Konvertieren Grad / Minuten / Sekunden in DezimalzahlenConvert degrees / minutes / seconds to decimalsConverter graus / minutos / segundos para decimaisConvertir grados / minutos / segundos a decimalesConvertir des degrés / minutes / secondes en décimalesConversia grade / minute / secunde de zecimaleConvertire gradi / minuti / secondi in decimaliتحويل الدرجات / دقيقة / ثانية إلى عشرية小数に度/分/秒に変換度/分/秒转换为小数Konvertera grader / minuter / sekunder till decimalerKonwersja stopnie / minuty / sekundy, aby po przecinkuChuyển đổi độ / phút / giây để số thập phânΜετατροπή μοίρες / λεπτά / δευτερόλεπτα για να δεκαδικών소수로도 / 분 / 초로 변환दशमलव के लिए डिग्री / मिनट / सेकंड में कनवर्टПреобразовать градусы / минуты / секунды в десятичныеהמרת מעלות / דקות / שניות לעשרוניותOndalık için derece / dakika / saniye dönüştürmeOmzetten graden / minuten / seconden naar decimalen

Vor einiger Zeit habe ich dafür bitten worden, und in Anbetracht der Freund scheint ein wenig gehetzt und heute ist ein Tag, um viele Dinge zu feiern, hier lasse ich ein Tool, mit dem Sie von Grad / Minuten / Sekunden in Dezimalzahlen zu bewegen.

Warum eine Tabelle

Es ist üblich, zu finden, die Koordinaten in Grad-Minuten-Sekunden-Format, zum Beispiel:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N bedeutet, dass es eine Breite 75 Grad über dem Äquator, wenn ich S haben, würde es bedeuten, dass es in der südlichen Hemisphäre ist. Im Falle der Längen wird es E oder W sein, je nachdem, ob sie im Osten oder Westen der Greenwich Mean Time

Programme wie Google Earth und ArcGIS verlangen, dass diese Werte im Dezimalformat, wie z. B.:

75.42325556

-45.98666667

Der Breitengrad, würde, wenn es unter dem Äquator platziert negativ sein, und das gleiche wird mit den Längen, die negativ sein würde für die westliche Hemisphäre passieren. Ich empfehle, es zu verstehen, spielen ein bisschen mit Google Earth, die Änderung der Display-Optionen von UTM, Geographische, mit und ohne Dezimalstellen.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Wie die Tabelle arbeitet

Immer mit der Tabelle von Gabriel Ortiz, der für die Umrechnung von geographischer Koordinaten zu UTM und zeigt eine Spalte, wo sie im Dezimalformat dargestellt angeordnet hatte vorgesehen.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Sie können das Sphäroid in der oberen Reiter.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsDie gelben Spalten zur Eingabe von Daten in der ersten Spalte sind ein, um den Punkt zu identifizieren.
 • Auf der rechten Seite eines jeden Wert ist der Breiten-und Längengrad als Dezimalzahl ohne Rundung, mit seinen jeweiligen negativen Symbol, wenn angemessen.
 • The Orange Spalte enthält Daten mit der Punkt-Zahl, Breite und Länge verkettet.
 • In der Kopfzeile dieser Spalte können Sie die Anzahl der Dezimalstellen wir hoffen, dass die Verkettung runden. Seien Sie vorsichtig! Abgerundet Dezimalstellen von Geographische Koordinaten können zu großen Fehlern führen

Senden txt

Um sie in eine txt Datei zu senden, müssen Sie nur noch eine neue Datei öffnen, kopieren Sie die orangefarbenen Spalte Daten und fügen Sie sie dort.

Dann kann diese Datei von Google Earth geladen werden, die die Reihenfolge, so wie ich in diesem Beitrag erläutert.

Natürlich muss das Datum in WGS84 für die nicht zu den der anderen Seite sein. Es hat schon immer die Spalten zu UTM konvertieren und verketten für AutoCAD, wie es die ursprüngliche Version dieser Tabelle war.

Von hier aus können Sie die Vorlage

DIESER INHALT WIRD GESPERRT!

Bitte unterstützen Sie uns, verwenden Sie eine der folgenden Tasten, um den Inhalt zu entsperren.

tweet
wie wir
+1 Uns

 

 

Some time ago I’ve been ask for this, and in view the friend seems a little rushed and today is a day to celebrate many things, here I leave one tool that allows you to move from degrees/minutes/seconds to decimals.

Why a table

It is common, finding coordinates that are in degrees- minutes- seconds format, for example:

75° 25’ 23.72” N       45° 59’ 12” W

N means it is a latitude 75 degrees above the equator, if I have S, it would mean that it is in the southern hemisphere. In the case of the lengths it will be E or W, depending on whether they are to the East or West of Greenwich mean time

Programs such as Google Earth and ArcGIS require that these values be in decimal format, such as:

75.42325556

-45.98666667

The latitude, if it’s placed below the Equator would be negative, and the same will happen with the longitudes, which would be negative for the Western Hemisphere. I recommend understanding it; play a bit with Google Earth, changing the display options of UTM, Geographical, with and without decimals.

clip_image001

How the table operates

Always using the table provided by Gabriel Ortiz, who had arranged for converting geographic coordinates to UTM, displaying a column where they are shown in decimal format.

clip_image002

 • You can choose the spheroid in the top tab.
 • clip_image003 The yellow columns are for entering data, in the first column accepts a number to identify the point.
 • To the right of each value is the latitude and longitude as decimal without rounding, with its respective negative symbol when appropriate.
 • The Orange column contains data concatenated with the point number, latitude and longitude.
 • In the header of this column, you can enter the number of decimal places we hope will round the concatenation. Be careful! Rounding decimals from Geographic coordinates can lead to large errors

Send to txt

To send them to a txt file, you just have to open a new file, copy the orange column data and paste them there.

Then this file can be loaded from Google Earth, indicating the order, just as I explained in that post.

Of course, the Datum must be in WGS84 for not falling into the other side. There have always been the columns to convert to UTM and concatenate for AutoCAD, as it was the original version of this table.

From here you can download the template

 

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.Algum tempo atrás eu fui pedir isso, e tendo em vista o amigo parece um pouco apressado e hoje é um dia para celebrar muitas coisas, deixo aqui uma ferramenta que lhe permite passar de graus / minutos / segundos para decimais.

Por que uma mesa

É comum, encontrar as coordenadas que estão no formato graus-minutos-segundos, por exemplo:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N significa que é uma latitude de 75 graus acima do equador, se eu tiver S, isso significaria que ele está no hemisfério sul. No caso dos comprimentos será E ou W, dependendo se são para o Este ou Oeste do meridiano de Greenwich

Programas como o Google Earth e ArcGIS exigir que esses valores ser em formato decimal, tais como:

75.42325556

-45.98666667

A latitude, se é colocado abaixo da linha do Equador seria negativo, eo mesmo vai acontecer com as longitudes, o que seria negativo para o Hemisfério Ocidental. Eu recomendo entendê-lo, brincar um pouco com o Google Earth, alterando as opções de UTM, Geográfica de exibição, com e sem casas decimais.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Como a tabela opera

Sempre usando a tabela fornecida por Gabriel Ortiz, que tinha arranjado para a conversão de coordenadas geográficas para UTM, exibindo uma coluna onde são mostrados em formato decimal.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Você pode escolher o esferóide na aba superior.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsAs colunas amarelas são para a introdução de dados, na primeira coluna aceita um certo número de identificar o ponto.
 • À direita de cada valor é a latitude e longitude como decimal sem arredondamento, com seu respectivo símbolo negativo quando apropriado.
 • A coluna laranja contém dados concatenado com o número do ponto, latitude e longitude.
 • No cabeçalho desta coluna, você pode digitar o número de casas decimais esperamos que venha a volta da concatenação. Tenha cuidado! Decimais arredondamento de coordenadas geográficas pode levar a grandes erros

Enviar para o txt

Para enviá-los para um arquivo txt, você só tem que abrir um novo arquivo, copiar os dados da coluna laranja e colá-los lá.

Em seguida, esse arquivo pode ser carregado a partir do Google Earth, indicando a ordem, assim como eu expliquei nesse post.

Claro que, o ponto de referência deve estar em WGS84 não caindo para o outro lado. Sempre houve as colunas para converter para UTM e concatenar para AutoCAD, como era a versão original desta tabela.

A partir daqui você pode baixar o modelo

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Hace algún tiempo he estado pedí esto, y teniendo en cuenta el amigo parece un poco apresurado y hoy es un día para celebrar muchas cosas, aquí os dejo una herramienta que le permite pasar de grados / minutos / segundos a decimales.

¿Por qué una mesa

Es común, la búsqueda de coordenadas que se encuentran en formato de grados, minutos y segundos, por ejemplo:

75 ° 25 ‘23,72 “N 45 ° 59’ 12” W

N significa que es una latitud de 75 grados sobre el ecuador, si tengo S, significaría que se encuentra en el hemisferio sur. En el caso de los tramos será E o W, dependiendo de si están al este o al oeste de Greenwich de Greenwich

Los programas como Google Earth y ArcGIS requieren que estos valores sean en formato decimal, por ejemplo:

75.42325556

-45.98666667

La latitud, si se coloca por debajo de la línea del Ecuador sería negativo, y lo mismo sucederá con las longitudes, lo que sería negativo para el hemisferio occidental. Recomiendo entenderlo, jugar un poco con Google Earth, cambiando las opciones de visualización de la UTM, geográfica, con y sin decimales.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

¿Cómo funciona la tabla

Siempre utilizando la tabla proporcionada por Gabriel Ortiz, que había arreglado para convertir las coordenadas geográficas UTM a, que muestra una columna en la que se muestran en formato decimal.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Usted puede elegir el esferoide en la pestaña superior.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsLas columnas amarillas son para la introducción de datos, en la primera columna acepta un número para identificar el punto.
 • A la derecha de cada valor es la latitud y la longitud como decimales sin redondeo, con su respectivo símbolo negativo cuando es apropiado.
 • La columna de naranja contiene datos concatenados con el número de punto, latitud y longitud.
 • En el encabezado de esta columna, puede introducir el número de decimales esperamos la vuelta de la concatenación. ¡Ten cuidado! Redondear números decimales de las coordenadas geográficas pueden conducir a grandes errores

Enviar a txt

Para enviar a un archivo txt, sólo tienes que abrir un nuevo archivo, copiar los datos de la columna de color naranja y pegarlas allí.

A continuación, este archivo se puede descargar desde Google Earth, lo que indica la orden, tal como expliqué en ese puesto.

Por supuesto, del punto de referencia debe estar en WGS84 para no caer en el otro lado. Siempre han sido las columnas para convertir a UTM y concatenar para AutoCAD, ya que era la versión original de esta tabla.

Desde aquí se puede descargar la plantilla

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Il ya quelque temps j’ai demande à cet effet, et compte tenu l’ami semble un peu précipitée et aujourd’hui est une journée pour célébrer beaucoup de choses, je laisse ici un outil qui vous permet de déplacer des degrés / minutes / secondes en décimales.

Pourquoi une table

Il est fréquent, de trouver les coordonnées qui sont au format degrés-minutes-secondes, par exemple:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N signifie qu’il ya une latitude de 75 degrés au-dessus de l’équateur, si je dois S, cela signifierait qu’il est dans l’hémisphère sud. Dans le cas des longueurs, il sera E ou W, selon qu’ils sont à l’Est ou à l’Ouest du méridien de Greenwich

Des programmes tels que Google Earth et ArcGIS exigent que ces valeurs soient au format décimal, tels que:

75.42325556

-45.98666667

La latitude, si elle est placée au-dessous de l’équateur serait négatif, et la même chose se produira avec les longitudes, ce qui serait négatif pour l’hémisphère occidental. Je recommande comprendre; jouer un peu avec Google Earth, changer les options d’affichage des UTM, géographique, avec ou sans décimales.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Comment fonctionne la table

Toujours en utilisant le tableau fourni par Gabriel Ortiz, qui avait arrangé pour convertir les coordonnées géographiques d’UTM, affichant une colonne où ils sont présentés au format décimal.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Vous pouvez choisir l’ellipsoïde dans l’onglet en haut.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsLes colonnes sont jaunes pour entrer des données, dans la première colonne accepte un numéro pour identifier le point.
 • À la droite de chaque valeur est la latitude et la longitude en décimales sans arrondi, avec son symbole négatif respectif, le cas échéant.
 • La colonne d’orange contient des données concaténées avec le numéro du point, la latitude et la longitude.
 • Dans l’en-tête de cette colonne, vous pouvez entrer le nombre de décimales, nous l’espérons autour de la concaténation. Soyez prudent! décimales pour l’arrondissement de coordonnées géographiques peuvent conduire à des erreurs

Envoyer à txt

Pour envoyer un fichier txt, il vous suffit d’ouvrir un nouveau fichier, copier les données de la colonne orange et collez-les là-bas.

Ensuite, ce fichier peut être chargé à partir de Google Earth, indiquant l’ordre, tout comme je l’ai expliqué dans ce poste.

Bien sûr, la donnée doit être en WGS84 pour ne pas tomber de l’autre côté. Il ya toujours eu les colonnes à convertir en UTM et de les enchaîner pour AutoCAD, comme c’était la version originale de ce tableau.

De là, vous pouvez télécharger le modèle

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Cu ceva timp în urmă am cerut asta, și având în vedere prietenul pare un pic grăbit și astăzi este o zi pentru a sărbători multe lucruri, aici am lăsa un instrument care vă permite să se mute de la grade / minute / secunde la zecimale.

De ce un tabel

Aceasta este comun, constatarea coordonate care sunt în format grade-minute-secunde, de exemplu:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N înseamnă că este o latitudine de 75 de grade deasupra ecuatorului, dacă am S, aceasta ar însemna că acesta este în emisfera sudică. În cazul lungimilor va fi E sau W, în funcție de faptul dacă acestea sunt la est sau la vest de ora meridianului Greenwich

Programe precum Google Earth și ArcGIS cere ca aceste valori să fie în format zecimal, cum ar fi:

75.42325556

-45.98666667

Latitudine, în cazul în care este plasat sub ecuator ar fi negativ, și același lucru se va întâmpla cu longitudini, care ar fi negativ pentru emisfera vestica. Eu recomand aceasta intelegere, juca un pic cu Google Earth, schimbarea opțiunilor de afișare a UTM, geografică, cu și fără zecimale.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Cum funcționează tabelul

Intotdeauna folosind tabelul furnizat de Gabriel Ortiz, care a aranjat pentru conversia coordonatelor geografice la UTM, afișând o coloană în care sunt afișate în format zecimal.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Puteți alege sferoidul în fila de sus.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsColoanele galbene sunt pentru introducerea datelor, în prima coloană acceptă un număr de identificare punct.
 • În partea dreaptă a fiecărei valoare este de latitudine și longitudine ca zecimale, fără rotunjire, cu ei simbolul negativ, respectiv atunci când este cazul.
 • Coloana Orange conține date concatenate cu numărul de puncte, latitudinea și longitudinea.
 • În antetul de această coloană, puteți introduce numărul de zecimale speram ca va rotunji concatenare. Fii atent! Zecimale rotunjire din coordonate geografice poate duce la erori mari

Trimite txt

Pentru a le trimite într-un fișier txt, trebuie doar să deschideți un nou fișier, copia datele coloane portocalii și lipiți-le acolo.

Apoi, acest fișier poate fi încărcat de la Google Earth, indicând ordine, așa cum am explicat în acest post.

Desigur, Datum trebuie să fie în WGS84 pentru care nu se încadrează în partea cealaltă. Nu au fost întotdeauna coloanele să se convertească la UTM și înlănțui pentru AutoCAD, așa cum a fost versiunea originala a acestui tabel.

De aici puteți descărca șablonul

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Qualche tempo fa ho chiesto per questo, e in considerazione l’amico sembra un po ‘affrettata e oggi è una giornata per celebrare molte cose, qui lascio uno strumento che consente di passare da gradi / minuti / secondi in decimali.

Perché un tavolo

E ‘comune, trovando coordinate che sono in formato gradi-minuti-secondi, ad esempio:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N significa che è una latitudine di 75 gradi sopra l’equatore, se ho S, vorrebbe dire che è nel sud del mondo. Nel caso delle lunghezze sarà E o W, a seconda che siano ad Est o Ovest di Greenwich

Programmi come Google Earth e ArcGIS richiedono che questi valori siano in formato decimale, come ad esempio:

75.42325556

-45.98666667

La latitudine, se è collocato sotto l’Equatore sarebbe negativo, e lo stesso accadrà con le longitudini, che sarebbe negativo per l’emisfero occidentale. Mi raccomando comprenderlo; giocare un po ‘con Google Earth, la modifica delle opzioni di visualizzazione di UTM, geografica, con e senza decimali.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Come la tabella funziona

Sempre utilizzando la tabella fornita da Gabriel Ortiz, che aveva organizzato per la conversione di coordinate geografiche per UTM, la visualizzazione di una colonna in cui vengono visualizzati in formato decimale.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • È possibile scegliere il sferoide nella linguetta superiore.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsColonne gialle sono per l’inserimento di dati, nella prima colonna a un numero per identificare il punto.
 • A destra di ciascun valore è la latitudine e la longitudine come decimale senza arrotondamento, con il rispettivo simbolo negativo quando appropriato.
 • La colonna Arancione contiene dati concatenati con il numero del punto, latitudine e longitudine.
 • Nell’intestazione di questa colonna, è possibile immettere il numero di cifre decimali ci auguriamo possa arrotondare la concatenazione. Fate attenzione! Decimali di arrotondamento da coordinate geografiche possono portare a grandi errori

Invia a txt

Per inviare a un file txt, basta aprire un nuovo file, copiare i dati della colonna d’arancio e incollare lì.

Poi questo file può essere caricato da Google Earth, che indica l’ordine, proprio come ho spiegato in questo post.

Naturalmente, il Datum deve essere in WGS84 per non cadere nell’altro lato. Ci sono sempre stati le colonne da convertire in UTM e concatenare per AutoCAD, come lo era la versione originale di questa tabella.

Da qui è possibile scaricare il modello

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

منذ بعض الوقت لقد كنت تسأل عن هذا، ونظرا لصديق يبدو قليلا هرع واليوم هو يوم للاحتفال أشياء كثيرة، وهنا أترك واحد الأداة التي تسمح لك للانتقال من درجة / دقيقة / ثانية إلى عشرية.

لماذا جدول

ومن الشائع، وإيجاد الإحداثيات التي هي في شكل درجة دقيقة ثانية، على سبيل المثال:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N يعني أنه هو خط العرض 75 درجة فوق خط الاستواء، إذا كان لدي أحد، فإن ذلك يعني أنه في نصف الكرة الجنوبي. في حالة أطوال سيكون E أو W، اعتمادا على ما إذا كانت إلى الشرق أو الغرب من توقيت غرينتش

برامج مثل Google Earth و نظام ArcGIS تتطلب أن تكون هذه القيم في شكل عشري، مثل:

75.42325556

-45.98666667

على خط العرض، إذا لم توضع تحت خط الاستواء ستكون سلبية، ونفس الشيء سيحدث مع خطوط الطول، التي من شأنها أن تكون سلبية لنصف الكرة الغربي. أوصي فهم ذلك؛ اللعب قليلا مع برنامج Google Earth، وتغيير خيارات العرض من UTM، الجغرافية، مع وبدون الكسور العشرية.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

كيفية عمل الجدول

دائما باستخدام الجدول تقدمها غابرييل أورتيز، الذي كان قد رتبت لتحويل الاحداثيات الجغرافية لUTM، وعرض العمود حيث يتم عرضها على شكل عشري.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • يمكنك اختيار كروي في علامة التبويب العلوي.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsالأعمدة الصفراء هي لإدخال البيانات، في العمود الأول يقبل رقم لتحديد نقطة.
 • إلى اليمين من كل قيمة هي خطوط الطول والعرض كما عشري دون التقريب، مع رمز السلبية منها عند الاقتضاء.
 • العمود البرتقال يحتوي على بيانات متسلسلة مع رقم النقطة، خطوط الطول والعرض.
 • في رأس هذا العمود، يمكنك إدخال عدد من المنازل العشرية نأمل مدار سلسلة. كن حذرا! الكسور العشرية التقريب من الإحداثيات الجغرافية يمكن أن يؤدي إلى أخطاء كبيرة

إرسال إلى TXT

لإرسالها إلى ملف TXT، لديك فقط لفتح ملف جديد، نسخ البيانات العمود البرتقالي ولصقها هناك.

ثم يمكن تحميل هذا الملف من برنامج Google Earth، مما يدل على النظام، تماما كما شرحت في هذا المنصب.

بالطبع، يجب أن يكون مسند في WGS84 لعدم الوقوع في الجانب الآخر. كانت هناك دائما الأعمدة لتحويل لUTM وسلسلة لأوتوكاد، كما كان الإصدار الأصلي من هذا الجدول.

من هنا يمكنك تحميل القالب

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

私はこれをお願いしてきた、とビューで友人が少し急いで、今日は多くのことを祝う日であると思われるいくつかの時間前に、ここで私はあなたが小数に度/分/秒から移動することができますつのツールにしておきます。

なぜテーブル

それは、例えば、度 – 分 – 秒の形式である座標を発見、一般的です。

75°25 ‘23.72 “N 45°59’ 12” W

Nはそれが私がSを持っている場合、それが南半球にあることを意味するであろう、75度赤道上の緯度であることを意味します。 長さの場合、それは時間を意味し、彼らはグリニッジの東または西にあるかどうかに応じて、EまたはWになります

このようなグーグルアースやArcGISのようなプログラムは、これらの値は、次のような10進形式であることが必要です。

75.42325556

-45.98666667

緯度では、それは赤道の下に置かれている場合は負となり、同じことが西半球のために陰性となる経度と起こります。 私はそれを理解することをお勧めします。グーグルアースで少し遊ぶ、小数ととせずに、地理的なUTMの表示オプションを変更する。

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

テーブルがどのように動作するか

常に10進形式で表示されている列を表示する、UTMに地理座標を変換するために配置されていたガブリエル·オルティスが提供するテーブルを使用。

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • あなたが一番上のタブで回転楕円体を選ぶことができる。
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimals黄色の列が最初の列に、データを入力するためのものと、ポイントを識別するための番号を受け入れます。
 • それぞれの値の右側に適切な、そのそれぞれ負の記号で、丸めずに小数として緯度と経度です。
 • オレンジ列は小数点数、緯度と経度と連結データが含まれています。
 • この列のヘッダーで、あなたは我々が連結を丸める願っ小数点以下の桁数を入力することができます。 気を付けてね! 地理座標から丸め小数は大きな誤差につながる可能性

TXTへ送る

txtファイルにそれらを送信するには、あなただけの新しいファイルを開く必要があり、オレンジ色の列のデータをコピーして、そこに貼り付けます。

次に、このファイルは、私がその記事で説明したのと同じように、順序を示す、グーグルアースからロードすることができます。

もちろん、データムは、他の側に落ちていないためにWGS84でなければなりません。 いつもそれがこの表の最初のバージョンだったので、UTMに変換し、AutoCADのために連結する列がありました。

ここからテンプレートをダウンロードすることができます

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

前段时间,我一直在问这个问题,并查看朋友似乎有点匆忙,今天是一天庆祝许多的事情,在这里我留下一个工具,可以让你从度/分/秒的小数。

为什么一个表

这是常见的,发现度 – 分 – 秒格式的坐标,例如:

75°25’23.72“N 45°59’12”W

N表示是北纬75度的赤道上空,如果我有S,那就意味着它是在南半球。 长度的情况下,这将是E或W,取决于他们无论是东方还是西方格林威治标准时间

如谷歌地球和ArcGIS的程序要求,这些值是十进制格式,如:

75.42325556

-45.98666667

,如果它放在下面赤道的纬度,将是负数,同样会发生,这将是负西半球的经度。 我建议了解玩了一下,谷歌地球,UTM,地理变化的显示选项,带和不带小数。

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

表如何运作

始终使用由加布里埃尔·奥尔蒂斯,谁安排了地理坐标转换为UTM,他们显示在十进制格式显示一列的表。

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • 您可以选择“顶部”选项卡中球体。
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimals黄色列中的用于输入数据,在第一列中,接受一个数字,以识别点。
 • 到右边的每个值是无取整为十进制的经度和纬度,而其各自的负符号,在适当的时候。
 • 橙色列包含数据点数量,经纬度连接在一起。
 • 在本专栏的标题,你可以输入数字的小数位数,我们希望将圆的串联。 要小心! 从地理坐标舍入小数可能会导致较大的误差

发送到TXT

送他们到一个txt文件,你只需要打开一个新的文件,橙色的列数据复制并粘贴他们那里。

然后这个文件可以加载来自谷歌地球,说明的顺序,正如我刚才在那个岗位。

当然,必须在WGS84基准面不落入另一侧。 一直列转换为UTM和串联为AutoCAD,因为它是这个表的原始版本。

从这里你可以下载模板

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

För en tid sedan jag har varit fråga om detta, och visa vän verkar lite förhastade och i dag är en dag att fira många saker, här lämnar jag ett verktyg som låter dig flytta från grader / minuter / sekunder till decimaler.

Varför en tabell

Det är vanligt, att hitta koordinaterna som är i grader-minuter-sekunder-format, till exempel:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N betyder att det är en latitud 75 grader över ekvatorn, om jag har S, skulle det betyda att det är på södra halvklotet. I fallet med de längder det blir E eller W, beroende på om de är till öst eller väst om Greenwich Mean Time

Program som Google Earth och ArcGIS kräver att dessa värden vara i decimalform, såsom:

75.42325556

-45.98666667

Latituden, skulle om det är placerat nedanför ekvatorn vara negativ, och detsamma kommer att hända med de longituder, vilket skulle vara negativt för den västra halvklotet. Jag rekommenderar att förstå det, leka lite med Google Earth, ändra visningsalternativen för UTM, Geografisk, med och utan decimaler.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Hur bordet fungerar

Alltid med den tabell som Gabriel Ortiz, som hade arrangerat för att konvertera geografiska koordinater till UTM, visar en kolumn där de visas i decimalform.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Du kan välja sfäroid i den översta fliken.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsDe gula kolumnerna för inmatning av data, i första kolumnen accepterar ett nummer för att identifiera den punkt.
 • Till höger om varje värde är latitud och longitud som decimaltal utan avrundning, med dess respektive negativ symbol när så är lämpligt.
 • The Orange kolumnen innehåller data sammanlänkas med punkt nummer, latitud och longitud.
 • I rubriken för denna kolumn kan du ange antalet decimaler som vi hoppas kommer att runda sammanlänkningen. Var försiktig! Avrundning decimaler från Geografiska koordinater kan leda till stora fel

Skicka till txt

För att skicka dem till en txt-fil, du måste bara öppna en ny fil, kopiera apelsin kolumndata och klistra in dem där.

Då denna fil kan laddas från Google Earth, som anger ordningen, precis som jag förklarade i det inlägget.

Naturligtvis måste utgångspunkt vara i WGS84 för att inte falla i den andra sidan. Det har alltid funnits de kolumner som ska konverteras till UTM och sammanfoga för AutoCAD, eftersom det var den ursprungliga versionen av denna tabell.

Härifrån kan du ladda ner mallen

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Jakiś czas temu byłem prosić o to, i mając przyjaciela wydaje się nieco pośpiechu, a dziś jest dzień, aby uczcić wiele rzeczy, tutaj mogę zostawić jedno narzędzie, które pozwala na przejście od stopnie / minuty / sekundy do dziesiętnych.

Dlaczego tabela

Powszechne jest, że znalezienie współrzędne w stopniach-minuta-sekunda formacie, na przykład:

75 ° 25 ‘23,72 “N 45 ° 59’ 12” W

N oznacza, że ​​jest szerokość geograficzna 75 stopni nad równikiem, jeśli mam S, oznaczałoby to, że jest na półkuli południowej. W przypadku długości będzie to E lub W, w zależności od tego, czy są one na wschód lub zachód od czasu Greenwich

Programy takie jak Google Earth i ArcGIS wymaga, że ​​te wartości są w formacie dziesiętnym, na przykład:

75.42325556

-45.98666667

Szerokość, jeśli jest umieszczony poniżej równika będzie ujemny, a tym samym stanie się z długości geograficznych, co byłoby negatywne dla półkuli zachodniej. Polecam jej zrozumienia; grać trochę z Google Earth, zmieniając opcje wyświetlania UTM, geograficzne, z lub bez miejsc po przecinku.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Jak działa table

Zawsze należy wykorzystać tabelę Gabriel Ortiz, który zaaranżował do konwersji współrzędnych geograficznych do UTM, wyświetlając kolumnę, gdzie są one wyświetlane w formacie dziesiętnym.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Możesz wybrać sferoida w górnej zakładce.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsŻółte kolumny są do wprowadzania danych, w pierwszej kolumnie akceptuje numer identyfikacji punktu.
 • Na prawo od każdej wartości jest długość i szerokość geograficzna, jak po przecinku bez zaokrągleń, z odpowiednim symbolem ujemny, gdy stosowne.
 • Pomarańczowy kolumna zawiera dane łączone z numerem punktu, szerokości i długości geograficznej.
 • W nagłówku tej kolumny, można wprowadzić liczbę miejsc po przecinku, mamy nadzieję, będzie wokół konkatenacji. Bądź ostrożny! Dziesiętne z zaokrąglaniem współrzędnych geograficznych może prowadzić do dużych błędów

Wyślij do txt

Aby wysłać je do pliku txt, po prostu trzeba otworzyć nowy plik, skopiować pomarańczowe danych kolumn i wkleić je tam.

Następnie ten plik można pobrać z Google Earth, wskazując kolejność, tak jak to wyjaśniłem w tym wątku.

Oczywiście, punkt odniesienia musi być na WGS84 nie należących do drugiej strony. Nie zawsze były kolumny do konwersji na UTM i złączyć dla AutoCAD, jak to było w pierwotnej wersji tej tabeli.

Stąd można pobrać szablon

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Một số thời gian trước đây tôi đã được yêu cầu này, và xem bạn có vẻ hơi vội vàng và hôm nay là một ngày để ăn mừng nhiều điều, ở đây tôi để lại một công cụ cho phép bạn di chuyển từ độ / phút / giây để số thập phân.

Lý do tại sao một bảng

Nó được phổ biến, tìm tọa độ mà là ở định dạng độ-phút-giây, ví dụ:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N có nghĩa là nó là một vĩ độ 75 độ trên đường xích đạo, nếu tôi có S, nó sẽ có nghĩa là nó là ở Nam bán cầu. Trong trường hợp của độ dài nó sẽ là E hoặc W, tùy thuộc vào việc họ về phía Đông hoặc Tây của Greenwich có nghĩa là thời gian

Các chương trình như Google Earth và ArcGIS yêu cầu các giá trị được định dạng số thập phân, chẳng hạn như:

75.42325556

-45.98666667

Vĩ độ, nếu nó được đặt bên dưới đường xích đạo sẽ là tiêu cực, và tương tự sẽ xảy ra với kinh độ, đó sẽ là tiêu cực cho Tây Bán Cầu. Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu nó, chơi một chút với Google Earth, thay đổi các tùy chọn màn hình hiển thị của thiết bị UTM, địa lý, có và không có chữ số thập phân.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Làm thế nào bàn hoạt động

Luôn luôn sử dụng các bảng được cung cấp bởi Gabriel Ortiz, người đã sắp xếp để chuyển đổi tọa độ địa lý để UTM, hiển thị một cột mà chúng được hiển thị trong định dạng số thập phân.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Bạn có thể chọn các hình cầu trong các tab trên.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsCác cột màu vàng là để nhập dữ liệu, trong cột đầu tiên chấp nhận một số để xác định các điểm.
 • Ở bên phải của mỗi giá trị là vĩ độ và kinh độ là số thập phân mà không làm tròn, với biểu tượng tiêu cực tương ứng của nó khi thích hợp.
 • Cột da cam có chứa dữ liệu nối với số điểm, vĩ độ và kinh độ.
 • Trong tiêu đề của cột này, bạn có thể nhập số thập phân, chúng tôi hy vọng sẽ tròn nối. Hãy cẩn thận! Số thập phân làm tròn từ tọa độ địa lý có thể dẫn đến sai sót lớn

Gửi cho txt

Để gửi một tập tin txt, bạn chỉ cần mở một tập tin mới, sao chép dữ liệu cột màu cam và dán chúng ở đó.

Sau đó, tập tin này có thể được tải từ Google Earth, cho thấy thứ tự, cũng giống như tôi đã giải thích trong bài viết đó.

Tất nhiên, Mốc phải WGS84 cho không rơi vào phía bên kia. Luôn luôn có các cột để chuyển đổi sang UTM và nối cho AutoCAD, vì nó là phiên bản gốc của bảng này.

Từ đây bạn có thể tải về các mẫu

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Πριν από λίγο καιρό έχω ζητήσει γι ‘αυτό, κατά την άποψη του φίλου φαίνεται λίγο βεβιασμένη και σήμερα είναι μια ημέρα για να γιορτάσουμε πολλά πράγματα, εδώ αφήνω ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να περάσουμε από μοίρες / λεπτά / δευτερόλεπτα για να δεκαδικά ψηφία.

Γιατί ένα τραπέζι

Είναι σύνηθες, η εξεύρεση συντεταγμένες που είναι σε βαθμούς-λεπτά-δευτερόλεπτα μορφή, για παράδειγμα:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N σημαίνει ότι είναι ένα γεωγραφικό πλάτος 75 μοίρες πάνω από τον ισημερινό, αν S έχετε, αυτό θα σήμαινε ότι είναι στο νότιο ημισφαίριο. Στην περίπτωση των μηκών θα είναι Ε ή W, ανάλογα με το αν πρόκειται για την Ανατολή ή Δύση από την ώρα Γκρίνουιτς

Προγράμματα όπως το Google Earth και το ArcGIS απαιτούν ότι οι τιμές αυτές να είναι σε δεκαδική μορφή, όπως:

75.42325556

-45.98666667

Το γεωγραφικό πλάτος, εάν έχει τοποθετηθεί κάτω από τον Ισημερινό θα είναι αρνητική, και το ίδιο θα συμβεί και με τα γεωγραφικά μήκη, τα οποία θα είναι αρνητικό για το Δυτικό Ημισφαίριο. Θα ήθελα να συστήσω την κατανόηση αυτό? Παίξει λίγο με το Google Earth, αλλάζοντας τις επιλογές εμφάνισης των UTM, Γεωγραφικά, με και χωρίς δεκαδικά ψηφία.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Πώς ο πίνακας λειτουργεί

Πάντα με τον πίνακα που παρέχεται από Gabriel Ortiz, ο οποίος είχε κανονιστεί για τη μετατροπή γεωγραφικές συντεταγμένες UTM, εμφανίζοντας μια στήλη όπου εμφανίζονται σε δεκαδική μορφή.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Μπορείτε να επιλέξετε το σφαιροειδές στην κορυφή καρτέλα.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsΟι κίτρινες στήλες είναι για την εισαγωγή δεδομένων, στην πρώτη στήλη δέχεται έναν αριθμό για να προσδιορίσει το σημείο.
 • Στα δεξιά της κάθε αξία είναι η γεωγραφικό πλάτος και μήκος ως δεκαδικά χωρίς στρογγυλοποίηση, με τις αντίστοιχες αρνητικές σύμβολο του κατά περίπτωση.
 • Η Orange στήλη περιέχει δεδομένα τα συνεχόμενα με τον αριθμό σημείου, γεωγραφικό πλάτος και μήκος.
 • Στην κεφαλίδα της στήλης αυτής, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που ελπίζουμε ότι θα γύρω από την συνένωση. Να είστε προσεκτικοί! Δεκαδικά στρογγυλοποίησης από Γεωγραφικές συντεταγμένες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα σφάλματα

Αποστολή σε txt

Για να τους στείλει σε ένα αρχείο txt, απλά πρέπει να ανοίξετε ένα νέο αρχείο, αντιγράψτε τα πορτοκαλί στήλη δεδομένων και να τις επικολλήσετε εκεί.

Στη συνέχεια, το αρχείο μπορεί να φορτωθεί από το Google Earth, δείχνει την τάξη, όπως ακριβώς ανέφερα στην εν λόγω θέση.

Φυσικά, το δεδομένο πρέπει να είναι σε WGS84 για να μην πέσει στην άλλη πλευρά. Πάντα υπήρχαν οι στήλες να μετατρέψετε σε UTM και να ενώσετε για το AutoCAD, όπως ήταν η αρχική έκδοση αυτού του πίνακα.

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

몇 시간 전에 내가 물어 봤는데, 볼에 친구가 급하게 조금 보인다 오늘날 많은 것을 축하하는 날입니다, 여기 당신이 소수로도 / 분 / 초에서 이동할 수 있습니다 하나의 도구를 둡니다.

왜 표

그것은 예를 들어,도 – 분 – 초 형식으로되어 좌표를 찾는 것이 일반적입니다 :

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’12″W

나는 S가있는 경우 N이 75도 적도 위의 위도 의미, 그것은 남반구에있는 것을 의미한다. 길이의 경우는 평균 시간들이 그리니치의 동쪽 또는 서쪽에 있는지 여부에 따라, E 또는 W 될 것이다

같은 구글 어스 ArcGIS를 같은 프로그램이 값과 같은 소수점 형식으로하는 것이 필요합니다

75.42325556

-45.98666667

위도, 그것은 적도 아래에 두는 경우 음수가 될 것 같은이 서반구에 대한 부정적인 것 경도로 발생합니다. 나는 그것을 이해하는 것이 좋습니다; Google 어스 비트를 재생, 지리 UTM의 디스플레이 옵션을 변경, 소수와 함께하고하지.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

테이블이 작동하는 방법

항상 진수 형식으로 표시되는 열을 표시 UTM에 대한 지리적 좌표 변환을 위해 준비했던 가브리엘 오티즈에서 제공하는 테이블을 사용하여.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • 당신은 최고 탭에서 회전 타원체를 선택할 수 있습니다.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimals노란색 열이 첫 번째 열에 데이터를 입력 할 수 있습니다는 점을 식별하는 번호를 사용할 수 있습니다.
 • 각 값의 오른쪽에있는 각각의 음의 상징 적절한 경우에, 반올림없이 소수점으로 위도와 경도이다.
 • 오렌지 열은​​ 포인트 번호, 위도와 경도와 연결된 데이터를 포함합니다.
 • 이 칼럼의 헤더에, 당신은 우리가 연결을 반올림 희망 소수 자릿수를 입력 할 수 있습니다. 조심! 지리적 좌표에서 반올림 소수 큰 오류가 발생할 수 있습니다

TXT 보내기

txt 파일로 보내려면, 당신은 단지 새 파일을 열 수 있고, 오렌지 열 데이터를 복사하여 붙여 넣습니다.

나는 그 글에서 설명한대로 다음이 파일은 순서를 나타내는 Google 어스에서로드 할 수 있습니다.

물론, 데이텀 다른 측면에 떨어지는하지에 대한 WGS84에 있어야합니다. 항상이 테이블의 원래 버전이었다로서, UTM 변환의 AutoCAD를위한 연결하는 열의가 있었다.

여기에서 당신은 템플릿을 다운로드 할 수 있습니다

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

कुछ समय पहले मैं इस बात के लिए पूछने गया है, और देखने में दोस्त पहुंचे एक छोटे से लगता है और आज बहुत कुछ इस बात का जश्न मनाने के लिए एक दिन है, यहाँ मैं आप दशमलव को डिग्री / मिनट / सेकंड से स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है कि एक उपकरण छोड़ दें.

क्यों एक मेज

यह उदाहरण के लिए, डिग्री मिनट बाद सेकंड प्रारूप में हैं कि निर्देशांक खोजने, आम है:

75 ° 25 ‘23.72 “एन 45 डिग्री 59’ 12” डब्ल्यू

मैं एस अगर एन यह 75 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर एक अक्षांश है, इसका मतलब है, यह है कि यह दक्षिणी गोलार्द्ध में है कि इसका मतलब यह होगा. लंबाई के मामले में यह समय मतलब वे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम के लिए कर रहे हैं पर निर्भर करता है, ई या डब्ल्यू होगा

जैसे गूगल पृथ्वी और ArcGIS के रूप में कार्यक्रम में इन मूल्यों जैसे दशमलव प्रारूप में होना आवश्यक है:

75.42325556

-45.98666667

अक्षांश, यह भूमध्य रेखा के नीचे रखा जाता है तो नकारात्मक होगा, और एक ही पश्चिमी गोलार्ध के लिए नकारात्मक होगा जो देशांतर, के साथ होगा. मैं यह समझने की सलाह देते हैं, गूगल अर्थ के साथ एक सा खेलते हैं, भौगोलिक यूटीएम, का प्रदर्शन विकल्पों में परिवर्तन, दशमलव के साथ और बिना.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

तालिका कैसे संचालित

हमेशा वे दशमलव स्वरूप में दिखाया गया है जहां एक स्तंभ प्रदर्शित यूटीएम को भौगोलिक निर्देशांक परिवर्तित करने के लिए व्यवस्था की थी, जो गेब्रियल ऑर्टिज़, द्वारा प्रदान की गई तालिका का उपयोग कर.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • आप शीर्ष टैब में अंडाकार आकृति का चयन कर सकते हैं.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsपीले कॉलम पहले स्तंभ में डेटा में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं बिंदु की पहचान करने के लिए एक नंबर स्वीकार करता है.
 • प्रत्येक मान का सही करने के लिए अपने संबंधित नकारात्मक प्रतीक जब उचित हो, गोलाई के बिना दशमलव के रूप में अक्षांश और देशांतर है.
 • ऑरेंज स्तंभ बिंदु संख्या, अक्षांश और देशांतर के साथ concatenated डेटा शामिल हैं.
 • इस स्तंभ के शीर्ष लेख में, आप हम कड़ी दौर होगा आशा दशमलव स्थानों की संख्या दर्ज कर सकते हैं. सावधान! भौगोलिक निर्देशांक से गोलाई दशमलव बड़ी त्रुटियों के लिए नेतृत्व कर सकते हैं

पाठ को भेजें

एक txt फ़ाइल के लिए उन्हें भेजने के लिए, आप बस एक नया फ़ाइल खोलने के लिए है, नारंगी स्तंभ डेटा कॉपी और उन्हें वहाँ पेस्ट.

मुझे लगता है कि पोस्ट में बताया बस के रूप में तो यह फ़ाइल, आदेश का संकेत, गूगल अर्थ से भरा जा सकता है.

बेशक, दत्त दूसरे पक्ष में नहीं गिरने के लिए WGS84 में होना चाहिए. हमेशा यह इस तालिका के मूल संस्करण के रूप में था, यूटीएम में बदलने और AutoCAD के लिए जुटना स्तंभों की गई है.

यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Некоторое время назад я просил об этом, и, по мнению друга, кажется, немного поспешили и сегодня является день, чтобы праздновать многие вещи, здесь я оставляю один инструмент, который позволяет перейти от градусы / минуты / секунды, чтобы десятичные.

Почему стол

Как правило, поиск координат, которые указаны в градусах, минутах и ​​секундах формате, например:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N означает, что это широта 75 градусов над экватором, если у меня есть S, это будет означать, что он находится в южном полушарии. В случае длины это будет или З, в зависимости от того, они к востоку или западу от Гринвича

Такие программы, как Google Earth и ArcGIS требует, чтобы эти значения быть в десятичном формате, таких как:

75.42325556

-45.98666667

Широты, если она расположена ниже экватора будет отрицательным, и то же самое произойдет с долгот, которое было бы негативно для Западного полушария. Я рекомендую ее понимания; немного поиграть с Google Earth, изменив настройки отображения UTM, географических, с и без знака после запятой.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Как работает таблица

Всегда используя таблицу Габриэль Ортис, который устроил для преобразования географических координат UTM, отображение колонок, где они представлены в десятичном формате.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Вы можете выбрать сфероида в верхней вкладки.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsЖелтые столбцы для ввода данных, в первой колонке принимает номер для идентификации точки.
 • Справа от каждого значения широты и долготы в виде десятичных без округления, с соответствующим символом отрицательной, когда это необходимо.
 • Оранжевый столбец содержит данные объединяются с номером точки, широта и долгота.
 • В заголовке этой статьи, вы можете ввести количество десятичных знаков, мы надеемся, вокруг объединения. Будьте осторожны! Округление десятичных из Географические координаты могут привести к большим ошибкам

Отправить TXT

, Чтобы отправить их в текстовый файл, вы просто должны открыть новый файл, скопируйте оранжевый столбец данных и вставьте их там.

Затем этот файл можно загрузить из Google Earth, с указанием порядка, так же, как я объяснил в этой должности.

Конечно, должны быть Datum WGS84 в течение, не попадающие в другую сторону. Там всегда были столбцов для преобразования в UTM и объединить для AutoCAD, как это было оригинальную версию этой таблице.

Отсюда вы можете загрузить шаблон

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

לפני כמה זמן אני כבר שואל על זה, ולאור החבר נראה קצת מיהרו, והיום הוא יום כדי לחגוג הרבה דברים, כאן אני משאיר את כלי אחד שמאפשר לך לעבור ממעלות / דקות / שניות לעשרוניות.

למה שולחן

זה נפוץ, מציאת קואורדינטות בתבנית מעלות דקות-שניות, לדוגמה:

75 ° 25 ‘23.72 “N 45 ° 59’ 12” W

N פירושו הוא קו רוחב 75 מעלות מעל קו המשווה, אם יש לי S, זאת אומרת שזה בחץ הכדור הדרומי. במקרה של האורכים זה יהיה E או W, תלוי אם הם למזרח או המערב של זמן גריניץ’

תוכניות כגון Google Earth וArcGIS דורשות שערכים אלה יהיו בתבנית עשרונית, כגון:

75.42325556

-45.98666667

קו הרוחב, אם זה ממוקם מתחת לקו המשווה יהיה שלילי, ואותו הדבר יקרה עם קווי האורך, אשר יהיו שליליות לחצי הכדור המערבי. אני ממליץ להבין אותו; לשחק קצת עם Google Earth, שינוי אפשרויות התצוגה של UTM, הגיאוגרפי, עם ובלי שברים עשרוניים.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

איך השולחן פועל

תמיד באמצעות הטבלה המסופקת על ידי גבריאל אורטיז, שסדר להמרת קואורדינטות גיאוגרפיות לUTM, הצגת עמודה שבו הם מוצגים בפורמט עשרוני.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • אתה יכול לבחור את אליפטית בכרטיסייה העליונה.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsעמודות הצהובות הן להזנת נתונים, בעמודה הראשונה מקבל מספר כדי לזהות את הנקודה.
 • מימין לכל ערך הוא קווי אורך ורוחב כעשרוניים מבלי לעגל, עם הסמל שלו בהתאמה השלילית בעת הצורך.
 • העמודה הכתומה מכילה נתונים משורשרים עם נקודת מספר, קווי האורך ורוחב.
 • בכותרת של טור זה, ניתן להזין מספר המקומות עשרוניים אנו מקווים שמעבר לשרשור. היזהר! ברים עשרוניים עיגול מקואורדינטות גיאוגרפיות יכולים להוביל לטעויות גדולות

שלח ל txt

כדי לשלוח אותם לקובץ txt, אתה רק צריך לפתוח את קובץ חדש, להעתיק את הנתונים בעמודה הכתומים ולהדביק אותם לשם.

לאחר מכן ניתן לטעון את הקובץ מ-Google Earth, המציין את הסדר, בדיוק כפי שהסברתי בפוסט זה.

כמובן, חייב להיות בדאטום WGS84 על שלא ליפול לצד השני. תמיד היו עמודות להמיר לUTM ולשרשר עבור AutoCAD, כפי שהיה בגרסה המקורית של טבלה זו.

מכאן תוכל להוריד את התבנית

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Bir süre önce bu isteyin oldum ve görünümünde arkadaşı koştu biraz görünüyor ve bugün çok şey kutlamak için bir gün, burada sana ondalık için derece / dakika / saniye hareket sağlayan bir araçtır bırakın.

Neden bir tablo

Bu örneğin, derece-dakika-saniye biçiminde koordinatları bulma, yaygındır:

75 ° 25 ‘23,72 “N 45 ° 59’ 12” W

Ben S varsa Yok bu 75 derece ekvator üzerinde bir enlem olduğu anlamına gelir, bu güney yarımkürede olduğu anlamına gelir. Uzunlukları durumunda zaman ortalama onlar Greenwich Doğu ya da Batı için olmanıza bağlı, E veya W olacak

Bu Google Earth ve ArcGIS gibi programlar bu değerleri gibi ondalık biçiminde olmasını gerektirir:

75.42325556

-45.98666667

Enlem, bu Ekvator altına yerleştirilen eğer olumsuz olacaktır, ve aynı Batı Yarımküre için olumsuz olacağını boylamları ile olur. Ben anlamak tavsiye; Google Earth ile biraz oynamak, Coğrafi UTM, bir ekran seçeneklerini değiştirme, ondalık olan ve olmayan.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Tablo nasıl çalıştığını

Her zaman ondalık biçimde gösterilir bir sütun gösteren, UTM için coğrafi koordinatları dönüştürmek için düzenlenmiş vardı Gabriel Ortiz, tarafından sağlanan tabloyu kullanarak.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • Eğer üst sekmesinde sfero seçebilirsiniz.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsSarı sütun ilk sütununda, veri girişi için olan nokta belirlemek için bir sayı kabul eder.
 • Her değerin sağında, ilgili olumsuz sembolü uygun olduğunda ile, yuvarlama olmadan ondalık olarak enlem ve boylam olduğunu.
 • Turuncu sütun nokta sayısı, enlem ve boylam ile birleştirilmiş verileri içerir.
 • Bu sütunun başlığı olarak, biz birleştirme yuvarlak umuyoruz ondalık basamak sayısını girebilirsiniz. Dikkatli olun! Coğrafi koordinatları yuvarlama ondalık büyük hatalara yol açabilir

Txt Gönder

Bir txt dosyasına göndermek için, sadece yeni bir dosya açmak zorunda, turuncu sütun veri kopyalamak ve orada yapıştırın.

O sonrası açıklandığı gibi o zaman bu dosyayı, sırasını gösteren, Google Earth yüklenebilir.

Tabii ki, referans noktası, diğer tarafta girmeyen için WGS84 olmalıdır. Her zaman bu tablonun orijinal versiyonu olduğu gibi, UTM dönüştürmek ve AutoCAD için bitiştirmek için sütun olmuştur.

Buradan şablonu indirebilirsiniz

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

Enige tijd geleden heb ik om gevraagd, en met het oog op de vriend lijkt een beetje gehaast en vandaag is een dag om veel dingen te vieren, hier laat ik een tool die u toelaat om van graden / minuten / seconden naar decimalen.

Waarom een ​​tafel

Het is gebruikelijk, vinden coördinaten in graden-minuten-seconden format, bijvoorbeeld:

75 ° 25 ‘23,72 “N 45 ° 59’ 12” W

N betekent dat het een breedtegraad 75 graden boven de evenaar, als ik S, zou dat betekenen dat het op het zuidelijk halfrond. In het geval van de lengte zal het E of W, afhankelijk van of ze naar het oosten of ten westen van de Greenwich Mean Time

Programma’s zoals Google Earth en ArcGIS vereisen dat deze waarden in decimale notatie, zoals:

75.42325556

-45.98666667

De breedtegraad als deze onder de evenaar is geplaatst negatief zou zijn, en hetzelfde zal gebeuren met de breedtegraden, die negatief zou zijn voor het westelijk halfrond. Ik adviseer begrijpen, speel een beetje met Google Earth, het veranderen van de weergave-opties van UTM, Geografisch, met en zonder decimalen.

clip image001188 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

Hoe de tabel werkt

Altijd met behulp van de tabel die door Gabriel Ortiz, die voor het omzetten van geografische coördinaten te UTM, het weergeven van een kolom waar ze worden weergegeven in decimale notatie had geregeld.

clip image002127 Convert degrees / minutes / seconds to decimals

 • U kunt kiezen voor de spheroïde in het tabblad bovenaan.
 • clip image00393 Convert degrees / minutes / seconds to decimalsDe gele kolommen voor het invoeren van gegevens in de eerste kolom accepteert diverse op het punt te identificeren.
 • Om het recht van elke waarde is de lengte-en breedtegraad als decimale zonder afronding, met zijn respectievelijke negatieve symbool wanneer nodig.
 • De Oranje kolom bevat de gegevens samengevoegd met het punt nummer, lengte-en breedtegraad.
 • In de kop van deze kolom kunt u het aantal decimalen wij hopen zullen de aaneenschakeling rond te voeren. Wees voorzichtig! Afronding decimalen van Geografische coördinaten kunnen leiden tot grote fouten

Stuur naar txt

Om hen naar een txt-bestand te verzenden, moet je gewoon een nieuw bestand opent, kopieert u de oranje kolom gegevens en plak ze daar.

Dan kan dit bestand worden geladen uit Google Earth, met vermelding van de orde, net zoals ik in die post toegelicht.

Natuurlijk moet de Datum in WGS84 voor niet vallen in de andere kant. Er zijn altijd de kolommen te converteren naar UTM en aaneenschakelen voor AutoCAD, want het was de originele versie van deze tabel.

Vanaf hier kunt u de sjabloon te downloaden

[paiddownloads id=”2″]

Or with Credit Card.

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply