Endlich wieder, und ich werde wiederFinally back, and I’m going on againFinalmente de volta, e eu vou de novoPor fin de vuelta, y me voy de nuevoEnfin de retour, et je vais à nouveauÎn cele din urmă înapoi, și am de gând din nouFinalmente tornato, e ho intenzione di nuovoفي النهاية، وأنا ذاهب مرة أخرى最後に戻って、私は再びつもり终于回来了,我会再次Äntligen tillbaka, och jag kommer igenW końcu z powrotem, i mam zamiar ponownieCuối cùng đã trở lại, và tôi sẽ lại một lần nữaΤέλος, πίσω, και θα πάω ξανά마지막으로 다시, 나는 다시 갈거야अंत में वापस, और मैं फिर से पर जा रहा हूँНаконец назад, и я собираюсь сноваסוף סוף חזרה, ואני הולך שובSon olarak geri, ve ben tekrar gidiyorumEindelijk terug, en ik ga weer aan

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

Nun meine Herren, ich habe endlich von der letzten Tour in diesem Jahr wieder, wird dies mein letzter Tag im Büro sein, weil ich im Urlaub bis 7. Januar sein werde … ja, natürlich werden Sie überrascht sein, dass auf dieser Seite des Teiches ist dies der Urlaubszeit.

Es ist das erste Training auf dem Einsatz von Total-Station, die ich Ihnen sagte, den anderen Tag beendet. Es wurden die ersten 8 Techniker in einem 6-tägigen Workshop gebildet, ist dies die Methode verwendet:

Tag 1 Tag 2 Tagen 3, 4, 5 Tag 6
– Theoretische Kenntnisse

-Zentrierung und Nivellierung des Sokkia SET 520K

-Länderstudie und Sehenswürdigkeiten

-Installieren der Software und Daten-Download

Echtzeit-Land-Umfrage

Imaging-und Daten-Download

-Planung der Bereich Arbeit, Einkommen, Formate, Produkte und Berichte

clip_image001

Jetzt fehlt es den manuellen vervollständigen und Validierung der Methodik, weil wir einige Eingänge wie mehr Funkgerät, Kegeln und Verkehr Jacken … und natürlich verpasst, den Abschluss von Versicherungen gegen Raub standardmäßig.

Was wird erwartet:

Für heute, die Entlassung eines Gijon Freund, der uns fast ein Jahr lang begleitet, und dass ich glaube, ich werde dich vermissen.

Die Ausgaben ein gutes Weihnachtsgeschäft in das Haus meiner Mutter, die hat auch wieder in meiner Stadt zu leben, nachdem mein Vater … hat uns verlassen.

Ein Familienausflug in südlichen Ländern, Essen curiles (*), Fischkopf-Suppe, in der Strand mit meinen Kindern tauchen.

Ah … entspannen … Ich denke, vielleicht werde ich heute Zeit haben, um diesen Blog zu schreiben.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) curilessind schwarz Muscheln.

 

TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

Well gentlemen, I have returned at last from the last tour of this year, this will be my last day at the office because I’ll be on vacation until Jan. 7 … yes; of course you’ll be surprised that on this side of the pond this is the vacation time.

It has ended the first training on the use of total station, which I told you the other day. There have been formed the first 8 technicians in a 6 days workshop, this is the methodology used:

Day 1 Day 2 Days 3, 4, 5 Day 6
– Theoretical knowledge

-Centering and Leveling the Sokkia SET 520K

-Country Survey and points of interest

-Installing the Software and data download

-Real Country-Survey

-Imaging and data download

-Planning of field work, income, formats, products and reports

clip_image001

Now it lacks to complete manual and validate the methodology because we missed some inputs such as more communication radio, cones and traffic jackets… and of course, buying insurance against robbery by default.

What is expected:

For today, dismissing a Gijon’s friend who accompanied us for nearly a year, and that I believe, I’ll miss.

Spending a good Christmas at my mother’s house, who has also returned to live in my town, after my father’s … left us.

A family trip to southern lands, eating curiles (*), fish head soup, dip in the beach with my children.

Ah … relax … I think, maybe today I’ll have time to write this blog.

TRANSLATION NOTES:

(*) curiles: are black sea shells.

NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

Bem senhores, eu voltei a última da última turnê do ano, este será o meu último dia no escritório, porque eu vou estar de férias até 07 de janeiro … sim, é claro que você vai se surpreender que deste lado da lagoa este é o período de férias.

Ele terminou o primeiro treinamento sobre o uso de estação total, o que eu te disse no outro dia. Não foram formadas as primeiras 8 técnicos numa oficina de 6 dias, este é o método utilizado:

Dia 1 Dia 2 Dias 3, 4, 5 Dia 6
– O conhecimento teórico

-Alinhamento e nivelamento da Sokkia SET 520K

Pesquisa-Country e pontos de interesse

-Instalação do software e download de dados

-Real Country-Levantamento

Imaging e download de dados

-Planejamento de campo de trabalho, renda, formatos, produtos e relatórios

clip_image001

Agora falta para completar o manual e validar a metodologia porque perdemos alguns insumos, como mais de radiocomunicação, cones e coletes de trânsito … e, claro, comprar um seguro contra roubo por padrão.

O que se espera:

Para hoje, descartando amigo do Gijon que nos acompanhou por quase um ano, e que eu acredito, eu vou sentir sua falta.

Passar um bom Natal na casa da minha mãe, que também voltou a morar na minha cidade, depois do meu pai … nos deixou.

A viagem em família para terras do sul, comer curiles (*), sopa de cabeça de peixe, mergulhe na praia com meus filhos.

Ah … relaxe … Eu acho que, talvez hoje eu vou ter tempo para escrever neste blog.

NOTAS tradução:

(*) curilessão conchas do mar negro.

 

NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

Bueno señores, he vuelto al fin de la última gira de este año, este será mi último día en la oficina, porque voy a estar de vacaciones hasta el 07 de enero … sí, por supuesto, usted se sorprenderá de que en este lado de la laguna es el tiempo de vacaciones.

Ha terminado el primer entrenamiento en el uso de la estación total, lo que te dije el otro día. No se han formado los primeros 8 técnicos en un taller de 6 días, esta es la metodología utilizada:

Día 1 Día 2 Días 3, 4, 5 Día 6
– Conocimientos teóricos

-Centrado y nivelación de la SET Sokkia 520K

Encuesta a campo y puntos de interés

-Instalación del software y descarga de datos

-Real Country-Encuesta

-Imaging y descarga de datos

-Planificación del trabajo de campo, los ingresos, formatos, productos e informes

clip_image001

Ahora le falta para completar manual y validar la metodología porque nos perdimos algunos insumos como más de radiocomunicación, conos y chaquetas de tráfico … y, por supuesto, la compra de un seguro contra robo por defecto.

Lo que se espera:

Para hoy, el despido amigo de Gijón que nos acompañó durante casi un año, y que creo que voy a perder.

Pasar una buena Navidad en casa de mi madre, que también ha vuelto a vivir en mi pueblo, después de mi padre … nos dejó.

Un viaje de la familia a las tierras del sur, Curiles alimenticios (*), sopa de cabeza de pescado, baño en la playa con mis hijos.

Ah … relajarme … Creo que, tal vez hoy voy a tener tiempo para escribir este blog.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) curilesson conchas de mar negro.

 

NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

Messieurs Eh bien, j’ai enfin de retour à partir de la dernière tournée de cette année, ce sera mon dernier jour au bureau parce que je serai en vacances jusqu’au 7 janvier … oui, bien sûr que vous serez surpris de ce côté de l’étang c’est le temps des vacances.

Il a terminé la première formation sur l’utilisation de la station totale, ce que je vous ai dit l’autre jour. Il ont été formés les 8 premiers techniciens dans un atelier de 6 jours, c’est la méthode utilisée:

Jour 1 Jour 2 Jours 3, 4, 5 Jour 6
– Connaissances théoriques

-Centrage et nivellement de l’SET Sokkia 520K

Enquête et points d’intérêt Pays

-Installation des logiciels et le téléchargement de données

Pays-Enquête-Real

-Imaging et téléchargement de données

-Planification des travaux sur le terrain, les revenus, les formats, les produits et les rapports

clip_image001

Maintenant, il lui manque pour compléter manuel et valider la méthodologie parce que nous avons manqué certains intrants tels que davantage de communication radio, des cônes et des vestes de circulation … et bien sûr, de souscrire une assurance contre le vol par défaut.

Quelle est prévu:

Pour aujourd’hui, rejetant l’ami de Gijon qui nous a accompagné pendant près d’un an, et que je crois, je vais manquer.

Passer un bon Noël à la maison de ma mère, qui a également retourné vivre dans ma ville, après … de mon père nous a quittés.

Un voyage en famille en terres australes, curiles alimentaires (*), la soupe de poisson, plonger dans la plage avec mes enfants.

Ah … détends … Je pense que, peut-être, aujourd’hui, je vais avoir le temps d’écrire ce blog.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) curilessont des coquilles de la mer Noire.

 

NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

Ei bine domnilor, m-am întors la ultima din ultimul tur al acestui an, aceasta va fi ultima mea zi la birou pentru că voi fi în vacanță până la 07 ianuarie … da, desigur, vei fi surprins de faptul că în această parte din iaz este timpul vacanta.

Ea a încheiat primul antrenament cu privire la utilizarea de statia totala, pe care ți-am spus altă zi. Nu s-au format primele 8 tehnicieni într-un atelier de 6 zile, aceasta este metodologia utilizată:

Ziua 1 Ziua 2 Zilele 3, 4, 5 Ziua 6
– Cunoștințe teoretice

-Centrare și nivelare SET Sokkia 520K

Studiul-țară și puncte de interes

-Instalarea software-ului și descărcare a datelor

-Real Țara-Studiu

-Imaging și descărcare a datelor

-Planificarea câmpul muncii, venituri, formate, produse și rapoarte

clip_image001

Acum, nu are pentru a finaliza manual și validarea metodologiei pentru că am pierdut unele intrări, cum ar fi mai multe de comunicare de radio, conuri și jachete de trafic … și, desigur, cumpărarea de asigurare împotriva jaf în mod implicit.

Ceea ce este de așteptat:

Pentru ziua de azi, concedierea prieten un Gijon, care ne-a însoțit timp de aproape un an, și care cred, voi pierde.

Cheltuielile un Craciun bun la casa mamei mele, care a revenit, de asemenea, să trăiască în orașul meu, după ce tatăl meu … ne-a părăsit.

O excursie de familie pentru terenuri din sud, curiles alimentare (*), supa de cap de pește, baie pe plaja cu copiii mei.

Ah … relaxa … Cred că, poate, azi voi avea timp să scriu acest blog.

NOTE Traducere:

(*) curilessunt coji de mare negru.

 

NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

Bene signori, io sono tornati finalmente da l’ultimo tour di quest’anno, questo sarà il mio ultimo giorno in ufficio perché sarò in vacanza fino al 7 gennaio … sì, naturalmente sarete sorpresi che su questo lato dello stagno questo è il tempo di vacanza.

Si è concluso il primo corso di formazione sull’uso di stazione totale, che ti ho detto l’altro giorno. Ci sono stati formati i primi 8 tecnici in un laboratorio di 6 giorni, questa è la metodologia utilizzata:

Giorno 1 Giorno 2 Giorni 3, 4, 5 Giorno 6
– Conoscenze teoriche

-Centraggio e livellamento della Sokkia SET 520K

Indagine-Paese e punti di interesse

-Installazione del software e download dei dati

-Real Nazione-Survey

-Imaging e download dei dati

-Pianificazione del campo di lavoro, il reddito, i formati, i prodotti e le relazioni

clip_image001

Ora manca per completare il manuale e la validazione della metodologia perché abbiamo perso alcuni input come ad esempio più di comunicazione radio, coni e giacche di traffico … e, naturalmente, l’acquisto di assicurazione contro furto di default.

Cosa si prevede:

Per oggi, respingendo l’amico di un Gijon che ci ha accompagnato per quasi un anno, e che io credo, mi mancherai.

Trascorrere un buon Natale a casa di mia madre, che è anche tornato a vivere nella mia città, dopo … di mio padre ci ha lasciato.

Un viaggio di famiglia a terre meridionali, curiles alimentari (*), zuppa di testa di pesce, tuffo in spiaggia con i miei figli.

Ah … relax … penso che, forse oggi avrò tempo per scrivere questo blog.

TRADUZIONE NOTE:

(*) curilessono conchiglie di mare in bianco.

 

ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

السادة حسنا، لقد عدت أخيرا من الجولة الأخيرة من هذا العام، وسوف يكون هذا آخر يوم لي في المكتب لأنني سأكون في إجازة حتى 7 يناير … نعم، بالطبع سوف يفاجأ أن في هذا الجانب من البركة هذا هو الوقت المناسب لقضاء العطلات.

وقد انتهى به الأمر وهو أول تدريب على استخدام مجموع المحطة، التي قلت لك في اليوم الآخر. وكانت هناك شكلت الفنيين أول 8 أيام ورشة عمل في 6، وهذا هو المنهجية المستخدمة:

يوم 1 يوم 2 أيام 3، 4، 5 يوم 6
– المعرفة النظرية

في المركز وتأثيرها على SET SOKKIA 520K

مسح البلد والنقاط المثيرة للاهتمام

-تثبيت البرامج وتحميل البيانات

ريال القطرية المسح

التصوير وتحميل البيانات

التخطيط للمجال العمل، والدخل، والأشكال، والمنتجات وتقارير

clip_image001

الآن أنها تفتقر لاستكمال دليل والتحقق من صحة المنهجية لأننا غاب عن بعض المدخلات مثل أكثر الاتصالات اللاسلكية، والأقماع والسترات حركة المرور … وبطبيعة الحال، وشراء التأمين ضد السرقة بشكل افتراضي.

ما هو متوقع:

لهذا اليوم، نافيا صديق للخيخون الذين رافقونا لمدة عام تقريبا، والتي أعتقد، سوف تفوت.

قضاء عيد الميلاد جيدة في منزل والدتي، الذي عاد أيضا للعيش في بلدي المدينة، بعد والدي … ترك لنا.

رحلة عائلية إلى الأراضي الجنوبية، وتناول curiles (*)، حساء رئيس الأسماك، وتراجع في الشاطئ مع أطفالي.

آه … الاسترخاء … وأعتقد، ربما اليوم سآخذ الوقت لكتابة هذا بلوق.

ملاحظات الترجمة:

(*) curilesهي قذائف البحر الأسود.

 

翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

私は1月7日まで、休暇になりますので、まあ紳士は、私は今年の最後のツアーからやっと戻ってきた、これはオフィスで私の最後の日になります…はい、もちろん、あなたは、この側に驚かれることでしょう池の、これは休暇の時間です。

それは私が先日あなたに言ったトータルステーションの使用、上の最初のトレーニングを終了しました。 6日間のワークショップの最初の8の技術が形成されているが、これは使用される方法です:

1日目 2日目 日3、4、5 6日目
– 理論的知識

センタリングとソキアのSET 520Kを平準化

– 国の調査と興味のポイント

·ソフトウェアのインストールやデータのダウンロード

国別調査 – リアル

イメージングやデータダウンロード

フィールドワーク、収入、フォーマット、製品やレポート·プランニング

clip_image001

今、それは我々がこのような複数の通信ラジオ、コーン、トラフィックのジャケットのようないくつかの入力を逃したので、マニュアルを完了し、方法論を検証するために欠けている…そして、もちろん、デフォルトでは強盗に対する保険を買う。

何が期待されている:

今日は、ほぼ一年のために私達に同行ヒホンの友人を却下、と私は信じている、私は逃してしまう。

…また私の父の後、私の町に住んで戻ってきた私の母の家で良いクリスマスを過ごす私たちを残しました。

南の土地への家族旅行、食べcuriles(*)、魚の頭のスープ、私の子供たちとビーチでひと泳ぎ。

ああ…リラックス…私が思うに、多分今日はこのブログを書く時間があるでしょう。

翻訳の注:

(*) curiles黒い貝殻は.

 

翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

好吧,先生们,我回来了,最后从今年的最后一次巡演,这将是我的最后一天在办公室,因为我会在休假,直到1月7日…是的,当然,你会惊讶地发现,在这一侧池塘,这是休假时间。

使用全站仪,我告诉你,有一天,它已经结束了第一期培训。 已形成了第8名技术人员在6天的研讨会,这是使用的方法:

1天 第2天 3,4,5天 第6天
– 理论知识

定心平索佳SET 520K的

国调查和兴趣点

安装的软件和数据下载

真正的国家调查

成像和数据下载

规划领域的工作,收入,格式,产品和报告

clip_image001

现在缺乏完成手册和验证的方法,因为我们错过了一些投入,比如通信广播,视锥细胞和交通夹克……当然,买保险默认情况下,对抢劫。

期望是什么:

今天,驳回希洪的陪同我们的朋友谁了近一年,而且,我相信,我会想念。

消费一个很好的圣诞节在我母亲的房子,谁也回到了住在我的家乡,在我父亲的…给我们留下。

一个家庭之旅南部的土地,的饮食curiles(*),鱼头汤,沾与我的孩子们在沙滩上。

啊……放松……我想,也许今天我将有时间来写这个博客。

翻译注意:

(*) curiles是黑色的海贝壳.

 

ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

Tja herrar, har jag återvänt till sist från den senaste turnén i år, kommer detta vara min sista dag på kontoret eftersom jag kommer att vara på semester till Jan 7 … ja, självklart kommer du bli förvånad över att den här sidan av dammen detta är semester.

Det har avslutat första utbildning om användning av totalstation, som jag sa häromdagen. Det har bildats de första 8 tekniker i en 6 dagars workshop, är detta den metod som används:

Dag 1 Dag 2 Dagar 3, 4, 5 Dag 6
– Teoretiska kunskaper

-Centrering och nivellering av Sokkia SET 520K

-Land Survey och intressanta

-Installera programvara och data nedladdning

-Real Land-Survey

-Imaging och nedladdning av data

-Planering av, fältarbete intäkter, format, produkter och rapporter

clip_image001

Nu saknar att slutföra manuell och validera den metod eftersom vi missat vissa insatsvaror såsom mer, kommunikationsradiosystem kottar och jackor trafik … och naturligtvis, köpa försäkring mot rån som standard.

Vad förväntas:

För idag, avfärda en Gijon vän som följde oss under nästan ett år, och som jag tror, ​​jag ska missa.

Spendera en god jul på min mors hus, som har återvänt också att leva i min stad, efter min fars … lämnade oss.

En familj resa till sydliga länder, äter curiles (*), fisk huvud soppa, doppa i stranden med mina barn.

Ah … slappna av … Jag tror, ​​kanske idag ska jag ha tid att skriva denna blogg.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) curilesär svarta snäckskal.

 

UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

Dobrze panowie, wróciłem w końcu od ostatniej trasy w tym roku, to będzie mój ostatni dzień w pracy, bo będę na urlopie aż do 07 stycznia … tak, oczywiście, będziesz zaskoczony, że na tej stronie stawu jest to czas na urlop.

Skończyło się pierwsze szkolenie na temat wykorzystania całkowitej stacji, co mówiłem ci na drugi dzień. Nie zostały utworzone pierwsze 8 techników w warsztacie 6 dni, to jest stosowana metodologia:

Dzień 1 Dzień 2 3 dni, 4, 5 Dzień 6
– Wiedza teoretyczna

-Centrowanie i poziomowanie SET SOKKIA 520K

-Country Survey i interesujące

-Instalacja oprogramowania i pobierania danych

-Real Country-Survey

-Pobieranie danych i przetwarzanie obrazu

-Planowanie pola pracy, dochodów, formatów, produktów i raportów

clip_image001

Teraz brakuje mu do wykonania instrukcji i walidacji metod, ponieważ brakowało nam kilka wejść, takich jak bardziej radiokomunikacyjnych, szyszki i kurtek ruchu … i oczywiście, kupując ubezpieczenie od rabunku domyślnie.

Czego oczekuje się:

W dniu dzisiejszym, zwalniając Gijón przyjaciela, który towarzyszy nam przez prawie rok, i że uważam, będę tęsknić.

Spędzanie dobry Boże Narodzenie w domu mojej matki, który również wrócił do życia w moim mieście, po mojego ojca … zostawili nas.

Rodzinna wycieczka do południowych krain, jedzenie curiles (*), zupy głowa ryby, zanurzyć w plaży z moimi dziećmi.

Ah … relaks … Myślę, że może dzisiaj będę miał czas na pisanie tego bloga.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) curilessą czarne muszelki.

 

THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

Quý ông tốt, tôi đã trở lại cuối cùng từ các tour du lịch cuối cùng của năm nay, đây sẽ là ngày cuối cùng của tôi tại văn phòng bởi vì tôi sẽ được vào kỳ nghỉ cho đến khi 07 tháng một … có, tất nhiên bạn sẽ ngạc nhiên rằng ở phía bên này các ao này là thời gian nghỉ hè.

Nó đã kết thúc đào tạo đầu tiên về việc sử dụng tổng đài, mà tôi nói với bạn những ngày khác. Có đã được hình thành các kỹ thuật viên đầu tiên 8 trong một hội thảo 6 ngày, đây là phương pháp được sử dụng:

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3, 4, 5 Ngày 6
– Lý thuyết kiến ​​thức

-Căn giữa và San lấp mặt bằng SET Sokkia 520K

Khảo sát-Quốc gia và các điểm quan tâm

-Cài đặt phần mềm và dữ liệu tải về

-Sản Country-Khảo sát

-Hình ảnh và dữ liệu tải về

-Kế hoạch của lĩnh vực công việc, thu nhập, định dạng, các sản phẩm và báo cáo

clip_image001

Bây giờ nó thiếu để hoàn thành hướng dẫn và xác nhận phương pháp bởi vì chúng tôi đã bỏ lỡ một số đầu vào như nhiều thông tin vô tuyến, tế bào hình nón và áo khoác giao thông … và tất nhiên, mua bảo hiểm chống lại cướp theo mặc định.

Những gì được mong đợi:

Cho ngày hôm nay, sa thải một người bạn của Gijon người đi cùng chúng tôi trong gần một năm, và tôi tin rằng, tôi sẽ nhớ.

Chi tiêu một Giáng sinh tốt tại nhà mẹ tôi, những người cũng đã trở về sống trong thành phố của tôi, sau khi cha tôi … lại cho chúng ta.

Một chuyến đi gia đình đến vùng đất phía nam, curiles ăn (*), canh đầu cá, nhúng vào bãi biển với các con tôi.

Ah … thư giãn … Tôi nghĩ rằng, có lẽ hôm nay tôi sẽ có thời gian để viết blog này.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) curileslà vỏ sò đen.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

Λοιπόν κύριοι, έχω επιστρέψει επιτέλους από την τελευταία περιοδεία του τρέχοντος έτους, αυτό θα είναι η τελευταία μου μέρα στο γραφείο, επειδή θα είμαι σε διακοπές μέχρι τις 7 του Γενάρη … ναι? Φυσικά θα πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά της λίμνης είναι η ώρα για διακοπές.

Έχει τελείωσε η πρώτη εκπαίδευση για τη χρήση του total station, το οποίο σας είπα τις προάλλες. Έχουν σχηματιστεί τα πρώτα 8 τεχνικούς σε ένα εργαστήριο 6 ημέρες, αυτή είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται:

Ημέρα 1 Ημέρα 2 Ημέρες 3, 4, 5 Ημέρα 6
– Θεωρητικές γνώσεις

-Κεντράρισμα και την ισοπεδωτική SET Sokkia 520K

-Χώρα Έρευνα και σημεία ενδιαφέροντος

-Εγκατάσταση του λογισμικού και λήψη δεδομένων

-Real Χώρα-Έρευνα

-Imaging και λήψη δεδομένων

-Σχεδιασμός πεδίου εργασία, το εισόδημα, τα σχήματα, τα προϊόντα και τις εκθέσεις

clip_image001

Τώρα λείπει για να ολοκληρώσει το εγχειρίδιο και την επικύρωση της μεθοδολογίας, γιατί χάσαμε κάποιες εισροές, όπως περισσότερες κώνους ραδιοεπικοινωνίας, και σακάκια κυκλοφορίας … και φυσικά, η αγορά ασφάλισης κατά της ληστείας από προεπιλογή.

Τι αναμένεται:

Για σήμερα, απορρίπτοντας φίλος Χιχόν που μας συνόδευσε για σχεδόν ένα χρόνο, και που πιστεύω ότι θα χάσω.

Περάστε ένα καλό Χριστούγεννα στο σπίτι της μητέρας μου, ο οποίος έχει επίσης επέστρεψε για να ζήσει στην πόλη μου, μετά … Ο πατέρας μου μας άφησε.

Ένα οικογενειακό ταξίδι στη νότια εδάφη, τρώγοντας curiles (*), τα ψάρια κεφάλι σούπα, βουτιά στην παραλία με τα παιδιά μου.

Αχ … χαλαρώστε … νομίζω, ίσως σήμερα θα έχω χρόνο για να γράψω αυτό το blog.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) curilesείναι μαύρα κοχύλια.

 

번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

내가 1월 7일 … 예까지 휴가에있을거야 때문에 잘 여러분, 나는 올해의 마지막 투어에서 마지막에 돌아 왔습니다,이 사무실에서 내 마지막 날이 될 것이다 물론 당신은 놀라게 될 거 야이 측면에 연못이 휴가 시간입니다.

그것은 내가 다른 날을 말씀 토탈 스테이션의 사용의 첫 번째 훈련 종료되었습니다. 6 일 워크숍에서 처음 8 기술자가 형성되고,이 사용되는 방법이다 :

1 일 2 일 일 3, 4, 5 6 일
– 이론적 지식

– 중심과 끼아의 SET 520K를 수평

– 국가 조사 및 관심

– 설치 소프트웨어 및 데이터 다운로드

국가 조사 – 리얼

이미징 및 데이터 다운로드

현장 작업, 수입, 형식, 제품 및 보고서의 계획

clip_image001

지금은 우리가 기본적으로 도난에 대한 보험을 구입하는 등 많은 통신 라디오, 콘 및 트래픽 재킷과 같은 … 물론 일부 입력을 놓친 있기 때문에 수동으로를 완료하고 방법론을 검증하기 위해 부족하다.

무슨 일이 예상됩니다

오늘 거의 년 동안 우리와 함께 히종의 친구를 기각하고, 내가 생각하는, 내가 놓칠 것입니다.

아버지의 … 우리를 떠난 후 어머니의 집에서 좋은 크리스마스를 보내고, 사람도, 내 마을에 살고 반환했습니다.

남쪽 땅, 식사 curiles (*), 생선 머리 수프로 가족 여행, 내 아이들과 해변에서 찍어.

아 … 진정 … 내 생각, 어쩌면 오늘이 블로그를 작성하는 시간이 있습니다.

번역 주 :

(*) curiles검은 바다 포탄입니다.

 

अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

मैं 7 जनवरी … हाँ जब तक छुट्टी पर हो जाएगा क्योंकि खैर सज्जनों, मैं इस वर्ष के पिछले दौरे से पिछले पर लौट आए हैं, इस कार्यालय में मेरा आखिरी दिन होगा, निश्चित रूप से आपको आश्चर्य होगा कि इस तरफ तालाब के इस अवकाश का समय है.

यह मैं दूसरे दिन कहा था कि तुम जो कुल स्टेशन का उपयोग करते हैं, पर पहले प्रशिक्षण समाप्त हो गया है. एक 6 दिनों कार्यशाला में पहले 8 तकनीशियन का गठन किया गया है, इस पद्धति प्रयोग किया जाता है:

दिन 1 2 दिन दिन 3, 4, 5 दिन 6
– सैद्धांतिक ज्ञान

-एकत्रित और SOKKIA सेट 520K Leveling

देश सर्वेक्षण और ब्याज के अंक

: स्थापित सॉफ्टवेयर और डेटा डाउनलोड

देश सर्वेक्षण रियल

इमेजिंग और डेटा डाउनलोड

क्षेत्र का काम, आय, स्वरूप, उत्पादों और रिपोर्ट की योजना

clip_image001

अब यह हम डिफ़ॉल्ट रूप से डकैती के खिलाफ बीमा खरीदने, ऐसे में अधिक संचार रेडियो, शंकु और यातायात जैकेट के रूप में … और निश्चित रूप से कुछ जानकारी याद किया क्योंकि मैनुअल को पूरा करने और कार्यप्रणाली को मान्य करने का अभाव है.

क्या उम्मीद है:

आज के लिए, लगभग एक वर्ष के लिए हमारे साथ जो एक गिजोन के दोस्त को खारिज, और मुझे विश्वास है कि, मुझे याद करेंगे.

मेरे पिता की … हमें छोड़ के बाद मेरी माँ के घर में एक अच्छा क्रिसमस खर्च, जो भी, मेरे शहर में रहने के लिए वापस आ गया है.

दक्षिणी भूमि, खाने curiles (*), मछली सिर सूप के लिए एक परिवार यात्रा, अपने बच्चों के साथ समुद्र तट में डुबकी.

आह … आराम करो … मुझे लगता है, शायद आज मैं इस ब्लॉग लिखने के लिए समय होगा.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) curilesकाले समुद्र के गोले हैं.

 

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

Ну господа, я вернулся, наконец, от последнего тура в этом году, это будет мой последний день в офисе, потому что я не буду в отпуск до 7 января … Да, конечно, вы будете удивлены, что на этой стороне пруда это отпуск.

Он окончил первый тренинг по использованию тахеометра, которое Я сказал вам на днях. Там были созданы первые 8 техников в 6 дней семинара, это методология, используемая:

День 1 2-й день Дни 3, 4, 5 День 6
– Теоретические знания

Центрирования и выравнивания Sokkia SET 520K

Страна-Обследование и достопримечательности

-Установка программного обеспечения и загрузки данных

Страна-Real-обзор

-Изображений и загрузка данных

Планирование полевых работ, доход, форматов, продукции и отчеты

clip_image001

Теперь ему не хватает для завершения проверки ручной и методологии, потому что мы пропустили несколько входов, таких как более радиосвязь, конусы и трафика куртки … и, конечно, покупая страхование от кражи по умолчанию.

Что ожидается:

На сегодняшний день, уволив друга Хихон, который сопровождал нас в течение почти года, и я верю, я буду скучать.

Тратить хорошее Рождество в доме моей матери, который также вернулся жить в моем городе, после … моего отца покинул нас.

Семейной поездки в южные земли, едят curiles (*), рыбный суп голову, опустите на пляже с моими детьми.

Ах … расслабиться … Я думаю, что, может быть, сегодня у меня будет время, чтобы написать этот блог.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*) curilesчерные морские раковины.

 

באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

רבותיי כן, יש לי סוף הסוף חזרו מסיבוב ההופעות האחרונה של השנה, זה יהיה היום האחרון שלי במשרד, כי אני אהיה בחופשה עד ינואר 7 … כן, כמובן שאתה תהיה מופתע, כי בצד הזה של הברכה זו היא חופשת הזמן.

זה הסתיים האימון הראשון על השימוש בתחנה כוללת, שאמרתי לך לפני כמה ימים. יש כבר יצר את 8 הטכנאים הראשונים בסדנת 6 ימים, זה את המתודולוגיה בשימוש:

יום 1 יום 2 3 ימים, 4, 5 יום 6
– ידע תיאורטי

מרכוז ופילוס SET Sokkia 520K

סקר קאנטרי ונקודות העניין

-התקנת התוכנה והורדת נתונים

למדינה סקר-Real

-הדמיה ונתונים להורדה

-תכנון של שדה עבודה, הכנסה, תבניות, מוצרים ודוחות

clip_image001

עכשיו זה חסר להשלמת מדריך ולאמת את המתודולוגיה כי פספסנו כמה כניסות נוספות כגון תקשורת רדיו, קונוסים וז’קטים תנועה … וכמובן, לקנות ביטוח נגד שוד כברירת מחדל.

מה צפוי:

להיום, מבטל את חברו של גיחון שליווה אותנו במשך כמעט שנה, ושאני מאמין, אני אתגעגע.

הוצאות חג מולד טוב בבית של האמא שלי, שגם חזר לגור בעיר שלי, של האבא שלי אחרי … עזבו אותנו.

טיול משפחתי לארצות דרום, אכילת curiles (*), מרק ראש הדג, לטבול בחוף הים עם הילדים שלי.

אה … להירגע … אני חושב, אולי היום יהיה לי זמן לכתוב את הבלוג הזה.

באורים לתרגום:

(*) curilesהם צדפים שחורים.

 

TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

Ben 7 Ocak … Evet kadar tatilde olacak çünkü Evet baylar, bu yılın son tur sonunda döndü, bu ofiste benim son gün olacak, tabii ki şaşıracaksınız bu tarafta göletin bu tatil zamanı.

Ben geçen gün söyledim total station kullanımı, ilk eğitim sona erdi. 6 gün atölyede ilk 8 teknisyen oluşturulmuştur, bu kullanılan yöntemdir:

1. Gün 2. Gün Gün 3, 4, 5 6. Gün
– Teorik bilgi

-Merkezleme ve Sokkia SET 520K Tesviye

-Ülke Araştırması ve ilgi noktaları

-Yükleme Yazılım ve veri indirme

Ülke-Anket-Real

-Görüntüleme ve veri indirme

Saha çalışması, gelir, biçimleri, ürün ve raporlar-Planlama

clip_image001

Şimdi biz varsayılan olarak hırsızlığa karşı sigorta satın alma, bu tür daha fazla iletişim radyo, koni ve trafik ceket gibi … ve tabii ki bazı girişleri cevapsız çünkü manuel tamamlamak ve metodoloji doğrulamak için yoksun.

Ne bekleniyor:

Bugün için, yaklaşık bir yıl boyunca bize eşlik etti bir Gijon arkadaşı işten çıkarma, ve inanıyorum ki, ben özleyeceğim.

Babamın … bizi terk sonra annemin evinde iyi bir Noel harcama, kim de, benim şehirde yaşamak için geri döndü.

Güney toprakları, yeme curiles (*), balık kafası çorbası bir aile gezisi, benim çocuklarım ile plaj daldırma.

Ah … rahatla … sanırım, belki bugün bu blog yazmak için zaman gerekir.

TERCÜME NOTLAR:

(*) curileskaradeniz kabukları.

 

VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

Nou heren, ik heb terug eindelijk uit de laatste tour van dit jaar, zal dit mijn laatste dag op kantoor, omdat ik op vakantie zal zijn tot 7 januari … ja, natuurlijk zul je verbaasd zijn dat aan deze kant van de vijver is dit de vakantie tijd.

Het is de eerste opleiding in het gebruik van total station, die ik u vertelde de andere dag werd afgesloten. Er zijn gevormd de eerste 8 technici in 6 dagen workshop, is de methodologie:

Dag 1 Dag 2 Dagen 3, 4, 5 Dag 6
– Theoretische kennis

-Centreren en waterpas de Sokkia SET 520K

-Land Survey en bezienswaardigheden

-De software installeren en downloaden van gegevens

-Real Land-enquête

-Imaging en data downloaden

-Planning van het veld werk, inkomen, formaten, producten en rapporten

clip_image001

Nu het ontbreekt op handmatig vullen en valideren van de methode, want we misten een aantal inputs zoals meer communicatie radio, kegels en verkeer jassen … en natuurlijk, het kopen van verzekering tegen diefstal bij verstek.

Wat wordt verwacht:

Voor vandaag, ontslag van een Gijon’s vriend die ons begeleid voor bijna een jaar, en dat geloof ik, zal ik missen.

Het doorbrengen van een goede kerst bij mijn moeder thuis, heeft die ook terug te leven in mijn stad, na mijn vaders … ons verlaten.

Een familie-uitstapje naar zuidelijke landen, eten curiles (*), vis kop soep, duik in het strand met mijn kinderen.

Ah … relax … Ik denk, misschien vandaag heb je de tijd om deze blog te schrijven.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) curileszijn zwarte zee schelpen.

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply