCS

6.4 ייצוא לGIS, CAD, רסטר

תחזוקת 6.5 לשלוט באמצעות APCL

התשיעי. נספחים

X. ביבליוגרפיה

 

 Bir süre önce ben Manifold CBS kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulanması için bir el çalışıyordu sözü. Burada sadece referans için değil, Scribd ile indirildiğinde yayınlanmaktadır; benim tavsiyem sonra, birkaç nedenle bu tür girişimler geribildirim geliştirmek ve sağlayacak diğerleri, tarafından kullanılmak üzere popüler gerektiğini verilen belgede ilgi, yorumladı.

Belge aşağıdaki dizin etrafında yapılandırılmıştır ve sonunda kılavuz geliştirirken eğitilmiştir teknisyenler tarafından örnekler geliştirmiştir. Yani onlara, ve, anında, bu blogun bazı içerikler aldı, taslak katıldı bu kaynakça görünür yüzden teknisyenleri için teşekkür. Ben de kağıt için danışmanlık olanların sabır için teşekkür ederiz.

Şimdilik bu belgede yansıtılır proje nasıl yapıldığı adım adım açıklayan pratik bir rehber çalışan insanlar var.

Belediyeler için manuel Manifold CBS

Manuel de Manifold CBS para municipalidades

MANİFOLD SİSTEMLERİ Sürüm 1.1 IN BELEDİYE CBS İÇİN UYGULAMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ

II. AMAÇ

III. BÖLÜM 1: DATA İNŞAAT

1.1 İTHALAT CAD VERİ

1.2 İTHALAT CBS VERİ

1.3 İTHALAT VE RASTER GÖRÜNTÜLER BAĞLANTI

1.4 BİLEŞENLERİ KOORDİNAT SİSTEMİ (PROJEKSİYON VE VERİ)

1.5 RESİM OBJELER

1.6 TABLOLAR İNŞAAT

IV. BÖLÜM 2: VERİ ANALİZİ

2.1 simgeleyen VERİ

Tema 2.4 VERİ

2.3 TOPOLOJİK ANALİZ

2.4 MEKANSAL ANALİZİ

TABLOLAR ARASI 2.5 LINK

V. BÖLÜM 3: MANİFOLD CBS VERİ YAYIN

3.1 BASKI DÜZENİ

3.2 LEGENDS

3.3 İHRACAT ELEMANLARI

HİSSE İŞ 3,4 MODELİ

VI. BÖLÜM 4: CBS VERİ BAKIM

4.1 OBJELER EDITION

4.2 TABLOLAR EDITION

VII. BÖLÜM 5: BİLGİ YÖNETİMİ

VERİ 5.1 YÖNETİMİ VE YEDEK

VIII. BÖLÜM 6: BİLGİ PAYLAŞIM

6.1 IMS YAYIN (GÖRÜNTÜ MAP SERVICES)

6.2 WMS BAĞLANTI (Google Earth ve diğerleri)

WFS, WCS İÇİN 6.3 DÖVİZ

6.4 GIS, CAD, RASTER İÇİN İHRACAT

Apel VIA 6.5 KONTROL BAKIM

IX. EKLER

X KAYNAKLAR

 

 Enige tijd geleden had ik gezegd ik werkte een handleiding voor het Geografisch Informatie Systeem (GIS) implementatie met behulp van Manifold GIS. Hier wordt alleen bekendgemaakt bij verwijzing en niet te downloaden via Scribd; na mijn advies, een aantal had hun interesse in het document, zodat gezien het feit dat dergelijke initiatieven moeten worden gepopulariseerd voor gebruik door anderen, die zal verbeteren en feedback geven commentaar.

Het document is gestructureerd rond de hieronder vermelde index, en op het einde heeft voorbeelden ontwikkeld door technici die zijn opgeleid bij de ontwikkeling van de gids. Dus mijn dank aan hen, en aan de technici die hebben deelgenomen aan het opstellen, waarin op de vlieg, nam wat de inhoud van deze blog, dat is waarom het lijkt in de bibliografie. Ik waardeer ook het geduld van degenen die werden raadplegen voor het papier.

Voor nu zijn er mensen die werken in een praktische gids die stap voor stap hoe werd het project terug te vinden in dit document wordt beschreven.

Handleiding Spruitstuk GIS voor gemeenten

Manual de Manifold GIS para municipalidades

UITVOERING HANDLEIDING VOOR STEDELIJK GIS IN VERDEELSTUK SYSTEMS Versie 1.1

INHOUD

I. INLEIDING

II. ACHTERGROND

III. HOOFDSTUK 1: DATA BOUW

1.1 IMPORTEREN CAD DATA

1.2 IMPORTEREN GIS DATA

1.3 importeren en koppelen rasterafbeeldingen

1.4 ONDERDELEN assenstelsel (projectie en datum)

1.5 tekenobjecten

1.6 TABELLEN BOUW

IV. HOOFDSTUK 2: DATA ANALYSE

2.1 SYMBOLISEERT DATA

2.4 GEGEVENS thematisering

2.3 TOPOLOGISCHE ANALYSE

2.4 Ruimtelijke analyse

2.5 LINK TUSSEN TABELLEN

V. HOOFDSTUK 3: PUBLICATIE VAN GIS GEGEVENS IN MANIFOLD

3.1 AFDRUKKEN LAYOUTS

3.2 LEGENDS

3.3 UITVOEREN ONDERDELEN

3.4 MODEL VAN HET MAATSCHAPPELIJK WERK

VI. HOOFDSTUK 4: GIS DATA ONDERHOUD

4.1 VOORWERPEN EDITION

4.2 TABELLEN EDITION

VII. HOOFDSTUK 5: DATA ADMINISTRATIE

5.1 BEHEER EN BACKUP VAN GEGEVENS

VIII. HOOFDSTUK 6: DATA EXCHANGE

6.1 IMS PUBLICATIE (IMAGE MAP SERVICES)

6.2 WMS AANSLUITING (Google Earth en anderen)

6.3 RUIL VOOR WFS, WCS

6.4 EXPORT NAAR GIS, CAD, RASTERKAART

6.5 CONTROLE ONDERHOUD VIA APCL

IX. BIJLAGEN

X. BIBLIOGRAFIE

 

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply