So aktivieren Sie einen Krümmer GIS LizenzHow to activate a Manifold GIS licenseComo ativar uma licença GIS ManifoldCómo activar una licencia Manifold GISComment faire pour activer une licence SIG ManifoldCum de a activa o licență GIS colectorCome attivare una licenza GIS Collettoreكيفية تنشيط ترخيص GIS المنوعマニホールドGISライセンスをアクティブ化する方法如何激活集成块GIS许可证Så här aktiverar du en licens Manifold GISJak aktywować licencję Manifold GISLàm thế nào để kích hoạt một giấy phép GIS ManifoldΠώς να ενεργοποιήσετε μια άδεια χρήσης GIS Manifold매니 폴드 GIS 라이센스를 활성화하는 방법एक कई गुना जीआईएस लाइसेंस को सक्रिय करने के लिए कैसेКак активировать лицензии коллектор ГИСכיצד להפעיל רישיון GIS סעפתBir Manifold CBS nasıl lisans etkinleştirilirHoe maak je een spruitstuk GIS-licentie activeren

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseDa sehe ich die Frage in Google Analytics sehr oft, also lasst uns eine Weile unterhalten, um dies zu rauchen.

1. Laden Manifold

Verteiler kann nicht wie jede andere Marke heruntergeladen werden, es sei denn, Sie mit Ihrer Kreditkarte (245 $ USD) die persönliche Version bezahlen, dann 30 Tage vor Ende können Sie berichten, dass Sie unzufrieden sind, und sie werden Ihnen das Geld zurück.

So haben Sie das Installationsprogramm. Natürlich sind Sie zufrieden, weil Sie eine gute Investition gemacht haben.

Eine andere Möglichkeit, es zu erwerben, ist mit denen, die es gekauft haben, da es notwendig ist, Lizenzen zu aktivieren für den Einsatz sehe ich nicht viel Mühe, wenn jemand Anteil das Programm. Aber wenn Sie sich ernsthaft Gedanken über den Erwerb es Ich verstehe nicht, warum Sie mich fragen zum Senden.

2. Aktivieren Manifold

Sobald Sie zahlen, was Manifold sendet Ihnen ist ein Link, um das Programm und “serial number” downloaden, wie folgt aus:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Mit denen Sie zu fünf Aktivierungen berechtigt, egal in welcher Maschine Sie tun so.

Es bedeutet, dass jeder Aktivierung des persönlichen Version wird $ 49 kosten, nichts falsch bedenkt, dass innerhalb von 5 Jahren eine Software veraltet sein und unter Berücksichtigung, dass Bastard Windows arbeiten, aber wird Sie zwingen, um die Maschine von Zeit zu Zeit formatieren … einmal im Jahr wäre der letzte Strohhalm sein.

Um eine Erweiterung zu aktivieren, installieren Sie das Programm, und wenn es läuft zum ersten Mal, wenn Sie dieses Fenster.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

In der ersten leeren schreiben die “Seriennummer”, dass Verteiler liefert in den Kauf, ist die zweite Zeile eine Zahl, die nur blasphemisch Manifold weiß, wie es erzeugt wird, wo die Maschine die Daten identifiziert werden. Anzeigen der “help / about” Ich sehe, dass zeigt das CPU-Modell, Typ der installierten Windows-und ich weiß nicht, was andere Dinge.

Einmal in die “Seriennummer” drücken Sie die Taste “get Aktivierungsschlüssel über das Web” und das macht, dass im dritten Raum eine Zahl generiert werden. Auch dieser Prozess kann auf dieser Mannigfaltigkeit der Seite getan werden, manuelle Eingabe, und hier kann man sehen, wie viele Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Denken Sie daran, dass, wenn Sie das Programm Aktivierung nicht verloren, so dass, wenn Sie installieren das System erkennt, dass es bereits Aktivierung verfügbar deinstallieren, aber es empfiehlt sich, eine Datei mit den drei Elementen zu halten.

Wenn das Gerät formatiert und Windows neu installiert, verliert es die Aktivierung aber ich habe gelernt, dass man, dass die Aktivierung erholen …

Wenn Sie Ihre fünf Aktivierungen verpasst haben, empfehle ich Ihnen, warten, bis Manifold 9x-Version, für Ende 2008 geplant bekommen. Migration von einer Version kostet 50 US $ in den ersten 60 Tagen nach der Markteinführung und werden Sie wieder fünf Aktivierungen … gute Taktik zu gehen Aufräumen veralteter Lizenzen.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Aktivieren Erweiterungen

Um die Erweiterungen, die Sie anwenden “help / aktivieren Extension” können, wie sie Zahlen, erhalten beim Kauf von Erweiterungen für die Geokodierung, Umfrage-Tools oder Business-Tools sind zu ermöglichen.

Was Verteiler sendet immer eine Zahl, aber Sie wollen eine Original-CD, Anfrage für sie und von $ 11 wird es zu Ihrem Haus für die Ansicht aus (*) zu gelangen. Diese CD, die ironischerweise hat nur eine Seite von Instruktionen mit drei roten clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseSätze, die sagt:

Installieren

Tätig

Lernen

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Hacking Manifold

Negative, das macht keinen Sinn. Wenn Sie gehen, um GIS und Ladung für das Produkt oder Ihr Unternehmen in Krümmer für Profit interessiert sind, sehe ich nicht, warum nicht eine Lizenz erwerben, die $ 245 kostet, vor allem, wenn Sie arbeiten auf einem Computer mit 500 $ kosten.

So zum Entfernen dieses schlechte Praxis, kann ich nicht empfehlen Hacking Krümmer. Um dieses Problem zu vermeiden, gewährleistet die haarigen Schöpfer dieser Anwendung, dass alle, die ihre “serial key” Aktien werden verkauft seine Seele an den Teufel, weil alle Ihre Aktivierungen gestohlen werden. Wieder, meines Wissens hat niemand einen keygen gemacht Manifold hacken, und ich hoffe, Sie tun es nicht.

Wenn wir diesen Grundsatz zu beachten, dass alle Krümmer bleibt billig.

Ah … so ist es, Ihnen scheint sehr hoch $ 245, dann verwenden Sie gvSIG, die nicht kostet Sie nichts, es zu installieren, müssen Sie lernen, wie man es benutzt.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) pintearIn Englisch, das sich rühmen Jargon bedeutet, zeigen.

 

 TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

clip_image002There I see the question in Google Analytics very often, so let’s talk awhile to smoke about this.

1. Download Manifold

Manifold can not be downloaded like any other brand, unless you pay with your credit card ($ 245 USD) the personal version, then before 30 days ended you can report that you are dissatisfied and they will return you the money.

So you have the installation program. Of course you are satisfied, because you’ve made a good investment.

Another way of acquiring it, is with those who have bought it, as it’s necessary to activate licenses for use I don’t see much trouble if someone share the program. But if you are seriously thinking about acquiring it I don’t see why you ask me for sending it.

2. Activate Manifold

Once you pay, what Manifold sends you is a link to download the program and “serial number”, like this:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

With which you are entitled to five activations, no matter in which machine you do so.

It means that each activation of the personal version will cost $49, nothing wrong considering that within 5 years a software will be obsolete and taking into account that bastard Windows will work but will force you to format the machine from time to time… once a year would be the last straw.

To enable an extension, install the program and when running it for the first time you get this window.

clip_image003

In the first blank write the “serial number” that Manifold delivers in the purchase, the second line is a blasphemous number that only Manifold knows how it is generated where the machine’s data are identified. Viewing the “help / about” I see that shows the CPU model, type of installed Windows and I don’t know what other things.

Once entered the “serial number” press the button “get activation key via the web” and that makes that in the third space a number will be generated. Also this process can be done on this Manifold’s page, entering data manually, and here you can see how many activities are available.

Keep in mind that if you uninstall the program activation is not lost, so when you reinstall the system recognizes that there is already activation available, however it is advisable to keep a file with the three elements.

If the machine is formatted and Windows reinstalled, it loses the activation but I learned that you can recover that activation…

If you missed your five activations, I recommend you wait to get Manifold 9x version, scheduled for late 2008. Migrating from one version costs $ 50 during the first 60 days of launch and that will make you again have five activations … good tactic to go cleaning up obsolete licenses.

clip_image0053. Activate extensions

To enable the extensions you can apply “help / activate extension” as they are numbers that are received when buying extensions for geocoding, survey tools or business tools.

What Manifold always sends is a number, but you want an original CD, request for it and by $11 it will arrive to your house for showing off (*). This CD which ironically has only a page of instructions with three red clip_image006phrases that says:

Install

Active

Learn

clip_image0083. Hacking Manifold

Negative, that makes no sense. If you are going to make GIS and charge for the product or your company is interested in Manifold for profit, I do not see why not purchase a license that costs $ 245, especially if you work on a computer that cost $ 500.

So for removing this bad practice, I do not recommend hacking Manifold. To avoid this problem, the hairy creators of this application ensured that anyone who shares their “serial key” will be selling his soul to the devil because all of your activations will be stolen. Again, to my knowledge no one has made a keygen to hack Manifold, and I hope you do not.

If we respect this principle, all ensure that Manifold will remain inexpensive.

Ah … so it seems to you very high $ 245, then use GvSIG that won’t cost you anything to install it, you’ll need to learn how to use it.

TRANSLATION NOTES:

(*) pintear: In English, this jargon means boast, show off.NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseNão vejo a questão no Google Analytics, muitas vezes, por isso vamos falar um pouco de fumaça sobre o assunto.

1. Baixar Manifold

Manifold não pode ser baixado como qualquer outra marca, a menos que você pagar com seu cartão de crédito ($ 245 USD) a versão pessoal, então antes de 30 dias terminou você pode relatar que você está insatisfeito e eles vão devolver o dinheiro.

Então você tem o programa de instalação. Claro que você está satisfeito, porque você fez um bom investimento.

Outra maneira de adquiri-la, é com aqueles que tê-lo comprado, pois é necessário activar licenças para uso, não vejo muito problema se alguém partes do programa. Mas se você está pensando seriamente em adquiri-lo, não vejo por que você me pedir para enviá-lo.

2. Ative Manifold

Depois de pagar, o que Manifold lhe envia um link para baixar o programa e “número de série”, como este:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Com o qual você tem direito a cinco ativações, não importa em qual máquina você fazê-lo.

Isso significa que cada ativação da versão pessoal vai custar US $ 49, nada de errado considerar que dentro de 5 anos, um software será obsoleto e tendo em conta que bastardo O Windows vai funcionar, mas vai forçá-lo a formatar a máquina do tempo ao tempo … uma vez por ano seria a última gota.

Para ativar um ramal, instalar o programa e quando executá-lo pela primeira vez que você começa nesta janela.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

No primeiro espaço em branco escrever o “número de série” que Manifold oferece na compra, a segunda linha é um número blasfemo que só Manifold sabe como ele é gerado, onde os dados da máquina são identificados. Visualizando o “help / about” Eu vejo que mostra o modelo de CPU, tipo de Windows instalado e eu não sei que outras coisas.

Uma vez introduzido o “número de série” pressione o botão “obter a chave de ativação através da web” e isso faz que, no terceiro espaço, um número será gerado. Além disso, este processo pode ser feito na página deste Manifold, inserindo dados manualmente, e aqui você pode ver quantas atividades estão disponíveis.

Tenha em mente que se você desinstalar o programa de ativação não está perdido, então quando você reinstalar o sistema reconhece que já existe ativação disponíveis, no entanto, é aconselhável manter um arquivo com os três elementos.

Se a máquina estiver formatado e reinstalado o Windows, ele perde a ativação, mas eu aprendi que você pode recuperar que a ativação …

Se você perdeu seus cinco ativações, eu recomendo que você esperar para começar Manifold versão 9x, prevista para o final de 2008. Migrando de uma versão custa US $ 50 durante os primeiros 60 dias de lançamento e que vai fazer você voltar a ter cinco ativações … boa tática para ir limpando licenças obsoletos.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Ativar extensões

Para ativar as extensões que você pode aplicar “help / ativar extensão”, como eles são números que são recebidos na compra de extensões para geocodificação, ferramentas de pesquisa e ferramentas de negócios.

O Manifold envia sempre é um número, mas você quer um CD original, pedido e por 11 dólares chegará a sua casa para mostrar o (*). Este CD que, ironicamente, tem apenas uma página de instruções com três vermelhos clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseFrases que diz:

Instalar

Ativo

Aprender

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Manifold Hacking

Negativo, isso não faz sentido. Se você estiver indo para fazer GIS e responsável pelo produto ou sua empresa está interessada em Manifold para o lucro, não vejo por que não comprar uma licença que custa 245 dólares, especialmente se você trabalha em um computador que custará US $ 500.

Assim, para remover essa prática ruim, eu não recomendo Manifold hacking. Para evitar esse problema, os criadores desta aplicação peludas garantiu que qualquer um que compartilhe o seu “número de série” estará vendendo sua alma ao diabo, porque todas as suas ativações serão roubados. Mais uma vez, ao meu conhecimento, ninguém fez um keygen para cortar Manifold, e eu espero que não.

Se respeitar este princípio, todos garantir que Manifold permanecerá barato.

Ah … por isso parece-lhe muito alto $ 245, então use gvSIG que não vai custar nada para instalá-lo, você terá que aprender a usá-lo.

NOTAS tradução:

(*) pintearEm Inglês, este jargão significa gloriar-me, mostrar.

 

 NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseNo veo el problema en Google Analytics muy a menudo, así que vamos a hablar un rato a fumar por esto.

1. Descarga del colector

Colector no se puede descargar al igual que cualquier otra marca, a menos que usted paga con su tarjeta de crédito ($ 245 USD), la versión personal, que antes 30 días terminaron puedes informar de que no está satisfecho y se le devolverá el dinero.

Por lo que tiene el programa de instalación. Por supuesto le satisfacen, porque has hecho una buena inversión.

Otra forma de adquirirla, es con aquellos que han comprado, ya que es necesario para activar las licencias para el uso no veo mucho problema si alguien compartir el programa. Pero si usted está pensando seriamente en adquirirlo no veo por qué me lo preguntas a enviarlo.

2. Activar Múltiple

Una vez que se paga, lo múltiple le envía un enlace para descargar el programa y el “número de serie”, así:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Con lo que usted tiene derecho a cinco activaciones, no importa en qué máquina lo hace.

Esto significa que cada activación de la versión personal tendrá un costo de 49 dólares, nada mal teniendo en cuenta que dentro de 5 años un software será obsoleto y teniendo en cuenta quebastardo Windows funciona, pero le obligará a formatear la máquina de vez en cuando … una vez al año sería el colmo.

Para activar una extensión, instalar el programa y cuando se ejecuta por primera vez que esta ventana.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

En el primer espacio escriba el “número de serie” que Colector ofrece en la compra, la segunda línea es un número blasfema que sólo Colector sabe cómo se genera cuando se identifican los datos de la máquina. Visualización de la “ayuda / about” Veo que muestra el modelo de CPU, el tipo de Windows instalada y no sé qué otras cosas.

Una vez que entró en el “número de serie”, pulse el botón de “obtener la clave de activación a través de la web” y eso hace que en el tercer espacio se generará un número. Además, este proceso se puede hacer en la página de este colector, la introducción de datos de forma manual, y aquí se puede ver el número de actividades disponibles.

Tenga en cuenta que si desinstala la activación del programa no se ha perdido, por lo que al volver a instalar el sistema reconoce que ya existe activación disponibles, sin embargo, es recomendable mantener un archivo con los tres elementos.

Si la máquina está formateada y Windows reinstalado, pierde la activación, pero me enteré de que usted puede recuperar esa activación …

Si te perdiste los cinco activaciones, le recomiendo que espere para obtener Colector versión 9x, prevista para finales de 2008. Migración desde una versión cuesta $ 50 durante los primeros 60 días de su lanzamiento y que lo hará de nuevo tiene cinco activaciones … buena táctica para ir limpiando licencias obsoletas.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Activar extensiones

Para habilitar las extensiones que se pueden aplicar “Ayuda / activar la extensión” ya que son los números que se reciben en la compra de extensiones para geocodificación, herramientas de estudio y herramientas de negocio.

Lo múltiple envía siempre es un número, pero desea un CD original, la solicitud de ella y en $ 11 que llegará a su casa para lucir (*). Este CD, que, irónicamente, sólo tiene una página de instrucciones con tres de color rojo clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensefrases que dice:

Instalar

Activo

Aprender

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Colector de Hacking

Negativo, eso no tiene sentido. Si usted va a hacer SIG y cobrar por el producto o su empresa está interesada en colector con fines de lucro, no veo por qué no comprar una licencia que cuesta $ 245, especialmente si usted trabaja en un equipo que cuesta $ 500.

Así que para retirar esta mala práctica, no lo recomiendo colector hacking. Para evitar este problema, los creadores peludas de esta aplicación se aseguraron de que cualquier persona que comparta su “número de serie” estará vendiendo su alma al diablo ya todas sus activaciones será robado. Una vez más, que yo sepa, nadie ha hecho un keygen para hackear colector, y espero que no.

Si respetamos este principio, todo garantizar que Colector permanecerá bajo costo.

Ah … eso me parece a usted muy alto $ 245, a continuación, utilizar gvSIG que no le costará nada para instalarlo, tendrás que aprender a usarlo.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) pintearEn Inglés, esta jerga significa presumir, mostrar.

 

 NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseLà, je vois la question dans Google Analytics, très souvent, nous allons donc parler un certain temps à fumer à ce sujet.

1. Télécharger Manifold

Manifold peut pas être téléchargé comme n’importe quelle autre marque, sauf si vous payez avec votre carte de crédit (245 $ USD), la version personnelle, puis 30 jours avant terminée, vous pouvez annoncer que vous n’êtes pas satisfait et ils vous rendre l’argent.

Donc, vous avez le programme d’installation. Bien sûr, vous êtes satisfait, parce que vous avez fait un bon investissement.

Une autre façon de l’acquérir, est avec ceux qui ont acheté, car il est nécessaire d’activer des licences pour l’utilisation, je ne vois pas beaucoup d’ennuis si quelqu’un part au programme. Mais si vous pensez sérieusement à acquérir Je ne vois pas pourquoi vous me demandez pour l’envoyer.

2. Activer Manifold

Une fois que vous payez, ce collecteur vous envoie un lien pour télécharger le programme et le “numéro de série”, comme ceci:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Avec qui vous avez droit à cinq activations, peu importe dans quelle machine vous le faites.

Cela signifie que chaque activation de la version personnelle coûtera 49 $, rien de mal étant donné que moins de 5 ans, un logiciel sera obsolète et en tenant compte du fait que bâtard Windows va fonctionner, mais vous obligera à formater la machine de temps en temps … une fois par an serait la dernière paille.

Pour activer une extension, installez le programme et lors de l’exécution pour la première fois que vous obtenez cette fenêtre.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

Dans le premier espace écrire le “numéro de série” qui Manifold livre dans l’achat, la deuxième ligne est un nombre blasphématoire que seul collecteur sait comment il est généré lorsque les données de la machine sont identifiés. Regarde le “help / about” Je vois que montre le modèle du processeur, le type de Windows installée et je ne sais pas ce que d’autres choses.

Une fois entré dans le “numéro de série” appuyez sur le bouton “obtenir une clé d’activation via le web” et qui fait que, dans le troisième espace un certain nombre sera généré. En outre, ce processus peut être fait sur la page de ce collecteur, entrer des données manuellement, et ici vous pouvez voir combien activités sont disponibles.

Gardez à l’esprit que si vous désinstallez l’activation du programme n’est pas perdu, donc quand vous réinstallez le système reconnaît qu’il existe déjà activation disponible, mais il est conseillé de garder un fichier avec les trois éléments.

Si la machine est formaté et Windows réinstallé, il perd l’activation mais j’ai appris que vous pouvez récupérer cette activation …

Si vous avez raté vos cinq activations, je vous recommande d’attendre pour obtenir Manifold la version 9x, prévue pour fin 2008. Migrer d’une version coûte 50 $ au cours des 60 premiers jours de lancement et qui vous fera avoir à nouveau cinq activations … bonne tactique pour aller nettoyer les licences obsolètes.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Activer les extensions

Pour activer les extensions que vous pouvez appliquer “Aide / activer l’extension” que ce sont des nombres qui sont reçus lors de l’achat des extensions pour le géocodage, des outils d’enquête ou d’outils d’affaires.

Qu’est-ce collecteur envoie toujours un certain nombre, mais vous voulez un CD original, demande pour cela et de 11 $, il arrivera à votre maison pour montrer (*). Ce CD, qui, ironiquement, a seulement une page d’instructions avec trois rouges clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensephrases qui dit:

Installez

Actif

Apprendre

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Manifold Hacking

Négatif, cela n’a aucun sens. Si vous allez faire des SIG et de la charge pour le produit ou votre entreprise est intéressée dans le collecteur pour le profit, je ne vois pas pourquoi ne pas acheter une licence qui coûte 245 $, surtout si vous travaillez sur un ordinateur qui coûte 500 $.

Donc pour enlever cette mauvaise pratique, je ne recommande pas Manifold piratage. Pour éviter ce problème, les créateurs poilues de cette demande fait en sorte que tous ceux qui partagent leur “numéro de série” sera vendu son âme au diable parce que toutes vos activations seront volés. Encore une fois, à ma connaissance, personne n’a fait un keygen pour pirater collecteur, et j’espère que vous n’avez pas.

Si nous respectons ce principe, tout ce que collecteur restera bon marché.

Ah … si il vous semble très élevé de 245 $, puis utilisez gvSIG qui ne vous coûtera rien à installer, vous aurez besoin d’apprendre comment l’utiliser.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) pintearEn anglais, ce jargon signifie se vanter, montrer.

 

 NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseNu am văzut-o la Google Analytics de foarte multe ori, asa ca hai sa vorbim un timp de a fuma despre acest lucru.

1. Descarca Distribuitor

Colector nu poate fi descărcat ca orice alt brand, decat daca platesti cu cardul de credit (245 dolari USD), versiunea personale, apoi de 30 zile sa încheiat poți raporta că sunt nemulțumiți și ei vă va returna banii.

Deci, aveți programul de instalare. Desigur, sunt mulțumit, pentru că ați făcut o investiție bună.

Un alt mod de a le achiziționa, este cu cei care l-au cumparat, deoarece este necesar pentru a activa licențe de utilizare nu văd de multe probleme dacă cineva parte a programului. Dar dacă ești serios gândire despre obținerea ea nu văd de ce mă întrebi pe mine pentru al trimite.

2. Activați Distribuitor

Odată ce ați plăti, ceea ce Manifold ai trimite un link pentru a descărca programul și “numărul de serie”, cum ar fi aceasta:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Cu care aveți dreptul la cinci activari, indiferent în ce mașină să faceți acest lucru.

Aceasta înseamnă că fiecare activare a versiunii cu caracter personal vor costa 49 dolari, nimic rău având în vedere că în termen de 5 ani, un software-ul va fi depășită și ținând cont de faptul că bastard Windows va funcționa, dar va forța să formatați aparatul din când în când … o dată pe an ar fi ultima picătură.

Pentru a activa o extensie, instalați programul și atunci când rulează pentru prima dată când obține această fereastră.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

În primul gol scrie “numărul de serie”, care Manifold oferă în achiziționarea, a doua linie este un număr de blasfemie care numai colector știe cum este generat în cazul în care sunt identificate datele mașinii. Vizualizarea “ajutor / despre” Văd că prezintă modelul procesorului, tipul de Windows instalate și nu știu ce alte lucruri.

După ce a intrat în “numărul de serie”, apasati butonul “obține cheia de activare prin intermediul web” si care face ca, în al treilea spațiu va fi generat un număr. De asemenea, acest proces se poate face pe pagina galeriei lui, introducerea de date manual, și aici puteți vedea cât de multe activități sunt disponibile.

Țineți minte că, dacă dezinstala activarea programului nu se pierde, astfel încât atunci când reinstalați sistemul recunoaște că există deja activare disponibile, însă este recomandabil să se păstreze un fișier cu trei elemente.

Dacă aparatul este formatat și Windows reinstalat, se pierde de activare, dar am aflat că puteți recupera că activarea …

Dacă ați pierdut cele cinci activări, am recomandăm să vă așteptați pentru a obține Distribuitor versiunea 9x, programată pentru sfârșitul anului 2008. Migrarea de la o versiune costa 50 de dolari în primele 60 de zile de la lansare si care va va face sa avea din nou cinci activări … tactică bună pentru a merge curățarea licențe învechite.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Activați extensiile

Pentru a activa extensiile pe care le pot aplica “ajuta / activa extensia”, așa cum acestea sunt numere care sunt primite atunci când cumpără extensii pentru geocodare, instrumente de studiu sau instrumente de afaceri.

Ce distribuitor trimite întotdeauna este un număr, dar vrei un CD-ul original, cererea de el și de 11 dolari se va ajunge la casa ta pentru a vă arăta (*). Acest CD, care are în mod ironic doar o pagină de instrucțiuni cu trei roșu clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseFraze care spune:

Instala

Activ

Învăța

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Distribuitor Hacking

Negativ, care nu are sens. Dacă aveți de gând să facă GIS și taxa pentru produsul sau compania dumneavoastră este interesată în colectorul de profit, nu văd de ce nu cumpara o licenta care costa 245 dolari, mai ales dacă lucrați pe un computer care costa 500 de dolari.

Deci, pentru eliminarea acestei practici rău, eu nu recomand Manifold hacking. Pentru a evita această problemă, creatorii păroase ale acestei aplicații asigurat că oricine care acțiunile lor “cheie de serie”, se va vinde sufletul diavolului, deoarece toate activari vor fi furate. Din nou, după știința mea nimeni nu a făcut un keygen pentru hack multiple, și sper că nu.

Dacă vom respecta acest principiu, toate se asigura că colector va rămâne ieftin.

Ah … asa se pare să vă foarte ridicat 245 dolari, apoi utilizați GvSIG care nu va costa nimic să-l instalați, veți avea nevoie pentru a învăța cum să-l folosească.

NOTE Traducere:

(*) pintearÎn limba engleză, acest jargon înseamnă lauda, ​​scoate în evidență.

 

 NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseCi vedo la questione in Google Analytics, molto spesso, quindi cerchiamo di parlare un po ‘di fumo su questo.

1. Scarica Collettore

Collettore non può essere scaricato come qualsiasi altro marchio, a meno che non si paga con carta di credito ($ 245 USD), la versione personale, quindi prima di 30 giorni chiuso si può segnalare che non si è soddisfatti e torneranno i soldi.

In modo da avere il programma d’installazione. Naturalmente si è soddisfatti, perché hai fatto un buon investimento.

Un altro modo di acquisirla, è con quelli che hanno comprato, come è necessario per attivare le licenze per l’utilizzo non vedo troppi problemi se qualcuno share del programma. Ma se si sta seriamente pensando di acquistare esso non vedo motivo per cui mi si chiede di inviarlo.

2. Attiva Collettore

Una volta che si paga, cosa Collettore ti manda un link per scaricare il programma e il “numero di serie”, come questo:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Con il quale si ha diritto a cinque attivazioni, non importa in quale macchina si fa così.

Ciò significa che ogni attivazione della versione personale costerà $ 49, nulla di male considerato che entro 5 anni un software sarà obsoleto e tenendo conto che bastardo Windows funziona ma vi costringerà a formattare la macchina di volta in volta … una volta l’anno sarebbe l’ultima goccia.

Per abilitare l’estensione, installare il programma e durante l’esecuzione per la prima volta che si ottiene questa finestra.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

Nel primo vuota scrivere il “numero di serie” che Collettore fornisce l’acquisto, la seconda riga è un numero blasfemo che solo collettore sa come si è generato in cui sono individuati i dati della macchina. Visualizzazione del “Help / About” Vedo che mostra il modello di CPU, tipo di Windows installata e non so quali altre cose.

Una volta entrato il “numero di serie” premere il pulsante “get chiave di attivazione via web” e che fa che nel terzo spazio verrà generato un numero. Anche questo processo può essere fatto sulla pagina di questo collettore, inserendo i dati manualmente, e qui si può vedere quante attività sono disponibili.

Tenete a mente che se si disinstalla l’attivazione del programma non viene perso, in modo che quando si reinstalla il sistema riconosce che è già di attivazione disponibili, tuttavia si consiglia di mantenere un file con i tre elementi.

Se la macchina viene formattato e reinstallato di Windows, perde l’attivazione, ma ho imparato che è possibile recuperare che l’attivazione …

Se hai perso i tuoi cinque attivazioni, vi consiglio di aspettare per ottenere Collettore versione 9x, prevista per la fine del 2008. Migrazione da una versione costa 50 dollari durante i primi 60 giorni del lancio e che vi farà di nuovo hai cinque attivazioni … buona tattica per andare ripulire licenze obsolete.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Attivare le estensioni

Per abilitare le estensioni che si possono applicare “Help / attivare estensione” come sono i numeri che vengono ricevuti quando si acquista le estensioni per geocoding, strumenti di indagine e strumenti di business.

Che Collettore invia sempre è un numero, ma si desidera un CD originale, richiesta per esso e per 11 dollari arriverà a casa tua per mettersi in mostra (*). Questo CD, che ha ironicamente solo una pagina di istruzioni con tre rossi clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensefrasi che dice:

Installare

Attivo

Imparare

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Collettore Hacking

Negativo, che non ha senso. Se avete intenzione di fare GIS e farsi pagare per il prodotto o la vostra azienda è interessata a Collettore a scopo di lucro, non vedo perché non acquistare una licenza che costa 245 dollari, soprattutto se si lavora su un computer che costa $ 500.

Quindi, per la rimozione di questa cattiva pratica, non consiglio Collettore hacking. Per evitare questo problema, i creatori pelosi di questa applicazione ha assicurato che chiunque condivida il loro “codice seriale” metterà in vendita la sua anima al diavolo, perché tutti i tuoi attivazioni saranno rubati. Ancora una volta, a mia conoscenza, nessuno ha fatto un keygen per incidere collettore, e spero che non.

Se noi rispettiamo questo principio, tutto garantire che Collettore rimarrà poco costoso.

Ah … così sembra a voi molto alto 245 dollari, quindi utilizzare gvSIG che non ti costa nulla per installarlo, è necessario imparare a usarlo.

TRADUZIONE NOTE:

(*) pintearIn inglese, questo gergo significa vantare, in mostra.

 

 ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseهناك أرى سؤال في برنامج Google Analytics في كثير من الأحيان، لذلك دعونا نتحدث لحظة لدخان حول هذا الموضوع.

1. تحميل المنوع

متعددة لا يمكن تحميلها مثل أي علامة تجارية أخرى، إلا إذا كنت تدفع بواسطة بطاقة الائتمان الخاصة بك ($ 245 دولار أمريكي) النسخة الشخصية، ثم قبل انتهاء 30 يوما يمكنك التقرير الذي غير راضين وأنهم سيعودون لك المال.

حتى يكون لديك برنامج التثبيت. بالطبع كنت راضيا، لأنك قمت بها استثمارا جيدا.

طريقة أخرى للحصول عليه، هو مع أولئك الذين اشتروا ذلك، كما انه من الضروري تفعيل تراخيص للاستخدام وأنا لا أرى الكثير من المتاعب إذا شارك شخص ما في البرنامج. ولكن إذا كنت تفكر جديا في الحصول عليه وأنا لا أرى لماذا سألتني عن إرساله.

2. تفعيل المنوع

ذات مرة كنت تدفع، ما المنوع يرسل لك هو رابط لتحميل البرنامج و”الرقم التسلسلي”، مثل هذا:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

التي يحق لك خمسة التنشيط، بغض النظر عن الجهاز الذي كنت تفعل ذلك.

وهو ما يعني أن كل التنشيط من النسخة الشخصية سيكلف 49 دولارا، لا بأس بالنظر إلى أن في غضون 5 سنوات والبرنامج سوف يكون عفا عليها الزمن ومع مراعاة أن ولد غير شرعي ويندوز وسوف تعمل ولكن سوف يجبرك على تهيئة الجهاز من وقت لآخر … مرة واحدة في السنة سيكون القشة الأخيرة.

لتمكين ملحق، قم بتثبيت البرنامج وعند تشغيل للمرة الأولى التي تحصل على هذا الإطار.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

في أول فارغة كتابة “الرقم التسلسلي” أن يسلم المنوع في الشراء، والخط الثاني هو رقم تجديفا أن المنوع فقط يعرف كيف يتم إنشاء ذلك حيث يتم تحديد بيانات الجهاز. عرض “تعليمات / حول” أرى أن يبين نموذج وحدة المعالجة المركزية، ونوع من نظام التشغيل Windows مثبتة وأنا لا أعرف ما هي الأشياء الأخرى.

دخلت مرة واحدة في “الرقم التسلسلي” اضغط على الزر “الحصول على مفتاح التنشيط عبر شبكة الإنترنت”، وأن يجعل هذا في الفضاء الثالث سيتم إنشاء عدد. ويمكن أيضا أن تتم هذه العملية على صفحة هذا المنوع، وإدخال البيانات يدويا، وهنا يمكنك أن ترى كيف العديد من الأنشطة المتاحة.

نضع في اعتبارنا أنه إذا قمت بإلغاء تثبيت لا تضيع تفعيل البرنامج، لذلك عند إعادة تثبيت نظام يعترف أن هناك بالفعل التشغيل المتوفرة، ومع ذلك فإنه من المستحسن أن تبقي ملف مع العناصر الثلاثة.

إذا تم تنسيق الجهاز ويندوز تثبيته، فإنه يفقد تفعيل ولكن تعلمت أنه يمكنك استرداد أن تفعيل …

إذا غاب خمسة التنشيط الخاص بك، أنصحك الانتظار للحصول على نسخة المنوع 9X، المقرر عقده في أواخر عام 2008. المهاجرة من إصدار واحد يكلف 50 دولار خلال 60 يوما الأولى من إطلاقها والتي من شأنها أن تجعل لديك مرة أخرى خمسة التنشيط … تكتيك جيد للذهاب تنظيف تراخيص عفا عليها الزمن.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. تنشيط ملحقات

لتمكين ملحقات يمكنك تطبيق “مساعدة / تفعيل الإرشاد” كما هي الأرقام التي وردت عند شراء ملحقات لالترميز الجغرافي، وأدوات المسح أو أدوات العمل.

ما يرسل المنوع دائما هو العدد، ولكن كنت تريد قرص مضغوط، الطلب الأصلي لذلك، و11 دولارا فانه سيصل إلى منزلك للالرياء (*). هذا القرص المضغوط الذي يحتوي المفارقات فقط صفحة من التعليمات مع ثلاثة أحمر clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseالعبارات التي تقول:

تثبيت

نشط

تعلم

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. المنوع القرصنة

سلبية، لا معنى له. إذا كنت تسير على جعل وتهتم نظم المعلومات الجغرافية والمسؤول عن المنتج أو الشركة الخاصة بك في المنوع من أجل الربح، وأنا لا أرى لماذا لا شراء ترخيص أن يكلف $ 245، خاصة إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر التي تكلف 500 دولار.

وذلك لإزالة هذه الممارسة سيئة، وأنا لا أنصح المنوع القرصنة. لتجنب هذه المشكلة، ضمنت المبدعين شعر من هذا التطبيق أن أي شخص أسهمهم “المسلسل” سيتم بيع روحه للشيطان لأنه سيتم سرقت كل من التنشيط الخاص بك. مرة أخرى، على حد علمي لم تبذل أي واحد كجن الإختراق المنوع، وأنا أرجو أن لا.

إذا نحن نحترم هذا المبدأ، وضمان أن جميع المنوع ستبقى غير مكلفة.

آه … لذلك يبدو لكم عالية جدا 245 ثم استخدم GvSIG التي لن تكلفك شيئا لتثبيته، سوف تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامه.

ملاحظات الترجمة:

(*) pintearفي اللغة الإنجليزية، وهذا يعني بلغة تباهى، وتبين من.

 

 翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseそこに私は、Google Analyticsの質問は非常に多くの場合、そうこれについて煙にしばらく話してみましょうを参照してください。

1。 マニホールドをダウンロード

あなたはクレジットカード(245ドルUSD)と個人的なバージョンを支払わない限りマニホールドは、30日は、あなたが不満を持っていることを報告することができると彼らはあなたにお金を返します終了その前に、他のブランドと同様にダウンロードすることはできません。

だから、インストール·プログラムを持っている。 あなたが良い投資を行ってきたので、もちろん、あなたは、満足しています。

それは私が誰かが共有している場合は多くの問題のプログラムが表示されていない使用のためのライセンスをアクティブにするために必要だとして、それを取得する別の方法は、それを買った人となっています。 しかし、あなたはそれを真剣に取得を考えている場合、私はあなたがそれを送信するために私に尋ねる、なぜ表示されません。

2。 マニホールドをアクティブ

かつてあなたは何マニホールドはあなたを送信すると、このように、プログラムと “シリアル番号”をダウンロードするためのリンクです、払う:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

これであなたは、あなたがそうしたマシンに関係なく、5アクティベーションを受けることができます。

それは個人的なバージョンの各活性化は、5年以内にソフトウェアが時代遅れになり、考慮していること考えると何も間違って49ドルの費用がかかりませんことを意味します ろくでなし Windowsが動作しますが、あなたは時々マシンをフォーマットするように強制されます…年に一度、最後の藁だろう。

拡張子を有効にするには、プログラムをインストールして、初めてそれを実行するときには、このウィンドウを取得します。

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

最初の空白ではマニホールドが購入に提供する “シリアルナンバー”を書き込み、2行目は唯一のマニホールドは、マシンのデータが識別されている場所、それがどのように生成されるか知っていることを冒涜番号です。 私は、CPUモデル、インストールされているWindowsの種類を示して見て、私は他の何のことか分からない “/に関するヘルプ”を表示。

かつて “シリアル番号”は “Web経由でアクティベーションキーを取得する”ボタンを押して入力し、それが第三の空間に番号が生成されることになります。 また、このプロセスは、このマニホールドのページで行うことができ、手動でデータを入力すると、ここでは利用可能であるどのように多くの活動を見ることができます。

アンインストールする場合は、システムが利用可能にアクティベーションが既に存在することを認識して再インストールするときに、プログラムのアクティベーションがそう、失われないことを覚えておいて、しかし、それは3つの要素を持つファイルを保持することをお勧めします。

マシンはフォーマットされ、Windowsが再インストールされている場合は、アクティベーションを失い、私はあなたがその活性を回復することができますことを学んだ…

あなたは5アクティベーションを逃した場合、私はあなたが2008年後半に予定されてマニホールド9xのバージョンを取得するのを待つをお勧めします。 打ち上げの最初の60日間、1バージョンは$ 50からの移行と、それはあなたが再び5アクティベーション…時代遅れのライセンスをクリーンアップ行くには良い戦術を持っているようになります。

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3。 拡張機能を有効にします

彼らはジオコーディング、調査ツールやビジネスツールの拡張機能を購入する際に受信された数値であるため、適用する “ヘルプ/拡張子を有効にする”ことができる拡張機能を有効にするには。

何マニホールドは常に送信する数であるが、あなたはそれのためにオリジナルのCDは、要求をしたいと$ 11で、それは(*)を披露するためのあなたの家に到着します。 皮肉なことに3赤の命令のみのページを持っているこのCD clip image00658 How to activate a Manifold GIS license:言うフレーズ

インストール

アクティブ

学ぶ

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3。 ハッキングマニホールド

ネガティブ、それは意味をなさない。 あなたが製品やあなたの会社のためのGISと電荷が利益のためにマニホールドに興味を持ってされていることを確認しようとしている場合は、500ドルの費用がかかるのコンピュータ上で動作している場合は特に、245ドルのコストというライセンスを購入しない理由は、私が表示されません。

したがって、この悪い習慣を取り除くために、私はハッキングマニホールドはお勧めしません。 この問題を回避するには、このアプリケーションの毛むくじゃらのクリエイターがあなたのアクティベーションのすべてが盗まれるので、彼らの “シリアルキー”を共有して誰もが悪魔に魂を売ってされることを確実にした。 繰り返しますが、私の知る限り誰もマニホールドをハックするkeygenのを作っていない、と私はあなたがいないと思います。

我々はこの原則を尊重している場合、すべてのマニホールドは安価なままであることを確認してください。

ああ…そう、それはあなたに245ドルは非常に高いと思われるし、あなたにそれをインストールするためには何も費用は一切かかりませんGvSIGを使用し、あなたはそれを使用する方法を学ぶ必要があります。

翻訳の注:

(*) pintear英語では、この用語は披露、自慢する意味.

 

 翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

clip image00210 How to activate a Manifold GIS license在那里,我看到在Google Analytics(分析)的问题,很多时候,所以让我们来谈谈这一段时间抽烟。

1。 下载集成块

集成块不能下载像任何其他品牌,除非你支付与您的信用卡($ 245美元)的个人版本,然后在30天结束,你可以报告你不满意,他们将返回你的钱。

所以,你必须安装程序。 当然,你是满意的,因为你已经有了一个良好的投资。

收购它的另一种方式,是谁买了它,因为它是需要激活使用许可证,我看不出太大的麻烦,如果有人占有率程序。 但是,如果你正在认真考虑收购它,我不明白你为什么要问我送它。

2。 激活集成块

一旦你付出,什么集成块发送你的是一个链接,下载的程序和“序列号”,像这样:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

您有权五个激活,不管在哪台机器,你这样做。

这意味着,每一个激活的个人版本将耗资49,无可厚非考虑5年之内,软件将成为过时的,并考虑到,混帐 Windows会工作,但将迫使你格式化机器不时一年一次会是最后一根稻草。

要启用扩展,安装程序,首次运行它时,你得到这个窗口。

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

在第一个空白写在购买歧管提供的“序列号”,第二行是亵渎的,只有集成块知道它是如何产生的机器的数据确定。 查看“帮助/关于”我看到显示CPU的型号,安装了Windows类型,我不知道还有什么其他的东西。

一旦进入“序列号”按下按钮“激活密钥通过网络”,这使得在第三空间,将产生一个数字。 这个过程也可以做此集成块的页面上,手动输入数据,在这里你可以看到多少活动。

请记住,如果你卸载程序激活不会丢失,所以,当你重装系统的认识,已经有激活,但它是最好保持一个文件中提供的三要素。

如果机器被格式化,并重新安装Windows的,它失去了激活,但我了解到,你可以恢复,激活…

如果你错过了你的激活,我建议你迫不及待地想歧管9X版本,预计于2008年年底。 从一个版本迁移成本,在最初的60天推出50元,这将使你再有五个激活…很好的战术去清理过时的许可证。

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3。 激活扩展

启用这个扩展,你可以申请“帮助/激活扩展”,因为他们购买扩展的地理编码,调查工具或业务工具时,接收的是数字。

什么集成块总是发送的是一个数字,但你想要一个原始的CD,要求和11美元,它会到达你的房子炫耀(*)。 这具有讽刺意味的​​指令只有一个页面有三个红色的CD clip image00658 How to activate a Manifold GIS license短语,说:

安装

活跃

学习

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3。 黑客集成块

负,这是没有意义的。 如果你打算使地理信息系统和充电的产品或你的公司感兴趣歧管以盈利为目的,我不明白为什么不购买一个许可证,费用$ 245,特别是如果你的计算机上,耗资500。

因此,为消除这种不好的做法,我不建议黑客集成块。 为了避免这个问题,确保此应用程序的毛茸茸的创造者,任何人都分享他们的“串行键”会卖他的灵魂给魔鬼,因为您的激活将偷来的。 同样,据我所知,没有人做了对软件破解集成块,我希望你不这样做。

如果我们尊重这个原则,确保集成块仍将便宜。

啊……所以在你们看来非常高$ 245,那么使用的gvSIG,不会花费你任何安装,你需要学习如何使用它。

翻译注意:

(*) pintear在英语中,这个术语意味着自夸,炫耀.

 

 ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseDär jag ser frågan i Google Analytics väldigt ofta, så låt oss prata en stund att röka om detta.

Ett. Ladda Manifold

Manifold kan inte laddas ner som något annat märke, om du betalar med ditt kreditkort (245 USD) den personliga versionen, sedan före 30 dagar slutade du kan anmäla att du är missnöjd och de kommer du tillbaka pengarna.

Så du har installationsprogrammet. Visst du är nöjd, eftersom du har gjort en bra investering.

Ett annat sätt att skaffa det, är med dem som har köpt det, eftersom det är nödvändigt att aktivera licenser för användning jag inte ser mycket problem om någon andel i programmet. Men om du på allvar funderar på att skaffa det jag förstår inte varför du frågar mig för att skicka det.

2. Aktivera Manifold

När du betalar, vad Manifold skickar dig en länk för att ladda ner programmet och “serienummer”, som den här:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Med som du har rätt till fem aktiveringar, oavsett i vilken maskin du gör det.

Det innebär att varje aktivering av personliga versionen kommer att kosta $ 49, inget fel med tanke på att inom 5 år ett program kommer att vara föråldrade och med hänsyn till att jävelWindows kommer att fungera, men kommer att tvinga dig att formatera maskinen från gång till gång … en gång om året skulle vara den sista droppen.

För att möjliggöra en förlängning, installera programmet och när man kör den för första gången får du här fönstret.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

I den första tomma skriva “serienummer” som Manifold levererar i inköp, är den andra raden ett hädiskt tal som endast Manifold vet hur det genereras när maskinens data identifieras. Visning av “hjälp / om” jag ser som visar CPU-modell, typ av installerade Windows och jag vet inte vad andra saker.

När in i “serienummer” tryck på knappen “få aktiveringsnyckel via webben” och det gör att det i det tredje fältet ett antal kommer att genereras. Även denna process kan göras på denna fördelarens sida, mata in data manuellt, och här kan du se hur många aktiviteter finns tillgängliga.

Tänk på att om du avinstallerar programmet aktiveringen inte går förlorad, så när du installera om systemet inser att det redan aktivering finns, men det är lämpligt att hålla en fil med de tre elementen.

Om maskinen är formaterad och Windows installeras om, förlorar den aktiveringen, men jag lärde mig att du kan återställa det aktivering …

Om du missade din fem aktiveringar, rekommenderar jag att du väntar att få Manifold 9x versionen, planerad till slutet av 2008. Migrera från en version kostar $ 50 under de första 60 dagarna av lanseringen och som kommer att göra dig igen har fem aktiveringar … bra taktik att gå städa föråldrade licenser.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS licenseTre. Aktivera förlängningar

För att de tillägg som du kan använda “hjälpa / aktivera förlängning” som de är siffror som kommer in när man köper förlängningar för geokodning, verktyg undersökning eller verktyg affärer.

Vad Manifold alltid skickar är ett nummer, men du vill ha en original-CD, begäran om det och med 11 den kommer fram till ditt hus för att visa upp (*). Denna CD som ironiskt nog har bara en sida av instruktioner med tre röda clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensefraser som säger:

Installera

Aktiv

Lär

clip image0083 How to activate a Manifold GIS licenseTre. Hacking Manifold

Negativt, gör det meningslöst. Om du ska göra GIS och ta betalt för den produkt eller ditt företag är intresserade av Manifold för vinst, förstår jag inte varför inte köpa en licens som kostar $ 245, speciellt om du arbetar på en dator som kostar $ 500.

Så för att ta bort denna dåliga metoder, rekommenderar jag inte hacka Fördelare. För att undvika detta problem, garanteras de håriga skaparna av detta program som någon som delar deras “serial key” kommer att sälja sin själ till djävulen, eftersom alla dina aktiveringar kommer att stjälas. Återigen, så vitt jag vet ingen har gjort en keygen att hacka Manifold, och jag hoppas att du inte gör det.

Om vi ​​respektera denna princip, allt säkerställa att Manifold förblir billigt.

Ah … så det verkar du väldigt höga $ 245, sedan använda gvSIG som inte kommer att kosta dig något att installera det, måste du lära dig att använda den.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) pintearPå engelska betyder detta jargong skryta, visa upp.

 

 UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseNie widzę pytanie w Google Analytics bardzo często, więc porozmawiajmy chwilę palić na ten temat.

1. Pobierz zblocza

Kolektor nie można pobrać jak inne marki, chyba, że ​​zapłacisz za pomocą karty kredytowej (245 dolarów USD) wersja osobista, a następnie przed upływem 30 dni zakończył możesz zgłosić, że jesteś niezadowolony i wrócą ci pieniądze.

Więc masz program instalacyjny. Oczywiście, że są zadowoleni, bo zrobiłeś dobrą inwestycją.

Innym sposobem uzyskania go, jest z tych, którzy kupili go, jak to jest konieczne do aktywacji licencji na używania nie widzę większych problemów, jeśli akcja ktoś programu. Ale jeśli poważnie myśli o nabyciu go nie widzę, dlaczego pytasz mnie o przesłanie go.

2. Aktywuj zblocza

Kiedy płacisz, co Kolektor wysyła jest link do pobrania programu i “numer seryjny”, podobnie jak to:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Z którego jesteś uprawniony do pięciu aktywacji, bez względu na to, w którym urządzenie to zrobić.

To oznacza, że ​​każda aktywacja osobistej wersji będzie kosztować 49 dolarów, nic złego, zważywszy, że w ciągu 5 lat oprogramowanie będzie przestarzała i biorąc pod uwagę, że bastardSystem Windows będzie działać, ale zmusi Cię do formatowania urządzenia od czasu do czasu … raz w roku będzie ostatnim słomy.

Aby włączyć rozszerzenie, zainstaluj program i po uruchomieniu go po raz pierwszy, pojawi się okno.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

W pierwszym wykroju napisać “numer seryjny”, że kolektor dostarcza w zakupie, druga linia jest bluźniercze numer, który tylko Kolektor wie, jak to jest generowane w którym maszyna jest dane są identyfikowane. Wyświetlanie “pomoc / o” Widzę, że pokazuje model procesora, rodzaj zainstalowanych Windows i nie wiem, jakie inne rzeczy.

Po wprowadzeniu “numer seryjny” nacisnąć przycisk “Pobierz klucz aktywacji za pośrednictwem Internetu” i sprawia, że ​​w trzeciej przestrzeni numer zostanie wygenerowany. Ponadto proces ten może odbywać się na kolektor w stronę tego, wprowadzając dane ręcznie, a tu można zobaczyć, jak wiele czynności są dostępne.

Należy pamiętać, że po odinstalowaniu aktywacja programu nie jest stracone, więc kiedy ponownie zainstalować system uznaje, że aktywacja jest już dostępne, jednak wskazane jest, aby zachować plik z trzech elementów.

Jeśli urządzenie jest sformatowany i ponownie zainstalować system Windows, to traci aktywację, ale dowiedziałem się, że można odzyskać, że aktywacja …

Jeśli przegapić swoje pięć aktywacji, polecam się doczekać wersji 9x kolektorze, zaplanowanej na koniec 2008 roku. Migracja z jednej wersji kosztuje 50 dolarów w ciągu pierwszych 60 dni od premiery, i że będzie można znowu mają pięć aktywacji … dobrą taktykę, aby przejść czyszczenia przestarzałych licencji.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Aktywuj rozszerzeń

Aby włączyć rozszerzeń można zastosować “help / włączyć rozszerzenie”, ponieważ są one numery, które są odbierane przy zakupie rozszerzenia dla geokodowanie, narzędzi badawczych i narzędzi biznesowych.

Co Kolektor zawsze wysyła to liczba, ale chcesz oryginalne CD, wniosek o nią i przez 11 dolarów będzie przyjazd do domu na pokaz (*). Ten CD, które jak na ironię ma tylko stronę z instrukcjami z trzy czerwone clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensezwrotów, które mówi:

Zainstalować

Aktywny

Uczyć się

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Hacking Kolektor

Negative, że nie ma sensu. Jeśli wybierasz się do GIS i opłaty za produkt lub firmy jest zainteresowany Kolektor dla zysku, nie wiem, dlaczego nie kupić licencję, która kosztuje 245 dolarów, zwłaszcza jeśli pracujesz na komputerze, który kosztował 500 dolarów.

Tak na usunięcie tego złych praktyk, nie polecam hacking wielorakie. Aby uniknąć tego problemu, włochaty Twórcy tej aplikacji zapewnia, że ​​każdy, kto podziela ich “klucz seryjny” będzie sprzedawać swoją duszę diabłu, ponieważ wszystkie aktywacji zostanie skradziony. Ponownie, według mojej wiedzy nikt nie dokonał keygen hack kolektorze, i mam nadzieję, że nie.

Jeśli będziemy przestrzegać tej zasady, wszystkie zapewnienia, że ​​kolektor pozostaną niedrogie.

Ah … tak ci się wydaje bardzo wysoki 245 dolarów, a następnie użyć gvSIG, że nie kosztuje nic, aby go zainstalować, trzeba dowiedzieć się, jak go używać.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) pintearW języku angielskim, to żargon oznacza pochwalić, pokazać.

 

 THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseỞ đó tôi thấy câu hỏi trong Google Analytics rất thường xuyên, vì vậy hãy nói chuyện một thời gian để hút thuốc về điều này.

1. Tải về Manifold

Đa dạng không thể được tải về giống như bất kỳ thương hiệu khác, trừ khi bạn trả tiền bằng thẻ tín dụng của bạn ($ 245 USD) phiên bản cá nhân, sau đó trước khi 30 ngày đã kết thúc, bạn có thể báo cáo rằng bạn không hài lòng và họ sẽ trả lại cho bạn số tiền đó.

Vì vậy, bạn có chương trình cài đặt. Tất nhiên bạn hài lòng, bởi vì bạn đã thực hiện một đầu tư tốt.

Một cách khác để có được nó, là với những người đã mua nó, vì nó là cần thiết để kích hoạt giấy phép sử dụng tôi không thấy nhiều rắc rối nếu ai đó chia sẻ các chương trình. Nhưng nếu bạn đang nghiêm túc suy nghĩ về có được nó tôi không thấy lý do tại sao bạn hỏi tôi để gửi đi.

2. Kích hoạt Manifold

Một khi bạn trả tiền, một liên kết để tải về các chương trình và “số”, như thế này những gì Manifold gửi cho bạn là:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Mà bạn có quyền đến năm kích hoạt, không có vấn đề, trong đó máy bạn làm như vậy.

Nó có nghĩa là mỗi kích hoạt của phiên bản cá nhân sẽ có giá 49 $, không có gì sai xem xét rằng trong vòng 5 năm một phần mềm sẽ trở nên lỗi thời và có tính rằng khốn Cửa sổ sẽ làm việc nhưng sẽ buộc bạn phải định dạng máy theo thời gian … mỗi năm một lần sẽ là rơm cuối cùng.

Để kích hoạt một phần mở rộng, cài đặt chương trình và khi chạy nó lần đầu tiên bạn nhận được cửa sổ này.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

Trong ô thứ nhất ghi “số thứ tự” mà Manifold cung cấp trong việc mua, dòng thứ hai là một số báng bổ mà chỉ Manifold biết nó như thế nào được tạo ra, nơi dữ liệu của máy được xác định. Xem “giúp đỡ / về” tôi thấy rằng cho thấy mô hình CPU, loại Windows được cài đặt và tôi không biết những gì những thứ khác.

Một khi bước vào “số” nhấn nút “nhận được key kích hoạt thông qua các trang web” và làm cho rằng trong không gian thứ ba, một số sẽ được tạo ra. Ngoài ra quá trình này có thể được thực hiện trên trang của Manifold này, nhập dữ liệu bằng tay, và ở đây bạn có thể xem có bao nhiêu hoạt động có sẵn.

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn gỡ bỏ cài đặt các chương trình kích hoạt không bị mất, vì vậy khi bạn cài đặt lại hệ thống nhận ra rằng đã có kích hoạt sẵn, tuy nhiên bạn nên giữ một tập tin với ba yếu tố.

Nếu máy tính được định dạng và Windows cài đặt lại, nó sẽ mất kích hoạt nhưng tôi học được rằng bạn có thể phục hồi kích hoạt mà …

Nếu bạn bị mất năm kích hoạt của bạn, tôi khuyên bạn nên chờ đợi để có được phiên bản Manifold 9x, dự kiến ​​vào cuối năm 2008. Di chuyển từ một phiên bản giá $ 50 trong 60 ngày đầu tiên ra mắt và điều đó sẽ làm cho bạn lại có năm kích hoạt … chiến thuật tốt để đi làm sạch giấy phép lỗi thời.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Kích hoạt phần mở rộng

Để kích hoạt các phần mở rộng, bạn có thể áp dụng “giúp / kích hoạt phần mở rộng” như họ là những con số được nhận khi mua phần mở rộng cho mã hóa địa lý, công cụ khảo sát hoặc các công cụ kinh doanh.

Những gì Manifold luôn luôn gửi một số, nhưng bạn muốn một đĩa CD gốc, yêu cầu cho nó và $ 11 nó sẽ đến nhà bạn để hiển thị ra (*). CD này mà trớ trêu thay chỉ có một trang hướng dẫn với ba màu đỏ clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensecụm từ mà nói:

Cài đặt

Hoạt động

Tìm hiểu

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Manifold hack

Tiêu cực, mà làm cho không có ý nghĩa. Nếu bạn đang đi để làm cho GIS và chi phí cho các sản phẩm hoặc công ty của bạn đang quan tâm đến Manifold vì lợi nhuận, tôi không thấy lý do tại sao không mua một giấy phép mà chi phí $ 245, đặc biệt là nếu bạn làm việc trên một máy tính với giá là $ 500.

Vì vậy, để loại bỏ thực tế xấu này, tôi không khuyên bạn nên hack Manifold. Để tránh vấn đề này, những người sáng tạo lông của ứng dụng này đảm bảo rằng bất cứ ai chia sẻ “key” của họ sẽ được bán linh hồn mình cho quỷ dữ bởi vì tất cả các kích hoạt của bạn sẽ bị đánh cắp. Một lần nữa, để kiến ​​thức của tôi không có ai đã thực hiện một keygen để hack Manifold, và tôi hy vọng bạn không.

Nếu chúng ta tôn trọng nguyên tắc này, tất cả đảm bảo rằng Manifold sẽ vẫn không tốn kém.

Ah … do đó, nó dường như bạn rất cao $ 245, sau đó sử dụng GvSIG sẽ không chi phí bạn bất cứ điều gì để cài đặt nó, bạn sẽ cần phải học cách sử dụng nó.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) pintearTrong tiếng Anh, thuật ngữ này có nghĩa là tự hào, khoe.

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseΕκεί βλέπω το ερώτημα στο Google Analytics πολύ συχνά, οπότε ας μιλήσουμε λίγο για να καπνίζουν γι ‘αυτό.

1. Κατεβάστε Πολλαπλή

Πολλαπλή δεν μπορεί να κατεβάσει όπως και κάθε άλλο εμπορικό σήμα, εκτός αν πληρώσετε με την πιστωτική σας κάρτα (245 $ USD), η προσωπική εκδοχή, στη συνέχεια, από τις 30 ημέρες που έληξε μπορείτε να αναφέρετε ότι είστε δυσαρεστημένοι και θα σας επιστρέψει τα χρήματα.

Έτσι έχετε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Φυσικά, είστε ικανοποιημένοι, γιατί έχετε κάνει μια καλή επένδυση.

Ένας άλλος τρόπος για την απόκτηση αυτή, είναι με εκείνους που το έχουν αγοράσει, όπως είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση αδειών χρήσης δεν βλέπω πολύ κόπο αν το μερίδιο κάποιος το πρόγραμμα. Αλλά εάν σκέφτεστε σοβαρά για την απόκτηση ότι δεν βλέπω γιατί με ρωτάτε για την αποστολή.

2. Ενεργοποίηση Πολλαπλή

Μόλις πληρώσει, τι Πολλαπλή σας στέλνει είναι ένα σύνδεσμο για να κατεβάσετε το πρόγραμμα και το “σειριακό αριθμό”, όπως αυτό:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Με την οποία θα δικαιούνται πέντε ενεργοποιήσεις, δεν έχει σημασία σε ποιο μηχάνημα να το πράξουν.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενεργοποίηση της προσωπικής έκδοση θα κοστίζει $ 49, τίποτα λάθος θεωρώντας ότι μέσα σε 5 χρόνια ένα λογισμικό θα είναι άνευ αντικειμένου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπάσταρδος Τα Windows θα λειτουργήσει, αλλά θα σας αναγκάσει να διαμορφώσετε το μηχάνημα από καιρό σε καιρό … μια φορά το χρόνο θα είναι η τελευταία σταγόνα.

Για να καταστεί δυνατή η παράταση, εγκαταστήστε το πρόγραμμα και όταν τρέχει για πρώτη φορά, μπορείτε να πάρετε αυτό το παράθυρο.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

Στην πρώτη κενή γράψει το “σειριακό αριθμό” ότι η Πολλαπλή παραδίδει στην αγορά, η δεύτερη γραμμή είναι ένας βλάσφημος αριθμός που μόνο Πολλαπλή ξέρει πώς δημιουργείται όταν εντοπίζονται τα στοιχεία του μηχανήματος. Βλέπει την “βοήθεια / για« Βλέπω ότι δείχνει το μοντέλο CPU, τύπος εγκατεστημένα τα Windows και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα.

Μόλις άρχισε η “σειριακό αριθμό” πατήστε το κουμπί “πάρει το κλειδί ενεργοποίησης μέσω του διαδικτύου» και ότι κάνει ότι κατά το τρίτο χώρο θα εμφανιστεί ένας αριθμός που δημιουργείται. Επίσης, η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει στη σελίδα αυτού του συλλέκτη, την εισαγωγή δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο, και εδώ μπορείτε να δείτε πόσες δραστηριότητες είναι διαθέσιμες.

Λάβετε υπόψη ότι αν απεγκαταστήσετε την ενεργοποίηση του προγράμματος δεν έχει χαθεί, έτσι ώστε όταν κάνετε επανεγκατάσταση το σύστημα αναγνωρίζει ότι υπάρχει ήδη ενεργοποίηση διαθέσιμα, ωστόσο, είναι σκόπιμο να κρατήσει ένα αρχείο με τα τρία στοιχεία.

Αν το μηχάνημα έχει διαμορφωθεί και τα Windows επανεγκατάσταση, χάνει την ενεργοποίηση, αλλά έμαθα ότι μπορείτε να ανακτήσετε ότι η ενεργοποίηση …

Αν χάσατε πέντε ενεργοποιήσεις σας, συνιστούμε να περιμένετε να πάρετε πολλαπλής 9x έκδοση, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2008. Μεταναστεύουν από μια έκδοση κοστίζει $ 50 κατά τη διάρκεια των 60 πρώτων ημερών της εκτόξευσης και ότι θα σας κάνει να έχουν και πάλι πέντε ενεργοποιήσεις … καλή τακτική για να πάει καθαρισμό παρωχημένες άδειες.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Ενεργοποίηση επεκτάσεων

Για να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις μπορείτε να εφαρμόσετε “βοηθήσει / ενεργοποιήσετε την επέκταση”, όπως είναι οι αριθμοί που λαμβάνονται κατά την αγορά επεκτάσεις για γεωκωδικοποίηση, εργαλεία έρευνας ή επιχειρηματικά εργαλεία.

Τι Πολλαπλή στέλνει πάντα είναι ένας αριθμός, αλλά θέλετε ένα πρωτότυπο CD, αίτημα για αυτό και από 11 δολάρια θα φτάσει στο σπίτι σας για την επίδειξη (*). Αυτό το CD που έχει ειρωνικά μόνο μια σελίδα από τις οδηγίες με τρία κόκκινα clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseφράσεις που λέει:

Εγκατάσταση

Ενεργός

Μάθετε

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Hacking Πολλαπλή

Αρνητική, που δεν έχει κανένα νόημα. Εάν πρόκειται να κάνετε GIS και χρέωση για το προϊόν ή την εταιρεία σας ενδιαφέρεται για Manifold με σκοπό το κέρδος, δεν βλέπω γιατί να μην αγοράσει μια άδεια που κοστίζει 245 δολάρια, ειδικά εάν εργάζεστε σε έναν υπολογιστή που κοστίζει $ 500.

Έτσι, για την αφαίρεση αυτή την κακή πρακτική, εγώ δεν προτείνω hacking πολλαπλής. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, οι τριχωτό δημιουργοί αυτής της εφαρμογής εξασφαλίζεται ότι όποιος μοιράζεται “serial κλειδί” τους θα πρέπει να πωλούν την ψυχή του στο διάβολο, γιατί όλα ενεργοποιήσεων σας θα κλαπεί. Και πάλι, με τις γνώσεις μου, κανείς δεν έχει κάνει μια keygen να χαράξει πολλαπλή, και ελπίζω να μην το κάνετε.

Αν σέβεται αυτή την αρχή, όλα διασφαλίζουν ότι Manifold θα παραμείνει φθηνό.

Αχ … έτσι φαίνεται σε σας πολύ υψηλό 245 δολάρια, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε gvSIG που δεν θα σας κοστίσει τίποτα για να το εγκαταστήσετε, θα πρέπει να μάθετε πώς να το χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) pintearΣτην αγγλική γλώσσα, αυτή η ορολογία σημαίνει διαθέτουν, να αναδείξουν.

 

 번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS license거기에 내가 Google Analytics의 질문은 매우 자주, 그래서 이것에 대해 연기를 잠시 이야기하자 참조하십시오.

1. 매니 폴드 다운로드

당신이 당신의 신용 카드 (245 USD) 개인 버전을 지불하지 않는 한 다기관은 30 일 당신은 당신이 만족하고 그들이 당신에게 돈을 반환 신고 할 수 있습니다 결국 그 전에, 다른 브랜드처럼 다운로드 할 수 없습니다.

그래서 당신은 설치 프로그램이 있습니다. 당신은 좋은 투자를했기 때문에 당연히 당신은 만족하고 있습니다.

사용을 위해 누군가를 공유하는 경우 많은 문제가 프로그램을 참조하지 않는다 라이센스를 활성화하는 것이 필요로 얻는 또 다른 방법은, 그것을 구입 한 사람들과입니다. 하지만 당신은 심각하게 취득에 대해 생각하는 경우에 당신이 그것을 보내는 물어 이​​유는 표시되지 않습니다.

2. 매니 폴드를 활성화

일단 당신이 무엇을 매니 폴드를 전송하면이 같은 프로그램 “일련 번호”를 다운로드 할 수있는 링크입니다 지불 :

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

어떤으로 당신은 당신이 이렇게하는 기기에 상관없이 다섯 정품 인증을받을 수 있습니다.

그것은 개인의 버전마다 활성화가 5 년 이내에 소프트웨어가 무용지물이 될 것 고려 고려 아무 잘못 49 달러 비용이 없다는 것을 의미 새끼 윈도우 작동하지만 당신은 시간이 지남에 따라 컴퓨터를 포맷하도록합니다 … 올해 마지막으로 밀짚 것 한 번.

확장을 사용하려면 프로그램을 설치하고 처음 실행시이 창을 얻는다.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

첫 번째 빈에서 매니 폴드 구입에서 제공하는 “일련 번호”를 쓰고, 두 번째 줄은 매니 폴드 시스템의 데이터가 확인되는 곳이 생성되는 방법을 알고 하나님을 모독하는 숫자입니다. 나는 CPU 모델, 설치된 윈도우의 종류를 보여줍니다보고 내가 어떤 다른 것을 모르는 “/ 대한 도움을”보기.

일단 “일련 번호”버튼을 누르면 입력 한 “웹을 통해 활성화 키 가져 오기”하고 세 번째 공간에 번호가 생성됩니다 수 있습니다. 또한이 프로세스는이 매니 폴드의 페이지에서 수행 할 수 있습니다, 수동으로 데이터를 입력하고, 여기에 사용할 수 있습니다 얼마나 많은 활동을 볼 수 있습니다.

당신은 프로그램 활성화가 발생하면 시스템 작동이 이미 사용할 수 있다는 것을 인식하고 다시 설치할 때, 그래서 손실되지 않습니다 제거하는 경우, 그러나 그것은이 세 가지 요소와 파일을 유지하는 것이 좋습니다 것을 염두에 두십시오.

컴퓨터를 포맷하고 윈도우를 다시 설치하는 경우, 그것은 활성화를 잃는하지만 당신이 그 활성화를 복구 할 수 배웠습니다 …

당신이 다섯 활성화를 놓친 경우에, 나는 당신을 2008 년 말 예정 매니 폴드 9X 버전을 얻을 기다리는 것이 좋습니다. 한 버전에서 다른 버전으로 마이그레이션 실행의 첫 번째 육십일 동안 $ 50의 비용과 그 다시 다섯 활성화를 가지고 … 쓸모없는 라이센스를 청소 갈 수있는 좋은 전술을 만들 것입니다.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. 확장을 활성화

그들은 지오 코딩, 설문 조사 도구 또는 비즈니스 도구에 대한 확장을 구입할 때받은 번호입니다대로 적용 “/ help를 확장 활성화”할 수 확장을 활성화합니다.

무엇 매니 폴드는 항상 전송하는 번호입니다,하지만 당신은 그것을 위해 원본 CD 요청을하려면 달러 (11)에 의해 그것을 (*) 과시를위한 당신의 집에 도착합니다. 아이러니하게도 세 개의 빨간색 지시 만 페이지가이 CD clip image00658 How to activate a Manifold GIS license그 문구는 말합니다 :

설치

활동적인

배우다

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. 해킹 매니 폴드

음, 그건 아무 의미도하지 않습니다. 당신이 제품이나 회사에 대한 GIS 및 책임은 이익을 위해 매니 폴드에 관심이 만들려고하는 경우 500 달러의 비용 컴퓨터에서 작동 특히 $ 245 비용이있는 라이센스를 구입하지 왜 나는 보지 않는다.

그래서 나쁜 관행을 제거하기 위해, 내가 해킹 매니 폴드를하지 않는 것이 좋습니다. 이 문제를 방지하려면이 응용 프로그램의 털이 제작자는 정품 인증을 모두 도난되기 때문에 그들의 “직렬 키”공유 사람이 악마에게 자신의 영혼을 파는 것을 보장. 다시 말하지만, 내 지식 아무도 매니 폴드를 해킹 Keygen을했다하지 않았다, 나는 당신이하지 않는 바랍니다.

우리는이 원칙을 존중하면 모든 매니 폴드 저렴한 유지됩니다 있는지 확인합니다.

아 … 그래서 그때 당신에게 그것을 설치하는 것을 요하지 않을 것이다 GvSIG를 사용 2백45달러 매우 높은 당신에게 보인다, 당신은 그것을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용해야합니다.

번역 주 :

(*) pintear영어로이 용어가 자랑하는 의미 과시.

 

 अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseवहाँ मैं गूगल एनालिटिक्स में प्रश्न बहुत बार है, तो इस बारे में धूम्रपान करने के लिए थोड़ी देर बात करते देखते हैं.

1. कई गुना डाउनलोड

आप अपने क्रेडिट कार्ड ($ 245 अमरीकी डालर) व्यक्तिगत संस्करण के साथ भुगतान करते हैं जब तक कि कई गुना 30 दिन आप आप असंतुष्ट हैं और वे तुम्हें पैसे वापस कर दूँगा कि रिपोर्ट कर सकते हैं समाप्त हो गया तब से पहले, किसी अन्य ब्रांड की तरह डाउनलोड नहीं किया जा सकता है.

तो आप स्थापना कार्यक्रम है. आप एक अच्छा निवेश कर दिया है क्योंकि निश्चित रूप से आप संतुष्ट हैं.

उपयोग के लिए मैं किसी शेयर अगर ज्यादा परेशानी कार्यक्रम नहीं देखते हैं, यह लाइसेंस को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है के रूप में इसे प्राप्त करने का एक और तरीका है, इसे खरीदा है जो उन लोगों के साथ है. लेकिन आप इसे गंभीरता से प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आप इसे भेजने के लिए मुझसे पूछो क्यों नहीं दिख रहा है.

2. कई गुना सक्रिय

एक बार जब आप क्या कई गुना आप भेजता है, इस तरह से प्रोग्राम और “सीरियल नंबर” डाउनलोड करने के लिए एक कड़ी है, भुगतान:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

जिसके साथ आप आप ऐसा करते हैं, जो मशीन में कोई बात नहीं, पांच सक्रियण के हकदार हैं.

यह व्यक्तिगत संस्करण का प्रत्येक सक्रियण, 5 साल के भीतर एक सॉफ्टवेयर अप्रचलित हो जाएगा और ध्यान में रखते हुए विचार है कि कुछ भी गलत नहीं $ 49 खर्च होंगे कि इसका मतलब है कि हरामी विंडोज काम करेंगे, लेकिन आप समय – समय पर मशीन प्रारूप करने के लिए मजबूर करेंगे … एक साल पिछले भूसे होगा एक बार.

एक विस्तार को सक्षम करने के कार्यक्रम को स्थापित करने और पहली बार के लिए यह चल रहा है जब आप इस विंडो मिलता है.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

पहले रिक्त में कई गुना खरीद में बचाता है कि “सीरियल नंबर” लिखने के लिए, दूसरी पंक्ति केवल कई गुना मशीन के डेटा की पहचान कर रहे हैं जहां यह उत्पन्न होता है कि कैसे जानता है कि एक तिरस्कारी संख्या है. मैं सीपीयू मॉडल, स्थापित विंडोज के प्रकार से पता चलता है कि देखते हैं और मैं क्या अन्य बातें पता नहीं है “/ के बारे में मदद” देखना.

एक बार “सीरियल नंबर” बटन दबाएँ प्रवेश किया “वेब के माध्यम से सक्रियण कुंजी जाओ ‘और कहा कि तीसरे अंतरिक्ष में एक संख्या उत्पन्न हो जाएगा कि बनाता है. इसके अलावा इस प्रक्रिया यह कई गुना के पृष्ठ पर किया जा सकता है, मैन्युअल डेटा में प्रवेश, और तुम यहाँ उपलब्ध हैं कितने गतिविधियों को देख सकते हैं.

आप इस कार्यक्रम के सक्रियण आप प्रणाली सक्रियण उपलब्ध वहाँ पहले से ही जानता है कि पुन: स्थापित करें, इसलिए जब खो नहीं है की स्थापना रद्द करते हैं, लेकिन यह तीन तत्वों के साथ एक फ़ाइल रखने की सलाह दी जाती है कि मन में रखो.

मशीन स्वरूपित और Windows पुनर्स्थापित किया जाता है, यह सक्रियण खो देता है, लेकिन मैं आपको लगता है कि सक्रियण ठीक हो सकता है कि सीखा …

आप अपने पांच सक्रियण याद किया, तो मैं आपको 2008 के अंत के लिए निर्धारित कई गुना 9x संस्करण पाने के लिए इंतजार की सलाह देते हैं. एक संस्करण से प्रवास के शुभारंभ के पहले 60 दिनों के दौरान $ 50 लागत और है कि आप फिर से पाँच सक्रियण है … अप्रचलित लाइसेंस की सफाई जाने के लिए अच्छी रणनीति बनाना होगा.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. एक्सटेंशन सक्रिय

वे जियोकोडिंग, सर्वेक्षण उपकरण या व्यापार उपकरण के लिए एक्सटेंशन जब खरीद प्राप्त कर रहे हैं कि संख्या के रूप में आप पर लागू “मदद / विस्तार को सक्रिय कर सकते हैं” एक्सटेंशन को सक्षम करने के लिए.

क्या कई गुना हमेशा भेजता है एक संख्या है, लेकिन आप इसके लिए एक मूल सीडी, अनुरोध करना चाहते हैं और 11 डॉलर से यह (*) को दिखाने के लिए अपने घर के लिए आ जाएगा. विडंबना यह है कि तीन लाल के साथ निर्देशों का केवल एक पृष्ठ है, जो इस सीडी clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseकि वाक्यांशों का कहना है:

स्थापित करें

सक्रिय

सीखना

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. हैकिंग कई गुना

नकारात्मक, कि कोई मतलब नहीं है. आप उत्पाद या आपकी कंपनी के लिए जीआईएस और आरोप लाभ के लिए कई गुना में रुचि रखता है बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको 500 डॉलर खर्च है कि एक कंप्यूटर पर काम करते हैं, खासकर अगर $ 245 लागत कि एक लाइसेंस की खरीद नहीं क्यों, मैं देख नहीं है.

तो यह बुरा व्यवहार को दूर करने के लिए, मैं हैकिंग कई गुना की सिफारिश नहीं है. इस समस्या से बचने के लिए इस आवेदन के बालों रचनाकारों अपने activations के सब चोरी हो जाएगा क्योंकि उनकी ‘धारावाहिक कुंजी “जो शेयर किसी को शैतान को अपनी आत्मा बेच दिया जाएगा कि यह सुनिश्चित किया. फिर, मेरी जानकारी में कोई भी कई गुना हैक करने के लिए एक keygen बना दिया है, और मुझे लगता है कि आप नहीं कर उम्मीद है.

हम इस सिद्धांत का सम्मान करते हैं, तो सभी कई गुना सस्ती रहेगा कि सुनिश्चित करते हैं.

आह … तो यह तो आप इसे स्थापित करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होगा कि GvSIG उपयोग, $ 245 बहुत अधिक आपको लगता है, आप इसे उपयोग करने के लिए सीखने की आवश्यकता होगी.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) pintearअंग्रेजी में, इस शब्दजाल घमंड का मतलब है, दिखावा.

 

 ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseТам я вижу вопроса в Google Analytics, очень часто, поэтому давайте поговорим некоторое время, чтобы курить по этому поводу.

1. Скачать коллектор

Коллектор не могут быть загружены, как и любой другой марки, если вы не платите с помощью кредитной карты ($ 245 USD) личная версия, то перед 30 дней закончили вы можете сообщить, что вы недовольны, и они будут возвращать вам деньги.

Так что у вас есть программа установки. Конечно, вы удовлетворены, потому что вы сделали хорошие инвестиции.

Еще один способ его приобретения, с теми, кто ее купил, как это необходимо для активации лицензий на использование я не вижу особых проблем, если кто-то долю программы. Но если вы всерьез задумались о приобретении этого я не понимаю, почему вы спрашиваете меня, для его отправкой.

2. Активируйте коллектор

Когда вы платите, то, что коллектор посылает вам ссылку для загрузки программы и “серийный номер”, например:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

, С которой вы имеете право на пять активаций, независимо от того, в какой машине вы сделать это.

Это означает, что каждую активацию личная версия будет стоить $ 49, ничего плохого, учитывая, что в течение 5 лет программное обеспечение будет устаревшим и учитывая, чтоублюдок Windows, будет работать, но заставить вас отформатировать машины время от времени … один раз в год было бы последней каплей.

Чтобы включить расширение, установить программу и при его запуске в первый раз, когда вы это окошко.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

В первой пустой написать “серийный номер”, который поставляет в коллекторе покупки, вторая линия является кощунственным, что только число Коллектор знает, как она создается, когда данные станка идентифицированы. Просмотр “Справка / О” Я вижу, что указано, что процессор модель, тип установленной ОС Windows, и я не знаю, что другие вещи.

Как только вошли в “серийный номер” нажмите кнопку “Получить ключ активации через интернет”, и что делает, что в третьем пространстве рядом будет. Также этот процесс может быть сделано на странице этого коллектора, ввод данных вручную, и здесь вы можете увидеть, сколько мероприятия доступны.

Имейте в виду, что если вы удалите программу активация не потерял, поэтому при переустановке системы признает, что уже есть активация доступны, однако желательно, чтобы сохранить файл с тремя элементами.

Если машина отформатирован и окна переустановил, она теряет активации, но я узнал, что вы можете восстановить, что активация …

Если вы пропустили пять активаций, я рекомендую вам ждать, чтобы коллектор 9x версии, намечен на конец 2008 года. Переход с одной версии стоит $ 50 в течение первых 60 дней с момента запуска, и это сделает вас снова есть пять активаций … хорошая тактика идти очистки устаревших лицензий.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Активируйте расширений

Чтобы включить расширения можно применить “Помощь / активировать расширение”, как их номера, которые получили при покупке расширений для геокодирования, обзор инструментов и бизнес-инструменты.

Что коллектор всегда посылает это число, но вы хотите оригинальный диск, соответствующий запрос и на $ 11, он приедет к вам домой для демонстрации (*). Этот компакт-диск который по иронии судьбы имеет только страницы инструкций с тремя красными clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseфразы, которая говорит:

Устанавливать

Активный

Учиться

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Взлом коллектор

Негатив, который не имеет никакого смысла. Если вы собираетесь сделать ГИС и плата за продукт или ваша компания заинтересована в коллектор для получения прибыли, я не вижу, почему бы не купить лицензию, которая стоит $ 245, особенно если вы работаете на компьютере, который стоит $ 500.

Таким образом, для удаления этой плохой практикой, я не рекомендую взлома многообразии. Чтобы избежать этой проблемы, волосатые создатели этого приложения заверил, что любой, кто разделяет их “серийный ключ” будет продавать свою душу дьяволу, потому что все ваши активаций будет украдено. Опять же, насколько мне известно, никто не сделал Keygen взломать коллектор, и я надеюсь, что вы не делаете.

Если соблюдать этот принцип, убедитесь, что все многообразие останется недорогим.

Ах … так что вам кажется очень высоким $ 245, а затем использовать GvSIG который не будет стоить вам ничего, чтобы установить его, вам нужно узнать, как его использовать.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*) pintearВ английском языке, это означает, жаргон похвастаться, показать.

 

 באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseשם אני רואה את השאלה ב-Google Analytics לעתים קרובות מאוד, אז בואו נדבר קצת על זה לעשן.

1. הורד סעפת

סעפת לא ניתן להוריד כמו כל מותג אחר, אלא אם אתה משלם באמצעות כרטיס האשראי שלך ($ 245 דולרים) הגרסה האישית, אז לפני שהסתיימו 30 ימים שאתה יכול לדווח שאתם לא מרוצים והם יחזירו לך את הכסף.

אז יש לך את תכנית ההתקנה. כמובן שאתה מרוצה, בגלל שעשית השקעה טובה.

דרך נוספת לרכוש אותו, היא עם אלה שקנו אותו, כפי שהדבר נדרש כדי להפעיל רישיונות לשימוש שאני לא רואה הרבה צרות אם לשתף מישהו בתכנית. אבל אם אתה חושב על רצינות לרכוש אותו אני לא מבין למה אתה שואל אותי לשליחתו.

2. הפעל סעפת

ברגע שאתה משלם, מה סעפת שולחת לך קישור להורדת תוכנה ו” המספר סידורי “, כמו זה:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

שבה אתה זכאי לחמש הפעלות, לא משנה באיזה מכשיר אתה עושה זאת.

זה אומר שכל הפעלה של הגרסה האישית תעלה 49 $, שום דבר רע בהתחשב בכך שתוך 5 שנים תהיה מיושנת תוכנה ותוך לקיחה בחשבון כי ממזר Windows תעבוד אבל יהיה לך הכח לעצב את המכונה מהעת לעת … פעם אחת בשנה תהיה הקש האחרון.

כדי לאפשר הרחבה, להתקין את התוכנה וכאשר מפעיל אותו בפעם הראשונה שאתה מקבל חלון זה.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

בריק הראשון לכתוב “מספר הסידורי” שסעפת מספקת ברכישה, הקו השני הוא מספר חילול קודש שהסעפת רק יודעת איך הוא נוצר בו נתונים של מכונת מזוהים. צופה “עזרה / על” אני רואה שמציג את דגם ה-CPU, הסוג של Windows מותקנת ואני לא יודע מה דברים אחרים.

ברגע שנכנס “מספר הסידורי” לחץ על הכפתור “תקבל את מפתח הפעלה דרך האינטרנט” וזה עושה את זה במרחב השלישי מספר יופק. כמו כן ניתן לעשות את התהליך הזה בדף של סעפת זה, הזנת נתונים באופן ידני, וכאן אתם יכולים לראות כמה פעילויות זמינות.

זכור שאם אתה מסיר את הפעלת התכנית אינה הולך לאיבוד, ולכן כאשר אתה מתקין מחדש את המערכת מזהה שיש כבר הפעלה זמינה, אולם זה רצוי לשמור קובץ עם שלושת האלמנטים.

אם המכשיר מעוצב ולהתקין מחדש את Windows, הוא מאבד את ההפעלה אבל למדתי שאתה יכול לשחזר כי הפעלה …

אם פספס חמש ההפעלות שלך, אני ממליץ לך לחכות כדי לקבל את גרסת 9x סעפת, שנקבעה לסוף 2008. מעבר מהגרסה אחת עולה 50 $ במהלך 60 הימים הראשונים של השקה ושיגרום לך שוב חמש הפעלות … טקטיקה טובה ללכת לנקות רישיונות מיושנים.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. הפעל הרחבות

כדי לאפשר את ההרחבות אתה יכול להגיש “לעזור / להפעיל את הסיומת” כפי שהם מספרים שקבלו בעת רכישת סיומות עבור geocoding, כלים סקר או כלים עסקיים.

מה סעפת תמיד שולחת הוא מספר, אבל אתה רוצה CD, בקשה מקורית לזה ועל ידי 11 $ זה יגיע לבית שלך ללהשוויץ (*). תקליטור זה שבו יש רק דף ההוראות עם שלוש אדומים באופן אירוני clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseמשפטים שאומר:

להתקין

פעיל

ללמוד

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. סעפת פריצה

שלילי, זה לא הגיוני. אם אתה הולך לעשות GIS ותשלום עבור המוצר או החברה שלך מעוניין בסעפת למטרות רווח, אני לא רואה הסיבה שלא לרכוש רישיון שעולה 245 $, במיוחד אם אתה עובד במחשב שעולה 500 $.

אז להסרת המנהג הרע הזה, אני לא ממליץ על סעפת פריצה. כדי להימנע מבעיה זו, היוצרים השעירים של יישום זה הבטיח כי כל מי שמחולק את “מפתח סדרתי” שלהם תהיה למכור את נשמתו לשטן, כי כל ההפעלות שלך יהיה גנובה. שוב, למיטב ידיעתי אף אחד לא עשה את סדק לפרוץ סעפת, ואני מקווה שלא.

אם אנחנו מכבדים את העיקרון הזה, כל להבטיח כי סעפת תישאר זולה.

אה … אז זה נראה לך גבוה מאוד 245 $, ולאחר מכן להשתמש GvSIG שלא יעלה לך שום דבר כדי להתקין אותו, אתה צריך ללמוד איך להשתמש בו.

באורים לתרגום:

(*) pintearבאנגלית, בז’רגון זה אומר להתפאר, להשוויץ.

 

 TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseOrada Google Analytics soru çok sık, bu yüzden bu konuda duman süre konuşalım bakın.

1. Manifold indir

Eğer kredi kartı (245 $ USD) kişisel sürümü ile ödeme sürece kollektör 30 gün size memnun ve onlar size para dönecektir bildirebilirsiniz sona erdi daha önce, başka bir marka gibi indirilemez.

Yani yükleme programı var. İyi bir yatırım yaptık çünkü Tabii ki, memnun.

Kullanım için Birinin payı ise fazla sorun programın görmüyorum bu lisans etkinleştirmek için gerekli olarak edinme başka bir yolu, bu satın almış olanlar ile. Ama ciddiye satın düşünüyorsun ben bunu göndermek için bana sor neden görmüyorum.

2. Manifold etkinleştirin

Sonra ne Manifold size gönderdiği bu gibi, program ve “seri numarası” indirmek için bir link, ödeme:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Hangi ile bunu yapmak hangi makine olursa olsun, beş aktivasyonlar hakkına sahiptir.

Bu kişisel sürümü her aktivasyonu, 5 yıl içinde bir yazılım eski olacak ve dikkate alarak düşünüyor yanlış bir şey 49 $ maliyet anlamına gelir ki piç Windows çalışacaktır, ancak zaman zaman makine biçimlendirmek için zorlar … bir yıl bardağı taşıran son damla olur bir kez.

Bir uzantısı etkinleştirmek için, programı yüklemek ve ilk kez çalıştırırken bu pencere açılır.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

İlk boş Manifold satın sunduğu “seri numarası” yazmak, ikinci satır sadece Manifold makinenin veri tanımlanır nerede nasıl üretildiğini bildiği bir küfür sayıdır. Ben CPU modeli, yüklü olan Windows türünü gösterir görmek ve diğer ne şeyler bilmiyorum “/ hakkında yardım” ile ilgilenen.

Bir kez “seri numarası” düğmesine basın girdi “web üzerinden aktivasyon anahtarı almak” ve bu üçüncü alanda bir numara oluşturulur ortaya koyuyor. Ayrıca bu süreci bu Manifold sayfasında yapılabilir, manuel veri girişi ve burada mevcuttur kaç etkinlikleri görebilirsiniz.

Program aktivasyon, sistem aktivasyonu zaten mevcut olduğunu kabul yeniden bu yüzden, kayıp değil kaldırırsanız, ancak üç unsur bir dosya tutmak için tavsiye olduğunu unutmayın.

Makine biçimlendirilmiş ve Windows yeniden yüklenirse, bu aktivasyon kaybeder ama bu aktivasyon kurtarabilirsiniz öğrendim …

Eğer beş aktivasyonlar kaçırdıysanız, ben 2008 sonu için planlanan Manifold 9x sürümü, almak için beklemek önerilir. Bir sürümünden geçiş lansmanı ilk 60 gün içinde 50 $ maliyeti ve tekrar beş aktivasyonlar var … eski lisans temizlik gitmek için iyi bir taktik yapacak.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Uzantıları etkinleştirin

Bu coğrafi kodlama, anket araçları veya iş araçları için uzantıları satın alırken alınan sayılar olarak uygulamak “yardım / uzantısı etkinleştirmek” olabilir uzantıları etkinleştirmek için.

Ne Manifold her zaman gönderen bir sayıdır, ama bunun için bir orijinal CD, istek istiyorum ve 11 $ tarafından (*) gösteriş için evinize gelecek. Ironik üç kırmızı talimatlar sadece bir sayfası vardır Bu CD clip image00658 How to activate a Manifold GIS licenseifadeler diyor ki:

Kurmak

Aktif

Öğrenmek

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Hacking Manifold

Negatif, hiçbir mantıklı. Eğer ürün veya şirket için CBS ve ücret kar için Manifold ilgilenen yapacağız Eğer 500 $ mal bir bilgisayarda çalışmak, özellikle de 245 $ maliyeti bir lisans satın neden, görmüyorum.

Yani bu kötü uygulama kaldırmak için, ben hack Manifold önermiyoruz. Bu sorunu önlemek için, bu uygulamanın kıllı yaratıcıları aktivasyonlar tüm çalıntı olacak çünkü onların “seri anahtar” paylaşan herkes ruhunu şeytana satış olacak sağlamıştır. Yine bildiğim kadarıyla hiç kimse Manifold kesmek için bir keygen yaptı, ve ben değil mi umuyoruz.

Bu ilke saygı, tüm Manifold ucuz kalmasını sağlamak.

Ah … bu yüzden o zaman yüklemek için bir maliyeti olmaz gvSIG kullanmak $ 245 derece yüksek bir görünüyor, bunu nasıl kullanılacağını öğrenmek gerekir.

TERCÜME NOTLAR:

(*) pintearİngilizce, bu jargon övünme anlamına gelir, göstermek.

 

 VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

clip image00210 How to activate a Manifold GIS licenseDaar zie ik de vraag in Google Analytics heel vaak, dus laten we praten een tijdje om te roken over dit.

1. Download Manifold

Spruitstuk kunnen niet worden gedownload als elk ander merk, tenzij u betalen met uw creditcard ($ 245 USD) de persoonlijke versie, dan is voor 30 dagen beëindigd kunt u melden dat u niet tevreden bent en ze zullen je het geld terug.

Dus je hebt het installatieprogramma. Natuurlijk u tevreden bent, omdat je een goede investering hebben gedaan.

Een andere manier van het verwerven van het, is met degenen die het hebben gekocht, als het nodig is om licenties te activeren voor gebruik ik niet veel moeite als iemand aandelen het programma te zien. Maar als je serieus denkt over het verwerven van het Ik zie niet in waarom je het mij vraagt ​​voor het verzenden van het.

2. Activeer Manifold

Zodra u betaalt, wat Manifold je stuurt een link naar het programma en het “serienummer” downloaden, zoals dit:

B8384D8A1XXX-4942B549-2911DE16722FXXX7080800EE74RB274EXXXXXX5F1EA6025FECEAE

Waarmee je recht hebt op vijf activeringen, ongeacht in welke machine u dat doet.

Het betekent dat elke activering van de persoonlijke versie kost $ 49, niks mis gezien het feit dat binnen 5 jaar een software achterhaald zal zijn en rekening houdend met dat bastaard Windows zal werken, maar zal je dwingen om de machine te formatteren van tijd tot tijd … een keer per jaar de laatste druppel zou zijn.

Om een ​​uitbreiding mogelijk te maken, installeert u het programma en bij het uitvoeren van het voor de eerste keer dit venster krijg je.

clip image003161 How to activate a Manifold GIS license

In de eerste lege schrijft het “serienummer” dat Manifold levert in de aankoop, de tweede lijn is een godslasterlijke getal dat alleen spruitstuk weet hoe het is gegenereerd waar de gegevens van de machine worden geïdentificeerd. Bekijken van de “help / over” Ik zie dat de CPU-model, type geïnstalleerde Windows toont en ik weet niet wat andere dingen.

Eenmaal opgenomen in het “serienummer” op de knop “get activeringscode via het web” en dat maakt dat er in de derde ruimte een aantal zal worden gegenereerd. Ook dit proces kan worden gedaan op de pagina’s van dit spruitstuk, handmatig invoeren van gegevens, en hier kunt u zien hoeveel activiteiten.

Houd in gedachten dat als je het programma verwijderen activering is niet verloren, dus als je opnieuw installeert het systeem herkent dat er al activering beschikbaar, maar het is raadzaam om een ​​bestand met de drie elementen houden.

Als het apparaat wordt geformatteerd en Windows opnieuw geïnstalleerd, verliest de activering, maar ik heb geleerd dat je dat de activering kunt herstellen …

Als je je vijf activaties gemist, ik raad je wachten om Manifold 9x versie, gepland voor eind 2008 te krijgen. Migreren van de ene versie kost $ 50 tijdens de eerste 60 dagen van de lancering en die ervoor zorgt dat je weer hebt vijf activaties … goede tactiek om te gaan opruimen van verouderde licenties.

clip image0053 How to activate a Manifold GIS license3. Activeer extensies

Om de extensies die je kunt toepassen “helpen / activeren extensie” zoals ze zijn getallen die worden ontvangen bij de aankoop van extensies voor geocodering, survey gereedschap of zakelijke tools stellen.

Wat Manifold altijd stuurt is een getal, maar je een originele CD, verzoek om het te willen en door $ 11 zal komen om uw huis te pronken (*). Deze cd die ironisch genoeg heeft slechts een pagina van instructies met drie rode clip image00658 How to activate a Manifold GIS licensezinnen die zegt:

Installeren

Actief

Leren

clip image0083 How to activate a Manifold GIS license3. Hacking Manifold

Negatief, dat heeft geen zin. Als je gaat om te maken GIS en verantwoordelijk voor het product of uw bedrijf is geïnteresseerd in Manifold voor de winst, ik zie niet in waarom niet de aankoop van een licentie die kost $ 245, vooral als u werkt op een computer die kost $ 500.

Dus voor het verwijderen van deze slechte gewoonte, denk ik niet aanraden hacken spruitstuk. Om dit probleem te voorkomen, de harige makers van deze applicatie voor gezorgd dat iedereen die hun “serial key” deelt zal de verkoop van zijn ziel aan de duivel omdat al uw activeringen wordt gestolen. Nogmaals, naar mijn weten heeft niemand een keygen gemaakt om Manifold hacken, en ik hoop dat je dat niet doet.

Als we dit beginsel te eerbiedigen, al verzekeren dat spruitstuk goedkoop zal blijven.

Ah … dus het lijkt u zeer hoge $ 245, gebruik dan gvSIG dat niet kost je niets om het te installeren, zul je moeten leren hoe het te gebruiken.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) pintearIn het Engels, dit jargon betekent roemen, pronken.

 

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply