Informatik gegenüber Februar 2009 in HabanaInformatics on February 2009 in HabanaInformática de fevereiro de 2009, em HabanaInformática en febrero de 2009 en La HabanaInformatique sur Février 2009 à La HavaneInformatica februarie 2009, în HabanaInformatica nel febbraio 2009 a L’Avanaالمعلوماتية في فبراير 2009 في هافاناハバナで2009年2月に情報2009年2月在哈瓦那信息Informatik februari 2009 i HabanaInformatyka lutego 2009 roku w HawanieTin học vào ngày năm 2009 tại HabanaΠληροφορική τον Φεβρουάριο του 2009 στην Habana하바나 년 2 월 2009 정보학हबाना में फरवरी 2009 को सूचनाИнформатики февраля 2009 года в Гаванеאינפורמטיקה בפברואר 2009 בוואנהHabana Şubat 2009 tarihinde BilişimInformatica februari 2009 in Habana

Von 09 bis 13 Februar 2009 wird die La Habana XIII Ausgabe des International Convention and Informatics Fair 2009, die an der Konventionen Palast von La Habana und am PABEXPO Messegelände stattfinden wird Gastgeber.

Die Veranstaltung ist eine Sammlung von 14 verschiedenen Veranstaltungen in Bezug auf Technologie, einer, der kann zu einem der Ereignisse nach ihrem Interesse gehen besucht. Anzeigen des Inhalts jemand möchte, um La Habana gehen nicht nur, um ein Foto mit der Statue von José Marti nehmen.

Für jetzt bin ich ernsthaft erwägen die Möglichkeit, an, zumal es auf dieser Seite des Teiches passiert. Diese Ereignisse werden zur gleichen Zeit aufgenommen werden:

 • XIII Informatik Kongress in Bildung
 • VII. Internationalen Informatik-Kongress in Gesundheit
 • VI International Congress in Geomatics
 • IV International Congress of Technologies, Inhalt, Multimedia und Virtual Reality
 • IX Iberoamerika Sicherheit Seminar in Information Technologies
 • IV. Internationalen Symposium in Fernmeldewesen
 • IV Internationaler Workshop über Freie Software und Software auf offenen Standards
 • IV Qualität Workshop in Informationstechnologien und Kommunikation
 • III Internationaler Workshop in E-Commerce
 • Internationaler Workshop: “ICT in Organizations ‘ Verwaltung
 • IX Internationales Symposium in Automation
 • 2. Symposium über Informatik und Gemeinschaft
 • II. Internationalen Computing and Electronics Symposium: Design, Anwendungen, fortgeschrittene Techniken und aktuelle Herausforderungen
 • Telecommunications Regulators ‘Symposium: “Regulierung zum Wohle unseres Volkes “

Es gibt interessante der Geomatik-Kongress und die Freie-Software-Workshop, in dem Xurxo aussieht als Redner durch die FOSS4G teilzunehmen. Obwohl sie nicht über die komplette Agenda, das ist, was die offizielle Seite kündigt:

Datum Aktivität Detailansicht
Samstag, 7. Pre-Conference Workshops
 • ISO 19100: Geographics Informationen Standards
 • Open Source Software für Geoinformatik
Montag, 9. Pre-Conference Workshops
 • Fernerkundung für die Entwicklung
 • Bildung in Geomatics
 • Photogrammetrie
 • Moderne geodätische Referenzsysteme
 • Precision Agriculture
 • Beurteilung der IDEs ‘Auswirkungen auf die Gesellschaft
 • Marine-Geodateninfrastrukturen
Dienstag, 10. bis Donnerstag, 12.
 • Meister Lesungen und technischen Sitzungen
Freitag, 13. Pre-Conference Workshops
 • Vereinten Nationen Geographic Information bestellten IDEs: Regional, National, und lokale Perspektiven
 • Räumliche Semantik und nachhaltige Entwicklung
Samstag, 14. Pre-Conference Workshops
 • IDEs in der Karibik und Risiko-Management der

 

 clip_image001

From February 9 to 13 2009, La Habana will host the XIII edition of the International Convention and Informatics Fair 2009, which will be held at the Conventions Palace of La Habana and at the PABEXPO fairgrounds.

The event is a collection of 14 different events in terms of technology, one who attends can go to any of the events according to its interest. Viewing the content anyone would like to go to La Habana not only to take a photo with the statue of José Marti.

For now I’m seriously considering the possibility of attending, especially since it happens on this side of the pond. These are the events to be included at the same time:

 • XIII Informatics Congress in Education
 • VII International Informatics Congress in Health
 • VI International Congress in Geomatics
 • IV International Congress of Technologies, Contents, Multimedia and Virtual Reality
 • IX Ibero American Security Seminar in Information Technologies
 • IV International Symposium in Telecommunications
 • IV International Workshop about Free Software and Software’s open standards
 • IV Quality Workshop in Information Technologies and Communications
 • III International Workshop in E-Commerce
 • International Workshop: “ICT in Organizations’ Management
 • IX International Symposium in Automation
 • 2nd Symposium about Informatics and Community
 • II International Computing and Electronics Symposium: design, applications, advanced techniques and actual challenges
 • Telecommunications Regulators’ Symposium: “Regulation for the benefit of our people”

There are interesting the Geomatics’ Congress and the Free Software Workshop in which Xurxo looks like to participate as a speaker by the FOSS4G. Although it doesn’t have the complete agenda, this is what the official site is announcing:

Date Activity Detail
Saturday 7 Pre-Conference Workshops
 • ISO 19100: Geographics information standards
 • Open Source Software for Geoinformatics
Monday 9 Pre-Conference Workshops
 • Remote Sensing for Development
 • Education in Geomatics
 • Photogrammetry
 • Modern geodetic reference systems
 • Precision Agriculture
 • Assessing the IDEs’ impact on society
 • Marine spatial data infrastructures
Tuesday 10 to Thursday 12
 • Master readings  and technical sessions
Friday 13 Pre-Conference Workshops
 • United Nations Geographic’s information ordered as IDEs: Regional, National, and Local perspectives
 • Spatial semantics and sustainable development
Saturday 14 Pre-Conference Workshops
 • IDEs in the Caribbean and risk’s Management

De 09 de fevereiro a 13 de 2009, La Habana sediará a XIII edição da Convenção Internacional e Informática Fair 2009, que será realizada no Palácio de Convenções de Havana e no recinto da feira PABEXPO.

O evento é uma coleção de 14 eventos diferentes em termos de tecnologia, uma que atende pode ir para qualquer um dos eventos de acordo com seu interesse. Exibindo o conteúdo alguém gostaria de ir para La Habana, não só para tirar uma foto com a estátua de José Marti.

Por enquanto eu estou considerando seriamente a possibilidade de assistir, especialmente porque isso acontece deste lado da lagoa. Estes são os eventos a serem incluídas no mesmo tempo:

 • XIII Congresso de Informática em Educação
 • VII Congresso Internacional de Informática em Saúde
 • VI Congresso Internacional em Geomatics
 • IV Congresso Internacional de Tecnologias, Conteúdos, Multimídia e Realidade Virtual
 • IX Ibero-americano Segurança Seminário em Tecnologias de Informação
 • IV Simpósio Internacional em Telecomunicações
 • IV Workshop Internacional sobre Software livre e padrões abertos de software
 • IV Qualidade Workshop de Tecnologias de Informação e Comunicações
 • III Workshop Internacional em E-Commerce
 • Workshop Internacional: “As TIC nas Organizações ‘ Gestão
 • IX Simpósio Internacional em Automação
 • 2 º Simpósio sobre Informática e Comunidade
 • II Internacional de Computação e Eletrônica Simpósio: projeto, Aplicações, técnicas avançadas e os desafios atuais
 • Simpósio de Reguladores de Telecomunicações “:”Regulação para o benefício do nosso povo “

Há interessante Congresso dos Geomatics e do Workshop de Software Livre em que Xurxo parece a participar como orador pelo FOSS4G. Apesar de não ter a agenda completa, isto é o que o site oficial está anunciando:

Data Atividade Pormenor
Sábado 7 Workshops Pré-Conferência
 • ISO 19100: Geographics padrões de informação
 • Software Open Source para Geoinformatics
Segunda-feira 9 Workshops Pré-Conferência
 • Sensoriamento Remoto para o Desenvolvimento
 • Educação em Geomática
 • Fotogrametria
 • Sistemas de referência geodésico moderno
 • Agricultura de Precisão
 • Avaliando o impacto IDEs ‘na sociedade
 • Infra-estruturas de dados espaciais marinhos
Terça-feira 10 a quinta-feira 12
 • Leituras mestre e sessões técnicas
Sexta-feira 13 Workshops Pré-Conferência
 • Informação das Nações Unidas para Geographic encomendado como IDEs: Regional, Nacional e perspectivas locais
 • Semântica do Território e Desenvolvimento sustentável
Sábado 14 Workshops Pré-Conferência
 • IDEs no Caribe e Gestão de risco

 

 Del 9 al 13 de febrero de 2009, La Habana será sede de la XIII edición de la Convención Internacional y Feria Informática 2009, que se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana y en el recinto ferial PABEXPO.

El evento es una colección de 14 eventos diferentes en términos de tecnología, que asiste puede ir a cualquiera de los eventos de acuerdo a su interés. Ver el contenido alguien quiere ir a La Habana no sólo para tomar una foto con la estatua de José Martí.

Por ahora estoy considerando seriamente la posibilidad de atender, sobre todo porque ocurre en este lado del charco. Estos son los eventos que se incluirán, al mismo tiempo:

 • XIII Congreso de Informática en la Educación
 • VII Congreso Internacional de Informática en la Salud
 • VI Congreso Internacional de Geomática
 • IV Congreso Internacional de Tecnologías, Contenidos, Multimedia y Realidad Virtual
 • IX Iberoamericano Seguridad Seminario en Tecnologías de la Información
 • IV Simposio Internacional de Telecomunicaciones
 • IV Taller Internacional sobre Software libre y los estándares abiertos de software
 • IV Calidad Taller en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 • III Taller Internacional de E-Commerce
 • Taller Internacional: “Las TIC en las organizaciones” Administración
 • IX Simposio Internacional de Automatización
 • 2 º Simposio sobre Informática y Comunidad
 • II Internacional de Computación y Electrónica Simposio: diseño, Aplicaciones, técnicas avanzadas y retos actuales
 • Simposio de Reguladores de Telecomunicaciones “:”Regulación para el beneficio de nuestros pueblos “

Hay interesantes Congreso Geomática “y el Taller de Software Libre en el que Xurxo se parece a participar como ponente en el FOSS4G. A pesar de que no tiene la agenda completa, esto es lo que el sitio oficial se anuncia:

Fecha Actividad Detalle
Sábado 7 Talleres Pre-Conferencia
 • ISO 19100: normas de información Geographics
 • Software de fuentes abiertas para Geoinformática
Lunes 9 Talleres Pre-Conferencia
 • Teledetección para el Desarrollo
 • La educación en Geomática
 • Fotogrametría
 • Sistemas de referencia geodésica moderna
 • Agricultura de precisión
 • La evaluación del impacto de la IDE “en la sociedad
 • Infraestructuras de datos espaciales marinos
Martes 10 a jueves 12
 • Lecturas magistrales y sesiones técnicas
Viernes 13 Talleres Pre-Conferencia
 • Información geográfica de las Naciones Unidas pide como IDEs: Regional, Nacional y perspectivas locales
 • Semántica Espacial y el desarrollo sostenible
Sábado 14 Talleres Pre-Conferencia
 • IDEs en el Caribe y la gestión de riesgos

 

 Du 9 au 13 Février 2009, La Habana accueillera l’édition XIII de la Convention internationale et de l’informatique Fair 2009, qui se tiendra au Palais des Conventions de La Havane et à la foire PABEXPO.

L’événement est une collection de 14 épreuves différentes en termes de technologie, celui qui assiste peut aller à l’un des événements en fonction de son intérêt. Affichage du contenu quiconque voudrait aller à La Havane, non seulement pour prendre une photo avec la statue de José Marti.

Pour l’instant je pense sérieusement la possibilité d’assister, d’autant plus qu’il se passe de ce côté de l’étang. Ce sont les événements à inclure dans le même temps:

 • XIII Congrès de l’informatique dans Éducation
 • VII Congrès International de l’informatique dans Santé
 • VI Congrès international de Géomatique
 • IV Congrès International des Technologies, Contenus, Multimédia et Réalité Virtuelle
 • IX ibéro-américain Sécurité Séminaire sur les technologies de l’information
 • Colloque international à IV Télécommunications
 • IV Atelier international sur Logiciel libre et les standards ouverts de logiciels
 • IV Qualité Atelier sur les technologies de l’information et des communications
 • III Atelier international E-Commerce
 • Atelier international: «Les TIC dans les organisations» Gestion
 • Colloque international à IX Automatisation
 • 2ème Symposium sur l’informatique et Communauté
 • II Internationale Informatique et Electronique Symposium: conception, Les applications, les techniques avancées et les défis réels
 • Symposium des régulateurs des télécommunications: “Réglementation pour le bénéfice de notre peuple “

Il n’y intéressant Congrès «La géomatique et l’Atelier de logiciel libre dont Xurxo ressemble à participer à titre de conférencier par le FOSS4G. Même si elle n’a pas l’ordre du jour complet, c’est ce que le site officiel nous annonce:

Date d’ Activité Détail
Samedi 7 Ateliers pré-congrès
 • ISO 19100: Géographique normes d’information
 • Logiciel Open Source pour Geoinformatics
Lundi 9 Ateliers pré-congrès
 • La télédétection pour le développement
 • Education en géomatique
 • Photogrammétrie
 • Les systèmes de référence géodésique moderne
 • Agriculture de précision
 • Évaluer l’impact de l’IDE sur la société
 • Infrastructures de données spatiales marines
Mardi 10 au jeudi 12
 • étalonnages et des sessions techniques
Vendredi 13 Ateliers pré-congrès
 • L’information géographique des Nations Unies a ordonné que les IDE: régional, national, et les perspectives locales
 • Sémantique territoire et développement durable
Samedi 14 Ateliers pré-congrès
 • IDE dans les Caraïbes et la gestion de risque

 

 De la 09 februarie la 13 mai 2009, La Habana va găzdui ediția XIII-a a Convenției internaționale și Informatică Fair 2009, care va avea loc la Palatul Convențiilor de La Habana și la târguri PABEXPO.

Evenimentul este o colecție de 14 evenimente diferite în termeni de tehnologie, cel care frecventează poate merge la oricare dintre evenimentele în funcție de interesul său. Vizualizarea conținutului cineva ar dori să meargă la La Habana nu numai pentru a lua o fotografie cu statuia lui Jose Marti.

De acum eu sunt serios în considerare posibilitatea de a participa, mai ales că se întâmplă în această parte a iazului. Acestea sunt evenimentele care urmează să fie incluse în același timp:

 • XIII Informatică Congresul de la Educație
 • VII Internațional de Informatică Congresul de la Sănătate
 • Al VI-lea Congres International de la Geomatics
 • IV-lea Congres Internațional de Tehnologii, Cuprins, Multimedia și Virtual Reality
 • IX Ibero american Securitate Seminar în Tehnologii Informaționale
 • IV-lea Simpozion International de la Telecomunicații
 • IV International Workshop despre Software-ul gratuit și standarde deschise Software
 • IV Calitate Atelier de lucru în Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor
 • III Workshop International de la E-Commerce
 • Workshop internațional: “TIC în organizații” Administrare
 • IX Simpozion internațional în Automatizare
 • 2 Simpozion despre Informatică și Comunitate
 • II International Computing și Electronics Simpozion: proiect, Aplicații, tehnici avansate și provocările actuale
 • Simpozionul de telecomunicații reglementare “:”Regulament pentru beneficiul poporului nostru “

Există interesante Congresul Geomatics “si Workshop Free Software în care Xurxo arata ca pentru a participa ca un vorbitor de FOSS4G. Deși nu are ordinea de zi completă, aceasta este ceea ce site-ul oficial anunta:

Data Activitate Detaliu
Sâmbătă 7 Ateliere de lucru pre-conferință
 • ISO 19100: Geographics standardele de informare
 • Software Open Source pentru geoinformatică
Luni 9 Ateliere de lucru pre-conferință
 • Teledetecție pentru Dezvoltare
 • Educația în Geomatics
 • Fotogrammetrie
 • Sisteme de referință moderne geodezice
 • Agricultură de precizie
 • Evaluarea impactului IDE-uri “asupra societății
 • Marine infrastructuri de date spațiale
Marți 10 până joi 12
 • Lecturi de masterat și sesiuni tehnice
Vineri 13 Ateliere de lucru pre-conferință
 • Informații Națiunilor Unite Geographic a ordonat ca IDE: regional, național și perspectivele locale
 • Semantica spațiale și dezvoltare durabilă
Sâmbătă 14 Ateliere de lucru pre-conferință
 • IDE-uri în Caraibe și de management al riscului

 

 Dal 9 al 13 febbraio 2009, La Habana si svolgerà la XIII edizione della Convention Internazionale e Informatica Fair 2009, che si terrà presso il Palazzo delle Convenzioni di La Habana e presso il quartiere fieristico PABEXPO.

L’evento è una collezione di 14 diversi eventi in termini di tecnologia, uno che frequenta può andare a uno degli eventi secondo il suo interesse. Visualizzazione del contenuto di chiunque vorrebbe andare a La Habana non solo per scattare una foto con la statua di José Martí.

Per ora sto seriamente considerando la possibilità di frequentare, soprattutto dal momento che accade su questo lato dello stagno. Questi sono gli eventi da includere al tempo stesso:

 • XIII Congresso in Informatics Educazione
 • VII Congresso Internazionale in Informatica Salute
 • VI Congresso Internazionale di Geomatica
 • IV Congresso Internazionale di Tecnologie, Contenuti, Multimedia e la realtà virtuale
 • IX Ibero Americano Sicurezza Seminario in Information Technologies
 • IV Simposio Internazionale di Telecomunicazioni
 • IV Workshop internazionale su Software Libero e gli standard aperti del Software
 • IV Qualità Laboratorio di Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
 • III Workshop Internazionale in E-Commerce
 • Workshop internazionale: “ICT nelle Organizzazioni ‘ Amministrazione
 • IX Simposio Internazionale di Automazione
 • 2 ° Simposio di Informatica e Comunità
 • II Internazionale Informatica ed Elettronica Symposium: progettazione, Applicazioni, tecniche avanzate e le sfide attuali
 • Simposio di regolamentazione delle telecomunicazioni “:”Regolazione per il bene del nostro popolo “

Ci sono interessanti Congresso Geomatica ‘e il Laboratorio del Software Libero in cui Xurxo assomiglia a partecipare come relatore dal FOSS4G. Anche se non ha l’ordine del giorno completo, questo è ciò che il sito ufficiale ha annunciato:

Data Attività Dettaglio
Sabato 7 Workshop Pre-Conference
 • ISO 19100: Geographics standard informativi
 • Software Open Source per Geoinformatics
Lunedi 9 Workshop Pre-Conference
 • Telerilevamento per lo Sviluppo
 • Istruzione in Geomatica
 • Fotogrammetria
 • Sistemi di riferimento geodetico Moderna
 • Agricoltura di precisione
 • Valutare l’impatto degli IDE ‘sulla società
 • Infrastrutture di dati spaziali Marine
Martedì 10 a Giovedi 12
 • Letture di master e corsi tecnici
Venerdì 13 Workshop Pre-Conference
 • Informazioni delle Nazioni Unite del Geographic ordinato come IDE: regionale, nazionale e prospettive locali
 • Semantica territoriale e sviluppo sostenibile
Sabato 14 Workshop Pre-Conference
 • IDE nei Caraibi e la gestione del rischio

 

 في الفترة من 9 فبراير إلى 13 عام 2009، وسوف هافانا استضافة النسخة الثالثة عشرة من الاتفاقية الدولية ومعرض للمعلوماتية 2009، الذي سيعقد في قصر اتفاقيات من هافانا وفي مدينة المعارض PABEXPO.

هذا الحدث هو عبارة عن مجموعة من 14 الأحداث المختلفة من حيث التكنولوجيا، واحد الذي يحضر يمكن أن تذهب إلى أي من الأحداث وفقا لمصلحتها. وعرض محتوى أي شخص أحب أن أذهب إلى هافانا ليس فقط لالتقاط صورة مع تمثال خوسيه مارتي.

في الوقت الراهن أنا تفكر جديا في إمكانية حضور، لا سيما وأنه يحدث في هذا الجانب من البركة. هذه هي الأحداث التي ستدرج في نفس الوقت:

 • XIII الكونغرس المعلوماتية في تعليم
 • سابعا الكونغرس الدولية للمعلوماتية في الصحة
 • المؤتمر السادس الدولية في الجيوماتكس
 • المؤتمر الدولي الرابع لتكنولوجيا، المحتويات، الوسائط المتعددة والواقع الافتراضي
 • تاسعا الأيبيرية الأمريكية أمن ندوة في تكنولوجيا المعلومات
 • رابعا الندوة الدولية في الاتصالات السلكية واللاسلكية
 • ورشة الدولي الرابع حول البرمجيات الحرة ومعايير البرمجيات المفتوحة
 • IV جودة ورشة عمل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
 • ورشة عمل III الدولية في التجارة الإلكترونية
 • ورشة عمل دولية: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظمات ‘ إدارة
 • تاسعا الندوة الدولية في أتمتة
 • 2 ندوة حول المعلوماتية و مجتمع
 • II الدولية الحاسبات والالكترونيات الندوة: تصميم، والتطبيقات، وتقنيات متقدمة والتحديات الفعلية
 • ندوة منظمي الاتصالات ‘: “تنظيم لمصلحة شعبنا “

هناك اهتمام الكونغرس الجيوماتكس “ورشة عمل البرمجيات الحرة التي Xurxo يبدو للمشاركة كمتحدث من قبل FOSS4G. على الرغم من أنه ليس لديها جدول أعمال كامل، وهذا هو ما يعلن الموقع الرسمي:

تاريخ نشاط التفاصيل
السبت 7 ورش العمل السابقة للمؤتمر
 • ISO 19100: معايير المعلومات Geographics
 • البرمجيات مفتوحة المصدر لالمعلومات الجغرافية
الأثنين 9 ورش العمل السابقة للمؤتمر
 • الاستشعار عن بعد للتنمية
 • التعليم في الجيوماتكس
 • التصويري
 • النظم المرجعية الجيوديسية الحديثة
 • الدقة الزراعة
 • تقييم أثر وايديس ‘على المجتمع
 • الهياكل الأساسية للبيانات المكانية البحرية
الثلاثاء 10 إلى الخميس 12
 • قراءات الماجستير والدورات التقنية
الجمعة 13 ورش العمل السابقة للمؤتمر
 • المعلومات الجغرافية التابع للأمم المتحدة كما أمرت ايديس: إقليمي، وطني، والمنظورات المحلية
 • دلالات المكانية والتنمية المستدامة
السبت 14 ورش العمل السابقة للمؤتمر
 • بيئات التطوير في منطقة البحر الكاريبي وإدارة المخاطر في

 

 2月9日から13 2009年、ハバナはハバナの表記宮殿でとPABEXPO見本市会場で開催される国際会議と情報フェア2009のXIII版を開催します。

イベントは、技術の面で14の異なるイベント、その関心に応じてイベントのいずれかに行くことができる出席1の集合です。 誰もがホセ·マルティの像と一緒に写真を取ることだけでなく、ハバナに行きたいコンテンツを表示する。

今の私は真剣に、それは池のこちら側で起こる、特に以来、出席の可能性を検討している。 これらは同時に含まれるイベントです。

 • XIII情報議会で 教育
 • VIIインターナショナル情報議会で 健康
 • VI国際会議で ジオマティクス
 • テクノロジー、コンテンツ、のIV国際会議 マルチメディア とバーチャルリアリティ
 • IXイベロアメリカ セキュリティー 情報技術におけるセミナー
 • IV国際シンポジウムで 電気通信
 • IV国際ワークショップについて フリーソフトウェア とソフトウェアのオープン·スタンダード
 • 四 品質 情報技術とコミュニケーションのワークショップ
 • におけるIII国際ワークショップ Eコマース
 • 国際ワークショップ: “組織におけるICT ‘ 管理
 • IX国際シンポジウムで オートメーション
 • 情報についての第2回シンポジウム コミュニティ
 • II国際コンピューティングとエレクトロニクスシンポジウム: デザイン、アプリケーション、高度な技術と実際の課題
 • テレレギュレータ ‘シンポジウム “規制 “我々の人々の利益のために

ジオマティクス ‘議会とズーゾはFOSS4Gによってスピーカーとして参加することのように見えているフリーソフトウェアワークショップは面白いがあります。 それは完全なアジェンダを持っていないが、これは公式サイトで発表されるものです:

日付 活動 詳細
土曜日7 プレカンファレンスワークショップ
 • ISO 19100:ジオグラフィクス情報基準
 • 地質のためのオープンソースソフトウェア
月曜日9 プレカンファレンスワークショップ
 • 開発のためのリモートセンシング
 • ジオマティクスの教育
 • 写真測量法
 • 現代測地基準システム
 • 精密農業
 • 社会にIDEの ‘影響を評価
 • 海洋空間データインフラ
木曜日12〜10日(火)
 • マスターの読みと技術セッション
13日(金) プレカンファレンスワークショップ
 • のIDEとして注文国連地理の情報:地域、国家、およびローカルの視点
 • 空間的な意味論と持続可能な開発
14日(土) プレカンファレンスワークショップ
 • カリブ海と、リスクの管理のIDEの

 

 2009年从2月9日至13日,哈瓦那将主办第十三届版将于约定宫的哈瓦那在PABEXPO展览中心的国际公约和信息展览会2009。

本次活动是一家集技术,可以去任何事件,根据其利益谁出席了14种不同的事件。 查看的内容,任何人都想去哈瓦那何塞·马蒂的雕像不仅拍摄照片。

现在,我认真考虑出席的可能性,特别是因为它发生在这个池塘边。 这是被包括在同一时间的事件:

 • 第十三信息大会 教育
 • 第七届国际信息大会 健康
 • 第六届国际大会在 测绘
 • 四,国际会议的技术,内容, 多媒体 和虚拟现实
 • IX伊比利亚 – 美洲 安全 在信息技术研讨会
 • 第四届国际研讨会 电信
 • 约四国际研讨会 免费软件 和软件的开放标准
 • 四 质量 在信息技术和通信研讨会
 • 三国际研讨会 电子商务
 • 国际研讨会:“信息和通信技术在组织’ 管理
 • IX国际研讨会在 自动化
 • 第二个专题讨论会信息 社区
 • 第二届国际计算与电子技术研讨会: 设计,应用程序,先进的技术和实际挑战
 • 电信监管座谈会“ 为我国人民的利益“

有有趣的Geomatics的国会和自由软件研讨会在Xurxo看起来像参加FOSS4G扬声器。 虽然它不具备完整的议程,这是官方网站宣布:

活动 细节
7日星期六 会前工作坊
 • ISO 19100:地理信息标准
 • 地理信息的开源软件
九日(星期一) 会前工作坊
 • 遥感技术的发展
 • 测绘教育
 • 摄影
 • 现代大地测量参考系统
 • 精准农业
 • 评估集成开发环境“对社会的影响
 • 海洋空间数据基础设施
10日周二至周四12
 • 主读数和技术会议
13日星期五 会前工作坊
 • 联合国地理信息作为集成开发环境下令:区域性,全国性和本地的观点
 • 空间语义和可持续发展
14日星期六 会前工作坊
 • 在加勒比和风险管理的IDE(集成开发环境)

 

 Från 9 till 13 februari 2009, kommer La Habana värd XIII upplagan av den internationella konventionen och informatik Fair 2009, som kommer att hållas på konventionerna Palace of La Habana och på PABEXPO mässområdet.

Evenemanget är en samling av 14 olika evenemang i form av teknik, en som deltar kan gå till någon av de händelser som enligt sitt intresse. Visning innehållet någon skulle vilja åka till La Habana inte bara att ta ett foto med statyn av José Marti.

För nu är jag allvarligt överväger möjligheten att delta, särskilt eftersom det händer på denna sida av dammen. Dessa är de händelser som skall ingå vid samma tidpunkt:

 • XIII informatik kongress i Education
 • VII International informatik kongressen i Health
 • VI International Congress in Geomatics
 • IV International Congress of Technologies, innehåll, Multimedia och Virtual Reality
 • IX Ibero American Säkerhet Seminarium inom informationsteknik
 • IV International Symposium in Telekommunikation
 • IV International Workshop om Free Software och Softwares öppna standarder
 • IV Kvalitet Workshop i informationsteknik och kommunikation
 • III Internationell workshop i E-handel
 • International Workshop: “IT i organisationer” Ledning
 • IX International Symposium in Automation
 • 2nd Symposium om informatik och Gemenskapen
 • II International Computing Elektronik Symposium: konstruktion, Applikationer, avancerade tekniker och faktiska utmaningar
 • Telekommunikation tillsynsmyndigheter Symposium: “Förordning till gagn för vårt folk “

Det är intressanta för geomatik ‘kongressen och Free Software Verkstad där Xurxo ser ut att delta som talare vid FOSS4G. Även om det inte har fullständig dagordning, är detta vad den officiella webbplatsen meddelar:

Datum Aktivitet Detalj
Lördag 7 Pre-Conference Workshops
 • ISO 19100: Geographics informationsstandarder
 • Open Source Software för geoinformatik
Måndag 9 Pre-Conference Workshops
 • Fjärranalys för utveckling
 • Utbildning inom geomatik
 • Fotogrammetri
 • Modern geodetiska referenssystem
 • Precision Agriculture
 • Bedöma Ides påverkan på samhället
 • Marine infrastrukturer för rumslig information
Tisdag 10 till torsdag 12
 • Mästare avläsningar och tekniska sessioner
Fredag ​​13 Pre-Conference Workshops
 • FN Geographics uppgifter beställas som IDE: regional, nationell och lokalt perspektiv
 • Rumslig semantik och hållbar utveckling
Lördag 14 Pre-Conference Workshops
 • IDE i Västindien och risken s ledning

 

 Od 9 lutego do 13 2009, La Habana odbędzie się XIII edycja Międzynarodowej Konwencji i Informatyki Fair 2009, które odbędą się w Pałacu konwencjach La Habana i na PABEXPO targowych.

Impreza jest zbiorem 14 różnych wydarzeń w zakresie technologii, jeden, który uczęszcza może pójść do któregokolwiek ze zdarzeń według jego zainteresowań. Wyświetlanie nikogo zawartości chciałby iść do La Habana, nie tylko, aby zrobić zdjęcie z pomnikiem José Martí.

Na razie jestem poważnie rozważa możliwość uczestniczenia, zwłaszcza, że ​​to się dzieje na tej stronie stawu. Są to wydarzenia, które mają być zawarte w tym samym czasie:

 • XIII Kongres Informatyki Edukacja
 • VII Międzynarodowy Kongres Informatyki Zdrowie
 • VI Międzynarodowy Kongres w Geografia
 • IV Międzynarodowy Kongres Technologii, treści, Multimedia i wirtualnej rzeczywistości
 • IX Ibero amerykański Bezpieczeństwo Seminarium Technologii Informacyjnych
 • IV Międzynarodowe Sympozjum w Telekomunikacja
 • IV Międzynarodowe Warsztaty na temat Free Software i otwartych standardów oprogramowania
 • IV Jakość Warsztaty Technologii Informacyjnych i Komunikacji
 • III Międzynarodowe Warsztaty w E-Commerce
 • Międzynarodowe Warsztaty: “ICT w organizacji” Zarządzanie
 • IX Międzynarodowe Sympozjum w Automatyzacja
 • 2-ga sympozjum na temat informatyki i Społeczność
 • II Międzynarodowa Informatyka i Elektronika Sympozjum: projekt, Aplikacje, zaawansowane techniki i rzeczywiste wyzwania
 • Sympozjum Regulatorów Telekomunikacyjnych: “Regulacja z korzyścią dla naszych ludzi “

Są ciekawe, Geomatyki “Kongres i Bezpłatne Warsztaty Software, w którym Xurxo wygląda udział jako prelegent przez FOSS4G. Mimo że nie ma kompletny program, to jest to, co oficjalna strona informuje:

Data Działalność Szczegół
Sobota 7 Konferencja Warsztaty Pre-
 • ISO 19100: Informacje standardy GeoGraphics
 • Oprogramowania open source dla Geoinformatyki
Poniedziałek 9 Konferencja Warsztaty Pre-
 • Teledetekcji do rozwoju
 • Edukacja w Geomatyki
 • Fotogrametria
 • Nowoczesne systemy odniesienia geodezyjna
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Oceniając wpływ Idy “na społeczeństwo
 • Infrastruktury danych przestrzennych morskie
Wtorek, 10 do czwartku 12
 • Odczyty podstawowe i sesje techniczne
Piątek 13 Konferencja Warsztaty Pre-
 • Informacje ONZ Geographic zamawiać IDE: regionalnym, krajowym i lokalnym, perspektywy
 • Przestrzenne semantyka i zrównoważony rozwój
Sobota 14 Konferencja Warsztaty Pre-
 • IDE na Karaibach i zarządzania ryzykiem w

 

 Từ ngày 09-ngày 13 tháng 2 năm 2009, La Habana sẽ tổ chức các phiên bản XIII của Công ước quốc tế và Hội chợ Tin học năm 2009, sẽ được tổ chức tại các Công ước Cung điện La Habana và tại Fairgrounds PABEXPO.

Sự kiện này là một bộ sưu tập của 14 sự kiện khác nhau về công nghệ, một trong những người tham dự có thể đi đến bất kỳ sự kiện theo quyền lợi của mình. Xem nội dung bất cứ ai muốn đi đến La Habana không chỉ để chụp ảnh với bức tượng của José Marti.

Để bây giờ tôi đang xem xét nghiêm túc khả năng tham dự, đặc biệt là kể từ khi nó xảy ra ở phía bên này của ao. Đây là những sự kiện được bao gồm cùng một lúc:

 • XIII Tin Quốc hội Giáo dục
 • VII Quốc tế Tin Quốc hội Sức khỏe
 • Hội nghị Quốc tế VI Geomatics
 • IV Hội nghị Quốc tế về công nghệ, nội dung, Đa phương tiện và thực tế ảo
 • IX Ibero Mỹ An ninh Hội thảo về công nghệ thông tin
 • Hội thảo quốc tế IV Viễn thông
 • IV Hội thảo quốc tế về Phần mềm miễn phí và các tiêu chuẩn mở của phần mềm
 • IV Chất lượng Hội thảo về công nghệ thông tin và Truyền thông
 • III Hội thảo quốc tế trong Thương mại điện tử
 • Hội thảo quốc tế: “công nghệ thông tin trong các tổ chức ‘ Quản lý
 • Hội thảo quốc tế IX trong Tự động hóa
 • 2 Hội nghị chuyên đề về Tin học và Cộng đồng
 • II quốc tế máy tính và điện tử Hội nghị chuyên đề: thiết kế, Ứng dụng, kỹ thuật tiên tiến và những thách thức thực tế
 • Hội nghị chuyên đề điều tiết viễn thông: “Quy định vì lợi ích của nhân dân ta “

Có thú vị Đại hội ‘Geomatics và Hội thảo phần mềm miễn phí, trong đó Xurxo trông giống như tham gia như một diễn giả của FOSS4G. Mặc dù nó không có chương trình nghị sự đầy đủ, đây là những gì trang web chính thức được công bố:

Ngày Hoạt động Xem chi tiết
Thứ bảy 7 Hội thảo trước Hội nghị
 • ISO 19100: tiêu chuẩn thông tin Geographics
 • Phần mềm nguồn mở cho Địa tin học
Thứ Hai 9 Hội thảo trước Hội nghị
 • Viễn thám cho phát triển
 • Giáo dục trong Geomatics
 • Trắc
 • Hệ thống tài liệu tham khảo hiện đại trắc địa
 • Chính xác Nông nghiệp
 • Đánh giá tác động của các IDE trên xã hội
 • Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian biển
Thứ ba 10 đến thứ 12
 • Đọc tổng thể và phiên kỹ thuật
Thứ sáu 13 Hội thảo trước Hội nghị
 • Thông tin địa lý quốc gia của United đã ra lệnh như IDE: khu vực, quốc gia, và quan điểm địa phương
 • Ngữ nghĩa không gian và phát triển bền vững
Thứ bảy 14 Hội thảo trước Hội nghị
 • IDE trong vùng biển Caribbean và quản lý rủi ro của

 

 Από 9-13 Φεβ, 2009, La Habana θα φιλοξενήσει το XIII έκδοση της Διεθνούς Σύμβασης και Πληροφορικής Fair 2009, που θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι συμβάσεις της La Habana και στο PABEXPO εκθεσιακούς χώρους.

Η εκδήλωση είναι μια συλλογή από 14 διαφορετικά γεγονότα από την άποψη της τεχνολογίας, κάποιος που παρακολουθεί μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από τα γεγονότα σύμφωνα με το ενδιαφέρον της. Προβολή του περιεχομένου καθένας θα ήθελε να πάει στο La Habana, όχι μόνο για να τραβήξετε μια φωτογραφία με το άγαλμα του Χοσέ Μαρτί.

Προς το παρόν είμαι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής, ιδίως δεδομένου ότι συμβαίνει σε αυτή την πλευρά της λίμνης. Αυτά είναι τα γεγονότα που πρέπει να περιλαμβάνονται ταυτόχρονα:

 • XIII Πληροφορικής Κογκρέσο Εκπαίδευση
 • VII Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία
 • VI Διεθνές Συνέδριο Geomatics
 • IV Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών, το περιεχόμενο, Multimedia Εικονική Πραγματικότητα
 • IX Ιβηρο American Ασφάλεια Σεμινάριο στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
 • IV Διεθνές Συμπόσιο Τηλεπικοινωνίες
 • IV Διεθνής Ημερίδα για Ελεύθερο Λογισμικό και τα ανοικτά πρότυπα Λογισμικού
 • IV Ποιότητα Ημερίδα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • III Διεθνές Workshop E-Commerce
 • Διεθνής Ημερίδα: “ΤΠΕ στην Οργανισμών Διαχείριση
 • ΙΧ Διεθνές Συμπόσιο Αυτοματοποίηση
 • 2ο Συμπόσιο της Πληροφορικής και Κοινότητα
 • II Διεθνές Computing και Ηλεκτρονικής Συμπόσιο: σχέδιο, Εφαρμογές, προηγμένες τεχνικές και τις πραγματικές προκλήσεις
 • Συμπόσιο Ρυθμιστικών Αρχών Τηλεπικοινωνιών “:”Ρύθμιση προς όφελος του λαού μας “

Υπάρχουν ενδιαφέροντα Κογκρέσου της Geomatics »και το Εργαστήριο Ελευθέρων λογισμικού στην οποία Xurxo μοιάζει να συμμετάσχει ως ομιλητής από το FOSS4G. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν την πλήρη ημερήσια διάταξη, αυτό είναι ό, τι το επίσημο site ανακοινώνει:

Ημερομηνία Δραστηριότητα Λεπτομέρεια
Σάββατο 7 Προ-Συνέδριο Εργαστήρια
 • ISO 19100: Γεωγραφικά πρότυπα πληροφοριών
 • Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα για την Γεωπληροφορικής
Δευτέρα 9 Προ-Συνέδριο Εργαστήρια
 • Τηλεπισκόπησης για την Ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση στην Geomatics
 • Φωτογραμμετρίας
 • Σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων της IDEs »για την κοινωνία
 • Marine υποδομών χωρικών δεδομένων
Τρίτη, 10 έως Πέμπτη 12
 • Αναγνώσεις Πλοίαρχος και τεχνικές συνεδρίες
Παρασκευή 13 Προ-Συνέδριο Εργαστήρια
 • Πληροφορίες Ηνωμένων Εθνών Geographic διέταξε ως IDEs: Περιφερειακή, εθνικό και τοπικό προοπτικές
 • Χωρική σημασιολογία και την αειφόρο ανάπτυξη
Σάββατο 14 Προ-Συνέδριο Εργαστήρια
 • IDEs στην Καραϊβική και τη διαχείριση των κινδύνων του

 

 2월 9일에서 13 2009 라 하바나 라 하바나의 규칙 궁전 및 PABEXPO 경기장에서 개최되는 국제 정보학 페어 2009의 XIII 버전을 호스팅합니다.

이 이벤트는 기술의 관심에 따라 이벤트 중 하나에 갈 수 참석 한 측면에서 14 개 이벤트의 모음입니다. 콘텐츠 누군가를 보는 호세 마티의 동상과 사진을 취할뿐만 아니라 라 하바나에 가고 싶습니다.

지금은 내가 심각하게는 연못의 측면에서 발생 특히 이후, 참여의 가능성을 고려하고 있습니다. 이들은 동시에 포함 할 이벤트입니다 :

 • XIII 정보학 의회 교육
 • VII 국제 정보학 의회 건강
 • VI 국제 회의에서 기하
 • 기술, 내용의 IV 국제 대회 멀티미디어 및 가상 현실에게
 • IX 이베로 아메리카 보안 정보 기술 세미나
 • IV 국제 심포지엄 통신
 • IV 국제 워크샵에 대한 무료 소프트웨어 및 소프트웨어의 개방형 표준
 • IV 품질 정보 기술 및 커뮤니케이션 워크숍
 • 에서 III 국제 워크샵 전자 상거래
 • 국제 워크숍 조직에서 “ICT ‘ 관리
 • IX 국제 심포지엄 오토메이션
 • 2 정보학에 대한 심포지엄 커뮤니티
 • II 국제 컴퓨팅 및 전자 심포지엄 디자인응용 프로그램, 첨단 기술과 실제 과제
 • 통신 레귤레이터 ‘심포지엄 “규제 “우리 국민의 이익을 위해

재미있는 Geomatics의 ‘의회와 FOSS4G에 의해 연사로 참여하는 것처럼 Xurxo 보이는하는 자유 소프트웨어 워크샵이 있습니다. 그것은 완전한 의제를 가지고 있지 않지만,이 공식 사이트에 발표 것입니다 :

날짜 활동 세부 정보
토요일 7 프리 컨퍼런스 워크샵
 • ISO 19100 : 지오 그라픽 정보 표준
 • Geoinformatics에 대한 오픈 소스 소프트웨어
월요일 9 프리 컨퍼런스 워크샵
 • 개발을위한 원격 탐사
 • Geomatics의의 교육
 • 사진 측량
 • 현대 측지 참조 시스템
 • 정밀 농업
 • 사회에 IDE를 ‘영향을 평가
 • 해양 공간 데이터 인프라
목요일 12 (화) 10
 • 마스터 판독 및 기술 세션
금요일 13 프리 컨퍼런스 워크샵
 • 유엔 지리의 정보는 십오으로 주문 : 지역, 국가, 그리고 현지 시각
 • 공간 의미와 지속 가능한 개발
토요일 14 프리 컨퍼런스 워크샵
 • 캐리비안과 위험의 관리 십오

 

 9 फ़रवरी से 2009 13 के लिए, ला Habana ला Habana के कन्वेंशनों पैलेस में और PABEXPO मेले के मैदान में आयोजित किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सूचना विज्ञान मेला 2009 के तेरहवें संस्करण की मेजबानी करेगा.

घटना प्रौद्योगिकी, अपनी रुचि के अनुसार घटनाओं में से किसी के लिए जा सकते में आती है जो एक के मामले में 14 विभिन्न घटनाओं का एक संग्रह है. सामग्री किसी को देखना जोस मार्टी की मूर्ति के साथ एक तस्वीर लेने के लिए ही नहीं, ला Habana के लिए जाना चाहते हैं.

अभी के लिए मैं इसे गंभीरता से तालाब के इस पक्ष पर होता है, विशेष रूप से भाग लेने की संभावना पर विचार कर रहा हूँ. ये एक ही समय में शामिल किए जाने की घटनाओं रहे हैं:

 • तेरहवें सूचना विज्ञान कांग्रेस में शिक्षा
 • सातवीं अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कांग्रेस में स्वास्थ्य
 • छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में जियोमेटिक्स
 • टेक्नोलॉजीज, सामग्री, के चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस मल्टीमीडिया और आभासी वास्तविकता
 • नौवीं Ibero अमेरिकी सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी में संगोष्ठी
 • चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दूरसंचार
 • चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में फ्री सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के खुले मानकों
 • चतुर्थ गुणवत्ता सूचना प्रौद्योगिकी और संचार में कार्यशाला
 • में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला ई वाणिज्य
 • अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला: संगठन में ‘आईसीटी’ प्रबंधन
 • नौवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वचालन
 • 2 सूचना के बारे में विचार गोष्ठी और समुदाय
 • द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कम्प्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स संगोष्ठी: डिज़ाइन, आवेदन, उन्नत तकनीक और वास्तविक चुनौतियों
 • दूरसंचार नियामक ‘संगोष्ठी: “विनियमन “हमारे लोगों के लाभ के लिए

दिलचस्प जियोमेटिक्स ‘कांग्रेस और FOSS4G से एक वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए की तरह Xurxo लग रहा है, जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर कार्यशाला रहे हैं. यह पूरा एजेंडा नहीं है, यद्यपि यह आधिकारिक साइट की घोषणा है क्या है:

तारीख सक्रियता विस्तार
शनिवार 7 पूर्व सम्मेलन कार्यशालाएं
 • आईएसओ 19100: Geographics जानकारी मानकों
 • जियोइन्फारमैटिक्स के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
सोमवार 9 पूर्व सम्मेलन कार्यशालाएं
 • विकास के लिए रिमोट सेंसिंग
 • जियोमेटिक्स में शिक्षा
 • फोटोग्रामेट्री
 • आधुनिक भूगणितीय संदर्भ प्रणालियों
 • परिशुद्धता कृषि
 • समाज पर इडस ‘प्रभाव का आकलन
 • समुद्री स्थानिक डेटा infrastructures
गुरुवार 12 के लिए मंगलवार 10
 • मास्टर रीडिंग और तकनीकी सत्र
शुक्रवार 13 पूर्व सम्मेलन कार्यशालाएं
 • संयुक्त राष्ट्र ज्योग्राफिक की जानकारी इडस के रूप में आदेश दिया: क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय दृष्टिकोण
 • स्थानिक अर्थ विज्ञान और सतत विकास
शनिवार 14 पूर्व सम्मेलन कार्यशालाएं
 • कैरेबियन और जोखिम के प्रबंधन में इडस

 

 С 9 февраля по 13 2009, La Habana пройдет XIII издание Международной конвенции и информатика Fair 2009, которая будет проходить в Дворце Конвенций La Habana и в то PABEXPO выставочного комплекса.

Мероприятие представляет собой набор из 14 различных событий с точки зрения технологии, тот, кто посещает можете пойти в любое из событий, в соответствии с его интересом. Просмотр содержимого любой хотел бы пойти в La Habana не только сфотографироваться со статуей Хосе Марти.

Пока я серьезно рассматриваю возможность посещения, тем более, что это происходит по эту сторону пруда. Эти события, которые должны быть включены в то же время:

 • XIII конгрессе в информатике Образование
 • VII Международный конгресс в информатике Здоровье
 • VI Международный конгресс в Геоматика
 • IV Международный конгресс технологий, содержания, Мультимедиа и виртуальная реальность
 • IX Иберо американская Безопасность Семинар по информационным технологиям
 • IV Международный симпозиум в Связь
 • IV Международный семинар о Свободное программное обеспечениеПрограммное обеспечение и открытые стандарты
 • IV Качество Семинар по информационным технологиям и связи
 • III Международный семинар в Электронная коммерция
 • Международный семинар: «ИКТ в организации ‘ Управление
 • IX Международный симпозиум в Автоматизация
 • 2-й симпозиум о информатики и Сообщество
 • II Международный вычислительный и электроники симпозиума: дизайн, Приложения, передовые методы и фактические проблемы
 • Телекоммуникации Регуляторы симпозиум: “Регулирование на благо нашего народа »

Есть интересные Конгресс Геоматика и бесплатный семинар ПО, в котором Xurxo выглядит как участие в качестве спикера по FOSS4G. Хотя это не есть полная повестка дня, это то, что на официальном сайте объявляет:

Дата Деятельность Подробность
Суббота 7 Пре-конференции Семинары
 • ISO 19100: Geographics информационных стандартов
 • Открытым исходным кодом для геоинформатики
Понедельник 9 Пре-конференции Семинары
 • Дистанционного зондирования в целях развития
 • Образование в Геоматика
 • Фотограмметрия
 • Современные геодезические системы отсчета
 • Точное земледелие
 • Оценка иды “влияние на общество
 • Морской инфраструктуры пространственных данных
Вторник четверг 10 до 12
 • Мастер чтений и технических сессий
Пятница 13 Пре-конференции Семинары
 • Информации Организации Объединенных Наций по географической приказал как сред: региональные, национальные и местные перспективы
 • Пространственная семантика и устойчивое развитие
Суббота 14 Пре-конференции Семинары
 • Средами в Карибском бассейне и управления рисками в

 

 מ -9 בפברואר עד 13 בשינה 2009, La Habana תארח XIII המהדורה של האמנה הבינלאומית ויריד ידענות 2009, אשר יתקיים בארמון האמנות של La Habana ובמרכז הירידים בPABEXPO.

האירוע הוא אוסף של אירועים שונים 14 במונחים של טכנולוגיה, אחד שמשתתף יכול ללכת לכל אחד מהאירועים בהתאם לאינטרס שלו. צופה בתוכן מישהו רוצה ללכת לLa Habana לא רק לקחת תמונה עם הפסל של חוסה מארטי.

לעת עתה אני שוקל ברצינות האפשרות של השתתפות, במיוחד לאור עובדה שזה קורה בצד הזה של הברכה. אלה הם האירועים שיש לכלול באותו הזמן:

 • XIII ידענות בקונגרס השכלה
 • VII הבינלאומי ידענות בקונגרס בריאות
 • הקונגרס השישי בינלאומי ב Geomatics
 • הקונגרס הבינלאומי הרביעי של טכנולוגיות, תכנים, מולטימדיה ומציאות מדומה
 • IX איברו אמריקאי ביטחון סמינר בטכנולוגיות מידע
 • הסימפוזיון הבינלאומי בIV תקשורת
 • סדנה הבינלאומית הרביעית על תוכנה החופשית והתקנים הפתוחים של התוכנה
 • IV איכות סדנה בטכנולוגיות מידע ותקשורת
 • סדנה הבינלאומית שלישית ב מסחר אלקטרוני
 • סדנה בינלאומית: “ICT בארגונים” הנהלה
 • הסימפוזיון הבינלאומי התשיעי ב אוטומציה
 • סימפוזיון 2 על מידענות ו קהל
 • מחשוב השני בינלאומי ואלקטרוניקה סימפוזיון: לעצב, יישומים, טכניקות מתקדמות ואתגרים בפועל
 • סימפוזיון “רגולטורים תקשורת:”תקנה לטובתו של עמנו “

יש מעניין של Geomatics קונגרס וסדנת התוכנה החופשית שבי Xurxo נראית כמו להשתתף כנואם ידי FOSS4G. למרות שאין לה סדר יום המלא, זה מה שהאתר הרשמי מכריז:

תאריך פעילות פרט
שבה 7 סדנאות לפני פתיחת כנס
 • ISO 19100: סטנדרטים מידע Geographics
 • תוכנות קוד פתוחות לGeoinformatics
שני 9 סדנאות לפני פתיחת כנס
 • חישה מרחוק לפיתוח
 • חינוך בGeomatics
 • פוטוגרמטריה
 • מערכות ייחוס גיאודטית מודרנית
 • Precision חקלאות
 • הערכת ההשפעה ‘אידו על החברה
 • תשתיות נתונים מרחביים ימיות
יום שלישי 10 עד 12 יום חמישי
 • קריאות אמן ומפגשים טכניים
יום שישי 13 סדנאות לפני פתיחת כנס
 • המידע של האו”ם ג’יאוגרפיק הורה כאידו: אזורי, ארצי, והפרספקטיבות מקומיות
 • סמנטיקה במרחב ובפיתוח בר קיימא
יום שבת 14 סדנאות לפני פתיחת כנס
 • אידו באיים הקריביים וניהול של הסיכון

 

 Şubat’tan 9 13 2009, La Habana La Habana Sözleşmeler Sarayı’nda ve PABEXPO fuar alanında düzenlenecek olan Uluslararası Kongre ve Bilişim Fuarı 2009, bir XIII ev sahipliği yapacak.

Olay teknolojisi, kendi ilgi alanlarına göre olaylardan herhangi gidebilirsiniz katılır birinin açısından 14 farklı etkinlikler bir koleksiyon. Içeriği herkes görüntüleme José Marti heykeli ile fotoğraf çekmek için sadece La Habana gitmek istiyorum.

Şimdilik ben ciddiye göletin bu tarafında olur, özellikle de katılma olasılığı düşünüyorum. Bunlar, aynı zamanda dahil edilmesi olaylardır:

 • XIII Bilişim Kongresi Eğitim
 • VII Uluslararası Bilişim Kongresi Sağlık
 • VI Uluslararası Kongresi’nde Geomatik
 • Teknolojileri, İçerik, IV Uluslararası Kongresi Multimedya ve Sanal Gerçeklik
 • IX Ibero Amerikan Güvenlik Bilgi Teknolojileri Semineri
 • IV Uluslararası Sempozyumu Telekomünikasyon
 • IV Uluslararası Çalıştayı hakkında Özgür Yazılım ve Software’in açık standartlar
 • IV Kalite Bilgi Teknolojileri ve İletişim Atölye Çalışması
 • III Uluslararası Çalıştayı E-Ticaret
 • Uluslararası Çalıştay: Örgütlerde “ICT ‘ Yönetim
 • IX Uluslararası Sempozyumu Otomasyon
 • 2. Bilişim hakkında Sempozyumu ve Topluluk
 • II Uluslararası Bilgisayar ve Elektronik Sempozyumu: dizayn, Uygulamalar, gelişmiş teknikler ve fiili zorlukları
 • Telekomünikasyon Düzenleyiciler ‘Sempozyumu: “Düzenleme “Halkımızın yararına

Ilginç Geomatik ‘Kongre ve FOSS4G tarafından konuşmacı olarak katılmak gibi Xurxo görünüyor hangi Özgür Yazılım Atölyesi vardır. Bu tam gündeme sahip olmamasına rağmen, bu resmi sitede duyuran budur:

Tarih Etkinlik Detay
Cumartesi 7 Konferans Öncesi Atölye Çalışmaları
 • ISO 19100: coğrafya bilgi standartları
 • Jeoenformatik için Açık Kaynak Yazılım
Pazartesi 9 Konferans Öncesi Atölye Çalışmaları
 • Kalkınma Uzaktan Algılama
 • Geomatik Eğitim
 • Fotogrametri
 • Modern jeodezik referans sistemleri
 • Hassas Tarım
 • Toplum üzerindeki IDE ‘etkisinin değerlendirilmesi
 • Deniz mekansal veri altyapılarının
Perşembe 12 Salı 10
 • Ana okuma ve teknik oturumlar
Cuma 13 Konferans Öncesi Atölye Çalışmaları
 • Birleşmiş Milletler Geographic’in bilgi IDE olarak sipariş: Bölgesel, Ulusal ve Yerel bakış açıları
 • Mekansal semantik ve sürdürülebilir kalkınma
Cumartesi 14 Konferans Öncesi Atölye Çalışmaları
 • Karayipler ve risk en Yönetimi IDE

 

 Van 9 februari tot en met 13 2009, zal La Habana de XIII editie gastheer van het International Convention and Informatics Fair 2009, die zal worden gehouden op de Conventies Paleis van La Habana en bij de Pabexpo beursterrein.

Het evenement is een verzameling van 14 verschillende gebeurtenissen in termen van technologie, iemand die woont kan gaan naar een van de gebeurtenissen volgens zijn interesse. Het bekijken van de inhoud van iemand zou willen gaan naar La Habana niet alleen om een ​​foto te nemen met het standbeeld van Jose Marti.

Voor nu ben ik serieus overweegt de mogelijkheid om te wonen, vooral omdat het gebeurt op deze kant van de vijver. Dit zijn de gebeurtenissen worden opgenomen tegelijk:

 • XIII Informatica Congres in Onderwijs
 • VII Internationale Informatica Congres in Gezondheid
 • VI Internationaal Congres in Geomatics
 • IV International Congress of Technologies, Inhoud, Multimedia en Virtual Reality
 • IX Ibero-Amerikaanse Veiligheid Seminar in Information Technologies
 • IV International Symposium in Telecommunicatie
 • IV Internationale Workshop over Vrije Software en open standaarden Software
 • IV Kwaliteit Workshop in Informatietechnologie en Communicatie
 • III International Workshop in E-Commerce
 • Internationale Workshop: “ICT in Organisaties ‘ Beheer
 • IX International Symposium in Automatisering
 • 2e Symposium over Informatica en Gemeenschap
 • II International Computing and Electronics Symposium: ontwerp, Toepassingen, geavanceerde technieken en actuele uitdagingen
 • Telecommunicatie Regulators ‘Symposium: “Regeling ten voordele van onze mensen “

Er zijn interessante congres van de geomatica en de Free Software Workshop waarin Xurxo lijkt om deel te nemen als spreker door de FOSS4G. Hoewel het niet de volledige agenda hebben, dit is wat de officiële website is de aankondiging:

Datum Activiteit Detail
Zaterdag 7 Pre-Conference Workshops
 • ISO 19100: Geographics informatie normen
 • Open Source Software voor Geo-informatica
Maandag 9 Pre-Conference Workshops
 • Remote Sensing voor Ontwikkeling
 • Onderwijs in Geomatics
 • Fotogrammetrie
 • Moderne geodetische referentiesystemen
 • Precisielandbouw
 • Evaluatie van het effect van de IDE’s ‘op de samenleving
 • Mariene ruimtelijke data-infrastructuur
Dinsdag 10 tot donderdag 12
 • Meester lezingen en technische sessies
Vrijdag 13 Pre-Conference Workshops
 • Verenigde Naties Geographic informatie besteld als IDE’s: Regionale, nationale en lokale perspectieven
 • Ruimtelijke semantiek en duurzame ontwikkeling
Zaterdag 14 Pre-Conference Workshops
 • IDE’s in het Caribisch gebied en de risico’s management

 

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply