egeomates in fast nur Fotosegeomates in almost only photosegeomates em quase apenas fotosegeomates en casi solamente fotosegeomates dans presque uniquement des photosegeomates în aproape numai fotografiiegeomates in quasi solo fotoegeomates في تقريبا فقط الصورほとんど写真だけでegeomates几乎只有照片egeomatesegeomates i nästan bara bilderegeomates tylko na zdjęciach prawieegeomates trong hầu như chỉ ảnhegeomates σχεδόν μόνο φωτογραφίες거의 유일한 사진 egeomatesलगभग केवल तस्वीरों में egeomatesegeomates практически только фотографииegeomates בכמעט רק תמונותneredeyse sadece fotoğrafları egeomatesegeomates in bijna alleen maar foto’s

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

Es gibt viel zu tun, auf jeden Fall viel. Hier lasse ich Ihnen das Beste aus den letzten Tagen in Bilder, die mich verlassen haben interessante Aromen.

Heute Abend ist mit dem Mond

und morgen mit der Sonne

Sie bat mich um parachicos (*)

Dann werde ich Ihnen parachicos

Mit meinem Stick Maske
meine chinchin (**) Ich werde für Sie klingen
mit meinem farbigen serape (***)
footdance ich mache,

Little Mermaid, kleine Meerjungfrau, die Segel auf hoher See

verehre die Selige

Sakrament des Altars

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Ich komme aus Chiapas, von Chiapas

wo alle Frauen

sind mutig sind ziemlich

Lob und ihren Neigungen.

Wenn beim Klang der Marimba (****)

beschleunigt meinen Herzschlag,

sogar der Boden vibriert

mit meinem hartnäckigen footdance.

nach Fertigstellung Januar Monat

Ausbruch, Magie, Spannung

aufwachen mit meiner Schönheit

die chiapacorceño (* V) Personen

Get up Ikonen der Chiapa de Corzo, mit leichten Rechtschreibfehler der Leichtigkeit aus dem Jahr 2000 Gouverneur.

Der Sumidero Canyon. Zu fühlen, unbedeutend, mit dem Fluss durch Stürme Ende 2010 gewachsen.

Ein Führer erzählte uns, dass Chias ‘Indianer von Abgrund zu vermeiden, kolonisiert wurden ins Leben gerufen. In den senkrechten Wänden Geier bauen ihre Nester und Eulen in der Horizontalen “und wir auf die Angst, dass es über uns fallen.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Beeindruckend:

730,000 Jahre alt

Höhe 5450 m

25 Meilen im Durchmesser Basis

Entfernung in den Wänden des Kraters bis 840 Meter

Popocatepetl in Mexiko-Stadt

Auf der rechten Seite, ein Krokodil ruht nach dem Mittagessen, die sicherlich hatte 03.00 verschoben worden.

Es ist nicht gleichwertig, aber lohnt sich der Umstieg von 27 Stunden der Reise litt, in einer sehr kurzen Wochenende.

Grateful mit dem Cricket und Freunde; Pame-Pässe, jacarandas (** V), und andere Dinge, die nicht passen … aber hier sind wichtig.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Für die Liebe zu Gott, schon beiseite Geographics Vermächtnis. Mittlerweile ist es schon kostet bis zu ein paar Dinge erklären.

Choluteca wird die besten Karikaturisten Comics …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! A Pepita mit Tasajo(*** V) und Chiapas ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Das Beste aus Botana (**** V). Mit Phrasen an der Wand. Nur zwei UTM-Zonen, es war notwendig, viele Erklärungen, sie zu verstehen. Einer von ihnen sagt:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Wer aufhört saugen, wird seine Seele bekommen Homosexuell(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO Modem mit Roaming fast überall. Und ein souveräner Pita.

Ich sehe weitere Erklärungen überflüssig.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) ParachicoDies ist der Name, der in einem Tanz original aus einer Stadt Anruf Chiapa de Corzo in Mexiko. On November 2010 UNESCO zugewiesen dieses typische Tanz der Zustand Immaterial Vermächtnis. In diesem Tanz, Männer tragen Maske und farbigen Kleid.

(**) ChinchinDieses Wort will, um den Klang von einem Instrument der parachico halten in der Hand, während er tanzt gemacht reproduzieren. Der Name dieses Instrument in einigen Ländern als “maraca” bekannt.

(***) Serapeeine lange bunten Schal; hauptsächlich von mexikanischen Männern getragen

(****) MarimbaDies ist der Name eines Musikinstruments.

(* V) Chiapacorceñodies Wort als Stammes für die Menschen der Stadt von Chiapas de Corzo (allgemein Chiapas bekannt) verwendet

(** V) Jacarandaist der Name eines populären subtropischer Baum original aus Südamerika, die sehr schöne blaue Blüten hat.

(*** V) Pepita mit TasajoEin typisches Gericht der Chiapa. ‘Tasajo’ ist der Name einer Eintopf mit Fleisch und trocken ‘Pepita’ gemacht ist eine Art von Salsa mit Kürbis die Samen (‘pepas’) gemacht.

(**** V) BotanaBotana ist ein Name, der einer Vielzahl von Speisen als Buffet serviert.

(** Vv) amampaIn diesem mexikanischen Zone ist ‘Mampa’ ein Wort, das Bedeutung ist “Homosexuell” und “amampa ‘ist ein’Verb “ verwendet anzuspielen, wenn einige Mann seine Männlichkeit

(** Vvv) PitaDieses Gericht wird freundlicherweise im Foto gezeigt. Sind Erläuterungen, die in diesem Fall?

 

 TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

There is much to be done, definitely much. Here I leave you the best of the last days in images that have left me interesting flavors.

Tonight is with the moon

and tomorrow with the sun

You asked me for parachicos (*)

Then I’ll give you parachicos

With my stick mask
my chinchin (**) I’ll sound for you
with my colored serape (***)
footdance I’ll make,

Little Mermaid, little mermaid that sails on the high seas

adore the Blessed

Sacrament of the Altar

clip_image001
clip_image002 I’m from Chiapas, from Chiapas

where all women

are brave are pretty

and praise to their inclinations.

When at the sound of the marimba (****),

accelerates my heartbeat,

even the ground vibrates

with my tenacious footdance.

upon completion January month

outbreak, magic, excitement

wake up with my beauty

to the chiapacorceño (*v) people

Get up icons of Chiapa de Corzo, with slight misspellings of the lightness of the year 2000 Governor.

The Sumidero Canyon. To feel insignificant, with River grown by storms in late 2010.

A guide told us that Chias’ Indians were launched from precipice to avoid being colonized. In the vertical walls vultures make their nests and owls in the horizontals’ and we on the fear that it will fall over us.

clip_image003
clip_image004 Impressive:

730.000 years old

Height 5450 m

25 miles in diameter base

Distance in the walls of the crater to 840 meters

Popocatepetl in Mexico City

On the right, a crocodile resting after lunch that certainly had been moved to 3 pm.

It is not equivalent, but worth the change of 27 hours’ of suffered travel, in a very short weekend.

Grateful with the Cricket and friends; Pame’s passes, jacarandas (**v), and other things that don’t fit here… but are important.

clip_image005
clip_image006 For the love of God, leave already aside Geographics Legacy. By now it already costs up to explain some things.

Choluteca will produce the best cartoonist comics…

clip_image007 clip_image008
clip_image009
Ohhh! A pepita with tasajo(***v) and Chiapas’ Pozol (****v).
clip_image010
The best of Botana (****v). With phrases on the wall. Just two UTM zones; it was necessary many explanations to understand them. One of them says:

”El que deja de chupar, se le amampa(**vv) el alma”

“Whoever stops sucking, his soul will get gay(**vv)”

clip_image011
TIGO Modem with roaming almost anywhere. And a sovereign Pita.

I see further explanations unnecessary.

TRANSLATION NOTES:

(*) Parachico: This is the name assigned to a dance original from a town call Chiapa de Corzo in Mexico. On November 2010 UNESCO assigned this typical dance the condition of Immaterial Legacy. In this dance, men wear mask and colored dress.

(**) Chinchin: This word intends to reproduce the sound made by an instrument the parachico hold in his hand while he is dancing. The name of this instrument in some countries is known as ‘maraca’.

(***) Serape: a long brightly colored shawl; worn mainly by Mexican men

(****) Marimba: this is the name of a musical instrument.

(*v) Chiapacorceño: this is word used as a tribal for the people of town of Chiapas de Corzo (commonly known as Chiapas)

(**v) Jacaranda: is the name of a popular subtropical tree original from South America that has very beautiful blue flowers.

(***v) Pepita with Tasajo: A typical Chiapa’s dish. ‘Tasajo’ is the name of a stew made with dry meat and ‘Pepita’ is a kind of salsa made with pumpkin’s seeds (‘pepas’).

(****v) Botana: Botana is a name assigned to a variety of meals served as buffet.

(**vv) amampa: In this Mexican zone, ‘mampa’ is a word which meaning is ‘gay’ and ‘amampa’ is a ‘verb’ used to allude when some man lose his manliness

(**vvv) pita: This dish is kindly shown in the photo. Are explanations necessary in this case?NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

Há muito a ser feito, definitivamente muito. Aqui deixo-vos o melhor dos últimos dias em imagens que me deixaram sabores interessantes.

Esta noite é com a lua

e amanhã com o sol

Você me pediu Parachicos (*)

Então eu vou dar-lhe Parachicos

Com a minha máscara vara
meu chinchin (**) I vai soar para você
com a minha cor poncho (***)
footdance eu vou fazer,

Pequena Sereia, A Pequena Sereia que navega em alto mar

adorar o Santíssimo

Sacramento do Altar

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Eu sou de Chiapas, a partir de Chiapas

onde todas as mulheres

são bravos são bem

e louvor a suas inclinações.

Quando ao som da marimba (****)

acelera meu coração,

até o chão vibra

com a minha footdance tenaz.

após a conclusão janeiro mês

surto, a magia, a emoção

acordar com a minha beleza

ao chiapacorceño (* V) pessoas

Levante-se ícones de Chiapa de Corzo, com leves erros de ortografia da leveza do Governador ano 2000.

O Canyon Sumidero. Para se sentir insignificante, com o rio cresceu por tempestades no final de 2010.

A guia nos disse que os índios Chias ‘foram lançados a partir de precipício para evitar ser colonizado. Nas paredes verticais abutres fazem seus ninhos e corujas no horizontais ‘e sobre o medo que ele vai cair sobre nós.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Impressionante:

730,000 anos de idade

Altura 5450 m

25 milhas em diâmetro da base

Distância nas paredes da cratera de 840 metros

Popocatepetl na Cidade do México

À direita, um crocodilo descansar depois do almoço, que certamente havia sido transferido para 15:00.

Não é equivalente, mas vale a pena a mudança de 27 horas de viagem de sofrida, em um curto fim de semana.

Grato com a Cricket e amigos; passes de Pame, jacarandás (** V), e outras coisas que não cabem aqui … mas são importantes.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Pelo amor de Deus, já deixar de lado Geographics Legado. Até agora já custa até explicar algumas coisas.

Choluteca irá produzir os melhores quadrinhos cartunista …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! A pepita com tasajo(*** V) e Chiapas ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
O melhor de Botana (**** V). Com as frases na parede. Apenas duas zonas UTM, era necessário muitas explicações para compreendê-los. Um deles diz:

“El Que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Quem deixa de sugar, a sua alma vai ficar homossexual(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO modem com móvel em qualquer lugar. E um soberano Pita.

Eu vejo mais explicações desnecessárias.

NOTAS tradução:

(*) ParachicoEste é o nome atribuído a uma dança original de uma chamada de cidade Chiapa de Corzo, no México. Em novembro 2010 a UNESCO atribuiu essa dança típica do estado do legado imaterial. Nesta dança, os homens usam máscara e vestido colorido.

(**) ChinchinEsta palavra tem a intenção de reproduzir o som emitido por um instrumento a parachico segurar em sua mão enquanto ele está dançando. O nome deste instrumento, em alguns países é conhecido como ‘maraca’.

(***) Serapeum longo xale de cores vivas, usado principalmente por homens mexicanos

(****) Marimbaeste é o nome de um instrumento musical.

(* V) Chiapacorceñoesta é a palavra usada como um tribal para o povo da cidade de Chiapas de Corzo (vulgarmente conhecido como Chiapas)

(** V) Jacarandaé o nome de uma árvore subtropical original popular da América do Sul que tem muito bonitas flores azuis.

(V ***) Pepita com tasajoUm prato típico de Chiapa. ‘Tasajo’ é o nome de um guisado feito com carne seca e “Pepita” é uma espécie de salsa feita com sementes de abóbora (‘pepas’).

(V ****) BotanaBotana é um nome dado a uma variedade de comidas serviu como buffet.

(** Vv) amampaNesta zona mexicano, ‘Mampa’ é uma palavra cujo significado é ‘gay’ e ‘amampa’ é um ‘verbo ‘ usado para aludir quando um homem perde sua masculinidade

(** Vvv) pitaEste prato é gentilmente mostrado na foto. São explicações necessárias a este caso?

 

 NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

Hay mucho por hacer, sin duda mucho más. Aquí os dejo el mejor de los últimos días en imágenes que me han dejado sabores interesantes.

Esta noche es la luna

y mañana con el sol

Me pediste parachicos (*)

A continuación te daré parachicos

Con mi máscara de palo
mi chinchin (**) Voy a sonar para ti
con mi coloreado sarape (***)
footdance voy a hacer,

Sirenita, pequeña sirena que navega en alta mar

adorar a la Santísima

Sacramento del Altar

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Soy de Chiapas, desde Chiapas

donde todas las mujeres

son valientes son bastante

y alabanza a sus inclinaciones.

Cuando el sonido de la marimba (****)

acelera el latido de mi corazón,

incluso el suelo vibra

con mi footdance tenaz.

tras la finalización Mes de enero

brote, la magia, la emoción

despertar con mi belleza

al chiapacorceño (* V) las personas

Levántate iconos de Chiapa de Corzo, con ligeras faltas de ortografía de la ligereza del año 2000 el gobernador.

El Cañón del Sumidero. Para sentir insignificante, con el río crecido por las tormentas de finales de 2010.

Un guía nos dijo que los indios Chias ‘fueron lanzados desde precipicio para evitar ser colonizados. En las paredes verticales buitres anidan y búhos en las horizontales “y en el temor de que caiga sobre nosotros.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Impresionante:

730,000 años de edad

Altura 5,450 m

25 millas en el diámetro de la base

Distancia de las paredes del cráter de 840 metros

Popocatepetl en la Ciudad de México

A la derecha, un cocodrilo descansando después del almuerzo que sin duda había sido trasladado a 15:00.

No es equivalente, pero vale la pena el cambio de 27 horas de viaje sufrido, en un fin de semana muy corto.

Agradecido con el Cricket y amigos; pases de Pame, jacarandas (** V), y otras cosas que no caben aquí … pero son importantes.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Por el amor de Dios, deje a un lado ya Geographics Legacy. A estas alturas ya cuesta para explicar algunas cosas.

Choluteca producirá los mejores cómics del dibujante …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! La pepita con tasajo(*** V) y Chiapas Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Lo mejor de la Botana (**** V). Con frases en la pared. Sólo dos zonas UTM, fue necesario muchas explicaciones para entenderlas. Uno de ellos dice:

“El Que deja de chupar, sí le amampa(** Vv) el alma ”

“El que deja de mamar, su alma tendrá homosexual(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO módem con itinerancia en casi cualquier lugar. Y un soberano Pita.

Veo más explicaciones innecesarias.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) ParachicoEste es el nombre asignado a una danza original de una llamada de la ciudad de Chiapa de Corzo, en México. En noviembre 2010 la UNESCO asignado este baile típico de la condición de Inmaterial Legacy. En esta danza, los hombres usan máscara y vestido de color.

(**) ChinchinEsta palabra tiene la intención de reproducir el sonido producido por un instrumento del parachico sostenga en la mano mientras se está bailando. El nombre de este instrumento en algunos países se conoce como “maraca”.

(***) Serapeun largo chal de colores brillantes, principalmente usado por los hombres mexicanos

(****) Marimbaeste es el nombre de un instrumento musical.

(* V) Chiapacorceñoesta es la palabra usada como tribal para el pueblo de la ciudad de Chiapa de Corzo (comúnmente conocido como Chiapas)

(** V) Jacarandaes el nombre de un árbol subtropical original popular de América del Sur que tiene muy hermosas flores de color azul.

(*** V) Pepita con tasajoUn plato de Chiapa típico. “Tasajo” es el nombre de un guiso a base de carne seca y ‘Pepita’ es una especie de salsa hecha con semillas de calabaza (‘pepas’).

(V ****) BotanaBotana es un nombre asignado a una variedad de comidas que se sirven como bufet.

(** Vv) amampaEn esta zona de México, ‘Mampa’ es una palabra cuyo significado es ‘gay’ y ‘amampa’ es un ‘verbo “ utilizado para aludir cuando algún hombre pierda su virilidad

(** Vvv) PitaEste plato se amablemente se muestra en la foto. ¿Son las explicaciones necesarias en este caso?

 

 NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

Il ya beaucoup à faire, certainement beaucoup. Ici, je vous laisse le meilleur des derniers jours dans des images qui m’ont laissé saveurs intéressantes.

Ce soir, c’est avec la lune

et demain avec le soleil

Vous m’avez demandé Parachicos (*)

Alors je vais vous donner Parachicos

Avec mon masque de bâton
ma chinchin (**) Je vais sonner pour vous
avec ma couleur Serape (***)
footdance je vais faire,

Petite Sirène, petite sirène qui navigue en haute mer

adorer le Saint

Sacrement de l’Autel

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Je suis du Chiapas, de Chiapas

où toutes les femmes

sont courageux sont assez

et louange à leurs inclinations.

Quand au son de l’ marimba (****)

accélère battements de mon cœur,

même le sol vibre

avec mon footdance tenace.

à la fin Janvier mois

épidémie, la magie, l’excitation

réveiller avec ma beauté

à l’ chiapacorceño (* V) personnes

Obtenez des icônes de Chiapa de Corzo, avec de légères fautes d’orthographe de la légèreté du gouverneur année 2000.

Le Canyon du Sumidero. Pour se sentir insignifiant, avec la rivière augmenté de tempêtes de fin 2010.

Un guide nous a dit que les Indiens de Chias ont été lancés à partir de précipice pour éviter d’être colonisés. Dans les parois verticales vautours font leurs nids et les hiboux dans le horizontales »et nous sur la peur qu’il va tomber sur nous.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Impressionnant:

730,000 années vieux

Hauteur 5450 m

25 miles à base de diamètre

Distance dans les parois du cratère de 840 mètres

Popocatepetl au Mexique

Sur la droite, un crocodile se reposant après le déjeuner qui certainement avait été déplacé à 15 heures.

Il n’est pas équivalent, mais ça vaut le changement de 27 heures »de voyage souffert, dans un très court week-end.

Grateful avec le cricket et les amis, les passes de Pame, jacarandas (** V), et d’autres choses qui ne correspondent pas ici … mais sont importants.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Pour l’amour de Dieu, laissez de côté déjà Geographics héritage. A présent, il en coûte déjà à expliquer certaines choses.

Choluteca va produire les meilleures bandes dessinées de dessins animés …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! A Pepita avec tasajo(*** V) et du Chiapas ” Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Le meilleur des Botana (**** V). Avec des phrases sur le mur. Juste deux zones UTM, il fallait beaucoup d’explications pour les comprendre. L’un d’eux dit:

“El Québec deja de chupar, SE le amampa(** Vv) el alma ”

«Celui qui arrête de téter, son âme obtiendra gay(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO modem avec l’itinérance à peu près partout. Et un souverain Pita.

Je vois de plus amples explications inutiles.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) ParachicoC’est le nom donné à une danse originale à partir d’un appel de la ville Chiapa de Corzo au Mexique. En Novembre 2010 L’UNESCO attribué cette danse typique de l’état d’héritage immatériel. Dans cette danse, les hommes portent un masque et robe de couleur.

(**) ChinchinCe mot a l’intention de reproduire le son produit par un instrument de la parachico tenir dans sa main pendant qu’il dansait. Le nom de cet instrument dans certains pays est connu comme «maraca».

(***) Serapeun long châle de couleur vive, porté principalement par les hommes mexicains

(****) Marimbail s’agit du nom d’un instrument de musique.

(* V) Chiapacorceñoc’est le mot utilisé comme une tribu pour les habitants de la ville de Chiapas de Corzo (communément appelée Chiapas)

(** V) Jacarandaest le nom d’un arbre subtropical populaire d’origine d’Amérique du Sud qui a de très belles fleurs bleues.

(*** V) Pepita avec tasajoUn plat de Chiapa typique. «Tasajo» est le nom d’un ragoût à base de viande séchée et «Pepita» est un genre de salsa faite avec des graines de citrouille («pepas ‘).

(**** V) BotanaBotana est un nom attribué à une variété de repas servis sous forme de buffet.

(** Vv) amampaDans cette zone du Mexique, «Mampa» est un mot dont le sens est «gay» et «amampa ‘est un’verbe ‘ utilisé pour faire allusion quand un homme perd sa virilité

(** VVV) pitaCe plat est aimablement indiqué sur la photo. Sont les explications nécessaires dans ce cas?

 

 NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

Nu este mult de făcut, cu siguranță mult. Aici am sa te las cel mai bun din ultimele zile, în imagini, care au lăsat-mi arome interesante.

In seara asta este cu luna

și mâine cu soare

Mi-ai cerut parachicos (*)

Atunci îți voi da parachicos

Cu masca mea Stick
meu Chinchin (**) Voi suna pentru tine
cu culoarea mea serape (***)
footdance voi face,

Little Mermaid, Little Mermaid că vele pe mare

adora Preasfânta

Sacramentul altarului

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Sunt din Chiapas, din Chiapas

în cazul în care toate femeile

sunt curajos sunt destul de

și laudă la înclinațiile lor.

Când la sunetul de marimba (****),

accelereaza bataile inimii mele,

chiar și la sol vibrează

cu footdance mea tenace.

la finalizarea ianuarie luni

focar, magie, emoție

trezi cu frumusetea mea

să chiapacorceño (* V) persoane

Ridică-te icoane de Chiapa de Corzo, cu mici greșeli de scriere de luminozitate al guvernatorului anul 2000.

Sumidero Canyon. Pentru a se simt nesemnificativ, cu râul crescut de furtuni la sfârșitul anului 2010.

Un ghid ne-a spus că indienii Chias “au fost lansate de la prăpastie, pentru a evita să fie colonizat. În pereții verticali vulturi fac cuiburi și bufnițe lor în firul cu plumb “, iar noi pe teama că va cădea peste noi.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Impresionant:

730.000 ani vechi

Înălțimea de 5450 m

25 mile în baza de diametru

Distanță în pereții craterului de 840 de metri

Popocatepetl în Mexico City

La dreapta, un crocodil de odihnă după masa de prânz, care cu siguranță a fost mutat la 15.

Acesta nu este echivalentă, dar merită schimbarea de 27 ore de călătorie suferit, într-un weekend foarte scurt.

Recunoscător cu Cricket și prieteni; trece PAME lui, Jacarandas (** V), și alte lucruri care nu se potrivesc aici … dar sunt importante.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Pentru numele lui Dumnezeu, lasă deja o parte Geographics Legacy. Până acum ar costa deja pentru a explica unele lucruri.

Choluteca va produce cele mai bune benzi desenate caricaturist …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! A Pepita cu tasajo(*** V) și Chiapas ” Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Cel mai bun de Botana (**** V). Cu fraze de pe perete. Doar două zone UTM, a fost necesar mai multe explicații pentru a le înțelege. Unul dintre ei spune:

“El Que Deja de chupar, SE le amampa(** VV) El Alma ”

“Oricine se oprește suge, sufletul lui va primi homosexual(** VV) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO modem roaming aproape oriunde. Și un suveran Pita.

Văd explicații suplimentare inutile.

NOTE Traducere:

(*) ParachicoAcesta este numele atribuit un dans original, de la un apel de oraș Chiapa de Corzo în Mexic. Din noiembrie 2010 referitoare UNESCO atribuit acest dans tipic starea de imaterial Legacy. In acest dans, barbatii poarta masca și rochie de culoare.

(**) ChinchinAcest cuvânt intenționează să reproducă sunetul făcut de un instrument de parachico țineți în mână în timp ce dansează. Numele acestui instrument, în unele țări este cunoscut sub numele de “maracas”.

(***) Serapeun șal viu colorate lung, purtat în principal de către bărbați mexicani

(****) Marimbaacesta este numele unui instrument muzical.

(* V) Chiapacorceñoacesta este cuvântul folosit ca un tribal pentru oamenii din orașul Chiapas de Corzo (cunoscut sub numele de Chiapas)

(** V) Jacarandaeste numele unui copac subtropical populare originale din America de Sud, care are flori foarte frumoase albastre.

(*** V) Pepita cu TasajoUn fel de mâncare Chiapa tipic. “Tasajo” este numele de o tocană cu carne uscată și “Pepita” este un fel de salsa facut cu seminte de dovleac (“Pepas”).

(**** V) BotanaBotana este un nume atribuit o varietate de mese servit ca bufet.

(** VV) amampaÎn această zonă mexican, “mampa” este un cuvânt care sensul este “gay” și “amampa” este o “verb “ folosit pentru a face aluzie la un om pierdut bărbăția lui

(** Vvv) PitaAcest fel de mancare este amabilitate arată în fotografie. Sunt explicații necesare în acest caz?

 

 NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

C’è molto da fare, sicuramente molto. Qui vi lascio il meglio degli ultimi giorni in immagini che mi hanno lasciato sapori interessanti.

Stasera è con la luna

e domani con il sole

Mi hai chiesto di Parachicos (*)

Poi ti darò Parachicos

Con la mia maschera di bastone
il mio chinchin (**) Ti suonerà per voi
con il mio colore poncho (***)
footdance farò,

Sirenetta, sirenetta che naviga in alto mare

adorare il Beato

Sacramento dell’Altare

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Io sono di Chiapas, dal Chiapas

dove tutte le donne

sono coraggiosi sono abbastanza

e lode a loro inclinazioni.

Quando al suono della marimba (****),

accelera il mio battito cardiaco,

anche il fondo vibra

con la mia tenace footdance.

al completamento Gennaio mese

scoppio, magia, emozione

svegliarsi con la mia bellezza

alla chiapacorceño (* V) persone

Alzati icone di Chiapa de Corzo, con lievi errori ortografici della leggerezza del 2000 Governatore.

Il Canyon del Sumidero. Per sentirsi insignificante, con il fiume coltivate dalle tempeste alla fine del 2010.

Una guida ci ha detto che gli indiani Chias ‘sono stati lanciati dal precipizio per evitare di essere colonizzato. Nelle pareti verticali avvoltoi fanno i loro nidi e gufi nel orizzontali ‘e siamo sulla paura che cadrà su di noi.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Impressionante:

730,000 anno vecchio

Altezza 5450 m

25 miglia di diametro di base

Distanza nelle pareti del cratere di 840 metri

Popocatepetl a Città del Messico

Sulla destra, un coccodrillo di riposo dopo il pranzo che certamente era stato spostato alle 15:00.

Non è equivalente, ma vale la pena il cambio di 27 ore di viaggio sofferto, in un tempo molto breve weekend.

Grato con il Grillo e gli amici; passaggi di Pame, jacarandas (** V), e altre cose che non si adattano qui … ma sono importanti.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Per l’amor di Dio, lascia già parte Geographics Legacy. Ormai già costa fino a spiegare alcune cose.

Choluteca produrrà i migliori fumetti cartoonist …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! A Pepita con tasajo(*** V) e Chiapas ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Il meglio di Botana (**** V). Con frasi sul muro. Solo due zone UTM, era necessario molte spiegazioni per capirle. Uno di loro dice:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Chi smette di succhiare, la sua anima otterrà gay(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO modem con il roaming quasi ovunque. E un sovrano Pita.

Vedo ulteriori spiegazioni inutili.

TRADUZIONE NOTE:

(*) ParachicoQuesto è il nome assegnato a una danza originale da una chiamata in città Chiapa de Corzo in Messico. On novembre 2010 UNESCO assegnato questa danza tipica della condizione di immateriale Legacy. In questa danza, gli uomini indossano maschera e vestito colorato.

(**) ChinchinQuesta parola si propone di riprodurre il suono prodotto da uno strumento del parachico tenere in mano mentre si sta ballando. Il nome di questo strumento, in alcuni paesi è noto come ‘maracas’.

(***) Serapeun lungo brillantemente scialle colorato; indossato principalmente da uomini messicani

(****) Marimbaquesto è il nome di uno strumento musicale.

(* V) Chiapacorceñoquesta è la parola usata come un tribale per il popolo della città del Chiapas de Corzo (comunemente noto come Chiapas)

(** V) Jacarandaè il nome di un famoso albero subtropicale originario dal Sud America che ha bellissimi fiori blu.

(*** V) Pepita con tasajoUn piatto tipico di Chiapa. ‘Tasajo’ è il nome di uno stufato a base di carne secca e ‘Pepita’ è una specie di salsa fatta con i semi di zucca (‘pepas’).

(**** V) BotanaBotana è un nome assegnato a una varietà di pasti serviti a buffet.

(** Vv) amampaIn questa zona messicana, ‘mampas’ è una parola il cui significato è ‘gay’ e ‘amampa’ è un ‘verbo ‘ usato per alludere quando un uomo perde la sua virilità

(** Vvv) pitaQuesto piatto è gentilmente mostrato nella foto. Sono necessarie spiegazioni in questo caso?

 

 ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

هناك الكثير الذي يتعين القيام به، بالتأكيد الكثير. هنا أترك لكم أفضل من الأيام الأخيرة في الصور التي لم يقم لي النكهات مثيرة للاهتمام.

هذه الليلة هي مع القمر

وغدا مع الشمس

سألتني عن parachicos (*)

ثم سأعطيك parachicos

مع قناع عصا بلدي
لي chinchin (**) سوف يبدو لك
مع بلدي الملونة serape (***)
footdance سوف يجعل،

ليتل ميرميد، حورية البحر الصغيرة التي تبحر في أعالي البحار

أعشق المباركه

سر من مذبح

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos أنا من ولاية تشياباس، من ولاية تشياباس

حيث جميع النساء

شجعان هي جميلة

والثناء على ميولهم.

عندما في صوت ماريمبا (****)،

تسارع ضربات القلب بلدي،

حتى الأرض يهتز

مع بلدي footdance عنيد.

عند الانتهاء يناير الشهر

اندلاع، والسحر والإثارة

يستيقظ مع بلدي الجمال

إلى chiapacorceño (* V) الناس

الحصول على ما يصل من الرموز تشيابا دي كورسو، مع أخطاء إملائية طفيفة من خفة من العام الحاكم عام 2000.

كانيون Sumidero. أن يشعر تافهة، مع نهر نما بنسبة العواصف في أواخر عام 2010.

قال لنا دليل على أن أطلقت الهنود Chias ‘من الهاوية لتجنب التعرض للاستعمار. في الجدران الرأسية النسور جعل أعشاشها والبوم في horizontals ‘ونحن على الخوف من أن ذلك سوف تسقط فوق رؤوسنا.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos مثير للإعجاب:

730.000 سنة

ارتفاع 5450 متر

25 كيلومتر في قاعدة القطر

مسافة في جدران الحفرة إلى 840 متر

البركان في مكسيكو سيتي

على اليمين، تمساح يستريح بعد الغداء التي بالتأكيد قد تم نقله إلى 3 مساء.

فإنه ليس ما يعادلها، ولكنه يستحق التغيير من 27 ساعة من السفر عانى، في عطلة نهاية الاسبوع قصيرة جدا.

ممتن مع الكريكيت والأصدقاء؛ يمر بامي ل، jacarandas (** V)، وغيرها من الأمور التي لا تناسب هنا … ولكن مهمة.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos لمحبة الله، وترك بالفعل جانبا Geographics راثي. حتى الآن أنه يكلف بالفعل إلى شرح بعض الأمور.

سوف شولوتيكا إنتاج أفضل كاريكاتير رسام الكاريكاتير …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
OHHH! A pepita مع tasajo(*** V) وتشياباس ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
أفضل من Botana (**** V). مع عبارات على الحائط. اثنين فقط من مناطق UTM، بل كان من الضروري تفسيرات كثيرة لفهمها. واحد منهم يقول:

“ايل كيو ديجا دي chupar، SE LE amampa(** VV) ش ألما ”

“من توقف مص، سوف تحصل على روحه مثلي الجنس(** VV) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO مودم مع التجوال في أي مكان تقريبا. وذات سيادة بيتا.

أرى المزيد من الإيضاحات لا لزوم لها.

ملاحظات الترجمة:

(*) Parachicoهذا هو الاسم المعين إلى رقصة الأصلي من مكالمة مدينة تشيابا دي كورسو في المكسيك. في نوفمبر 2010 اليونسكو تعيين هذا الرقص نموذجي حالة غير المادي وراثي. في هذه الرقصة، الرجال ارتداء قناع وثوب ملون.

(**) Chinchinهذه الكلمة تعتزم إعادة إنتاج الصوت الذي أدلى به أداة للparachico عقد في يده بينما هو يرقص. ومن المعروف أن اسم هذا الصك في بعض البلدان باسم ‘maraca’.

(***) Serapeشال الملونة الزاهية طويلة؛ يرتديها بشكل رئيسي من قبل الرجال المكسيكيين

(****) ماريمباهذا هو اسم آلة موسيقية.

(* V) Chiapacorceñoهذا هو كلمة تستخدم القبلية للشعب من بلدة تشياباس دي كورسو (المعروف باسم تشياباس)

(** V) Jacarandaهو اسم لشجرة شبه استوائية شعبية أصلي من أمريكا الجنوبية التي لديها الزهور الزرقاء الجميلة جدا.

(*** V) Pepita مع Tasajoطبق A تشيابا نموذجية. ‘Tasajo’ هو اسم من الحساء المصنوع من اللحوم الجافة و’Pepita’ هو نوع من السالسا المصنوع من بذور اليقطين (‘pepas’).

(**** V) BotanaBotana هو الاسم المعين إلى مجموعة متنوعة من الوجبات شغل منصب بوفيه.

(** VV) amampaفي هذه المنطقة المكسيكية، ‘mampa’ هو الكلمة التي معناها هو ‘مثلي الجنس’ و ‘amampa’ هو ‘الفعل ‘ عندما تستخدم ليلمح بعض الرجل يفقد رجولة له

(** VVV) بيتاويظهر هذا الطبق تتكرم في الصورة. هل الإيضاحات اللازمة في هذه الحالة؟

 

 翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

やるべきことくらいは間違いなくはるかにありま​​す。 ここで私はあなたに私に面白い味を残した画像の最後の日の最高のままにしておきます。

今夜は月とある

と太陽と明日

あなたのために私に尋ねた parachicos (*)

その後、私はあなたにparachicosをあげる

私のスティックマスク付き
私の チンチン (**)私はあなたのために聞こえるよ
私の色の付き セラーピ (***)
私が作ってあげるfootdance、

リトルマーメイド、リトルマーメイドその公海上帆

祝福を崇拝

祭壇の秘跡

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos 私はチアパスから、チアパス州から来たんだ

どこにすべての女性

勇敢な可愛いさ

彼らの性向にと賞賛。

ときの音で マリンバ (****)

、私の心臓の鼓動を加速

でも、地面が振動

私の粘り強いfootdanceた。

完了時に1月の月

流行、マジック、興奮

私の美しさに目を覚ます

へ chiapacorceño (* V)人

2000年知事の軽さのわずかなスペルミスで、チャパデコルソのアイコンを取得します。

Sumideroキャニオン。 2010年後半に嵐によって成長した川で、取るに足りないと感じます。

ガイドはChias ‘インディアンが植民地化されるのを避けるために絶壁から起動されたことを私たちに語った。 垂直の壁にハゲタカは、それが私たちの上に落ちるという恐怖にホリゾンタル “と我々に彼らの巣やフクロウを作る。

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos 印象:

730.000歳

高さ5450メートル

直径ベースで25マイル

840メートルのクレーターの壁の距離

メキシコシティのポポカテペトル

右側には、昼食後の休憩ワニは確かに午後3時に移動されていたこと。

それは等価ではありませんが、非常に短い週末に、苦しんで旅行の27時間 “の変化の価値。

クリケットや友人と感謝; PAMEのパス、jacarandas (** V)、そしてここに当てはまらない他のもの…しかし、重要です。

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos 神の愛のため、脇にすでにジオグラフィクスレガシーを残す。 今ではそれは、すでにいくつかのことを説明するようにかかります。

チョルテカ最高の漫画家の漫画が生成されます…

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
あー! A tasajoとペピータ(*** V)とチアパス ‘ Pozol (**** v)である。
clip image01015 egeomates in almost only photos
のベスト Botana (**** v)である。 壁にフレーズ。 ちょうど2つのUTMゾーン、それはそれらを理解するために多くの説明が必要であった。 そのうちの一つは言う:

“エルQUE既デchupar、SEル amampa(** VV) エル·アルマ ”

“誰が吸って停止し、彼の魂が得られます ゲイ(** VV) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
ほとんどどこでもローミングでタイゴエナジーモデム。 と主権 ピタ麻.

私はさらに説明が不要な参照してください。

翻訳の注:

(*)Parachicoこれはメキシコの町コールチャパデコルソから元のダンスに割り当てられた名前です。 2010年11月、ユネスコでは、この典型的なダンスどちらでもレガシーの状態割り当て。 このダンスでは、男性はマスクと色のドレスを着る.

(**)Chinchinこの言葉は、彼が踊っている間parachicoが彼の手で保持楽器によってなさ音を再現していきます。 一部の国では、この楽器の名前は ‘マラカス’として知られています。

(***)Serape長い鮮やかな色のショール、主にメキシコ人男性が身に着けて

(****) マリンバこれは楽器の名前です.

(* V)Chiapacorceñoこれはチアパスデコルソ(一般チアパス州として知られている)の町の人々のための部族のように使用される単語です。

(** V)Jacaranda非常に美しいブルーの花を持っている南米から元人気亜熱帯の木の名前です.

(*** V) Tasajoとペピータ典型的なチャパのお皿。 ‘Tasajoは’乾いた肉で作ったシチューの名前で、 ‘ペピータは’カボチャの種で作ったサルサの一種( ‘pepas’)です.

(**** V) BotanaBotanaはビュッフェを務めた食事の様に割り当てられた名前です。.

(** VV) amampaこのメキシコのゾーンでは、 ‘mampaは’意味 ‘ゲイ’で、 ‘amampaは’ワードです動詞 ‘いくつかの人が彼の男らしさを失ったときに言及するために使用

(** VVV) ピタ麻この料理は、親切に写真で示されている。 この場合は必要に応じて説明していますか?

 

 翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

有很多事情要做,肯定要。 这里,我离开你是最好的图像中的最后几天,已经给我留下了有趣的味道。

今晚是月亮

和明天的太阳

你问我 parachicos (*)

然后,我就给你parachicos

随着我的棒面膜
我的 CHINCHIN (**),我会响起你
我的有色 围裙 (***)
footdance我会做,

小美人鱼,小美人鱼在公海航行

崇拜的人有福​​了

圣餐的祭坛

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos 我从恰帕斯,从恰帕斯

其中所有的女人

勇敢漂亮

并赞美他们的倾向。

当的声音 马林巴 (****)

加速我的心跳,

连地面震动

与我顽强footdance。

1完成后一个月

爆发,魔术,兴奋

醒来我的美丽

到 chiapacorceño (* V)人

起床Chiapa Corzo的图标,与2000年总督的亮度轻微的拼写错误。

苏米德罗峡谷。 自轻自贱,河生长风暴在2010年年底。

一位导游告诉我们,恰斯印度人从悬崖避免被殖民推出的。 在垂直的墙壁秃鹰使他们的巢穴和猫头鹰的横’,我们担心它会翻倒我们。

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos 令人印象深刻:

730.000年

身高5450米

25英里直径基地

在墙壁上的火山口840米的距离

波波卡特佩特在墨西哥城

在右边,午餐后休息的鳄鱼肯定已转移至下午3时。

这是不等效的,但27小时遭受的旅行值得变化,在一个很短的周末。

感恩与板球和朋友; PAME的通行证, 蓝花楹(** V),以及其他的东西,不适合在这里…但是是重要的。

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos 对于神的爱,已经离开抛开地理学传统。 现在它已经花费了解释一些事情。

乔卢特卡将产生最佳漫画家的漫画…

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
哦〜〜! 一 与tasajo PEPITA(*** V)和恰帕斯州’ Pozol (****五)。
clip image01015 egeomates in almost only photos
最好的 博塔纳 (****五)。 在墙壁上的短语。 短短两年UTM区,它是必要的多个解释,去理解他们。 其中一人说:

“厄尔尼诺阙似曾相识chupar,本身LE amampa(** VV) EL母校“

“谁停止吸吮,他的灵魂将得到 同性恋者(** VV)“

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO调制解调器漫游几乎任何地方。 一个主权 皮塔.

我看不需要进一步解释。

翻译注意:

(*)Parachico这是分配给原镇从呼叫Chiapa Corzo的墨西哥舞蹈的名称。 2010年11月,联合国教科文组织指定这个典型的舞蹈非物质遗产的条件。 在这个舞蹈中,男人戴上口罩和红色的衣服.

(**)Chinchin这个词,拟由仪器parachico跳舞,而他是在他手中持有的声音重现。 这种仪器在一些国家的名称被称为’马拉卡’。

(***)Serape长颜色鲜艳的披肩;磨损主要是由墨西哥男子

(****) 马林巴这是一种乐器的名称.

(* V)Chiapacorceño这是作为一个部落的镇人民恰帕斯州Corzo的(俗称恰帕斯州字)

(** V)Jacaranda的名字是一个受欢迎的原来自南美洲的亚热带树木,有非常美丽的蓝色小花.

(*** V) 与Tasajo PEPITA一个典型的Chiapa的菜。 的名字是’Tasajo’做干肉和’PEPITA’的炖是一种用南瓜的种子(’pepas’莎莎).

(****五) 博塔纳博塔纳是出了名分配到各种美食自助担任.

(** VV) amampa在这个墨西哥区,’MAMPA’是一个字,意思是“同性恋”和“amampa’是一个’动词’ 暗示,当一些人失去了他的男子气概

(** VVV) 皮塔这菜是善意的照片。 在这种情况下,需要说明吗?

 

 ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

Det finns mycket att göra, definitivt mycket. Här lämnar jag dig det bästa av de sista dagarna i bilder som har lämnat mig intressanta smaker.

Ikväll är med månen

och i morgon med solen

Du frågade mig om parachicos (*)

Sedan ska jag ge dig parachicos

Med min käpp mask
min Chinchin (**) Jag kommer att låta dig
med min färgade serape (***)
footdance jag ska göra,

Lilla sjöjungfrun, lilla sjöjungfrun som seglar på öppet hav

älskar den välsignade

Altarets sakrament

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Jag är från Chiapas, från Chiapas

där alla kvinnor

är modig är ganska

och beröm för sina böjelser.

När vid ljudet av marimba (****),

accelererar mina hjärtslag,

även marken vibrerar

med min envisa footdance.

efter slutförandet januari månad

utbrott, magi, spänning

vakna upp med min skönhet

till chiapacorceño (* V) människor

Få upp ikoner i Chiapa de Corzo, med smärre felstavningar av lätthet av år 2000 guvernör.

Den Sumidero Canyon. Att känna sig obetydlig, med floden odlas av stormarna i slutet av 2010.

En guide berättade att Chias ‘indianer lanserades från stup för att undvika att bli koloniserade. I de vertikala väggarna gamar gör sina bon och ugglor i horizontals “och vi på rädsla att det kommer att falla över oss.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Imponerande:

730,000 år gammal

Höjd 5450 m

25 miles i diameter bas

Avstånd i väggarna i kratern till 840 meter

Popocatepetl i Mexico City

Till höger, som en krokodil vila efter lunch säkerligen hade flyttats till 3 PM.

Det är inte likvärdiga, men värt bytet av 27 timmar av lidit resa, i en mycket kort helg.

Tacksam med Cricket och vänner, PAME: s pass, Jacarandas (** V), och andra saker som inte passar här … men är viktiga.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos För guds skull, låt redan undan Geographics Legacy. Nu kostar det redan upp för att förklara vissa saker.

Choluteca kommer att ge bästa serietecknaren serier …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! ETT pepita med tasajo(*** V) och Chiapas ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Det bästa av Botana (**** V). Med fraser på väggen. Bara två UTM zoner, det var nödvändigt många förklaringar för att förstå dem. En av dem säger:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Den som slutar suga, kommer hans själ att få gay(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO modem med roaming nästan överallt. Och en suverän Pita.

Jag ser ytterligare förklaringar onödiga.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) ParachicoDetta är det namn som en dans original från en stad samtal Chiapa de Corzo i Mexiko. På November 2010 Unesco tilldelas denna typiska dans tillstånd Immateriella Legacy. I denna dans, män bär mask och färgad klänning.

(**) ChinchinDetta ord avser att återge ljudet från ett instrument till parachico hålla i handen samtidigt som han dansar. Namnet på detta instrument i vissa länder kallas “maraca”.

(***) Serapeen lång färgglad sjal, bärs huvudsakligen av mexikanska män

(****) Marimbadetta är namnet på ett musikinstrument.

(* V) ChiapacorceñoDetta är ord som används som en tribal för människorna i staden i Chiapas de Corzo (allmänt känd som Chiapas)

(** V) Jacarandaär namnet på en populär subtropiskt träd original från Sydamerika som har väldigt vackra blå blommor.

(*** V) Pepita med tasajoEn typisk Chiapa skålen. ‘Tasajo “är namnet på en gryta med torrt kött och” Pepita’ är en slags salsa med pumpa s frön (‘Pepas’).

(**** V) BotanaBotana är ett namn som har tilldelats en mängd olika måltider serveras som buffé.

(** Vv) amampaI denna mexikanska zon, är “mampa” ett ord som mening är “bög” och “amampa” är en “verbet “ används för att anspela när en man förlorar sin manlighet

(** VVV) pitabrödDenna maträtt är vänligt på bilden. Är förklaringar som är nödvändiga i det här fallet?

 

 UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

Jest wiele do zrobienia, na pewno dużo. Tutaj zostawiam najlepsze z ostatnich dni w obrazach, które opuściły mnie ciekawe smaki.

Dziś jest z księżyca

i jutro w słońce

Pytałeś mnie parachicos (*)

Wtedy dam ci parachicos

Z moją maską patyku
mój chinchin (**) Będę brzmieć dla Ciebie
z moja kolorowe Serape (***)
footdance zrobię,

Mała Syrenka, Mała Syrenka, że ​​żagle na pełnym morzu

adorować Najświętszego

Sakrament Ołtarza

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Jestem z Chiapas, z Chiapas

gdzie wszystkie kobiety

są dość odważny

i chwalą się swoimi skłonnościami.

Gdy na dźwięk marimba (****),

przyspiesza bicie serca,

nawet ziemia wibruje

z mojej wytrwałej footdance.

Po zakończeniu stycznia miesiąc

Wybuch, magia, emocje

obudzić się z moją urodą

do chiapacorceño (* V) osoby

Wstawaj ikony Chiapa de Corzo, z niewielkimi błędy ortograficzne z lekkością roku 2000 gubernator.

Kanion Sumidero. Aby czuć się nieistotne, z rzeką uprawianego przez burze w końcu 2010 roku.

Przewodnik powiedział nam, że Chias ‘Indianie rozpoczęto od przepaści, aby uniknąć kolonizacji. W pionowych ścianach sępy zrobić swoje gniazda i sowy w obróbkowe “, a my na obawy, że spadnie na nas.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Imponujący:

730,000 lat życia

Wysokość 5450 m

25 mil na podstawie średnicy

Odległość w ścianach krateru do 840 metrów

Popocatepetl w Meksyku

Po prawej stronie, krokodyl odpoczynek po obiedzie, który z pewnością został przeniesiony do 3 po południu.

To nie jest równoznaczne, ale warto zmiany 27 godziny “z poniesioną podróży, w weekend bardzo krótki.

Grateful z Cricket i przyjaciół; pame za przepustki Jacarandas (** V), i inne rzeczy, które nie pasują tutaj … ale to ważne.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Na miłość Boga, zostaw już bok Legacy Geographics. Przez teraz to już kosztuje do wyjaśnić pewne rzeczy.

Choluteca przyniosą najlepsze komiksy rysownik …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! Pepita z tasajo(*** V) i Chiapas ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
The best of Botana (**** V). Z wyrażeń na ścianie. Zaledwie dwa UTM strefy; konieczne było wiele wyjaśnień, aby je zrozumieć. Jeden z nich mówi:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Ten, kto przestaje ssać, jego dusza będzie homoseksualista(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO Modem z roamingu niemal wszędzie. I suwerenne Pita.

I patrz dalsze wyjaśnienia niepotrzebne.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) ParachicoJest to nazwa przyporządkowana do tańca oryginalnego z połączenia miasta Chiapa de Corzo w Meksyku. Listopad 2010 UNESCO przypisuje to typowy taniec stan Niematerialnej Legacy. W tym tańcu, mężczyźni noszą maski i kolorowe sukienki.

(**) ChinchinTo słowo zamierza odtworzyć dźwięk wykonane przez instrument parachico trzymać w ręku, podczas gdy on jest taniec. Nazwa tego instrumentu w niektórych krajach znany jest jako “marakasy”.

(***) Serapedługo jaskrawo kolorowe chusty, noszone głównie przez meksykańskich mężczyzn

(****) Marimbajest to nazwa instrumentu muzycznego.

(* V) Chiapacorceñojest to słowo używane jako tribal dla mieszkańców miasta Chiapas de Corzo (powszechnie znany jako Chiapas)

(** V) Jacarandato nazwa popularnego drzewa subtropikalny oryginalnej z Ameryki Południowej, który ma bardzo piękne niebieskie kwiaty.

(*** V) Pepita z TasajoA typowy Chiapa za danie. “Tasajo” to nazwa gulasz z mięsa i “suchego Pepita” jest rodzajem salsy z Dynia w nasionach (“pepas”).

(**** V) BotanaBotana to nazwa przypisana do różnych dań serwowanych w bufecie.

(** Vv) amampaW tym meksykańskim strefy “mampa” to słowo, które znaczenie jest “gej” i “amampa ‘jest’czasownik “ stosować się wskazywać, kiedy jakiś mężczyzna stracił męskość

(** Vvv) pitaTo danie jest uprzejmie pokazano na zdjęciu. Czy wyjaśnienia niezbędne w tym przypadku?

 

 THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

Có nhiều việc phải làm, chắc chắn nhiều. Ở đây tôi để lại cho bạn tốt nhất của những ngày cuối cùng trong hình ảnh đã để lại cho tôi hương vị thú vị.

Đêm nay là với mặt trăng

và ngày mai với ánh nắng mặt trời

Bạn hỏi tôi cho parachicos (*)

Sau đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn parachicos

Với mặt nạ thanh của tôi
của tôi chinchin (**) Tôi sẽ âm thanh cho bạn
với màu của tôi serape (***)
footdance tôi sẽ làm,

Nàng tiên cá, nàng tiên cá nhỏ mà cánh buồm trên biển

thờ lạy Đức

Bí tích của Bàn Thờ

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Tôi đến từ Chiapas, từ Chiapas

nơi mà tất cả phụ nữ

được dũng cảm là khá

và ngợi khen khuynh hướng của họ.

Khi những âm thanh của marimba (****)

tăng tốc độ nhịp tim của tôi,

thậm chí mặt đất rung

với footdance kiên trì của tôi.

sau khi hoàn thành tháng một tháng

dịch, phép thuật, sự phấn khích

thức dậy với vẻ đẹp của tôi

đến chiapacorceño (* V) người

Dậy biểu tượng của Chiapa de Corzo, lỗi chính tả nhỏ của sự nhẹ nhàng của Thống đốc năm 2000.

Canyon Sumidero. Cảm thấy không đáng kể, với sông phát triển bởi cơn bão vào cuối năm 2010.

Một hướng dẫn nói với chúng tôi rằng Ấn Độ Chias ‘đã được đưa ra từ vách để tránh bị chiếm làm thuộc địa. Trong các bức tường thẳng đứng kền kền làm tổ và con cú của họ trong horizontals ‘và chúng ta thường lo ngại rằng nó sẽ rơi trên chúng ta.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Ấn tượng:

730.000 năm tuổi

Chiều cao 5450 m

25 dặm trong cơ sở đường kính

Khoảng cách trong các bức tường của miệng núi lửa tới 840 mét

Popocatepetl ở Mexico City

Bên phải, một con cá sấu nghỉ ngơi sau khi ăn trưa đó chắc chắn đã được di chuyển đến 3 giờ chiều.

Nó không phải là tương đương, nhưng giá trị thay đổi của 27 giờ “của du lịch bị thiệt hại, trong một ngày cuối tuần rất ngắn.

Biết ơn với Cricket và bạn bè; chuyền Pame của, jacarandas (** V), và những thứ khác mà không phù hợp ở đây … nhưng rất quan trọng.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Cho tình yêu của Thiên Chúa, để sang một bên đã Geographics Legacy. Bởi bây giờ nó đã có giá lên để giải thích một số điều.

Choluteca sẽ sản xuất truyện tranh vẽ tranh biếm họa tốt nhất …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! Một Pepita với tasajo(*** V) và Chiapas ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Tốt nhất của Botana (**** V). Với các cụm từ trên tường. Chỉ hai khu UTM, nó là cần thiết nhiều giải thích để hiểu chúng. Một trong số họ nói:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Câu) el cũ ”

“Bất cứ ai dừng hút, linh hồn của mình sẽ nhận được đồng tính(** Câu) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
Tigo Modem với chuyển vùng hầu như bất cứ nơi nào. Và chủ quyền Pita.

Tôi thấy giải thích thêm không cần thiết.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) ParachicoĐây là tên được gán cho một điệu nhảy ban đầu từ một cuộc gọi thị trấn Chiapa de Corzo ở Mexico. Vào tháng 11 năm 2010 của UNESCO giao nhảy điển hình này tình trạng của Vô sắc Legacy. Trong điệu nhảy này, những người đàn ông mang mặt nạ và màu váy.

(**) ChinchinTừ này có ý định để tái sản xuất âm thanh được thực hiện bởi một công cụ các parachico giữ trong tay của mình trong khi anh đang nhảy múa. Tên của công cụ này trong một số quốc gia được gọi là ‘maraca.

(***) Serapemột khăn choàng màu sắc rực rỡ lâu; mặc chủ yếu bởi những người đàn ông Mexico

(****) Marimbađây là tên của một loại nhạc cụ.

(* V) Chiapacorceñođây là từ được sử dụng như một bộ lạc cho người dân thị trấn của Chiapas de Corzo (thường được gọi là Chiapas)

(** V) Jacarandalà tên của một cây nhiệt đới nổi tiếng gốc từ Nam Mỹ có hoa màu xanh rất đẹp.

(*** V) Pepita với TasajoMột món ăn điển hình của Chiapa. ‘Tasajo’ là tên của một hầm với thịt khô và ‘Pepita’ là một loại salsa làm từ hạt bí ngô của (‘pepas’).

(**** V) BotanaBotana là một cái tên được gán cho một loạt các bữa ăn phục vụ như tự chọn.

(** Câu) amampaTrong khu vực Mexico này, ‘mampa’ là một từ mà ý nghĩa là ‘gay’ và ‘amampa’ là một ‘động từ ‘ được sử dụng để ám chỉ khi một số người đàn ông mất sự nam tính của mình

(** Vvv) pitaMón ăn này được vui lòng thể hiện trong bức ảnh. Những lời giải thích cần thiết trong trường hợp này?

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, σίγουρα πολύ. Εδώ θα σας αφήσει τις καλύτερες των τελευταίων ημερών σε εικόνες που έχουν αφήσει με ενδιαφέρουσες γεύσεις.

Απόψε είναι με το φεγγάρι

και αύριο με τον ήλιο

Θα μου ζήτησε parachicos (*)

Στη συνέχεια, θα σας δώσω parachicos

Με μάσκα ραβδί μου
μου CHINCHIN (**) Θα ακούγεται για σας
με χρωματιστές μου σάλι ισπανοινδού (***)
footdance θα κάνω,

Μικρή Γοργόνα, μικρή γοργόνα που πλέει στην ανοικτή θάλασσα

λατρεύουν το ευλογημένο

Μυστήριο του Βωμού

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Είμαι από την Τσιάπας, από την Τσιάπας

όπου όλες οι γυναίκες

Οι γενναίοι είναι αρκετά

και τον έπαινο για τις κλίσεις τους.

Όταν στο άκουσμα της είδος ξυλοφώνου (****),

επιταχύνει κτύπο της καρδιάς μου,

ακόμη και το έδαφος δονείται

με επίμονες footdance μου.

Μετά την ολοκλήρωση μήνας Ιανουάριος

εστία, μαγεία, τον ενθουσιασμό

ξυπνήστε με την ομορφιά μου

με την chiapacorceño (* V) άτομα

Σηκωθείτε εικόνες του Chiapa de Corzo, με ελαφρές ανορθογραφίες την ελαφρότητα του έτους 2000 Διοικητής.

Το φαράγγι Sumidero. Για να αισθάνεται ασήμαντος, με τον ποταμό που καλλιεργούνται από τις καταιγίδες στα τέλη του 2010.

Ένας οδηγός μας είπε ότι οι Ινδοί CHIAS »ξεκίνησαν από το γκρεμό για να μην αποικίες. Στα κάθετα τοιχώματα γύπες κάνουν φωλιές και κουκουβάγιες τους στο οριζόντιες »και στο φόβο ότι θα πέσουν πάνω μας.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Εντυπωσιακό:

730,000 χρόνια παλιά

Ύψος 5450 m

25 μίλια σε διάμετρο βάσης

Απόσταση στα τοιχώματα του κρατήρα έως 840 μέτρα

Popocatepetl στην Πόλη του Μεξικού

Στη δεξιά, ένας κροκόδειλος αναπαύεται μετά το γεύμα που ασφαλώς είχαν μεταφερθεί έως τις 3 μ.μ..

Δεν είναι ισοδύναμες, αλλά αξίζει την αλλαγή των 27 ωρών »του υπέστη ταξίδια, σε πολύ σύντομο Σαββατοκύριακο.

Ευγνώμων με το κρίκετ και τους φίλους? Περάσματα του ΠΑΜΕ, Jacarandas (** V), και άλλα πράγματα που δεν ταιριάζουν εδώ … αλλά είναι σημαντικά.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Για την αγάπη του Θεού, αφήστε κατά μέρος ήδη Γεωγραφικά Legacy. Μέχρι τώρα το κόστος είναι ήδη επάνω για να εξηγήσει κάποια πράγματα.

Choluteca θα παράγουν τα καλύτερα comics σκιτσογράφος …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ωωω! Α Pepita με tasajo(*** V) και «Τσιάπας Pozol (**** Ν).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Τα καλύτερα Botana (**** Ν). Με φράσεις στον τοίχο. Μόλις δύο ζωνών UTM? Ήταν απαραίτητο πολλές εξηγήσεις για να τους καταλάβουν. Ένας από αυτούς λέει:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Όποιος σταματά το πιπίλισμα, η ψυχή του θα πάρει ομοφυλόφιλος(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
Tigo modem με περιαγωγή σχεδόν οπουδήποτε. Και ένα κυρίαρχο Πίτα.

Βλέπω περαιτέρω εξηγήσεις περιττές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) ParachicoΑυτό είναι το όνομα που έχει εκχωρηθεί σε ένα χορό πρωτότυπο από μια κλήση της πόλης Chiapa de Corzo στο Μεξικό. Νοέμβριος 2010 UNESCO εκχωρηθεί αυτό το τυπικό χορό η κατάσταση των άυλων Legacy. Στο χορό αυτό, οι άνδρες φορούν μάσκα και χρωματιστό φόρεμα.

(**) ChinchinΑυτή η λέξη σκοπεύει να αναπαράγει τον ήχο που γίνεται από ένα όργανο το parachico κρατεί στο χέρι του, ενώ ο ίδιος είναι ο χορός. Το όνομα του μέσου αυτού σε ορισμένες χώρες που είναι γνωστό ως «maraca».

(***) Serapeπολύ έντονα χρωματισμένο σάλι? φοριέται κυρίως από τους άνδρες του Μεξικού

(****) Είδος ξυλοφώνουΑυτό είναι το όνομα του μουσικού οργάνου.

(* V) Chiapacorceñoαυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται ως μια φυλετική για τους ανθρώπους της πόλης της Τσιάπας de Corzo (κοινώς γνωστό ως Chiapas)

(** Ν) Jacarandaείναι το όνομα ενός δημοφιλούς υποτροπικό δέντρο πρωτότυπο από τη Νότια Αμερική που έχει πολύ όμορφο μπλε λουλούδια.

(*** V) Pepita με TasajoΈνα τυπικό πιάτο Chiapa του. «Tasajo» είναι το όνομα μιας στιφάδο γίνεται με στεγνό κρέας και «Πεπίτα» είναι ένα είδος salsa γίνεται με σπόρους κολοκύθας («pepas»).

(**** V) BotanaBotana είναι ένα όνομα που αποδίδεται σε μια ποικιλία από γεύματα σερβίρονται σε μπουφέ.

(** Vv) amampaΣε αυτό το μεξικάνικο ζώνη, «mampa» είναι μια λέξη η οποία έννοια είναι «ομοφυλόφιλος» και «amampa» είναι ένα “»ρήμα χρησιμοποιείται για να υπαινίσσεται όταν κάποια άνθρωπο να χάσει παλικαριά

(** VVV) πίταΑυτό το πιάτο είναι μια ευγενική φαίνεται στην φωτογραφία. Οι εξηγήσεις που είναι αναγκαίες σε αυτή την περίπτωση;

 

 번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

수행 할 정도는 확실히 많이 있습니다. 여기에서 나는 당신이 저에게 재미있는 맛을 떠난 한 이미지의 마지막 날의 최고를 둡니다.

오늘 밤 달입니다

그리고 태양과 내일

당신이 저를 요구 parachicos (*)

그러면 나는 당신에게 parachicos을 줄 것이다

내 스틱 마스크
나의 chinchin (**) 나는 당신을 소리 것
내 색깔로 무릎 (***)
내가 만들어 줄게 footdance,

인어 공주, 인어 공주가 높은 바다에 돛

축복을 좋아해요

제단의 성찬

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos 나는 치아파스에서, 치아파스에서 왔어요

여기서 모든 여성

용감한 사랑 스럽다됩니다

자신의 성향에 대한 칭찬.

때의 소리에 마림바 (****)

내 심장 박동을 가속

심지어 땅이 진동

내 고집 footdance와 함께.

완료 월 달에 따라

발생, 마술, 흥분

나의 아름다움 일어나

에 chiapacorceño (* V) 사람

2000 년 주지사의 밝기 약간의 철자와 치아 파 데 코르 조의 아이콘을 가져옵니다.

수미 데로 캐년. 2010 년 후반에 폭풍 성장 강으로, 중요하지 않은 느낌.

가이드 Chias ‘인도는 식민지가되지 않도록하기 위해 절벽에서 발사되었다라고 우리에게 이야기했다. 수직 벽에 독수리는 우리를 빠질 것이라는 두려움에 horizo​​ntals ‘와 우리 자신의 둥지와 올빼미합니다.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos 감동 :

730.000 세

높이 5천4백50m

직경베이스 25마일

840m의 분화구 벽의 거리

멕시코 시티에있는 포포 카테 페틀

오른쪽에, 점심 식사 후 휴식 악어 해당 확실히 오후 3시 이동했다.

그것은 매우 짧은 주말에 동일하지만 고통 여행 27 시간 정도의 변화 가치가 없습니다.

크리켓 친구들과 감사, PAME의 패스 능소화과의 수목 (** V), 그리고 여기에 맞게 …하지만 중요하지 않는 다른 것들.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos 하나님의 사랑을 제쳐두고, 이미 지오 그라픽 유산을 둡니다. 지금까지 벌써 몇 가지를 설명하도록 비용이 든다.

Choluteca에는 최고의 만화가 만화를 생성합니다 …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
오! tasajo와 pepita(*** V)와 치아파스 ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
가장 좋은 Botana (**** V). 벽에 문구와 함께. 단지 두 개의 UTM 구역, 그것은 그들을 이해하는 많은 설명 필요했다. 그 중 하나는 말합니다 :

“엘 가야 데자 데 chupar, SE 르 amampa(** 절) 엘 알마 ”

“빠는 중지 누구든지 그의 영혼은 얻을 것이다 명랑한(** 절) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
타이고 거의 어디서나 로밍 모뎀. 그리고 군주에게 피타.

나는 더 이상 설명이 필요 참조하십시오.

번역 주 :

(*) Parachico이 마을 전화 멕시코에서 치아 파 데 코르 조에서 원래 댄스에 할당 된 이름입니다. 2010년 11월 유네스코에서이 대표적인 춤 무형 유산의 상태 할당. 이 춤에서는, 남자는 마스크와 색깔의 옷을 입고.

(**) Chinchin이 단어는 그가 춤을하는 동안 parachico 그의 손에 개최 계기에 의해 만들어진 사운드를 재현 할 계획이다. 일부 국가에서는이 악기의 이름은 ‘마라카스’로 알려져있다.

(***) Serape긴 밝은 색깔의 목도리, 멕시코 남성이 주로 착용

(****) 마림바이 악기의 이름입니다.

(* V) Chiapacorceño이 치아파스 파 데 코르 조 (일반적으로 치아파스라고도 함)의 마을의 사람들을위한 부족으로 사용 단어

(** V) Jacaranda매우 아름 다운 푸른 꽃이 남미에서 원래 인기 아열대 나무의 이름입니다.

(*** V) Tasajo와 Pepita일반적인 치아의 요리. ‘Tasajo가’마른 고기 ‘Pepita’로 만든 스튜의 이름은 호박의 씨앗 ( ‘pepas’)로 만든 살사의 종류.

(**** V) BotanaBotana는 뷔페로 제공 식사의 다양한 할당 된 이름입니다.

(** 절) amampa이 멕시코 지역에서 ‘mampa’는 의미는 ‘게이’와 ‘amampa’인 단어는 ‘인동사 ‘ 어떤 사람이 자신의 남자 다움을 잃게 될 때 암시하는 데 사용

(** VVV) 피타이 요리는 친절하게 사진에 표시됩니다. 이 경우 필요한 설명이 있습니까?

 

 अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

कुछ किया जाना बहुत निश्चित रूप से बहुत, वहाँ है. यहाँ मैं तुम मुझे दिलचस्प जायके छोड़ दिया है कि छवियों में पिछले दिनों की सर्वश्रेष्ठ छोड़ दें.

आज रात चांद के साथ है

और सूरज के साथ कल

आप के लिए मुझसे पूछा parachicos (*)

तो मैं तुम्हें parachicos दे दूँगा

मेरी छड़ी मुखौटा के साथ
मेरे chinchin (**) मैं तुम्हारे लिए ध्वनि हूँ
मेरे रंग के साथ serape (***)
मैं कर दूँगा footdance,

लिटिल मरमेड, थोड़ा मत्स्यांगना कि गहरे समुद्र पर पाल

धन्य पूजा

वेदी के संस्कार

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos मैं चियापास से, चियापास से हूँ

जहां सभी महिलाओं को

बहादुर सुंदर हैं

उनके हठ के लिए और प्रशंसा.

जब की आवाज में marimba (****),

, मेरे दिल की धड़कन accelerates

यहां तक ​​कि जमीन vibrates

मेरी दृढ़ footdance साथ.

पूरा होने के जनवरी माह पर

प्रकोप, जादू, उत्साह

मेरी खूबसूरती के साथ जाग

से chiapacorceño (* V) के लोग

वर्ष 2000 राज्यपाल की लपट की मामूली ग़लत वर्तनी के साथ, Chiapa डे Corzo के प्रतीक उठो.

Sumidero घाटी. देर से 2010 में तूफान से बढ़ी नदी के साथ, तुच्छ महसूस करने के लिए.

एक गाइड Chias ‘भारतीयों उपनिवेश किया जा रहा से बचने के लिए करारा से शुरू किया गया है कि हमें बताया. खड़ी दीवारों में गिद्धों यह हम पर गिर जाएगी कि डर पर horizontals ‘और हम में अपने घोंसले और उल्लू बनाते हैं.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos प्रभावशाली:

730.000 साल पुराना

ऊंचाई 5450 मीटर

व्यास आधार में 25 मील

840 मीटर की दूरी पर गड्ढा की दीवारों में दूरी

मेक्सिको सिटी में Popocatepetl

सही पर, दोपहर के भोजन के बाद आराम कर एक मगरमच्छ कि निश्चित रूप से 3 बजे तक स्थानांतरित कर दिया गया था.

यह एक बहुत ही कम सप्ताह के अंत में, बराबर, लेकिन सहा यात्रा के 27 घंटे के बदलाव के लायक नहीं है.

क्रिकेट और दोस्तों के साथ आभारी; Pame के पास,Jacarandas (** V), और यहां फिट … लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है कि अन्य बातें.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos भगवान के प्यार के लिए, एक तरफ पहले से ही Geographics विरासत छोड़ दें. अब तक यह पहले से ही कुछ बातों को समझाने के लिए ऊपर खर्च होती है.

Choluteca सर्वश्रेष्ठ कार्टूनिस्ट कॉमिक्स का उत्पादन होगा …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
ओह! एक tasajo साथ Pepita(*** ध्) और चियापास ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
का सबसे अच्छा Botana (**** V). दीवार पर वाक्यांशों के साथ. बस दो यूटीएम क्षेत्रों, यह उन्हें समझने के लिए कई स्पष्टीकरण जरूरी हो गया था. उनमें से एक का कहना है:

“अल कुए deja डे chupar, से ले amampa(** वी.वी.) एल अल्मा ”

“चूसने बंद हो जाता है जो कोई भी, उसकी आत्मा को मिलेगा समलैंगिक(** वी.वी.) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
Tigo लगभग कहीं भी रोमिंग के साथ मोडेम. और एक संप्रभु Pita.

मैं आगे स्पष्टीकरण अनावश्यक देखें.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) पीarachicoयह एक शहर कॉल मेक्सिको में Chiapa डे Corzo से मूल एक नृत्य को सौंपा नाम है. नवंबर 2010 में यूनेस्को में इस विशिष्ट नृत्य सारहीन विरासत की हालत सौंपा. इस नृत्य में, पुरुषों मुखौटा और रंग के कपड़े पहनना.

(**) सीhinchinयह शब्द वह नाच रही है, जबकि parachico अपने हाथ में रखने के लिए एक साधन के द्वारा बनाई गई ध्वनि पुन: पेश करने का इरादा रखता है. कुछ देशों में इस उपकरण का नाम ‘maraca’ के रूप में जाना जाता है.

(***) एसerapeएक लंबे समय के चमकीले रंग का शाल, मैक्सिकन पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से पहना

(****) Marimbaयह एक संगीत यंत्र का नाम है.

(* वी) सीhiapacorceñoइस चियापास डे Corzo (आमतौर पर चियापास के रूप में जाना जाता है) की शहर के लोगों के लिए एक आदिवासी के रूप में इस्तेमाल शब्द है

(** वी) जम्मूacarandaबहुत सुंदर नीले फूल गया है कि दक्षिण अमेरिका से मूल एक लोकप्रिय उपोष्णकटिबंधीय पेड़ का नाम है.

(*** वी) Tasajo साथ Pepitaएक ठेठ Chiapa के पकवान. ‘Tasajo’ सूखा मांस और ‘Pepita’ के साथ किए गए एक स्टू का नाम है कद्दू के बीज (‘pepas’) के साथ किए गए सालसा का एक प्रकार है.

(**** वी) BotanaBotana बुफे के रूप में परोसा भोजन की एक किस्म को सौंपा एक नाम है.

(** वी.वी.) amampaइस मैक्सिकन क्षेत्र में, ‘mampa’ अर्थ ‘समलैंगिक’ और ‘amampa’ है जो एक शब्द है ‘एक’ हैक्रिया ‘ कुछ आदमी अपनी मर्दानगी खोने जब संकेत करने के लिए इस्तेमाल किया

(** Vvv) पिटायह पकवान कृपया तस्वीर में दिखाया गया है. इस मामले में आवश्यक व्याख्या कर रहे हैं?

 

 ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

Существует много предстоит сделать, безусловно, много. Здесь я оставляю вам лучшее из последних дней в изображения, которые не оставили меня интересные ароматы.

Сегодня вечером с луной

а завтра с солнцем

Вы попросили у меня парачикос (*)

Тогда я дам вам парачикос

С моей палкой маске
мое Chinchin (**) Я буду звучать для вас
с моей цветной мексиканская шаль (***)
footdance я сделаю,

Русалочка, русалочка, что паруса в открытом море

обожаю Пресвятой

Таинство Алтаря

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Я из штата Чьяпас, от Чьяпас

где все женщины

смелы довольно

и хвала их наклонностям.

Когда на звук маримба (****),

ускоряет сердцебиение,

даже земля вибрирует

с моей цепкой footdance.

после выхода с января месяца

вспышки, магия, волнения

просыпаюсь с моей красоте

к chiapacorceño (* V) людей

Вставай иконы Chiapa-де-Корсо, с небольшими опечатками легкость 2000 году губернатор.

Каньон Sumidero. Чтобы чувствовать себя незначительной, с реки выросла на бури в конце 2010 года.

Гид сказал нам, что индейцы шиитами “были запущены с пропастью, чтобы избежать колонизирована. В вертикальной стены стервятники делают свои гнезда птиц и сов горизонтали ‘, и мы на страхе, что она упадет на нас.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Впечатляет:

730,000 лет

Высота 5450 м

25 миль в диаметре базы

Расстояние в стенах кратера до 840 метров

Попокатепетль в Мехико

На правом, крокодил отдыхал после обеда, который, конечно, был перемещен в 3 вечера.

Это не эквивалентны, но стоит смена 27 часов пострадавших путешествия, в очень короткие выходные.

Благодарные с крикету и друзей; проходов Pame автора, Jacarandas (** V), и другие вещи, которые не вписываются здесь …, но имеют важное значение.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos За любовь к Богу, оставить в стороне уже Geographics наследие. К настоящему времени он уже стоит до объяснить некоторые вещи.

Чолутеке будет производить лучший комикс карикатуриста …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Оооо! Пепита с tasajo(*** V) и Чьяпас ‘ Pozol (**** Об.)
clip image01015 egeomates in almost only photos
Лучшее из Botana (**** Об.) С фразами на стене. Всего два UTM зоны, надо было много объяснений, чтобы понять их. Один из них говорит:

“El Que дежа-де-chupar, SE ле amampa(** В.В.) EL Альма ”

“Кто затыкает сосания, его душа получит гей(** В.В.) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO модем с роуминг практически в любом месте. И суверенные Лаваш.

Я вижу дальнейшие объяснения ненужными.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*), ParachicoЭто имя, присвоенное танца оригинал от города вызова Chiapa-де-Корсо в Мексике. В ноябре 2010 года ЮНЕСКО назначено это типичный танец состояние нематериального наследия. В этом танце, мужчины носят маски и цветные платья.

(**) CХинчинаЭто слово намерен воспроизвести звук, издаваемый инструментом parachico держать в руке, когда он танцует. Название этого инструмента в некоторых странах известен как “погремушка”.

(***) Serapeдлинные яркие шали носили основном мексиканских мужчин

(****) Маримбаэто название музыкального инструмента.

(* V) Chiapacorceñoэто слово используется в качестве племенных для жителей города Чьяпас-де-Корсо (известный как Чьяпас)

(** V) Jacarandaявляется названием популярной субтропического дерева оригинальные из Южной Америки, которая имеет очень красивые синие цветы.

(*** У) Пепита с TasajoТипичный Chiapa в блюдо. ‘Tasajo’ это имя тушеное мясо, сделанное с сухим мясом и «Пепита» является своего рода сальса сделано с семенами тыквы (‘Pepas’).

(**** V) BotanaBotana это имя, присвоенное выбор блюд шведского стола служил.

(** В.В.) amampaВ этой зоне мексиканского “mampa ‘это слово, которое смысл” гей “и” amampa’ является ‘глагола “ используется для намекают, когда некоторые мужчины теряют свою мужественность

(** VVV) лавашЭто блюдо любезно показано на фото. Есть пояснения, необходимые в этом случае?

 

 באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

יש הרבה מה לעשות, בהחלט הרבה. כאן אני משאיר לך את הטוב שבימים האחרונים בתמונות שנשארו לי טעמים מעניינים.

הלילה היא עם הירח

ומחר עם השמש

שאל אותי ל parachicos (*)

אז אני אתן לך parachicos

עם מסכת המקל שלי
שלי chinchin (**) אני נשמע לך
עם הצבע שלי serape (***)
footdance אני אעשה,

בת ים קטן, בת ים קטן, שמפרש בלב הים

מעריץ את ברוך

הסקרמנט של המזבח

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos אני מצ’יאפס, מצ’יאפס

שבו כל הנשים

הם אמיצים למדי

ושבח לנטיות שלהם.

כאשר למשמע מרימבה (****)

מאיץ את פעימות הלב שלי,

אפילו האדמה רועדת

עם footdance העיקש שלי.

על חודשי ינואר השלמה

התפרצות, קסם, התרגשות

מתעורר עם היופי שלי

כדי chiapacorceño (V) * אנשים

קבל את סמלים של Chiapa דה קורזו, עם שגיאות כתיב קלים של הקלילות של 2000 נגיד השנה.

קניון Sumidero. להרגיש חסרי חשיבות, עם נהר גדל בסופות בסוף 2010.

מדריך סיפר לנו שההודים ‘Chias שוגרו מתהום כדי שלא יישב. בקירות האנכיים נשרים מקננים וינשופים בקווים אופקיים “ואנחנו בחשש שהיא תיפול עלינו.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos מרשים:

730.000 שנים

גובה 5450 מ ‘

25 קילומטרים בקוטר בסיס

מרחק בקירות המכתש עד 840 מטרים

פופוקטפטל במקסיקו סיטי

בצד ימין, תנין נח אחרי ארוחת צהריים שבהחלט הועבר ל15:00.

זה לא שווה, אבל שווה את השינוי של 27 שעות “של נסיעות סבלו, בסוף שבוע קצר מאוד.

דד עם הקריקט וחברים, שחולף של Pame, עצי הסגלון(** V), ודברים אחרים שאינם מתאים כאן … אבל הם חשובים.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos לאהבתו של אלוהים, תעזוב כבר הצידה מורשת Geographics. עד עכשיו זה כבר עולה עד להסביר כמה דברים.

צ’ולוטקה תפיק את קומיקס הקריקטוריסט הטובים ביותר …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
אוההה! פפיטה עם tasajo(*** V) וצ’יאפס ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
הטוב ביותר של Botana (**** V). עם ביטויים שעל הקיר. אזורי UTM רק שתי: היה צורך הסברים רבים להבין אותם. אומר אחד מהם:

“אל que דז’ה דה chupar, se le amampa(** VV) אל אלמה ”

“מי שמפסיק למצוץ, נשמתו תקבל הומוסקסואל(** VV) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
Tigo מודם עם הנדידה כמעט בכל מקום. וריבוני פתה.

אני רואה את הסברים נוספים מיותרים.

באורים לתרגום:

(*) Parachicoזהו שם הצטרף לריקוד מקורי מעיירת שיחת Chiapa דה קורזו במקסיקו. בנובמבר 2010 אונסק”ו הוקצה ריקוד אופייני זה לא מהותי את מצבו של מורשת. בריקוד הזה, גברים ללבוש מסכה ושמלה בצבע.

(**) Chinchinמילה זו מתכוונת לשחזר את הצליל שנעשה על ידי מכשיר parachico להחזיק ביד שלו בזמן שהוא רוקד. שמו של מכשיר זה בחלק מהמדינות שמכונה “רעשן”.

(***) Serapeצעיף צבעוני ארוך; משוחק בעיקר על ידי גברים מקסיקניים

(****) מרימבהזה הוא שמו של כלי נגינה.

(* V) Chiapacorceñoזו היא מילה המשמשת כשבטי לאנשי העיר של צ’יאפס דה קורזו (הידוע בכינוי צ’יאפס)

(** V) Jacarandaהוא שמו של עץ סובטרופי פופולרי מקורי מדרום אמריקה שיש לו פרחים כחולים יפים מאוד.

(*** V) פפיטה עם Tasajoהמנה של Chiapa טיפוסי. “Tasajo ‘הוא שמו של תבשיל שנעשה עם בשר יבש ו” פפיטה” הוא סוג של סלסה עשה עם הזרעים של הדלעת (“pepas’).

(**** V) BotanaBotana הוא שם הצטרף למגוון של ארוחות שימש כמזנון.

(** VV) amampaבאזור זה מקסיקני, ‘mampa’ היא מילה שהמשמעות היא ‘הומו’ ו ‘amampa’ הוא ‘פועל “ נהגתי לרמוז כאשר איזה גבר לאבד את גבריותו

(** Vvv) פתהמנה זו מוצגת באדיבות בתמונה. הסברים נחוצים במקרה זה?

 

 TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

Yapılacak çok şey kesinlikle çok vardır. Burada bana ilginç tatlar yapmamışlar görüntüler son günlerde en iyi bırakın.

Bu gece ay ile

ve güneş ile yarın

Sizin için bana sordu parachicos (*)

O zaman sana parachicos vereceğim

Benim sopa maske ile
benim CHINCHIN (**) Senin için ses olacak
benim renkli ile Serape (***)
Ben yapacağız footdance,

Küçük Deniz Kızı, küçük denizkızı bu denizlerde yelken

Ne mutlu tapıyorum

Altar Sacrament

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Ben Chiapas, Chiapas geliyorum

burada tüm kadınlar

cesur oldukça vardır

kendi eğilimleri ve övgü.

Ne zaman bir ses de klisifon (****),

, benim kalp atışı hızlanır

hatta zemin titreşir

benim inatçı footdance ile.

tamamlanması Ocak ayları üzerine

salgın, sihirli, heyecan

Benim güzelliği ile uyanmak

için chiapacorceño (* V) kişi

2000 yılı Vali açıklığını hafif imla hataları ile, Chiapa de Corzo simgeleri Kalk.

Sumidero Canyon. Geç 2010 yılında fırtına yetiştirilen Nehri ile, önemsiz hissetmek için.

Bir rehber Chias ‘Kızılderililer kolonize önlemek için uçurumun başlatılan anlattı. Dikey duvarlarda akbabalar bize düşecek korkusu üzerinde yatay ‘ve yuvalanan ve baykuş olun.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Etkileyici:

730.000 yaşında

Yüksekliği 5450 m

Çapında tabanı 25 mil

840 metre krater duvarlarında mesafe

Mexico City Popocatepetl

Sağda, öğle yemeğinden sonra dinlenme bir timsah kesinlikle 15:00 taşındı vardı.

Bu çok kısa bir hafta sonu, eşdeğer, ama acı seyahat 27 saatlik değişikliği değmez.

Kriket ve arkadaşlarınızla minnettar; Pame en geçer, jacarandas (** V) ve burada uygun … ama önemli olan yok başka şeyler.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Tanrı aşkına, bir kenara zaten coğrafya Legacy bırakın. Artık zaten bazı şeyleri açıklamak kadar maliyeti.

Choluteca en iyi karikatürist çizgi roman üretecek …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! Bir tasajo ile pepita(*** V) ve Chiapas’taki ‘ Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
En iyi Botana (**** V). Duvara ifadeler ile. Sadece iki UTM bölge, onları anlamak için pek çok açıklaması gerekiyordu. Bunlardan biri diyor ki:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Emme durur Kim, ruhunu alacak eşcinsel(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
Tigo hemen hemen her yerde dolaşım ile Modem. Ve egemen bir Pita.

Ben daha fazla açıklama gereksiz bakın.

TERCÜME NOTLAR:

(*) ParachicoBu bir kasaba çağrı Meksika’da Chiapa de Corzo orijinal bir dans atanan addır. Kasım 2010 UNESCO Bu tipik dans Maddi olmayan Legacy durumu atanır. Bu dans, erkekler maske ve renkli elbise giymek.

(**) ChinchinBu kelime o dans ederken parachico elinde tutmak bir araç tarafından yapılan ses çoğaltmak niyetinde. Bazı ülkelerde bu enstrümanın adı ‘maraca’ olarak bilinir.

(***) SerapeUzun parlak renkli şal, Meksika erkekler tarafından çoğunlukla giyilen

(****) KlisifonBu bir müzik aleti adıdır.

(* V) ChiapacorceñoBu Chiapas de Corzo (genellikle Chiapas olarak da bilinir) şehir halkı için bir kabile olarak kullanılan kelime

(** V) Jacarandaçok güzel mavi çiçekleri vardır Güney Amerika’dan orijinal popüler bir subtropikal ağacın adıdır.

(*** V) Tasajo ile PepitaTipik bir Chiapa en çanak. ‘Tasajo’ kuru et ve ‘Pepita’ ile yapılan bir güveç adıdır kabak çekirdeği (‘pepas’) ile yapılan salsa bir tür.

(V ****) BotanaBotana büfe olarak servis yemekler çeşitli atanan bir addır.

(** Vv) amampaBu Meksika bölgesinde, ‘mampa’ anlamı ‘gay’ ve ‘amampa’ bir kelime bir ‘olanfiil ‘Bazı adam mertlik kaybetmek ima için kullanılır

(** Vvv) pideBu yemek nazik fotoğraf gösterilir. Bu durumda gerekli açıklamalar var mı?

 

 VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

Er is veel te doen, zeker veel. Hier laat ik u het beste van de laatste dagen in de beelden die mij hebben verlaten interessante smaken.

Vanavond is met de maan

en morgen met de zon

Je vroeg me om parachicos (*)

Dan geef ik je parachicos

Met mijn stok masker
mijn ChinChin (**) Ik zal klinken voor u
met mijn gekleurde Serape (***)
footdance ik maak,

Kleine Zeemeermin, kleine zeemeermin dat vaart op volle zee

aanbidden de Gezegende

Sacrament van het altaar

clip image001256 egeomates in almost only photos
clip image002189 egeomates in almost only photos Ik kom uit Chiapas, uit Chiapas

waarbij alle vrouwen

zijn moedig zijn vrij

en lof aan hun neigingen.

Wanneer bij het geluid van de marimba (****),

versnelt mijn hartslag,

zelfs de grond trilt

met mijn hardnekkige footdance.

na voltooiing januari maand

uitbraak, magie, opwinding

wakker worden met mijn schoonheid

de chiapacorceño (* V) mensen

Get up iconen van Chiapa de Corzo, met lichte spelfouten van de lichtheid van het jaar 2000 gouverneur.

De Sumidero Canyon. Te voelen onbelangrijk, met Rivier geteeld door stormen in eind 2010.

Een gids vertelde ons dat Chias ‘Indianen werden gelanceerd vanaf afgrond te voorkomen dat gekoloniseerd. In de verticale wanden gieren maken hun nesten en uilen in de horizontalen ‘en we op de angst dat het over ons heen zal vallen.

clip image003143 egeomates in almost only photos
clip image004100 egeomates in almost only photos Indrukwekkend:

730.000 jaar oud

Hoogte 5450 m

25 mijlen in diameter voet

Afstand van de wanden van de krater 840 meters

Popocatepetl in Mexico-Stad

Aan de rechterkant, een krokodil rust na de lunch die zeker was verplaatst naar 15:00.

Het is niet gelijk, maar de verandering van 27 uur of leed reis waard, in een zeer korte weekend.

Dankbaar met de Cricket en vrienden; Pame’s passes, jacarandas (** V), en andere dingen die hier niet passen … maar wel belangrijk zijn.

clip image00563 egeomates in almost only photos
clip image00648 egeomates in almost only photos Voor de liefde van God, laat al opzij Geographics Legacy. Door nu al kost maximaal aantal dingen uit te leggen.

Choluteca zal produceren de beste cartoonist strips …

clip image00731 egeomates in almost only photos clip image00824 egeomates in almost only photos
clip image00921 egeomates in almost only photos
Ohhh! Een pepita met tasajo(*** V) en Chiapas ” Pozol (**** V).
clip image01015 egeomates in almost only photos
Het beste van Botana (**** V). Met zinnen op de muur. Slechts twee UTM-zones, het was noodzakelijk veel uitleg om ze te begrijpen. Een van hen zegt:

“El que deja de chupar, se le amampa(** Vv) el alma ”

“Wie stopt zuigen, zal zijn ziel krijgen homo-(** Vv) “

clip image0119 egeomates in almost only photos
TIGO Modem met zwervende bijna overal. En een soevereine Pita.

Ik zie verdere uitleg overbodig.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) ParachicoDit is de naam die aan een dans origineel van een stad oproep Chiapa de Corzo in Mexico. Op november 2010 UNESCO toegewezen deze typische dans van de conditie van Immaterieel Legacy. In deze dans, mannen dragen masker en gekleurde jurk.

(**) ChinchinDit woord is voornemens het geluid van een instrument de parachico houden in zijn hand terwijl hij danst reproduceren. De naam van dit instrument in sommige landen bekend als ‘maraca’.

(***) Serapeeen lange felgekleurde sjaal; vooral gedragen door de Mexicaanse mannen

(****) MarimbaDit is de naam van een muziekinstrument.

(* V) Chiapacorceñois dit woord gebruikt als een tribale voor de mensen van de stad van Chiapas de Corzo (algemeen bekend als Chiapas)

(** V) Jacarandais de naam van een populaire subtropische boom oorspronkelijk uit Zuid-Amerika die zeer mooie blauwe bloemen heeft.

(*** V) Pepita met TasajoEen typisch Chiapa’s gerecht. ‘Tasajo’ is de naam van een stoofpot gemaakt met droge vlees en ‘Pepita’ is een soort salsa gemaakt met zaden pompoen’s (‘pepas’).

(**** V) BotanaBotana is een naam die is toegewezen aan een verscheidenheid aan maaltijden geserveerd als buffet.

(** Vv) amampaIn deze Mexicaanse zone, ‘Mampa’ is een woord dat betekenis is ‘gay’ en ‘amampa’ is een ‘werkwoord ‘ gebruikt om te verwijzen wanneer een man verliest zijn mannelijkheid

(** Vvv) pitaDit gerecht wordt vriendelijk afgebeeld op de foto. Zijn toelichtingen die nodig zijn in dit geval?

 

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply