Kostenlose gvSIG CourseFree gvSIG CourseCurso de gvSIG livreCurso de gvSIG GratisCours de gvSIG gratuitCurs gvSIG gratuitCorso gvSIG liberoدورة gvSIG مجانا無料gvSIGコース免费的gvSIG课程Fri gvSIG CourseDarmowy kurs gvSIGMiễn phí gvSIG khóa họcΔωρεάν Μαθημάτων gvSIG무료 gvSIG 코스मुफ्त gvSIG कोर्सБесплатный курс gvSIGקורס gvSIG חינםÜcretsiz gvSIG DersGratis gvSIG Course

Mit großer Zufriedenheit erweitern wir die Möglichkeit, die von CONTEFO wurde für die Anwendung von 10 freien gvSIG angebotenen Kurse.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO in Zusammenarbeit mit gvSIG Verband bietet eine Förderung der zehn kostenlose Kurse für Benutzer-Ebene. Dieser Kurs entspricht “Benutzerebene“Zertifizierung Route mit 60 Stunden Dauer für 6 Wochen in e-Learning-Format.

Es wird eine private Lotterie unter allen akzeptiert Anwendungen. Um sicherzustellen, dass Ihr Antrag genehmigt wird, müssen Sie in der Eingabemaske die in erscheinen füllen www.contefo.com / novedades oder www.contefo.com / moodle.

Der Antragseingang wird am 13. März 2011 abgeschlossen sein.

Der Kurs wird am 18. März 2011 beginnen.

Die Kurse Registerkarten stehen im

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Der Zweck dieser Aktion ist für die Studierenden Kurse “Qualität durch CONTEFO angeboten auszuwerten, um, weil ihre Qualität ist der Grundstein, auf dem Unternehmen die Ausbildung integriert ist. Dafür auf Kurs zu Beginn, wird preisgekrönten Schüler erforderlich, um eine Umfrage auf Kurs Erwartungen und eine zweite Qualität Umfrage natürlich das Ende verpflichten werden.

Zu diesem Zeitpunkt Einschreibung in Online gvSIG – Desktop-Bildung-Route wird permanent offen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosung.

Contefo Team. Technology Consulting und Schulung.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 With great satisfaction we extend the opportunity that has been offered by CONTEFO for the application of 10 free gvSIG courses.

clip_image001

CONTEFO in collaboration with gvSIG Association offers a promotion of ten free courses for user level. This course corresponds to “User level” certification route with 60 hours duration for 6 weeks in e-learning format.

There will be a private lottery among all accepted applications. To ensure that your request is approved you must fill in the entry form which appear in www.contefo.com/novedades or www.contefo.com/moodle.

Receipt of applications will be completed on March 13, 2011.

The course will begin on March 18, 2011.

The courses tabs are available in

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

The purpose of this promotion is for students to evaluate courses’ quality offered by CONTEFO, because their quality is the cornerstone on which is built company’s training. For this, at course’s beginning, award-winning student will be required to undertake a survey on course expectations and a second quality survey at course’s end.

At this time enrollment in online gvSIG – Desktop formation -route will be open permanently.

We wish you good luck in the lottery.

Contefo team. Technology Consulting and Training.

www.contefo.com
www.contefo.com/moodleCom grande satisfação que estendemos a oportunidade que foi oferecida pela CONTEFO para a aplicação de 10 cursos gvSIG livres.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO em colaboração com a Associação gvSIG oferece uma promoção de dez cursos gratuitos para o nível de usuário. Este curso corresponde a “Nível de usuário“Rota de certificação com duração de 60 horas, durante 6 semanas em formato e-learning.

Haverá uma loteria privada entre todos os aplicativos aceitos. Para garantir que seu pedido seja aprovado, você deve preencher o formulário de inscrição que aparecem em www.contefo.com / novedades ou www.contefo.com / moodle.

Recepção das candidaturas será concluída em 13 de março de 2011.

O curso terá início em 18 de março de 2011.

As guias de cursos estão disponíveis em

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

O objetivo desta promoção é para os alunos para avaliar a qualidade dos cursos oferecidos pela CONTEFO, porque a sua qualidade é a pedra angular sobre a qual se constrói a formação da empresa. Para isso, no início do curso, o estudante premiado será obrigado a realizar uma pesquisa sobre as expectativas do curso e um exame de segunda qualidade no final do curso.

Neste tempo de inscrição on-line em gvSIG – Desktop formação de rota estará aberta permanentemente.

Desejamos-lhe boa sorte na loteria.

Equipe Contefo. Consultoria em Tecnologia e Treinamento.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Con gran satisfacción les extendemos la oportunidad que se ha ofrecido por CONTEFO para la aplicación de 10 cursos de gvSIG libres.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO en colaboración con la Asociación gvSIG ofrece una promoción de diez cursos gratuitos a nivel de usuario. Este curso corresponde al “Nivel de usuario“Ruta de certificación de 60 horas de duración de 6 semanas en formato de e-learning.

Habrá una lotería privada entre todas las solicitudes aceptadas. Para asegurarse de que se apruebe su solicitud, usted debe llenar el formulario de inscripción que aparece enwww.contefo.com / novedades o www.contefo.com / moodle.

Recepción de las solicitudes finalizará el 13 de marzo de 2011.

El curso comenzará el 18 de marzo de 2011.

Las fichas de cursos están disponibles en

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

El objetivo de esta promoción es que los alumnos evalúen la calidad de los cursos ofrecidos por CONTEFO ‘, porque su calidad es la piedra angular sobre la que se construye la formación de la empresa. Para ello, al inicio del curso, se requerirá estudiante premiado a cabo un estudio sobre las expectativas del curso y una segunda encuesta de calidad al final del curso.

En este momento la inscripción en línea gvSIG – Escritorio formación ruta estará abierta de forma permanente.

Le deseamos buena suerte en la lotería.

Equipo Contefo. Consultoría Tecnológica y Formación.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 C’est avec une grande satisfaction que nous étendons l’occasion qui a été offerte par CONTEFO pour l’application des 10 cours de gvSIG libres.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO en collaboration avec gvSIG Association offre une promotion de dix cours gratuitspour le niveau de l’utilisateur. Ce cours correspond au “niveau de l’utilisateur“Route certification avec 60 heures Durée de 6 semaines en format e-learning.

Il y aura un tirage au sort parmi tous les privés demandes acceptées. Pour vous assurer que votre demande est approuvée, vous devez remplir le formulaire d’inscription qui figure danswww.contefo.com / novedades ou www.contefo.com / moodle.

La réception des demandes sera achevé le 13 Mars 2011.

Le cours débutera le 18 Mars 2011.

Les onglets des cours sont disponibles en

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Le but de cette promotion est pour les étudiants d’évaluer la qualité des cours offerts par des CONTEFO, car leur qualité est la pierre angulaire sur laquelle est construite la formation de l’entreprise. Pour cela, au début du cours, l’étudiant primé sera nécessaire de procéder à une enquête sur les attentes du cours et une deuxième enquête sur la qualité à la fin de cours.

A ce moment l’inscription dans gvSIG en ligne – Bureau formation route sera ouverte en permanence.

Nous vous souhaitons bonne chance à la loterie.

Équipe Contefo. Conseil de technologie et de formation.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Cu mare satisfacție am extinde oportunitatea care a fost oferit de către CONTEFO pentru aplicarea a 10 de cursuri gvSIG gratuite.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO în colaborare cu Asociația gvSIG oferă o promovare de zece cursuri gratuite pentru nivel de utilizator. Acest curs corespunde “Nivel de utilizator“Ruta certificării, cu durata de 60 de ore timp de 6 săptămâni, în format e-learning.

Nu va fi o loterie privat între toate aplicațiile acceptate. Pentru a se asigura că cererea dumneavoastră este aprobată, trebuie să completați formularul de înscriere, care apar înwww.contefo.com / Novedades sau www.contefo.com / moodle.

Primirea candidaturilor va fi finalizată la 13 martie 2011.

Cursul va începe pe 18 martie 2011.

Filele cursuri sunt disponibile în

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Scopul acestei promoții este pentru elevii de a evalua calitatea cursurilor oferite de CONTEFO, deoarece calitatea lor este piatra de temelie pe care este construită formarea companiei. Pentru aceasta, la începutul cursului, studentul premiat vor fi obligate să efectueze un studiu privind asteptarile de curs și un sondaj al doilea calitate la finalul cursului.

În acest moment înscrierea în gvSIG online – Desktop formarea de-rută va fi deschis permanent.

Va dorim mult noroc la loterie.

Echipa Contefo. Tehnologie Consultanta si Training.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Con grande soddisfazione abbiamo esteso l’opportunità che è stata offerta dal CONTEFO per l’applicazione di 10 corsi gvSIG gratuiti.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO in collaborazione con l’Associazione gvSIG offre una promozione dieci corsi gratuitiper livello utente. Il corso corrisponde a “Livello utente“Percorso di certificazione con 60 ore durata di 6 settimane in formato e-learning.

Ci sarà una lotteria privata tra tutte domande accettate. Per garantire che la vostra richiesta è approvata è necessario compilare il modulo di iscrizione che appare in www.contefo.com / Novedades oppure www.contefo.com / moodle.

Ricevimento delle domande si concluderà il 13 marzo 2011.

Il corso avrà inizio il 18 marzo 2011.

I corsi sono disponibili le schede di

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Lo scopo di questa promozione è rivolto agli studenti di valutare la qualità corsi ‘offerta dal CONTEFO, perché la loro qualità è la pietra angolare su cui è costruita la formazione aziendale. Per questo, a inizio del corso, premiato studente sarà richiesto di effettuare un sondaggio sulle aspettative del corso e di un sondaggio secondo la qualità alla fine del corso.

In questo momento l’iscrizione in gvSIG on line – Desktop formazione-percorso sarà aperto in modo permanente.

Vi auguriamo buona fortuna nella lotteria.

Squadra Contefo. Tecnologia di consulenza e formazione.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 بارتياح كبير نتقدم الفرصة التي قد تقدمها CONTEFO لتطبيق 10 دورات مجانية gvSIG.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO بالتعاون مع جمعية gvSIG يقدم تعزيز عشر دورات مجانية للمستوى المستخدم. هذا بالطبع يتوافق مع “مستوى المستخدم“الطريق شهادة مع مدة 60 ساعة لمدة 6 أسابيع في شكل التعلم الإلكتروني.

سيكون هناك اليانصيب الخاص بين جميع الطلبات المقبولة. لضمان أن تتم الموافقة على طلبك يجب عليك ملء استمارة دخول والتي تظهر فيwww.contefo.com / novedades أو www.contefo.com / موودل.

سيتم الانتهاء من استلام الطلبات في 13 مارس 2011.

وسوف تبدأ الدورة في 18 مارس 2011.

هي علامات التبويب الدورات المتاحة في

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

والغرض من هذا العرض هو للطلاب لتقييم جودة الدورات ‘التي تقدمها CONTEFO، بسبب جودتها هي حجر الزاوية الذي تقوم عليه تدريب الشركة. لهذا، في بداية الدورة، وسوف تكون هناك حاجة الطالب الحائز على جائزة لإجراء مسح على التوقعات بالطبع ومسح نوعية ثانية في نهاية الدورة على.

في هذا الوقت في الالتحاق gvSIG على الانترنت – سطح المكتب تشكيل مسار سيكون مفتوحا بشكل دائم.

نتمنى لكم حظا سعيدا في اليانصيب.

فريق Contefo. الاستشارات التقنية والتدريب.

www.contefo.com
www.contefo.com / موودل

 大満足で、私たちは10の無料gvSIGコースのアプリケーション用CONTEFOによって提供された機会を広げる。

clip image0012 Free gvSIG Course

gvSIG協会と共同でCONTEFOでのプロモーションを提供しています 10無料のコース ユーザレベルである。 このコースは、 “に対応ユーザーレベルe-ラーニング形式での6週間のために60時間の持続期間を持つ “認定ルート。

すべて受け入れアプリケーション間でプライベート抽選があります。 あなたのリクエストが承認されていることを確認するには、に表示される入力フォームに記入しなければなりません www.contefo.com / novedadesまたは www.contefo.com / Moodleの.

アプリケーションの領収書は2011年3月13日に完了する予定です。

コー​​スは2011年3月18日に開始されます。

コー​​スタブがでご利用いただけます

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

学生はCONTEFOが提供するコースの品質を評価するために、その品質は、同社の研修を構築するための基礎となるものですので、このプロモーションの目的は、です。 このためには、当然の冒頭で、受賞歴のある学生はもちろんの期待に関する調査、コースの端部に第2の品質調査に着手する必要があります。

オンラインgvSIGで、この時点で登録 – 形成 – ルートDesktopが永久に開放される。

私たちはあなたの宝くじで幸運をお祈りしております。

Contefoチーム。 技術コンサルティングとトレーニング。

www.contefo.com
www.contefo.com / Moodleの

 非常满意,我们的机会已经由CONTEFO提供的应用程序的10个免费的gvSIG课程延伸。

clip image0012 Free gvSIG Course

gvSIG协会合作,提供了一个促进CONTEFO 10个免费课程 用户级别。 这当然相当于“用户级别“认证路由60小时持续时间为6周,电子学习形式。

所有被接受的应用程序之间会有一个私彩。 为了确保您的申请被批准,你必须填写报名表出现在www.contefo.com /消息报 或 www.contefo.com / Moodle的.

收到申请将于2011年3月13日完成。

该课程将于2011年3月18日开始。

“课程”选项卡可在

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

此次促销活动的目的,是对学生评价课程的质量提供CONTEFO,因为他们的质量是企业的基石,这是建立公司的培训。 对于这一点,在过程的开始,获奖的学生将被要求对课程的期望进行一次调查和第二次质量调查过程结束。

在此报名时间在网上的gvSIG – 桌面平整路线将永久开放。

我们祝你好运彩票。

Contefo队。 技术咨询和培训。

www.contefo.com
www.contefo.com / Moodle的

 Med stor tillfredsställelse vi förlänga möjligheten som har erbjudits av CONTEFO för tillämpningen av 10 fria gvSIG kurser.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO i samarbete med gvSIG Association erbjuder ett främjande av tio fria kurser för användarnivå. Denna kurs motsvarar “Användare nivå“Certifiering rutt med 60 timmars duration under 6 veckor i e-learning-format.

Det kommer att finnas en privat lotteri bland alla beviljade ansökningar. För att säkerställa att din ansökan blir godkänd måste du fylla i anmälningsformuläret som återfinns i www.contefo.com / Novedades eller www.contefo.com / moodle.

Mottagandet av ansökningarna kommer att slutföras den 13 mars 2011.

Kursen startar den 18 mars 2011.

De kurser flikar finns i

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Syftet med denna kampanj är att studenten skall utvärdera kursernas kvalitet som erbjuds av CONTEFO, eftersom deras kvalitet är hörnstenen som bygger företagets utbildning. För detta, vid kursens början, kommer prisbelönta studerande vara skyldig att genomföra en undersökning på kurs förväntningar och en andra kvalitetsundersökning vid kursens slut.

Vid denna tidpunkt inskrivning i nätet gvSIG – Desktop formation-sträckan kommer att vara öppen permanent.

Vi önskar dig lycka till i lotteriet.

Contefo laget. Technology Consulting and Training.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Z wielką satysfakcją możemy rozszerzyć możliwości, które zostały złożone przez CONTEFO stosowania 10 bezpłatnych kursów gvSIG.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO we współpracy z gvSIG Stowarzyszenie oferuje promocji dziesięć darmowych kursówna poziomie użytkownika. Kurs ten odpowiada “Poziom użytkownika“Trasa certyfikacji z 60 czas trwania godziny do 6 tygodni w formie e-learningu.

Nie będzie prywatnych loterii wśród wszystkich przyjętych wniosków. Aby upewnić się, że wniosek został zatwierdzony, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który pojawia się w www.contefo.com / Novedades lub www.contefo.com / moodle.

Przyjmowanie wniosków zakończy się 13 marca 2011 roku.

Kurs rozpocznie się w dniu 18 marca 2011 roku.

Kursy dostępne są zakładki

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Celem promocji jest dla studentów do oceny jakości kursów oferowanych przez CONTEFO “, ponieważ ich jakość jest podstawą, na której opiera się firmy szkolenia. Z tego, co oczywiście w początku, wielokrotnie nagradzany uczeń będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania na temat oczekiwań kursu i drugiego badania jakości w kursie na koniec.

W tym wpisie czasu w internetowym gvSIG – desktop tworzenie-trasy będą otwarte na stałe.

Życzymy powodzenia w losowaniu.

Zespół Contefo. Doradztwo technologiczne i szkolenia.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Với sự hài lòng tuyệt vời chúng tôi mở rộng các cơ hội đã được cung cấp bởi CONTEFO cho các ứng dụng của 10 khóa học miễn phí gvSIG.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO phối hợp với Hiệp hội gvSIG cung cấp chương trình khuyến mãi của mười miễn phí các khóa học cho người dùng cấp. Tất nhiên điều này tương ứng với “Mức độ sử dụng“Tuyến đường với thời gian 60 giờ trong 6 tuần trong định dạng e-learning chứng nhận.

Sẽ có một cuộc bốc thăm tin trong số tất cả các ứng dụng được chấp nhận. Để đảm bảo rằng yêu cầu của bạn được chấp nhận, bạn phải điền vào mẫu đăng ký xuất hiện trong www.contefo.com / Novedades hoặc www.contefo.com / moodle.

Nhận đơn sẽ được hoàn thành vào ngày 13 tháng 3 năm 2011.

Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 18, 2011.

Các tab khóa học có sẵn trong

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Mục đích của chương trình khuyến mãi dành cho sinh viên để đánh giá chất lượng các khóa học “được cung cấp bởi CONTEFO, bởi vì chất lượng của họ là nền tảng mà trên đó được xây dựng đào tạo của công ty. Đối với điều này, ngay từ đầu khóa học của, sinh viên đoạt giải thưởng sẽ được yêu cầu để thực hiện một cuộc khảo sát trên mong đợi của khóa học và một cuộc khảo sát chất lượng thứ hai vào cuối khóa học của.

Tại thời điểm này ghi danh trong gvSIG trực tuyến – máy tính để bàn hình thành tuyến đường sẽ được mở vĩnh viễn.

Chúng tôi chúc bạn may mắn trong xổ số.

Đội Contefo. Tư vấn Công nghệ và Đào tạo.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Με μεγάλη ικανοποίηση επεκτείνουμε τη δυνατότητα που έχει προσφερθεί από CONTEFO για την εφαρμογή των 10 δωρεάν μαθήματα gvSIG.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO σε συνεργασία με gvSIG σύνδεσης προσφέρει μια προώθηση της δέκα δωρεάν μαθήματα για το επίπεδο των χρηστών. Το μάθημα αντιστοιχεί σε “Επίπεδο χρήστη“Διαδρομή πιστοποίησης διάρκειας 60 ωρών για 6 εβδομάδες σε μορφή e-learning.

Θα υπάρξει μια ιδιωτική κλήρωση μεταξύ όλων αιτήσεις που έγιναν δεκτές. Για να εξασφαλιστεί ότι το αίτημά σας εγκριθεί θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που εμφανίζονται στηνwww.contefo.com / novedades ή www.contefo.com / moodle.

Παραλαβή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου, 2011.

Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου, 2011.

Οι καρτέλες μαθημάτων είναι διαθέσιμα σε

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Ο σκοπός αυτής της προσφοράς είναι για τους μαθητές να αξιολογήσουν την ποιότητα μαθημάτων που προσφέρονται από CONTEFO, γιατί η ποιότητά τους είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στο οποίο είναι χτισμένο κατάρτιση της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, στην αρχή μαθήματος, βραβευμένο φοιτητής θα πρέπει να προβεί σε έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες πορεία και μια δεύτερη έρευνα ποιότητας στο τέλος του μαθήματος.

Σε αυτή την ώρα εγγραφής σε απευθείας σύνδεση gvSIG – Desktop σχηματισμό διαδρομή θα είναι μόνιμα ανοικτές.

Σας ευχόμαστε καλή τύχη στην κλήρωση.

Contefo ομάδα. Consulting Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 큰 만족으로 우리는 10 무료 gvSIG 과정의 응용 프로그램에 대한 CONTEFO에서 제공 한 기회를 확장합니다.

clip image0012 Free gvSIG Course

gvSIG 협회와 공동으로 CONTEFO의 프로모션을 제공합니다 열 무료 강좌 사용자 수준. 이 과정은 “에 해당사용자 수준e-러닝 형식으로 6 주 동안 60 시간 지속 시간 “인증 경로.

모두 사용할 응용 프로그램간에 개인 추첨이있을 것이다. 요청이 승인되었는지 확인하려면에 표시되는 항목 양식을 작성해야합니다 www.contefo.com / novedades 또는 www.contefo.com / 무.

응용 프로그램의 접수는 2011 년 3 월 13 일 완료됩니다.

물론 3 월 18 일에 시작됩니다.

코스 탭에서 사용할 수 있습니다

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

질은 회사의 교육을 구축하는 초석이기 때문에 학생들이 CONTEFO에서 제공하는 교육 과정의 품질을 평가하기 위해 본 행사의 목적이다. 이를 위해 과정의 시작 부분에서 수상 경력이있는 학생은 물론 기대에 조사 및 과정의 끝에서 두 번째로 품질 설문 조사를 수행해야합니다.

온라인 gvSIG이 시간 등록시 – 데스크톱 형성 – 노선은 영구적으로 열려있을 것입니다.

우리는 당신에게 복권의 행운을 기원합니다.

Contefo 팀. 기술 컨설팅 및 교육.

www.contefo.com
www.contefo.com / 무

 महान संतुष्टि के साथ हम 10 मुक्त gvSIG पाठ्यक्रमों के आवेदन के लिए CONTEFO से पेशकश की गई है कि अवसर का विस्तार.

clip image0012 Free gvSIG Course

GvSIG एसोसिएशन के सहयोग से CONTEFO की एक पदोन्नति प्रदान करता है दस नि: शुल्क पाठ्यक्रमउपयोगकर्ता स्तर के लिए. इस कोर्स “से मेल खाती हैउपयोगकर्ता का स्तरई सीखने प्रारूप में 6 सप्ताह के लिए 60 घंटे की अवधि के साथ “प्रमाणीकरण मार्ग.

सभी स्वीकार अनुप्रयोगों के बीच एक निजी लॉटरी की जाएगी. आपके अनुरोध को मंजूरी दे दी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आप में दिखाई देते हैं, जो प्रवेश फार्म में भरना होगा www.contefo.com / Novedades याwww.contefo.com / Moodle.

आवेदनों की प्राप्ति के 13 मार्च, 2011 को पूरा हो जाएगा.

बेशक 18 मार्च 2011 को शुरू हो जाएगा.

पाठ्यक्रम टैब में उपलब्ध हैं

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

उनकी गुणवत्ता कंपनी के प्रशिक्षण बनाया गया है जिस पर आधारशिला है क्योंकि छात्रों, CONTEFO द्वारा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस प्रचार का उद्देश्य है. इसके लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत में, पुरस्कार विजेता छात्र कोर्स की उम्मीदों पर एक सर्वेक्षण और पाठ्यक्रम के अंत में एक दूसरे गुणवत्ता सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए आवश्यक हो जाएगा.

ऑनलाइन gvSIG में इस बार नामांकन में – डेस्कटॉप गठन के मार्ग स्थायी रूप से खुला हो जाएगा.

हम आप लॉटरी में अच्छी किस्मत की कामना करते हैं.

Contefo टीम. प्रौद्योगिकी परामर्श और प्रशिक्षण.

www.contefo.com
www.contefo.com / Moodle

 С большим удовлетворением мы расширим возможности, что была предложена CONTEFO для применения 10 бесплатных курсах gvSIG.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO в сотрудничестве с Ассоциацией gvSIG предлагает продвижение десять бесплатные курсы на уровне пользователя. Этот курс соответствует “Уровень пользователя“Сертификация маршрут с 60 часов продолжительности в течение 6 недель в области электронного обучения формате.

Там будет личное лотерее между всеми приложениями принимаются. Чтобы убедиться, что ваш запрос будет одобрен, необходимо заполнить бланк заявки, которые появляются вwww.contefo.com / Novedades или www.contefo.com / Moodle.

Прием заявок будет завершен 13 марта 2011 года.

Курс начнется 18 марта 2011 года.

Курсы вкладки доступны в

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Целью данной акции для студентов, чтобы оценить качество курсов “, предлагаемые CONTEFO, потому что их качество является краеугольным камнем, на котором построен обучения компании. Для этого в начале курса, наградами студент должен будет провести обследование на курсе ожиданий и второго обследования качества в конце курса.

На этот раз заявки на участие в онлайн gvSIG – Desktop формирования маршрута будет открыт постоянно.

Мы желаем Вам удачи в лотерее.

Contefo команды. Консалтинг технологий и подготовки кадров.

www.contefo.com
www.contefo.com / Moodle

 בסיפוק רב אנו מרחיבים את ההזדמנות שהוצעה על ידי CONTEFO ליישום של 10 קורסי gvSIG חינם.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO בשיתוף פעולה עם אגודת gvSIG מציע קידום של עשרה קורסים חינם לרמת משתמש. קורס זה הקביל ל “רמת משתמש“מסלול הסמכה עם שעות משך 60 במשך 6 שבועות בפורמט e-learning.

יהיה הגרלה בין כל היישומים פרטיים המקובלים. כדי להבטיח שתאושר בקשתך עליך למלא את טופס הכניסה המופיעים בwww.contefo.com / novedades או www.contefo.com / Moodle.

קבלת בקשות תושלם ב -13 במרץ, 2011.

הקורס יתחיל ב -18 במרץ, 2011.

כרטיסיות הקורסים זמינות

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

מטרתו של מבצע זה היא לתלמידים להעריך איכות “קורסים המוצעת על ידי CONTEFO, בגלל האיכות שלהם היא אבן הפינה שעליה נבנתה ההכשרה של החברה. לשם כך, בתחילתו של הקורס, תלמיד עטור פרסים יידרש לבצע סקר ציפיות בקורס וסקר איכות שנייה בסוף הקורס.

בזמן ההרשמה הפעם בgvSIG המקוון – היווצרות-תוואי שולחן עבודה יהיה פתוח באופן קבוע.

אנו מאחלים לך מזל טוב בהגרלה.

צוות Contefo. ייעוץ טכנולוגי והדרכה.

www.contefo.com
www.contefo.com / Moodle

 Büyük memnuniyet ile, 10 ücretsiz gvSIG derslerin uygulanması için CONTEFO tarafından sunulmuştur fırsat uzatmak.

clip image0012 Free gvSIG Course

GvSIG Derneği ile işbirliği içinde CONTEFO bir promosyon sunuyor on ücretsiz kurslar kullanıcı seviyesi için. Bu ders “karşılık gelirKullanıcı düzeyiE-öğrenme formatında 6 hafta 60 saat süre ile “sertifika yol.

Kabul edilen tüm uygulamalar arasında özel bir piyango olacak. İsteğiniz kabul sağlamak için görünür giriş formu doldurmanız gerekir www.contefo.com / Novedades veya www.contefo.com / moodle.

Başvurular 13 Mart 2011 tarihinde tamamlanacaktır.

Tabii 18 Mart 2011 tarihinde başlayacak.

Kurslar sekmeler mevcuttur

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Kalite şirketin eğitim üzerine inşa edildiği temel taşı olduğu için öğrenciler, CONTEFO tarafından sunulan dersler ‘kalitesini değerlendirmek için bu tanıtım amacı budur. Bunun için, dersin başında, ödüllü öğrenci ders beklentileri bir anket ve dersin sonunda ikinci kalite anket üstlenmek için gerekli olacaktır.

Online gvSIG bu kez kayıt bakışta – Masaüstü oluşumu-yol sürekli açık olacaktır.

Size piyango iyi şanslar diliyorum.

Contefo ekibi. Teknoloji Danışmanlık ve Eğitim.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 Met grote tevredenheid breiden we de kans die is aangeboden door CONTEFO voor de toepassing van de 10 gratis gvSIG cursussen.

clip image0012 Free gvSIG Course

CONTEFO in samenwerking met gvSIG Association biedt een bevordering van tien gratis cursussen voor gebruikersniveau. Deze cursus komt overeen met “Gebruikersniveau“Certificering route met 60 uur duur van 6 weken in e-learning-formaat.

Er zal een eigen loterij onder alle geaccepteerde toepassingen. Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag wordt goedgekeurd moet u in het inschrijfformulier die lijken te vullen www.contefo.com / novedades of www.contefo.com / moodle.

Ontvangst van de aanvragen zal worden afgerond op 13 maart 2011.

De cursus begint op 18 maart 2011.

De tabbladen cursussen zijn beschikbaar in

http://www.contefo.com/formacion_catalogo.html

Het doel van deze promotie is voor studenten om cursussen ‘kwaliteit aangeboden door CONTEFO evalueren, want de kwaliteit is de hoeksteen waarop wordt gebouwd training van het bedrijf. Voor deze, bij aanvang cursus, zal de bekroonde student worden verplicht om een ​​onderzoek op koers verwachtingen en een tweede kwaliteit enquête aan het einde cursus ondernemen.

Op dit moment is de inschrijving in online gvSIG – Desktop formatie-route zal permanent open zijn.

Wij wensen u veel geluk in de loterij.

Contefo team. Technology Consulting en Training.

www.contefo.com
www.contefo.com / moodle

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply