Entwerfen einer Solaranlage mit AutoCAD Civil 3DDesigning a Solar Plant with AutoCAD Civil 3DProjetando uma planta solar com AutoCAD Civil 3DDiseño de una Planta Solar con AutoCAD Civil 3DConcevoir une installation solaire avec AutoCAD Civil 3DProiectarea unei centrale solare cu AutoCAD Civil 3DLa progettazione di un impianto solare con AutoCAD Civil 3D تصميم محطة للطاقة الشمسية مع أوتوكاد 3D المدنيةのAutoCAD Civil 3Dの持つソーラープラントを設計する设计与AutoCAD Civil 3D的太阳能厂Utforma en solcellsanläggning med AutoCAD Civil 3DProjektowanie elektrowni słonecznej z programu AutoCAD Civil 3DThiết kế một nhà máy năng lượng mặt trời với AutoCAD Civil 3DΣχεδιάζοντας ένα Solar Plant με το AutoCAD Civil 3D의 AutoCAD Civil 3D를 가진 태양 광 발전소를 설계ऑटोकैड सिविल 3 डी के साथ एक सौर संयंत्र डिजाइनिंगПроектирование солнечной электростанции с AutoCAD Civil 3Dעיצוב צמח שמש עם AutoCAD Civil 3DAutoCAD Civil 3D ile Solar Enerji Santrali TasarımıHet ontwerpen van een Solar Plant met AutoCAD Civil 3D

Es wurde ein Webcast, wo wir über die AutoCAD Civil 3D Anwendungen Solaranlagen lernen angekündigt. Dies wird am 26. März 2009 am Mittag (12:00 oder 13:00 Uhr, nach Madrid Zeit, glaube ich). Der Webcast Inhalt umfasst:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Die Erstellung eines digitalen Geländemodell (MDT).
 • Ein MDT-Analyse mit Längs-und Quer-Profile
 • Ein MDT Ausgabe für die Erreichung gewünschten Bedingungen.
 • Die notwendigen Bodenbewegungen und das Endergebnis.

Podcast-Nutzung wird zunehmend verwendet, da Profis die Präsentation ansehen können, beraten und Kommentar darüber in “real-time” (oder nächstgelegenen es), ohne das Büro verlassen. Andere Software-Unternehmen haben ihren jährlichen Konferenzen dieser Methode immer viele Vorteile wie verändert: Kosten zu sparen, gewinnen mehr Publikum und ermöglicht eine einfache Möglichkeit für diejenigen, die wirklich interessiert sind und nicht an einer face-to-face-Event. Obwohl die Begrenzung der Breitband-Zugang ist ein Problem, das immer noch Einfluss auf Anhörungen, aber es scheint ein Problem leichter zu lösen, statt an einer internationalen Veranstaltung.

Also lasst uns nehmen Teil davonBenötigen wir nur eine Telefonnummer und Internet-Zugang.It has been announced a webcast where we can learn about AutoCAD Civil 3D’s applications to solar plants.  This will be on March 26, 2009 at noon (12:00 or 13:00 hours, according to Madrid time, I guess). The webcast content includes:

clip_image001

 • The creation of a digital terrain model (MDT).
 • An MDT analysis using longitudinal and transversal profiles
 • An MDT edition for achieving desired conditions.
 • The necessary ground movements and the final result.

Podcast usage is being increasingly used because professionals can view the presentation, consult and comment about it in “real-time” (or nearest it), without leaving the office.  Other software companies have changed its annual conferences to this method getting many advantages such as: saving costs, gaining more audience and allowing a more easy way for those who are really interested and could not attend a face-to-face event.  Although the limiting of broadband access is a problem that still affects hearings; however it seems a problem easier to solve instead of attending an international event.

So let’s take part of it, we only require a phone number and Internet access.Foi anunciado um webcast onde podemos aprender sobre as aplicações do AutoCAD Civil 3D para usinas de energia solar. Esta será a 26 de Março de 2009, ao meio-dia (12:00 ou 13:00 horas, de acordo com o tempo Madrid, eu acho). O conteúdo webcast inclui:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • A criação de um modelo digital do terreno (MDT).
 • Uma análise MDT usando perfis longitudinais e transversais
 • Uma edição MDT para alcançar as condições desejadas.
 • Os movimentos de terra necessárias e o resultado final.

Podcast uso está sendo cada vez mais utilizado, porque os profissionais podem ver a apresentação, consultar e comentar sobre isso em “tempo real” (ou o mais próximo dela), sem sair do escritório. Outras empresas de software mudaram suas conferências anuais a este método recebendo muitas vantagens, tais como: economia de custos, ganhando mais público e permitindo uma forma mais fácil para aqueles que estão realmente interessados ​​e não poderia participar de um evento face-to-face. Embora a limitação do acesso à banda larga é um problema que ainda afeta as audiências, no entanto, parece um problema mais fácil de resolver, em vez de participar de um evento internacional.

Então, vamos tomar parte dela, Só necessita de um número de telefone e acesso à Internet.Se ha anunciado una transmisión en la que podemos aprender acerca de las aplicaciones de AutoCAD Civil 3D para plantas solares. Este será el 26 de marzo de 2009 a mediodía (12:00 o 13:00 horas, en función del tiempo Madrid, supongo). El contenido webcast incluye:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • La creación de un modelo digital del terreno (MDT).
 • Un análisis MDT mediante perfiles longitudinales y transversales
 • Una edición de MDT para lograr las condiciones deseadas.
 • Los movimientos de tierra necesarios y el resultado final.

Uso Podcast se está utilizando cada vez más porque los profesionales pueden ver la presentación, consultar y opinar sobre ello en “tiempo real” (o la más cercana es), sin salir de la oficina. Otras empresas de software han cambiado sus conferencias anuales a este método obtener muchas ventajas, tales como: ahorro de costes, ganando más audiencia y que permite una forma más fácil para aquellos que están realmente interesados ​​y no pudo asistir a un evento cara a cara. A pesar de la limitación de acceso de banda ancha es un problema que sigue afectando a las audiencias, sin embargo, parece un problema más fácil de resolver en lugar de asistir a un evento internacional.

Así que vamos a tomar parte de ellaIl a été annoncé un webcast où l’on peut se renseigner sur les applications d’AutoCAD Civil 3D centrales solaires. Ce sera le 26 Mars 2009 à midi (12:00 ou 13:00 heures, en fonction du temps Madrid, je suppose). Le contenu de la webémission comprend:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • La création d’un modèle numérique de terrain (MDT).
 • Une analyse MDT en utilisant des profils longitudinaux et transversaux
 • Une édition MDT pour atteindre les conditions désirées.
 • Les mouvements de terrain nécessaires et le résultat final.

Podcast usage est de plus en plus utilisé parce que les professionnels peuvent visualiser la présentation, consulter et commenter à ce sujet en “temps réel” (ou proche-ci), sans quitter le bureau. D’autres sociétés de logiciels ont changé ses conférences annuelles de cette méthode se nombreux avantages tels que: économies de coûts, de gagner plus d’audience et permettant une façon plus facile pour ceux qui sont vraiment intéressés et ne pouvait pas assister à un événement en face-à-face. Bien que la limitation de l’accès à large bande est un problème qui touche encore audiences, mais il semble un problème facile à résoudre au lieu d’assister à un événement international.

Donc, nous allons prendre une partie de celui-ci, Nous avons seulement besoin d’un numéro de téléphone et un accès Internet.Acesta a fost anunțat un webcast unde putem afla mai multe despre aplicațiile AutoCAD Civil 3D de la instalațiile solare. Acest lucru va fi la 26 martie 2009 la prânz (12:00 sau 13:00 ore, în funcție de timpul Madrid, cred). Conținutul Webcast include:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Crearea unui model digital al terenului (MDT).
 • O analiză MDT utilizarea profilelor longitudinale și transversale
 • O ediție MDT pentru realizarea condițiilor dorite.
 • Mișcările la sol necesare și rezultatul final.

Utilizarea Podcast este tot mai mult utilizate pentru profesioniștii pot vizualiza prezentarea, consulta și comenta despre asta în “timp real” (sau cel mai apropiat ea), fără a părăsi biroul. Alte companii de software s-au modificat conferinte anuale la această metodă de a obține mai multe avantaje, cum ar fi: reducerea costurilor, câștigând mai mult public și care să permită o modalitate mai ușoară pentru cei care sunt cu adevărat interesați și de nu a putut participa la un eveniment față-în-față. Deși limitare a accesului în bandă largă este o problemă care afectează încă audieri, însă se pare o problemă ușor de rezolvat în loc de a participa la un eveniment internațional.

Deci, haideți ia parte din ea, Avem nevoie doar de un număr de telefon si acces la internet.

 E ‘stato annunciato un webcast in cui possiamo imparare a conoscere le applicazioni di AutoCAD Civil 3D per impianti solari. Questo sarà il 26 marzo 2009 a mezzogiorno (12:00 o alle ore 13:00, in base al tempo di Madrid, immagino). Il contenuto webcast comprende:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • La creazione di un modello digitale del terreno (MDT).
 • Un’analisi MDT utilizzando profili longitudinali e trasversali
 • Un’edizione MDT per raggiungere le condizioni desiderate.
 • I movimenti di terra necessari e il risultato finale.

Utilizzo Podcast è sempre più utilizzato, perché i professionisti possono visualizzare la presentazione, consultare e commentare su di esso in “tempo reale” (o al più vicino esso), senza lasciare l’ufficio. Altre aziende di software hanno cambiato le sue conferenze annuali per questo metodo di ottenere molti vantaggi quali: risparmio di costi, guadagnando più pubblico e permettendo un modo più facile per coloro che sono realmente interessati e non ha potuto partecipare a un evento faccia-a-faccia. Anche se la limitazione di accesso a banda larga è un problema che colpisce ancora le udienze, ma mi sembra un problema facile da risolvere, invece di partecipare a un evento internazionale.

Quindi cerchiamo di prendere parte, Abbiamo solo bisogno di un numero di telefono e accesso a Internet.وقد أعلن أنه إخباري حيث يمكننا أن نتعلم حول تطبيقات أوتوكاد 3D المدنية لمحطات الطاقة الشمسية. وسيكون هذا في 26 مارس، 2009 في الظهر (12:00 أو 13:00، وفقا لآخر مدريد، أعتقد). محتوى البث الشبكي تشمل ما يلي:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • إنشاء نموذج التضاريس الرقمية (MDT).
 • تحليل MDT باستخدام ملفات طولية ومستعرضة
 • طبعة MDT لتحقيق الشروط المطلوبة.
 • الحركات الأرضية اللازمة والنتيجة النهائية.

يتم استخدامه على نحو متزايد بسبب الاستخدام بودكاست المهنيين يمكن عرض العرض التقديمي، والتشاور والتعليق حول هذا الموضوع في “الوقت الحقيقي” (أو أقرب منه)، دون أن تترك المكتب. شركات البرمجيات الأخرى تغيرت المؤتمرات السنوية لهذه الطريقة الحصول على العديد من المزايا مثل: توفير التكاليف، والحصول على المزيد من الجمهور والسماح بطريقة أكثر سهولة بالنسبة لأولئك الذين يهتمون حقا وتعذر حضور الحدث وجها لوجه. على الرغم من أن الحد من الوصول إلى النطاق العريض هي المشكلة التي لا يزال يؤثر على جلسات الاستماع، ولكن على ما يبدو مشكلة أسهل من أجل حل بدلا من حضور حدث دولي.

لذلك دعونا تأخذ جزءا منهそれは、我々は太陽の植物へのAutoCAD Civil 3Dののアプリケーションについて学ぶことができるウェブキャストを発表されました。 これは(12:00または13:00、マドリッド時間に応じて、私は推測)正午に2009年3月26日になります。 ウェブキャストの内容が含まれています:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • デジタル地形モデル(MDT)の創設。
 • 縦方向および横方向のプロファイルを使用して分析MDT
 • 希望の条件を達成するためのMDT版。
 • 必要な地盤の動きや最終結果。

専門家がオフィスを離れることなく、(または最寄りのそれ) “リアルタイム”で、プレゼンテーションを表示相談、それについてコメントすることができますので、ポッドキャストの使用状況は、ますます使用されています。 より多くの観客を集めて、本当に興味を持っていると対面のイベントに参加で​​きなかった人のためにもっと簡単な方法を可能にし、保存コスト:他のソフトウェア企業は、この方法のような多くの利点を得るために年次会議を変更しました。 ブロードバンドアクセスの制限がまだ公聴会に影響を与える問題であるが、しかし、それは国際的なイベントに参加するのではなく、解決する簡単な問題と思われる。

そうしましょう その一部を取る、我々は電話番号とインターネットアクセスだけを必要とする。它已宣布网络直播,在这里我们可以了解AutoCAD Civil 3D的太阳能电站的应用。 这将是2009年3月26日中午(12:00或13:00小时,到马德里的时候,我猜)。 网上直播的内容包括:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • 创造的数字地形模型(MDT)。
 • 一个MDT使用纵向和横向剖面分析
 • MDT版实现所需的条件。
 • 必要的地面运动和最终的结果。

播客的使用正在越来越多地使用,因为专业人员可以查看演示文稿,咨询和评论“实时”(或最接近),无需离开办公室。 其他软件公司已经改变了它的年度会议,以这种方法得到许多优点,如:节省成本,获得更多的观众,并允许一个更简单的方法,对于那些谁是真正感兴趣的,不能参加面对面进行面对面的事件。 虽然限制宽带接入仍然影响听证会是一个问题,但它似乎是一个问题比较容易解决,而不是出席一个国际事件。

因此,让我们 参加它,我们只需要一个电话号码和互联网接入。Det har aviserats en webcast där vi kan läsa om AutoCAD Civil 3D applikationer till solkraftverk. Detta kommer att vara den 26 mars 2009 kl lunchtid (12:00 eller 13:00 timmar, enligt Madrid tid, antar jag). Webbsändningen innehåll omfattar:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Skapandet av en digital terrängmodell (MDT).
 • En MDT analys med längsgående och tvärgående profiler
 • Ett MDT upplaga för att uppnå önskade förhållanden.
 • Nödvändiga markrörelser och slutresultatet.

Podcast användning används alltmer eftersom proffs kan visa presentationen, samråda och kommentera om det i “realtid” (eller närmast det), utan att lämna kontoret. Andra mjukvaruföretag har ändrat sina årliga konferenser på detta sätt få många fördelar såsom: spara kostnader, få mer publik och låta ett mer enkelt sätt för dem som verkligen är intresserade och kunde inte delta i en ansikte mot ansikte händelsen. Även om den begränsning av bredband är ett problem som fortfarande drabbar utfrågningar, men det verkar ett problem lättare att lösa i stället för att delta i ett internationellt evenemang.

Så låt oss ta del av denBehöver vi bara ett telefonnummer och tillgång till InternetZostało ono ogłoszone webcast, gdzie możemy dowiedzieć się o aplikacji AutoCAD Civil 3D do kolektorów słonecznych. To będzie w dniu 26 marca 2009 roku w południe (12:00 lub 13:00 godziny, w zależności od czasu w Madrycie, jak sądzę). Zawartość webcast zawiera:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Stworzenie cyfrowego modelu terenu (MDT).
 • MDT Analiza przy użyciu profili podłużnych i poprzecznych
 • MDT edition dla osiągnięcia pożądanych warunków.
 • Niezbędne ruchy ziemi i wynik końcowy.

Wykorzystanie Podcast jest coraz częściej stosowane, ponieważ profesjonaliści mogą obejrzeć prezentację, konsultacje i komentarz na ten temat w “czasie rzeczywistym” (lub najbliższym jej), bez wychodzenia z biura. Inne firmy zmieniły swoje coroczne konferencje z tym sposobem coraz wiele zalet, takich jak: oszczędność kosztów, zyskują więcej widzów i pozwalając na bardziej dogodny sposób dla tych, którzy są naprawdę zainteresowani i nie mógł uczestniczyć w twarzą w twarz imprezy. Chociaż ograniczenie dostępu szerokopasmowego jest problemem, który wciąż dotyczy przesłuchania, jednak wydaje się łatwiejsze do rozwiązania problemu, zamiast uczęszczać międzynarodową imprezę.

Warto więc udziału w nim, Tylko potrzebujemy numer telefonu i Internetu.Nó đã được công bố một webcast nơi chúng ta có thể tìm hiểu về các ứng dụng AutoCAD Civil 3D cho các nhà máy năng lượng mặt trời. Đây sẽ là trên 26 tháng ba năm 2009 vào buổi trưa (12:00 hoặc 13:00, theo thời gian Madrid, tôi đoán). Nội dung webcast bao gồm:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Việc tạo ra một mô hình địa hình kỹ thuật số (MDT).
 • Phân tích MDT sử dụng hồ sơ theo chiều dọc và ngang
 • Một phiên bản MDT để đạt được điều kiện mong muốn.
 • Các chuyển động mặt đất cần thiết và kết quả cuối cùng.

Podcast sử dụng đang được ngày càng được sử dụng vì các chuyên gia có thể xem các bài thuyết trình, tham khảo ý kiến ​​và bình luận về nó trong “thời gian thực” (hoặc gần đó), mà không cần rời khỏi văn phòng. Công ty phần mềm khác đã thay đổi hội nghị hàng năm của mình cho phương pháp này nhận được nhiều lợi thế như: tiết kiệm chi phí, tăng khán giả nhiều hơn và cho phép một cách dễ dàng hơn đối với những người thực sự quan tâm và không thể tham dự một sự kiện trực tiếp. Mặc dù hạn chế truy cập băng thông rộng là một vấn đề mà vẫn còn ảnh hưởng đến buổi điều trần, tuy nhiên có vẻ như một vấn đề dễ dàng để giải quyết thay vì tham dự một sự kiện quốc tế.

Vì vậy, hãy tham gia của nó, Chúng tôi chỉ yêu cầu một số điện thoại và truy cập InternetΈχει ανακοινωθεί μια εκπομπή, όπου μπορούμε να μάθουμε για τις εφαρμογές AutoCAD Civil 3D για ηλιακές εγκαταστάσεις. Αυτό θα είναι στις 26 Μαρτίου, 2009 στις μεσημέρι (12:00 ή 13:00, ανάλογα με το χρόνο της Μαδρίτης, υποθέτω). Το περιεχόμενο webcast περιλαμβάνει:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Η δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους (MDT).
 • Μια MDT ανάλυση με διαμήκη και εγκάρσιο προφίλ
 • Μια MDT έκδοση για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών.
 • Οι απαραίτητες κινήσεις εδάφους και το τελικό αποτέλεσμα.

Podcast χρήσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο επειδή οι επαγγελματίες μπορούν να δουν την παρουσίαση, συμβουλευτείτε και να σχολιάσει σχετικά με αυτό σε “πραγματικό χρόνο” (ή το πλησιέστερο αυτό), χωρίς να φύγετε από το γραφείο. Άλλες εταιρείες λογισμικού έχουν αλλάξει ετήσια συνέδρια της με αυτή τη μέθοδο να πάρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως: εξοικονόμηση κόστους, κερδίζει περισσότερο κοινό και επιτρέποντας μια πιο εύκολος τρόπος για εκείνους που ενδιαφέρονται πραγματικά και δεν μπορούσε να παραστεί σε πρόσωπο-με-πρόσωπο εκδήλωση. Παρά το γεγονός ότι ο περιορισμός της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να πλήττει ακροάσεις? Ωστόσο φαίνεται ένα πρόβλημα πιο εύκολο να λυθεί, αντί να φοιτούν σε διεθνή εκδήλωση.

Οπότε ας λάβουν μέρος του, Μόνο που χρειάζονται έναν αριθμό τηλεφώνου και πρόσβαση στο Internet.그것은 우리가 태양 식물의 AutoCAD Civil 3D가의 응용 프로그램에 대해 배울 수있는 웹 캐스트를 발표하고있다. 이 (12:00 또는 13:00, 내 생각 마드리드 시간에 따라) 정오에 2009 년 3 월 26 일자 될 것입니다. 웹 캐스트 내용이 포함되어 있습니다 :

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • 디지털 지형 모델 (MDT)의 생성.
 • 종 방향 및 횡 프로파일을 사용하여 MDT 분석
 • 원하는 조건을 달성하기위한 MDT 판.
 • 필요한 지상의 움직임과 최종 결과.

전문가 사무실을 떠나지 않고, (나에 가장 가까운) “실시간”으로, 프레젠테이션을 볼 상담하고 그것에 대해 언급 할 수 있기 때문에 팟 캐스트 사용은 점점 더 사용되고 있습니다. 기타 소프트웨어 회사에서는 다음과 같은 많은 장점을 받고이 메서드에 연간 회의 변경 : 비용을 절감 더 많은 고객을 확보하고 정말 관심과 대면 행사에 참석 수없는 사람들을위한 더 쉬운 방법을 수 있도록합니다. 광대역 액세스 제한은 여전히​​ 심리에 영향을 미치는 문제이지만, 그러나 그것은 국제 행사에 참석하는 대신 해결하기 쉬운 문제가 보인다.

이렇게하자 그것의 부분을우리는 전화 번호와 인터넷 만 필요यह हम सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए AutoCAD नागर 3 डी के आवेदन के बारे में सीख सकते हैं जहां एक वेबकास्ट घोषणा की गई है. यह (12:00 या 13:00 घंटे,, मुझे लगता है कि मैड्रिड समय के अनुसार) दोपहर में मार्च 26, 2009 को किया जाएगा. वेबकास्ट सामग्री में शामिल हैं:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • एक डिजिटल इलाके मॉडल (एमडीटी) का निर्माण.
 • अनुदैर्ध्य और आड़ा प्रोफाइल का उपयोग कर एक एमडीटी विश्लेषण
 • वांछित की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक एमडीटी संस्करण.
 • आवश्यक जमीन आंदोलनों और अंतिम परिणाम.

पेशेवरों कार्यालय छोड़ने के बिना (या यह निकटतम) “वास्तविक समय” में प्रस्तुति देखने से परामर्श और इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि पॉडकास्ट उपयोग तेजी से किया जा रहा है. अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे कई फायदे हो रही इस विधि को अपने वार्षिक सम्मेलनों बदल गया है:, लागत बचत और अधिक दर्शकों को फायदा हो रहा है और वास्तव में रुचि रखते हैं और एक का सामना करने वाली चेहरा समारोह में भाग लेने नहीं कर सकता है जो उन लोगों के लिए एक और अधिक आसान तरीका इजाजत दी. ब्रॉडबैंड का उपयोग की सीमित अभी भी सुनवाई को प्रभावित करता है कि एक समस्या है, लेकिन यह एक अंतरराष्ट्रीय घटना में भाग लेने के बजाय हल करने के लिए आसान एक समस्या लगता है.

तो चलो इसका हिस्सा ले, हम एक फोन नंबर और इंटरनेट का उपयोग की आवश्यकता होती है केवल.Было объявлено, веб-трансляции, где мы можем узнать о приложениях AutoCAD Civil 3D на солнечных электростанций. Это будет 26 марта 2009 года в полдень (12:00 или 13:00, в зависимости от времени Мадрид, я думаю). Веб-конференция содержание включает в себя:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Создание цифровой модели рельефа (MDT).
 • MDT анализ с использованием продольных и поперечных профилей
 • MDT издание для достижения желаемых условий.
 • Необходимые движения земли и конечный результат.

Подкаст использования все более широко используется, потому что специалисты могут просматривать презентации, консультации и комментарии по этому поводу в “реальном времени” (или ближайший к нему), не выходя из офиса. Другие компании программного обеспечения изменили своей ежегодной конференции для получения этого метода много преимуществ, таких как: экономия затрат, набирает все большую аудиторию и позволяет более простой способ для тех, кто действительно заинтересован и не смог присутствовать лицом к лицу события. Хотя предельная широкополосного доступа является проблемой, которая до сих пор влияет на слушаниях, однако кажется, проблемы легче решать вместо посещения международного мероприятия.

Так что давайте взять на себя часть его, Нам нужен только номер телефона и доступа в Интернетזה כבר הודיע ​​בשידור שבו אנו יכולים ללמוד על היישומים של AutoCAD Civil 3D למתקני סולאריים. זה יהיה ב -26 במרץ, 2009 בשעה צהרים (12:00 או 13:00, על פי זמן מדריד, אני מניח). תוכן השידור כולל:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • יצירת מודל שטח דיגיטלי (MDT).
 • ניתוח MDT באמצעות פרופילי אורכים ורוחבי
 • מהדורת MDT להשגת תנאים רצויים.
 • תנועות הקרקע הדרושות ואת התוצאה הסופית.

שימוש פודקאסט נמצא בשימוש יותר ויותר, כי אנשי מקצוע יכול להציג את המצגת, להתייעץ ולהגיב על זה “בזמן אמת” (או קרוב למקום מגוריו), מבלי לעזוב את המשרד. חברות תוכנה אחרות לא שינו את הכנסים השנתיים שלה לשיטה זו מקבלת יתרונות רבים כגון: חיסכון בעלויות, צובר יותר קהל ומאפשר דרך קלה יותר למי שבאמת מעוניינים ולא יכול היה להשתתף באירוע פנים אל פנים. למרות הגבלה של גישה בפס רחב היא בעיה שעדיין משפיעה על דיונים, אך נראה בעיה קלה יותר לפתרון, במקום להשתתף באירוע בינלאומי.

אז בואו לקחת חלק ממנה, אנחנו רק דורשים מספר טלפון וגישה לאינטרנט.Biz güneş enerjisi tesisatları için AutoCAD Civil 3D’nin uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz bir Web yayını ilan edilmiştir. Bu (12:00 veya 13:00 arası, sanırım Madrid saate göre) öğle Mart 26, 2009 tarihinde olacak. Web yayını içeriği içerir:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • Bir sayısal arazi modeli (MDT) oluşturulması.
 • Boyuna ve enine profiller kullanarak MDT analizi
 • İstenilen koşulları elde etmek için bir MDT baskı.
 • Gerekli zemin hareketleri ve nihai sonucu.

Profesyonel ofis çıkmadan, (ya da yakın) “gerçek zamanlı” olarak, tanıtımı görebilmen danışın ve bu konuda yorum yapabilirsiniz çünkü podcast kullanımı giderek kullanılıyor. Diğer yazılım şirketleri gibi birçok avantaj elde bu yöntem için yıllık konferanslar değişti:, maliyet tasarrufu daha fazla seyirci kazanıyor ve gerçekten ilgilenen ve bir yüz-yüze etkinliğe katılmak olamazdı olanlar için daha kolay bir yol sağlar. Genişbant erişim sınırlama hala duruşma etkileyen bir sorun olmasına rağmen, ancak bu uluslararası bir etkinliğe katılmayı yerine çözmek için kolay bir sorun gibi görünüyor.

Yani diyelim bunun katılmak, Bir telefon numarası ve Internet erişimi isteyen sadeceEr is aangekondigd een webcast waar we kunnen leren over applicaties AutoCAD Civil 3D om zonne-installaties. Dit zal zijn op 26 maart 2009 op de middag (12:00 of 13:00 uur, afhankelijk van Madrid tijd, denk ik). De webcast inhoud bestaat uit:

clip image0013 Designing a Solar Plant with AutoCAD Civil 3D

 • De oprichting van een digitaal terrein model (MDT).
 • Een MDT analyse met behulp van lengte-en dwarsprofielen
 • Een MDT editie voor het bereiken van de gewenste voorwaarden.
 • De benodigde grond bewegingen en het uiteindelijke resultaat.

Podcast gebruik wordt steeds meer gebruikt omdat professionals kunnen de presentatie te bekijken, raadplegen en commentaar over het in “real-time” (of het dichtstbijzijnde er), zonder dat daarbij het kantoor. Andere software bedrijven hebben haar jaarlijkse conferenties veranderd om deze methode krijgen vele voordelen, zoals: kosten besparen, het verkrijgen van meer publiek en het toestaan ​​van een meer eenvoudige manier voor mensen die echt geïnteresseerd en kan een face-to-face evenement niet bijwonen. Hoewel het beperken van toegang tot breedband is een probleem dat nog steeds van invloed hoorzittingen, maar het lijkt een probleem gemakkelijker op te lossen in plaats van het bijwonen van een internationaal evenement.

Dus laten we deelnemen ervanHebben we alleen een telefoonnummer en een internetaansluiting nodig.

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply