gvSIG, was wird in den Workshops 5ths seingvSIG, what is going to be in the 5ths WorkshopsgvSIG, o que vai estar nas Oficinas 5thsgvSIG, lo que va a ser en los Talleres 5asgvSIG, ce qui va être dans les ateliers 5tesgvSIG, ceea ce va fi în atelierele 5thsgvSIG, ciò che sta per essere nei Laboratori 5thsgvSIG، ما يحدث أن تكون في ورشات عمل 5ths5thsワークショップにあると何が起こっているかgvSIG、的gvSIG,到底是怎么回事,是在5ths研讨会gvSIG, vad kommer att vara i de 5ths WorkshopsgvSIG, co dzieje się w 5ths WarsztatówgvSIG, những gì là có được trong các Hội thảo 5thsgvSIG, τι πρόκειται να είναι στα 5ες ΕργαστήριαgvSIG, 무엇 5ths 워크숍에있을 것입니다gvSIG, क्या 5ths कार्यशालाएं में होने जा रहा हैgvSIG, что происходит, чтобы быть в 5ths СеминарыgvSIG, מה הולך להיות בסדנות 5thsgvSIG, ne 5ths Atölyelerinde olacakgvSIG, wat gaat worden in de 5ths Workshops

Es wurde bereits eine vorläufige Version von dem, was könnte es in der fünften gvSIG Workshops, die in den Events Centre von Valencia zu entwickeln, von Dezember 2 bis 04 werden 2009 bekannt gegeben.

Ein Großteil der Arbeiten ist, aus Spanien, obwohl es einige Erfahrungen aus Deutschland, Italien und es gibt. Er fordert außerdem die Aufmerksamkeit einige amerikanische Umwelt-Projekte, die entstehen als der venezolanischen Geoportal, und es fängt an, etwas von dem Projekt von Geographen und Ingenieure ohne Grenzen, die seit einiger Zeit in Honduras tätig sind in der Waldbewirtschaftung Unterstützung zu zeigen.

Es ist schwierig, Inhalte nach Themen zu suchen, weil einige Kreuz sind. Aber zu versuchen, sie in den Ansatz, der angekündigt hat, zu führen, hier sind die Erfahrungen, Präsentationen und Workshops:

Archaeology Entwicklung in gvSIG eines Systems für die Verwaltung des archäologischen Erbes in einer lokalen Verwaltung: der Fall Paterna (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i Paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Gemeinden und öffentliche Verwaltung gvSIG in der EIEL der Provinzregierung von Pontevedra 

gvSIG in der lokalen Verwaltung

Städtisches Register der Urbanism

gvSIG Nutzung und Entwicklung von Erweiterungen für gvSIG als Standard-Client für eine Infrastruktur, die auf Web-Services-GIS (GIS) für die “autonomen Provinz Bozen” basiert

Entwicklungen auf gvSIG für Galicia Abwasserentsorgung Plan

IDEs Der Pilot venezolanischen Portal (GEOVEN) 

Offline-Verbreitung von Geodaten aus dem Vorstand von Andalusien mit gvSIG

gvSIG Collections Manager für räumliche Ressourcen

gvSIG und OSGeo in den Google Summer of Code

Umwelt gvSIG Software-Anwendung in einer Studie von Brand-Monitoring. 

Konzeption und Entwicklung eines Toolkits auf gvSIG für die Berechnung der Umweltindikatoren im Rahmen der Europäischen Initiative CAT basierend – Med: Ändern der Mittelmeer-Metropole in der Zeit

Erste Schritte von gvSIG in der Abteilung für Umwelt des Board of Andalusien

Meigas. Eine freie Umgebung für die Verwaltung und Waldinventur auf gvSIG

Entwicklungen auf gvSIG für die Verbesserung der Informations-Management für die ISF in Honduras

Implementieren gvSIG als Alternative zu proprietären Desktop GIS Software in der Abteilung für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München

Kataster und Straßen CAMPUS-Projekt Bodenkataster Maintenance Tool 

Anwendung auf die Kenntnis von Valencia kommerziellen Sektor zu verbessern und damit seine Analyse aus dem territorialer Sicht.

gvSIGRoads: Anwendung zur Behandlung von Daten mit Straßen verbunden

Praktische Schnittpunkte der kriminellen Geographie: ihre Anwendung auf die Sicherheit der Bürger

OSGeo OpenStreetMap Spanien 

gvSIG und OSGeo in den Google Summer of Code

OSGeo und die Hispanical Sprache Kapitel

Das Projekt Tellus. Integration von gvSIG Mobile-und Open Mobile ist für die Bearbeitung und den Austausch von Remote-GIS-Daten

Die landwirtschaftliche Produktion GIS zur Verbesserung des Qualitätsmanagement und Olivenöl 

Karten Wein Variabilität und Qualität

egeomate des Workshops Entwicklung gvSIG 2.0 

2. Workshop: gvSIG 3D und Animationen

GvSIG Mobile Development

Ausbau SEXTANTE durch Remote-Verarbeitung WPS Dienste und GRASS Algorithmen

Daten Fertigstellung NavTable, Surfen über die Daten in gvSIG 

Projekt CarThema5 – Tcharting Werkzeug

DielmoOpenLiDAR für LIDAR-Daten Qualitätskontrolle adquire in PNOA Projekt.

JPostGIS und Stecker für gvSIG

Implementierung von Prototypen-Service für kartographische Symbole

Neue Funktionalitäten für Lage mit gvSIG Mobile 1.0 basierend auf LibLocation.

LIDAR-Daten-Server und der Client ist in: gvSIG

Wir freuen uns auf die Entwicklung von dieser Reise, die bereits das fünfte international; Fall, dass, unter anderem hat einen verdienten Respekt broadcast event verdient. Am Ende sollten Open-Source-Initiativen zu fördern systematisierte Erfahrungen auf Nachhaltigkeit und Anhänger, die den Sprung vom Spezialisten im Markenrecht zu Spezialisten in der Technologie machen entscheiden zu gewinnen.

 jornadas-gvsig It has already has been announced a preliminary version of what it could be in the fifth gvSIG workshops that will develop in the Events Centre of Valencia, from December 2 to 4, 2009.

Much of the work presented is from Spain, although there are some experiences from Germany, Italy and there. It also calls attention some American environment projects that arise, as the Venezuelan geoportal, and it starts to show something of the project from Geographers and Engineers without Borders, which for some time are working in Honduras in forest management support.

It’s difficult to locate contents by topic, because some are cross. But, trying to guide them in the approach that has been announced, here are the experiences, presentations and workshops:

Archaeology Development in gvSIG of a system for the management of the archaeological heritage in a local administration: the case of Paterna (Valencia)

Arqueologia i gvSIG: Poblament i paisatge andalusins a la Serra Calderona (València)

Municipalities and public administration gvSIG in the EIEL of the provincial Government of Pontevedra

gvSIG in the Local Administration

Municipal Registry of Urbanism

gvSIG use and development of extensions for gvSIG as standard client for an infrastructure based on Web services GIS (GIS) for the “autonomous province of Bolzano”

Developments on gvSIG for Galicia sanitation plan

IDEs The pilot Venezuelan portal (GEOVEN)

Offline dissemination of spatial data from the Board of Andalusia using gvSIG

gvSIG Collections Manager for spatial resources

gvSIG and OSGeo in the Google Summer of Code

Environment gvSIG Software application in a study of fire monitoring.

Design and development of a toolkit based on gvSIG for the calculation of environmental indicators in the framework of the European initiative CAT – Med: Changing the Mediterranean metropolis in time

First steps of gvSIG in the Department of environment of the Board of Andalusia

MEIGAS. A free environment for management and forest inventory on gvSIG

Developments on gvSIG for the improvement in the information management for the ISF in Honduras

Implementing gvSIG as an alternative for proprietary Desktop GIS software in the Department of Health and Environment, City of Munich

Cadastre and roads CAMPUS Project– Land Cadastre Maintenance Tool

Application to improve knowledge of Valencian commercial sector, and enable its analysis from the territorial point of view.

gvSIGRoads: application for the treatment of data associated with roads

Practical intersections of criminal geography: its application to the citizen security

OSGeo OpenStreetMap Spain

gvSIG and OSGeo in the Google Summer of Code

OSGeo and the Hispanical Language Chapter

The Tellus project. Integration of gvSIG Mobile and Open mobile IS for editing and sharing remote GIS data

Agricultural production GIS for improving the Quality Management and Olive Oil

Maps of wine variability and quality

egeomate’s Workshops Development gvSIG 2.0

2nd Workshop: gvSIG 3D and animations

GvSIG Mobile Development

Expanding SEXTANTE through remote processing WPS services and GRASS algorithms

Data Construction NavTable, browsing across the data in gvSIG

Project CarThema5 – Tcharting tool

DielmoOpenLiDAR for LiDAR data quality control adquire in PNOA project.

JPostGIS and connector for gvSIG

Implementation of prototype service for cartographic symbols

New functionalities for location with gvSIG Mobile 1.0 based on LibLocation.

LiDAR data Server and the client is in: gvSIG

We are awaiting the development of this journey, which is already the fifth internationally; event that, among other things, has earned a deserved respect broadcast event. In the end, open source initiatives should promote systematized experiences to win sustainability and devotees who decide to make the leap from specialists in trademark to be specialists in technology.Ele já foi anunciada uma versão preliminar do que poderia ser no quinto oficinas gvSIG que irão desenvolver no Centro de Eventos Valencia, a partir de dezembro 2-04, 2009.

Grande parte do trabalho apresentado é da Espanha, embora haja algumas experiências da Alemanha, Itália e ali. Ele também chama a atenção alguns projetos ambientais norte-americanas que surgem, como o geoportal venezuelano, e ele começa a mostrar algo do projeto de Geógrafos e Engenheiros sem Fronteiras, que há algum tempo estão a trabalhar em Honduras em apoio à gestão florestal.

É difícil de localizar conteúdo por tópico, porque alguns são cruz. Mas, tentando orientá-los na abordagem que tem sido anunciado, aqui estão as experiências, apresentações e workshops:

Arqueologia Desenvolvimento em gvSIG de um sistema para a gestão do património arqueológico em uma administração local: o caso de Paterna (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Municípios e da administração pública gvSIG no EIEL do Governo Provincial de Pontevedra 

gvSIG na Administração Local

Secretaria Municipal de Urbanismo

gvSIG uso e desenvolvimento de extensões para o gvSIG como cliente padrão para uma infra-estrutura baseada em Web services GIS (SIG) para a “província autónoma de Bolzano”

Desenvolvimentos sobre gvSIG para a Galiza plano de saneamento

IDEs O portal venezuelano piloto (GEOVEN) 

Desligada divulgação de dados espaciais a partir da Junta da Andaluzia usando gvSIG

gvSIG Gerente de Coleções de recursos espaciais

gvSIG e OSGeo no Google Summer of Code

Ambiente gvSIG aplicativo de software em um estudo de monitoramento de fogo. 

Concepção e desenvolvimento de um kit de ferramentas com base no gvSIG para o cálculo de indicadores ambientais no âmbito do CAT iniciativa europeia – MED: Mudando a metrópole do Mediterrâneo no tempo

Primeiras etapas do gvSIG no Departamento de Meio Ambiente da Junta da Andaluzia

Meigas. Um ambiente livre para gestão de estoques e da floresta em gvSIG

Desenvolvimentos sobre gvSIG para a melhoria da gestão da informação para o ISF em Honduras

Implementar gvSIG como uma alternativa para o software GIS desktop proprietária do Departamento de Saúde e Meio Ambiente da Cidade de Munique

Cadastro e estradas CAMPUS Projeto-Land Cadastro Ferramenta de Manutenção 

Aplicativo para melhorar o conhecimento do setor comercial de Valência, e permitir a sua análise a partir do ponto de vista territorial.

gvSIGRoads: aplicação para o tratamento de dados associado com estradas

Interseções práticas de geografia criminoso: sua aplicação à segurança dos cidadãos

OSGeo OpenStreetMap Espanha 

gvSIG e OSGeo no Google Summer of Code

OSGeo eo Hispanical Língua Capítulo

O projeto Tellus. Integração do gvSIG móvel e aberto é para edição e compartilhamento de dados GIS remotas

A produção agrícola GIS para a melhoria da Gestão da Qualidade e Azeite 

Mapas de variabilidade vinho e qualidade

Workshops de egeomate Desenvolvimento gvSIG 2.0 

2 º Workshop: gvSIG 3D e animações

GvSIG Mobile Development

Expandindo SEXTANTE através de processamento WPS serviços remotos e algoritmos GRAMA

Construção de dados NavTable, navegar através dos dados no gvSIG 

Projeto CarThema5 – ferramenta Tcharting

DielmoOpenLiDAR para LiDAR dados de controle de qualidade adquire no projeto PNOA.

JPostGIS e conector para gvSIG

Implementação do serviço protótipo de símbolos cartográficos

Novas funcionalidades para o local com gvSIG Mobile 1.0 com base em LibLocation.

LiDAR dados do servidor e do cliente está em: gvSIG

Estamos aguardando o desenvolvimento dessa jornada, que já é o quinto internacionalmente, caso em que, entre outras coisas, ganhou um evento de transmissão respeito merecido. No final, iniciativas de código aberto deve promover experiências sistematizadas para ganhar sustentabilidade e devotos que decidem dar o salto de especialistas em marca para ser especialistas em tecnologia.

 Ha ya se ha anunciado una versión preliminar de lo que podría ser en el quinto gvSIG talleres que se desarrollarán en el Centro de Eventos de Valencia, del 2 al 4 de diciembre, 2009.

Gran parte del trabajo que se presenta es de España, aunque existen algunas experiencias de Alemania, Italia y allá. También llama la atención sobre algunos proyectos de medio ambiente de América que se presentan, ya que el geoportal de Venezuela, y que empieza a mostrar algo del proyecto de Geógrafos e Ingenieros sin Fronteras, que desde hace tiempo están trabajando en Honduras en apoyo a la gestión forestal.

Es difícil de localizar contenidos por tema, porque algunos son cruz. Pero, tratando de guiarlos en el enfoque que se ha anunciado, aquí están las experiencias, presentaciones y talleres:

Arqueología Desarrollo en gvSIG de un sistema para la gestión del patrimonio arqueológico en una administración local: el caso de Paterna (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i Paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Los municipios y la administración pública gvSIG EIEL en el del Gobierno de la provincia de Pontevedra 

gvSIG en la Administración Local

Registro Municipal de Urbanismo

gvSIG uso y desarrollo de extensiones para gvSIG como cliente estándar de una infraestructura basada en servicios Web SIG (GIS) para la “provincia autónoma de Bolzano”

La evolución de gvSIG para el plan de saneamiento de Galicia

IDEs El portal venezolano piloto (GEOVEN) 

Desconectado difusión de datos espaciales de la Junta de Andalucía con gvSIG

gvSIG Collections Manager para los recursos espaciales

gvSIG y OSGeo en el Google Summer of Code

Medio ambiente gvSIG aplicación de software en un estudio de seguimiento de los incendios. 

Diseño y desarrollo de un conjunto de herramientas basadas en gvSIG para el cálculo de los indicadores ambientales en el marco de la iniciativa europea CAT – Med: Cambio de la metrópolis mediterránea en el tiempo

Primeros pasos de gvSIG en el Departamento de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

MEIGAS. Un entorno libre para la gestión de inventarios y el bosque en gvSIG

La evolución de gvSIG para la mejora en la gestión de la información para la ISF en Honduras

Implementación de gvSIG como una alternativa para el software SIG de escritorio de propiedad en el Departamento de Salud y Ambiente de la Ciudad de Munich

Catastro y carreteras CAMPUS Proyecto-Tierra Herramienta de mantenimiento del Catastro 

Aplicación a mejorar el conocimiento del sector comercial valenciano, y permitir su análisis desde el punto de vista territorial.

gvSIGRoads: aplicación para el tratamiento de los datos asociados con los caminos

Intersecciones prácticas de la geografía criminal: su aplicación a la seguridad ciudadana

OSGeo OpenStreetMap España 

gvSIG y OSGeo en el Google Summer of Code

OSGeo y el Capítulo Idioma Hispanical

El proyecto Tellus. Integración de gvSIG Mobile Mobile y abierta es para editar y compartir los datos de los SIG

La producción agrícola GIS para la mejora de la gestión de la calidad y aceite de oliva 

Mapas de la variabilidad del vino y la calidad

Talleres de egeomate Desarrollo de gvSIG 2.0 

2 º Taller: gvSIG 3D y animaciones

GvSIG Mobile Development

Ampliar SEXTANTE través de WPS remotas servicios de procesamiento y algoritmos de GRASS

Construction Data NavTable, navegar a través de los datos en gvSIG 

Proyecto CarThema5 – Herramienta Tcharting

DielmoOpenLiDAR de datos LiDAR adquire el control de calidad en el proyecto PNOA.

JPostGIS y conector para gvSIG

Implementación del servicio prototipo de símbolos cartográficos

Nuevas funcionalidades para la ubicación con gvSIG Mobile 1.0 basado en librería libLocation.

LiDAR servidor de datos y el cliente está en: gvSIG

Estamos a la espera del desarrollo de este viaje, que ya es el quinto a nivel internacional, caso de que, entre otras cosas, se ha ganado un evento de difusión respeto merecido. Al final, las iniciativas de código abierto deben promover experiencias sistematizadas para ganar sostenibilidad y devotos que deciden dar el salto de especialistas en marca para ser especialistas en tecnología.

 Il a déjà a été annoncé une version préliminaire de ce qu’il pourrait être dans les cinquième ateliers de gvSIG qui vont se développer dans le centre des expositions de Valence, à partir de Décembre 2 to 4 octobre 2009.

Une grande partie du travail présenté est de l’Espagne, bien qu’il existe quelques expériences de l’Allemagne, de l’Italie et de là-bas. Il attire également l’attention des projets américains de l’Environnement qui se posent, le géoportail vénézuélien, et il commence à montrer quelque chose du projet de géographes et ingénieurs sans frontières, qui depuis quelque temps travaillent au Honduras à l’appui de la gestion des forêts.

Il est difficile de situer le contenu par sujet, parce que certains sont croisées. Mais, en essayant de les guider dans l’approche qui a été annoncé, voici les expériences, les présentations et les ateliers:

Archéologie Développement dans gvSIG d’un système pour la gestion du patrimoine archéologique dans une administration locale: le cas de Paterna (Valencia) 

Archéologie i gvSIG: Poblament i paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Les municipalités et les administrations publiques gvSIG dans le Eiel du gouvernement provincial de Pontevedra 

gvSIG dans l’administration locale

Greffe municipal de l’urbanisme

gvSIG utilisation et le développement d’extensions pour gvSIG comme client standard pour une infrastructure basée sur les services Web SIG (GIS) pour la “province autonome de Bolzano”

Développements sur gvSIG pour le plan d’assainissement Galice

IDE Le portail vénézuélien pilote (GEOVEN) 

Diffusion déconnecté de données spatiales du Conseil d’Andalousie en utilisant gvSIG

gvSIG gestionnaire des collections de ressources spatiales

gvSIG et OSGeo dans le Google Summer of Code

Environnement gvSIG application logicielle dans une étude de surveillance des incendies. 

Conception et développement d’une boîte à outils basée sur gvSIG pour le calcul des indicateurs environnementaux dans le cadre de l’initiative européenne CAT – Med: Modification de la métropole méditerranéenne en temps

Premières étapes de gvSIG dans le département de l’environnement du Conseil d’Andalousie

Meigas. Un environnement libre pour l’inventaire et la gestion forestière sur gvSIG

Développements sur gvSIG pour l’amélioration de la gestion de l’information pour l’ISF au Honduras

La mise en œuvre gvSIG comme une alternative pour les logiciels de SIG bureautique propriétaire dans le ministère de la Santé et de l’Environnement, Ville de Munich

Cadastre et des routes CAMPUS projet-Land Outil de maintenance Cadastre 

Demande d’améliorer les connaissances de secteur commercial de Valence, et permettre son analyse du point de vue territorial.

gvSIGRoads: application pour le traitement de données associées avec des routes

Intersections pratiques de géographie criminelle: son application à la sécurité des citoyens

OSGeo OpenStreetMap Espagne 

gvSIG et OSGeo dans le Google Summer of Code

OSGeo et la langue chapitre Hispanical

Le projet Tellus. Intégration de gvSIG mobile et Open Mobile IS pour l’édition et le partage de données SIG à distance

La production agricole SIG pour améliorer la gestion de la qualité et de l’huile d’olive 

Cartes de la variabilité et de la qualité du vin

Ateliers de egeomate Développement gvSIG 2.0 

2e atelier: gvSIG 3D et animations

GvSIG Développement Mobile

Expansion SEXTANTE Through Processing services WPS distants et les algorithmes de GRASS

Construction Data NavTable, la navigation à travers les données dans gvSIG 

Projet CarThema5 – outil Tcharting

DielmoOpenLiDAR pour LiDAR données de contrôle de qualité adquire dans le projet PNOA.

JPostGIS et connecteur pour gvSIG

La mise en œuvre du service de prototype pour les symboles cartographiques

Nouvelles fonctionnalités pour l’emplacement avec gvSIG Mobile 1.0 basé sur LibLocation.

LiDAR serveur de données et le client est en: gvSIG

Nous attendons la mise au point de ce voyage, qui est déjà le cinquième international; événement qui, entre autres choses, a gagné un événement de diffusion égard méritée. En fin de compte, les initiatives open source doivent promouvoir des expériences systématisées pour gagner la durabilité et dévots qui décident de faire le saut de spécialistes de la marque à être des spécialistes de la technologie.

 Ea a fost deja a fost anunțat o versiune preliminară a ceea ce ar putea fi în a cincea atelierele gvSIG, care va dezvolta în Centrul de Evenimente din Valencia, de la doi au 04 decembrie, 2009.

O mare parte din lucrările prezentate sunt din Spania, deși există unele experiențe din Germania, Italia și acolo. Se solicită, de asemenea, atenția asupra unor proiecte de mediu americani care apar, ca Venezuela Geoportal, și începe să arate ceva de proiect de la geografi și Ingineri fără frontiere, care de ceva timp lucrează în Honduras în sprijinul managementului forestier.

Este dificil de a localiza conținutul de subiect, pentru că unele sunt cruce. Dar, încercând să-i călăuzească în abordarea care a fost anunțat, aici sunt experiențele, prezentări și workshop-uri:

Arheologie Dezvoltare în gvSIG de un sistem de gestionare a patrimoniului arheologic în administrația locală: cazul Paterna (Valencia) 

Arqueologia I gvSIG: Poblament i paisatge andalusins ​​o la Serra Calderona (Valencia)

Municipalități și administrația publică gvSIG în EIEL a guvernului provincial de Pontevedra 

gvSIG în administrația locală

Registrul Municipal de Urbanism

gvSIG utilizarea și dezvoltarea de extensii pentru gvSIG ca clientul standard pentru o infrastructură bazată pe servicii Web GIS (GIS) pentru “provincia autonomă Bolzano”

Evoluții pe gvSIG pentru planul de salubritate Galicia

IDE Portalul pilot din Venezuela (GEOVEN) 

Diseminarea offline a datelor spațiale din Consiliul de Andaluzia folosind gvSIG

gvSIG Colecții Manager pentru resurse spațiale

gvSIG și OSGeo în Google Summer of Code

Mediu gvSIG aplicație software într-un studiu de monitorizare a incendiilor. 

Proiectarea și dezvoltarea unui set de instrumente bazate pe gvSIG de calcul a indicatorilor de mediu în cadrul CAT inițiativei europene – Med: Schimbarea metropola Mediterană, în timp

Primii pași ai gvSIG în cadrul Departamentului de Mediu din cadrul Consiliului de Andaluzia

MEIGAS. Un mediu liber de inventar de management și forestiere pe gvSIG

Evoluții pe gvSIG pentru îmbunătățirea managementului informațiilor pentru ISF în Honduras

GvSIG implementarea ca o alternativă de proprietate software GIS desktop in cadrul Departamentului de Sanatate si Mediu, orașul Munchen

Cadastru și drumuri CAMPUS proiect-Land Cadastru instrument de întreținere 

Aplicarea la îmbunătățirea cunoștințelor de sectorul comercial din Valencia, și permite analiza din punct de vedere teritorial.

gvSIGRoads: cerere de tratament a datelor asociate cu drumuri

Intersectii practice de geografie penal: aplicarea sa la securitatea cetățeanului

OSGeo OpenStreetMap Spania 

gvSIG și OSGeo în Google Summer of Code

OSGeo și limba Hispanical Capitolul

Proiectul Tellus. Integrarea gvSIG mobil Mobile și deschis este pentru editarea și partajarea de date GIS de la distanță

Producția agricolă GIS pentru îmbunătățirea managementului calității și ulei de măsline 

Hărți de variabilitate vin și de calitate

Ateliere egeomate lui Dezvoltarea gvSIG 2.0 

2 Workshop: gvSIG 3D și animații

GvSIG Dezvoltare Mobile

Extinderea SEXTANTE la distanță prin intermediul serviciilor de prelucrare a WPS și algoritmi IARBĂ

Constructii de date NavTable, navigarea pe datele în gvSIG 

Proiectul CarThema5 – instrument Tcharting

DielmoOpenLiDAR pentru LIDAR datelor de control al calității adquire în proiect PNOA.

JPostGIS și conector pentru gvSIG

Implementarea de servicii prototip pentru simbolurile cartografice

Noi functionalitati pentru localizarea cu gvSIG Mobile 1.0 pe baza LibLocation.

LIDAR server de date și clientul este în: gvSIG

Suntem în așteptarea dezvoltarea acestui drum, ceea ce este deja al cincilea pe plan internațional, eveniment care, printre altele, a câștigat un respect eveniment de difuzare meritat. În cele din urmă, inițiative open source ar trebui să promoveze experiențe sistematizate pentru a câștiga durabilitatea și adepții care decid să facă saltul de la specialiști în marcă să fie specialiști în tehnologie.

 E ‘già stato annunciato una versione preliminare di quello che potrebbe essere nel quinto workshop gvSIG che si svilupperà nel Centro Eventi di Valencia, dal 2 al 4 dicembre, 2009.

Gran parte del lavoro è presentato dalla Spagna, anche se ci sono alcune esperienze di Germania, Italia e là. Si richiama inoltre l’attenzione alcuni progetti ambientali americani che si presentano, come il geoportale venezuelano, e comincia a mostrare qualcosa del progetto da geografi e Ingegneri senza Frontiere, che da tempo lavorano in Honduras, a sostegno della gestione forestale.

E ‘difficile individuare contenuti per argomento, perché alcuni sono croce. Ma, cercando di guidarli nel approccio che è stato annunciato, qui ci sono le esperienze, presentazioni e workshop:

Archeologia Sviluppo in gvSIG di un sistema per la gestione del patrimonio archeologico in una amministrazione locale: il caso di Paterna (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i Paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Comuni e pubblica amministrazione gvSIG nel EIEL del governo provinciale di Pontevedra 

gvSIG per l’Amministrazione Locale

Registro Comunale di Urbanistica

gvSIG uso e lo sviluppo di estensioni per gvSIG come client standard per un’infrastruttura basata su servizi Web GIS (GIS) per la “provincia autonoma di Bolzano”

Sviluppi sul gvSIG per il piano di risanamento Galizia

IDE Il portale pilota venezuelano (GEOVEN) 

Offline diffusione di dati spaziali dal Consiglio di Andalusia utilizzando gvSIG

gvSIG Collezioni Manager per le risorse spaziali

gvSIG ed OSGeo nel Google Summer of Code

Ambiente gvSIG applicazione software in uno studio di monitoraggio degli incendi. 

Progettazione e sviluppo di un toolkit basato su gvSIG per il calcolo degli indicatori ambientali nel quadro della CAT iniziativa europea – Med: Modifica della metropoli mediterranea in tempo

Primi passi di gvSIG presso il Dipartimento di ambiente del Consiglio di Andalusia

Meigas. Un ambiente libero per la gestione del magazzino e la foresta su gvSIG

Sviluppi sul gvSIG per il miglioramento della gestione delle informazioni per la ISF in Honduras

Implementazione gvSIG come alternativa per il software GIS desktop proprietarie presso il Dipartimento di Salute e Ambiente, Città di Monaco

Catasto e strade Progetto Campus-Catasto Terreni Maintenance Tool 

Applicazione di migliorare la conoscenza del settore commerciale di Valencia, e attivare la sua analisi dal punto di vista territoriale.

gvSIGRoads: applicazione per il trattamento dei dati associati con le strade

Intersezioni pratici di geografia criminale: la sua applicazione per la sicurezza dei cittadini

OSGeo OpenStreetMap Spagna 

gvSIG ed OSGeo nel Google Summer of Code

OSGeo e la lingua Hispanical Capitolo

Il progetto Tellus. Integrazione di gvSIG Mobile e aperta Mobile è per l’editing e la condivisione di dati GIS remoti

La produzione agricola GIS per il miglioramento della gestione della qualità e di olio di oliva 

Mappe di variabilità e di vino di qualità

Laboratori di egeomate Sviluppo gvSIG 2.0 

2 ° Workshop: gvSIG 3D e animazioni

GvSIG Mobile Development

Espansione SEXTANTE tramite WPS elaborazione servizi remoti e algoritmi di GRASS

Dati Costruzione NavTable, la navigazione di tutti i dati in gvSIG 

Progetto CarThema5 – strumento Tcharting

DielmoOpenLiDAR LiDAR per la qualità dei dati di controllo adquire nel progetto PNOA.

JPostGIS e connettore per gvSIG

Attuazione del servizio prototipo per i simboli cartografici

Nuove funzionalità per la posizione con gvSIG Mobile 1.0 basata su LibLocation.

LiDAR Server dati e il client è in: gvSIG

Siamo in attesa dello sviluppo di questo viaggio, che è già il quinto a livello internazionale; evento che, tra le altre cose, si è guadagnato un evento di trasmissione rispetto meritato. Alla fine, iniziative open source dovrebbero promuovere esperienze sistematizzate per vincere la sostenibilità e devoti che decidono di fare il salto da specialisti nel marchio di fabbrica per essere specialisti nella tecnologia.

 وبالفعل تم الإعلان عن نسخة أولية من ما يمكن أن يكون في ورش العمل gvSIG الخامسة التي ستطور في مركز الأحداث من فالنسيا، في الفترة من 2 ديسمبر إلى 4، 2009.

الكثير من العمل المقدم هو من اسبانيا، وإن كانت هناك بعض التجارب من ألمانيا وإيطاليا وهناك. ويدعو أيضا اهتمام بعض المشاريع البيئة الأمريكية التي تنشأ، كما geoportal الفنزويلي، ويبدأ لإظهار شيء من المشروع من الجغرافيين والمهندسين بلا حدود، والتي لبعض الوقت يعملون في هندوراس في دعم إدارة الغابات.

من الصعب تحديد محتويات حسب الموضوع، وذلك لأن بعضها الصليب. ولكن، في محاولة لإرشادهم في النهج الذي أعلن عنه، وهنا هي التجارب والعروض وحلقات العمل:

علم الآثار التنمية في gvSIG نظام لإدارة التراث الأثري في الإدارة المحلية: حالة باتيرنا (فالنسيا) 

Arqueologia أنا gvSIG: Poblament أنا paisatge andalusins ​​على غرار سيرا Calderona (فالنسيا)

البلديات والإدارة العامة gvSIG في تحته من حكومة مقاطعة بونتيفيدرا 

gvSIG في الإدارة المحلية

التسجيل البلدي من العمران

gvSIG استخدام وتطوير ملحقات الملفات لgvSIG كعميل القياسية لبنية تحتية تستند إلى خدمات ويب نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ل”الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي من بولزانو”

التطورات على gvSIG عن خطة الصرف الصحي غاليسيا

ايديس البوابة الفنزويلي التجريبية (GEOVEN) 

نشر متواجد حاليا البيانات المكانية من مجلس الأندلس باستخدام gvSIG

gvSIG مجموعات إدارة الموارد المكانية

gvSIG وOSGeo في صيف جوجل من قانون

بيئة gvSIG تطبيق البرنامج في دراسة لرصد الحرائق. 

تصميم وتطوير مجموعة أدوات تقوم على gvSIG لحساب المؤشرات البيئية في إطار CAT المبادرة الأوروبية – المتوسطية: تغيير عاصمة البحر الأبيض المتوسط ​​في الوقت المناسب

الخطوات الأولى من gvSIG في وزارة البيئة في مجلس الأندلس

MEIGAS. بيئة خالية لإدارة المخزون في الغابة وعلى gvSIG

التطورات على gvSIG للتحسن في إدارة المعلومات لقوى الأمن الداخلي في هندوراس

تنفيذ gvSIG كبديل للبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية الملكية سطح المكتب في وزارة الصحة والبيئة، مدينة ميونخ

السجل العقاري والطرق CAMPUS مشروع لاند أداة صيانة السجل العقاري 

تطبيق لتحسين المعرفة من القطاع التجاري بلنسية، وتمكين تحليله من وجهة نظر إقليمية.

gvSIGRoads: تطبيق لمعالجة البيانات المرتبطة مع الطرق

التقاطعات العملية الجغرافيا الجنائية: تطبيقه على أمن المواطن

OSGeo خريطة الشارع المفتوح إسبانيا 

gvSIG وOSGeo في صيف جوجل من قانون

OSGeo والفصل اللغة Hispanical

المشروع تيلوس. دمج gvSIG الموبايل وفتحه للتحرير وتبادل بيانات نظم المعلومات الجغرافية عن بعد

الإنتاج الزراعي نظم المعلومات الجغرافية لتحسين إدارة الجودة وزيت الزيتون 

خرائط تقلب النبيذ والجودة

ورش egeomate لل التنمية gvSIG 2.0 

ورشة عمل 2: gvSIG 3D والرسوم المتحركة

GvSIG التنمية موبايل

توسيع SEXTANTE من خلال تجهيز الخدمات عن بعد WPS والخوارزميات العشب

البناء البيانات NavTable والتصفح عبر البيانات في gvSIG 

مشروع CarThema5 – أداة Tcharting

DielmoOpenLiDAR لتحديد المدى بيانات مراقبة الجودة adquire في PNOA المشروع.

JPostGIS وموصل لgvSIG

تنفيذ النموذج الأولي لخدمة الرموز الخرائطية

وظائف جديدة للموقع مع gvSIG موبايل 1.0 على أساس LibLocation.

تحديد المدى خادم البيانات والعميل هو في: gvSIG

نحن في انتظار تطوير هذه الرحلة، التي هي بالفعل في الخامس دوليا؛ حدث ذلك،، وقد حصل بين أمور أخرى بث تستحق الاحترام حدث. في النهاية، يجب أن مبادرات المصدر المفتوح تعزيز الخبرات المقنن للفوز الاستدامة والمحبون الذين يقررون لتحقيق قفزة من المتخصصين في العلامات التجارية لتكون المتخصصين في التكنولوجيا.

 それは、すでにそれが12月2日〜4、バレンシアのイベントセンターで開発されます第五gvSIGワークショップ、2009年に何ができるかの暫定版を発表しましたました。

ドイツ、イタリア、そこからいくつかの経験があるものの、提示の仕事の多くは、スペインからのものである。 また、注目ベネズエラgeoportalとして、起こるいくつかのアメリカの環境プロジェクトを呼び出し、それがしばらくの間、森林管理のサポートにホンジュラスで作業している国境なしで地理やエンジニアのプロジェクトのようなものを表示するように開始します。

いくつかは、クロスですので、トピックごとの内容を特定することは困難です。 しかし、発表されているアプローチでそれらを導くためにしようと、ここでの経験、プレゼンテーションやワークショップは、以下のとおりです。

考古学 パテルナの場合(バレンシア):地方行政における考古学的遺産の管理のためのシステムのgvSIGにおける開発 

考古学私gvSIG:Poblament私paisatge andalusins​​ラ·セラカルデロン(バレンシア)

自治体と行政 ポンテベドラの地方政府のEIELでgvSIG 

ローカル管理でgvSIG

アーバ市立レジストリ

“ボルツァーノ自治県”のためのWebサービスGIS(GIS)に基づくインフラストラクチャーのための標準クライアントとしてgvSIG用の拡張機能の利用と開発をgvSIG

ガリシア衛生計画のgvSIGに展開

のIDE パイロットベネズエラポータル(GEOVEN) 

gvSIGを使用してアンダルシアの会から空間データのオフライン普及

空間リソースのgvSIGコレクションマネージャ

Google Summer of Codeの中gvSIGとOSGeo

環境 火災監視の研究にソフトウェアアプリケーションをgvSIG。 

欧州のイニシアチブCATの枠組みの中で環境指標の計算にgvSIGに基づくツールキットの設計と開発 – メッド:時間の地中海大都市を変更する

アンダルシア会の環境学科のgvSIGの最初のステップ

MEIGAS。 gvSIG上の管理や森林インベントリーのための無料の環境

ホンジュラスのISFのための情報管理の向上のためgvSIGに展開

ミュンヘン市は、健康と環境学科の独自のデスクトップGISソフトウェアの代替としてgvSIGの実装

地籍や道路 CAMPUSプロジェクト土地地籍のメンテナンスツール 

バレンシア商業部門の知識を改善し、ビューの領土の観点からの分析を可能にするアプリケーションです。

gvSIGRoads:道路に関連するデータの処理のためのアプリケーション

犯罪の地理の実用交差点:市民のセキュリティへの応用

OSGeo OpenStreetMapのスペイン 

Google Summer of Codeの中gvSIGとOSGeo

OSGeoとHispanical言語章

テルスプロジェクト。 モバイルとオープンモバイルgvSIGの統合は、リモートGISデータを編集し、共有する場所です

農業生産 品質管理とオリーブオイルを改善するためのGIS 

ワインの変動性と品質の地図

egeomateのワークショップ 開発gvSIG 2.0 

第2回ワークショップ:gvSIG 3Dとアニメーション

モバイル開発GvSIG

リモート処理WPSサービスとGRASSアルゴリズムを介してSEXTANTEを拡大

データの構築 NavTable、gvSIG内のデータ全体でブラウジング 

プロジェクトCarThema5 – Tchartingツール

PNOAプロジェクト内のレーザー測量データ品質管理adquireためDielmoOpenLiDAR。

gvSIGためJPostGISとコネクタ

地図作成シンボルのプロトタイプサービスの実装

LibLocation基づくgvSIGモバイル1.0との位置のための新機能。

gvSIG:レーザー測量データサーバーとクライアントである

当然尊重ブロードキャストイベントを得て、他のもののうち、イベント、我々はすでに、国際第五でこの旅の開発を待っている。 最後に、オープンソースの取り組みは、持続可能性や技術の専門家であることが商標の専門家からの飛躍をすることを決定信者を獲得するために体系化の経験を促進すべきである。

 它已经已经宣布在第五的gvSIG研讨会,将开发在瓦伦西亚的活动中心,2009年从12月2日至4日它可能是什么一个初步的版本。

提出的工作大部分是来自西班牙,德国,意大利和那里虽然也有一些经验。 它还呼吁关注美国的一些环境项目时,作为委内瑞拉的geoportal的,它开始出现一些地理学家和工程师项目无国界,这一段时间的工作在洪都拉斯森林管理的支持。

这是很难找到的主题内容,因为有些是交叉的。 但是,在已经公布的方法,试图引导他们,这里的经验,演讲及工作坊:

考古 发展的gvSIG考古遗产在当地政府的管理系统:帕特纳(瓦伦西亚)的情况下 

考古学í的gvSIG:Poblament的我paisatge andalusins​​ A LA塞拉Calderona酒店(瓦伦西亚)

市政和公共管理 在省级政府庞特维德拉EIEL的gvSIG 

在地方行政的gvSIG

市登记的城市化

的gvSIG扩展使用和发展的gvSIG作为标准客户端基于Web服务的地理信息系统(GIS)的基础设施,为“博尔扎诺自治省”

加利西亚环卫计划发展的gvSIG

集成开发环境 试点委内瑞拉门户(GEOVEN) 

从安达卢西亚使用的gvSIG董事会离线传播的空间数据

空间资源经理的gvSIG集合

在gvSIG以及OSGEO的的Google Summer of Code的

环境 软件应用的gvSIG火灾监控的研究。 

设计和开发的gvSIG计算环境指标在欧洲倡议猫的框架 – 地中海的一个工具箱:更改地中海大都市

环境部安达卢西亚董事会第一步骤的gvSIG

MEIGAS。 一个自由的环境管理和森林资源清查的gvSIG

在洪都拉斯的ISF为提高在信息化管理的gvSIG发展

作为一种替代专有的桌面GIS软件在卫生和环境部,慕尼黑市实施的gvSIG

地籍和道路 校园项目土地地籍维护工具 

应用提高知识瓦伦西亚的商业部门,并使其分析从领土角度来看的。

gvSIGRoads:与道路相关的数据处理应用

犯罪地理学实用的十字路口:其公民安全的应用

OSGEO OpenStreetMap的西班牙 

在gvSIG以及OSGEO的的Google Summer of Code的

OSGeo的和Hispanical的的语言章

得力士项目。 编辑和共享远程GIS数据集成的gvSIG移动开放移动

农业生产 GIS完善的质量管理和橄榄油 

葡萄酒变性和质量地图

egeomate工作坊 发展的gvSIG 2.0 

第二届研讨会的gvSIG 3D和动画

移动开发的gvSIG

通过远程处理WPS服务和草算法扩大SEXTANTE

的数据结构 NavTable,浏览中的数据之间的gvSIG 

项目CarThema5 – Tcharting工具

DielmoOpenLiDAR为LiDAR数据的质量控制adquire在PNOA项目的。

JPostGIS和连接器的gvSIG

制图符号实现的原型服务

新的gvSIG移动1.0基于LibLocation的位置功能。

的LiDAR数据服务器和客户端的gvSIG

我们正在等待这个旅程的发展,这已经是第五个国际事件,除其他事项外,已经赢得了应有的尊重广播事件。 最终,开源倡议应促进系统化的经验,赢得可持续发展的决定使飞跃从商标专家,技术专家和信徒。

 Det har redan har aviserat en preliminär version av vad det skulle kunna vara i femte gvSIG workshops som kommer att utvecklas i Events Centre i Valencia, från December 2 till 4 2009.

Mycket av det som presenteras arbetet är från Spanien, även om det finns några erfarenheter från Tyskland, Italien och där. Det kräver också uppmärksamhet vissa amerikanska miljöprojekt som uppstår, eftersom den venezuelanska GeoPortal, och det börjar visa något av projektet från Geographers och Ingenjörer utan gränser, som sedan en tid arbetar i Honduras inom skogsbruket stöd.

Det är svårt att hitta innehåll efter ämne, eftersom vissa är kors. Men, försöker vägleda dem i den strategi som har tillkännagivits, här är de erfarenheter, presentationer och workshops:

Arkeologi Utvecklingen i gvSIG av ett system för förvaltning av det arkeologiska kulturarvet i en lokal administration: fallet Paterna (Valencia) 

Arqueologia Jag gvSIG: Poblament jag paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Kommuner och offentlig förvaltning gvSIG i EIEL av länsstyrelsen i Pontevedra 

gvSIG i den lokala förvaltningen

Kommunal kansli Urbanism

gvSIG användning och utveckling av tillägg för gvSIG som standard klient för en infrastruktur baserad på Web services GIS (GIS) för “autonoma provinsen Bolzano”

Utvecklingen på gvSIG för Galicien sanitet planen

IDE Piloten venezuelanska portalen (GEOVEN) 

Offline spridningen av geografisk information från styrelsen i Andalusien med gvSIG

gvSIG Samlingar Manager för rumsliga resurser

gvSIG och OSGeo i Google Summer of Code

Miljö gvSIG Software program i en studie av brand övervakning. 

Design och utveckling av en verktygslåda baserad på gvSIG för beräkning av miljöindikatorer inom ramen för det europeiska initiativet CAT – Med: Ändra Medelhavet metropol i tid

Första steg gvSIG vid institutionen för miljö i styrelsen för Andalusien

Meigas. En fri miljö för förvaltning och skogsinventering på gvSIG

Utvecklingen på gvSIG för förbättring av informationshantering för ISF i Honduras

Implementera gvSIG som ett alternativ till egenutvecklade Desktop GIS-programvara i Institutionen för hälsa och miljö, Staden München

Fastighetsregister och vägar CAMPUS Projekt-fastighetsregistrering Maintenance Tool 

Ansökan för att förbättra kunskapen om Valencias kommersiella sektorn, och aktivera sin analys från den territoriella synvinkel.

gvSIGRoads: tillämpning för behandling av uppgifter i samband med vägar

Praktiska korsningar av brottslig geografi: sin ansökan till medborgarnas säkerhet

OSGeo OpenStreetMap Spanien 

gvSIG och OSGeo i Google Summer of Code

OSGeo och Hispanical Language Kapitel

Tellus-projektet. Integration av gvSIG Mobile och Open Mobile är för redigering och delning avlägsna GIS-data

Jordbruksproduktionen GIS för att förbättra Quality Management och olivolja 

Kartor vin variabilitet och kvalitet

egeomate verkstäder Utveckling gvSIG 2,0 

2nd Workshop: gvSIG 3D och animationer

GvSIG Mobile Development

Expanderande sextante genom avlägsna bearbetning WPS tjänster och algoritmer GRÄS

Data Construction NavTable, surfa över uppgifterna i gvSIG 

Project CarThema5 – Tcharting verktyg

DielmoOpenLiDAR för LiDAR uppgifter kvalitetskontroll adquire i PNOA projektet.

JPostGIS och kontakten för gvSIG

Genomförande av prototypen tjänst för kartografiska symboler

Nya funktioner för plats med gvSIG Mobile 1.0 baserat på LibLocation.

LiDAR uppgifter servern och klienten är i: gvSIG

Vi väntar på utvecklingen av denna resa, som redan är den femte internationellt, fall, bland annat har fått en välförtjänt händelse respekt sändning. I slutändan bör initiativ för öppen källkod främjar systematiserade erfarenheter att vinna hållbarhet och anhängare som väljer att ta steget från specialister på varumärke att vara specialister inom teknik.

 To już zostało ogłoszone wstępną wersję tego, co mogłoby być w piątym warsztatów gvSIG, które rozwiną się w centrum wydarzeń w Walencji, od grudnia 2 do 4, 2009.

Wiele z prezentowanych prac jest z Hiszpanii, choć istnieją pewne doświadczenia z Niemiec, Włoch i tam. Wzywa również uwagę kilka amerykańskich projektów środowiskowych, które pojawiają się, jak geoportal Wenezueli, a zaczyna coś pokazać projektu z Geografów i inżynierów bez granic, które przez jakiś czas pracują w Hondurasie w celu wsparcia gospodarki leśnej.

To jest trudne do zlokalizowania treści według tematu, bo niektóre są krzyż. Ale stara się prowadzić je w podejściu, które zostały ogłoszone, są tu doświadczenia, prezentacje i warsztaty:

Archeologia Rozwój w gvSIG systemu do zarządzania dziedzictwem archeologicznym w administracji lokalnej: sprawa Paternie (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i. paisatge andalusins ​​la Serra Calderona (Valencia)

Gminy i administracji publicznej gvSIG w EIEL prowincjonalnego rządu Pontevedra 

gvSIG w Administracji Lokalnej

Municipal Registry of Urbanistyki

gvSIG wykorzystania i rozwoju rozszerzeń dla gvSIG jako standardowego klienta do infrastruktury opartej na sieci Web usług GIS (GIS) na “prowincji autonomicznej Bolzano”

Zmiany na gvSIG dla planu Galicji sanitarnej

IDE Pilot Wenezuelski portal (GEOVEN) 

Offline rozpowszechnianie danych przestrzennych z Zarządu Andaluzji używając gvSIG

gvSIG Kolekcje Menedżer zasobów przestrzennych

gvSIG i OSGeo w Google Summer of Code

Środowisko gvSIG aplikacji w badaniu monitoringu pożarowego. 

Projekt i opracowanie zestawu narzędzi w oparciu o gvSIG obliczania wskaźników środowiskowych w ramach Europejskiej inicjatywy – CAT Med: Zmiana w czasie śródziemnomorskiej metropolii

Pierwsze kroki gvSIG w Departamencie środowiska Zarządu Andaluzji

Meigas. Darmowe środowisko do zarządzania zapasami i lasów na gvSIG

Zmiany na gvSIG do poprawy zarządzania informacją dla ISF w Hondurasie

Realizacja gvSIG jako alternatywa dla własnego oprogramowania GIS pulpitu w Departamencie Zdrowia i Środowiska, miasto Monachium

Katastru i drogi CAMPUS Projekt-Land Narzędzie Konserwacja Katastru 

Zastosowanie w celu zwiększenia wiedzy o Walencji sektora handlowego, oraz umożliwiają analizę z terytorialnego punktu widzenia.

gvSIGRoads: zastosowanie do przetwarzania danych związanych z drogami

Praktyczne skrzyżowań geografii karnego: jej zastosowanie do bezpieczeństwa narodowego

OSGeo OpenStreetMap Hiszpania 

gvSIG i OSGeo w Google Summer of Code

OSGeo i Hispanical Rozdział Język

Tellus projekt. Integracja gvSIG Telefony i Open Mobile jest do edycji i udostępniania danych GIS zdalnego

Produkcja rolna GIS dla poprawy zarządzania jakością i oliwy z oliwek 

Mapy zmienności i jakość wina

egeomate warsztatach Rozwój gvSIG 2.0 

2. Warsztaty: gvSIG 3D i animacji

GvSIG rozwoju przenośnych

Rozszerzanie SEXTANTE przez zdalnych usług i algorytmów przetwarzania WPS GRASS

Dane Construction NavTable, przeglądanie całej danych w gvSIG 

Projekt CarThema5 – Tcharting narzędzie

DielmoOpenLiDAR dla LIDAR danych kontroli jakości adquire w PNOA projektu.

JPostGIS i złącze gvSIG

Wdrożenie usługi prototypu dla symboli kartograficznych

Nowe funkcje dla lokalizacji z gvSIG Komórka 1,0 na podstawie LibLocation.

LiDAR danych serwera i klienta jest w: gvSIG

Czekamy na rozwój tej podróży, co jest już piątym międzynarodowym; wydarzenie, które, między innymi, zdobył zasłużoną zdarzenie broadcast szacunek. W końcu, inicjatywy open source powinny promować usystematyzowane doświadczenia wygrać trwałości i wielbicieli, którzy zdecydują się na przejścia od specjalistów znaku towarowego, aby być specjalistami w dziedzinie technologii.

 Nó đã đã được công bố một phiên bản sơ bộ về những gì nó có thể là trong các cuộc hội thảo gvSIG thứ năm sẽ phát triển trong Trung tâm sự kiện của Valencia, từ ngày 02-ngày 4 tháng 12, 2009.

Nhiều công việc được trình bày là từ Tây Ban Nha, mặc dù có một số kinh nghiệm từ Đức, Ý và ở đó. Nó cũng kêu gọi sự chú ý của một số dự án môi trường Mỹ phát sinh, như các geoportal Venezuela, và nó bắt đầu để hiển thị một cái gì đó của dự án từ địa lý và kỹ sư không biên giới, mà trong một thời gian đang làm việc tại Honduras trong hỗ trợ quản lý rừng.

Thật khó để xác định vị trí nội dung theo chủ đề, bởi vì một số là thập tự giá. Nhưng, cố gắng để hướng dẫn họ trong cách tiếp cận đã được công bố, đây là những kinh nghiệm, bài thuyết trình và hội thảo:

Khảo cổ học Phát triển trong gvSIG của một hệ thống cho việc quản lý di sản khảo cổ học trong chính quyền địa phương: trường hợp của Paterna (Valencia) 

Arqueologia tôi gvSIG: Poblament tôi paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Các đô thị và hành chính công gvSIG trong EIEL của Chính phủ tỉnh Pontevedra 

gvSIG trong chính quyền địa phương

Registry Sở nghĩa đô thị

gvSIG sử dụng và phát triển các phần mở rộng cho gvSIG như khách hàng tiêu chuẩn cho một cơ sở hạ tầng dựa trên các dịch vụ Web GIS (GIS) cho “tỉnh tự trị Bolzano”

Phát triển trên gvSIG cho kế hoạch vệ sinh môi trường Galicia

IDE Phi công cổng thông tin Venezuela (GEOVEN) 

Ngoại tuyến phổ biến của dữ liệu không gian từ Ban Andalusia sử dụng gvSIG

gvSIG Bộ sưu tập quản lý tài nguyên không gian

gvSIG và OSGeo trong Google Summer of Mã

Môi trường gvSIG ứng dụng phần mềm trong một nghiên cứu về giám sát cháy. 

Thiết kế và phát triển một bộ công cụ dựa trên gvSIG để tính toán các chỉ số môi trường trong khuôn khổ của CAT sáng kiến ​​châu Âu – Địa Trung Hải: Thay đổi thành phố Địa Trung Hải trong thời gian

Bước đầu tiên của gvSIG trong Bộ môi trường của Hội đồng quản trị của Andalusia

MEIGAS. Một môi trường miễn phí cho quản lý rừng và hàng tồn kho trên gvSIG

Phát triển trên gvSIG cho công tác quản lý thông tin cho các ISF tại Honduras

Thực hiện gvSIG như một sự thay thế cho độc quyền phần mềm GIS Desktop trong Bộ Y tế và Môi trường, thành phố Munich

Địa chính và đường CAMPUS dự án-Land Địa chính Công cụ bảo trì 

Ứng dụng để nâng cao kiến ​​thức về lĩnh vực thương mại Valencia, và cho phép phân tích của mình từ quan điểm lãnh thổ của xem.

gvSIGRoads: ứng dụng để điều trị các dữ liệu liên quan đến đường

Nút giao thông thực tế của địa lý hình sự: ứng dụng của nó đối với an ninh công dân

OSGeo OpenStreetMap Tây Ban Nha 

gvSIG và OSGeo trong Google Summer of Mã

OSGeo và ngôn ngữ Chương Hispanical

Dự án Tellus. Hội nhập của gvSIG di động và mở điện thoại di động IS để chỉnh sửa và chia sẻ dữ liệu GIS từ xa

Sản xuất nông nghiệp GIS để cải thiện quản lý chất lượng và dầu ô liu 

Bản đồ biến đổi rượu và chất lượng

Hội thảo egeomate của Phát triển gvSIG 2.0 

Hội thảo 2: gvSIG 3D và hình ảnh động

GvSIG phát triển điện thoại di động

Mở rộng SEXTANTE qua WPS dịch vụ xử lý từ xa và các thuật toán GRASS

Xây dựng dữ liệu NavTable, duyệt qua các dữ liệu trong gvSIG 

Dự án CarThema5 – công cụ Tcharting

DielmoOpenLiDAR cho LiDAR kiểm soát dữ liệu adquire chất lượng trong dự án PNOA.

JPostGIS và kết nối cho gvSIG

Thực hiện các dịch vụ nguyên mẫu cho các ký hiệu bản đồ

Các chức năng mới cho vị trí với gvSIG Di động 1.0 dựa trên LibLocation.

LiDAR máy chủ dữ liệu và khách hàng trong: gvSIG

Chúng tôi đang chờ đợi sự phát triển của cuộc hành trình này, mà đã là thứ năm quốc tế; trường hợp đó, trong số những thứ khác, đã giành được một sự kiện quảng bá sự tôn trọng xứng đáng. Cuối cùng, các sáng kiến ​​mã nguồn mở nên thúc đẩy hệ thống hóa những kinh nghiệm để giành chiến thắng bền vững và tín đồ người quyết định thực hiện bước nhảy vọt từ các chuyên gia trong nhãn hiệu được các chuyên gia trong công nghệ.

 Έχει ήδη έχει ανακοινωθεί μια προκαταρκτική εκδοχή του τι θα μπορούσε να είναι στην πέμπτη εργαστήρια gvSIG που θα αναπτυχθεί στο Κέντρο Εκδηλώσεων της Βαλένθια, από 2 έως 4 Δεκέμβριος 2009.

Μεγάλο μέρος του παρουσίασε το έργο είναι από την Ισπανία, αν και υπάρχουν κάποιες εμπειρίες από τη Γερμανία, την Ιταλία και εκεί. Καλεί, επίσης, την προσοχή κάποια αμερικανική έργα περιβάλλοντος που προκύπτουν, όπως της Βενεζουέλας γεωχωρικών, και αρχίζει να δείξει κάτι του έργου από γεωγράφοι και οι Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα, η οποία για κάποιο χρονικό διάστημα εργάζονται στην Ονδούρα για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασών.

Είναι δύσκολο να εντοπίσετε περιεχόμενο από το θέμα, επειδή κάποιοι είναι cross. Αλλά, προσπαθώντας να τους καθοδηγήσει στην προσέγγιση που έχει ανακοινωθεί, εδώ είναι οι εμπειρίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια:

Αρχαιολογία Ανάπτυξη σε gvSIG ενός συστήματος για τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς σε μια τοπική διοίκηση: η περίπτωση της Paterna (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i andalusins ​​paisatge a la Serra Calderona (Valencia)

Δήμοι και της δημόσιας διοίκησης gvSIG στην EIEL της επαρχιακής κυβέρνησης της Ποντεβέδρα 

gvSIG στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημοτική Γραμματεία της Πολεοδομίας

gvSIG χρήση και την ανάπτυξη των επεκτάσεων για gvSIG στάνταρ πελάτη για μια υποδομή που βασίζεται σε υπηρεσίες Web GIS (GIS) για την “αυτόνομη επαρχία του Bolzano”

Εξελίξεις στην gvSIG για το σχέδιο εξυγίανσης της Γαλικίας

IDEs Ο πιλότος της Βενεζουέλας portal (GEOVEN) 

Εκτός διάδοση των χωρικών δεδομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανδαλουσίας με gvSIG

gvSIG Συλλογές Διευθυντής πόρων χωρικών

gvSIG και OSGeo στο Google Summer of Code

Περιβάλλον gvSIG εφαρμογή λογισμικού σε μια μελέτη της παρακολούθησης των πυρκαγιών. 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων που βασίζονται στην gvSIG για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών δεικτών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας CAT – Med: Αλλαγή της Μεσογείου μητρόπολη στο χρόνο

Τα πρώτα βήματα της gvSIG στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανδαλουσίας

Meigas. Ένα ελεύθερο περιβάλλον για τη διαχείριση των αποθεμάτων και των δασών στη gvSIG

Εξελίξεις στην gvSIG για τη βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών για το ISF στην Ονδούρα

Εφαρμογή gvSIG ως εναλλακτική λύση για το ιδιοκτησιακό λογισμικό GIS Desktop στο Υπουργείο Υγείας και Περιβάλλοντος, Πόλη του Μονάχου

Κτηματολόγιο και τους δρόμους CAMPUS Project-Land εργαλείο συντήρησης Κτηματολόγιο 

Αίτηση για τη βελτίωση των γνώσεων των Βαλένθια εμπορικού τομέα, και θα επιτρέψει την ανάλυσή της από την εδαφική άποψη.

gvSIGRoads: εφαρμογή για την επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο

Πρακτικές διασταυρώσεις της ποινικής γεωγραφία: εφαρμογή της για την ασφάλεια των πολιτών

OSGeo OpenStreetMap Ισπανία 

gvSIG και OSGeo στο Google Summer of Code

OSGeo και η Hispanical Κεφάλαιο Γλώσσα

Η Tellus έργο. Ένταξη των gvSIG Mobile και Open Mobile είναι για την επεξεργασία και κοινή χρήση απομακρυσμένων δεδομένων GIS

Η γεωργική παραγωγή GIS για τη βελτίωση της Διαχείρισης Ποιότητας και Ελαιόλαδο 

Χάρτες της μεταβλητότητας του κρασιού και της ποιότητας

Εργαστήρια egeomate του Ανάπτυξη gvSIG 2.0 

2η Ημερίδα: gvSIG 3D και κινούμενα σχέδια

GvSIG Mobile Ανάπτυξη

Επέκταση SEXTANTE μέσω της εξ αποστάσεως υπηρεσίες επεξεργασίας WPS και αλγόριθμοι GRASS

Δομικών στοιχείων NavTable, περιήγηση σε όλα τα δεδομένα gvSIG 

Έργο CarThema5 – Tcharting εργαλείο

DielmoOpenLiDAR για LiDAR ποιότητας των δεδομένων ελέγχου adquire στο PNOA έργου.

JPostGIS και υποδοχή για gvSIG

Εφαρμογή της υπηρεσίας πρωτότυπο για χαρτογραφικών συμβόλων

Νέες λειτουργίες για τη θέση με gvSIG Mobile 1.0 με βάση LibLocation.

LiDAR διακομιστή δεδομένων και ο πελάτης είναι σε: gvSIG

Περιμένουμε την εξέλιξη αυτού του ταξιδιού, η οποία είναι ήδη η πέμπτη διεθνώς? Γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, έχει κερδίσει επάξια μια εκδήλωση εκπομπή σεβασμό. Στο τέλος, ανοιχτές πρωτοβουλίες θα πρέπει να προωθήσει συστηματοποιούνται εμπειρίες για να κερδίσει τη βιωσιμότητα και τους θιασώτες που αποφασίζουν να κάνουν το άλμα από τους ειδικούς του εμπορικού σήματος να είναι ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας.

 그것은 이미 12 월 2 ~ 4, 발렌시아 이벤트 센터에서 개발할 다섯 번째 gvSIG 워크샵, 2009 년이 될 수 있는지의 예비 버전을 발표되었습니다 있습니다.

독일, 이탈리아, 거기에서 몇 가지 경험이 있지만 제시된 작품의 대부분은 스페인입니다. 또한주의 베네수엘라 geoportal로 발생하는 몇 가지 미국의 환경 프로젝트를 호출하고 몇 시간 동안 산림 경영 지원 온두라스에서 작업하는 테두리없이 지리학자와 엔지니어 프로젝트의 무언가를 보여주기 시작합니다.

일부는 교차되어 있기 때문에, 주제별로 내용을 찾을 수 어렵습니다. 하지만, 여기에 발표 된 접근 방법을 안내하려고하면 경험, 프리젠 테이션 및 워크샵입니다 :

고고학 지방 행정의 고고 학적 유산의 관리 시스템의 gvSIG의 개발 : 파 테르의 경우 (발렌시아) 

Arqueologia 내가 gvSIG : Poblament 내가 paisatge andalusins​​ 라 세라 갈데로나 (발렌시아)

지방 자치 단체 및 공공 행정 폰테 베드 라의 지방 정부 EIEL에 gvSIG 

지방 행정에 gvSIG

도시 생활의 시립 등록

“볼 차노의 자치 지방”에 대한 웹 서비스 GIS (GIS)을 기반으로 인프라 표준 클라이언트로 gvSIG에 대한 사용 및 확장 개발을 gvSIG

갈리시아 위생 계획에 대한 gvSIG에 개발

십오 일 파일럿 베네수엘라 포털 (GEOVEN) 

gvSIG를 사용하여 안달루시아의 보드에서 공간 데이터의 오프라인 보급

공간 자원의 컬렉션 관리자를 gvSIG

코드의 구글 여름 gvSIG와 OSGeo

환경 화재 감시의 연구에서 소프트웨어 응용 프로그램을 gvSIG. 

유럽​​ 이니셔티브 고양이의 프레임 워크 환경 지표의 계산 gvSIG에 따라 툴킷의 설계 및 개발 – 클럽 메드 : 시간에 지중해 대도시 변경

안달루시아위원회의 환경 의학과 gvSIG의 첫 단계

MEIGAS. gvSIG에 대한 관리 및 산림 인벤토리를위한 무료 환경

온두라스 ISF에 대한 정보 관리의 개선을 위해 gvSIG에 개발

뮌헨의 도시, 보건 및 환경 부서의 독점 데스크탑 GIS 소프트웨어에 대한 대안으로 gvSIG 구현

지적 및 도로 CAMPUS 프로젝트 – 토지 지적 유지 보수 도구 

발렌시아 상업 부문의 지식을 개선하고,보기의 영토 관점에서의 분석을 가능하게하는 응용 프로그램입니다.

gvSIGRoads : 도로와 관련된 데이터의 처리를위한 응용 프로그램

범죄 지리 실제 교차로 : 시민 안전에의 응용

OSGeo OpenStreetMap 스페인 

코드의 구글 여름 gvSIG와 OSGeo

OSGeo와 Hispanical 언어 장

TELLUS 프로젝트. 모바일 및 오픈 모바일 gvSIG 통합 원격 GIS 데이터를 편집 및 공유입니다

농업 생산 품질 관리 및 올리브 오일을 개선하기위한 GIS 

와인 다양성과 품질의지도

egeomate의 워크숍 개발 gvSIG 2.0 

2 차 워크샵 : gvSIG 3D 및 애니메이션

모바일 개발 GvSIG

원격 처리 WPS 서비스와 잔디 알고리즘을 통해 SEXTANTE 확장

데이터 건설 NavTable, gvSIG의 데이터를 통해 검색 

프로젝트 CarThema5 – Tcharting 도구

PNOA 프로젝트 라이다 데이터 품질 관리 adquire에 대한 DielmoOpenLiDAR.

gvSIG에 대한 JPostGIS 및 커넥터

지도 제작 기호에 대한 프로토 타입 서비스의 구현

LibLocation에 따라 모바일 1.0 gvSIG와 위치에 대한 새로운 기능.

라이다 데이터 서버 및 클라이언트에 있습니다 gvSIG

우리는 이미 국제적으로 다섯 번째입니다이 여행의 개발을 기다리고, 다른 것들 사이에, 자격이 존중 브로드 캐스트 이벤트를 얻었습니다,하는 이벤트입니다. 결국, 오픈 소스 이니셔티브는 지속 가능성과 기술의 전문가가 될 수있는 상표의 전문가의 도약을하기로 결정 열애 우승을 체계화 경험을 촉진해야한다.

 यह पहले से ही यह दिसंबर 2 से 4 से, वालेंसिया के घटनाक्रम केंद्र में विकसित करना होगा कि पांचवें gvSIG कार्यशालाओं, 2009 में हो सकता है की एक प्रारंभिक संस्करण की घोषणा कर दी गई है गया है.

जर्मनी, इटली और वहाँ से कुछ अनुभव हैं, हालांकि वहां प्रस्तुत काम का ज्यादा, स्पेन से है. यह भी ध्यान वेनेजुएला geoportal के रूप में उठता है कि कुछ अमेरिकी पर्यावरण परियोजनाओं कहता है, और यह कुछ समय के लिए वन प्रबंधन के समर्थन में होंडुरास में काम कर रहे हैं जो बॉर्डर, बिना भूगोल और इंजीनियर्स से इस परियोजना के कुछ दिखाने के लिए शुरू होता है.

कुछ पार कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय के आधार पर सामग्री का पता लगाने के लिए मुश्किल है. लेकिन, यहां घोषणा की गई है कि दृष्टिकोण में उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए कोशिश कर रहा अनुभव, प्रस्तुतियों और कार्यशालाओं हैं:

पुरातत्व एक स्थानीय प्रशासन में पुरातात्विक विरासत के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली की gvSIG में विकास: Paterna के मामले में (वालेंसिया) 

Arqueologia मैं gvSIG: Poblament मैं paisatge andalusins ​​एक ला सेरा Calderona (वालेंसिया)

नगर पालिकाओं और सार्वजनिक प्रशासन Pontevedra की प्रांतीय सरकार की EIEL में gvSIG 

स्थानीय प्रशासन में gvSIG

Urbanism नगर रजिस्ट्री

“बोलजानो के स्वायत्त प्रांत” के लिए वेब सेवाओं जीआईएस (जीआईएस) के आधार पर एक बुनियादी सुविधाओं के लिए मानक ग्राहक के रूप में gvSIG के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक्सटेंशन के विकास gvSIG

गैलिशिया स्वच्छता योजना के लिए gvSIG पर विकास

इडस पायलट वेनेजुएला पोर्टल (GEOVEN) 

GvSIG उपयोग कर Andalusia के बोर्ड से स्थानिक डेटा का ऑफलाइन प्रसार

स्थानिक संसाधनों के संग्रह प्रबंधक gvSIG

संहिता की गूगल समर में gvSIG और OSGeo

वातावरण आग की निगरानी के एक अध्ययन में सॉफ्टवेयर आवेदन gvSIG. 

यूरोपीय पहल कैट के ढांचे में पर्यावरण संकेतकों की गणना के लिए gvSIG पर आधारित एक टूलकिट का डिजाइन और विकास – मेड: समय में भूमध्य महानगर बदलना

Andalusia के बोर्ड के पर्यावरण विभाग में gvSIG का पहला कदम

MEIGAS. GvSIG पर प्रबंधन और वन सूची के लिए एक मुक्त वातावरण

होंडुरास में ISF के लिए जानकारी प्रबंधन में सुधार के लिए gvSIG पर विकास

म्यूनिख के सिटी, स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग में मालिकाना डेस्कटॉप जीआईएस सॉफ्टवेयर के लिए एक विकल्प के रूप gvSIG क्रियान्वयन

कडेस्टर और सड़कें कैम्पस परियोजना भूमि कडेस्टर अनुरक्षण उपकरण 

वैलेंशियन वाणिज्यिक क्षेत्र के ज्ञान में सुधार, और देखने के क्षेत्रीय बिंदु से अपने विश्लेषण को सक्षम करने के लिए आवेदन.

gvSIGRoads: सड़कों के साथ जुड़े डेटा के उपचार के लिए आवेदन

आपराधिक भूगोल के प्रैक्टिकल चौराहों: नागरिक सुरक्षा के लिए अपने आवेदन

OSGeo OpenStreetMap स्पेन 

संहिता की गूगल समर में gvSIG और OSGeo

OSGeo और Hispanical भाषा अध्याय

TELLUS परियोजना. मोबाइल और ओपन मोबाइल gvSIG की एकता दूरस्थ जीआईएस डेटा संपादन और साझा करने के लिए है

कृषि उत्पादन गुणवत्ता प्रबंधन और जैतून का तेल में सुधार के लिए जीआईएस 

शराब परिवर्तनशीलता और गुणवत्ता के मानचित्र

egeomate की कार्यशालाएं विकास gvSIG 2.0 

2 कार्यशाला: gvSIG 3 डी और एनिमेशन

मोबाइल विकास GvSIG

दूरदराज के प्रसंस्करण WPS सेवाओं और घास एल्गोरिदम के माध्यम से SEXTANTE विस्तार

डाटा निर्माण NavTable, gvSIG में डेटा भर ब्राउज़िंग 

परियोजना CarThema5 – Tcharting उपकरण

PNOA परियोजना में LIDAR का डेटा गुणवत्ता नियंत्रण adquire लिए DielmoOpenLiDAR.

GvSIG लिए JPostGIS और योजक

कार्टोग्राफिक प्रतीकों के लिए प्रोटोटाइप सेवा का क्रियान्वयन

LibLocation के आधार पर मोबाइल 1.0 gvSIG साथ स्थान के लिए नए functionalities.

LIDAR का डेटा सर्वर और ग्राहक में है: gvSIG

हम पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांचवां है जो इस यात्रा के विकास का इंतजार कर रहे हैं, अन्य बातों के अलावा, एक हकदार सम्मान प्रसारण घटना की कमाई की है, कि घटना. अंत में, खुले स्रोत पहल स्थिरता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों होना ट्रेडमार्क में विशेषज्ञों से छलांग करने के लिए तय है जो भक्तों को जीतने के लिए व्यवस्थित अनुभवों को बढ़ावा देना चाहिए.

 Она уже была объявлена ​​предварительная версия того, что это может быть в пятом gvSIG семинары, которые будут развиваться в Events Centre Валенсии, со 2 декабря до 4, 2009.

Большая часть работ, представленных из Испании, хотя есть некоторый опыт из Германии, Италии и там. Он также обращает внимание некоторых американских проектов среде, которые возникают, как венесуэльская геопортала, и он начинает показывать что-то проекта от географов и инженеров без границ, который на некоторое время работают в Гондурасе в поддержку лесопользования.

Трудно найти содержание по темам, поскольку некоторые из них крест. Но, пытаясь направить их в подходе, который был объявлен, вот опытом, презентации и семинары:

Археология Развития в gvSIG системы для управления археологического наследия в местной администрации: случай Paterna (Валенсия) 

Археологический я gvSIG: Poblament я paisatge andalusins ​​La Serra Кальдерона (Валенсия)

Муниципалитеты и государственное управление gvSIG в EIEL правительства провинции Понтеведра 

gvSIG в местной администрации

Реестр муниципальных урбанизма

gvSIG использования и развития расширений для gvSIG как стандартный клиент для инфраструктуры на основе веб-сервисов ГИС (ГИС) для “автономной провинции Больцано”

События на gvSIG плане санитарии для Галиции

IDEs Венесуэльский пилот портал (GEOVEN) 

Offline распространение пространственных данных из Совета Андалусии использованием gvSIG

gvSIG Коллекции менеджер по ресурсам пространственных

gvSIG и OSGeo в Google Summer Кодекса

Окружающая среда gvSIG Программное приложение в изучении мониторинга пожаров. 

Дизайн и разработка инструментария на основе gvSIG для расчета экологических показателей в рамках Европейской инициативы CAT – Med: изменение средиземноморского мегаполис во времени

Первые шаги gvSIG в Департаменте окружающей среды Совета Андалусии

Meigas. Среду для управления запасами и леса на gvSIG

События на gvSIG для улучшения управления информацией для ISF в Гондурасе

Реализация gvSIG в качестве альтернативы для проприетарного программного обеспечения ГИС стола в Министерстве здравоохранения и окружающей среды, Город Мюнхен

Кадастр и дорог Кампуса-земельного кадастра обслуживание инструмента 

Применение для повышения знаний о Валенсии коммерческого сектора, а также включить его анализ с территориальной точки зрения.

gvSIGRoads: применение для лечения данных, связанных с дорогами

Практические пересечениях уголовное географии: его применение к обеспечению безопасности граждан

OSGeo OpenStreetMap Испании 

gvSIG и OSGeo в Google Summer Кодекса

OSGeo и Hispanical Глава языка

Tellus проекта. Интеграция мобильных gvSIG и Open Mobile предназначена для редактирования и совместного использования данных дистанционного ГИС

Сельскохозяйственное производство ГИС для улучшения качества управления и оливковым маслом 

Карты изменчивости и качество вина

egeomate мастерские Развитие gvSIG 2.0 

2-ой семинар: gvSIG 3D и анимации

GvSIG Разработка мобильных

Расширение SEXTANTE через удаленной обработки WPS услуг и трава алгоритмы

Строительство данных NavTable, просмотр через данные в gvSIG 

Проект CarThema5 – Tcharting инструмент

DielmoOpenLiDAR лазерные данные для контроля качества в adquire PNOA проекта.

JPostGIS и разъем для gvSIG

Реализация прототипа сервис для условных знаков

Новые функциональные возможности для расположения gvSIG Mobile 1.0 основана на LibLocation.

Лазерные данные сервера и клиент находится в: gvSIG

Мы ждем развития этого путешествия, которое уже пятый на международном уровне; случае, если, среди прочего, заработал заслуженную событием трансляции уважения. В конце концов, развитие открытого кода должна способствовать систематизировал опыт, чтобы выиграть устойчивости и преданные, которые решили сделать скачок от специалистов в торговую марку, чтобы быть специалисты в области технологий.

 זה כבר הכריז על גרסה ראשונית של מה זה יכול להיות בסדנות gvSIG החמישית שתפתחנה במרכז האירועים של ולנסיה, מדצמבר 2 עד 4, 2009.

חלק גדול מהעבודה המוצגת הנו מספרד, אם כי יש כמה חוויות מגרמניה, איטליה ושם. הוא קורא גם את תשומת הלב של כמה פרויקטי סביבה אמריקאים שעולים, כפי שgeoportal ונצואלה, וזה מתחיל להראות משהו מהפרויקט מגיאוגרפים ומהנדסים ללא גבולות, שבמשך זמן מה עובדים בהונדורס בתמיכה בניהול יער.

זה קשה לאתר תוכן של נושא, משום שחלקם צלב. אבל, מנסה להדריך אותם בגישה שכבר הודיעה, כאן הם חוויות, מצגות וסדנאות:

ארכיאולוגיה פיתוח בgvSIG של מערכת לניהול מורשת הארכיאולוגית בממשל מקומי: המקרה של Paterna (ולנסיה) 

Arqueologia אני gvSIG: Poblament i paisatge andalusins ​​לה סרה Calderona (ולנסיה)

עיריות ומנהל ציבורי gvSIG בEIEL של הממשלה המחוזית של Pontevedra 

gvSIG בממשל המקומי

רישום עירוני של אורבניזם

gvSIG שימוש ופיתוח של הרחבות לgvSIG כלקוח סטנדרטי לתשתית המבוססת על שירותי האינטרנט GIS (GIS) עבור “המחוז האוטונומי של בולצאנו”

התפתחויות בgvSIG לתכנית התברואה גליציה

אידו פורטל ונצואלה הטייס (GEOVEN) 

הפצה מקוונת של נתונים מרחביים ממועצת המנהלים של אנדלוסיה באמצעות gvSIG

gvSIG מנהל אוספים למשאבים מרחביים

gvSIG וOSGeo בקיץ של גוגל קוד

הסביבה gvSIG יישום תוכנה במחקר של ניטור אש. 

עיצוב ופיתוח של ערכת כלים המבוססים על gvSIG לחישוב מדדים סביבתיים במסגרת היוזמה האירופית CAT – מד: שינוי מטרופולין הים תיכוני בזמן

צעדים ראשונים של gvSIG במחלקה לאיכות הסביבה של מועצת המנהלים של אנדלוסיה

MEIGAS. סביבה חופשית לניהול מלאי ויער בgvSIG

התפתחויות בgvSIG לשיפור בניהול המידע עבור הקרן הלאומית למדע בהונדורס

יישום gvSIG כאלטרנטיבה לתוכנות GIS שולחן עבודה קניינית במחלקה לבריאות ואיכות הסביבה, עיר מינכן

קדסטר וכבישים כלי תחזוקת פרויקט קדסטר-ארץ קמפוס 

יישום כדי לשפר את הידע של מגזר המסחרי Valencian, ולאפשר הניתוח שלו מנקודת מבט של הטריטוריאלית.

gvSIGRoads: בקשה לטיפול בנתונים הקשורים כבישים

צמתים מעשיים של גאוגרפיה פלילית: יישומיה לביטחון האזרח

OSGeo OpenStreetMap ספרד 

gvSIG וOSGeo בקיץ של גוגל קוד

OSGeo ופרק שפת Hispanical

פרויקט Tellus. שילוב של gvSIG סלולרית נייד ופתוח לעריכה ושיתוף של נתוני GIS מרחוק

ייצור חקלאי GIS לשיפור ניהול האיכות ושמן זית 

מפות של השתנות ואיכות יין

סדנאות של egeomate פיתוח gvSIG 2.0 

סדנה 2: gvSIG 3D ואנימציות

GvSIG פיתוח נייד

הרחבת SEXTANTE באמצעות שירותי WPS עיבוד מרוחקים ואלגוריתמים GRASS

נתוני בנייה NavTable, גלישה על פני הנתונים בgvSIG 

פרויקט CarThema5 – כלי Tcharting

DielmoOpenLiDAR לאיכות נתוני לידר שליטת adquire בPNOA פרויקט.

JPostGIS ומחבר לgvSIG

יישום שירות אב טיפוס לסמלי קרטוגרפיה

פונקציות חדשות למיקום עם gvSIG נייד 1.0 מבוססים על LibLocation.

לידר שרת נתונים והלקוח הוא ב: gvSIG

אנו ממתינים להתפתחות של המסע הזה, שהוא כבר חמישי בעולם; אירוע זה, בין השאר, זכה לכבוד ראוי לי שידור אירוע. בסופו של הדבר, יוזמות קוד פתוחות צריכים לקדם את החוויות שיטתיות לזכות קיימות וחסידים שמחליטים לעשות את הקפיצה ממומחים בסימן מסחר להיות מומחים בתחום הטכנולוגיה.

 Zaten, Aralık 2’den 4’e, Valencia Etkinlik Merkezi gelişecek beşinci gvSIG atölye, 2009 yılında ne olabilir bir ön sürümünü ilan edilmiştir oldu.

Almanya, İtalya ve oradan bazı deneyimler olmasına rağmen sunulan iş çok, İspanya değil. Ayrıca dikkat Venezüella Geoportal olarak, ortaya çıkan bazı Amerikan çevre projeleri çağırır ve bir süre için orman yönetim desteği Honduras çalışan Sınır olmadan Coğrafyacılar ve Mühendisler gelen projenin bir şey göstermeye başlar.

Bazı çapraz, çünkü, konuya göre içerik bulmak zor. Ancak, burada, ilan edilmiştir yaklaşım onlara rehberlik çalışırken deneyimleri, sunumlar ve atölye çalışmaları şunlardır:

Arkeoloji Bir yerel yönetim arkeolojik mirasın yönetimi için bir sistem gvSIG Gelişme: Paterna durumunda (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valensiya)

Belediyeler ve kamu yönetimi Pontevedra il Hükümeti EIEL içinde gvSIG 

Yerel Yönetim gvSIG

Şehircilik Belediye Kayıt

“Bolzano özerk” için Web hizmetleri CBS (CBS) dayalı bir altyapı için standart müşteri olarak gvSIG için kullanımı ve uzantıları geliştirilmesi gvSIG

Galicia sağlık planı için gvSIG Gelişmeler

IDE Pilot Venezüella portalı (GEOVEN) 

GvSIG kullanarak Endülüs Kurulu mekansal veri Çevrimdışı dağıtımı

mekansal kaynaklar için Koleksiyonlar Yöneticisi gvSIG

Kanunu Google Yaz gvSIG ve OSGeo

Çevre yangın izleme bir çalışmada Yazılım uygulaması gvSIG. 

Avrupa girişimi CAT çerçevesinde çevresel göstergelerin hesaplanması için gvSIG dayalı bir araç tasarımı ve geliştirme – Med: zaman içinde Akdeniz metropol değiştirme

Endülüs Kurulu çevre Bölümü’nde gvSIG ilk adımları

Meigas. GvSIG üzerinde yönetimi ve orman envanteri için ücretsiz bir ortam

Honduras ISF için bilgi yönetimi iyileşme için gvSIG Gelişmeler

Münih Şehir, Sağlık ve Çevre Bölümü’nde özel Masaüstü CBS yazılımı için alternatif olarak gvSIG Uygulama

Kadastro ve yollar KAMPÜS Proje-Kara Kadastro Bakım Aracı 

Valencia ticari sektörünün bilgilerini geliştirmek ve bakış toprak açısından da analiz sağlamak için uygulama.

gvSIGRoads: yollar ile ilişkili verileri tedavisi için uygulama

Ceza coğrafya pratik kavşaklar: vatandaş güvenlik uygulaması

OSGeo OpenStreetMap İspanya 

Kanunu Google Yaz gvSIG ve OSGeo

OSGeo ve Hispanical Dil Bölüm

Tellus proje. Mobil ve Açık mobil gvSIG entegrasyonu uzaktan GIS veri düzenlemek ve paylaşmak için IS

Tarımsal üretim Kalite Yönetimi ve Zeytinyağı geliştirmek için CBS 

Şarap değişkenlik ve kalite Haritalar

egeomate Atölyeleri Geliştirme gvSIG 2.0 

2. Çalıştay: gvSIG 3D ve animasyonlar

Mobil Geliştirme gvSIG

Uzaktan işleme WPS hizmetleri ve ÇİM algoritmaları ile SEXTANTE genişletilmesi

Veri İnşaat NavTable, gvSIG verileri üzerinde gezen 

Proje CarThema5 – Tcharting aracı

PNOA projede Lidar veri kalitesi kontrolü adquire için DielmoOpenLiDAR.

GvSIG için JPostGIS ve konektörü

Kartografik semboller için prototip hizmet uygulanması

LibLocation dayalı Mobile 1.0 gvSIG ile yer için yeni işlevler.

Lidar veri Sunucu ve istemci olduğunu: gvSIG

Biz zaten uluslararası beşinci olan bu yolculuk, gelişimi bekliyor, diğer şeyler arasında, hak ettiği saygı broadcast olayı kazanmıştır, bu olay. Sonunda, açık kaynak girişimleri sürdürülebilirlik ve teknoloji uzmanları olmak marka uzman sıçrama yapmaya karar hayranları kazanmak için sistematik deneyimleri teşvik etmelidir.

 Het is al is aangekondigd een voorlopige versie van wat het zou kunnen zijn in de vijfde gvSIG workshops die zich zal ontwikkelen in de Events Centre van Valencia, van 02-04 december 2009.

Veel van het werk wordt gepresenteerd is uit Spanje, hoewel er ook enkele ervaringen uit Duitsland, Italië en daar. Het vraagt ​​ook aandacht sommige Amerikaanse milieu-projecten die zich voordoen, zoals de Venezolaanse geoportaal, en het begint om iets van het project van geografen en ingenieurs zien zonder Grenzen, die al enige tijd werkzaam zijn in Honduras in bosbeheer te ondersteunen.

Het is moeilijk om de inhoud op onderwerp vinden, want sommige zijn kruis. Maar, proberen ze te begeleiden in de aanpak die is aangekondigd, hier zijn de ervaringen, presentaties en workshops:

Archeologie Ontwikkeling in gvSIG van een systeem voor het beheer van het archeologisch erfgoed in een lokaal bestuur: het geval van Paterna (Valencia) 

Arqueologia i gvSIG: Poblament i paisatge andalusins ​​a la Serra Calderona (Valencia)

Gemeenten en het openbaar bestuur gvSIG in de EIEL van de provinciale regering van Pontevedra 

gvSIG in het lokale bestuur

Gemeentelijke griffie van Stedenbouw

gvSIG gebruik en de ontwikkeling van extensies voor gvSIG als standaard client voor een infrastructuur gebaseerd op webservices GIS (GIS) voor de “autonome provincie Bolzano”

Ontwikkelingen op gvSIG voor Galicië saneringsplan

IDE De pilot Venezolaanse portal (GEOVEN) 

Offline verspreiding van ruimtelijke gegevens uit de Raad van Andalusië met gvSIG

gvSIG Collecties Manager voor ruimtelijke middelen

gvSIG en OSGeo in de Google Summer of Code

Milieu gvSIG Software toepassing in een studie van de brand monitoring. 

Ontwerp en ontwikkeling van een toolkit gebaseerd op gvSIG voor de berekening van milieu-indicatoren in het kader van het Europees initiatief CAT – Med: Het veranderen van de mediterrane metropool in de tijd

Eerste stappen van gvSIG in de afdeling milieu van de raad van Andalusië

Meigas. Een vrije omgeving voor het beheer en bosinventaris op gvSIG

Ontwikkelingen op gvSIG voor de verbetering van het beheer van informatie voor de ISF in Honduras

Uitvoering gvSIG als alternatief voor proprietary Desktop GIS-software in het ministerie van Volksgezondheid en Milieu, stad München

Kadaster en wegen CAMPUS Project-Land Kadaster Maintenance Tool 

Toepassing van de kennis van Valencia commerciële sector te verbeteren, en stellen haar analyse van de territoriale oogpunt.

gvSIGRoads: toepassing voor de behandeling van gegevens in verband met wegen

Praktische snijpunten van criminele geografie: de toepassing ervan op de veiligheid van de burger

OSGeo OpenStreetMap Spanje 

gvSIG en OSGeo in de Google Summer of Code

OSGeo en de Hispanical Taal Hoofdstuk

De Tellus project. Integratie van gvSIG Mobile en Open mobiele IS voor remote GIS-data bewerken en delen

Landbouwproductie GIS voor de verbetering van de kwaliteit van bestuur en olijfolie 

Kaarten van wijn variabiliteit en kwaliteit

egeomate’s Workshops Ontwikkeling gvSIG 2.0 

2 Workshop: gvSIG 3D en animaties

GvSIG Mobile Development

Uitbreiden sextante door afgelegen processing WPS diensten en algoritmen GRAS

Gegevens Bouw NavTable, browsen over de gegevens in gvSIG 

Project CarThema5 – Tcharting gereedschap

DielmoOpenLiDAR voor LiDAR data kwaliteitscontrole adquire in PNOA project.

JPostGIS en de aansluiting voor gvSIG

Implementatie van prototype service voor cartografische symbolen

Nieuwe functionaliteiten voor de locatie met gvSIG Mobile 1.0 gebaseerd op LibLocation.

LiDAR data-server en de client is in: gvSIG

We zijn in afwachting van de ontwikkeling van deze reis, die reeds de vijfde internationaal, gebeurtenis die, onder andere, heeft een verdiende respect uitgezonden gebeurtenis verdiend. Op het einde, moet open source initiatieven gesystematiseerde ervaringen bevorderen van duurzaamheid en toegewijden die besluiten om de sprong van specialisten in het merkenrecht aan specialisten in technologie te winnen.

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply