Bentley Systems Faraz Ravi zum Vorsitzenden der ASTM International Committee on 3D Imaging SystemsBentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging SystemsBentley Systems Faraz Ravi Nomeado Presidente da Comissão Internacional ASTM em 3D Imaging SystemsBentley Systems Faraz Ravi nombrado Presidente del Comité de ASTM International sobre sistemas de imágenes 3DBentley Systems Faraz Ravi nommé président du Comité international ASTM sur la 3D Imaging SystemsBentley Systems “Faraz Ravi numit presedinte al Comitetului Internațional ASTM la 3D Imaging SystemsBentley Systems ‘Faraz Ravi Nominato Presidente del Comitato internazionale ASTM on Imaging 3D Systemsبنتلي سيستمز ‘فراز رافي المسماة رئيس لجنة ASTM الدولية المعنية بالنظم التصوير 3DベントレーシステムズFarazラヴィは、3Dイメージング·システムに関するASTM国際委員会委員長に選出本特利系统公司的法拉兹,拉维命名ASTM国际委员会主席三维成像系统Bentley Systems ‘Faraz Ravi namngav ordförande i ASTM Internationella kommittén för 3D Imaging SystemsBentley Systems ‘Faraz Ravi Named przewodniczącego Międzynarodowej Komisji ASTM 3D Imaging SystemsBentley Systems Faraz Ravi tên Chủ tịch Ủy ban quốc tế ASTM trên hệ thống hình ảnh 3DFaraz Bentley Systems »Ravi Named Πρόεδρος της ASTM Διεθνούς Επιτροπής για 3D Imaging Systems벤틀리 시스템즈의 파라 즈 라비 3D 이미징 시스템에 대한 ASTM 국제위원회 위원장을 선정बेंटले ‘सिस्टम Faraz रवि 3 डी इमेजिंग सिस्टम पर ASTM इंटरनेशनल समिति के अध्यक्ष नामितBentley Systems ‘Faraz Рави назначен председателем ASTM Международного комитета по 3D Imaging Systems“נטלי מערכות פראז ראבי בשם יו”ר הוועד הבינלאומי ASTM על 3D מערכות הדמיהBentley Systems Faraz Ravi 3D Görüntüleme Sistemleri ASTM Uluslararası Komitesi Başkanı NamedBentley Systems ‘Faraz Ravi Genoemd voorzitter van ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

Bentley Systems, Incorporated, gab heute bekannt, dass Faraz Ravi, Bentley Director of Product Management für Punktwolken, wurde zum Vorsitzenden des Internationalen Komitees ASTM E57 auf 3D Imaging Systems. Gegründet im Jahr 2006, entwickelt Ausschuss E57 Standards für 3D-Imaging-Systeme, einschließlich der optischen Bereich Kameras und Laserscanner, die Punktwolken-Daten zu erfassen. Ravi Mitbegründer Pointools Ltd, die Hardware-neutral Anbieter von Punktwolken-Software, die Bentley im Jahr 2011 erworben, um es zu schaffen Punktwolken als grundlegender Datentyp in allen seinen Plattformen, Anwendungen und Informations-Management-Dienstleistungen. Ravi jetzt spielt eine wichtige Rolle bei Bentley, diese Vision der weiterführenden Punktwolke Workflows in der gesamten Bentley-Portfolio.

Bentley Engagement für Punktwolken wurde erstmals im Jahr 2009 mit ihrer Gründung der Vortex Motor in seiner MicroStation Information Modeling Umwelt unterstrichen. Im vergangenen November gleichzeitig mit seiner Pointools Ankündigung der Übernahme, Bentley angeklickte erweiterte Verarbeitung von Punktwolken Innovationen in seiner nächsten Bentley Descartes V8i (SELECT 3)Pressemitteilung, die Geschwindigkeit Punktwolke Abläufe und Kosten zu senken.

Zu seiner neuen Aufgabe als Vorsitzender des Internationalen Komitees ASTM E57, sagte Ravi, “Bei der Erarbeitung robuster Standards und die Förderung der Interoperabilität von Daten, Ausschuss E57 die Interessen der Nutzer die Nutzung rasant fortschreitenden 3D Imaging-Technologien für die Infrastruktur Workflows darstellt. Die Arbeit des Ausschusses ist sowohl rechtzeitig und wertvoll, und ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser wichtigen Initiative zu sein.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Als Vorsitzender dieses Ausschusses, werde ich fördern die breitere Akzeptanz der Standards unter den Anbietern von 3D-Bildgebung Hard-und Software, und bemühen sich, im Großen und Ganzen die beteiligten Akteure über verbesserte Kommunikation, die Demonstration der wichtigsten Vorteile, und die Präsentation des umfassenden E57 Roadmap.

“Unterstützt von Bentley Engagement für Interoperabilität und Standards, ich bin über die Fortschritte, die wir in diesem Jahr machen können mit E57 und die Vorteile, die wir den Nutzern von Punktwolken und anderen 3D-Bilddaten, die in grundlegenden Infrastruktur-Design Workflows liefern zu können.”

Ravi war Direktor bei IGLU Software in London, Vereinigtes Königreich von 2001 bis 2003. Er war Mitbegründer Pointools Ltd im Jahr 2003 und diente als CEO bis das Unternehmen von Bentley übernommen wurde. Ravi absolvierte Heriot-Watt University in Edinburgh, Schottland, mit einem Bachelor of Architecture und ein Diplom der Architektur.

Über ASTM International

ASTM International ist eine der größten internationalen Entwicklung von Standards und Delivery-Systeme in der Welt. Es erfüllt die World Trade Organization Grundsätze für die Entwicklung von internationalen Standards: Kohärenz, Konsens, entwicklungspolitische Dimension, Effektivität, Unparteilichkeit, Offenheit, Relevanz und Transparenz. ASTM-Normen werden akzeptiert und in Forschung und Entwicklung, Produkt-Tests, Qualitätssysteme und kommerziellen Transaktionen verwendet. Weitere Informationen zu ASTM International, besuchen Sie www.astm.org.

Über Bentley Systems, Incorporated

Bentley ist ein weltweit führendes Unternehmen, Architekten, Ingenieure, Geodaten, Bauträgern und Anlagenbetreibern umfassende Softwarelösungen für eine nachhaltige Infrastruktur. Bentley hat die Aufgabe, versetzt seine Nutzer in die Lage Information Modelingdurch integrierte Projekte für hochleistungsfähige intelligente Infrastruktur. Die Lösungen umfassen die MicroStation für die Infrastruktur und-modellierung, die ProjectWise-Plattform für die Zusammenarbeit im Team Infrastrukturprojekt und Arbeitsteilung und der AssetWise Plattform für Infrastruktur Asset Operationen – alle unterstützen ein breites Portfolio von miteinander kompatiblen Anwendungen und werden durch weltweit erhältliche professionelle Dienstleistungen. Gegründet im Jahr 1984 hat Bentley mit nahezu 3000 Mitarbeitern in mehr als 45 Ländern angebaut und über $ 500 Millionen Jahresumsatz. Seit 2003 hat das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Dollar in Forschung, Entwicklung und Übernahmen investiert.Bentley Systems, Incorporated, today announced that Faraz Ravi, Bentley’s director of product management for point clouds, has been appointed chairman of the ASTM International Committee E57 on 3D Imaging Systems. Formed in 2006, Committee E57 develops standards for 3D imaging systems, including optical range cameras and laser scanners that capture point cloud data. Ravi co-founded Pointools Ltd, the hardware-neutral provider of point cloud software that Bentley acquired in 2011 to help it establish point clouds as a fundamental data type across all of its platforms, applications, and information management services. Ravi now plays a key role in helping Bentley realize this vision of providing advanced point cloud workflows throughout the Bentley portfolio.

Bentley’s commitment to point clouds was first underscored in 2009 with its incorporation of the Vortex engine in its MicroStation information modeling environment. This past November, concurrent with its Pointools acquisition announcement, Bentley previewed advanced point cloud processing innovations in its forthcoming Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) release that speed point cloud workflows and reduce costs.

Commenting on his new appointment as chairman of the ASTM International Committee E57, Ravi said, “In working towards robust standards and promoting data interoperability, Committee E57 represents the interests of users exploiting rapidly advancing 3D imaging technologies for infrastructure workflows. The committee’s work is both timely and valuable, and I am honored to be a part of this important initiative.

7849_Bentley_Descartes_838x166_1011

“As chairman of this committee, I will encourage the wider adoption of the standards among vendors of 3D imaging hardware and software, and endeavor to broadly engage stakeholders via enhanced communications, the demonstration of key benefits, and the presentation of the comprehensive E57 roadmap.

“Supported by Bentley’s commitment to interoperability and standards, I am excited about the progress we can make this year with E57 and the benefits we can deliver to users of point clouds and other 3D imaging data that are fundamental in infrastructure design workflows.”

Ravi was a director at IGLOO Software in London, U.K., from 2001 to 2003. He co-founded Pointools Ltd in 2003 and served as its CEO until the company was acquired by Bentley. Ravi graduated from Heriot-Watt University in Edinburgh, Scotland, with a Bachelor of Architecture and a Diploma of Architecture.

About ASTM International

ASTM International is one of the largest international standards development and delivery systems in the world. It meets the World Trade Organization principles for the development of international standards: coherence, consensus, development dimension, effectiveness, impartiality, openness, relevance, and transparency. ASTM standards are accepted and used in research and development, product testing, quality systems, and commercial transactions. For additional information about ASTM International, visit www.astm.org.

About Bentley Systems, Incorporated

Bentley is the global leader dedicated to providing architects, engineers, geospatial professionals, constructors, and owner-operators with comprehensive software solutions for sustaining infrastructure. Bentley’s mission is to empower its users to leverage information modelingthrough integrated projects for high-performing intelligent infrastructure. Its solutions encompass the MicroStation platform for infrastructure design and modeling, the ProjectWise platform for infrastructure project team collaboration and work sharing, and the AssetWise platform for infrastructure asset operations – all supporting a broad portfolio of interoperable applications and complemented by worldwide professional services. Founded in 1984, Bentley has grown to nearly 3,000 colleagues in more than 45 countries and over $500 million in annual revenues. Since 2003, the company has invested more than $1 billion in research, development, and acquisitions.Bentley Systems, Incorporated, anunciou hoje que Faraz Ravi, diretor de gerenciamento de produto para nuvens de pontos da Bentley, foi nomeado presidente do comitê da ASTM International E57 em Sistemas de imagens 3D. Formada em 2006, a Comissão E57 desenvolve padrões para sistemas de imagens em 3D, incluindo câmeras faixa óptica e scanners a laser que captura de pontos de dados em nuvem. Ravi co-fundada Pointools Ltd, o provedor de hardware neutro de software nuvem de pontos que Bentley adquiridos em 2011 para ajudar a estabelecer as nuvens de pontos como um tipo de dados fundamental em todas as suas plataformas, aplicações e serviços de gerenciamento de informações. Ravi agora desempenha um papel fundamental em ajudar Bentley concretizar esta visão de prestação de ponto avançado nuvem fluxos de trabalho em todo o portfolio Bentley.

O compromisso da Bentley de nuvens de pontos foi sublinhada pela primeira vez em 2009, com a incorporação do motor Vortex em seu ambiente de modelagem de informações MicroStation. Esta novembro passado, em simultâneo com o anúncio de aquisição Pointools, a Bentley previsualizadas avançadas inovações ponto de processamento em nuvem em sua próxima Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) liberar que a velocidade do ponto nuvem fluxos de trabalho e reduzir custos.

Comentando sobre seu novo cargo como presidente do Comitê Internacional da ASTM E57, Ravi disse: “trabalhar para os padrões robustos e promover a interoperabilidade de dados, o Comitê E57 representa os interesses dos usuários explorem avançando rapidamente as tecnologias de imagem 3D para fluxos de trabalho de infra-estrutura. O trabalho do comitê é oportuna e valiosa, e estou honrado por fazer parte desta importante iniciativa.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Como presidente desta comissão, vou incentivar a adoção mais ampla dos padrões entre os fornecedores de hardware e software de imagem 3D, e se esforçar para se envolver amplamente as partes interessadas através de comunicações avançadas, a demonstração dos benefícios-chave, ea apresentação do roteiro abrangente E57.

“Apoiado pelo compromisso da Bentley para a interoperabilidade e padrões, estou animado com o progresso que podemos fazer este ano com E57 e os benefícios que podem proporcionar aos usuários de nuvens de pontos e outros dados de imagem em 3D, que são fundamentais na infra-estrutura de fluxos de trabalho de projeto.”

Ravi foi diretor da IGLOO Software em Londres, Reino Unido, de 2001 a 2003. Ele co-fundou Pointools Ltd em 2003 e serviu como seu CEO até que a empresa foi adquirida pela Bentley. Ravi se formou na Universidade Heriot-Watt, em Edimburgo, na Escócia, com um Bachelor of Architecture e um Diploma de Arquitetura.

Sobre ASTM International

ASTM International é uma das maiores de desenvolvimento de normas internacionais e sistemas de distribuição em todo o mundo. Reúne-se os princípios da Organização Mundial do Comércio para o desenvolvimento de normas internacionais: a coerência, o consenso, a dimensão do desenvolvimento, eficácia, imparcialidade, transparência, relevância e transparência. Normas ASTM são aceitos e utilizados em operações de pesquisa e desenvolvimento, testes de produtos, sistemas de qualidade e comercial. Para obter informações adicionais sobre a ASTM International, visite www.astm.org.

Sobre a Bentley Systems, Incorporated

Bentley é líder global dedicada a fornecer arquitetos, engenheiros, profissionais geoespaciais, construtores e proprietários-operadores soluções de software abrangentes para infra-estrutura sustentável. A missão da Bentley é capacitar seus usuários para alavancar modelagem de informaçõesatravés projectos integrados para alto desempenho infra-estrutura inteligenteBentley Systems, Incorporated, ha anunciado hoy que Faraz Ravi, director de gestión de producto de las nubes de puntos de Bentley, ha sido nombrado presidente del Comité Internacional ASTM E57 en imágenes 3D Systems. Formado en 2006, el Comité E57 desarrolla estándares para sistemas de imágenes 3D, incluyendo cámaras de rango óptico y escáneres láser que capturan los datos de nubes de puntos. Ravi cofundó Pointools Ltd, el proveedor de hardware-neutral de software de nube de puntos que Bentley adquiridos en 2011 para ayudar a establecer las nubes de puntos como un tipo de datos fundamental en todas sus plataformas, aplicaciones y servicios de gestión de la información. Ravi ahora juega un papel clave en ayudar a Bentley se dan cuenta de esta visión de ofrecer puntos avanzados flujos de trabajo de nube en toda la cartera de Bentley.

El compromiso de Bentley para nubes de puntos se destacó por primera vez en 2009 con su incorporación del motor Vortex en su entorno de modelado de información de MicroStation. El pasado noviembre, coincidiendo con el anuncio de adquisición Pointools, Bentley preestreno avanzadas innovaciones de procesamiento de nubes de puntos en su próxima Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) liberar ese punto de velocidad de flujos de trabajo de nube y reducir los costos.

Al comentar sobre su nombramiento como presidente del Comité Internacional ASTM E57, dijo Ravi, “Al trabajar para lograr estándares robustos y promover la interoperabilidad de datos, el Comité E57 representa los intereses de los usuarios que explotan rápido avance de la tecnología de imágenes 3D para flujos de trabajo de infraestructura. El trabajo del comité es oportuna y valiosa, y me siento honrado de ser parte de esta importante iniciativa.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Como presidente de esta comisión, voy a animar a una mayor incorporación de los estándares entre los proveedores de hardware y software de imágenes en 3D, y se esforzará por participar en términos generales las partes interesadas a través de una mejor comunicación, la demostración de los beneficios clave, y la presentación del plan de trabajo integral E57.

“Apoyado por el compromiso de Bentley con la interoperabilidad y los estándares, estoy entusiasmado con el progreso que podemos hacer este año con E57 y los beneficios que podemos ofrecer a los usuarios de las nubes de puntos y otros datos de imágenes en 3D que son fundamentales en los flujos de trabajo de diseño de infraestructura.”

Ravi fue director de IGLOO Software en Londres, Reino Unido, de 2001 a 2003. Fue co-fundador Pointools Ltd en 2003 y fue su director general hasta que la compañía fue adquirida por Bentley. Ravi se graduó de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia, con una licenciatura en Arquitectura y un Diploma de Arquitectura.

Acerca de ASTM International

ASTM International es una de las más grandes de desarrollo de normas internacionales y de sistemas de administración en el mundo. Cumple con los principios de la OMC para el desarrollo de estándares internacionales: la coherencia, el consenso, la dimensión, la eficacia, imparcialidad, transparencia, pertinencia y transparencia. Normas ASTM se aceptan y se utilizan en las transacciones de investigación y desarrollo, pruebas de productos, sistemas de calidad y comercial. Para obtener información adicional acerca de ASTM International, visite www.astm.org.

Acerca de Bentley Systems, Incorporated

Bentley es el líder global dedicado a brindar a arquitectos, ingenieros, profesionales geoespaciales, constructores y propietarios-operadores soluciones de software integrales para una infraestructura sustentable. La misión de Bentley es ayudar a sus usuarios a optimizar modelado de informacióna través de proyectos integrados de alto rendimiento infraestructuras inteligentes. Sus soluciones abarcan la plataforma MicroStation para modelar y diseñar la infraestructura, la plataforma ProjectWise para la infraestructura del proyecto de colaboración en equipo y el intercambio de trabajo, y la plataforma AssetWise para administrar activos de infraestructura – todo el apoyo a una amplia cartera de aplicaciones interoperables y complementadas por servicios profesionales a nivel mundial. Fundada en 1984, Bentley tiene casi 3.000 colegas en más de 45 países y más de $ 500 millones en ingresos anuales. Desde 2003, la compañía ha invertido más de $ 1 mil millones en investigación, desarrollo y adquisiciones.Bentley Systems, Incorporated, a annoncé aujourd’hui que Faraz Ravi, directeur de la gestion produit pour les nuages ​​de points de Bentley, a été nommé président du Comité international ASTM E57 sur Imagerie 3D Systems. Formé en 2006, le Comité E57 élabore des normes pour les systèmes d’imagerie 3D, y compris les caméras de la gamme optique et des scanners laser qui captent les données de nuages ​​de points. Ravi a co-fondé Pointools Ltd, le fournisseur matériel neutre de logiciels de nuages ​​de points que Bentley acquis en 2011 pour l’aider à établir des nuages ​​de points comme type de données fondamental dans l’ensemble de ses plates-formes, applications et services de gestion de l’information. Ravi joue désormais un rôle clé en aidant Bentley réaliser cette vision de fournir des workflows avancés de nuages ​​de points dans tout le portefeuille Bentley.

L’engagement de Bentley pour les nuages ​​de points a été souligné en 2009 avec son incorporation du moteur Vortex dans son environnement de modélisation des données de MicroStation. Novembre dernier, en même temps que l’annonce de son acquisition Pointools, Bentley avant-première les innovations de traitement de nuages ​​de points avancés dans son prochain Bentley Descartes V8i(SELECTseries 3) libérer ce point vitesse workflows de nuages ​​et de réduire les coûts.

Commentant sa nomination en tant que président du Comité international ASTM E57, Ravi a dit: «En œuvrant à la promotion de normes solides et l’interopérabilité des données, Comité E57 représente les intérêts des utilisateurs exploitaient rapidement progresser les technologies d’imagerie 3D pour les workflows d’infrastructure. Le travail du comité est à la fois opportune et précieuse, et je suis honoré de faire partie de cette importante initiative.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“En tant que président de ce comité, je vais encourager une plus large adoption des normes parmi les fournisseurs de matériel d’imagerie 3D et des logiciels, et tenter de faire participer largement les parties prenantes par le biais des communications améliorées, la démonstration des avantages clés, et la présentation de l’ensemble E57 feuille de route.

“Soutenu par l’engagement de Bentley à l’interopérabilité et les normes, je suis très heureux des progrès que nous pouvons faire cette année avec E57 et les avantages que nous pouvons offrir aux utilisateurs des nuages ​​aiguillage et autres données d’imagerie 3D qui sont fondamentales dans les workflows de conception des infrastructures.”

Ravi a été administrateur au IGLOO Software à Londres, Royaume-Uni, de 2001 à 2003. Il a co-fondé Pointools Ltd en 2003 et en a été le directeur général jusqu’à ce que la société a été acquise par Bentley. Ravi diplômé de l’Université Heriot-Watt à Edimbourg, en Ecosse, avec un baccalauréat en architecture et un diplôme d’architecture.

À propos ASTM International

ASTM International est l’un des plus grands élaboration des normes internationales et des systèmes de distribution dans le monde. Il répond aux principes de l’Organisation mondiale du commerce pour le développement de normes internationales: la cohérence, le consensus, la dimension de développement, l’efficacité, l’impartialité, la transparence, la pertinence et la transparence. Normes ASTM sont acceptés et utilisés dans les opérations de recherche et de développement, tests de produits, de systèmes de qualité et commercial. Pour plus d’informations sur ASTM International, visitez le site www.astm.org.

À propos de Bentley Systems, Incorporated

Bentley est un leader mondial qui fournit des architectes, des ingénieurs, des professionnels géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants des solutions logicielles complètes pour l’infrastructure durable. La mission de Bentley est de donner à ses utilisateurs de tirer parti la modélisation des informationsà travers projets intégrés pour haute performance infrastructure intelligente. Ses solutions comprennent la plateforme MicroStation pour la conception de l’infrastructure et de la modélisation, la plateforme ProjectWise pour la collaboration de l’infrastructure du projet d’équipe et le partage du travail, et la plateforme AssetWise pour les opérations d’actifs d’infrastructure – toutes les pièces justificatives d’un large portefeuille d’applications interopérables et complétées par des services professionnels à travers le monde. Fondée en 1984, Bentley a augmenté à près de 3000 collaborateurs dans plus de 45 pays et plus de 500 millions de dollars en revenus annuels. Depuis 2003, l’entreprise a investi plus de 1 milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions.Bentley Systems, Incorporated, a anuntat astazi ca Faraz Ravi, director Bentley de management de produs pentru norul de puncte, a fost numit președinte al Comitetului Internațional ASTM E57 pe 3D Imaging Systems. Formată în 2006, Comitetul E57 dezvolta standarde pentru sistemele de formare a imaginii 3D, inclusiv camere domeniul optic și scanere cu laser, care de captare de date nor de puncte. Ravi co-fondat Pointools Ltd, furnizor de hardware-neutru de software nor de puncte care Bentley achiziționate în 2011 pentru a ajuta să se stabilească norul de puncte ca un tip de date fundamental pe toate platformele sale, aplicații și servicii de gestionare a informațiilor. Ravi acum joacă un rol cheie în sprijinirea Bentley a realiza această viziune de furnizarea de cloud fluxuri de lucru punct avansate de-a lungul portofoliului de Bentley.

Angajamentul Bentley a norii punct a fost subliniat pentru prima dată în 2009, cu includerea sa a motorului Vortex la informații MicroStation mediul de modelare. Acest trecut noiembrie, concomitent cu anunțarea de achiziții Pointools, Bentley previzionate avansate nor de puncte inovații de procesare în cadrul viitoarei sale Bentley V8 Descartesi (SELECTseries 3) elibera acest punct viteza cloud fluxurilor de lucru și a reduce costurile.

Comentand pe noul său numirea în calitate de președinte al Comitetului Internațional ASTM E57, Ravi a declarat, “În lucru la standarde robuste și promovarea interoperabilității datelor, Comitetul E57 reprezintă interesele utilizatorilor exploatează avansează rapid tehnologii de imagistica 3D pentru fluxurile de lucru de infrastructură. Lucrărilor Comitetului este atât timp util și valoros, și eu sunt onorat să fac parte din această inițiativă importantă.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“În calitate de președinte al acestui comitet, voi încuraja adoptarea la scară largă a standardelor între furnizori de hardware 3D Imaging și software-ul, și să implice pe larg părțile interesate prin intermediul comunicațiilor îmbunătățite, demonstrarea beneficiilor cheie, precum și prezentarea cuprinzătoare E57 foaia de parcurs.

“Sprijinit de angajamentul Bentley a interoperabilității și a standardelor, eu sunt incantat de progresele pe care le poate face în acest an cu E57 și beneficiile pe care le poate livra la utilizatorii de norul de puncte și alte date de imagini 3D, care sunt fundamentale în fluxurile de lucru de proiectare de infrastructura.”

Ravi a fost un director de la IGLOO Software-ul de la Londra, Marea Britanie, 2001-2003. El a co-fondat Pointools Ltd în 2003 și a servit ca CEO-ul său până când compania a fost achiziționată de Bentley. Ravi a absolvit de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh, Scoția, cu o licență de Arhitectura si o Diploma de Arhitectura.

Despre ASTM International

ASTM International este una dintre cele mai mari elaborarea standardelor internaționale și sisteme de livrare în lume. Acesta îndeplinește principiile Organizației Mondiale a Comerțului pentru dezvoltarea de standarde internaționale: coerență, consens, dimensiunea de dezvoltare, eficiența, imparțialitate, deschidere, relevanța și transparența. Standardele ASTM sunt acceptate și utilizate în tranzacțiile de cercetare și dezvoltare, testare de produse, sisteme de calitate, și comercial. Pentru informații suplimentare despre ASTM International, vizitați www.astm.org.

Despre Bentley Systems, Incorporated

Bentley este liderul global dedicat furnizarea de arhitecți, ingineri, profesionisti geospațiale, constructori, și proprietar-operatori cu soluții software complete pentru susținerea infrastructurii. Misiunea Bentley este de a permite utilizatorilor să pârghie Modelarea informaționalăprin proiecte integrate de înaltă performanță infrastructuri inteligenteBentley Systems, Incorporated, ha annunciato oggi che Faraz Ravi, direttore di Bentley di gestione del prodotto per nuvole di punti, è stato nominato presidente del Comitato internazionale ASTM E57 sui sistemi di imaging 3D. Formatisi nel 2006, Comitato E57 sviluppa standard per sistemi di visione 3D, fotocamere gamma ottici e laser scanner che catturano nuvole di punti compreso. Ravi co-fondato Pointools Ltd, il fornitore di hardware-neutrale di software nuvola di punti che Bentley acquisiti nel 2011 per aiutarlo a stabilire nuvole di punti come tipo di dati fondamentale in tutte le sue piattaforme, applicazioni e servizi di gestione delle informazioni. Ravi ora svolge un ruolo chiave nel contribuire Bentley realizzare questa visione di fornire flussi di lavoro avanzati nuvola di punti in tutto il portafoglio Bentley.

L’impegno di Bentley per nuvole di punti è stato sottolineato nel 2009 con l’incorporazione del motore Vortex nel suo ambiente di modellazione informazioni MicroStation. Lo scorso mese di novembre, in concomitanza con l’acquisizione annuncio Pointools, Bentley visualizzati in anteprima avanzate nuvole di punti innovazioni di elaborazione nella sua prossima Bentley Descartes V8i(SELECTseries 3) rilasciare quella velocità nuvole di punti di flussi di lavoro e ridurre i costi.

Commentando la sua nuova nomina a presidente del Comitato internazionale ASTM E57, Ravi ha detto: “Nel lavorare verso standard robusti e promuovere l’interoperabilità dei dati, Comitato E57 rappresenta gli interessi degli utenti che sfruttano in rapido progresso delle tecnologie di imaging 3D per flussi di lavoro di infrastruttura. Il lavoro della commissione è di grande attualità e di valore, e sono onorato di far parte di questa importante iniziativa.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Come presidente di questa commissione, mi incoraggiare una più ampia adozione delle norme tra i fornitori di hardware e software per l’imaging 3D, e si adopera per coinvolgere gli stakeholder in generale tramite comunicazioni avanzate, la dimostrazione dei vantaggi chiave, e la presentazione della tabella di marcia globale E57.

“Supportata da un impegno di Bentley per l’interoperabilità e standard, sono entusiasta dei progressi che possiamo fare quest’anno con E57 ed i benefici che possiamo offrire agli utenti delle nuvole di punti e altri dati di imaging 3D che sono fondamentali nei flussi di lavoro di progettazione delle infrastrutture.”

Ravi è stato un direttore IGLOO Software a Londra, Regno Unito, dal 2001 al 2003. Ha co-fondato Pointools Ltd nel 2003 e servito come il suo amministratore delegato fino a quando la società è stata acquisita da Bentley. Ravi è laureato presso la Heriot-Watt University di Edimburgo, in Scozia, con una laurea in architettura e un diploma di Architettura.

Chi ASTM International

ASTM International è uno dei più grandi sviluppo degli standard internazionali e sistemi di consegna in tutto il mondo. Esso soddisfa i principi dell’Organizzazione mondiale del commercio per lo sviluppo di standard internazionali: la coerenza, consenso, dimensione di sviluppo, efficacia, imparzialità, trasparenza, pertinenza e trasparenza. Standard ASTM sono accettati e utilizzati in operazioni di ricerca e sviluppo, test di prodotto, sistemi di qualità, e commerciale. Per ulteriori informazioni su ASTM International, visitare www.astm.org.

Informazioni su Bentley Systems, Incorporated

Bentley è il leader mondiale dedicata a fornire architetti, ingegneri, professionisti geospaziali, costruttori e proprietario-operatori con soluzioni software complete per il mantenimento delle infrastrutture. La mission di Bentley è quello di responsabilizzare i propri utenti di sfruttareInformation Modelingattraverso progetti integrati per alte prestazioni infrastrutture intelligenti. Le sue soluzioni comprendono la piattaforma MicroStation per la progettazione delle infrastrutture e la modellazione, la piattaforma di ProjectWise per le infrastrutture del progetto la collaborazione in team e di divisione del lavoro, e la piattaforma AssetWise per le operazioni di asset infrastrutturali – il tutto sostenendo un ampio portafoglio di applicazioni interoperabili ed integrati da servizi professionali in tutto il mondo. Fondata nel 1984, Bentley è cresciuta fino a quasi 3.000 colleghi in più di 45 paesi e 500 milioni di dollari di entrate annuali. Dal 2003, l’azienda ha investito più di $ 1 miliardo in ricerca, sviluppo e acquisizioni.أعلنت بنتلي سيستمز، التي تأسست، اليوم أن فراز رافي، مدير بنتلي من إدارة المنتجات في السحب نقطة، وقد تم تعيين رئيس اللجنة الدولية ASTM E57 على أنظمة التصوير 3D. شكلت في عام 2006، لجنة E57 يطور معايير لنظم التصوير 3D، بما في ذلك الكاميرات والماسحات الضوئية المدى البصري الليزر التي التقاط البيانات سحابة نقطة. رافي شارك في تأسيسه Pointools المحدودة، ومزود بالأجهزة محايدة من البرامج سحابة النقطة التي بنتلي المكتسبة في عام 2011 لمساعدتها على إنشاء نقطة السحب كنوع بيانات الأساسية عبر كافة المنصات والتطبيقات، وخدمات إدارة المعلومات. رافي يلعب الآن دورا رئيسيا في مساعدة بنتلي تحقيق هذه الرؤية من توفير مستوى متقدم من مهام سير العمل سحابة نقطة في جميع أنحاء محفظة بنتلي.

وشدد على التزام بنتلي إلى سحب النقطة الأولى في عام 2009 مع تأسيسها للمحرك دوامة في المعلومات MicroStation والنمذجة بيئته. في نوفمبر الماضي، متزامنة مع إعلان اكتساب Pointools لها، بنتلي معاينة متقدمة نقطة الابتكارات تجهيز سحابة في القادم لها بنتلي ديكارت V8i(SELECTseries 3) الافراج عن أن سرعة سير العمل سحابة نقطة وخفض التكاليف.

وفي معرض تعليقه على منصبه الجديد تعيين رئيسا للجنة الدولية ASTM E57، قال رافي، “في العمل من أجل وضع معايير قوية وتعزيز قابلية التشغيل البيني البيانات، اللجنة E57 تمثل مصالح المستخدمين استغلال تتقدم بسرعة تقنيات التصوير 3D لسير العمل في البنية التحتية. عمل اللجنة على حد سواء في الوقت المناسب وقيمة، ويشرفني أن أكون جزءا من هذه المبادرة الهامة.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“رئيسا لهذه اللجنة، وسوف تشجع على توسيع نطاق اعتماد المعايير بين الباعة من الأجهزة التصوير 3D والبرمجيات، وتسعى لإشراك أصحاب المصلحة على نطاق واسع عبر تعزيز الاتصالات، ومظاهرة من الفوائد الرئيسية، وعرض شامل E57 خارطة الطريق.

“مدعومة بالتزام بنتلي إلى قابلية التشغيل البيني والمعايير، وأنا متحمس حول التقدم الذي يمكن أن يجعل هذا العام مع E57 والفوائد ما يمكن ان نقدمه لمستخدمي الغيوم نقطة والبيانات التصوير 3D الأخرى التي هي أساسية في سير العمل تصميم البنية التحتية.”

كان رافي مدير البرامج في IGLOO في لندن، المملكة المتحدة، 2001-2003. شارك في تأسيس Pointools المحدودة في عام 2003، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن تم شراء الشركة من جانب بنتلي. رافي تخرج من جامعة هيريوت وات في ادنبرة، اسكتلندا، مع بكالوريوس في الهندسة المعمارية ودبلوم في الهندسة المعمارية.

حول ASTM الدولية

ASTM الدولية هي واحدة من أكبر تطوير المعايير الدولية ونظم التسليم في العالم. وتجتمع لمبادئ منظمة التجارة العالمية لوضع معايير دولية: اتساق وتوافق الآراء والبعد التنموي، فعالية، وعدم التحيز، والانفتاح، والأهمية، والشفافية. يتم قبول معايير ASTM واستخدامها في البحث والتطوير، واختبار المنتجات، أنظمة الجودة، والمعاملات التجارية. للحصول على معلومات إضافية حول ASTM الدولية، زيارة www.astm.org.

حول بنتلي سيستمز، أدرجت

بنتلي هي الشركة الرائدة عالميا مخصص لتزويد المهندسين المعماريين والمهندسين والمهنيين الجغرافية المكانية، منشئات، والمشغلة مع حلول البرمجيات الشاملة لدعم البنى التحتية. مهمة بنتلي في تمكين مستخدميها من الاستفادة نمذجة معلوماتمن خلال مشاريع متكاملة لعالية الأداءبنية تحتية ذكيةベントレーシステムズ社は、本日、Farazラヴィ、点群の製品管理のベントレーのディレクターが、3Dイメージングシステムに関する国際委員会ASTM E57の会長に任命されたことを発表しました。 2006年に形成され、委員会E57は点群データを取り込む光レンジカメラやレーザスキャナを含む3次元イメージングシステムの標準を開発する。 ラヴィ共同設立Pointools株式会社、ベントレーは、そのプラットフォーム、アプリケーション、および情報管理サービスのすべてを越え基本データ型としてポイントクラウドを確立するための2011年に取得した点群ソフトウェアのハードウェア中立プロバイダ。 ラヴィは今ベントレーはベントレーのポートフォリオ全体で高度な点​​群ワークフローを提供するというこのビジョンを実現するうえで重要な役割を果たしている。

ポイントクラウドにベントレーのコミットメントは、最初にそのMicroStationの情報モデリング環境における渦エンジンのその設立と2009年に強調された。 そのPointoolsの買収発表と同時にこれは昨年11月、その今後におけるベントレープレビュー高度な点群処理技術革新 ベントレー·デカルトV8i (SELECTseries 3) その速度点群ワークフローを解放し、コストを削減する。

ASTM国際委員会E57の会長としての彼の新しい任命についてコメントして、ラヴィは、堅牢な規格に取り組んで、データの相互運用性を促進する上で、委員会E57、インフラのワークフローのための3Dイメージング技術を進め、急速に悪用する利用者の利益を代表する “と述べた。 委員会の仕事は、タイムリーかつ貴重でもある、と私はこの重要なイニシアチブの一部であることを光栄に思います。

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“この委員会の委員長として、私は3D画像のハードウェアとソフトウェアのベンダー間の規格の幅広い採用を奨励し、広く強化された通信を、主な利点のデモンストレーション、および包括的なE57ロードマップのプレゼンテーションを通じてステークホルダーと係合するように努めます。

“相互運用性と標準へのベントレーのコミットメントに支えられ、私は我々はE57、我々はポイント雲とインフラ設計のワークフローにおける基本的な他の3D画像データをユーザーに提供できる利点を今年作ることができます進捗興奮。”

ラヴィは、2001年から2003年まで、ロンドン、英国でIGLOO Softwareのディレクターを務めていた。 彼は2003年にPointools株式会社を共同設立し、会社がベントレーに買収されるまで、その最高経営責任者(CEO)を務めた。 ラヴィは、アーキテクチャとアーキテクチャのディプロマの学士号と、エジンバラ、スコットランドのヘリオットワット大学を卒業しました。

ASTMインターナショナルについて

ASTMインターナショナルは、世界最大の国際的な基準の開発とデリバリーシステムの一つである。 これは、国際規格の開発のための世界貿易機関の原則を満たしています:一貫性、コンセンサス、開発寸法、有効性、公平性、開放性、妥当性、透明性。 ASTM規格は研究開発、製品試験、品質システム、商業取引に受け入れられ、使用されている。 ASTMインターナショナルの詳細については、訪問 www.astm.org.

ベントレーシステムズ社について

ベントレーは、インフラを維持するための包括的なソフトウェア·ソリューションと建築家、エンジニア、地理空間専門家、コンストラクタ、および所有者·事業者を提供することに専念して世界的なリーダーです。 ベントレーの使命は、活用してそのユーザーに権限を与えることです 情報モデリングスルー 統合されたプロジェクト高性能のために インテリジェントなインフラ。 すべての相互運用可能なアプリケーションの広範なポートフォリオをサポートし、世界中のプロフェッショナルサービスによって補完 – のソリューションは、インフラの設計とモデリング、インフラプロジェクトチームの協業と作業共有のためのProjectWiseプラットフォーム、インフラ資産運用のためのアセットワイズ·プラットフォーム用のMicroStationプラットフォームを包含する。 1984年に設立され、ベントレーは、45以上の国々で、年間売上高は5億ドル以上の約3000人の同僚に成長しました。 2003年以来、同社は、研究、開発、および買収に10億ドル以上を投資している。Bentley公司今天宣布,法拉兹拉维,宾利的点云的产品管理总监,已被任命为董事长的ASTM国际委员会E57在3D成像系统。 E57委员会成立于2006年,开发三维成像系统,包括光学范围的摄像机和激光扫描仪捕获的点云数据的标准。 拉维共同创立了宾利在2011年收购,以帮助它建立跨所有的平台,应用程序和信息管理服务作为一项基本数据类型的点云点云软件提供商,硬件中立Pointools有限公司。 拉维现在在帮助宾利整个宾利组合提供先进的点云工作流程实现这一愿景中起着关键的作用。

宾利点云的承诺,首次强调在2009年注册成立的涡引擎在它的MicroStation的信息建模环境。 去年11月,同时其Pointools收购公告,宾利预览先进的点云处理在其即将到来的创新 宾利笛卡尔V8i (选择产品3) 释放,速度点云工作流程并降低成本。

在谈到他的新任命为董事长的ASTM国际委员会E57,拉维说,“委员会E57在努力强大的标准,促进数据的互操作性,代表用户的利益,利用迅速发展的三维成像技术为基础的工作流程。 该委员会的工作是及时而有价值的,我很荣幸地成为这一重要举措的一部分。

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“作为这个委员会的主席,我将3D成像的硬件和软件供应商之间的鼓励更广泛采用的标准,努力利益相关者广泛参与,通过增强通信的关键利益,示范,全面E57路线图和介绍。

“由宾利的承诺,互操作性和标准支持,我感到非常兴奋E57和好处,我们可以提供给用户的点云和其他3D成像是在基础设施设计工作流程的基础数据,我们可以使今年的进展。”

拉维曾出任在IGLOO软件在英国伦敦,从2001年到2003年。 在2003年,他与人合作创立了Pointools有限公司,并担任该公司首席执行官,直到该公司被收购宾利。 拉维在苏格兰爱丁堡的Heriot-Watt大学毕业,具有建筑学学士和建筑学文凭。

关于ASTM国际组织

ASTM国际组织是全球最大的国际标准的发展和在世界输送系统之一。 它符合国际标准的发展:世界贸易组织的原则,协调一致,达成共识,发展层面,有效性,公正性,开放性,相关性,和透明度。 ASTM标准的研究和开发,产品测试,质量体系,以及商业交易中接受和使用。 ASTM国际组织的更多信息,请访问 www.astm.org.

关于Bentley Systems,Incorporated的

Bentley是一家全球领先企业,致力于为建筑师,工程师,地理空间专家,施工人员和业主运营商提供促进基础设施持续发展的全面软件解决方案。 奔特力的使命在于让用户利用 信息建模通过 综合项目 高性能 智能基础设施Bentley Systems, Incorporated, tillkännagav idag att Faraz Ravi, Bentleys chef för produkthantering för punktmoln, har utsetts till ordförande i ASTM internationella kommittén E57 på 3D Imaging Systems. Bildades 2006, utvecklar kommittén E57 standarder för 3D-bildsystem, bland annat optisk räckvidd kameror och skannrar laser som fånga data punktmoln. Ravi grundade Pointools Ltd, hårdvaran-neutral leverantör av punktmoln programvara som Bentley förvärvade under 2011 för att hjälpa den fastställa punktmoln som en grundläggande datatyp över alla sina plattformar, program och information management-tjänster. Ravi spelar nu en viktig roll i att hjälpa Bentley förverkliga denna vision att tillhandahålla avancerade arbetsflöden punktmoln hela Bentley portföljen.

Bentley engagemang för punktmoln först betonas i 2009 med dess inkorporering av Vortex motor i MicroStation Information Modeling miljö. I november i fjol, i samband med sin Pointools förvärvet tillkännagivande, Bentley förhandsgranskat avancerade punktmoln bearbetning innovationer i sitt kommande Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) släpper den hastigheten arbetsflöden punktmoln och minska kostnaderna.

Kommentera på hans nya uppdrag som ordförande i ASTM internationella kommittén E57, sade Ravi, “i arbetet mot robusta standarder och främjande uppgifter interoperabilitet, representerar kommittén E57 användarnas intressen utnyttjar snabbt avancera 3D avbilda teknologier för infrastruktur arbetsflöden. Kommitténs arbete är både lägligt och värdefullt, och jag är hedrad att vara en del av detta viktiga initiativ.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Som ordförande i detta utskott, kommer jag att uppmuntra ett bredare införande av normer bland leverantörer av 3D-avbildning hårdvara och mjukvara, och sträva efter att i stort sett engagera intressenter via förbättrade kommunikationer, demonstration av viktiga förmåner, samt presentation av den omfattande E57 färdplanen.

“Med stöd av Bentleys engagemang för interoperabilitet och standarder, är jag glad över de framsteg vi kan göra det här året med E57 och de fördelar vi kan leverera till användare av punktmoln och andra 3D-bilddata som är grundläggande i arbetsflöden konstruktionen av infrastruktur.”

Ravi var en chef på IGLOO Software i London, Storbritannien, från 2001 till 2003. Han grundade Pointools Ltd 2003 och var dess VD fram till bolaget förvärvades av Bentley. Ravi examen från Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, med en Bachelor of Architecture och ett Diploma of Architecture.

Om ASTM International

ASTM International är en av de största internationella standarder utveckling och leveranssystem i världen. Det möter världen principerna branschorganisation för utvecklingen av internationella standarder: samstämmighet, konsensus, utveckling dimension, effektivitet, opartiskhet, öppenhet, relevans och transparens. ASTM standarder accepteras och används i forskning och utveckling, produkttester, kvalitetssystem och kommersiella transaktioner. För ytterligare information om ASTM International, besök www.astm.org.

Om Bentley Systems, Incorporated

Bentley är världsledande dedikerade till att erbjuda arkitekter, ingenjörer, geospatiala yrkesverksamma, konstruktörer och ägare-operatörer med heltäckande lösningar för att upprätthålla infrastrukturen. Bentley uppdrag är att ge sina användare att utnyttja Information Modelinggenomintegrerade projekt för högpresterande intelligent infrastruktur. Dess lösningar omfattar MicroStation plattform för infrastruktur och modellering, den ProjectWise plattform för infrastrukturprojekt gruppsamarbete och arbetsdelning, och AssetWise plattform för verksamheten infrastrukturell tillgång – stödja alla en bred portfölj av interoperabla tillämpningar och kompletteras med globala professionella tjänster. Grundades 1984, har Bentley vuxit till nästan 3000 kollegor i mer än 45 länder och över $ 500 miljoner i årliga intäkter. Sedan 2003 har företaget investerat mer än 1 miljard dollar i forskning, utveckling och förvärv.Bentley Systems, Incorporated, poinformowała, że ​​Faraz Ravi, dyrektor Bentleya zarządzania produktami dla chmury punktów, został mianowany przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu ASTM E57 na 3D Imaging Systems. Założony w 2006 roku, Komitet E57 opracowuje standardy dla systemów do obrazowania 3D, w tym aparatów optycznych Zakres i skanerów laserowych, które wychwytują danych chmury punktów. Ravi współzałożycielem Pointools Ltd, sprzętu neutralne dostawca oprogramowania do chmury punktów, które Bentley nabyte w 2011, aby pomóc jej ustalić chmury punktów jako podstawowy typ danych we wszystkich swoich platform, aplikacji i usług do zarządzania informacjami. Ravi teraz odgrywa kluczową rolę w Bentley realizacji tej wizji dostarczanie zaawansowanych przepływów pracy chmury punktów w całym portfelu Bentley.

Zaangażowanie firmy Bentley do chmury punktów po raz pierwszy w 2009 roku podkreśliła z włączeniem silnika Vortex informacji MicroStation w jego środowisku modelowania. Miniony listopada równocześnie z jej ogłoszeniem Pointools nabycia, Bentley previewed innowacji przetwarzania chmur punktów zaawansowane w przyszłej Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3)zwolnij, że obieg punktu prędkość chmury i zmniejszyć koszty.

Wypowiadając się na temat swojej nowej nominacji na przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu ASTM E57, Ravi powiedział: “W działaniach na rzecz solidnych standardów i promowanie interoperacyjności danych, Komitet E57 reprezentuje interesy użytkowników eksploatujących szybko rozwijającymi technologie obrazowania 3D dla przepływów pracy infrastruktury. Prac komisji zarówno aktualne, jak i cenne, i mam zaszczyt być częścią tej ważnej inicjatywy.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Jako przewodniczący tej komisji, będę zachęcać do szerszego przyjmowania standardów wśród sprzedawców sprzętu 3D obrazowania i oprogramowania, i starać się szerzej angażować interesariuszy poprzez ściślejszą komunikacji, demonstracja kluczowych korzyści, oraz przedstawienie kompleksowego E57 planu.

“Obsługiwane przez zaangażowanie firmy Bentley do interoperacyjności i standardów, jestem podekscytowany postępu możemy zrobić w tym roku z E57 i korzyści możemy dostarczać użytkownikom punktowych chmur i innych danych 3D obrazu, które są kluczowe w organizacji pracy projektowania infrastruktury.”

Ravi był dyrektorem w IGLOO Oprogramowanie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, od 2001 do 2003. Współtworzył Pointools Ltd w 2003 roku i służył jako jej dyrektor generalny, aż firma została przejęta przez firmę Bentley. Ravi ukończył Heriot-Watt University w Edynburgu, w Szkocji, z Bachelor of Architecture i dyplom Architektury.

O ASTM International

ASTM International jest jednym z największych rozwoju międzynarodowych norm i systemów świadczenia usług na świecie. To spełnia zasady Światowej Organizacji Handlu do rozwoju międzynarodowych standardów: spójność, zgoda, wymiar rozwoju, efektywność, bezstronność, otwartość, trafność i przejrzystość. ASTM są akceptowane i stosowane w badania i rozwój, testowanie produktów, systemy jakości, a transakcje handlowe. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ASTM International, odwiedź www.astm.org.

O Bentley Systems, Incorporated

Bentley jest światowym liderem specjalizuje się w dostarczaniu architektów, inżynierów, specjalistów, konstruktorów geoprzestrzennych i właściciela operatorów kompleksowych rozwiązań informatycznych dla utrzymania infrastruktury. Misją Bentley jest umożliwienie jego użytkownikom, aby wykorzystać modelowania informacjiprzez projekty zintegrowane o wysokiej wydajności inteligentna infrastrukturaBentley Systems, Incorporated, hôm nay thông báo rằng Faraz Ravi, giám đốc quản lý sản phẩm cho các đám mây điểm của Bentley, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban quốc tế ASTM E57 trên hệ thống hình ảnh 3D. Được thành lập vào năm 2006, Ủy ban E57 phát triển tiêu chuẩn cho hệ thống hình ảnh 3D, bao gồm máy ảnh phạm vi quang học và máy quét laser thu thập dữ liệu đám mây điểm. Ravi đồng sáng lập Pointools Ltd, nhà cung cấp phần cứng trung lập của phần mềm điện toán đám mây điểm rằng Bentley có được trong năm 2011 để giúp thiết lập những đám mây điểm như một kiểu dữ liệu cơ bản trên tất cả các nền tảng, ứng dụng của nó, và các dịch vụ quản lý thông tin. Ravi hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Bentley thực hóa tầm nhìn này cung cấp nâng cao điểm quy trình công việc điện toán đám mây trong các danh mục đầu tư Bentley.

Cam kết của Bentley để đám mây điểm lần đầu tiên được nhấn mạnh trong năm 2009 với kết hợp của động cơ Vortex trong thông tin MicroStation môi trường mô hình của nó. Này Tháng Mười Một vừa qua, đồng thời với thông báo mua lại Pointools của nó, Bentley xem trước tiên tiến điểm đổi mới trong xử lý đám mây sắp tới của mình Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) phát hành thời điểm đó tốc độ quy trình công việc điện toán đám mây và giảm chi phí.

Cho ý kiến ​​về việc bổ nhiệm mới của mình là chủ tịch của Ủy ban quốc tế ASTM E57, Ravi cho biết, “Khi làm việc hướng tới chuẩn mực mạnh mẽ và thúc đẩy khả năng tương tác dữ liệu, Ủy ban E57 đại diện cho lợi ích của người sử dụng khai thác nhanh chóng tiến công nghệ hình ảnh 3D cho công việc cơ sở hạ tầng. Công việc của ủy ban này là cả hai kịp thời và có giá trị, và tôi rất vinh dự được là một phần của sáng kiến ​​quan trọng này.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Là chủ tịch của ủy ban này, tôi sẽ khuyến khích việc áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn trong số các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm tạo ảnh 3D, và nỗ lực để tham gia rộng rãi các bên liên quan thông qua truyền thông nâng cao, các cuộc biểu tình của những lợi ích quan trọng, và trình bày toàn diện E57 lộ trình.

“Được hỗ trợ bởi cam kết của Bentley đến khả năng tương tác và các tiêu chuẩn, tôi rất phấn khởi về sự tiến bộ chúng ta có thể thực hiện trong năm nay với E57 và những lợi ích chúng tôi có thể cung cấp cho người sử dụng của các đám mây điểm và dữ liệu hình ảnh 3D khác là nền tảng trong việc thiết kế cơ sở hạ tầng.”

Ravi là một giám đốc tại IGLOO phần mềm tại London, Vương quốc Anh, từ năm 2001 đến năm 2003. Ông đồng sáng lập Pointools Ltd vào năm 2003 và từng là giám đốc điều hành của nó cho đến khi công ty được mua lại bởi Bentley. Ravi tốt nghiệp Đại học Heriot-Watt ở Edinburgh, Scotland, với bằng Cử nhân Kiến trúc và bằng kiến ​​trúc.

Về tiêu chuẩn ASTM Quốc tế

ASTM Quốc tế là một trong những phát triển tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất và hệ thống phân phối trên thế giới. Đáp ứng các nguyên tắc Tổ chức Thương mại Thế giới cho sự phát triển của các tiêu chuẩn quốc tế: sự gắn kết, đồng thuận, khía cạnh phát triển, hiệu quả, công bằng, công khai, phù hợp và minh bạch. Tiêu chuẩn ASTM được chấp nhận và được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm sản phẩm, hệ thống chất lượng, và giao dịch thương mại. Cho thêm thông tin về tiêu chuẩn ASTM Quốc tế, hãy truy cập www.astm.org.

Về Bentley Systems, Incorporated

Bentley là hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các kiến ​​trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia không gian địa lý, nhà thầu, và chủ điều hành với các giải pháp phần mềm toàn diện để duy trì cơ sở hạ tầng. Nhiệm vụ của Bentley là cung cấp cho người sử dụng để tận dụng mô hình thông tinxuyên qua các dự án tích hợp cho hiệu suất cao cơ sở hạ tầng thông minh. Các giải pháp của nó bao gồm các nền tảng MicroStation cho thiết kế cơ sở hạ tầng và mô hình hóa, nền tảng ProjectWise cho cơ sở hạ tầng dự án hợp tác nhóm và chia sẻ công việc, và các nền tảng AssetWise cho các hoạt động tài sản cơ sở hạ tầng – tất cả các hỗ trợ một danh mục đầu tư rộng các ứng dụng tương thích và bổ sung các dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1984, Bentley đã tăng lên gần 3.000 đồng nghiệp tại hơn 45 quốc gia và hơn 500 triệu USD doanh thu hàng năm. Từ năm 2003, công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào nghiên cứu, phát triển, và mua lại.Bentley Systems, Incorporated, ανακοίνωσε σήμερα ότι Faraz Ravi, διευθυντής Bentley της διαχείρισης προϊόντων για τα σύννεφα σημείο, έχει διοριστεί πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής ASTM E57 σε 3D συστήματα απεικόνισης. Συγκροτήθηκε το 2006, η Επιτροπή E57 αναπτύσσει πρότυπα για 3D συστήματα απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών κάμερες εύρος και σαρωτές λέιζερ που συλλαμβάνει τα δεδομένα σύννεφο σημείο. Ravi συνιδρυτής Pointools Ltd, το υλικό ουδέτερη πάροχος λογισμικού cloud σημείο που Bentley που αποκτήθηκαν το 2011 για να βοηθήσει να δημιουργήσει σύννεφα σημείο ως βασικό τύπο δεδομένων σε όλες τις πλατφόρμες, τις εφαρμογές της, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών. Ravi παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια Bentley υλοποίηση αυτού του οράματος για την παροχή προηγμένων ροές εργασίας νέφους σημείων σε όλη την χαρτοφυλάκιο Bentley.

Δέσμευση της Bentley για νεφών σημείων για πρώτη φορά υπογραμμίστηκε το 2009 με την ενσωμάτωση του κινητήρα Vortex στο περιβάλλον μοντελοποίησης MicroStation πληροφόρησης. Τον περασμένο Νοέμβριο, ταυτόχρονα με Pointools ανακοίνωση της εξαγοράς της, Bentley προεπισκόπηση προηγμένες καινοτομίες στην επεξεργασία σημείο σύννεφο στον επικείμενο Bentley Descartes V8i(SELECTseries 3) αποδέσμευση της εν λόγω ροές εργασίας cloud ταχύτητα το σημείο και μείωση του κόστους.

Σχολιάζοντας τη νέα εκλογή του ως Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής ASTM E57, Ravi, είπε: “Για να επιτευχθούν ισχυρά πρότυπα και την προώθηση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων, E57 Επιτροπή εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χρηστών εκμεταλλεύονται προχωρεί με ταχείς ρυθμούς 3D τεχνολογίες απεικόνισης για τις ροές εργασίας υποδομής. Το έργο της επιτροπής είναι τόσο επίκαιρη και πολύτιμη, και έχω την τιμή να είναι ένα μέρος αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Ως πρόεδρος της επιτροπής αυτής, θα προωθηθεί η ευρύτερη υιοθέτηση των προτύπων μεταξύ των πωλητών της απεικόνισης 3D υλικού και λογισμικού, και να προσπαθήσει να συμμετάσχει σε γενικές γραμμές ενδιαφερόμενους μέσω ενισχυμένης επικοινωνίες, την επίδειξη των βασικών παροχών, καθώς και την παρουσίαση της συνολικής E57 χάρτη πορείας.

“Υποστηρίζεται από τη δέσμευση της Bentley για τη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα, είμαι ενθουσιασμένος για την πρόοδο που μπορούμε να κάνουμε φέτος με E57 και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στους χρήστες του σημείου σύννεφα και άλλα 3D δεδομένα απεικόνισης που είναι θεμελιώδεις σε ροές εργασιών σχεδιασμού των υποδομών.”

Ravi ήταν διευθυντής στο IGLOO Software στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 2001-2003. Ο συνιδρυτής Pointools Ltd το 2003 και υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος της έως ότου η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Bentley. Ravi αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Heriot-Watt στο Εδιμβούργο, Σκωτία, με Bachelor of Architecture και διπλωματούχος της Αρχιτεκτονικής.

Σχετικά με το ASTM International

ASTM International είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ανάπτυξη προτύπων και συστημάτων διανομής στον κόσμο. Ικανοποιεί τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την ανάπτυξη των διεθνών προτύπων: συνοχή, συναίνεση, διάσταση της ανάπτυξης, της αποτελεσματικότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της συνάφειας και της διαφάνειας. Οι ASTM πρότυπα αποδεκτά και χρησιμοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη, τη δοκιμή των προϊόντων, συστήματα ποιότητας, και τις εμπορικές συναλλαγές. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ASTM International, επισκεφθείτεwww.astm.org.

Σχετικά Bentley Systems, Incorporated

Bentley είναι ο παγκόσμιος ηγέτης αφοσιωμένοι στο να παρέχουν αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωχωρικών επαγγελματίες, κατασκευαστές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη διατήρηση των υποδομών. Η αποστολή της Bentley είναι να ενδυναμώσει τους χρήστες του για τη μόχλευση μοντελοποίηση πληροφοριώνμέσω ολοκληρωμένα έργα για υψηλές επιδόσεις ευφυείς υποδομές. Λύσεις περιλαμβάνουν την πλατφόρμα MicroStation για το σχεδιασμό των υποδομών και μοντελοποίηση, η ProjectWise πλατφόρμα για τη συνεργασία της ομάδας των υποδομών του έργου και του καταμερισμού των εργασιών, και την AssetWise πλατφόρμα για τις πράξεις του ενεργητικού των υποδομών – υποστηρίζει όλα ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο των διαλειτουργικών εφαρμογών και συμπληρώνεται από όλο τον κόσμο επαγγελματικές υπηρεσίες. Ιδρύθηκε το 1984, η Bentley έχει αυξηθεί σε περίπου 3.000 συνεργάτες σε περισσότερες από 45 χώρες και πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Από το 2003, η εταιρία έχει επενδύσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια στην έρευνα, την ανάπτυξη και εξαγορές.벤틀리 시스템즈 Incorporated는 오늘 파라 즈 라비, 포인트 구름의 제품 관리 벤틀리의 감독은 3D 영상 시스템의 ASTM 국제위원회 E57 위원장 임명했다고 발표했다. 2006 년에 설립 된위원회 E57 포인트 클라우드 데이터를 캡처 광 범위 카메라와 레이저 스캐너 등 3D 영상 시스템을위한 표준을 개발하고있다. 라비 공동 설립 Pointools 회사, 포인트 클라우드 소프트웨어의 하드웨어 중립적 제공하는 자사의 플랫폼, 응용 프로그램 및 정보 관리의 모든 서비스를 통해 기본 데이터 유형으로 포인트 클라우드를 구축하기 위해 2011 년에 인수 벤틀리. 라비는 이제 벤틀리 벤틀리 포트폴리오에 걸쳐 고급 포인트 클라우드 워크 플로우를 제공하는 비전을 실현 돕는 중요한 역할을한다.

점 구름에 벤틀리의 의지는 먼저 마이크로 정보 모델링 환경에서 소용돌이 엔진의 장착으로 2009 년에 강조되었다. 그 근간에있는 그것의 Pointools 인수 발표, 벤틀리 미리 고급 포인트 클라우드 프로세싱의 혁신과 동시에 지난 11 월 벤틀리 데카르트 V8i (SELECTseries 3) 그 속도 포인트 클라우드 워크 플로우를 해제하고 비용을 절감 할 수 있습니다.

ASTM 국제위원회 E57의 의장으로 그의 새 약속에 대해 언급, 라비 강력한 표준으로 작업 및 데이터 상호 운용성을 촉진,위원회 E57 인프라 워크 플로우를위한 3D 영상 기술을 발전 급속하게 악용 사용자의 이해를 대변 “고 말했다. 위원회의 작업은시의 적절하고 가치 둘 다, 나는이 중요한 이니셔티브의 일부가되어 영광입니다.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“이위원회의 의장으로, 나는 3D 영상의 하드웨어 및 소프트웨어 공급 업체 사이에 표준의 광범위한 채택을 장려하고, 크게 향상된 통신, 주요 이점의 데모, 그리고 포괄적 E57 로드맵 발표를 통해 이해 관계자를 참여하기 위해 노력할 것입니다.

“상호 운용성과 표준 벤틀리의 노력 지원, 나는 우리가 E57 우리가 점 구름과 인프라 설계 워크 플로우의 기본이되는 다른 3D 영상 데이터를 사용자에게 제공 할 수있는 이점이 올해 만들 수 진행에 대해 흥분하고 있습니다.”

라비는 2001 년부터 2003 년까지, 런던, 영국에서 IGLOO 소프트웨어의 감독이었다. 그는 2003 년에 Pointools 회사를 공동 설립 회사는 벤틀리에 인수 될 때까지의 CEO로 재직했습니다. 라비 건축과 건축 디플로마 학사, 에든버러, 스코틀랜드에있는 헤리엇 와트 대학에서 졸업했다.

ASTM 국제 소개

ASTM International은 세계에서 가장 큰 국제 표준 개발 및 전달 시스템 중 하나입니다. 그것은 국제 표준의 개발을위한 세계 무역기구 (WTO)의 원칙을 충족 일관성, 합의, 개발, 치수, 효율성, 공정성, 개방성, 적합성, 투명도. ASTM 표준은 연구 및 개발, 제품 테스트, 품질 시스템, 상업 거래에서 받아 사용합니다. ASTM 국제에 대한 자세한 내용은 방문 www.astm.org.

에 대한 벤틀리 시스템즈 법인

벤틀리는 인프라를 유지하기위한 포괄적 인 소프트웨어 솔루션을 건축가, 엔지니어, 지리 공간 전문가, 생성자 및 소유자 연산자를 제공하기 위해 최선을 다하고 글로벌 리더입니다. 벤틀리의 임무는 활용의 사용자 권한을 부여하는 것입니다 정보 모델링를 통해 통합 프로젝트 고성능을위한 지능형 인프라बेंटले सिस्टम्स, शामिल है, आज Faraz रवि, बिंदु बादलों के लिए उत्पाद प्रबंधन के बेंटले के निदेशक, 3 डी इमेजिंग सिस्टम पर ASTM इंटरनेशनल समिति E57 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है की घोषणा की. 2006 में गठित इस समिति E57 बिंदु बादल डेटा पर कब्जा है कि ऑप्टिकल रेंज कैमरा और लेजर स्कैनर सहित 3 डी इमेजिंग सिस्टम, के लिए मानकों को विकसित करता है. रवि सह की स्थापना Pointools लिमिटेड, बिंदु बादल सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के तटस्थ प्रदाता है कि यह अपने प्लेटफार्मों, अनुप्रयोगों, और सूचना प्रबंधन सेवाओं के सभी भर में एक बुनियादी डेटा प्रकार के रूप में बिंदु बादलों की स्थापना में मदद करने के लिए 2011 में अधिग्रहण कर लिया बेंटले. रवि अब बेंटले बेंटले पोर्टफोलियो भर में उन्नत बिंदु बादल वर्कफ़्लोज़ उपलब्ध कराने की इस दृष्टि का एहसास मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

बिंदु बादलों को बेंटले की प्रतिबद्धता पहले अपने माइक्रो जानकारी मॉडलिंग वातावरण में भंवर इंजन की अपनी समावेश के साथ 2009 में रेखांकित किया गया था. अपनी आगामी में अपने Pointools अधिग्रहण घोषणा, बेंटले पूर्वावलोकन उन्नत बिंदु बादल प्रसंस्करण नवाचारों के साथ समवर्ती यह पिछले साल नवंबर में बेंटले डेसकार्टेस वी 8i (SELECTseries 3) उस गति बिंदु बादल वर्कफ़्लोज़ जारी है और लागत को कम.

ASTM इंटरनेशनल समिति E57 के अध्यक्ष के रूप में अपनी नई नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए रवि मजबूत मानकों की दिशा में काम कर रहे हैं और डेटा परस्पर कार्यक्षमता को बढ़ावा देने में समिति E57 बुनियादी सुविधाओं workflows के लिए 3 डी इमेजिंग तकनीक में आगे बढ़ने के लिए तेजी से शोषण उपयोगकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, “कहा. समिति के काम समय पर और मूल्यवान दोनों है, और मैं इस महत्वपूर्ण पहल का एक हिस्सा बनने के लिए सम्मानित कर रहा हूँ.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“इस समिति के अध्यक्ष के रूप में, मैं 3 डी इमेजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विक्रेताओं के बीच मानकों के व्यापक गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और मोटे तौर पर बढ़ाया संचार, प्रमुख लाभ का प्रदर्शन, और व्यापक E57 रोडमैप की प्रस्तुति के माध्यम से हितधारकों संलग्न करने का प्रयास करेंगे.

“अंतर और मानकों के बेंटले की प्रतिबद्धता के द्वारा समर्थित है, मुझे लगता है कि हम E57 और हम बिंदु बादलों और बुनियादी सुविधाओं के डिजाइन वर्कफ़्लोज़ में मौलिक हैं कि अन्य 3 डी इमेजिंग डेटा के उपयोगकर्ताओं के लिए वितरित कर सकते हैं लाभ के साथ इस वर्ष कर सकते हैं प्रगति के बारे में उत्साहित हूँ.”

रवि ने 2001 से 2003 तक, लंदन, ब्रिटेन में इग्लू सॉफ्टवेयर में एक निदेशक थे. उन्होंने कहा कि 2003 में Pointools लिमिटेड सह की स्थापना की और कंपनी बेंटले ने अधिग्रहण कर लिया गया था जब तक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा की. रवि स्थापत्य और वास्तुकला का एक डिप्लोमा के एक स्नातक के साथ, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में Heriot-वाट विश्वविद्यालय से स्नातक किया.

ASTM इंटरनेशनल के बारे में

ASTM इंटरनेशनल दुनिया में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास और वितरण प्रणालियों में से एक है. यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों से मिलता है: जुटना, आम सहमति है, विकास के आयाम, प्रभावशीलता, निष्पक्षता, खुलापन, प्रासंगिकता, और पारदर्शिता. ASTM मानकों अनुसंधान और विकास, उत्पाद परीक्षण, गुणवत्ता प्रणाली, और वाणिज्यिक लेनदेन में स्वीकार किए जाते हैं और प्रयोग किया जाता है. ASTM इंटरनेशनल के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए यात्रा www.astm.org.

के बारे में बेंटले, सिस्टम शामिल

बेंटले बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए व्यापक सॉफ्टवेयर समाधान के साथ वास्तुकारों, इंजीनियरों, भूस्थानिक पेशेवरों, भवन निर्माताओं, और मालिक ऑपरेटरों प्रदान करने के लिए समर्पित विश्व नेता हैं. बेंटले के मिशन का लाभ उठाने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए है जानकारी मॉडलिंगके माध्यम से एकीकृत परियोजनाओं उच्च प्रदर्शन करने के लिए बुद्धिमान बुनियादी ढांचे. इसका समाधान बुनियादी सुविधाओं के डिजाइन और मॉडलिंग के लिए माइक्रो स्टेशन प्लेटफार्म धरना, बुनियादी ढांचा परियोजना टीम के सहयोग और काम के बंटवारे, और बुनियादी सुविधाओं संपत्ति के संचालन के लिए AssetWise मंच के लिए ProjectWise मंच – सभी अंतरसक्रियात्मक अनुप्रयोगों का एक व्यापक पोर्टफोलियो का समर्थन करने और दुनिया भर में पेशेवर सेवाओं से पूरित. 1984 में स्थापित, बेंटले 45 से अधिक देशों में लगभग 3,000 सहयोगियों हो गई है और वार्षिक राजस्व में $ 500 से अधिक मिलियन है. 2003 के बाद से, कंपनी के अनुसंधान, विकास, और अधिग्रहण में अधिक अधिक 1 अरब डॉलर का निवेश किया है.Bentley Systems, Incorporated, сегодня объявила, что Faraz Рави, директор Bentley по управлению продуктами облаков точек, был назначен председателем Международного комитета ASTM E57 на 3D Systems изображений. Сформированный в 2006 году, комитет E57 разрабатывает стандарты для систем 3D-визуализации, в том числе оптического диапазона камер и лазерных сканеров, которые фиксируют данные облаков точек. Рави соучредителем Pointools Ltd, аппаратно-нейтральную точку поставщик программного обеспечения Bentley облако, которое приобрело в 2011 году, чтобы помочь ему установить облака точек как фундаментальный тип данных во всех своих платформ, приложений и услуг управления информацией. Рави сейчас играет ключевую роль в оказании помощи Bentley реализовать это видение предоставляя передовые рабочие процессы помутнения всему портфелю Bentley.

Bentley приверженность к облакам точек была впервые подчеркнул в 2009 году с его включением Vortex двигателем в своем MicroStation среде моделирования информации. В ноябре прошлого года одновременно с его приобретением Pointools объявление, Bentley просмотрены передовые инновации точки облако обработки в свой предстоящий Bentley V8 Декартi (SELECTseries 3) освободить рабочие процессы, что скорость облаков точек и сократить расходы.

Комментируя свое новое назначение в качестве председателя Международного комитета ASTM E57, Рави сказал: «Работая в направлении эффективных стандартов и содействия совместимости данных, комитет E57 представляет интересы пользователей эксплуатации быстро развивающихся технологий 3D визуализации для инфраструктуры рабочих процессов. Работа комитета является своевременным и полезным, а для меня большая честь быть частью этой важной инициативы.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Как председатель этого комитета, я будут поощрять расширение Принятие стандартов среди производителей 3D-оборудования для визуализации и программное обеспечение, и стремится широко вовлекать все заинтересованные стороны посредством совершенствования средств связи, демонстрация ключевых преимуществ, и представление всеобъемлющей E57 дорожной карты.

», При поддержке приверженности Bentley об интероперабельности и стандартов, я очень рад прогрессу мы можем сделать в этом году с E57 и преимущества, которые мы можем поставить к пользователям облаков точек и других 3D-визуализации данных, которые являются фундаментальными в рабочие процессы проектирования инфраструктуры.”

Рави был директором IGLOO Software в Лондоне, Великобритания, с 2001 по 2003 год. Он стал одним из основателей Pointools Ltd в 2003 году и служил в качестве генерального директора, пока компания была приобретена компанией Bentley. Рави окончил университета Heriot-Watt в Эдинбурге, Шотландия, со степенью бакалавра архитектуры и диплом архитектуры.

О ASTM International

ASTM International является одной из крупнейших международных стандартов и развитие системы доставки в мире. Это отвечает мировым принципам торговой организации для разработки международных стандартов: согласованности, консенсуса, аспекты развития, эффективности, беспристрастности, открытости, актуальности и прозрачности. Стандарты ASTM принимаются и используются в исследования и разработки, испытаний продукции, систем качества и коммерческих сделок. За дополнительной информацией о ASTM International, посетите www.astm.org.

О компании Bentley Systems, Incorporated

Bentley является мировым лидером в области поставок архитекторов, инженеров, геопространственных профессионалов, конструкторов и владельцев-операторов комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры. Bentley миссии заключается в расширении возможностей своим пользователям использовать информационного моделированиячерез комплексных проектов для высокопроизводительныхинтеллектуальной инфраструктурыניטלי מערכות, Incorporated, הודיעו היום כי פראז ראווי, המנהל של הניטלים לניהול מוצר לענני נקודות, מונה לתפקיד יו”ר ועדת ASTM הבינלאומי E57 על 3D מערכות הדמיה. הוקם בשנת 2006, ועדת E57 מפתחת תקנים למערכות הדמיה 3D, כוללים מצלמות טווח אופטיים וסורקי לייזר שלכידת נתונים נקודת ענן. ראווי שייסדה Pointools בע”מ, ספקית חומרה ניטראלית של תוכנת ענן נקודה שנרכש בשנת 2011 בנטלי כדי לסייע לה להקים נקודת עננים כסוג נתונים בסיסית על פני כל הפלטפורמות שלה, יישומים ושירותים לניהול מידע. ראווי שעכשיו משחקת תפקיד מרכזי בסיוע לנטלי הגשמת חזון זה של מתן זרימות עבודה נקודת ענן מתקדמת בכל התיק בנטלי.

מחויבותה של הניטלים לענני נקודה הודגשה ראשון בשנת 2009 עם התאגדותה של מנוע המערבולת בסביבת דוגמנות מידע Microstation שלה. בנובמבר שנה שעבר, במקביל להודעתו Pointools הרכישה, חידושים בנטלי בתצוגה מקדימה מתקדם נקודת ענן עיבוד בה הקרוב ניטלי דקארט V8i (SELECTseries 3) שחרור שזרימות עבודת נקודת הענן במהירות ולצמצם עלויות.

בהתייחסו למינויו החדש כיו”ר הוועדה הבינלאומית ASTM E57, ראווי אמרו, “בעבודה לקראת סטנדרטים חזקים וקידום יכולת פעולה הדדית הנתונים, ועדת E57 מייצג את האינטרסים של משתמשים מנצלים מתקדמים במהירות טכנולוגיות הדמיה 3D עבור זרימות עבודה תשתית. עבודת הוועדה היא גם בזמן ובעל ערך, ולכבוד היא לי להיות חלק מהיוזמה חשובה זו.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“כיו”ר ועדה זו, אני אעודד את האימוץ הרחב יותר של התקנים בין ספקים של חומרת 3D הדמיה ותוכנה, ואשתדל לעסוק באופן כללי בעלי עניין באמצעות תקשורת משופרת, ההפגנה של יתרונות מרכזיים, וההצגה של E57 מפת הדרכים המקיפה.

“נתמך על ידי מחויבותה של הניטלים ליכולת פעולה הדדית וסטנדרטים, אני מתרגש על ההתקדמות שאנחנו יכולים לעשות את זה שנה עם E57 ואת היתרונות שאנו יכולים לספק למשתמשים של ענני נקודה ונתוני הדמיה 3D אחרים, כי הם מהותיים בזרימות עבודת עיצוב תשתית.”

ראווי שהייתה דירקטור באיגלו תוכנה בלונדון, אנגליה, מהשינה 2001 עד 2003. הוא ייסד Pointools בע”מ בשנת 2003 ושימש כמנכ”ל שלה עד שהחברה נרכשה על ידי ניטלים. ראווי בוגר אוניברסיטת Heriot-Watt באדינבורו, סקוטלנד, עם תואר ראשון באדריכלות ודיפלומה של אדריכלות.

על ASTM הבינלאומי

ASTM הבינלאומי הוא אחד הגדול ביותר בפיתוח הסטנדרטים הבינלאומי ואספקת המערכות בעולם. הוא עומד בעקרונות ארגון הסחר העולמי לפיתוח סטנדרטים בינלאומיים: לכידות, קונסנסוס, ממד פיתוח, יעילות, ללא משוא פנים, פתיחות, רלוונטיות, ושקיפות. תקני ASTM מתקבלים ומשמשים בעסקות מחקר ופיתוח, בדיקות מוצר, מערכות איכות ומסחרית. לקבלת מידע נוסף על ASTM הבינלאומי, בקר www.astm.org.

על ניטלי מערכות, Incorporated

נטלי היא המובילה העולמית מחויבת לספק אדריכלים, מהנדסים, אנשי מקצוע geospatial, קבלנים, ובעלים, מפעילים עם פתרונות תוכנה מקיפים לשמירה על תשתיות. שליחותו של נטלי היא להעצים את המשתמשים שלה כדי למנף דוגמנות מידעדרך פרויקטים משולבים לביצועים גבוהים תשתית אינטליגנטית. פתרונות שלה להקיף את פלטפורמת Microstation לעיצוב תשתית ודוגמנות, הפלטפורמה לשיתוף פעולה ProjectWise תשתית פרויקט צוות ושיתוף עבודה, ופלטפורמת AssetWise לפעילות נכסי תשתיות – כל תמיכה בפורטפוליו רחב של יישומים בעלי יכולת פעולה הדדיים והשלמה לשירותים מקצועיים ברחבי העולם. נוסד בשנת 1984, בנטלי גדל לכמעט 3,000 חברים בלמעלה מ -45 מדינות ויותר מ -500 מיליון דולרים בהכנסות שנתיות. מאז 2003, החברה השקיעה יותר מ 1 מליארד דולרים במחקר, פיתוח ורכישות.Bentley Systems, Incorporated, bugün Faraz Ravi, nokta bulutu için ürün yönetimi Bentley müdürü, 3D Görüntüleme Sistemleri ASTM Uluslararası Komitesi E57 Başkanı atanmıştır duyurdu. 2006 yılında kurulan, Komite E57 nokta bulutu veri yakalama odak uzaklık kamera ve lazer tarayıcılar dahil olmak üzere 3D görüntüleme sistemleri için standartlar geliştirir. Ravi kurucu Pointools Ltd, nokta bulutu yazılım, donanım bağımsız sağlayıcı bu onun platformlar, uygulamalar ve bilgi yönetimi hizmetleri tamamında temel bir veri türü olarak nokta bulutu kurmak için 2011 yılında satın alınan Bentley. Ravi şimdi Bentley Bentley portföyü boyunca ileri nokta bulutu iş akışı sağlama Bu vizyonu gerçekleştirmek yardımcı önemli bir rol oynar.

Nokta bulutu Bentley bağlılığı ilk olarak MicroStation bilgi modelleme ortamında Vortex motor kurulduğu 2009 yılında vurguladı. Onun önümüzdeki yılında Pointools satın duyuru, Bentley Önizlemesi ileri nokta bulutu işleme yenilikleri ile eş zamanlı Geçtiğimiz Kasım Bentley Descartes V8i(SELECTseries 3) bu hız nokta bulutu iş akışları serbest bırakmak ve maliyetleri düşürmek.

ASTM Uluslararası Komitesi E57 başkanı olarak onun yeni atanması ile ilgili yorum, Ravi sağlam standartlar doğrultusunda çalışan ve veri birlikte çalışabilirlik teşvik olarak, Komite E57 altyapı iş akışları için 3D görüntüleme teknolojileri ilerleyen hızla istismar kullanıcıların çıkarlarını temsil “, dedi. Komite çalışmaları zamanında ve değerli hem de, ve ben bu önemli girişimin bir parçası olmaktan onur duyuyorum.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Bu komitesi başkanı olarak, 3D görüntüleme donanım ve yazılım satıcıları arasında standartların daha geniş benimsenmesini teşvik ve geniş gelişmiş iletişim, önemli faydalarından gösteri ve kapsamlı E57 yol haritasının sunumu ile paydaşları için çaba gösterecektir.

“Birlikte çalışabilirlik ve standartlara Bentley bağlılığı tarafından desteklenen, ben E57 ve nokta bulutu ve altyapı tasarım iş akışları temel olan diğer 3D görüntüleme verileri kullanıcılara teslim yararları ile bu yıl yapabilirsiniz ilerleme heyecanlandırıyor.”

Ravi 2001 2003, Londra, İngiltere IGLOO Software bir yönetmen oldu. 2003 yılında Pointools Ltd kurucularından ve şirketin Bentley tarafından satın alınmıştır yılına kadar CEO olarak görev yaptı. Ravi Mimarlık ve Mimarlık Diploma bir lisans ile, Edinburgh, İskoçya Heriot-Watt Üniversitesi’nden mezun oldu.

ASTM Uluslararası Hakkında

ASTM International, dünyanın en büyük uluslararası standartları geliştirme ve dağıtım sistemlerinden biridir. Bu uluslararası standartların geliştirilmesi için Dünya Ticaret Örgütü ilkeleri karşılar: tutarlılık, uzlaşma, kalkınma boyutu, etkinlik, tarafsızlık, açıklık, alaka ve şeffaflık. ASTM standartlarına araştırma ve geliştirme, ürün testleri, kalite sistemleri ve ticari işlemlerde kabul ve kullanılmaktadır. ASTM Uluslararası hakkında ek bilgi için, ziyaret edin www.astm.org.

Hakkında Bentley Systems, Incorporated

Bentley altyapı sürdürülmesi için kapsamlı yazılım çözümleri ile mimarlar, mühendisler, coğrafi uzmanları, yapıcı ve sahibi operatörler sağlamaya adamıştır dünya lideridir. Bentley misyonu kaldıraç kullanıcılarına güçlendirmek için bilgi modellemesayesinde entegre projeler yüksek performanslı için akıllı altyapıBentley Systems, Incorporated, heeft vandaag aangekondigd dat Faraz Ravi, Bentley’s director van product management voor puntenwolken, is benoemd tot voorzitter van de ASTM Internationale Comite E57 op 3D Imaging Systems. Gevormd in 2006, Comite E57 ontwikkelt normen voor 3D-imaging systemen, met inbegrip van optische bereik camera’s en laserscanners die point cloud data capture. Ravi medeoprichter Pointools Ltd, de hardware-neutrale aanbieder van puntenwolk software die Bentley verworven in 2011 te helpen bij het puntenwolken te vestigen als een fundamenteel gegevenstype in al haar platformen, applicaties en informatie management services. Ravi speelt nu een belangrijke rol in het helpen van Bentley realiseren van deze visie van het verstrekken van geavanceerde puntenwolk workflows hele Bentley portfolio.

Bentley’s inzet voor puntenwolken werd eerst onderstreept in 2009 met de oprichting van de Vortex motor in zijn MicroStation informatie modelleeromgeving. Afgelopen november, tegelijk met haar Pointools overname aankondiging, Bentley preview geavanceerde puntenwolk processing innovaties in haar komende Bentley Descartes V8i (SELECTseries 3) loslaten die snelheid puntenwolk workflows en de kosten te verlagen.

Over zijn nieuwe aanstelling als voorzitter van de ASTM International Committee E57, zei Ravi, “In het streven naar robuuste standaarden en interoperabiliteit te bevorderen data, Comite E57 vertegenwoordigt de belangen van de gebruikers te exploiteren snel voortschrijdende 3D-imaging technologie voor infrastructuur workflows. Werkzaamheden van de commissie is zowel actueel en waardevol, en ik ben vereerd om een ​​deel van dit belangrijke initiatief.

7849 Bentley Descartes 838x166 10111 Bentley Systems’ Faraz Ravi Named Chairman of ASTM International Committee on 3D Imaging Systems

“Als voorzitter van deze commissie, zal ik de bredere toepassing van de normen bij de leveranciers van 3D-imaging hardware en software aan te moedigen, en trachten zij in grote lijnen betrekken stakeholders via een verbeterde communicatie, de demonstratie van de belangrijkste voordelen, en de presentatie van het uitgebreide E57 roadmap.

“Ondersteund door Bentley’s inzet voor interoperabiliteit en standaarden, ben ik enthousiast over de voortgang kunnen we dit jaar te maken met E57 en de voordelen die we kunnen leveren aan gebruikers van puntenwolken en andere 3D-imaging data die fundamenteel zijn in de infrastructuur ontwerp workflows.”

Ravi was een directeur bij IGLO Software in Londen, Verenigd Koninkrijk van 2001 tot 2003. Hij medeoprichter Pointools Ltd in 2003 en diende als zijn CEO totdat het bedrijf werd overgenomen door Bentley. Ravi afgestudeerd aan de Heriot-Watt Universiteit in Edinburgh, Schotland, met een Bachelor of Architecture en een diploma van de Architectuur.

Over ASTM International

ASTM International is een van de grootste internationale normen ontwikkeling en levering systemen in de wereld. Het voldoet aan de Wereldhandelsorganisatie beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen: coherentie, consensus, ontwikkelingsdimensie, effectiviteit, onpartijdigheid, openheid, relevantie en transparantie. ASTM-normen worden aanvaard en gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, het testen van producten, kwaliteitssystemen en commerciële transacties. Voor meer informatie over ASTM International, bezoek www.astm.org.

Over Bentley Systems, Incorporated

Bentley is de wereldwijde leider gewijd aan het verstrekken van architecten, ingenieurs, geospatiale professionals, constructeurs, en eigenaar-exploitanten voorzien van uitgebreide softwareoplossingen voor het behoud van de infrastructuur. Missie Bentley’s is om de gebruikers in staat stellen om gebruik te maken informatiemodelleringdoor geïntegreerde projecten voor goed presterende intelligente infrastructuur. De oplossingen omvatten de MicroStation platform voor infrastructuur ontwerp en modellering, het ProjectWise platform voor infrastructuurproject teamsamenwerking en de werkverdeling en de AssetWise platform voor asset operaties infrastructuur – alle ondersteuning van een brede portfolio van interoperabele toepassingen en aangevuld met wereldwijde professional services. Opgericht in 1984, is Bentley gegroeid tot bijna 3000 collega’s in meer dan 45 landen en meer dan $ 500 miljoen aan jaarlijkse inkomsten. Sinds 2003 heeft het bedrijf investeerde meer dan $ 1 miljard in onderzoek, ontwikkeling en overnames.

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply