Vergleichende von Booten mit CAD / GIS-ProgrammeComparative of booting with CAD/GIS programsComparativa de arrancar com programas de CAD / GISComparativa de arranque con los programas CAD / GISComparative de démarrage des programmes CAO / SIGComparativă a porni cu programe CAD / GISComparativa di boot con programmi CAD / GISالنسبية للتمهيد مع CAD / GIS برامجCAD / GISプログラムとブートの比較比较CAD / GIS项目启动Jämförande av uppstart med CAD / GIS-programPorównawczy z uruchomieniem z CAD / GIS programówSo sánh về khả năng khởi động với các chương trình CAD / GISΣυγκριτική από την εκκίνηση με το CAD / GIS προγράμματαCAD / GIS 프로그램을 부팅 비교सीएडी / जीआईएस कार्यक्रमों के साथ बूटिंग का तुलनात्मकСравнительный загружаться с САПР / ГИС программהשוואתי של אתחול עם תוכנות CAD / GISCAD / GIS programları ile önyükleme KarşılaştırmalıVergelijkende van het opstarten met CAD / GIS-programma’s

Dies ist eine Übung in gleicher Bedingungen, um die Zeit es braucht, um ein Programm seit dem Klick auf das Icon starten, bis es läuft zu messen.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Zum Vergleich habe ich die eine, die in weniger Zeit beginnt, und dann ein Wert, der als Indikator (gerundet) der Zeit die Menge geringer ist im Hinblick auf die wirkt. Es ist nicht beabsichtigt, Schlussfolgerungen zu ziehen, da meine arme Maschine ist stark mit Programmen beladen, aber sicher, sie sind alle zu gleichen Bedingungen gemessen.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo mit 2,19 Ghz und 1 GB RAM.

Sicher gibt es spezifische Details, die die Verzögerung von wenigen rechtfertigen würde, aber ich überlasse es ihr freier Wille. Sie bleiben draußen TatukGIS und ArcGIS, die ich wollte umfassen, sind aber nicht installiert.

Programm Startzeit Mal langsamer im Kofferraum
Manifold GIS 7x 8 Sekunden 1
Arc anzeigen 3.3 10 Sekunden 1,25-fache
Microstation V8.5 12 Sekunden 1,5-fache
Microstation Geographics V8.5 18 Sekunden 2 mal
MicroStation V8i 26 Sekunden 3 mal
Google Earth 5.1 37 Sekunden 5 mal
Quantum GIS 43 Sekunden 5 mal
AutoCAD 2009 44 Sekunden 5 mal
Bentley Map V8i 66 Sekunden 8 mal
gvSIG 1.9 72 Sekunden 9 mal
Autodesk Civil 3D 2008 84 Sekunden 10 mal

Meinungen?

 

This is an exercise in equal conditions, to measure the time it takes to boot a program since the click on the icon until it is running.

For comparison purposes, I used the one that starts in less time, and then a value that acts as an indication (rounded) of the times the quantity is lower with regard to that. It is not intended to draw conclusions, since my poor machine is heavily loaded with programs, but certainly, they are all measured on equal terms.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo, with 2.19 Ghz and 1 GB of RAM.

Sure there are specific details that would justify the delay of a few, but I leave it to their free will. They remain outside TatukGIS and ArcGIS which I wanted to include, but are not installed.

Program Start time Times slower in boot
Manifold GIS 7x 8 seconds 1
Arc View 3.3 10 seconds 1.25 times
Microstation V8.5 12 seconds 1.5 times
Microstation Geographics V8.5 18 seconds 2 times
Microstation V8i 26 seconds 3 times
Google Earth 5.1 37 seconds 5 times
Quantum GIS 43 seconds 5 times
AutoCAD 2009 44 seconds 5 times
Bentley Map V8i 66 seconds 8 times
gvSIG 1.9 72 seconds 9 times
AutoDesk Civil 3D 2008 84 seconds 10 times

Opinions?

Este é um exercício em igualdade de condições, para medir o tempo que demora a arrancar um programa desde o mouse sobre o ícone até que ele está sendo executado.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Para fins de comparação, eu usei a que começa em menos tempo, e, em seguida, um valor que funciona como uma indicação (arredondado) das vezes a quantidade é menor em relação a isso. Não se pretende tirar conclusões, uma vez que a minha pobre máquina é carregado com programas, mas com certeza, eles são todos medidos em condições de igualdade.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo com 2,19 GHz e 1 GB de RAM.

Claro que há detalhes específicos que justifiquem o atraso de poucos, mas eu deixá-lo com a sua livre vontade. Eles permanecem fora TatukGIS e ArcGIS que eu queria incluir, mas não estão instalados.

Programa Hora de início Vezes mais lento na inicialização
GIS Manifold 7x 8 segundo 1
Ver Arc 3.3 10 segundo 1,25 vezes
Microstation V8.5 12 segundo 1,5 vezes
Microstation Geographics V8.5 18 segundo 2 vezes
MicroStation V8i 26 segundo Três vezes
Google Earth 5.1 37 segundo 5 vezes
Quantum GIS 43 segundo 5 vezes
AutoCAD 2009 44 segundo 5 vezes
Bentley Map V8i 66 segundo 8 vezes
gvSIG 1.9 72 segundo 9 vezes
Autodesk Civil 3D 2008 84 segundo 10 vezes

Opiniões?

 

Este es un ejercicio en condiciones de igualdad, para medir el tiempo que tarda en arrancar el programa desde el clic en el icono hasta que esté en marcha.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Para fines de comparación, he usado el que empieza en menos tiempo, y luego un valor que actúa como un indicador (redondeado) de las veces la cantidad es menor con respecto a eso. No tiene la intención de sacar conclusiones, ya que mi máquina de pobres está muy cargado con los programas, pero sin duda, que se miden en términos de igualdad.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo con 2.19 GHz y 1 GB de RAM.

Seguro que hay detalles específicos que justifiquen el retraso de unos pocos, sino que dejan a su libre albedrío. Permanecen fuera TatukGIS y ArcGIS que quería incluir, pero no están instalados.

Programa Hora de inicio Veces más lenta en arranque
Manifold GIS 7x 8 segundos 1
Arc View 3.3 10 segundos 1,25 veces
Microstation V8.5 12 segundos 1,5 veces
Microstation Geographics V8.5 18 segundos 2 veces
Microstation V8i 26 segundos 3 veces
Google Earth 5.1 37 segundos 5 veces
Quantum GIS 43 segundos 5 veces
AutoCAD 2009 44 segundos 5 veces
Bentley Map V8i 66 segundos 8 veces
gvSIG 1.9 72 segundos 9 veces
AutoDesk Civil 3D 2008 84 segundos 10 veces

Opiniones?

 

C’est un exercice dans des conditions d’égalité, de mesurer le temps qu’il faut pour démarrer un programme depuis le clic sur l’icône jusqu’à ce qu’elle s’exécute.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Aux fins de comparaison, j’ai utilisé celle qui commence dans moins de temps, et puis une valeur qui agit à titre indicatif (arrondi) du temps la quantité est inférieure à l’égard de qui. Il n’est pas prévu de tirer des conclusions, car ma pauvre machine est lourdement chargé des programmes, mais bien sûr, ils sont tous mesurés sur un pied d’égalité.

Windows XP Professionnel, Intel Core 2 Duo, 2,19 Ghz et 1 Go de RAM.

Bien sûr, il ya des détails spécifiques qui justifieraient le retard de quelques-uns, mais je laisse à leur libre arbitre. Ils restent en dehors TatukGIS et ArcGIS que je voulais inclure, mais ne sont pas installés.

Programme Heure de départ Fois plus lent dans le coffre
SIG Manifold 7x 8 secondes 1
Arc View 3.3 10 secondes 1,25 fois
Microstation V8.5 12 secondes 1,5 fois
MicroStation Geographics V8.5 18 secondes 2 fois
Microstation V8i 26 secondes 3 fois
Google Earth 5.1 37 secondes 5 fois
Quantum GIS 43 secondes 5 fois
AutoCAD 2009 44 secondes 5 fois
Bentley Map V8i 66 secondes 8 fois
gvSIG 1.9 72 secondes 9 fois
Autodesk Civil 3D 2008 84 secondes 10 fois

Opinions?

 

Acesta este un exercițiu în condiții egale, pentru a măsura timpul necesar pentru a porni un program de când faceți clic pe pictograma până când se execută.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Pentru comparație, am folosit una care începe în mai puțin timp, iar apoi o valoare care acționează ca o indicație (rotunjită) de ori cantitatea este mai mică în ceea ce privește acest lucru. Acesta nu este destinat pentru a trage concluzii, deoarece masina mea săraci este puternic încărcate cu programe, dar cu siguranță, toate sunt măsurate în condiții de egalitate.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo, cu 2,19 GHz și 1 GB de RAM.

Sigur, există detalii specifice care ar justifica întârzierea de câteva, dar l-am lăsa să voința lor liber. Ei rămân în afara TatukGIS și ArcGIS care am vrut sa includ, dar nu sunt instalate.

Program Start timp Ori mai lent în portbagaj
GIS colector 7x 8 secunde 1
Arc View 3.3 10 secunde 1,25 ori
MicroStation V8.5 12 secunde 1,5 ori
Geographics MicroStation v8.5 18 secunde 2 ori
MicroStation V8i 26 secunde 3 ori
Google Earth 5.1 37 secunde 5 ori
Quantum GIS 43 secunde 5 ori
AutoCAD 2009 44 secunde 5 ori
Bentley Hartă V8i 66 secunde 8 ori
gvSIG 1.9 72 secunde 9 ori
Autodesk Civil 3D 2008 84 secunde 10 ori

Opinii?

 

Questo è un esercizio in condizioni di parità, per misurare il tempo necessario per l’avvio di un programma dato che il click sull’icona fino a quando non è in esecuzione.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

A scopo di confronto, io ho usato quello che parte in meno tempo, e quindi un valore che funge da indicatore (arrotondato) delle volte la quantità è inferiore rispetto a quello. Non è inteso per trarre conclusioni, dato che la mia povera macchina è pesantemente caricato con i programmi, ma di certo, sono tutti misurati in condizioni di parità.

Windows XP Professional, processore Intel Core 2 Duo, con 2,19 Ghz e 1 GB di RAM.

Certo ci sono dettagli specifici che giustifichino il ritardo di pochi, ma lascio a loro libero arbitrio. Rimangono fuori TatukGIS e ArcGIS che ho voluto includere, ma non sono installati.

Programma Ora di inizio Volte più lento in avvio
Manifold GIS 7x 8 secondi 1
Arc View 3.3 10 secondi 1,25 volte
Microstation V8.5 12 secondi 1,5 volte
MicroStation GeoGraphics V8.5 18 secondi 2 volte
Microstation V8i 26 secondi 3 volte
Google Earth 5.1 37 secondi 5 volte
Quantum GIS 43 secondi 5 volte
AutoCAD 2009 44 secondi 5 volte
Bentley Map V8i 66 secondi 8 volte
gvSIG 1.9 72 secondi 9 volte
Autodesk Civil 3D 2008 84 secondi 10 volte

Opinioni?

 

هذا هو ممارسة في ظروف متساوية، لقياس الوقت الذي يستغرقه لتمهيد برنامج منذ النقر على أيقونة حتى كان قيد التشغيل.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

لأغراض المقارنة، وأنا استخدم واحد أن يبدأ في وقت أقل، ومن ثم قيمة بمثابة إشارة (تقريب) من أضعاف كمية أقل فيما يتعلق بذلك. وليس المقصود بها لاستخلاص النتائج، منذ الجهاز الخاص بي الفقراء مع برامج محملة بالسلاح، ولكن بالتأكيد، يتم قياس كل ما على قدم المساواة.

ويندوز إكس بي من الفئة الفنية، وإنتل كور 2 ديو، مع 2.19 غيغاهيرتز و 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

متأكد من أن هناك تفاصيل محددة من شأنها أن تبرر تأخير لبضع، ولكن أترك الأمر لإرادتهم الحرة. إلا أنها تظل خارج TatukGIS ونظام ArcGIS التي أردت أن تشمل، ولكن لم يتم تثبيت.

برنامج وقت البدء مرات أبطأ في التمهيد
نظم المعلومات الجغرافية المنوع 7X 8 ثوان 1
عرض قوس 3.3 10 ثانية 1.25 مرة
MicroStation و V8.5 12 ثانية 1.5 مرة
Geographics MicroStation وV8.5 18 ثانية 2 مرات
MicroStation وV8i 26 ثانية 3 مرات
برنامج Google Earth 5.1 37 ثانية 5 مرات
الكم نظم المعلومات الجغرافية 43 ثانية 5 مرات
أوتوكاد 2009 44 ثانية 5 مرات
بنتلي خريطة V8i 66 ثواني 8 مرات
gvSIG 1.9 72 ثواني 9 مرات
اوتوديسك المدنية 3D 2008 84 ثواني 10 مرات

آراء؟

 

これは、それが実行されるまで、アイコンをクリックするので、プログラムの起動に要する時間を測定するために、等しい条件での運動である。

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

比較目的のために、私は、短い時間で開始一つであり、その量はに関しても低い回の指示(四捨五入)として作用する値を用いる。 下手マシンが重くプログラムがロードされるので、それは、結論を出すことを意図するものではないが、確かに、それらはすべて同じ条件で測定する。

2.19 GHzおよび1 GBのRAMを搭載したWindows XP Professionalは、インテルCore 2 Duoプロセッサ、。

確かにそこにいくつかの遅延を正当化する特定の詳細がありますが、私は彼らの自由意志に任せる。 彼らはTatukGISと私は含めるたかっArcGIS以外ままですが、インストールされていません。

プログラム 開始時刻 ブートで倍遅く
マニホールドGIS 7X 8秒 1
アークビュー 3.3 10秒 1.25倍
MicroStationの V8.5 12秒 1.5倍
のMicroStationジオグラフィクスV8.5 18秒 2回
のMicroStation V8iは 26秒 3回
グーグルアース5.1 37秒 5回
量子GIS 43秒 5回
AutoCAD 2009の 44秒 5回
ベントレー地図V8iは 66秒 8回
gvSIG 1.9 72秒 9回
オートデスク土木3D 2008 84秒 10回

意見?

 

这是在同等条件下行使,点击图标启动程序,因为直到它运行所需要的时间来衡量。

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

为了比较的目的,我使用的一方,在更短的时间内启动,然后作为倍的数量较低,对于该项的指示(四舍五入)的值,这个值。 它的目的不是得出结论,因为我可怜的机器重仓节目,但可以肯定,他们都在同等条件下测量。

Windows XP专业版,英特尔酷睿2双核,2.19 GHz和1 GB的RAM。

当然也有具体的细节,足以证明延迟几,但我让他们的自由意志。 他们仍然TatukGIS和ArcGIS我想包括境外,但没有安装。

节目 开始时间 时报慢启动
集成块GIS 7X 8秒 1
电弧查看 3.3 10秒 1.25倍
Microstation中 V8.5 12秒 1.5倍
Microstation的地理学V8.5 18秒 2倍
的MicroStation V8i的 26秒 3次
谷歌地球5.1 37秒 5倍
量子GIS 43秒 5倍
AutoCAD 2009中 44秒 5倍
宾利地图V8i的 66秒 8倍
的gvSIG 1.9 72秒 9倍
使用Autodesk Civil 3D 2008 84秒 10倍

意见呢?

 

Detta är en övning i lika villkor, för att mäta den tid det tar att starta ett program sedan klicka på ikonen tills den är igång.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

För jämförelsens skull använde jag den som startar på kortare tid, och sedan ett värde som fungerar som en indikation (avrundat) av de gånger mängden är lägre med hänsyn till detta. Den är inte avsedd för att dra slutsatser, eftersom min stackars maskin är tungt lastad med program, men visst, de är alla värderas på lika villkor.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo, med 2,19 GHz och 1 GB RAM.

Visst det finns specifika detaljer som skulle motivera förseningen av ett fåtal, men jag lämnar det till sin fria vilja. De förblir utanför TatukGIS och ArcGIS som jag ville ha med, men är inte installerat.

Program Starttid Gånger långsammare i uppstart
Manifold GIS 7x 8 sekunder 1
Arc View 3.3 10 sekunder 1,25 gånger
Microstation V8.5 12 sekunder 1,5 gånger
Microstation Geographics v8.5 18 sekunder Två gånger
Microstation V8i 26 sekunder 3 gånger
Google Earth 5.1 37 sekunder 5 gånger
Quantum GIS 43 sekunder 5 gånger
AutoCAD 2009 44 sekunder 5 gånger
Bentley Karta V8i 66 sekunder 8 gånger
gvSIG 1,9 72 sekunder 9 gånger
Autodesk Civil 3D 2008 84 sekunder 10 gånger

Åsikter?

 

Jest to ćwiczenie w równych warunkach, aby zmierzyć czas potrzebny do uruchomienia programu od kliknięcia na ikonę, dopóki nie zostanie uruchomiony.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Dla porównania, kiedyś ten, który zaczyna się w krótszym czasie, a następnie wartość, która działa jako wskaźnik (w zaokrągleniu) czasów ilość jest niższa w odniesieniu do tego. Nie jest przeznaczony do wyciągnięcia wniosków, ponieważ moja biedna maszyna jest mocno obciążony z programów, ale na pewno, wszystkie są mierzone na równych warunkach.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo z 2,19 GHz i 1 GB pamięci RAM.

Oczywiście istnieją konkretne szczegóły, które uzasadniałyby opóźnienie kilka, ale zostawiam to do ich wolnej woli. Pozostają poza TatukGIS i ArcGIS, które chciałem obejmują, ale nie są zainstalowane.

Program Czas rozpoczęcia Razy wolniej w bagażniku
GIS Manifold 7x 8 sekund 1
Zobacz Arc 3.3 10 sekund 1,25 razy
Microstation V8.5 12 sekund 1,5 razy
Geographics MicroStation v8.5 18 sekund 2 razy
Microstation V8i 26 sekund 3 razy
Google Earth 5.1 37 sekund 5 razy
Quantum GIS 43 sekund 5 razy
AutoCAD 2009 44 sekund 5 razy
Bentley Map V8i 66 sekund 8 razy
gvSIG 1,9 72 sekund 9 razy
Autodesk Civil 3D 2008 84 sekund 10 razy

Opinie?

 

Đây là một tập thể dục trong điều kiện bình đẳng, để đo thời gian cần thiết để khởi động một chương trình kể từ khi nhấp chuột vào biểu tượng cho đến khi nó đang chạy.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Để so sánh, tôi sử dụng một trong đó bắt đầu trong ít thời gian hơn, và sau đó là một giá trị mà hoạt động như một dấu hiệu (làm tròn) của thời số lượng thấp đối với điều đó. Nó không có ý định rút ra kết luận, kể từ khi máy nghèo của tôi được rất nhiều tải với chương trình, nhưng chắc chắn, chúng sẽ được đo một cách bình đẳng.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo, với 2.19 Ghz và RAM 1 GB.

Chắc chắn có những chi tiết cụ thể sẽ biện minh cho sự chậm trễ của một số ít, nhưng tôi để lại nó cho ý chí tự do của họ. Họ vẫn còn bên ngoài TatukGIS và ArcGIS mà tôi muốn bao gồm, nhưng không được cài đặt.

Chương trình Thời gian bắt đầu Lần chậm hơn trong khởi động
Đa dạng GIS 7x 8 giây 1
Xem hồ quang 3.3 10 giây 1,25 lần
Microstation V8.5 12 giây 1,5 lần
Geographics Microstation v8.5 18 giây 2 lần
Microstation V8i 26 giây 3 lần
Google Earth 5.1 37 giây 5 lần
Quantum GIS 43 giây 5 lần
AutoCAD 2009 44 giây 5 lần
Bentley Bản đồ V8i 66 giây 8 lần
gvSIG 1.9 72 giây 9 lần
Autodesk Civil 3D 2008 84 giây 10 lần

Ý kiến?

 

Αυτό είναι μια άσκηση στην ίσους όρους, για τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται για την εκκίνηση ενός προγράμματος από το κλικ στο εικονίδιο μέχρι να τρέχει.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Για λόγους σύγκρισης, θα χρησιμοποιηθεί η μία που ξεκινά σε λιγότερο χρόνο, και στη συνέχεια μια τιμή που ενεργεί ως ένδειξη (στρογγυλοποιημένο) των καιρών η ποσότητα είναι μικρότερη σε σχέση με αυτό. Δεν προορίζεται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς κακή μηχανή μου είναι βαριά φορτωμένο με τα προγράμματα, αλλά σίγουρα, είναι όλα μετρούνται επί ίσοις όροις.

Windows XP Professional, επεξεργαστή Intel Core 2 Duo, με 2.19 GHz και 1 GB μνήμης RAM.

Σίγουρα υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την καθυστέρηση των λίγων, αλλά το αφήνω στην ελεύθερη βούλησή τους. Παραμένουν εκτός TatukGIS και ArcGIS που ήθελα να περιλαμβάνουν, αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί.

Πρόγραμμα Ώρα έναρξης Φορές πιο αργά στην εκκίνηση
GIS πολλαπλής 7x 8 δευτερόλεπτα 1
Προβολή Arc 3.3 10 δευτερόλεπτα 1,25 φορές
Microstation V8.5 12 δευτερόλεπτα 1,5 φορές
Γεωγραφικά Microstation v8.5 18 δευτερόλεπτα 2 φορές
Microstation V8i 26 δευτερόλεπτα 3 φορές
Google Earth 5.1 37 δευτερόλεπτα 5 φορές
Quantum GIS 43 δευτερόλεπτα 5 φορές
AutoCAD 2009 44 δευτερόλεπτα 5 φορές
Bentley Χάρτης V8i 66 δευτερόλεπτα 8 φορές
gvSIG 1.9 72 δευτερόλεπτα 9 φορές
AutoDesk Civil 3D 2008 84 δευτερόλεπτα 10 φορές

Γνώμες;

 

이것은이 실행 될 때까지 아이콘을 클릭 이후 프로그램을 부팅하는 데 걸리는 시간을 측정하기 위해 동일한 조건에서 운동이다.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

비교를 위해, 나는 그 짧은 시간에 시작 하나, 그리고 양이 그와 관련하여 낮은 시간 표시 (반올림) 역할을하는 값을 사용 하였다. 그것은 불쌍한 내 기계가 많이 프로그램에로드되어 있기 때문에, 결론을 도출하는 것이 아닙니다, 그러나 확실히, 그들은 모두 동등한 조건에서 측정됩니다.

2.19 GHz 및 RAM 1GB의 윈도우 XP 프로, 인텔 코어 2 듀오.

물론 거기에 약간의 지연을 정당화 특정 세부 사항이 있지만, 나는 그들의 자유 의지에 둡니다. 그들은 TatukGIS 내가 포함하고 싶었 ArcGIS를 외부에 남아 있지만 설치되어 있지 않습니다.

프로그램 시작 시간 부팅에 배 느림
매니 폴드 GIS 7X 팔초 1
아크보기 3.3 십초 1.25 배
마이크로 V8.5 12초 1.5 배
마이크로 스테이션 지오 그라픽 V8.5 18초 2 번
마이크로 V8i는 26초 3 회
구글 어스 5.1 37초 5 배
양자 GIS 43초 5 배
의 AutoCAD 2009 44초 5 배
벤틀리지도 V8i는 66초 8 시간
1.9 gvSIG 72초 9 회
오토 데스크 시빌 3D 2008 팔십사초 10 시간

의견?

 

यह यह यह चल रहा है जब तक आइकन पर क्लिक करने के बाद एक कार्यक्रम बूट में लगने वाले समय को मापने के लिए, समान परिस्थितियों में एक व्यायाम है.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

तुलना प्रयोजनों के लिए, मैं तो कम समय में शुरू होता है, और एक मात्रा कि के संबंध में कम है समय का एक संकेत (गोल) के रूप में कार्य करता है कि एक मूल्य इस्तेमाल किया. यह मेरे गरीब मशीन भारी कार्यक्रमों के साथ भरी हुई है, क्योंकि निष्कर्ष आकर्षित करने का इरादा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से, वे सभी समान शर्तों पर मापा जाता है.

2.19 गीगा और 1 जीबी रैम के साथ Windows XP व्यावसायिक, इंटेल कोर 2 डुओ,.

यकीन है कि वहाँ कुछ की देरी का औचित्य साबित होता है कि विशिष्ट विवरण हैं, लेकिन मैं उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए. वे TatukGIS और मैं शामिल करना चाहता था जो ArcGIS के बाहर रहते हैं, लेकिन स्थापित नहीं कर रहे हैं.

कार्यक्रम प्रारंभ समय बूट में बार धीमी
कई गुना जीआईएस 7x 8 सेकंड 1
आर्क देखें 3.3 10 सेकंड 1.25 गुना
Microstation V8.5 12 सेकंड 1.5 गुना
Microstation Geographics V8.5 18 सेकंड 2 बार
Microstation V8i 26 सेकंड 3 बार
गूगल अर्थ 5.1 37 सेकंड 5 बार
क्वांटम जीआईएस 43 सेकंड 5 बार
2009 AutoCAD 44 सेकंड 5 बार
बेंटले नक्शा V8i 66 सेकंड 8 बार
1.9 gvSIG 72 सेकंड 9 बार
AutoDesk सिविल 3 डी 2008 84 सेकंड 10 बार

राय?

 

Это упражнение в равных условиях, чтобы измерить время, необходимое для загрузки программы с щелчком по иконке, пока она не работает.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Для целей сравнения я та, которая начинается в более короткие сроки, а затем значение, которое действует как указание (с округлением) времен количестве ниже в связи с этим. Он не предназначен, чтобы сделать выводы, так как моя бедная машина сильно загружена с программами, но, конечно, они все измеряется на равных условиях.

Windows XP Professional, процессор Intel Core 2 Duo, с 2,19 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти.

Уверен, что есть конкретные детали, которые оправдывали бы задержка в несколько, но я оставляю это на их свободную волю. Они остаются вне TatukGIS и ArcGIS который я хотел включить, но не установлены.

Программа Время начала Раз медленнее, в багажнике
Коллектор ГИС 7x 8 секунд 1
Arc View 3.3 10 секунд 1,25 раза
Микростанция V8.5 12 секунд 1,5 раза
Микростанция Geographics V8.5 18 секунд 2 раза
Микростанция V8i 26 секунд 3 раза
Google Earth 5.1 37 секунд 5 раз
Quantum GIS 43 секунд 5 раз
AutoCAD 2009 44 секунд 5 раз
Bentley Map V8i 66 секунд 8 раз
gvSIG 1,9 72 секунд 9 раз
Autodesk Civil 3D 2008 84 секунд 10 раз

Мнения?

 

זהו תרגיל בתנאים שווים, כדי למדוד את הזמן שנדרש כדי לאתחל תכנית מאז הלחיצה על הסמל עד שהוא פועל.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

לצורך השוואה, הייתי אחד שמתחיל בפחות זמן, ולאחר מכן ערך שפועל כאינדיקציה (מעוגל) של פעמים הכמות היא נמוכה יותר ביחס לזה. זה לא נועד כדי להסיק מסקנות, שכן המכונה המסכן שלי היא עמוסה לעייף בתוכניות, אבל בהחלט, כולם נמדדים בתנאים שווים.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo, עם 2.19 GHz ו 1 GB של זיכרון RAM.

בטח יש פרטים ספציפיים המצדיקים את העיכוב של כמה, אבל אני משאיר את זה לרצונם החופשי. הם נשארים מחוץ TatukGIS וArcGIS שרציתי כולל, אך אינו מותקנים.

תכנית שעת ההתחלה פעמים לאט באתחול
GIS הסעפת 7x 8 שניות 1
צפה בארק 3.3 10 שניות 1.25 פעמים
Microstation V8.5 12 שניות פי 1.5
Geographics Microstation v8.5 18 שניות 2 פעמים
Microstation V8i 26 שניות 3 פעמים
Google Earth 5.1 37 שניות 5 פעמים
Quantum GIS 43 שניות 5 פעמים
AutoCAD 2009 44 שניות 5 פעמים
ניטלי V8i מפה 66 שניות 8 פעמים
gvSIG 1.9 72 שניות 9 פעמים
Autodesk Civil 3D 2008 84 שניות 10 פעמים

דעות?

 

Bu Çalışıyorsa kadar simgesini tıklayın beri bir program önyükleme için gereken süreyi ölçmek için, eşit koşullarda bir egzersizdir.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Karşılaştırma amaçlı olarak, o zaman daha kısa sürede başlar ve bir, ve miktarı bu ile ilgili düşük olan zamanların bir gösterge (yuvarlanmış) olarak hareket eden bir değer kullanılır. Bu zavallı makine ağır programlar ile yüklenir yana, sonuçlara ulaşmak için uygun değildir, ama kesinlikle, hepsi eşit şartlarda ölçülür.

2.19 Ghz ve 1 GB RAM ile Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo,.

Tabii orada bir kaç gecikme haklı belirli ayrıntıları vardır, ama kendi özgür iradesine bırakın. Onlar TatukGIS ve ben dahil etmek istedim ArcGIS dışında kalan, ancak yüklü değil.

Program Başlangıç ​​saati Önyükleme kez daha yavaş
Manifold CBS 7x 8 saniye 1
Arc View 3.3 10 saniye 1.25 kez
MicroStation V8.5 12 saniye 1.5 kat
MicroStation Coğrafya V8.5 18 saniye 2 kez
MicroStation V8i 26 saniye 3 kez
Google Earth 5.1 37 saniye 5 kez
Quantum GIS 43 saniye 5 kez
AutoCAD 2009’daki 44 saniye 5 kez
Bentley Harita V8i 66 saniye 8 kez
1.9 gvSIG 72 saniye 9 kez
AutoDesk Civil 3D 2.008 84 saniye 10 kez

Görüşler?

 

Dit is een oefening in gelijke omstandigheden, om de tijd die het kost om een ​​programma op te starten omdat het op het pictogram totdat het draait meten.

turtle979032 Comparative of booting with CAD/GIS programs

Ter vergelijking, ik gebruikte de een die begint in minder tijd, en dan een waarde die fungeert als een aanwijzing (afgerond) van de keer de hoeveelheid kleiner is met betrekking tot dat. Het is niet bedoeld om conclusies te trekken, omdat mijn arme machine is zwaar beladen met programma’s, maar zeker, ze zijn allemaal gemeten op gelijke voorwaarden.

Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo met 2,19 Ghz en 1 GB RAM.

Tuurlijk zijn er specifieke details die de vertraging van enkele zou rechtvaardigen, maar ik laat het aan hun vrije wil. Ze blijven buiten TatukGIS en ArcGIS die ik wilde omvatten, maar zijn niet geïnstalleerd.

Programma Begintijd Keer langzamer in kofferbak
Spruitstuk GIS 7x 8 seconds 1
Arc View 3.3 10 seconden 1,25 keer
Microstation V8.5 12 seconds 1,5 keer
Microstation Geographics V8.5 18 seconds 2 keer
Microstation V8i 26 seconds 3 keer
Google Earth 5.1 37 seconden 5 keer
Quantum GIS 43 seconden 5 keer
AutoCAD 2009 44 seconden 5 keer
Bentley Map V8i 66 seconden 8 tijden
gvSIG 1.9 72 seconden 9 tijden
Autodesk Civil 3D 2008 84 seconden 10 keer

Adviezen?

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply