Wie zu erfassen iPad-BildschirmHow to capture iPad’s screenComo capturar a tela do iPadCómo capturar la pantalla del iPadComment faire pour capturer l’écran de l’iPadCum de a captura de ecran iPadCome catturare lo schermo del iPadكيفية التقاط الشاشة بادiPadの画面をキャプチャする方法如何捕捉到iPad的屏幕Hur fånga iPad skärmJak przechwycić ekran iPadaLàm thế nào để chụp màn hình của iPadΠώς να συλλάβει οθόνη του iPad아이 패드의 화면을 캡처하는 방법आईपैड की स्क्रीन पर कब्जा करने के लिए कैसेКак для захвата экрана IPad автораכיצד ללכוד המסך של האייפדIPad’in ekran yakalama nasılHoe je het scherm iPad’s vast te leggen

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

Wir leben in Zeiten von Fast-Food, alles ist auf dem Weg, modular, skalierbar und mit relativer Bedeutung. So viel, dass wir Dinge am Flug. Nach fast sechs Monaten mit dem iPad, fiel mir ein, wie ich konnte machen, was auf dem Desktop heißt “Print Screen“Oder in unsere Sprache übersetzt”fangen einen Screenshot. “(*)

Wie dies in den PC erfolgen

clip image0011 How to capture iPad’s screenUm dies mit dem PC zu tun, kommt Tastatur von DOS-Versionen mit einem Knopf auf der rechten Seite, die den Fang macht platziert und gilt auch KopierenBefehl. Dann wird für diese Aufgabe zu echten, gehen wir in das Programm unseres Interesses (Farben, Word, Excel, etc.) und tun Bearbeiten / Einfügen oder alternativ Strg + V.

Es ist so einfach – zu viel – Aber mit der Trauer, die an diesem Nachmittag Kaffee und Donuts garantiert, habe ich nicht wissen, dass es für eine lange Zeit, obwohl ich 5-1/4 Disketten verwendet auf einer IBM 286 mit einem orangefarbenen Ton in meinem Monitor, der direkt an die geschlagen Netzhaut … eine andere Geschichte.

Wie ist es mit dem iPad gemacht.

Ich versichere Ihnen, dass ich über eine Anwendung für 99 Cent zu kaufen war, weil ich nicht nicht das finden einen Weg. Aber es ist nicht möglich, dass solche elementaren Dinge nicht in einem Werkzeug von Steve Jobs Genie geboren umgesetzt worden, so nach ein paar Minuten des Suchens endlich habe ich den Weg gefunden.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Es werden gleichzeitig die Tasten im Bild markiert gedrückt. Das macht eine Art verblassen in Flackern, und dann wird ein Geräusch wie eine Kamera Schuß gehört und das ist alles. Das Bild wird in Bildern Anwendung mit 1024 x 768 Pixeln Auflösung gespeichert.

Führen Sie die Bilder auf den Computer nicht mit ein paar Tagen erklärte Prozedur, die auf andere Dateien auf den PC zu bewegen gilt arbeiten. In diesem Fall ist das iPad mit dem Computer verbunden und die Bilder erhalten werden, als ob sie Fotos von einer Kamera heruntergeladen werden. Wenn die automatische Assistenten nicht aktiviert ist, verwenden Sie die rechte Maustaste und wählen Sie die Holen Option Bilder.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Ich nehme dieses Problem ein paar Bilder von meiner Tochter, mit AutoDesk getan fördern Sketchbook- Ich hoffe nur nicht, um die Bandbreite Absturz-. Während diese iPad-Version nicht über alle Desktop-Funktionalität, ich muss zugeben, dass es ein großes Potenzial hat. Meine Tochter ist fast erklärt mir seine Entwicklung Schritt für Schritt. Ich habe es ein paar Mal am Anfang, aber dann nahm sie die Gewohnheit nach dem Versuch lehrte sie mit Öl zu malen, sie fast gestorben, weil ihr Terpentin Allergie.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Dies war ihr erster Versuch.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Dies ist ein klassisches, jetzt will ich sehen, ihr dies mit Acryl.

clip image008 How to capture iPad’s screen

In diesem bat sie mich um Hilfe zu berühren den Fisch … dann wusste ich, dass es so ein wird gespeichert geschichteten einreichen, weil ich litt eine Weile für die Blase, dass es berühren.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Damit zeigte sie mir, dass in der neuen Version als Bürsten werden geladen Plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Die letzte wurde zusammen zu Weihnachten gemacht, als ich sie lehrte die Grundlagen. Obwohl wegen meiner Unwissenheit, haben wir alles in einem einzigen Schicht als ob wir mit MS Paint wurden, fand sie und zeigte mir, dass es auf separaten Ebenen getan werden könnte.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) capturar un Pantallazo: Dieser Jargon übersetzt wird ganz ähnlich wie: ‘fangen einen screenshot

TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

We live in times of fast-foods, everything is on the way, modular, scalable and with relative relevance. So much, that we learn things at flight. After nearly six months of using the Ipad, it occurred to me how I could make what on the desktop is called “print screen” or translated into our language “catch a screenshot.”(*)

How this is done in the PC

clip_image001To do this with the PC, keyboard comes from DOS versions with a button placed on the far right that makes the catch and also applies Copy command. Then, for becoming real this task, we go to the program of our interest (Paint, Word, Excel, etc.) and do Edit / Paste or alternatively Ctrl + V.

It is so basic – too much – but with the sorrow which warrants this afternoon coffee and doughnuts, I didn’t know it for a long time; although I used 5-1/4 Floppy disks on an IBM 286 with an orange tone in my monitor that struck right at the retina… another story.

How it is done with the IPad.

I assure you that I was about to buy an application for 99 cents because I didn’t not find a way. But it is not possible that such elementary things have not been implemented in a tool born of Steve Jobs genius, so after a few minutes of searching finally I found the way.

clip_image003

clip_image004

There are pressed at the same time the buttons marked in the image. That makes a kind of fade in flickering, and then is heard a sound like a camera shot and that’s all. The image is stored in pictures application with 1024 x 768 pixels resolution.

Pass the images to the computer does not work with a few days ago explained procedure, which applies to move other files to the PC. In this case the Ipad is connected with the computer and images are obtained as if they were downloaded photos from a camera. If automatic wizard is not activated, use the right mouse button and choose the Get pictures option.

_______________________

clip_image005

I take this issue to promote a couple of pictures from my daughter, done with AutoDesk Sketchbook- I just hope not to crash the bandwidth-. While this Ipad version does not have all the desktop functionality; I must admit that it has great potential. My daughter has been almost explaining me its evolution step by step. I used it a few times at the beginning but then she took the habit after the attempt of teaching her to paint with oils, she almost died because of her turpentine allergy.

clip_image006

This was her first attempt.

clip_image007

This is a classic, now I want to see her doing this with acrylic.

clip_image008

In this she requested my help to touch up the fish… then I knew that it is saved as a layered file because I was suffering a while for the bubble that it should touch.

clip_image009

With this she showed me that in new version brushes are loaded as plugins.

clip_image010

_______________________________

clip_image011

The last one was done together at Christmas, when I taught her the basics. Although because of my ignorance, we did everything in a single layer as if we were using MS Paint, she found and showed me that it could be done on separate layers.

TRANSLATION NOTES:

(*) capturar un pantallazo: This jargon is translated quite similar as: ‘catch a screenshot’

NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

Vivemos em tempos de fast-foods, tudo está no caminho, modular, escalável e com relevância relativa. Tanto, que nós aprendemos coisas em vôo. Depois de quase seis meses de uso do Ipad, ocorreu-me como eu poderia fazer o que no ambiente de trabalho é chamado “tela imprimir“Ou traduzido para nossa língua”capturar uma imagem. “(*)

Como isto é feito no PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenPara fazer isso com o PC, o teclado vem de versões do DOS com um botão colocado na extrema direita que faz a captura e aplica-se também Copie de comando. Então, para se tornar real, essa tarefa, vamos para o programa de nosso interesse (Paint, Word, Excel, etc) e fazer Edit / Paste ou, alternativamente, Ctrl + V.

É tão básico – demais – Mas com a tristeza que garante que este café da tarde e donuts, eu não sabia que por um longo tempo, embora eu usei 5-1/4 disquetes em um IBM 286 com um tom laranja no meu monitor que atingiu certa no retina … outra história.

Como isso é feito com o IPad.

Garanto-lhe que eu estava prestes a comprar um aplicativo para 99 centavos, porque eu não não encontrar um caminho. Mas não é possível que essas coisas elementares não foram implementadas em uma ferramenta nascido de Steve Jobs gênio, então depois de alguns minutos de busca, finalmente encontrei o caminho.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Não são pressionados ao mesmo tempo o botão marcado na imagem. Isso faz com que uma espécie dedesvanecer de cintilação, e, em seguida, é ouvido um som como um tiro câmera e isso é tudo. A imagem é armazenada no aplicativo de fotos com resolução de 1024 x 768 pixels.

Passar as imagens para o computador não funciona com o procedimento, que se aplica a mover outros arquivos para o PC há alguns dias, explicou. Neste caso, o IPAD é conectada com o computador e as imagens são obtidas como se fossem descarregados fotografias de uma câmara. Se o assistente automático não estiver ativado, use o botão direito do mouse e escolha a Obter imagens opção.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Aproveito esta questão para promover um par de fotos da minha filha, feito com o Autodesk Sketchbook- Só espero não bater a largura de banda-. Embora esta versão Ipad não tem todas as funcionalidades de desktop, eu devo admitir que ele tem um grande potencial. Minha filha quase foi me explicando a sua evolução passo a passo. Usei-o algumas vezes no começo, mas depois ela tomou o hábito, após a tentativa de ensiná-la a pintar com óleos, ela quase morreu por causa de sua alergia aguarrás.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Esta foi sua primeira tentativa.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Este é um clássico, agora eu quero vê-la fazendo isso com acrílico.

clip image008 How to capture iPad’s screen

Neste ela pediu minha ajuda para retocar o peixe … então eu sabia que ele é salvo como um em camadas arquivo porque eu estava sofrendo um pouco para a bolha que deve tocar.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Com isso, ela me mostrou que em escovas novas versões são carregados como plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

O último foi feito em conjunto no Natal, quando eu lhe ensinou o básico. Embora a causa da minha ignorância, fizemos tudo em um único camada como se estivéssemos usando o MS Paint, ela encontrou e me mostrou que isso poderia ser feito em camadas separadas.

NOTAS tradução:

(*) Capturar un pantallazo: Isto é traduzido gíria bastante semelhante como: ‘capturar uma imagem ‘

NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

Vivimos en tiempos de comidas rápidas, todo está en el camino, modular, escalable y pertinente relativa. Tanto, que nos enteramos de las cosas en vuelo. Después de casi seis meses de usar el iPad, se me ocurrió cómo podía hacer lo que en el escritorio que se llama “imprimir pantalla“O traducido a nuestro idioma”coger una captura de pantalla. “(*)

Cómo se hace esto en el PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenPara hacer esto con la PC, el teclado viene de versiones de DOS con un botón situado en el extremo derecho que hace que la captura y también se aplicaCopie comando. Entonces, para llegar a ser verdadera esta tarea, vamos al programa de nuestro interés (Paint, Word, Excel, etc) y hacemos Edición / Pegar o alternativamente, Ctrl + V.

Es tan básico – demasiado – Pero con el dolor que garantiza este café de la tarde y donuts, yo no lo sabía desde hace mucho tiempo, aunque yo solía 5-1/4 disquetes en un IBM 286 con un tono de color naranja en el monitor que golpeó justo en el retina … otra historia.

¿Qué se hace con el IPad.

Les aseguro que yo estaba a punto de comprar una aplicación de 99 centavos porque no lo encuentro una manera. Pero no es posible que las cosas más elementales no han sido implementados en una herramienta nacida de Steve Jobs genio, así que después de unos minutos de búsqueda, finalmente encontré el camino.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

No son presionados al mismo tiempo los botones marcados en la imagen. Eso hace que una especie deesfumarse en el parpadeo, y luego se escucha un sonido como de un disparo de la cámara y eso es todo. La imagen se guarda en la aplicación imágenes con resolución de 1024 x 768 píxeles.

Pase las imágenes en el ordenador no funciona con hace unos días se explica el procedimiento que se aplica para mover otros archivos en el PC. En este caso, el iPad está conectado con el ordenador y las imágenes se obtienen como si se descargaron de fotografías desde una cámara. Si asistente automático no está activada, utilice el botón derecho del ratón y elegir la Obtenga opción fotos.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Aprovecho este tema para promover un par de fotos de mi hija, hecho con Autodesk Sketchbook- Sólo espero que no se bloquee el ancho de banda-. Si bien esta versión Ipad no tiene toda la funcionalidad de escritorio, tengo que admitir que tiene un gran potencial. Mi hija ha sido casi me explicaba su evolución paso a paso. He utilizado un par de veces al principio, pero luego tomó el hábito tras el intento de enseñar a pintar con aceites, casi se muere a causa de su alergia trementina.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Este fue su primer intento.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Este es un clásico, ahora quiero verla hacer esto con acrílico.

clip image008 How to capture iPad’s screen

En esto, ella pidió mi ayuda para retocar los peces … entonces supe que se guarda como uncapas presentar porque estaba sufriendo un poco en la burbuja que debe tocar.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Con esto, ella me mostró que en la nueva versión pinceles se cargan como plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

El último de ellos fue hecho juntos en Navidad, cuando le enseñé lo básico. Aunque debido a mi ignorancia, lo hicimos todo en un solo capa como si estuviéramos usando MS Paint, ella encontró y me mostró que se podía hacer en capas separadas.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) Capturar sin pantallazo: Esta jerga se traduce bastante similar como: ‘coger una captura de pantalla

NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

Nous vivons une époque de fast-foods, tout est sur le chemin, modulaire, évolutive et avec pertinence relative. Tant et si bien, que nous apprenons des choses au vol. Après près de six mois d’utilisation de l’iPad, il m’est apparu que je pouvais faire ce que sur le bureau est appelé “imprimer écran“Ou traduite dans notre langue”prendre une capture d’écran. “(*)

Comment cela se fait dans le PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenPour ce faire, avec le PC, le clavier vient de versions DOS avec un bouton placé à l’extrême droite qui fait la capture et s’applique également Copiez commande. Ensuite, pour devenir de vrai cette tâche, nous allons le programme de notre intérêt (Paint, Word, Excel, etc) et faire Edition / Coller ou bien Ctrl + V.

Il est si fondamental – trop – Mais avec la douleur qui justifie cet après-midi café et des beignes, je ne le savais pas pendant une longue période, bien que j’ai utilisé 5-1/4 disquettes sur un IBM 286 avec un ton orange dans mon moniteur qui a frappé droit au rétine … une autre histoire.

Comment ça se fait avec l’iPad.

Je vous assure que j’étais sur le point d’acheter une application pour 99 cents parce que je ne trouve pas un moyen. Mais il n’est pas possible que ces choses élémentaires n’ont pas été mises en œuvre dans un outil né de Steve Jobs génie, donc après quelques minutes de recherche j’ai enfin trouvé le chemin.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Il sont pressées en même temps sur les boutons marqués dans l’image. Cela fait une sorte des’estomper dans le scintillement, et est ensuite entendu un bruit comme un coup de caméra et c’est tout. L’image est stockée dans l’application photos avec résolution de 1024 x 768 pixels.

Passez les images sur l’ordinateur ne fonctionne pas avec il ya quelques jours la procédure, qui s’applique à déplacer d’autres fichiers sur le PC expliqué. Dans ce cas, l’iPad est connecté à l’ordinateur et les images sont obtenues que si elles ont été téléchargées des photos depuis un appareil photo. Si l’assistant automatique n’est pas activé, utilisez le bouton droit de la souris et choisissez l’ Obtenez option de photos.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Je profite de cette question pour promouvoir quelques photos de ma fille, fait avec Autodesk Sketchbook-J’espère juste ne pas planter la bande passante-. Bien que cette version iPad ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de bureau, je dois avouer qu’il a un grand potentiel. Ma fille a été presque m’expliquant sa démarche d’évolution par étape. Je l’ai utilisé quelques fois au début, mais ensuite elle a pris l’habitude, après la tentative de lui apprendre à peindre à l’huile, elle a failli mourir à cause de son allergie de térébenthine.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Ce fut sa première tentative.

clip image007 How to capture iPad’s screen

C’est un classique, maintenant je veux la voir faire cela avec de l’acrylique.

clip image008 How to capture iPad’s screen

En cela, elle a demandé mon aide pour toucher le poisson … alors je savais qu’il est enregistré en tant que couches déposer parce que je souffrais d’un moment de la bulle qu’il devrait toucher.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Avec cela, elle m’a montré que dans la nouvelle version brosses sont chargés comme plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Le dernier a été fait ensemble à Noël, quand je lui ai appris les bases. Même si à cause de mon ignorance, nous avons tout fait en une seule couche comme si nous étions en utilisant MS Paint, elle a trouvé et m’a montré que cela pouvait être fait sur des calques séparés.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) capturar non pantallazo: Ce jargon est traduit assez similaire comme suit: «prendre une capture d’écran ‘

NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

Trăim în vremuri de fast-food-uri, totul este pe drum, modular, scalabil și cu relevanță relativă. Atât de mult, că am învățat lucruri la zbor. După aproape șase luni de utilizare a iPad, a avut loc pentru a-mi cum aș putea face ceea ce pe desktop este numit “ecran de imprimare“Sau traduse în limba noastră”captura un screenshot. “(*)

Cum acest lucru este realizat în PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenPentru a face acest lucru cu PC-ul, tastatura vine de la versiunile DOS, cu un buton plasat pe extrema dreaptă, care face captură și, de asemenea, se aplicăCopierea comandă. Apoi, pentru a deveni adevărat această sarcină, vom merge la programul de interesul nostru (Paint, Word, Excel, etc) și de a face Edit / Paste sau, alternativ Ctrl + V.

Este atât de bază – prea mult – Dar cu durere care justifică această după-amiază de cafea și gogoși, eu nu-l știu pentru o lungă perioadă de timp, deși am folosit 5-1/4 dischete pe un IBM 286, cu un ton de portocale în monitorul meu care a lovit chiar la retina … o altă poveste.

Cum se face cu iPad.

Vă asigur că am fost pe cale de a cumpăra o cerere pentru 99 de centi pentru că nu am nu găsi o cale. Dar nu este posibil ca astfel de lucruri elementare nu au fost implementate într-un instrument născut de Steve Jobs geniu, așa că după câteva minute de căutare cele din urmă am găsit calea.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Acolo sunt apăsate simultan butoanele marcate în imagine. Care face un fel de păli în pâlpâie, iar apoi se aude un sunet ca un shot și asta e tot. Imaginea este stocată în aplicare poze cu 1024 x 768 pixeli.

Trece imaginile pe calculator nu funcționează, cu câteva zile în urmă procedură, care se aplică pentru a muta alte fișiere de pe PC explicat. În acest caz, iPad este conectat cu computerul și imaginile sunt obținute ca și în cazul în care acestea au fost descărcate fotografiilor de pe un aparat de fotografiat. În cazul în care expertul automată nu este activată, utilizați butonul mouse-ului dreapta și alegeți Ia opțiune imagini.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Profit de această problemă pentru a promova o pereche de imagini de la fiica mea, făcut cu Autodesk Sketchbook-Sper doar să nu accident de lățime de bandă-. În timp ce această versiune iPad nu are toate funcționalitatea desktop, trebuie să recunosc că acesta are un mare potențial. Fiica mea a fost aproape mi explice pas cu pas de evoluție. Am folosit-o de câteva ori la început, dar apoi ea a luat obiceiul după încercarea de predare ei de a picta cu uleiuri, ea aproape a murit din cauza alergii ei terebentină.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Aceasta a fost prima încercare.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Acesta este un clasic, acum vreau să văd o face acest lucru cu acrilice.

clip image008 How to capture iPad’s screen

În acest ea a cerut ajutorul meu pentru a atinge până pește … atunci am știut că acesta este salvat ca un stratificat fișier, deoarece am fost suferit un timp pentru balon care ar trebui să atingă.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Cu aceasta mi-a arătat că în noile perii versiune sunt încărcate ca Plugin-uri.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Ultimul a fost realizat împreună de Crăciun, când am învățat-o de bază. Deși din cauza ignoranței mele, am făcut totul într-un singur strat ca și cum am fost utilizând MS Paint, ea a găsit și mi-a arătat că acesta ar putea fi realizat pe straturi separate.

NOTE Traducere:

(*) capturar ONU pantallazo: Acest limbaj este tradus destul de asemănătoare ca: “prinde o captură de ecran ”

 

 

NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

Viviamo in tempi di fast-food, tutto è in cammino, modulare, scalabile e con relativa pertinenza. Così tanto, che impariamo le cose al volo. Dopo quasi sei mesi di usare l’iPad, mi venne in mente come potrei fare quello che sul desktop si chiama “Print Screen“O tradotta nella nostra lingua”catturare uno screenshot. “(*)

Come questo viene fatto nel PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenPer fare questo con il PC, la tastiera viene da versioni DOS con un pulsante posto sulla destra lontano che rende la cattura e si applica anche Copiare comando. Poi, per diventare reale questo compito, andiamo al programma di nostro interesse (Vernice, Word, Excel, ecc) e facciamo Modifica / Incolla o in alternativa CTRL + V.

E ‘così semplice – troppo – Ma con il dolore che garantisce questo pomeriggio caffè e ciambelle, non sapevo che per molto tempo, anche se ho usato 5-1/4 I floppy disk su un IBM 286, con un tono di arancio nel mio monitor che ha colpito proprio al retina … un’altra storia.

Come si è fatto con l’iPad.

Vi assicuro che stavo per comprare una domanda di 99 centesimi, perché non ho non trovare un modo. Ma non è possibile che queste cose elementari non sono state attuate in uno strumento nato da Steve Jobs genio, così dopo pochi minuti di ricerca finalmente ho trovato il modo.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Ci sono premuti contemporaneamente i pulsanti contrassegnata nell’immagine. Che fa una sorta didissolvenza nel tremolante, e poi si sente un rumore simile a un colpo di macchina fotografica e questo è tutto. L’immagine viene memorizzata in applicazione foto con risoluzione 1024 x 768 pixel.

Passare le immagini sul computer non funziona con un paio di giorni fa ha spiegato procedura, che si applica a spostare altri file sul PC. In questo caso l’iPad è collegato al computer e le immagini sono ottenute come se fossero scaricate le foto da una macchina fotografica. Se il wizard automatico non è attivata, utilizzare il pulsante destro del mouse e scegliere la Get opzione immagini.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Colgo questa questione per promuovere un paio di foto di mia figlia, fatto con Autodesk Sketchbook- Spero solo di non mandare in crash la larghezza di banda-. Anche se questa versione Ipad non ha tutte le funzionalità di desktop, devo ammettere che ha un grande potenziale. Mia figlia è stata quasi mi spiegava la sua evoluzione passo dopo passo. Ho usato un paio di volte, all’inizio, ma poi ha preso l’abitudine, dopo il tentativo di insegnarle a dipingere ad olio, ha rischiato di morire a causa della sua allergia trementina.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Questo era il suo primo tentativo.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Questo è un classico, ora voglio vedere il suo fare questo con acrilico.

clip image008 How to capture iPad’s screen

In questo ha chiesto il mio aiuto per ritoccare il pesce … poi ho saputo che viene salvato comestratificato file perché stavo soffrendo un po ‘per la bolla che dovrebbe toccare.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Con questo mi ha mostrato che nei nuovi pennelli versione vengono caricati come plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

L’ultimo è stato fatto insieme a Natale, quando ho insegnato le basi. Anche se a causa della mia ignoranza, abbiamo fatto tutto in un unico strato come se stessimo usando MS Paint, ha trovato e mi ha mostrato che si poteva fare su livelli separati.

TRADUZIONE NOTE:

(*) capturar ONU pantallazo: Questo gergo è tradotto abbastanza simili come: ‘catturare uno screenshot ‘

ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

نحن نعيش في زمن من الأطعمة السريعة، كل شيء على الطريق، وحدات، وقابلة للتطوير ومع أهميتها النسبية. كثيرا، أن نتعلم الأشياء في الرحلة. بعد ما يقرب من ستة أشهر من استخدام باد، أنها وقعت لي كيف يمكن أن تجعل ما على سطح المكتب يسمى “شاشة طباعة“أو ترجمتها إلى لغتنا”قبض على لقطة“(*)

كيف يتم ذلك في PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenللقيام بذلك مع جهاز الكمبيوتر، لوحة المفاتيح يأتي من إصدارات DOS مع زر وضعت على اليمين المتطرف الذي يجعل الصيد وينطبق أيضا نسخ الأوامر. ثم، لتصبح حقيقية هذه المهمة، ونحن نذهب إلى برنامج مصلحتنا (الطلاء، وورد، إكسل، الخ) والقيام تحرير / لصق أو بدلا من ذلك على Ctrl + V.

أنها أساسية جدا – أكثر مما ينبغي – ولكن مع الحزن الذي يستحق بعد ظهر هذا اليوم القهوة والكعك، لم أكن أعرف أنه لفترة طويلة، على الرغم من اعتدت 5-1/4 الأقراص المرنة على IBM 286 مع لهجة البرتقال في شاشتي الذي ضرب الحق في شبكية العين … قصة أخرى.

كيف يتم ذلك مع باد.

أود أن أؤكد لكم أنني كنت على وشك شراء التطبيق لمدة 99 سنتا لأنني لم لم يجد وسيلة. ولكن ليس من الممكن أن مثل هذه الأمور الابتدائية لم تنفذ في أداة ولد ستيف جوبز العبقري، وذلك بعد بضع دقائق من البحث وأخيرا وجدت الطريق.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

يتم الضغط هناك في نفس الوقت الأزرار ملحوظ في الصورة. أن يجعل نوعا منتتلاشى في الخفقان، ثم يسمع صوت مثل رصاصة واحدة كاميرا وهذا كل شيء. يتم تخزين الصورة في صور التطبيق مع 1024 x 768 بكسل القرار.

تمرير الصور إلى جهاز الكمبيوتر لا يعمل مع قبل بضعة أيام وأوضح الداخلي، والتي تنطبق على نقل الملفات الأخرى إلى جهاز الكمبيوتر. في هذه الحالة يتم توصيل باد مع الكمبيوتر ويتم الحصول على الصور كما لو أنها تم تحميل الصور من الكاميرا. إذا لم يتم تنشيط المعالج التلقائي، استخدم زر الفأرة الأيمن واختيار الحصول على صور الخيار.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

وأغتنم هذه القضية للترويج لزوجين من الصور من ابنتي، وفعلت مع Autodesk-كراسة الرسم آمل فقط أن لا تعطل عرض النطاق الترددي-. في حين لم يكن لديك هذا الإصدار تطلب الشركة كافة وظائف سطح المكتب، ويجب أن أعترف أن لديها امكانات كبيرة. وقد ابنتي تقريبا شرح لي خطوة بخطوة تطورها. اعتدت عليه عدة مرات في البداية ولكن بعد ذلك أخذت هذه العادة بعد محاولة تعليمها لطلاء مع الزيوت، وماتت تقريبا بسبب حساسية لها زيت التربنتين.

clip image006 How to capture iPad’s screen

وكانت هذه أول محاولة لها.

clip image007 How to capture iPad’s screen

هذا هو كلاسيكي، والآن أريد أن أرى لها القيام بذلك مع الاكريليك.

clip image008 How to capture iPad’s screen

في هذا طلبت مساعدتي للمس حتى الأسماك … ثم كنت أعرف أن يتم حفظه باعتباره الطبقات الملف لأنني كنت أعاني بعض الوقت للفقاعة أنه ينبغي أن تلمس.

clip image009 How to capture iPad’s screen

مع هذا أرتني التي يتم تحميلها في فرش النسخة الجديدة كما الإضافات.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

أما آخر واحد معا في عيد الميلاد، عندما كنت علمتها الأساسيات. وعلى الرغم بسبب جهلي، فعلنا كل ما في واحد طبقة كما لو كنا باستخدام MS الدهان، وقالت انها وجدت وأظهر لي أنه يمكن القيام به على طبقات منفصلة.

ملاحظات الترجمة:

(*) capturar الأمم المتحدة pantallazo: تتم ترجمة هذه المصطلحات مماثلة تماما على النحو التالي: ‘قبض على لقطة

翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

私たちは、高速食品の時代に生き、すべてが、途中で、モジュール化された拡張性と相対的関連性である。 そんなに、私たちは飛行で物事を学ぶこと。 保護ケースを使用しての約6ヵ月後、それは “私がデスクトップ上と呼ばれるものを作ることができるか私に起こった画面を印刷“や私たちの言語に翻訳され”スクリーンショットをキャッチ“(*)

これは、PCで行われる方法

clip image0011 How to capture iPad’s screenパソコンでこれを行うには、キーボードはキャッチを行い、また、適用される右端に配置ボタンでDOSバージョンから来るコピー コマンド。 次に、このタスクの実になるため、我々は我々の関心のプログラム(ペイント、ワード、エクセルなど)に移動し、[編集/貼り付けあるいは、Ctrlキー+ Vを行う

それはとても基本的なもの – 過度の – しかし、この午後のコーヒーとドーナツを保証悲しみと、私は長い時間のためにそれを知りませんでした、私は右に打った私のモニターでオレンジ色のトーンとIBM 286上5-1/4フロッピーディスクを使用したものの、網膜…また別の話。

それはiPadとはどのように行われます。

私は方法を見つけることができませんしませんでしたので、私は約99セントのためのアプリケーションを購入することであったことをお約束します。 しかし、それはそのような小学校物事はそう最終的に私は方法を発見した検索の数分後に、スティーブ·ジョブズの天才から生まれたツールに実装されていないことはできません。

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

同時に画像でマークボタンであり押される。 その種類のを作る フェード ちらつきで、その後、カメラの撮影のような音を聞いて、それがすべてですされています。 画像は、1024×768ピクセルの解像度を持つ映像アプリケーションに格納されている。

パソコンに画像を渡すと、数日前、PCに他のファイルを移動する適用手順を、説明では動作しません。 この場合、Ipadのは、コンピュータと接続され、それらがカメラから画像をダウンロードしているかのように画像が得られる。 自動ウィザードがアクティブでない場合、マウスの右ボタンを使用したり 画像オプションを取得する.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

私は、オートデスクで行われ、私の娘から写真のカップルを促進するため、この問題を取るスケッチブック – 私はちょうど帯域幅をクラッシュしないことを願う – 。 このiPad版は、すべてのデスクトップの機能を持っているわけではありませんが、私はそれは大きな可能性を秘めていることを認めなければならない。 私の娘は、ほとんど私のステップによって、その進化の工程を説明しています。 私は初めにそれを数回使用したが、その後、彼女は油を塗るために彼女を教えるの試行後癖を取って、彼女はほとんどなぜなら彼女テレピンアレルギーで死亡した。

clip image006 How to capture iPad’s screen

これは彼女の最初の試みであった。

clip image007 How to capture iPad’s screen

これは今、私は彼女がアクリルでこれをやって見たいと思って、古典的です。

clip image008 How to capture iPad’s screen

これで彼女は魚を触れないように私の助けを求めた…私はそれは次のように保存されていることを知っていたレイヤード 私はそれが触れるべきだとバブルのためにしばらく苦しんでいたため、ファイル。

clip image009 How to capture iPad’s screen

これで彼女は、新しいバージョンのブラシのようにロードされていることを見せてくれた プラグイン.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

私は彼女に基礎を教えたときに最後のものは、クリスマスに一緒に行われました。 なぜなら私の無知のため、我々は、単一のすべてをやっていますが  我々はMSペイントを使用していたかのように、彼女が発見し、それを別のレイヤーに行うことができることを私に示した。

翻訳の注:

(*) capturar 国連pantallazo: この用語は、非常に似て変換されます。 ‘スクリーンショットをキャッチ ‘

翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

我们住在快餐食品,一切都在路上,模块化,可扩展性和相对意义。 了这么多,我们学到的东西在飞行。 经过近半年的使用iPad,它发生,我如何我可以做什么在桌面上被称为“打印屏幕“或将其翻译成我们的语言”赶上截图“(*)

如何做到这一点在PC

clip image0011 How to capture iPad’s screen要做到这一点与PC机键盘来自一个按钮放置在最右边,使得渔获DOS版本也适用 复制 命令。 然后,这个任务成为现实,我们的程序,我们的利益去(油漆时,Word,Excel等),编辑/粘贴或者按Ctrl + V。

它是如此的基础 – 太多 – 但保证今天下午的咖啡和甜甜圈的悲哀,我不知道它很长一段时间,虽然我曾经在IBM 286 5-1/4软盘袭击就在我的显示器的橙色调视网膜…另一个故事。

它是如何用iPad完成。

我向你保证,我正要购买99美分的应用程序,因为我没有找到一种方法。 但它是不可能的,这些自然的东西仍未落实,在史蒂夫·乔布斯的天才出生的一个工具,所以几分钟后搜索,终于让我找到的方式。

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

有在同一时间标记在图像中的按钮被按下。 这让人有种 褪色 忽隐忽现,然后听到一个声音就像照相机拍摄,这一切。 图像存储1024×768像素的分辨率的图片应用。

通过图像传送到计算机不起作用,与前几天解释程序,它适用于移动其他文件上传到PC。 在这种情况下,iPad是与电脑连接,如果他们下载的照片从相机和图像。 如果自动向导未激活,使用鼠标右键,并选择 图片选项.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

我把这个问题,提倡一对夫妇的照片从我的女儿,做与Autodesk写生 我只希望不要崩溃的带宽 – 。 虽然这款iPad版本不具备所有的桌面功能,我必须承认,它有很大的潜力。 我的女儿已经几乎解释我其演化步步。 我用它的开始,但随后几次尝试教她搽油后,她习惯了,她差点死了,因为她的松节油过敏。

clip image006 How to capture iPad’s screen

这是她的第一次尝试。

clip image007 How to capture iPad’s screen

这是一个经典的,现在我想看到她这样做与丙烯酸。

clip image008 How to capture iPad’s screen

在此,她要求我帮忙摸了鱼……这时我才知道,它被保存为一个 分层 文件的泡沫,它应该碰,因为我患了一会儿。

clip image009 How to capture iPad’s screen

有了这个,她向我展示,在新版本刷加载 插件.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

最后一个在一起过圣诞节,当我教她的基础知识。 虽然因为我的无知,我们所做的一切,在一个单一的 如果我们使用MS画图,她发现了,告诉我,它可以在不同的层上完成的。

翻译注意:

(*) capturar 未pantallazo: 这行话翻译颇为相似:赶上截图

ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

Vi lever i en tid av snabb-mat, allt är på väg, modulär, skalbar och med relativ betydelse. Så mycket, att vi lär oss saker på flygningen. Efter nästan sex månader att använda iPad, slog det mig hur jag kunde göra vad på skrivbordet kallas “Print Screen“Eller översatt till vårt språk”fånga en skärmdump. “(*)

Hur detta görs i PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenFör att göra detta med datorn, kommer tangentbordet från DOS-versioner med en knapp placerad längst till höger som gör fångsten och gäller även Kopierakommandot. Sedan, för att bli riktigt denna uppgift, går vi till programmet för vårt intresse (Paint, Word, Excel, etc.), och gör Edit / Paste eller alternativt Ctrl + V.

Det är så grundläggande – för mycket – Men med sorg som motiverar denna eftermiddag kaffe och munkar, visste jag inte det under en lång tid, även om jag använde 5-1/4 disketter på en IBM 286 med en orange ton i min bildskärm som slog rätt vid näthinnan … en annan historia.

Hur det är gjort med iPad.

Jag försäkrar er att jag var på väg att köpa ett program för 99 cent eftersom jag inte inte hitta ett sätt. Men det är inte möjligt att sådana elementära saker inte har genomförts på ett verktyg född av Steve Jobs geni, så efter några minuter att söka till slut hittade jag vägen.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Det trycks samtidigt knapparna markerade i bilden. Det gör ett slags blekna i flimmer, och sedan hörs ett ljud som en kamera skott och det är allt. Bilden lagras i bildprogrammet med 1024 x 768 pixlars upplösning.

Passera bilderna till datorn fungerar inte med ett par dagar sedan förklarade förfarandet, som gäller att flytta andra filer till datorn. I detta fall Ipad är ansluten till datorn och bilder erhålls som om de var hämtade bilder från en kamera. Om automatiska guiden inte är aktiverad, använd höger musknapp och välj Get bilder alternativet.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Jag tar den här frågan för att främja ett par bilder från min dotter, gjort med Autodesk Sketchbook- Jag hoppas bara att inte krascha bandbredd-. Även denna Ipad versionen inte har alla skrivbordet funktioner, jag måste erkänna att det har en stor potential. Min dotter har nästan förklara mig dess utveckling steg för steg. Jag använde det några gånger i början men sedan hon tog för vana efter försök att lära henne att måla med olja, hon dog nästan på grund av hennes terpentin allergi.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Detta var hennes första försök.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Detta är en klassiker, nu vill jag se henne göra det med akryl.

clip image008 How to capture iPad’s screen

I detta hon begärde min hjälp för att röra upp fisken … så jag visste att det sparas som en skiktadfilen eftersom jag lider ett tag för den bubbla som det ska röra.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Med detta visade hon mig att i nya versionen borstar laddas som insticksmoduler.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Den senaste gjordes tillsammans vid jul, när jag lärde henne grunderna. Även på grund av min okunnighet, gjorde vi allt i en enda skikt som om vi använder MS Paint, tyckte hon och visade mig att det skulle kunna göras på separata lager.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) capturar un pantallazo: Denna jargong är översatt ganska lika som: “fånga en skärmdump “

UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

Żyjemy w czasach szybkiej żywności, wszystko jest na dobrej drodze, modułowe, skalowalne i względnego znaczenia. Tyle, że uczymy się rzeczy w locie. Po prawie sześciu miesiącach za pomocą iPada, dotarło do mnie, jak mogłem zrobić to, co na pulpicie jest nazywany “wydrukować ekran“Lub przetłumaczone na nasz język”złapać zrzut ekranu. “(*)

W jaki sposób odbywa się to w komputerze

clip image0011 How to capture iPad’s screenAby to zrobić z komputera, klawiatury pochodzi z wersji DOS z przycisku umieszczonego po prawej stronie, który sprawia, zatrzask i ma zastosowanie równieżKopiowanie Polecenie. Następnie, dla coraz prawdziwe zadanie, idziemy do programu naszego zainteresowania (farby, Word, Excel, itp.) i zrobić Edit / Paste lub alternatywnie Ctrl + V.

To jest tak podstawowa – nadto – Ale z żalu, który uzasadnia tę popołudniową kawę i pączki, nie wiedziałem, to przez długi czas, choć kiedyś 5-1/4 dyskietek na IBM 286 z pomarańczowym tonie w moim monitorze, które nawiedziło w prawo na siatkówka … inna historia.

Jak to się robi z iPad.

Zapewniam, że miałem kupić wniosek o 99 centów, bo nie nie znaleźć sposób. Ale to nie jest możliwe, że takie podstawowe rzeczy nie zostały wdrożone w narzędzie Steve Jobs urodził się geniusz, więc po kilku minutach poszukiwań w końcu znalazłam sposób.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Nie są wciśnięte jednocześnie przyciski oznaczone na zdjęciu. To sprawia, że ​​rodzaj blednąć w migotania, a następnie słychać dźwięk jak strzał kamery i to wszystko. Obraz jest zapisywany w aplikacji Zdjęcia z 1024 768 x pikseli.

Przeciągnij zdjęcia do komputera nie działa z kilka dni temu wyjaśnił procedurę, która ma zastosowanie do poruszania innych plików do komputera. W tym przypadku na IPAD jest połączony z komputerem, a obrazy uzyskuje się nawet wtedy, gdy były pobierane zdjęć z aparatu. Jeśli automatyczny kreator nie jest aktywna, należy użyć prawego przycisku myszy i wybrać Pobierz opcji zdjęć.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Biorę ten problem promowanie kilka zdjęć z mojej córki, zrobione z Autodesk Sketchbook- Mam nadzieję, że się nie upaść przepustowość-. Chociaż Ipad wersja nie posiada wszystkich funkcjonalności pulpitu, muszę przyznać, że ma wielki potencjał. Moja córka została niemal wyjaśniając mi swój krok ewolucji po kroku. Użyłem go kilka razy na początku, ale potem wziął zwyczaj po próbie nauczania jej malować olejami, że prawie umarł z powodu jej alergii terpentyny.

clip image006 How to capture iPad’s screen

To była jej pierwsza próba.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Jest to klasyczny, teraz chcę zobaczyć ją w ten sposób z akrylu.

clip image008 How to capture iPad’s screen

W tym poprosiła mnie o pomoc dotknąć ryby … wtedy wiedziałem, że to jest zapisywane jakowarstwowy złożyć, bo cierpi na chwilę do bańki, które powinno dotknąć.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Z tym, że pokazał mi, że w nowe szczotki są ładowane jako wersję plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Ta ostatnia została wykonana razem na Boże Narodzenie, kiedy nauczył ją podstaw. Chociaż z powodu mojej ignorancji, zrobiliśmy wszystko, co w single warstwa jakbyśmy używali MS Paint, znalazła i pokazała mi, że można to zrobić na osobnych warstwach.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) capturar un pantallazo: Ten żargon jest tłumaczone bardzo podobny sposób: “złapać zrzut ekranu “

THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

Chúng ta đang sống trong thời gian nhanh thực phẩm, tất cả mọi thứ trên đường đi, mô-đun, khả năng mở rộng và có sự liên quan tương đối. Rất nhiều, chúng tôi tìm hiểu những điều ở chuyến bay. Sau gần sáu tháng bằng cách sử dụng Ipad, nó xảy ra với tôi làm thế nào tôi có thể làm những gì trên máy tính để bàn được gọi là “in màn hình“Hoặc dịch sang ngôn ngữ của chúng tôi”bắt một ảnh chụp màn hình. “(*)

Làm thế nào điều này được thực hiện trong máy tính

clip image0011 How to capture iPad’s screenĐể làm điều này với máy tính, bàn phím xuất phát từ phiên bản hệ điều hành DOS với một nút bấm được đặt về phía bên phải mà làm cho việc nắm bắt và áp dụng Sao chép lệnh. Sau đó, để trở thành thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi đi đến các chương trình quan tâm của chúng tôi (Sơn, Word, Excel, vv) và làm Edit / Paste hoặc cách khác Ctrl + V.

Nó là như vậy cơ bản – quá nhiều – Nhưng với nỗi buồn mà bảo hành chiều nay cà phê và bánh rán, tôi không biết nó trong một thời gian dài, mặc dù tôi đã sử dụng 5-1/4 Đĩa mềm trên một IBM 286 với một giai điệu màu cam trong màn hình của tôi mà tấn công ngay tại võng mạc … một câu chuyện khác.

Làm thế nào nó được thực hiện với iPad.

Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi đã về để mua một ứng dụng với giá 99 cent bởi vì tôi đã không không tìm được cách. Nhưng nó không thể là điều cơ bản như vậy đã không được thực hiện trong một công cụ sinh của thiên tài Steve Jobs, vì vậy sau một vài phút tìm kiếm cuối cùng tôi đã tìm thấy đường đi.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Có được nhấn đồng thời các nút được đánh dấu trong hình ảnh. Điều đó làm cho một loại phai trong nhấp nháy, và sau đó được nghe một âm thanh giống như một shot và đó là tất cả. Những hình ảnh được lưu trữ trong ứng dụng hình ảnh với độ phân giải 1024 x 768 pixel.

Qua những hình ảnh vào máy tính không làm việc với một vài ngày trước giải thích thủ tục, áp dụng cho di chuyển các file khác với máy PC. Trong trường hợp này, Ipad được kết nối với máy tính và hình ảnh thu được, nếu như họ đã được tải về ảnh từ máy ảnh. Nếu trình hướng dẫn tự động không được kích hoạt, sử dụng nút chuột phải và chọn Có được hình ảnh tùy chọn.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Tôi có vấn đề này để thúc đẩy một vài hình ảnh từ con gái của tôi, thực hiện với Autodesk Sketchbook-Tôi chỉ hy vọng không phá hủy các băng thông-. Trong khi phiên bản Ipad này không có tất cả các chức năng máy tính để bàn, tôi phải thừa nhận rằng nó có tiềm năng lớn. Con gái tôi đã gần như giải thích cho tôi bước tiến hóa của nó bước. Tôi sử dụng nó một vài lần lúc đầu nhưng sau đó cô đã có thói quen sau khi các nỗ lực giảng dạy của mình để vẽ với dầu, cô gần như chết vì dị ứng nhựa thông của mình.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Đây là nỗ lực đầu tiên của cô.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Đây là một cổ điển, bây giờ tôi muốn xem làm cô này với acrylic.

clip image008 How to capture iPad’s screen

Trong này cô yêu cầu giúp đỡ của tôi để liên lạc cá … sau đó tôi biết rằng nó được lưu như mộtlớp nộp vì tôi đã bị một thời gian cho bóng bóng cần chạm vào.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Với điều này, cô chỉ cho tôi trong bàn chải phiên bản mới được nạp như plugin.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Người cuối cùng đã được thực hiện cùng nhau tại Giáng sinh, khi tôi dạy cô những điều cơ bản. Mặc dù vì sự thiếu hiểu biết của tôi, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ trong một đơn lớp như thể chúng tôi đang sử dụng MS Paint, cô tìm thấy và chỉ cho tôi thấy rằng nó có thể được thực hiện trên các lớp riêng biệt.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) capturar un pantallazo: Thuật ngữ này được dịch khá giống nhau như: ‘bắt một ảnh chụp màn hình

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

Ζούμε σε μια εποχή των fast-τρόφιμα, τα πάντα είναι στο δρόμο, σπονδυλωτή, επεκτάσιμη και με σχετική συνάφεια. Τόσο πολύ, που μαθαίνουμε πράγματα, κατά την πτήση. Μετά από σχεδόν έξι μήνες από τη χρήση του iPad, αυτό συνέβη σε μένα το πώς θα μπορούσα να κάνω ό, τι στην επιφάνεια εργασίας που ονομάζεται “εκτύπωση οθόνης“Ή να μεταφραστεί στη γλώσσα μας”πιάσει ένα screenshot. “(*)

Πως γίνεται αυτό στον υπολογιστή

clip image0011 How to capture iPad’s screenΓια να το κάνετε αυτό με το PC, πληκτρολόγιο έρχεται από το DOS εκδόσεις με ένα κουμπί που διατίθενται στην άκρα δεξιά που κάνει τα αλιεύματα και ισχύειΑντιγραφή εντολή. Στη συνέχεια, για να γίνει πραγματικά το έργο αυτό, θα διατεθεί για το πρόγραμμα του ενδιαφέροντός μας (Paint, το Word, Excel, κλπ) και να κάνουμε Επεξεργασία / Επικόλληση ή εναλλακτικά Ctrl + V.

Είναι τόσο βασικό – πάρα πολύ – Αλλά με την θλίψη που εγγυάται ότι αυτό απογευματινό καφέ και ντόνατς, εγώ δεν το ξέρω για μεγάλο χρονικό διάστημα?, Έστω κι αν 5-1/4 δισκέτες σε ένα ΙΒΜ 286 με ένα πορτοκαλί τόνο στην οθόνη μου που χτύπησε ακριβώς στο αμφιβληστροειδή … μια άλλη ιστορία.

Πώς γίνεται με το iPad.

Σας διαβεβαιώνω ότι ήμουν έτοιμος να αγοράσει μια εφαρμογή για 99 λεπτά, επειδή δεν είχα να βρω έναν τρόπο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχουν τέτοια στοιχειώδη πράγματα έχουν υλοποιηθεί σε ένα εργαλείο που γεννήθηκε από ιδιοφυΐα Steve Jobs, έτσι ώστε μετά από λίγα λεπτά από την αναζήτηση τελικά βρήκα το δρόμο.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Υπάρχουν πιέζονται ταυτόχρονα τα κουμπιά που σημειώνονται στην εικόνα. Αυτό το καθιστά ένα είδοςξεθωριάζουν το τρεμούλιασμα, και στη συνέχεια ακούγεται έναν ήχο σαν έναν πυροβολισμό κάμερα και αυτό είναι όλο. Η εικόνα αποθηκεύεται σε εφαρμογή τις εικόνες με ανάλυση 1024 x 768 pixels.

Περάστε τις εικόνες στον υπολογιστή δεν λειτουργεί με πριν από λίγες ημέρες εξήγησε τη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται για να μετακινήσετε άλλα αρχεία στον υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή η Ipad είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και οι εικόνες που λαμβάνονται ως εάν είχαν κατεβάσει φωτογραφίες από μια φωτογραφική μηχανή. Εάν η αυτόματη οδηγός δεν είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέξτε το Πάρτε φωτογραφίες επιλογή.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Παίρνω αυτό το θέμα για να προωθήσει ένα ζευγάρι των εικόνων από την κόρη μου, η οποία έγινε με την Autodesk Sketchbook- Ελπίζω μόνο να μην διακοπεί το εύρος ζώνης-. Ενώ αυτή η έκδοση για το iPad δεν έχει όλες τις λειτουργίες desktop? Οφείλω να ομολογήσω ότι έχει μεγάλες δυνατότητες. Η κόρη μου έχει σχεδόν εξηγώντας μου βήμα την εξέλιξή του από το βήμα. Θα χρησιμοποιηθεί μερικές φορές στην αρχή, αλλά στη συνέχεια πήρε τη συνήθεια μετά από την προσπάθεια της διδασκαλίας της να ζωγραφίζει με λάδια, που σχεδόν πέθανε εξαιτίας της αλλεργίας νέφτι της.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια της.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Αυτό είναι ένα κλασικό, τώρα θέλω να την δω να κάνει αυτό με ακρυλικό.

clip image008 How to capture iPad’s screen

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε τη βοήθειά μου για να αγγίξει έως και τα ψάρια … τότε ήξερα ότι αποθηκεύεται ως πολυεπίπεδη αρχείο, επειδή ήμουν υποφέρουν, ενώ για τη φούσκα που πρέπει να αγγίξει.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Με αυτό που μου έδειξε ότι είναι σε νέες βούρτσες έκδοση φορτωθεί ως plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Το τελευταίο έγινε μαζί τα Χριστούγεννα, όταν δίδασκα της τα βασικά. Παρά το γεγονός ότι, λόγω της άγνοιας μου, κάναμε τα πάντα σε ένα και μόνο στρώμα σαν να ήταν η χρήση του MS Paint, βρήκε και μου έδειξε ότι θα μπορούσε να γίνει σε ξεχωριστά στρώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) capturar un pantallazo: Αυτή η ορολογία μεταφράζεται αρκετά παρόμοια, όπως: «πιάσει ένα screenshot »

번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

우리는 빠른 식품의 시대에 살고, 모든 길에, 모듈 식 확장 성 및 상대 관련성와 함께. 그렇게, 우리는 비행기에서 일을 배울 수. 아이 패드를 사용하는 거의 6 개월 후, 그것은 “나는이라고 바탕 화면에 무엇을 만들 수있는 방법을 나에게 발생화면을 인쇄“또는 우리의 언어로 번역”스크린 샷을 잡아. “(*)

이것은 PC에서 작업을 수행하는 방법

clip image0011 How to capture iPad’s screenPC에서이 작업을 수행하려면, 키보드 캐치 오른쪽에 배치 버튼 DOS 버전에서오고에도 적용 복사 명령을 실행합니다. 그런 다음이 작업을 실시간되기 위해, 우리는 우리의 관심의 프로그램으로 이동 (페인트, 워드, 엑셀 등)와 볼거리 편집 / 붙여 넣기 또는 양자 택일 Ctrl + V

너무 기본입니다 – 너무 많이 -하지만 오늘 오후에 커피와 도넛을 보증합니다 슬픔, 나는 오랫동안 알고하지 않았다, 나는 오른쪽에 삼진 내 모니터에 오렌지 톤으로 IBM 286에 5-1/4 플로피 디스크를 사용하지만 망막 … 또 다른 이야기.

그것은 아이 패드와 방법을 수행합니다.

내가 방법을 찾을하지 않았기 때문에 나는 약 99 센트 응용 프로그램을 구입하는 것을 당신을 확신한다. 그러나 결국 내가 방법을 찾았 검색의 몇 분 후, 그래서 같은 초등학교 일들이 스티브 잡스 천재의 탄생 도구에서 구현되지 않았 음을 할 수 없습니다.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

동시에 이미지에 표시된 버튼에 거기 누르면됩니다. 그 종류를 만든다 페이드 경경에, 그리고 카메라 촬영과 같은 소리를 듣고 그게 전부입니다. 이미지는 1024 × 768 픽셀 해상도의 사진 응용 프로그램에 저장됩니다.

컴퓨터로 이미지를 전달하는 것은 며칠 전 PC에 다른 파일을 이동 적용 절차를 설명과 함께 작동하지 않습니다. 이 경우 아이폰이 컴퓨터와 연결되어 있고 그들은 카메라에서 사진을 다운로드하는 것처럼 이미지를 얻을 수 있습니다. 자동으로 마법사가 활성화되지 않은 경우, 마우스 오른쪽 버튼을 사용하여 선택 사진 옵션을 얻을.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

나는 오토 데스크에 함께 할 내 딸의 사진을 몇 스케치북을 촉진하기 위해이 문제를 가지고 난 그냥 대역폭을 충돌하지 않는 희망-. 이 아이폰 버전은 모든 데스크탑 기능을 가지고 있지 않지만, 나는 그것이 큰 잠재력을 가지고 있다고 인정합니다. 내 딸은 거의 저에게 단계별로 진화 단계를 설명하고있다. 내가 처음에 몇 번 사용하지만 그녀는 그녀의 오일로 칠하는 교육의 시도 후에 습관을했다, 그녀는 거의 그녀 때문에 식물성 기름 알레르기 죽었다.

clip image006 How to capture iPad’s screen

이것은 그녀의 첫 번째 시도였다.

clip image007 How to capture iPad’s screen

이것은 내가 그녀 아크릴이 일을보고 싶어 지금은 고전이다.

clip image008 How to capture iPad’s screen

이것으로 그녀는 물고기를 터치 내 도움을 요청 … 그때 나는 그것이로 저장됩니다 알고  나는 그것을 터치해야하는 기포 동안 고생했기 때문에 파일입니다.

clip image009 How to capture iPad’s screen

이것으로 그녀는 새로운 버전의 브러쉬는 다음과 같이로드되는 것을 나에게 보여 주었다 플러그인.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

나는 그녀에게 기초를 가르쳐 때 마지막으로 하나는 크리스마스 함께 이루어졌다. 때문에 나의 무지, 우리는 하나에 모든 일을하지만  우리는 MS 페인트를 사용하는 것처럼, 그녀는 발견하고는 별도의 레이어에서 수행 할 수있는 저를 보여 주었다.

번역 주 :

(*) capturar 유엔 pantallazo : 이 용어는 같은 매우 유사 번역 ‘스크린 샷을 잡아 ‘

 

 

अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

हम तेजी से खाद्य पदार्थों के समय में रहते हैं, सब कुछ के रास्ते पर है, मॉड्यूलर, स्केलेबल और रिश्तेदार प्रासंगिकता के साथ. इतना, हम उड़ान पर चीजें सीखते हैं. IPad का उपयोग के लगभग छह महीने बाद, यह “मैं कहा जाता है डेस्कटॉप पर क्या कर सकता है कि कैसे मुझे हुआस्क्रीन प्रिंट“या हमारी भाषा में अनुवाद”एक स्क्रीनशॉट पकड़. “(*)

इस पीसी में कैसे किया जाता है

clip image0011 How to capture iPad’s screenपीसी के साथ ऐसा करने के लिए, कुंजीपटल पकड़ में आता है कि अभी तक सही पर रखा एक बटन के साथ डॉस संस्करण से आता है और यह भी लागू होता है कॉपी करें आदेश. फिर, इस कार्य को वास्तविक बनने के लिए, हम अपने हित के कार्यक्रम के लिए जाना (पेंट, वर्ड, एक्सेल, आदि) और संपादन / पेस्ट या वैकल्पिक रूप से Ctrl + V

यह बहुत बुनियादी है – बहुत ज्यादा – लेकिन इस दोपहर कॉफी और डोनट्स वारंट जो दु: ख के साथ, मैं एक लंबे समय के लिए यह पता नहीं था, मैं सही में मारा कि मेरी निगरानी में नारंगी रंग का एक स्वर के साथ एक आईबीएम 286 पर 5-1/4 फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया है, हालांकि रेटिना … एक और कहानी.

यह iPad के साथ कैसे किया जाता है.

मुझे लगता है मैं एक तरह से नहीं मिल नहीं था क्योंकि मैं के बारे में 99 सेंट के लिए एक आवेदन पत्र खरीदने के लिए किया गया था कि आपको भरोसा दिलाता हूं. लेकिन यह अंत में मैं जिस तरह से पाया खोज के कुछ ही मिनट के बाद ऐसा है, तो इस तरह के प्राथमिक बातें स्टीव जॉब्स जीनियस का जन्म एक उपकरण में लागू नहीं किया गया है कि संभव नहीं है.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

उसी समय छवि में चिह्नित बटन पर वहाँ दबा रहे हैं. यह एक तरह का बना देता है मुरझाना चंचल में, और फिर एक कैमरा गोली की तरह एक आवाज सुनी और वह सब है है. छवि 1024 x 768 पिक्सल संकल्प के साथ चित्रों के आवेदन में संग्रहीत किया जाता है.

कंप्यूटर के लिए छवियों दर्रा कुछ दिन पहले पीसी के लिए अन्य फ़ाइलों को स्थानांतरित करने के लिए लागू होता है जो प्रक्रिया की व्याख्या के साथ काम नहीं करता है. इस मामले में iPad कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है और वे एक कैमरे से तस्वीरें डाउनलोड किया गया है जैसे चित्र प्राप्त कर रहे हैं. स्वत: जादूगर सक्रिय नहीं है, तो सही माउस बटन का उपयोग करें और चुनें तस्वीरों विकल्प जाओ.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

मैं के साथ Autodesk किया मेरी बेटी से चित्रों के एक जोड़े, नोटबुक को बढ़ावा देने के लिए इस मुद्दे को लेमैं सिर्फ बैंडविड्थ दुर्घटना के लिए नहीं की उम्मीद-. इस iPad संस्करण सभी डेस्कटॉप सुविधा नहीं है, जबकि मैं यह काफी संभावना है कि मानती हूं. मेरी बेटी लगभग मुझे कदम से इसके विकास कदम समझा दिया गया है. मैं शुरुआत में इसे कई बार इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर वह उसे तेल के साथ पेंट करने के लिए शिक्षण के प्रयास के बाद आदत ले गया, वह लगभग क्योंकि उसे तारपीन एलर्जी की मृत्यु हो गई.

clip image006 How to capture iPad’s screen

यह उसका पहला प्रयास था.

clip image007 How to capture iPad’s screen

यह मैं उसे ऐक्रेलिक के साथ यह कर देखना चाहते हैं, अब एक क्लासिक है.

clip image008 How to capture iPad’s screen

इस में वह मछली को स्पर्श करने के लिए मेरी मदद का अनुरोध किया … तो मैं इसे एक के रूप में सहेजा जाता है कि पता था बहुस्तरीय मैं इसे छूना चाहिए कि बुलबुले के लिए एक समय पीड़ित था क्योंकि फाइल.

clip image009 How to capture iPad’s screen

इसके साथ ही वह नए संस्करण ब्रश के रूप में लोड कर रहे हैं कि मुझे पता चला है प्लगिन.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

मैं उसके मूल बातें सिखाया जब गयी, क्रिसमस पर एक साथ किया गया था. क्योंकि मेरी अज्ञानता की, हम एक ही में सब कुछ किया था, हालांकि परत हम एमएस पेंट का उपयोग कर रहे हों, वह मिल गया है और यह अलग परतों पर किया जा सकता है कि मुझे पता चला है.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) capturar संयुक्त राष्ट्र pantallazo: इस शब्दजाल के रूप में काफी समान अनुवाद किया है: ‘एक स्क्रीनशॉट पकड़

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

Мы живем во времена фаст-фуды, все на пути, модульная, масштабируемая и с относительной значимости. Так, что мы узнаем вещи в полете. После почти шести месяцев использования Ipad, мне пришло в голову, как я могу сделать то, что на рабочем столе называется “напечатать экран»Или переведены на наш язык”поймать скриншот“. (*)

Как это делается в ПК

clip image0011 How to capture iPad’s screenДля этого с ПК, клавиатура поставляется с версий DOS на которой размещена кнопка на правой, что делает улова и также относится Скопируйтекоманды. Тогда, чтобы стать реальным эту задачу, мы идем в программу нашего интереса (краска, Word, Excel и т.д.) и сделать Edit / Paste или же Ctrl + V.

Это так основное – слишком – Но с горя, которое гарантирует, что данное послеобеденный кофе и пончики, я не знал, что в течение длительного времени, хотя я использовал 5-1/4 дискеты на IBM 286 с оранжевым тоном в моем мониторе, которая ударила прямо в сетчатки … другая история.

Как это делается с IPad.

Уверяю вас, что я собирался купить приложение за 99 центов, потому что я не бы не найти способ. Но не исключено, что такие элементарные вещи не были реализованы в инструмент родился гениальный Стив Джобс, так что после нескольких минут поисков, наконец, я нашел способ.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Там нажаты одновременно кнопок, обозначенных в изображении. Это делает вид увядать в мерцание, а затем слышится звук, похожий на выстрел, и камера, и все. Изображение сохраняется в картинках приложения с 1024 x 768 пикселей.

Передайте изображения на компьютер не работает с несколько дней назад объяснил процедуру, которая применяется, чтобы переместить другие файлы на ПК. В этом случае Ipad связано с компьютером и изображения получены как если бы они были загружены фотографии с камеры. Если автоматическое мастера не активирована, используйте правую кнопку мыши и выберитеПолучить снимки опции.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Я к этому вопросу в целях содействия пару фоток от моей дочери, сделал с AutoDesk Sketchbook- Я просто надеюсь, не к краху пропускной способности-. Хотя эта версия Ipad не все функциональность рабочего стола, я должен признать, что она имеет большой потенциал. Моя дочь была почти объясняя мне ее эволюции шаг за шагом. Я использовал его несколько раз в начале, но потом взяла привычку после попытки учит ее рисовать с маслами, она чуть не умерла из-за ее скипидаром аллергии.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Это была ее первая попытка.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Это классический, теперь я хочу, чтобы увидеть ее делать это с акрил.

clip image008 How to capture iPad’s screen

В этом она просит моей помощи подправить рыба … тогда я знал, что он сохраняется в видеслоистых файла, так как я страдал в то время как для образования пузырьков, что это должно касаться.

clip image009 How to capture iPad’s screen

С этим она показала мне, что в новой версии щетки загружаются как плагины.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Последняя была сделана вместе на Рождество, когда я научил ее основам. Хотя из-за моего невежества, мы сделали все в одном слой как если бы мы использовали MS Paint, она нашла и показала мне, что это может быть сделано на отдельных слоях.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*) capturar ООН pantallazo: Это жаргон переводится очень похожи, как: ‘поймать скриншот ‘

 

 

באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

אנחנו חיים בזמנים של מזון מהיר, כל מה שהוא בדרך, מודולרי, ניתן להרחבה ועם שייכות היחסית. כל כך הרבה, שאנחנו לומדים דברים בטיסה. אחרי כמעט שישה חודשים של שימוש באייפד, עלה בדעתי איך אני יכול לעשות את מה שעל שולחן העבודה נקראת “להדפיס את המסך“או בתרגום לשפה שלנו”לתפוס את צילום מסך. “(*)

איך זה נעשה במחשב

clip image0011 How to capture iPad’s screenכדי לעשות את זה עם המחשב, מקלדת מגיעה מגירסאות DOS עם כפתור מונח על הקצה הימני שעושה את המלכוד וחלה גם עלהעתק הפקודה. ואז, כדי להפוך למשימה זו אמת, אנחנו הולכים לתכנית של האינטרס שלנו (צבע, Word, Excel, וכו ‘) ולעשות עריכה / הדבקה או לחלופין CTRL + V.

זה כל כך בסיסי – יותר מדי – אבל עם הצער שאחראי לקפה של אחר הצהריים הזה וסופגניות, אני לא ידעתי את זה במשך זמן רב, אם כי אני משמש 5-1/4 תקליטונים ביבמ עם 286 טון תפוזים במסך שלי שפגעו בזכות רשתית … סיפור אחר.

איך עושה את זה עם אייפד.

אני מבטיח לך שאני עומד לקנות יישום עבור 99 סנט, כי אני לא לא מצאתי את דרך. אבל זה לא אפשרי שדברים אלמנטריים כאלה לא יושמו בכלי של גאון נולד סטיב ג’ובס, אז אחרי כמה דקות של חיפוש לבסוף מצאתי את דרך דקות.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

יש נלחצים באותו הזמן על הכפתורים המסומנים בתמונה. זה עושה סוג של לדעוך בהבהוב, ולאחר מכן הוא שמע צליל כמו יריית מצלמה וזה הכל. התמונה מאוחסנת ביישום תמונות עם רזולוציה של 1024 x 768 פיקסלים.

להעביר את התמונות למחשב לא עובד עם לפני כמה ימים הסביר הליך, אשר חל על העברה של קבצים אחרים למחשב האישי. במקרה זה את האייפד מחובר למחשב ותמונות מתקבלות כאילו הם הורידו את התמונות ממצלמה. אם אשף אוטומטי אינו מופעל, להשתמש בלחצן העכבר הימני ובחר קבל תמונות אפשרות.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

אני לוקח את הנושא הזה כדי לקדם כמה תמונות מהבת שלי, עשה עם Autodesk Sketchbook- אני רק מקווה שלא אתרסק רוחב הפס-. בעוד גרסת Ipad זה אין כל הפונקציונליות שולחן העבודה, אני חייב להודות שיש לו פוטנציאל גדול. הבת שלי כבר כמעט והסבירה לי הצעד אחר צעד ההתפתחות שלה. אני השתמשתי בה כמה פעמים בהתחלה אבל לאחר מכן היא לקחה את הרגל לאחר הניסיון ללמד אותה לצייר עם שמנים, שהיא כמעט מתה בגלל האלרגיה שלה טרפנטין.

clip image006 How to capture iPad’s screen

זה היה הניסיון הראשון שלה.

clip image007 How to capture iPad’s screen

זה קלאסי, עכשיו אני רוצה לראות אותה עושה את זה עם אקריליק.

clip image008 How to capture iPad’s screen

בזה שהיא ביקש את העזרה שלי לגעת את הדגים … אז ידעתי שהוא נשמר כ מרובד קובץ מאחר שאני סובל בזמן לבועה שזה צריך לגעת.

clip image009 How to capture iPad’s screen

עם זה, היא הראתה לי שמברשות בגרסה חדשות הם נטענות כ תוספים.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

האחרון נעשה ביחד בחג המולד, כשלמדתי אותה את היסודות. למרות שבגלל הבורות שלי, שעשינו כל שבאחת שכבהכאילו אנחנו משתמשים MS Paint, היא מצאה והראתה לי שזה יכול להיעשות על שכבות נפרדות.

באורים לתרגום:

(*) capturar האו”ם pantallazo: ז’רגון זה מתורגם די דומה כמו: ‘לתפוס את צילום מסך ‘

TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

Biz hızlı gıdaların bir zamanda yaşıyoruz, her şey yolda, modüler ölçeklendirilebilir ve göreli önemi ile. O kadar, biz uçuş de şeyler öğrenmek. Ipad kullanarak yaklaşık altı ay sonra, “Ben denir masaüstünde ne yapmak nasıl aklıma geldiekran baskı“Ya da dilimize tercüme”bir ekran görüntüsü yakalamak. “(*)

Bu PC yapılır nasıl

clip image0011 How to capture iPad’s screenPC ile bunu yapmak için, klavye yakalamak yapan en sağında yer bir düğme ile DOS sürüm geliyor ve de geçerlidir Kopyalama komutu. Daha sonra, bu görevi gerçek olmak için, bizim ilgi programı gidin (Boya, Word, Excel, vb) ve yapılacak Düzen / Yapıştır veya alternatif olarak Ctrl + V

O kadar temel – çok fazla – Ama bu öğleden sonra kahve ve çörek garanti üzüntü ile, ben uzun bir süre için bilmiyordum, ben sağ vurdu benim monitör bir turuncu tonu ile bir IBM 286 5-1/4 Disketler kullanılan rağmen retina … başka bir hikaye.

Bu iPad ile nasıl yapılır.

Ben bir yol bulmak değil çünkü ben yaklaşık 99 sent için bir uygulama satın almak için olduğunu sizi temin ederim. Ama sonunda ben yolunu bulmuş arama birkaç dakika sonra çok, basit şeyleri Steve Jobs dahi doğan bir araç uygulanan edilmemiş olması mümkün değildir.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Aynı zamanda resimde işaretlenmiş düğmeleri orada bastırılır. Bu bir tür yapar karartmak titrek yılında, ve daha sonra bir kamera çekimi gibi bir ses duydum ve hepsi bu edilmektedir. Görüntü 1024 x 768 piksel çözünürlük ile fotoğraf uygulamasında saklanır.

Görüntüleri bilgisayara geçmek birkaç gün önce bilgisayara diğer dosyaları taşımak için de geçerlidir prosedürü açıkladı çalışmaz. Bu durumda Ipad bilgisayar ile bağlı ve bir fotoğraf makinesinden indirilen sanki görüntüler elde edilir. Otomatik sihirbazı etkin değilse, sağ fare düğmesini kullanın ve seçmekResimleri seçenek alın.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Ben AutoDesk ile yapılır kızım fotoğraflarını bir çift, Sketchbook-teşvik etmek için bu konuda almak Ben sadece bant genişliği çökmesine değil umut-. Bu Ipad sürümü tüm masaüstü özelliğe sahip olmasa da, ben bunu büyük bir potansiyele sahip olduğunu itiraf etmeliyim. Kızım beni neredeyse adım evrimi adım açıklayan edilmiştir. Ben başında birkaç kez kullanılan ama sonra o yağlar ile boya öğretim girişiminden sonra alışkanlık oldu, neredeyse çünkü onu terebentin alerji nedeniyle hayatını kaybetti.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Bu onun ilk girişimi oldu.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Bu onu akrilik ile bunu görmek istiyorum artık, bir klasik.

clip image008 How to capture iPad’s screen

Bu yılında balık rötuş yapmak için benden yardım istedi … sonra bir olarak kaydedilir biliyordukatmanlı Ben temas gerektiğini kabarcık için bir süre acı çünkü dosya.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Bu ile o yeni sürümü fırçalar olarak yüklenir bana gösterdi eklentileri.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

Onu temel öğretti zaman sonuncusu Noel’de birlikte yapıldı. Çünkü benim cehalet, bir tek her şeyi her ne kadar katman Biz MS Paint kullanarak sanki, o buldu ve farklı katmanlara yapılabilir olduğunu bana gösterdi.

TERCÜME NOTLAR:

(*) capturar un pantallazo: Bu jargon olarak oldukça benzer çevrilmiştir: ‘bir ekran görüntüsü yakalamak

VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

We leven in tijden van fast-foods, alles is op de weg, modulaire, schaalbare en met de relatieve relevantie. Zoveel, dat we leren dingen op de vlucht. Na bijna zes maanden van het gebruik van de iPad, viel het me op hoe ik kon maken wat er op het bureaublad wordt genoemd “afdrukken scherm“Of vertaald in onze taal”vangst van een screenshot. “(*)

Hoe dit wordt gedaan in de PC

clip image0011 How to capture iPad’s screenOm dit te doen met de pc, toetsenbord komt van DOS versies met een knop aan de rechterkant, dat de vangst maakt en geldt ook Kopiëren commando. Dan, voor het worden echte deze taak, gaan we naar het programma van ons belang (Paint, Word, Excel, etc.) en doe Bewerken / Plakken of als alternatief op Ctrl + V.

Het is zo eenvoudig – te veel – Maar met het verdriet die vanmiddag koffie en donuts garandeert, ik wist niet dat het voor een lange tijd, hoewel ik gebruikte 5-1/4 Floppy disks op een IBM 286 met een oranje toon in mijn monitor die sloeg rechtsaf bij de netvlies … een ander verhaal.

Hoe het wordt gedaan met de IPad.

Ik verzeker u dat ik op het punt om een ​​aanvraag voor 99 cent kopen omdat ik niet niet een manier vinden. Maar het is niet mogelijk dat zulke elementaire dingen niet zijn uitgevoerd in een instrument geboren van Steve Jobs genie, dus na een paar minuten zoeken eindelijk ik de weg gevonden.

clip image0031 How to capture iPad’s screen

clip image0041 How to capture iPad’s screen

Er worden ingedrukt tegelijkertijd de toetsen aangegeven in de afbeelding. Dat maakt een soort vanvervagen in flikkeren, en dan hoort een geluid als een camera schot en dat is alles. De afbeelding wordt opgeslagen in de foto applicatie met 1024 x 768 pixels resolutie.

Passeren de beelden naar de computer werkt niet met een paar dagen geleden legde procedure, die geldt voor andere bestanden naar de pc te verplaatsen. In dit geval is de IPAD is verbonden met de computer en de beelden worden verkregen als zij uit een camera’s zijn gedownload. Als de automatische tovenaar niet is geactiveerd, gebruik de rechter muisknop en kies deGet optie Illustraties.

_______________________

clip image0051 How to capture iPad’s screen

Ik neem deze kwestie om een ​​paar foto’s van mijn dochter, gedaan met AutoDesk Sketchbook-bevordering Ik hoop alleen niet om de bandbreedte te crashen-. Hoewel deze Ipad versie heeft niet alle desktop-functionaliteit, moet ik toegeven dat het een groot potentieel heeft. Mijn dochter is bijna uitleggen me haar evolutie stap voor stap. Ik gebruikte het een paar keer aan het begin, maar toen nam ze de gewoonte om na de poging van onderwijs haar te schilderen met olieverf, ze bijna stierf vanwege haar terpentijn allergie.

clip image006 How to capture iPad’s screen

Dit was haar eerste poging.

clip image007 How to capture iPad’s screen

Dit is een klassieker, nu wil ik zien haar dit te doen met acryl.

clip image008 How to capture iPad’s screen

In dit gevraagd ze mijn hulp aan te raken de vis … toen wist ik dat het wordt opgeslagen als eengelaagde file want ik leed een tijdje voor de bel die het niet moet aanraken.

clip image009 How to capture iPad’s screen

Hiermee toonde ze me dat in nieuwe versie borstels worden geladen als plugins.

clip image010 How to capture iPad’s screen

_______________________________

clip image011 How to capture iPad’s screen

De laatste werd gedaan samen met Kerstmis, toen ik leerde haar de grondbeginselen. Hoewel vanwege mijn onwetendheid, we deden alles in een enkele laag alsof we met MS Paint, vond ze en liet me zien dat het kan worden gedaan op afzonderlijke lagen.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) capturar un pantallazo: Dit jargon is vertaald vrij gelijkaardig als: ‘vang een screenshot ‘

geograficas a utm 2

Leave a Reply