Facebook: Videos für VermesserFacebook: videos for surveyorsFacebook: videos para topógrafosFacebook: vídeos para topógrafosFacebook: des vidéos pour les arpenteursFacebook: video pentru inspectoriiFacebook: video per geometriالفيسبوك: لقطات فيديو لالمساحينFacebookに登録する:測量のためにビデオFacebook的视频测量师Facebook: videos för inspektörerFacebook: filmy dla geodetówFacebook: video cho điều tra viênFacebook: βίντεο για τους επιθεωρητές페이스 북 : 측량을위한 동영상फेसबुक: सर्वे करने के लिए वीडियोFacebook: видео для геодезистовפייסבוק: קטעי וידאו עבור מודדיםFacebook: eksperleri için videolarFacebook: video’s voor landmeters

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

Am riesigen Schritten Facebook wird zu einem gemeinsamen Werkzeug für Business und Bildung. Als “Internet der Menschen” Unternehmen haben sich der erste Blick auf die Menschen miteinander verbunden sind, die es gegeben hat einen Wert jenseits der herkömmlichen Netzwerk.

Eines der besten Features ist die Möglichkeit, Videos posten, ich liebe die Leichtigkeit sehen sie in hoher Auflösung und beschriften. Diesmal zeige ich ein Beispiel für unser Interesse über den Einsatz von CAD-Tools für das Engineering, die besten, die ich gesehen, seit ich einen Kommentar AUGI getan habe. Es ist aus der Vermessung Schüler Verband der Autonomen Universität von Santo Domingo (UASD); Dass offenbar mit der genialen Idee von einer Person, sondern als Förderung der sozialen Gemeinschaft wird sicher Anhänger zu gewinnen, wenn Sie dieses hochwertige Materialien, die meist Klasse praktischen Arbeiten und andere sind Antworten auf die AUGI Community.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Zu diesem Zeitpunkt gibt es über 30 Videos mit Übungen Schritt für Schritt erklärt, meist mit Audio und Geduld manchmal in einigen von ihnen übertrieben.

Einstellen Grundstücke, es ist in drei Teilemit Audio. Enthält grundlegende Konzepte wie die Verwendung von Funktionen in Grad, Minuten, Sekunden in Radiant und Trigonometrie konvertieren. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Berechnung der hydraulischen Netzen mit AutoCAD Civil 3D 2011. Sehr explizite Darstellung Verluste in einem Rohrleitungssystem. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Road Design mit High Roads, die freie Software ist.

Es ist in vier Sitzungen, und während die Software ist zur Hälfte alt, lebt noch und ist sehr fähig. Es ist seit dem Laden der Wolke Punkt, horizontale Ausrichtung, Gestaltung von Boden und Pflanze Etikettierung.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Analyse von Oberflächen in Civil 3D. Dies beinhaltet die Identifikation von Becken und Pisten “Karte. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analyse Daten für Voruntersuchung mit Eagle Point und Herunterladen Erhebungen Basis in Google Earth mit csv Zonum DigiPoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Straßenplanung mit Civil 3D aus einer CSV-Datei. Beinhaltet die Generation der Oberfläche horizontalen Gliederung und der Erzeugung des Profils Pflanze.

Dies ist aus den besten, es gibt insgesamt 9 Sitzungen, die das Design des typischen Schnitt und Flur Generation gehören.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Andere Videos sind:

 • Berechnung von Flächen und Lagergehäuse Verwendung das HW-Tool
 • Erstellen Oberfläche Verwendung AutoCAD Civil 3D
 • Erstellen Oberfläche Verwendung a DEM USGS
 • Auszug Koordinatengeometriepunkte von ein Korridor.
 • Vorläufige Straßen ‘design absteigend Kontur aus Google Earth zu Civil 3D.
 • Kennzeichnung von Norden und Osten koordiniert alle 20 Meter
 • Erkennen Konturen in Civil 3D generated Land Desktop. Etwas Ähnliches ist in einem anderen Video gesehen von Eagle Point zu bringen Civil 3D DEM und von Global Mapper den zivilen 3D.
 • Civil 3D Animation mit 3D Studio Max Plugin.

 

Die zusätzliche Gabe: (*)

Wenn Sie, dass Facebook eine Welle für Kinder, die in ihrer tatsächlichen Alter liegen zu sagen Unsinn von Klassen ist zu denken, man kann bewerten, weil, wenn Sie Videos sehen möchten, dass Sie brauchen werden, um zu registrieren. Dort sind wir. Auch für die Dinge des Lebens, die heute und nicht morgen, ist es nicht schlecht, um Videos herunterzuladen.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) chascadaEin zentralamerikanischen Jargon, “die extra ‘bedeutet

 

 TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

At giant steps Facebook is becoming a common tool for business and education. Being an “Internet of people” companies have become the first look at the people interconnected with each other, which has given it a value beyond the conventional network.

One of the best features is the ability to post videos, I love the ease of view them in high resolution and label them. This time I show an example of our interest about the use of CAD tools for the engineering, the best I’ve seen since I did a review of AUGI. It is from the Surveying student’s association of the Autonomous University of Santo Domingo (UASD); that apparently with the brilliant idea of a person, rather than promote social fellowship sure will win adherents when sharing this quality materials that are mostly class practical works and others are responses to the AUGI community.

clip_image001

At this time there are over 30 videos with exercises explained step by step, mostly with audio and patience sometimes exaggerated in some of them.

Setting plots; it is in three parts with audio. Includes basic concepts such as the use of functions to convert degrees, minutes, seconds to radians and trigonometry. clip_image002
Calculation of hydraulic networks using AutoCAD Civil 3D 2011. Very explicit showing losses in a piping system. clip_image003
Road’s design using High Roads, which is free software.

It’s in four sessions, and while the software is half-old, is still alive and is very capable. It is shown since the loading of cloud’s point, horizontal alignment, design of ground and plant labeling.

clip_image004
Analysis of surfaces in Civil 3D. This includes the identification of basins and slopes’ map. clip_image005
Analysis of data for preliminary study using Eagle Point and downloading elevations base in Google Earth’s csv using Zonum Digipoint. clip_image006
Road design using Civil 3D from a csv file. Includes the generation of surface horizontal layout and generation of the profile plant.

This is from the best; there are a total of 9 sessions that include the design of the typical section and corridor generation.

clip_image007

Other videos include:

 • Calculation of areas and bearing box using the HW tool
 • Creating surface using AutoCAD Civil 3D
 • Creating surface using a DEM USGS
 • Extract COGO points from a corridor.
 • Preliminary roads’ design descending contour from Google Earth to Civil 3D.
 • Labelling of north and east coordinates every 20 meters
 • Recognizing contours generated in Civil 3D in Land Desktop.  Something similar is seen in another video to bring from Eagle Point to Civil 3D and DEM of Global Mapper to Civil 3D.
 • Civil 3D Animation using 3D Studio Max plugin.

 

The extra gift: (*)

If you think that Facebook is a wave for children who lie in their actual ages to be saying nonsense out of classes; you can review it because if you want to see videos you will need to register. There we are. Also for those things of life, which are today and not tomorrow, it isn’t bad to download videos.

TRANSLATION NOTES:

(*) chascada. A Central American jargon which means ‘the extra’NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

Na passos de gigante Facebook está se tornando uma ferramenta comum para negócios e educação. Sendo uma “Internet das pessoas” As empresas tornaram-se o primeiro olhar para as pessoas interligados uns com os outros, o que deu a ela um valor para além da rede convencional.

Uma das melhores características é a capacidade de postar vídeos, adoro a facilidade de vê-las em alta resolução e etiquetá-las. Desta vez vou mostrar um exemplo de nosso interesse sobre o uso de ferramentas de CAD para a engenharia, o melhor que eu já vi desde que eu fiz uma revisão do AUGI. Trata-se de associação da Universidade Autônoma de Santo Domingo (do aluno TopografiaUASD), Que, aparentemente, com a brilhante idéia de uma pessoa, ao invés de promover a comunhão social, com certeza vai ganhar adeptos ao compartilhar este material de qualidade que são em sua maioria trabalhos práticos de classe e outros são respostas à comunidade AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Neste momento, existem mais de 30 vídeos com exercícios explicados passo a passo, principalmente com áudio e paciência, às vezes exagerada em alguns deles.

Definir parcelas, está em três peças com áudio. Inclui conceitos básicos, como o uso de funções para converter graus, minutos e segundos para radianos e trigonometria. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Cálculo de redes hidráulicas usando o AutoCAD Civil 3D 2011. Muito explícito mostrando perdas em um sistema de tubulação. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Projeto de estrada utilizando estradas de alta, o que é software livre.

É em quatro sessões, e enquanto o software é meia-idade, ainda está vivo e é muito capaz. É mostrado desde o carregamento de ponto de nuvem, o alinhamento horizontal, design de terra e rotulagem das plantas.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Análise de superfícies no Civil 3D. Isto inclui a identificação de bacias e mapa ‘encostas. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Análise dados para o estudo preliminarusando Eagle Point e download base de elevações em csv do Google Earth usando Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Projeto da estrada usando Civil 3D a partir de um arquivo CSV. Inclui a geração de superfície disposição horizontal e geração do perfil planta.

Isto é do mais, há um total de 9 sessões que incluem o desenho da secção típica e geração de corredor.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Outros vídeos incluem:

 • Cálculo de áreas e caixa de rolamento utilização a ferramenta HW
 • Criação de superfície utilização AutoCAD Civil 3D
 • Criação de superfície utilização um USGS DEM
 • Extraia pontos COGO de um corredor.
 • Projeto “estradas preliminares descendente contorno do Google Earth para Civil 3D.
 • Rotulagem do norte e do leste coordena a cada 20 metros
 • Reconhecendo contornos gerados no Civil 3D em Land Desktop. Algo semelhante é visto em outro vídeo para trazer de Eagle Point para Civil 3D DEM e do Global Mapper a Civil 3D.
 • Animação em 3D usando Civil 3D Studio Max Plugin.

 

O presente extra: (*)

Se você acha que o Facebook é uma onda para as crianças que se encontram em suas idades reais para estar dizendo bobagens fora das aulas, você pode revê-lo, porque se você quer ver vídeos que você terá de se registar. Não somos. Também por essas coisas da vida, que são hoje e não amanhã, não é ruim para baixar vídeos.

NOTAS tradução:

(*) chascadaUm jargão da América Central, que significa “o extra ‘

 

 NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

A pasos de gigante Facebook se está convirtiendo en una herramienta común para los negocios y la educación. Ser una “Internet de las personas” las empresas se han convertido en el primer vistazo a la gente interconectados entre sí, lo que le ha dado un valor más allá de la red convencional.

Una de las mejores características es la capacidad de subir videos, me encanta la facilidad de verlos en alta resolución y etiquetarlos. En esta ocasión os muestro un ejemplo de nuestro interés por el uso de herramientas de CAD para la ingeniería, el mejor que he visto desde que me hice una revisión de AUGI. Es a partir de la asociación de estudiantes Agrimensura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Que, al parecer, con la brillante idea de que una persona, en lugar de promover la comunión social, que va a ganar adeptos al compartir este material de calidad que son en su mayoría trabajos prácticos de clase y otros son respuestas a la comunidad AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

En este momento hay más de 30 videos con ejercicios explicados paso a paso, sobre todo con el audio y la paciencia a veces exagerado en algunos de ellos.

Configuración de parcelas, sino que está entres piezas con audio. Incluye conceptos básicos tales como el uso de funciones para convertir grados, minutos, segundos a radianes y trigonometría. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Cálculo de los redes hidráulicas utilizando AutoCAD Civil 3D 2011. Muy explícita que muestra las pérdidas en un sistema de tuberías. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
El diseño de carretera Uso de alta Roads, que es software libre.

Está en cuatro sesiones, y mientras que el software es un medio de edad, todavía está vivo y es muy capaz. Se ha demostrado ya que la carga de punto de nube, la alineación horizontal, el diseño de la planta y el etiquetado de la planta.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Análisis de superficies en Civil 3D. Esto incluye la identificación de las cuencas y laderas del mapa. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Análisis de los los datos para el estudio preliminar con Eagle Point y descargar base de elevaciones en csv de Google Earth utilizando Zonum digitopuntura. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Diseño de carretera con Civil 3D desde un archivo csv. Incluye la generación de la superficie de disposición horizontal y la generación de la planta de perfil.

Esto es de lo mejor, hay un total de 9 sesiones que incluyen el diseño de la sección tipo y la generación de corredor.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Otros videos incluyen:

 • Cálculo de áreas y la caja de rodamiento uso la herramienta HW
 • Creación de la superficie uso AutoCAD Civil 3D
 • Creación de la superficie uso el USGS DEM
 • Extraer puntos COGO de un pasillo.
 • Diseño de carreteras preliminares » descendente contorno de Google Earth para Civil 3D.
 • Etiquetado del norte y el este coordina cada 20 metros
 • Reconociendo contornos generados en 3D Civil en Land Desktop. Algo similar se observa en otro vídeo a traer de Eagle Point a Civil 3D y DEM de Global Mapper a Civil 3D.
 • Civil Animación 3D utilizando 3D Studio Max Plugin.

 

El regalo extra: (*)

Si usted piensa que esto es una ola de niños que se encuentran en sus edades reales de estar diciendo tonterías de las clases, se puede opinar, porque si quieres ver videos que usted tendrá que registrarse. No somos. También por esas cosas de la vida, que son hoy y no mañana, no es malo para descargar videos.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) chascadaUna jerga de Centroamérica, que significa ‘el extra’

 

 NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

À pas de géant Facebook devient un outil commun pour les affaires et l’éducation. Être un «Internet des personnes« Les entreprises sont devenus le premier regard sur les personnes interconnectés les uns avec les autres, ce qui a donné une valeur au-delà du réseau conventionnel.

Une des meilleures caractéristiques est la possibilité de poster des vidéos, j’aime la facilité de les afficher en haute résolution et de les étiqueter. Cette fois, je montre un exemple de notre intérêt sur l’utilisation des outils de CAO pour l’ingénierie, le meilleur que j’ai vu depuis que j’ai fait un examen de AUGI. Il s’agit de l’association de l’Université Autonome de Santo Domingo (l’étudiant d’arpentageUASD), Qui, apparemment, avec la brillante idée d’une personne, plutôt que de promouvoir la fraternité sociale que va gagner adhérents lors du partage de ce matériaux de qualité qui sont pour la plupart des travaux pratiques de classe et d’autres sont des réponses à la communauté AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

A cette époque, il ya plus de 30 vidéos avec des exercices expliqués étape par étape, pour la plupart avec de l’audio et de la patience parfois exagérée dans certains d’entre eux.

Mise en parcelles, il est en trois parties avec audio. Comprend les concepts de base tels que l’utilisation des fonctions pour convertir degrés, minutes, secondes en radians et la trigonométrie. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Calcul de l’ réseaux hydrauliques utilisant AutoCAD Civil 3D 2011. Très explicite montrant les pertes dans un système de tuyauterie. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
La conception de la route utilisant grandes routes, ce qui est un logiciel libre.

C’est en quatre séances, et alors que le logiciel est à mi-vieux, est toujours en vie et est très capable. Il est démontré depuis le chargement du point de nuage, l’alignement horizontal, la conception de terrain et l’étiquetage des plantes.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
L’analyse des surfaces dans Civil 3D. Ceci comprend l’identification des bassins versants et la carte d’. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analyse de données pour l’étude préliminaireutilisant Eagle Point et le téléchargement base de façades en csv de Google Earth en utilisant Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
La conception des routes utilisant Civil 3D à partir d’un fichier CSV. Comprend la génération de disposition horizontale de la surface et de la génération de la plante de profil.

Il s’agit de la meilleure, il ya un total de 9 sessions qui incluent la conception de la section typique et la génération de couloir.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

D’autres vidéos sont les suivants:

 • Calcul des surfaces et la boîte de roulement aide l’outil HW
 • Création surface aide AutoCAD Civil 3D
 • Création surface aide une USGS DEM
 • Extraire les points COGO à partir de un couloir.
 • La conception de routes préliminaires décroissant contour de Google Earth pour Civil 3D.
 • Etiquetage du nord et de l’est coordonne tous les 20 mètres
 • Reconnaissant contours générés dans Civil 3D dans Land Desktop. Quelque chose de similaire est observée dans une autre vidéo d’apporter de Eagle Point à Civil 3D DEM et de Global Mapper au civil 3D.
 • Animations Civil 3D à l’aide 3D Studio Max Plugin.

 

Le cadeau supplémentaire: (*)

Si vous pensez que Facebook est une onde pour les enfants qui se trouvent dans leurs âges réels à dire des sottises de classes; vous pouvez revoir parce que si vous voulez voir des vidéos que vous aurez besoin pour vous inscrire. Nous sommes là. Aussi pour les choses de la vie, qui sont aujourd’hui et non demain, il n’est pas mauvais de télécharger des vidéos.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) chascadaUn jargon d’Amérique centrale qui signifie «l’extra»

 

 NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

La pasi uriasi Facebook devine un instrument comun pentru afaceri și educație. Fiind un “internet al poporului”, companiile au devenit prima uita la oamenii interconectate între ele, care a dat o valoare dincolo de rețeaua convențională.

Una dintre cele mai bune caracteristici este abilitatea de a posta clipuri video, îmi place ușurința de a le vizualiza în rezoluție înaltă și le eticheta. De data aceasta am arăta un exemplu de interes noastră cu privire la utilizarea de instrumente CAD pentru inginerie, cel mai bun l-am văzut de când am făcut o analiză de AUGI. Este de la Asociația studenților Surveying a Universității Autonome din Santo Domingo (UASD), Care aparent cu ideea strălucită a unei persoane, mai degrabă decât să promoveze bursa socială sigur că va câștiga adepți atunci când schimbul de acest materiale de calitate, care sunt în mare parte lucrările practice de clasă și altele sunt răspunsurile la comunitatea AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

În acest moment există peste 30 de clipuri video cu exerciții explicate pas cu pas, mai ales cu audio și răbdare, uneori, exagerat în unele dintre ele.

Setarea parcele, este în trei părți cu audio. Include concepte de bază cum ar fi utilizarea de funcții pentru a converti grade, minute, secunde în radiani și trigonometrie. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Calcularea rețele hidraulice folosind AutoCAD Civil 3D 2011. Foarte explicit arată pierderi într-un sistem de conducte. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Design rutier folosirea drumurilor de mare, care este un software gratuit.

Este scris în patru sesiuni, și în timp ce software-ul este pe jumătate vechi, este încă în viață și este foarte capabil. Se arată de la încărcarea de punctul de nor, a alinierea orizontal, designul de sol și de etichetare a plantelor.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Analiza suprafețelor în Civil 3D. Aceasta include identificarea bazinelor și harta pante. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analiza Datele pentru studiu preliminarfolosind Eagle Point și descărcarea bază creșterile în CSV Google Earth folosind Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Road Design cu Civil 3D dintr-un fișier csv. Include generarea de structura orizontală de suprafață și generarea de plante profilului.

Acest lucru este de bun, există un total de 9 sesiuni care includ proiectarea secțiunii tipic și generarea de coridor.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Alte clipuri includ:

 • Calculul zone și cutiei de lagăr folosind instrument HW
 • Crearea de suprafață folosind AutoCAD Civil 3D
 • Crearea de suprafață folosind un USGS DEM
 • Extrage puncte COGO din un coridor.
 • Proiectare drumuri preliminare ” descendent contur de la Google Earth pentru Civil 3D.
 • Etichetarea de nord și de est coordonează la fiecare 20 de metri
 • Recunoscând contururi generate în Civil 3D în Land Desktop. Ceva similar este văzut în alt film pentru a aduce de la Eagle Point la Civil 3D și DEM a Global Mapper a civilă 3D.
 • Animație Civil 3D folosind 3D Studio Max plugin.

 

Plus cadou: (*)

Dacă credeți că Facebook este un val de copii care se află în vârsta lor reale de a spune prostii din clase, puteți revizui că, dacă doriți să vedeți videoclipurile pe care va trebui să se înregistreze. Nu suntem. De asemenea, pentru aceste lucruri ale vieții, care sunt astăzi și nu mâine, acesta nu este rău pentru a descărca clipuri video.

NOTE Traducere:

(*) chascadaUn jargon din America Centrală, ceea ce înseamnă “extra”

 

 NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

A passi da gigante Facebook sta diventando uno strumento comune per le imprese e l’istruzione. Essere un “Internet delle persone” aziende sono diventati il ​​primo sguardo le persone interconnesse tra di loro, che ha dato un valore al di là della rete convenzionale.

Una delle migliori caratteristiche è la possibilità di inviare video, mi piace la facilità di visualizzare in alta risoluzione e di etichettarli. Questa volta mi mostrano un esempio del nostro interesse per l’uso di strumenti CAD per la progettazione, la migliore che ho visto da quando ho fatto un commento su AUGI. E ‘da l’associazione di studenti Rilievo dell’Università Autonoma di Santo Domingo (UASD), Che a quanto pare con la brillante idea di una persona, piuttosto che promuovere la comunione sociale che vincerà aderenti quando la condivisione di questo materiale di qualità che sono per lo più opere pratiche di classe e altri sono risposte alla comunità AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

In questo momento ci sono più di 30 i video con gli esercizi spiegati passo passo, per lo più con l’audio e la pazienza a volte esagerato in alcuni di essi.

Impostazione trame, ma è in tre parti con audio. Comprende i concetti di base, come l’uso di funzioni per convertire i gradi, minuti, secondi in radianti e trigonometria. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Calcolo dei reti idrauliche AutoCAD Civil 3D 2011. Molto esplicito che mostra perdite in un sistema di tubazioni. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Disegno di Strada Usando alta Strade, che è software libero.

E ‘in quattro sessioni, e mentre il software è a metà vecchio, è ancora vivo ed è molto capace. E ‘dimostrato quanto il caricamento del punto di nuvola, l’allineamento orizzontale, progettazione di terra e di etichettatura delle piante.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Analisi di superfici in Civil 3D. Ciò include l’identificazione di bacini e mappa pendii. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analisi dei i dati per lo studio preliminareutilizzando Eagle Point e il download di base elevazioni in CSV di Google Earth utilizzando Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Progettazione stradale usando Civil 3D da un file csv. Comprende la generazione di layout orizzontale superficie e la generazione della pianta profilo.

Questo è da il meglio, ci sono un totale di 9 sessioni che includono la progettazione della sezione tipo e la generazione corridoio.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Altri video sono:

 • Calcolo di aree e scatola cuscinetto utilizzando l’utensile HW
 • Creazione di superficie utilizzando AutoCAD Civil 3D
 • Creazione di superficie utilizzando un USGS DEM
 • Estrarre i punti COGO da un corridoio.
 • Disegno strade preliminari » decrescente contorno da Google Earth per Civil 3D.
 • Etichettatura del nord e dell’est coordinate ogni 20 metri
 • Riconoscendo contorni generati in Civil 3D in Land Desktop. Qualcosa di simile si è visto in un altro video di portare da Eagle Point a Civil 3D e DEM di Global Mapper a civile 3D.
 • Civil 3D Animation utilizzando 3D Studio Max plugin di.

 

Il dono in più: (*)

Se pensate che Facebook è un onda per i bambini che si trovano in loro età effettive da dire sciocchezze fuori di classi; è possibile rivedere, perché se volete vedere i video è necessario registrarsi. Ci siamo. Anche per le cose della vita, che sono oggi e non domani, non è male per scaricare video.

TRADUZIONE NOTE:

(*) chascadaUn gergo centrale americana che significa ‘extra’

 

 ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

خطوات عملاقة في الفيسبوك أصبحت أداة شائعة للأعمال التجارية والتعليم. كونه “الإنترنت من الناس” أصبحت الشركات أول اطلالة له على الناس مترابطة مع بعضها البعض، مما وفر لها قيمة خارج الشبكة التقليدية.

واحدة من أفضل الميزات هي القدرة على إضافة أشرطة الفيديو، وأنا أحب سهولة عرضها في عالية الدقة وتسمية لهم. هذا الوقت تبين لي مثال من مصلحتنا حول استخدام أدوات CAD للهندسة، وأفضل ما رأيت منذ فعلت استعراض AUGI. فمن من جمعية الطالب الاستقصاء من الجامعة المستقلة في سانتو دومينغو (UASD)، وهذا على ما يبدو مع فكرة رائعة من شخص، بدلا من الترويج لزمالة الاجتماعية واثق من الفوز أتباع عندما تقاسم هذه النوعية المواد التي هي في معظمها يعمل العملية فئة والبعض الآخر الردود على المجتمع AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

في هذا الوقت هناك أكثر من 30 أشرطة الفيديو مع تمارين شرح خطوة بخطوة، ومعظمها مع الصوت والصبر مبالغ فيها في بعض الأحيان في بعض منها.

وضع المؤامرات، بل هو في ثلاثة أجزاء مع الصوت. ويشمل المفاهيم الأساسية مثل استخدام وظائف لتحويل الدرجات والدقائق والثواني إلى راديان وعلم المثلثات. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
حساب الشبكات الهيدروليكية باستخدام أوتوكاد 3D المدنية 2011. صريح جدا تظهر خسائر في نظام الأنابيب. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
تصميم الطرق لل باستخدام الطرق السامية، التي هي البرمجيات الحرة.

انها في أربع جلسات، وعلى الرغم من أن البرنامج هو نصف من العمر، لا يزال على قيد الحياة، وقادر جدا. هو مبين منذ التحميل من نقطة سحابة، والمحاذاة الأفقية، تصميم الأرض ووضع العلامات النبات.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
تحليل السطوح في 3D المدنية. هذا يتضمن تحديد الأحواض والمنحدرات الخريطة ‘. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
تحليل بيانات لدراسة أولية باستخدام النسر نقطة وتنزيل قاعدة الارتفاعات في CSV برنامج Google Earth باستخدام Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
تصميم الطرق باستخدام 3D المدنية من ملف CSV. ويشمل الجيل من تخطيط أفقي السطحية وجيل من النبات الشخصي.

هذا هو من أفضل، وهناك ما مجموعه 9 جلسات العمل التي تشمل تصميم مقطع نموذجي وتوليد الممر.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

أشرطة الفيديو الأخرى ما يلي:

 

هدية اضافية: (*)

إذا كنت تعتقد أن الفيسبوك هو موجة للأطفال الذين يكذبون في أعمارهم الفعلية إلى القول هراء من الطبقات، ويمكن اعادة النظر فيه لأنه إذا كنت تريد أن ترى الفيديو سوف تحتاج للتسجيل. لا نحن. أيضا لتلك الأشياء من الحياة، والتي هي اليوم وليس غدا، أنها ليست سيئة لتحميل ملفات الفيديو.

ملاحظات الترجمة:

(*) chascadaA المصطلحات أمريكا الوسطى الذي يعني ‘إضافية’

 

 翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

ジャイアントステップでFacebookは、ビジネスや教育のための一般的なツールになりつつあります。 “人々のインターネットは、”企業は、それを従来のネットワークを超えて価値を与えているお互いに相互接続された人、初めて目になってきている。

最高の機能の一つは、ビデオを投稿することですが、私は高解像度で表示し、それらにラベルを付けるのしやすさが大好きです。 今回は、エンジニアリングのCADツールの使用、私はAUGIの見直しを行いましたので、私が見た中で最高についての私達の関心の一例を示している。 それは、サントドミンゴ自治大学(の調査学生の協会からのものであるUASD)、明らかに人の素晴らしいアイデアではなく、主にクラスの実用的な作品であり、他の人がAUGIコミュニティへの応答であり、この高品質の材料を共有するとき支持を獲得すると確信して社会的な交わりを促進する。

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

この時演習30ビデオ以上あります主に、時々、それらのいくつかに誇張オーディオと忍耐と、順を追って説明した。

プロットを設定し、それは内にある 三つの部分音声付き。 このようなラジアンと三角に度、分、秒を変換する関数の使用などの基本的な概念が含まれています。 clip image002197 Facebook: videos for surveyors
の算定 油圧ネットワーク のAutoCAD Civil 3Dの2011を使用。 非常に明確な配管システムの損失を示す。 clip image003149 Facebook: videos for surveyors
道路のデザイン フリーソフトウェアですハイ道路​​を使用。

それは4つのセッションでの、ソフトウェアは、ハーフ古いですが、まだ生きていると非常に有能です。 これは、クラウドの視点、水平方向の配置、地面や植物のラベルの設計のロード以来示されています。

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
表面の分析 Civil 3Dのである。 これは、流域や斜面 ‘マップの識別情報が含まれています。 clip image00566 Facebook: videos for surveyors
分析 予備的研究のためのデータ イーグルポイントを使用してZonum Digipointを使ってグーグルアースのcsvファイルで標高ベースをダウンロード。 clip image00650 Facebook: videos for surveyors
道路設計 Civil 3Dのを使用して csvファイルから。 プロファイルの植物の表面に水平なレイアウトや世代の生成を含む。

これは最高であり;典型的な部分の設計や廊下の生成を含む9セッションの合計があります。

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

その他のビデオが含まれます:

 • エリアと軸受箱の計算 使用 HWツール
 • サーフェスを作成する 使用 のAutoCAD Civil 3Dの
 • サーフェスを作成する 使用 DEM USGS
 • COGO点を抽出 から 廊下。
 • 予備道路の設計 下行 グーグルアースからCivil 3Dの輪郭へ。
 • ラベリング 北と東は、すべて20メートルの座標
 • Civil 3Dの中で生成された認識の輪郭 土地デスクトップ。 類似した何かがイーグルポイントからにもたらすために、別のビデオで見られます Civil 3Dの とグローバルマッパーのDEM 市民へ 3D。
 • 使用Civil 3Dのアニメーション 3D Studio Maxの プラグイン.

 

余分な贈り物:(*)

あなたは、Facebookがクラスからナンセンスを言っているように、実際の年齢にあるの子供のための波であると思われる場合は、あなたがビデオを見たい場合は、登録する必要がありますので、あなたはそれを確認することができます。 そこに私たちはいます。 また、今日と明日ではないです生命のそれらのもののために、それはビデオをダウンロードすることが悪いことではありません。

翻訳の注:

(*) chascada‘余分な’を意味中米専門用語

 

 翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

在巨人步骤,Facebook正在成为商业和教育的常用工具。 作为一个“互联网人”公司已成为人民互相连接,这给它的价值已超越传统的网络先看看。

最好的功能之一是能够发布视频,我爱他们在高分辨率和标记他们的难易程度。 这一次,我使用CAD工具的工程,是我见过最好的,因为我做了检讨,AUGI我们的利益的一个例子。 它是测量学生的协会圣多明各自治大学(UASD),显然与的辉煌一个人的想法,而不是促进社会奖学金肯定会赢得追随者分享这个品质的材料,大多是一流的实际工作和其他Cisco网络社区的反应时。

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

这时,有超过30部影片,一步一个脚印,多音频和耐心,有时他们中的一些夸大演习解释。

设置重复,它是在 三个部分 与音频。 包括使用功能转换成度,分,秒的弧度和三角等基本概念。 clip image002197 Facebook: videos for surveyors
的计算 液压网络 使用AutoCAD Civil 3D 2011中。 非常明确的显示出在管道系统中的损失。 clip image003149 Facebook: videos for surveyors
路的设计 使用高的道路,这是免费软件。

这是四个交易日,而软件是半老,仍然活着,并且很能干。 这是自云的角度,水平对齐设计的地面和植物标签加载。

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
表面分析 Civil 3D中。 这包括鉴定盆地和斜坡地图的。 clip image00566 Facebook: videos for surveyors
分析 初步研究数据 使用鹰点下载谷歌地球的CSV使用Zonum Digipoint海拔基地。 clip image00650 Facebook: videos for surveyors
道路设计 利用Civil 3D的 csv文件。 包括生成的表面水平布局和生成的档案植物。

这是最好的,共有9次,其中包括典型的设计部分和走廊生成。

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

其他影片包括:

 • 计算领域和轴承箱 运用 硬件工具
 • 创建面 运用 AutoCAD Civil 3D的
 • 创建面 运用 DEM的美国地质调查局
 • 提取COGO点  走廊。
 • 初步道路的设计  从谷歌地球民用3D轮廓。
 • 标签 北部和东部协调每隔20米
 • Civil 3D中产生的认识轮廓 土地桌面。 类似的事情在另一个视频中看到,把从鹰角 民用3D DEM全球映射 民事 3D。
 • Civil 3D的动画使用 3D Studio Max的 插件.

 

额外的礼物:(*)

如果你认为Facebook是一个波孩子躺在自己的实际年龄是在说废话类,你可以查看它,因为如果你想看到的视频,你需要注册。 在那里,我们是。 同样的生活,这是今天,而不是明天的那些东西,这是不坏下载视频。

翻译注意:

(*) chascada这意味着’额外的’中美洲行话

 

 ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

Vid stora steg Facebook håller på att bli ett gemensamt verktyg för företag och utbildning. Att vara en “Internet för människor” företag har blivit den första titt på de människor som är sammankopplade med varandra, vilket har gett det ett värde bortom det konventionella nätet.

En av de bästa funktionerna är möjligheten att lägga upp videoklipp, jag älskar hur lätt se dem i hög upplösning och märka dem. Denna gång jag visar ett exempel på vårt intresse om användningen av CAD-verktyg för konstruktion, den bästa jag sett sedan jag gjorde en översyn av AUGI. Det är från den Lantmäteri studentens sammanslutning av den autonoma universitetet i Santo Domingo (UASD), Som tydligen med den geniala idén att en person, snarare än att främja social gemenskap säker vinner anhängare när de delar denna kvalitet material som är mestadels klass praktiska arbeten och andra är svar på AUGI samhället.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Vid denna tid finns det över 30 videor med övningar förklaras steg för steg, främst med ljud och tålamod ibland överdrivna i några av dem.

Inställning tomter, det är i tre delar med ljud. Innehåller grundläggande begrepp såsom användning av funktioner för att omvandla grader, minuter, sekunder till radianer och trigonometri. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Beräkning av hydrauliska nätverk använda AutoCAD Civil 3D 2011. Mycket tydlig visning förluster i ett rörsystem. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Vägens utformning använder höga Roads, som är gratis programvara.

Det finns i fyra sessioner, och medan programvaran är halv-gamla, är fortfarande vid liv och är mycket kapabel. Det visas då lastningen av cloud synpunkt, horisontell justering, utformning av mark och anläggningar märkning.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Analys av ytor i Civil 3D. Detta innefattar identifiering av bassänger och sluttningar ‘karta. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analys av data för förstudie med Eagle Point och nedladdning höjder bas i Google Earth csv hjälp Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Vägdesign med Civil 3D från en csv-fil. Inkluderar generation yta horisontell layout och produktion av profil anläggningen.

Detta är från den bästa, det finns totalt 9 sessioner som omfattar utformningen av typiska avsnitt och korridor generation.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Andra filmer inkluderar:

 • Beräkning av områden och lagerboxens användning HW verktyget
 • Skapa yta användning AutoCAD Civil 3D
 • Skapa yta användning en mark USGS
 • Extrahera Cogopunkter från en korridor.
 • Preliminära vägar “designen fallande konturen från Google Earth till Civil 3D.
 • Märkning i norr och öster samordnar var 20 meter
 • Erkänner konturer genereras i Civil 3D i Land Desktop. Något liknande ses i en annan video att ta från Eagle Point till Civil 3D och DEM för Global Mapper till civil 3D.
 • Civil 3D Animation hjälp 3D Studio Max plugin.

 

Den extra gåva: (*)

Om du tror att Facebook är en våg för barn som ligger i deras faktiska ålder att säga nonsens ur klasser; du kan granska det eftersom om du vill se videoklipp måste du registrera dig. Där vi är. Även för dessa saker i livet, som är idag och inte imorgon, det är inte dåligt att ladda ner video.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) chascadaEn centralamerikanska jargong som betyder “den extra”

 

 UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

Na olbrzymich kroków Facebook staje się powszechnym narzędziem dla biznesu i edukacji. Bycie “Internet ludzi” firmy stały się pierwsze spojrzenie na ludzi, połączonych ze sobą, co dało jej wartość poza sieci konwencjonalnej.

Jedną z najlepszych cech jest możliwość zamieszczać filmy, kocham łatwość zobaczyć je w wysokiej rozdzielczości i opisać je. Tym razem pokażę przykład naszego zainteresowania na temat wykorzystania narzędzi CAD dla inżynierii, najlepszy, jaki widziałem od zrobiłem przegląd AUGI. To z geodezyjne stowarzyszenia studenta Uniwersytetu Autonomicznego w Santo Domingo (UASD), Które najwyraźniej z genialny pomysł osoby, zamiast wspierania społecznej wspólnoty pewny wygra zwolenników, jeżeli dzielą to jakości materiałów, które są w większości klasy prace praktyczne, a inne są reakcje społeczności AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

W tej chwili jest ponad 30 filmów z ćwiczeniami wyjaśnione krok po kroku, w większości z dźwiękiem i cierpliwości czasem przesadzone, w niektórych z nich.

Otoczenie działki, to jest w trzy części z dźwiękiem. Zawiera podstawowe pojęcia, takie jak wykorzystanie funkcji do konwersji stopnie, minuty, sekundy na radiany i trygonometria. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Obliczanie Sieci hydrauliczne w programie AutoCAD Civil 3D 2011. Bardzo wyraźnie widać strat w rurociągu. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Dróg projekt przy użyciu wysokiej dróg, co jest wolne oprogramowanie.

To jest w czterech sesjach i podczas gdy oprogramowanie jest w połowie życia, żyje i jest bardzo zdolny. Pokazano od załadunku pkt Cloud, poziomego, projektowanie ziemi i etykietowania roślin.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Analiza powierzchni w Civil 3D. Obejmuje to identyfikację basenów i mapy stoków. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analiza Dane dla wstępnego badania za pomocą Eagle Point i pobieranie bazy zwiększeniem csv Google Earth przy użyciu Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Projektowanie dróg używając Civil 3D z pliku csv. Zawiera generowanie powierzchni układzie poziomym i wytwarzania roślin profilu.

To jest z najlepszych, nie jest w sumie 9 sesji, które obejmują projektowanie typowych części i tworzenia korytarza.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Inne filmy to:

 • Obliczanie powierzchni i pole łożyska za pomocą Narzędzie HW
 • Tworzenie powierzchni za pomocą AutoCAD Civil 3D
 • Tworzenie powierzchni za pomocą DEM USGS
 • Wyciąg punktów COGO z korytarz.
 • Projekt Walki z drogami malejąco Kontur z Google Earth do Civil 3D.
 • Etykietowanie od północ i wschód koordynuje co 20 metrów
 • Uznając kontury wytwarzane w Civil 3D w Land Desktop. Coś podobnego widziałem w innym filmie, aby przynieść z Eagle Point do Civil 3D i DEM Global Mapper do Civil 3D.
 • Animacja 3D przy użyciu Cywilnego 3D Studio Max plugin.

 

Extra prezent: (*)

Jeśli myślisz, że Facebook jest fala dla dzieci, które leżą w ich rzeczywistych wieku się mówić bzdury z klas, można przejrzeć, bo jeśli chcesz zobaczyć film musisz się zarejestrować. Nie jesteśmy. Również dla tych rzeczy, życia, które są dziś i nie jutro, to nie jest zły do ​​pobierania filmów.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) chascadaCentral amerykański żargon, który oznacza “extra”

 

 THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

Tại bước khổng lồ Facebook đang trở thành một công cụ phổ biến cho doanh nghiệp và giáo dục. Được một “Internet của người dân” công ty đã trở thành người đầu tiên nhìn vào người kết nối với nhau, điều này đã cho nó một giá trị vượt ra ngoài mạng thông thường.

Một trong những tính năng tốt nhất là khả năng gửi video, tôi yêu sự dễ dàng xem chúng ở độ phân giải cao và ghi nhãn. Thời gian này tôi thấy một ví dụ về lợi ích của chúng tôi về việc sử dụng các công cụ CAD cho kỹ thuật, là tốt nhất tôi đã nhìn thấy kể từ khi tôi đã xem xét lại các AUGI. Nó là từ hiệp hội sinh viên Khảo sát của Đại học tự trị của Santo Domingo (UASD), Mà dường như với ý tưởng tuyệt vời của một người, chứ không phải là thúc đẩy học bổng xã hội chắc chắn sẽ giành chiến thắng tín đồ khi chia sẻ điều này vật liệu chất lượng mà chủ yếu là các công trình thực tế lớp học và những người khác phản ứng với các cộng đồng AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Tại thời điểm này có hơn 30 video với các bài tập giải thích từng bước, chủ yếu là với âm thanh và kiên nhẫn đôi khi phóng đại trong một số người trong số họ.

Thiết lập lô, đó là trong ba phần với âm thanh. Bao gồm các khái niệm cơ bản chẳng hạn như việc sử dụng các chức năng để chuyển đổi độ, phút, giây để radian và lượng giác. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Tính mạng lưới thủy lực sử dụng AutoCAD Civil 3D 2011. Rất rõ ràng cho thấy thiệt hại trong một hệ thống đường ống. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Thiết kế đường bộ sử dụng đường cao, đó là phần mềm miễn phí.

Đó là trong bốn buổi, và trong khi các phần mềm là một nửa tuổi, vẫn còn sống và rất có khả năng. Nó được hiển thị kể từ khi nạp điểm đám mây của, liên kết ngang, thiết kế mặt bằng, ghi nhãn thực vật.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Phân tích bề mặt trong Civil 3D. Điều này bao gồm việc xác định các lưu vực và các bản đồ độ dốc. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Phân tích dữ liệu cho nghiên cứu sơ bộ sử dụng Eagle Point và tải về cơ sở độ cao trong csv của Google Earth sử dụng Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Thiết kế đường sử dụng Civil 3D từ một tập tin csv. Bao gồm việc tạo ra các bề mặt hiển thị chiều ngang và thế hệ của các nhà máy sơ.

Đây là từ tốt nhất, có tổng số 9 phiên bao gồm các thiết kế của phần điển hình và tạo hành lang.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Video khác bao gồm:

 • Tính toán của khu vực và hộp mang sử dụng công cụ HW
 • Tạo ra bề mặt sử dụng AutoCAD Civil 3D
 • Tạo ra bề mặt sử dụng một USGS DEM
 • Trích xuất tính toán Loại điểm từ hành lang.
 • Thiết kế sơ bộ đường ‘ thứ tự giảm đường đồng mức từ Google Earth để Civil 3D.
 • Ghi nhãn phía bắc và phía đông phối hợp mỗi 20 mét
 • Nhận ra đường nét được tạo ra trong Civil 3D trong Đất Desktop. Một cái gì đó tương tự được nhìn thấy trong đoạn video khác để mang lại từ Eagle Point để Civil 3D và DEM Global Mapper để dân sự 3D.
 • Hoạt hình 3D dân dụng sử dụng 3D Studio Max Plugin.

 

Món quà thêm: (*)

Nếu bạn nghĩ rằng Facebook là một làn sóng cho trẻ em nằm trong độ tuổi thực tế của họ được nói vô nghĩa ra khỏi lớp học, bạn có thể xem lại nó bởi vì nếu bạn muốn xem video, bạn sẽ cần phải đăng ký. Chúng ta ở đây. Còn đối với những điều của cuộc sống, đó là ngày hôm nay và ngày mai không, nó không phải là xấu để download video.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) chascadaMột thuật ngữ Trung Mỹ có nghĩa là ‘các thêm’

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

Στη γιγαντιαία βήματα Facebook είναι να γίνει ένα κοινό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Όντας ένα «Διαδίκτυο των ατόμων που« εταιρείες έχουν γίνει η πρώτη ματιά στους ανθρώπους διασυνδέονται μεταξύ τους, η οποία έχει δώσει μια αξία πέρα ​​από το συμβατικό δίκτυο.

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα να τοποθετήσει τα βίντεο, μου αρέσει η ευκολία τις δείτε σε υψηλή ανάλυση και την ετικέτα τους. Αυτή τη φορά δείχνουν ένα παράδειγμα του ενδιαφέροντος μας για τη χρήση των εργαλείων CAD για τη μηχανική, το καλύτερο που έχω δει από τότε που έκανα μια αναθεώρηση της Αυγής. Είναι από τη σύνδεση της Τοπογράφων μαθητή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Σάντο Ντομίνγκο (UASD)? Ότι προφανώς με την λαμπρή ιδέα ενός ατόμου, αντί να προωθεί την κοινωνική συναναστροφή βέβαιος ότι θα κερδίσει οπαδούς, όταν μοιράζονται αυτή την ποιότητα των υλικών που είναι ως επί το πλείστον τάξη πρακτικές εργασίες και άλλοι έχουν τις απαντήσεις στην κοινότητα Αυγής.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 βίντεο με ασκήσεις εξηγείται βήμα προς βήμα, ως επί το πλείστον με τον ήχο και την υπομονή μερικές φορές υπερβολικές σε ορισμένες από αυτές.

Ρύθμιση οικόπεδα? Είναι σε τρία μέρη με ήχο. Περιλαμβάνει βασικές έννοιες, όπως η χρήση των λειτουργιών για να μετατρέψετε τις μοίρες, λεπτά, δευτερόλεπτα του τόξου σε ακτίνια και τριγωνομετρία. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Υπολογισμός του υδραυλικά δίκτυαχρησιμοποιώντας AutoCAD Civil 3D 2011. Πολύ ρητή δείχνει τις απώλειες σε ένα σύστημα σωληνώσεων. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Σχεδιασμός δρόμου χρησιμοποιώντας High Roads, το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό.

Είναι σε τέσσερις συνεδρίες, και ενώ το λογισμικό είναι το μισό-old, είναι ακόμα ζωντανός και είναι πολύ ικανή. Έχει αποδειχθεί από την φόρτωση του σημείου νέφους, οριζόντια ευθυγράμμιση, το σχεδιασμό του εδάφους και την επισήμανση των φυτών.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Ανάλυση των επιφανειών σε αστικές 3D. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των λεκανών και χάρτης πλαγιές ». clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Ανάλυση των στοιχεία για την προκαταρκτική μελέτη χρησιμοποιώντας Eagle Point και τη λήψη αυξήσεις βάσης σε CSV Google Earth, χρησιμοποιώντας Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Μελέτες οδοποιίας χρησιμοποιώντας Civil 3Dαπό ένα αρχείο CSV. Περιλαμβάνει την παραγωγή των επιφανειακών οριζόντια διάταξη και την παραγωγή του φυτού προφίλ.

Αυτό είναι από το καλύτερο? Υπάρχουν συνολικά 9 συνεδρίες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό του τυπικού τμήματος και την παραγωγή διάδρομο.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Άλλα βίντεο περιλαμβάνουν:

 • Υπολογισμός των περιοχών και κιβωτίου εδράνου χρησιμοποιώντας το εργαλείο HW
 • Δημιουργία επιφάνεια χρησιμοποιώντας AutoCAD Civil 3D
 • Δημιουργία επιφάνεια χρησιμοποιώντας α USGS DEM
 • Απόσπασμα COGO σημεία από ένα διάδρομο.
 • Προκαταρκτική σχεδίαση δρόμους » φθίνουσα περίγραμμα από το Google Earth για να Civil 3D.
 • Επισήμανση από βόρεια και τα ανατολικά συντονίζει κάθε 20 μέτρα
 • Αναγνωρίζοντας περιγράμματα που δημιουργούνται σε αστικές 3D στο Land Desktop. Κάτι ανάλογο παρατηρείται σε ένα άλλο βίντεο για να φέρει από το σημείο Eagle με Civil 3D DEM και της Global Mapper με την αστική 3D.
 • Πολιτικός Animation 3D χρησιμοποιώντας 3D Studio Max plugin.

 

Το επιπλέον δώρο: (*)

Αν νομίζετε ότι το Facebook είναι ένα κύμα για τα παιδιά που βρίσκονται σε πραγματική ηλικία τους να λέει ανοησίες από μαθήματα? Μπορείτε να επανεξετάσει γιατί αν θέλετε να δείτε τα βίντεο, θα πρέπει να εγγραφείτε. Εδώ είμαστε. Επίσης, για τα πράγματα της ζωής, που είναι σήμερα και όχι αύριο, δεν είναι κακό να κατεβάσετε τα βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) chascadaΈνα Κεντρικής Αμερικής διάλεκτο που σημαίνει «το επιπλέον»

 

 번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

거대한 단계에서 페이스 북은 비즈니스와 교육에 대한 일반적인 도구가되고있다. “사람들이 인터넷”기업은 그것을 기존의 네트워크를 넘어 가치를 부여하고있다 서로 서로 사람의 첫 모습되고있다되고있다.

최고의 기능 중 하나는 비디오를 게시 할 수있는 기능입니다, 높은 해상도에서 볼 그들을 레이블의 용이성을 사랑 해요. 이번에는 내가 설계를위한 CAD 도구의 사용, 나는 AUGI의 리뷰를 한 이후 내가 본 것 중에 최고에 대한 우리의 관심의 예를 보여줍니다. 그것은 산토 도밍고 자치 대학교 (의 조사 학생의 협회입니다UASD) 분명히 사람의 화려한 아이디어보다는 주로 클래스의 실제 작품과 다른 AUGI 커뮤니티에 대한 응답은이 양질의 자료를 공유 할 때 지지자를 이길 거라고 확신 사회적 교제를 촉진합니다.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

이 시간에 주로 때로는 그들 중 일부는 과장 오디오와 인내심을 단계별로 설명, 연습 문제 30 동영상이 있습니다.

플롯을 설정, 그것은에 세 부분 오디오. 이러한 라디안과 삼각법을도, 분, 초를 변환하는 기능의 사용과 같은 기본 개념을 포함하고 있습니다. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
의 계산 유압 네트워크 의 AutoCAD Civil 3D를 사용 2011. 아주 명백한 배관 시스템의 손실을 표시합니다. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
도로의 설계 무료 소프트웨어입니다 높은 도로를 사용.

네 개의 세션에서, 그리고 소프트웨어가 절반 오래 동안 살아있어 매우 할 수 있습니다. 그것은 구름의 관점, 수평 정렬, 지상 및 식물 라벨 디자인의로드 이후에 표시됩니다.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
표면 분석 Civil 3D를합니다. 이 분지 슬로프 ‘맵의 ID를 포함합니다. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
분석 예비 연구에 대한 데이터 이글 포인트를 사용하여 Zonum Digipoint을 사용하여 Google 어스의 CSV의 상승 자료를 다운로드. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
도로 설계 Civil 3D를 사용하여 csv 파일에서. 프로필 식물의 표면에 수평 레이아웃과 세대의 생성을 포함합니다.

이 최선의에서이고 일반적인 섹션과 복도 세대의 디자인을 포함 9 세션의 총이있다.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

다른 동영상은 다음을 포함한다 :

 • 지역 및 베어링 상자의 계산 사용 HW 도구
 • 표면 만들기 사용 의 AutoCAD Civil 3D를
 • 표면 만들기 사용 DEM USGS
 • COGO 점을 추출 부터 복도.
 • 예비 도로의 설계 내림차순 구글 어스에서 Civil 3D를하는 컨투어입니다.
 • 표지 북쪽과 동쪽으로는 매 20 미터 좌표
 • 시민 차원에서 생성 된 윤곽선을 인식 토지 바탕 화면. 유사한 무언가 이글 포인트에서 가져다주는 또 다른 비디오를 볼 수 있습니다 Civil 3D를 및 글로벌 매퍼의 DEM 시민에 3D.
 • 이용 시민의 3D 애니메이션 3D 스튜디오 맥스 플러그인.

 

추가 선물 : (*)

당신은 페이스 북이 클래스의 넌센스를 말하는 자신의 실제 나이에 누워 어린이를위한 물결이라고 생각하면, 당신이 비디오를보고 싶은 경우에 당신이 등록해야하기 때문에 당신이 그것을 검토 할 수 있습니다. 가 우리는. 또한 오늘과 내일까지 안되어 삶의 것들에 대한, 그것은 동영상을 다운로드 할 나쁘지 않다.

번역 주 :

(*) chascada‘추가’를 의미 중앙 아메리카 용어

 

 अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

विशाल कदम पर फेसबुक व्यापार और शिक्षा के लिए एक आम उपकरण बनता जा रहा है. एक “लोगों के इंटरनेट कंपनियों” यह पारंपरिक नेटवर्क से परे एक मूल्य दिया गया है जो एक दूसरे के साथ जुड़े लोग, पर पहली नज़र हो गए हैं किया जा रहा है.

सबसे अच्छा सुविधाओं में से एक वीडियो पोस्ट करने की क्षमता है, मैं उच्च संकल्प में उन्हें देखने और उन्हें लेबल की आसानी से प्यार. इस समय मैं इंजीनियरिंग के लिए सीएडी उपकरण का उपयोग करते हैं, मैं AUGI की एक समीक्षा किया क्योंकि मैंने देखा है सबसे अच्छा के बारे में हमारी रुचि का एक उदाहरण दिखा. यह सैंटो डोमिंगो के स्वायत्त विश्वविद्यालय (के सर्वेक्षण छात्र संघ से हैUASD), जाहिरा तौर पर एक व्यक्ति की शानदार विचार के साथ, बजाय ज्यादातर वर्ग व्यावहारिक काम कर रहे हैं और दूसरों AUGI समुदाय के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि इस गुणवत्ता सामग्री बांटने जब अनुयायियों जीतेंगे यकीन सामाजिक फेलोशिप का प्रचार करते हैं.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

इस समय ज्यादातर कभी कभी उनमें से कुछ में अतिशयोक्तिपूर्ण ऑडियो और धैर्य के साथ कदम से कदम समझाया, व्यायाम के साथ 30 से अधिक वीडियो रहे हैं.

भूखंडों स्थापना, यह में है तीन भागों ऑडियो के साथ. ऐसे रेडियन और त्रिकोणमिति के लिए डिग्री, मिनट, सेकंड कन्वर्ट करने के कार्यों के उपयोग के रूप में बुनियादी अवधारणाओं शामिल है. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
की गणना हाइड्रोलिक नेटवर्क ऑटोकैड सिविल 3 डी 2011 का उपयोग कर. बहुत स्पष्ट एक पाइपिंग सिस्टम में घाटा दिखा. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
रोड का डिजाइन मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो उच्च सड़क, का उपयोग कर.

यह चार सत्रों में है, और सॉफ्टवेयर आधा पुराना है, जबकि अभी भी जिंदा है और बहुत ही सक्षम है. यह बादल के बिंदु, क्षैतिज संरेखण, जमीन और संयंत्र लेबलिंग की डिजाइन की लोडिंग के बाद से दिखाया गया है.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
सतहों का विश्लेषण सिविल 3 डी में. इस घाटियों और ढलानों ‘नक्शे की पहचान शामिल है. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
का विश्लेषण प्रारंभिक अध्ययन के लिए डेटा ईगल प्वाइंट का उपयोग करते हुए और Zonum Digipoint का उपयोग कर गूगल अर्थ के csv में उन्नयन आधार डाउनलोडिंग. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
रोड डिजाइन सिविल 3 डी का उपयोग एक csv फ़ाइल से. प्रोफ़ाइल संयंत्र की सतह क्षैतिज लेआउट और पीढ़ी का उत्पादन शामिल है.

यह सबसे अच्छा से है, ठेठ अनुभाग और गलियारे पीढ़ी के डिजाइन शामिल है कि 9 सत्रों की कुल रहे हैं.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

अन्य वीडियो में शामिल हैं:

 

अतिरिक्त उपहार: (*)

आप फेसबुक कक्षाओं की बकवास बाहर कह रही हो अपनी वास्तविक उम्र में झूठ बोलते हैं, जो बच्चों के लिए एक लहर है कि अगर आपको लगता है, आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा क्योंकि आप इसे देख सकते हैं. वहाँ हम कर रहे हैं. इसके अलावा आज और कल नहीं हैं जो जीवन की उन चीजों के लिए, यह वीडियो डाउनलोड करने के लिए बुरा नहीं है.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) chascada‘अतिरिक्त’ जिसका अर्थ है एक मध्य अमेरिकी शब्दजाल

 

 ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

На гигантские шаги Facebook становится общим инструментом для бизнеса и образования. Будучи “Интернет народа” компании стали первый взгляд на людей взаимосвязаны друг с другом, который дал ему значения за рамки обычной сети.

Одна из лучших особенностей является возможность размещать видео, я люблю простоту просматривать их в высоком разрешении и их пометить. На этот раз я покажу пример наших интересов по поводу использования САПР для машиностроения, лучший, я видел, так как я сделал обзор AUGI. Именно из ассоциации геодезии студентов Автономного университета Санто-Доминго (UASD), Которые, очевидно, с блестящей идеей человека, а не содействовать социальному общению, что победят сторонники при совместном использовании качественных материалов, которые в основном класс практические работы и другие являются ответами на AUGI сообщества.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

В это время существует более 30 видео с упражнениями объяснить шаг за шагом, в основном, с аудио и терпения иногда преувеличена в некоторых из них.

Установка участков; он находится в три части со звуком. Включает в себя основные понятия, такие как использование функции для преобразования градусы, минуты, секунды в радианы и тригонометрии. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Расчет гидравлических сетейиспользованием AutoCAD Civil 3D 2011. Очень показывает явные потери в системе трубопроводов. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Дорога дизайна использование дорог с высокой, который является бесплатным программным обеспечением.

Это за четыре сессии, и в то время как программное обеспечение наполовину старые, все еще жив и очень способный. Показано с загрузкой точки облака, горизонтальное выравнивание, дизайн земли и растений маркировки.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Анализ поверхности В Civil 3D. Это включает в себя идентификацию бассейнов и карта склонов. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Анализ данных для предварительного исследования использованием Eagle Point и загрузки высотах базы в CSV Google Earth с использованием Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Проектирование дорог использование Civil 3D из файла CSV. Включает формирование поверхности горизонтальное расположение и генерация профиля завода.

Это из лучших, есть в общей сложности 9 сессий, которые включают в себя конструкцию типичной секции и коридор поколения.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Другие видео включают в себя:

 • Расчет площадей и подшипник использование инструмент HW
 • Создание поверхности использование AutoCAD Civil 3D
 • Создание поверхности использование USGS DEM
 • Извлечение Точки расчета от коридор.
 • Предварительные дорог дизайна нисходящий Контур от Google Earth, чтобы Civil 3D.
 • Маркировка Северной и Восточной координаты через каждые 20 метров
 • Признавая контуры генерируется в Civil 3D в Land Desktop. Нечто подобное наблюдается в другой видео привезти из точки Игл Civil 3D ЦМР и Global MapperГражданскому 3D.
 • Гражданская Анимация 3D с помощью 3D Studio Max Плагин.

 

Дополнительный подарок: (*)

Если вы думаете, что Facebook является волной для детей, которые лежат в их фактического возраста, говорил дурь из классов, вы можете ознакомиться с ним, потому что если вы хотите увидеть видео, которое вы должны зарегистрироваться. Там мы. Также для тех вещей, жизни, которая сегодня и не завтра, это не плохо для загрузки видео.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*) chascadaЦентральной Америки жаргон, который означает “лишних”

 

 באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

בצעדי ענק פייסבוק הופך לכלי נפוץ לעסקים וחינוך. להיות “אינטרנט של אנשים” חברות הפכו המבט הראשון על האנשים ביניהם אחד עם השני, אשר נתנו לו ערך מעבר לרשת הקונבנציונלית.

אחת התכונות הטובות ביותר היא היכולת לפרסם קטעי וידאו, אני אוהב את הקלות של להציג אותם ברזולוציה גבוהה ולתייג אותם. הפעם אני מראה דוגמה לעניין שלנו לגבי השימוש בכלי CAD להנדסה, הטוב ביותר שראיתי מאז שעשיתי סקירה של AUGI. זה מאגודת הסטודנטים המדידות של האוניברסיטה האוטונומית של סנטו דומינגו (UASD); שככל הנראה עם הרעיון המבריק של אדם, ולא לקדם את האחווה חברתית בטוחה ינצח חסידים בעת שיתוף חומרים איכותיים זה, כי הם בעיקר עבודות מעשיות בכיתה ואחרים הם תגובות לקהילת AUGI.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

בשלב זה יש מעל 30 קטעי וידאו עם תרגילים המוסברים צעד אחר צעד, בעיקר עם אודיו וסבלנות לפעמים מוגזמים בכמה מהם.

הגדרת מגרשים, הוא ב שלושה חלקים עם אודיו. כולל מושגים בסיסיים כגון שימוש בפונקציות כדי להמיר מעלות, דקות, שניות לרדיאנים וטריגונומטריה. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
חישוב רשתות הידראוליות באמצעות AutoCAD Civil 3D 2011. מאוד מפורש שהוצג הפסדים בצנרת. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
עיצובו של הכביש שימוש בכבישים גבוהים, שהיא תוכנה החופשית.

זה בארבעה מפגשים, ואילו התוכנה היא חצי ישנה, ​​הוא עדיין בחיים, והוא מוכשר מאוד. הוא הראה מאז הטעינה של הנקודה של הענן, יישור אופקי, עיצוב של קרקע וסימון צמח.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
ניתוח של משטחים ב3D האזרחי. זה כולל זיהוי של אגנים והמפה ‘מדרונות. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
ניתוח של הנתונים למחקר ראשוני באמצעות נשר פוינט והורדה בגבה בסיס CSV של Google Earth באמצעות Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
עיצוב כביש באמצעות 3D האזרחי מקובץ CSV. כולל את הדור של פריסה ודור משטח אופקי של צמח הפרופיל.

זה מטוב ביותר, יש בסך הכל 9 מפגשים הכוללים את העיצוב של הקטע הטיפוסי ודור מסדרון.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

קטעי וידאו נוספים כוללים:

 • חישוב שטחים ותיבת נושאות באמצעות כלי HW
 • יצירת משטח באמצעות AutoCAD Civil 3D
 • יצירת משטח באמצעות USGS DEM
 • לחלץ נקודות COGO מן מסדרון.
 • עיצוב ‘כבישים ראשוניים יורד קווי המתאר מ-Google Earth כדי Civil 3D.
 • תוויות מצפון וממזרח מרכז את כל 20 מטרים
 • הכרה בקווי מתאר שנוצר ב-3D האזרחי ב ארץ שולחן עבודה. דבר דומה נראה בוידאו אחר כדי להביא מנקודה לנשר Civil 3D וDEM של Mapper הגלובלי לאזרחים 3D.
 • אנימציה אזרחית באמצעות 3D 3D Studio Max תוסף.

 

מתנה נוספת: (*)

אם אתה חושב שפייסבוק הוא גל לילדים שמשקרים בגילים שלהם בפועל שאומרים שטויות מכיתות, אתה יכול לבדוק את זה, כי אם אתה רוצה לראות את קטעי וידאו שאתה צריך להירשם. הנה אנחנו. גם לדברים האלה של חיים, שהם היום ולא מחר, זה לא רע להוריד קטעי וידאו.

באורים לתרגום:

(*) chascadaז’רגון אמריקאי מרכזי שפירושו “נוסף”

 

 TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

Dev adımları Facebook iş ve eğitim için ortak bir araç haline gelmektedir. Bir “insan İnternet” şirketleri geleneksel ağ ötesinde bir değer verdi birbirleri ile bağlantılı insanlar, ilk göz haline gelmiştir olmak.

En iyi özelliklerinden biri video gönderme özelliği, ben yüksek çözünürlükte onları görmek ve etiket kolaylığı seviyorum. Bu kez ben mühendislik için CAD araçlarının kullanımı, ben AUGI bir yorum yaptım beri gördüğüm en iyi hakkındaki ilgi bir örnek göstermektedir. Bu Santo Domingo Özerk Üniversitesi (en Etüt öğrencinin dernekten olanUASD); Görünüşe göre bir kişinin parlak bir fikir ile, yerine çoğunlukla sınıf uygulamalı çalışmalar ve diğerleri AUGI topluma yanıtları bu kaliteli malzeme paylaşırken taraftarları kazanacak emin sosyal bir birlik teşvik.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Şu anda daha çok bazen bazıları abartılı ses ve sabırla adım adım, açıklanabilir egzersizleri üzerinde 30 videolar var.

Araziler ayarlama; içinde olduğunu Üç parçases ile. Bu radyan ve trigonometri için derece, dakika, saniye dönüştürmek için fonksiyonların kullanımı gibi temel kavramları içerir. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Hesaplanması hidrolik ağlar AutoCAD Civil 3D 2011 kullanarak. Çok açık bir boru sistemi kayıpları gösteren. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Yol tasarımı ücretsiz bir yazılımdır Yüksek Yollar, kullanarak.

Bu dört oturumda, ve yazılım yarım eski ise, hala hayatta ve çok yetenekli. Bu bulut bakış, yatay hizalama, toprak ve bitki etiketleme tasarım yükleme yana gösterilir.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Yüzey analizi Civil 3D. Bu havzaları ve yamaçlarında ‘haritanın belirlenmesi içerir. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analiz ön çalışma verileri Eagle Point kullanarak ve Zonum DIGIPOINT kullanarak Google Earth’ün csv yükselmelere tabanı indirme. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Yol tasarım Civil 3D kullanarak bir csv dosyasından. Profil tesisi yüzeyi yatay düzeni ve nesil nesil içerir.

Bu en iyi gelen değil, tipik bölümü ve koridor nesil tasarımı, 9 seans olmak üzere toplam vardır.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Diğer videolar şunlardır:

 • Alanları ve yatak kutu hesaplanması kullanma HW aracı
 • Yüzey oluşturma kullanma AutoCAD Civil 3D
 • Yüzey oluşturma kullanma Bir DEM USGS
 • COGO noktaları Özü itibaren bir koridor.
 • Ön yollar ‘tasarım inme Google Earth Civil 3D için kontur.
 • Etiketleme kuzey ve doğu her 20 metre koordine bir
 • Sivil 3D üretilen hatlarını kabul ederek Land Desktop. Benzer bir şey Eagle Point getirmek için başka bir video görülür Civil 3D ve Global Mapper DEM Sivil için 3D.
 • Kullanarak Civil 3D Animasyon 3D Studio Max eklentisi.

 

Ekstra bir hediye: (*)

Facebook sınıfların saçma dışarı söyleyerek gibi gerçek yaşlarda yalan çocuklar için bir dalga olduğunu düşünüyorsanız, siz videoları görmek istiyorsanız kayıt gerekir çünkü bunu inceleyebilirsiniz. Orada biz. Ayrıca bugün ve yarın değil de hayatta, bu şeyler için, bu video indirmek için kötü değil.

TERCÜME NOTLAR:

(*) chascada‘Ekstra’ gelir bir Orta Amerika jargon

 

 VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

Op reuzestappen Facebook wordt steeds een gemeenschappelijk instrument voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Wordt een “internet van mensen” bedrijven hebben de eerste blik op de mensen met elkaar verbonden, waardoor het een waarde buiten het conventionele net heeft gegeven geworden.

Een van de beste eigenschappen is de mogelijkheid om video’s te plaatsen, ik hou van het gemak van het bekijken in hoge resolutie en label ze. Deze keer laat ik een voorbeeld van onze interesse over het gebruik van CAD-tools voor de engineering, de beste die ik heb gezien sinds ik een recensie van AUGI. Het is van associatie van de Autonome Universiteit van Santo Domingo (de landmeetkunde studentUASD), Die blijkbaar met het briljante idee van een persoon, in plaats van het bevorderen van sociale omgang zeker zullen aanhangers te winnen bij het delen van deze hoogwaardige materialen die meestal zijn klasse praktisch werken en anderen zijn reacties op de AUGI gemeenschap.

clip image001269 Facebook: videos for surveyors

Op dit moment zijn er meer dan 30 video’s met oefeningen stap voor stap uitgelegd, meestal met audio en geduld soms overdreven in een aantal van hen.

Instellen plaatsen, het is in drie delen met audio. Inclusief basisbegrippen zoals het gebruik van functies naar graden, minuten, seconden om te zetten in radialen en trigonometrie. clip image002197 Facebook: videos for surveyors
Berekening hydraulische netwerkenAutoCAD Civil 3D 2011. Zeer expliciet zien verliezen in een leidingsysteem. clip image003149 Facebook: videos for surveyors
Ontwerp road’s met behulp van High Roads, dat is vrije software.

Het is in vier sessies, en terwijl de software is half-oud, is nog in leven en is zeer bekwaam. Het wordt getoond omdat het laden van puntenwolk’s, horizontale uitlijning, ontwerp van grond en planten etikettering.

clip image004104 Facebook: videos for surveyors
Analyse van oppervlakken in Civil 3D. Dit omvat de identificatie van de bekkens en kaart hellingen ‘. clip image00566 Facebook: videos for surveyors
Analyse gegevens voor vooronderzoek met behulp van Eagle Point en het downloaden verhogingen basis in csv Google Earth met behulp Zonum Digipoint. clip image00650 Facebook: videos for surveyors
Wegontwerp met behulp van Civil 3D uit een csv-bestand. Omvat de generatie van oppervlakte horizontale lay-out en de generatie van het profiel plant.

Dit is van de beste, er zijn in totaal 9 sessies die het ontwerp van de typische sectie en gang generatie behoren.

clip image00733 Facebook: videos for surveyors

Andere video’s zijn onder meer:

 • Berekening van het areaal en lagerkast gebruik de HW gereedschap
 • Creëren oppervlak gebruik AutoCAD Civil 3D
 • Creëren oppervlak gebruik een DEM USGS
 • Extract COGO punten van een gang.
 • Ontwerp voorlopige wegen ‘ aflopend contour van Google Earth naar Civil 3D.
 • Etikettering van Noord-en Oost coördineert elke 20 meter
 • Herkennen contouren gegenereerd in Civil 3D in Land Desktop. Iets dergelijks is te zien in een andere video te brengen van Eagle Point naar Civil 3D en DEM van Global Mapper naar Civil 3D.
 • Civil 3D Animatie gebruik 3D Studio Max plugin.

 

De extra geschenk: (*)

Als u denkt dat Facebook is een golf voor kinderen die liggen in hun werkelijke leeftijd te zeggen onzin uit lessen, je kunt het te herzien, want als je video’s wilt zien moet u registreren. Daar zijn we dan. Ook voor die dingen van het leven, die vandaag en niet morgen zijn, het is niet slecht om video’s te downloaden.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) chascadaEen Midden-Amerikaanse jargon wat betekent ‘de extra’

 

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply