Bentley i-Modelle “mit Integrität” im PDF-WorkflowsBentley i-models ‘With Integrity’ in PDF Workflows“Com integridade” nos fluxos de trabalho PDF Bentley-modelos i“Con integridad” en flujos de trabajo PDF Bentley-modelos i«Avec intégrité» des flux PDF Bentley-modèles i“Cu integritate” în lucru cu fisiere PDF Bentley-modele i‘Con integrità’ nei flussi di lavoro PDF Bentley-modelli iبنتلي I-نماذج ‘مع السلامة’ في مهام سير العمل PDFPDFワークフローにおける ‘誠実’ベントレーのi-モデル宾利的i-模型在PDF工作流程中的’完整性’Bentley i-modeller “med integritet” i PDF-arbetsflödenBentley i-modele “uczciwie” w formacie PDF Workflow‘Với Liêm’ trong quy trình công việc PDF Bentley-mô hình tôiBentley i-Μοντέλα »με ακεραιότητα» σε μορφή PDF ροές εργασίας벤틀리 나 모델의 PDF 워크 플로에서 ‘정직’बेंटले मैं मॉडल पीडीएफ वर्कफ़्लोज़ में ‘वफ़ादारी के साथ’Bentley I-моделей и целостности “Рабочие процессы в PDFאני נטלי מודלים “ביושר” בזרימות עבודת PDFBentley i-modelleri PDF İş akışları içinde ‘Dürüstlük ile’Bentley i-modellen ‘met integriteit’ in PDF-workflows

Innovationen basieren auf i-model-fähige PDFs Grundlage und Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, heute bekannt, dass seine i-models (Container für offenen Infrastruktur Informationsaustausch) sind jetzt in der Lage, Informationen AECO Mobilität liefern “mit Integrität“In PDF-Workflows durch den Einsatz von neuen Vereinbarungen mit Adobe Systems Incorporated und Bluebeam Software (Anbieter von PDF Erstellungs-, Markup und Editing-Tools für AEC-Workflows). Als Ergebnis können PDF-Format zu erbringenden Leistungen sinnvoll dienen in jeder Phase, auch als Information vom Entwurf bis zur Konstruktion, um Operationen umgewandelt wird, und wieder zurück. Die Vereinbarungen:

 • vorstellen i-model-fähige PDFs Bereitstellung neuer Funktionen für AECO Workflows, die Nutzer zum Beispiel, einfach und interaktiv navigieren und Abfrage von Informationen reichen von 3D-Modellen und Zeichnungen in PDF-Dokumente lassen;
 • erweitern die Interoperabilität von Bluebeam PDF Revu und verwandte Produkte mit ProjectWise Zusammenarbeit von Bentley und Work-Sharing-Plattform, was zu neuen Möglichkeiten für dynamische Überprüfung und für sichern Informationen zum Thema Mobilität;
 • ermöglichen Bentley Adobe Digital Rights Management Funktionen in optionalen Services von ProjectWise und AssetWise übernehmen zur weiteren Verbesserung der Sicherheit der AECO geistige Eigentum wie Einsendungen, Projekt-Aufzeichnungen, Dokumente und operativen zwischen den Beteiligten geteilt.

Harry Vitelli, Bentley Vice President, Collaboration Products, sagte: “Wir freuen uns, mit Adobe und Bluebeam Software arbeiten an dem gemeinsamen Ziel, dass fit-for-purpose Informationen in einer konsistenten, kontrollierte geteilt werden, und sichernWeise über alle Projektphasen Disziplinen und Phasen mit unserem i-models und ProjectWise Collaboration-Plattform. Die Vereinbarungen und innovativen Entwicklungen, die wir heute bekannt geben, ermöglichen Benutzern zu verteilen und die Interaktion mit Projekt-Modelle in PDF, um sicherzustellen, die Qualität der Projekte durch die Synchronisierung PDF-basierte Markup dynamisch und in richtigen Kontext und ihre kritische Schutz geistigen Eigentums. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli fuhr fort: “In einer Zeit, Adobe hat festgestellt, dass seine Bemühungen am besten auf wichtige horizontale Fähigkeiten konzentriert, empfehlen wir die nützliche Arbeit von Bluebeam, uns zu helfen erreichen das Potenzial von PDF-in AECO. Eine unserer besonderen Beiträge bei Bentley war es reich PDF Anwendungsfälle voranzutreiben, und die heutigen Ankündigungen unterstützen die wichtigen Zukunftsmarkt für 3D PDF in AECO.

“Unsere Anwender haben sehr enthusiastisch Vorteil unser kontinuierliches Engagement in PDF übernommen. In der Tat, der Dutzende von Millionen von entscheidender AECO Dokumente unseren Nutzern Anteil in ProjectWise wird das PDF-Format für fast die Hälfte verwendet. “

John Landwehr, Senior Director of Enterprise Security Solutions, Adobe, sagte: “Wir freuen uns, Bentley mit unseren digitalen Rechte-Management-Funktionen in seiner Bentley ProjectWise und AssetWise Shared Service unterstützen. Nun wird AECO Benutzer haben das gleiche Maß an Schutz des geistigen Eigentums und der Rechte-Management-Funktionen im Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und anderen stark regulierten Branchen gefunden. Bentley-Kunden genießen Features wie Widerruf veraltete Inhalte, Wasserzeichen Änderungen am Workflow-Status oder die Verbreitung von neuen Versionen von PDF-und Microsoft Office-Dateien, i-Modelle und mobile Pakete basieren. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr weiter: “Wir freuen uns, dass auch Bentley verlängern PDF to AECO-spezifische Funktionen sind durch ihre i-model-Plugins für Adobe Acrobat und AdobeReader. Die Nutzer werden erweiterte Funktionen wie das Anzeigen großer Punktwolken-Sets, Komponente Datenabfrage und HyperModel Interaktion zu genießen. ”

“Bluebeam und Bentley teilen das Ziel, bessere Möglichkeiten für die Mobilität innerhalb AECO Informationen durch den Einsatz von PDF”, sagte Richard Lee, Präsident und CEO von Bluebeam Software. “Seit Jahren ist Bluebeam PDF Revu, unsere Markup und Zusammenarbeit Anwendung, digitale Workflows für Bentley Benutzer aktiviert. Und dank unserer Zusammenarbeit mit Bentley werden Revu Nutzer bald in der Lage, ihre redlines durch ProjectWise direkt zurück zu synchronisieren, um die Herkunft der Informationen, wie MicroStation, OpenPlant oder AECOsim Anwendungen. Plus Bentley i-model-fähige PDFs sind wirklich aufregend, da sie es ermöglicht, mit Projekt-Modelle in PDFs interagieren zu machen. Die heutigen Ankündigungen feststellen, dass ein PDF wird noch wichtig für AECO. ”

i-model-fähige PDFs und i-model-Plugins für Adobe Acrobat und Adobe Reader

Bezeichnenderweise durch den Adobe Reader Integration Key License (RIKLA) Programm Bentley hat neu entwickelte i-model-fähige PDFs und zugehörige i-model-Plugins für Adobe Acrobat und Adobe Reader. Diese Plug-Ins sind leicht Herunterladen von Bentley iWare Website kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus werden Bentley und Bluebeam zusammenarbeiten, um Unterstützung i-model-fähige PDFsinnerhalb Bluebeams PDF Revu und verwandten Produkten.

Verfügbarkeit

Die i-model-Plugins für Adobe Acrobat und Adobe Reader werden durch Early Adopter Bentley-Programm in Q4 2011 verfügbar sein.

Innovations Are Based on i-model-Enabled PDFs and Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, today announced that its i-models (containers for open infrastructure information exchange) are now able to deliver AECO information mobility “with integrity” in PDF workflows by leveraging new agreements with Adobe Systems Incorporated and Bluebeam Software (provider of PDF creation, markup, and editing tools for AEC workflows). As a result, PDF-format deliverables can serve usefully at each stage, even as information is transformed from design to construction to operations, and back again. The agreements:

 • introduce i-model-enabled PDFs providing new capabilities for AECO workflows that let users, for example, easily and interactively navigate and query information-rich 3D models and drawings within PDF documents;
 • extend the interoperability of Bluebeam PDF Revu and related products with Bentley’s ProjectWise collaboration and work-sharing platform, leading to new opportunities for dynamic review and for secure information mobility;
 • enable Bentley to incorporate Adobe digital rights management capabilities in optional services of ProjectWise and AssetWise to further enhance the security of AECO intellectual property such as transmittals, project records, and operational documents shared among stakeholders.

Harry Vitelli, Bentley vice president, Collaboration Products, said, “We are pleased to be working with both Adobe and Bluebeam Software towards the common goal of enabling fit-for-purpose information to be shared in a consistent, controlled, and securemanner across all project disciplines and phases using our i-models and ProjectWise collaboration platform. The agreements and innovative developments we are announcing today enable users to distribute and interact with project-scale models in PDF, to help ensure project quality by synchronizing PDF-based markups dynamically and in correct context, and to protect their critical intellectual property.”

blue beam logo

Vitelli continued, “At a time when Adobe has determined that its efforts are best concentrated on important horizontal capabilities, we commend the useful work of Bluebeam in helping us achieve the potential of PDF in AECO. One of our particular contributions at Bentley has been to advance rich PDF use cases, and today’s announcements support the important future for 3D PDF in AECO.

“Our users have very enthusiastically taken advantage of our ongoing commitment to PDF. In fact, of the tens of millions of vital AECO documents our users share in ProjectWise, the PDF format is used for nearly half.”

John Landwehr, senior director of Enterprise Security Solutions, Adobe, said, “We are pleased to support Bentley with our digital rights management capabilities in its Bentley ProjectWise and AssetWise shared service. Now, AECO users will have the same levels of intellectual property protection and rights management features found in health care, financial services, and other highly regulated industries. Bentley’s customers will enjoy features such as revocation of outdated content, watermark changes based on workflow states, or distribution of new versions of PDF and Microsoft Office files, i-models, and mobile packages.”

blue beam logoLandwehr continued, “We are also excited that Bentley will extend PDF to include AECO-specific functionality through its i-model plug-ins for Adobe Acrobat and Adobe Reader. Users will enjoy advanced functionality such as viewing large point cloud data sets, component data query, and hypermodel interaction.”

“Bluebeam and Bentley share the goal of creating better ways for information mobility within AECO through the use of PDF,” said Richard Lee, president and CEO of Bluebeam Software. “For years, Bluebeam PDF Revu, our markup and collaboration application, has enabled digital workflows for Bentley users. And thanks to our cooperation with Bentley, Revu users will soon be able to synchronize their redlines through ProjectWise directly back to the information source, such as MicroStation, OpenPlant, or AECOsim applications. Plus, Bentley’s i-model-enabled PDFs are truly exciting, as they make it possible to interact with project-scale models in PDFs. Today’s announcements establish that PDF will become even more important for AECO.”

i-model-enabled PDFs and i-model plug-ins for Adobe Acrobat and Adobe Reader

Significantly, through the Adobe Reader Integration Key License (RIKLA) Program Bentley has developed new i-model-enabled PDFs and associated i-model plug-ins for Adobe Acrobat and Adobe Reader. These plug-ins are readily downloadable from Bentley’s iWare website at no charge. In addition, Bentley and Bluebeam will work together to support i-model-enabled PDFswithin Bluebeam’s PDF Revu and related products.

Availability

The i-model plug-ins for Adobe Acrobat and Adobe Reader will be available through Bentley’s early adopter program in Q4 2011.

Inovações são baseados em i-modelo-Enabled PDFs e Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, hoje anunciou que seus i-models (contêineres para troca de informações de infra-estrutura aberta) agora são capazes de entregar AECO mobilidade da informação “com integridade“Nos fluxos de trabalho PDF por alavancar novos acordos com Adobe Systems Incorporated e Bluebeam Software (fornecedor de criação de PDF, marcação e ferramentas de edição para fluxos de trabalho AEC). Como resultado, as entregas em formato PDF podem servir utilmente em cada etapa, assim como a informação é transformada a partir de projeto de construção para as operações, e de volta. Os acordos:

 • introduzir i-model-enabled PDFs fornecendo novos recursos para AECO fluxos de trabalho que permitem que os usuários, por exemplo, de forma fácil e interativa navegar e modelos 3D ricos em informações de consulta e desenhos em documentos PDF;
 • estender a interoperabilidade dos Bluebeam PDF Revu e produtos relacionados com a colaboração ProjectWise da Bentley e plataforma de partilha de trabalho, levando a novas oportunidades para a crítica e para a dinâmica proteger mobilidade da informação;
 • permitir Bentley para incorporar recursos de gerenciamento de direitos digitais Adobe em serviços opcionais ProjectWise e AssetWise para aumentar ainda mais a segurança da AECO propriedade intelectual, tais como transmissões, registros de projeto e documentos operacionais compartilhados entre as partes interessadas.

Harry Vitelli, vice-presidente da Bentley, Produtos de Colaboração, disse: “Estamos satisfeitos por trabalhar com a Adobe e tanto Bluebeam Software para o objetivo comum de permitir que informações fit-for-purpose para ser compartilhado de forma consistente, controlada eprotegerforma em todas as disciplinas e fases do projeto usando nossos i-models e plataforma de colaboração ProjectWise. Os acordos e desenvolvimentos inovadores que estamos anunciando hoje permitem que os usuários para distribuir e interagir com modelos em escala de projeto em PDF, para ajudar a garantir a qualidade do projeto ao sincronizar marcações baseadas em PDF dinamicamente e no contexto correto e proteger sua propriedade intelectual crítico “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli continuou, “Em um momento quando a Adobe determinou que seus esforços são mais concentrados nas capacidades horizontais importantes, recomendamos o trabalho útil de Bluebeam para nos ajudar a alcançar o potencial do PDF na AECO. Uma das nossas contribuições especiais na Bentley foi avançar os casos de uso de PDF ricos, e os anúncios de hoje apoiar o futuro importante para o PDF 3D na AECO.

“Nossos usuários não com muito entusiasmo aproveitado nosso compromisso contínuo para PDF. Na verdade, das dezenas de milhões de documentos vitais AECO nossos usuários compartilham no ProjectWise, o formato PDF é usado para quase a metade. “

John Landwehr, diretor sênior de soluções de segurança corporativa, Adobe, disse: “Estamos satisfeitos em apoiar a Bentley com nossos recursos de gerenciamento de direitos digitais em seu Bentley e ProjectWise serviço compartilhado AssetWise. Agora, os usuários AECO terão os mesmos níveis de proteção da propriedade intelectual e recursos de gerenciamento de direitos encontrados nos cuidados de saúde, serviços financeiros e outros setores altamente regulamentados. Os clientes da Bentley irá desfrutar de recursos como a revogação de conteúdo desatualizado, mudanças de marca d’água com base em estados de fluxo de trabalho, ou distribuição de novas versões de PDF e arquivos do Microsoft Office, i-models e pacotes móveis “.

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr continuou, “Nós também estamos animados que a Bentley estenderá PDF para incluir funcionalidades específicas do AECO através de sua i-modelo de plug-ins para o Adobe Acrobat e Adobe Leitor. Os usuários irão desfrutar de funcionalidades avançadas, tais como a visualização de grandes conjuntos de ponto de nuvem de dados, consulta de dados de componente e interação hypermodel “.

“Bluebeam e Bentley compartilham o objetivo de criar melhores formas de mobilidade de informações dentro AECO através do uso de PDF”, disse Richard Lee, presidente e CEO da Bluebeam Software. “Durante anos, Bluebeam PDF Revu, a nossa marcação e pedido de colaboração, permitiu fluxos de trabalho digitais para usuários da Bentley. E graças à nossa cooperação com a Bentley, os usuários Revu em breve será capaz de sincronizar seus redlines através ProjectWise diretamente de volta para a fonte de informação, como MicroStation, OpenPlant ou aplicativos AECOsim. Além disso, Bentley i-model-enabled PDFs são verdadeiramente emocionante, pois eles fazem o possível para interagir com modelos em escala de projeto em PDFs. Os anúncios de hoje estabelecem que o PDF se tornará ainda mais importante para AECO “.

i-model-enabled PDFs i-modelo de plug-ins para o Adobe Acrobat e Adobe Reader

Significativamente, através da chave de licença de Integração Adobe Reader (RIKLA) Programa Bentley desenvolveu novos i-model-enabled PDFs e associados i-modelo de plug-ins para o Adobe Acrobat e Adobe Reader. Esses plug-ins são facilmente baixado do site da Bentley iWare sem nenhum custo. Além disso, a Bentley ea Bluebeam trabalharão em conjunto para apoiar i-model-enabled PDFsdentro da Bluebeam PDF Revu e produtos relacionados.

Disponibilidade

i-modelo de plug-ins para o Adobe Acrobat e Adobe Reader estará disponível através do programa de adoção antecipada da Bentley no 4 º trimestre de 2011

Las innovaciones se basan en i-model-Enabled PDFs y la gestión de derechos digitales de Adobe

Bentley Systems, Incorporated, hoy anunció que sus modelos de i (contenedores para el intercambio de información de infraestructura abierta) ahora son capaces de ofrecer la movilidad de información AECO “con integridad“En flujos de trabajo PDF mediante el aprovechamiento de nuevos acuerdos con Adobe Systems Incorporated y Bluebeam Software (proveedor de creación de PDF, marcado y herramientas de edición para flujos de trabajo AEC). Como resultado de ello, los resultados en formato PDF pueden servir útilmente en cada etapa, así como la información se transforma desde el diseño hasta la construcción de las operaciones, y viceversa. Los acuerdos:

 • introducir i-model-enabled PDFs proporcionando nuevas capacidades para flujos de trabajo AECO que permiten a los usuarios, por ejemplo, fácilmente y de forma interactiva navegar y ricos en información consulta los modelos 3D y dibujos en documentos PDF;
 • ampliar la interoperabilidad de Bluebeam PDF Revu y productos relacionados con la colaboración ProjectWise de Bentley y el trabajo compartido plataforma, dando lugar a nuevas oportunidades para la revisión dinámica y de asegurar movilidad de la información;
 • Bentley permiten incorporar las capacidades de gestión de derechos digitales de Adobe en los servicios opcionales de ProjectWise y AssetWise para mejorar aún más la seguridad de AECO propiedad intelectual, como transmisiones, los registros del proyecto, y los documentos operacionales compartidos entre las partes interesadas.

Harry Vitelli, vicepresidente de Bentley, productos de colaboración, dijo, “Estamos muy contentos de trabajar con Adobe y Bluebeam Software con el objetivo común de facilitar información de ajuste a los objetivos para ser compartido en forma compatible, controlado y asegurarmanera en todas las disciplinas del proyecto y fases utilizando nuestros i-models y la plataforma de colaboración ProjectWise. Los acuerdos y desarrollos innovadores que estamos anunciando hoy permiten a los usuarios distribuir e interactuar con modelos a escala del proyecto en PDF, para ayudar a garantizar la calidad del proyecto mediante la sincronización de márgenes basados ​​en PDF de forma dinámica y en su contexto correcto, y para proteger su propiedad intelectual crítico “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli continuó: “En un momento en que Adobe ha determinado que sus esfuerzos son los más importantes se concentraron en las capacidades horizontales, felicitamos el trabajo útil de Bluebeam para ayudarnos a alcanzar el potencial de PDF en AECO. Una de nuestras contribuciones particulares en Bentley ha sido avanzar ricas casos de uso en formato PDF, y el anuncio de hoy apoyar el futuro importante para 3D PDF en AECO.

“Nuestros miembros han tomado con mucho entusiasmo las ventajas de nuestro compromiso continuo con PDF. De hecho, de las decenas de millones de documentos vitales AECO nuestros usuarios comparten en ProjectWise, el formato PDF se utiliza para casi la mitad. “

John Landwehr, director senior de soluciones empresariales de seguridad, Adobe, dijo: “Estamos muy contentos de apoyar a Bentley con nuestras capacidades de gestión de derechos digitales en su Bentley ProjectWise y servicios compartidos AssetWise. Ahora, los usuarios de AECO tendrán los mismos niveles de protección de la propiedad intelectual y las características de gestión de derechos que se encuentran en el cuidado de la salud, servicios financieros y otras industrias altamente reguladas. Los clientes de Bentley disfrutarán características tales como la revocación de contenido obsoleto, cambios de marca de agua en base a los estados de flujo de trabajo, o la distribución de las nuevas versiones de los archivos de Microsoft Office, i-modelos y paquetes de PDF y móviles “.

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr continuó: “También estamos emocionados de que Bentley se extenderán PDF para incluir funcionalidad AECO-específica a través de su i-modelo de plug-ins para Adobe Acrobat y Adobe Lector. Los usuarios podrán disfrutar de funciones avanzadas como la visualización de grandes conjuntos de puntos de nube de datos, consulta de datos de componentes y la interacción HyperModel “.

“Bluebeam y Bentley comparten el objetivo de crear mejores formas de movilidad de la información dentro de AECO a través del uso de PDF”, dijo Richard Lee, presidente y CEO de Bluebeam Software. “Durante años, Bluebeam PDF Revu, nuestro margen de beneficio y aplicación de colaboración, ha permitido a los flujos de trabajo digitales para los usuarios de Bentley. Y gracias a nuestra colaboración con Bentley, los usuarios Revu pronto podrán sincronizar sus líneas rojas a través de ProjectWise directamente a la fuente de información, como MicroStation, OpenPlant, o aplicaciones AECOsim. Además, Bentley i-model-enabled PDFs son realmente emocionante, ya que permiten interactuar con modelos a escala del proyecto en PDF. Los anuncios de hoy establecen que el PDF se convertirá en aún más importante para AECO “.

i-model-enabled PDFs i-modelo de plug-ins para Adobe Acrobat y Adobe Reader

Cabe destacar que a través de la integración de lector de clave de licencia de Adobe (RIKLA) Programa de Bentley ha desarrollado nuevos i-model-enabled PDFs y asociado i-modelo de plug-ins para Adobe Acrobat y Adobe Reader. Estos plug-ins son fácilmente descargable desde el sitio web de Bentley iWare sin cargo. Además, Bentley y Bluebeam trabajarán juntos para apoyar i-model-enabled PDFsen PDF Revu de Bluebeam y productos relacionados.

Disponibilidad

La i-modelo de plug-ins para Adobe Acrobat y Adobe Reader estará disponible a través del programa de adopción temprana de Bentley en el Q4 de 2011.

Les innovations reposent sur i-model-Enabled PDF et Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, aujourd’hui a annoncé que ses modèles-I (récipients pour l’échange d’informations de l’infrastructure ouverte) sont désormais en mesure de fournir des informations AECO mobilité “avec intégrité»Dans les flux PDF en misant sur de nouveaux accords avec Adobe Systems Incorporated et Bluebeam Software (fournisseur de création de fichiers PDF, le balisage, et des outils d’édition pour les workflows AEC). En conséquence, livrables en format PDF peuvent servir utilement à chaque étape, de même que l’information est transformée à partir de la conception à la construction à l’exploitation, et vice-versa. Les accords:

 • introduire i-modèle compatible PDF offrant de nouvelles possibilités pour les workflows AECO qui permettent aux utilisateurs, par exemple, facilement et de manière interactive naviguer et modèles 3D riches en informations de la requête et les dessins dans des documents PDF;
 • étendre l’interopérabilité des Bluebeam PDF Revu et produits connexes avec la collaboration ProjectWise de Bentley et de plate-forme de partage du travail, conduisant à de nouvelles possibilités de contrôle dynamique et de assurer la mobilité de l’information;
 • Bentley permettent d’intégrer des fonctionnalités de gestion des droits numériques Adobe dans les services optionnels de ProjectWise et AssetWise pour renforcer davantage la sécurité du AECO propriété intellectuelle, comme les transmissions, les dossiers de projet et des documents opérationnels partagés entre les parties prenantes.

Harry Vitelli, vice-président de Bentley, Produits de collaboration, a déclaré: «Nous sommes heureux de travailler avec Adobe et Bluebeam Software vers l’objectif commun de permettre l’information adaptée à sa finalité doit être partagé de manière cohérente, contrôlée et assurermanière dans toutes les disciplines du projet et des phases en utilisant nos modèles-I et plate-forme de collaboration ProjectWise. Les accords et les développements novateurs que nous annonçons aujourd’hui permettent aux utilisateurs de distribuer et d’interagir avec les modèles prévoient échelle en PDF, pour aider à assurer la qualité du projet en synchronisant les balises PDF basés dynamique et dans le bon contexte et afin de protéger leur propriété intellectuelle critique ».

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli poursuit: «À une époque où Adobe a déterminé que ses efforts sont mieux concentrés sur les capacités horizontales importantes, nous saluons le travail utile de Bluebeam en nous aidant à réaliser le potentiel des PDF dans AECO. Une de nos contributions particulières à Bentley a été d’avancer riches cas d’utilisation PDF, et l’annonce d’aujourd’hui soutenir un avenir important pour PDF 3D dans AECO.

«Nos utilisateurs ont beaucoup d’enthousiasme profité de notre engagement continu au format PDF. En fait, des dizaines de millions de documents AECO vitaux de partager nos utilisateurs dans ProjectWise, le format PDF est utilisé pour près de la moitié. “

John Landwehr, directeur principal des Solutions Enterprise Security, Adobe, a déclaré: «Nous sommes heureux d’appuyer Bentley avec nos capacités de gestion des droits numériques dans sa Bentley ProjectWise et AssetWise services partagés. Maintenant, les utilisateurs AECO auront les mêmes niveaux de protection de la propriété intellectuelle et des fonctionnalités de gestion des droits trouvés dans les soins de santé, les services financiers et d’autres secteurs fortement réglementés. Les clients de Bentley pourront profiter des fonctionnalités telles que la révocation de contenu périmé, les changements de filigranes basés sur les états de flux de travail ou la distribution de nouvelles versions PDF et des fichiers Microsoft Office, i-modèles et forfaits mobiles “.

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr a poursuivi: «Nous sommes également ravis que Bentley va étendre PDF pour inclure des fonctionnalités AECO-métiers à travers sa i-modèle plug-ins pour Adobe Acrobat et Adobe Lecteur. Les utilisateurs pourront profiter des fonctionnalités avancées telles que la visualisation de grands ensembles de points du nuage de données, de recherche de données de composants, et l’interaction HyperModel “.

«Bluebeam et Bentley partagent l’objectif de créer de meilleures façons pour la mobilité de l’information dans AECO grâce à l’utilisation du format PDF”, a déclaré Richard Lee, président et PDG de Bluebeam Software. «Pendant des années, Bluebeam PDF Revu, notre balisage et l’application de collaboration, a permis flux numériques pour les utilisateurs de Bentley. Et grâce à notre coopération avec Bentley, les utilisateurs Revu seront bientôt en mesure de synchroniser leurs lignes rouges à travers ProjectWise directement à la source de l’information, comme MicroStation, OpenPlant ou les applications AECOsim. De plus, Bentley i-modèle compatible PDF sont vraiment excitant, car ils permettent d’interagir avec les modèles projet échelle dans les fichiers PDF. Les annonces d’aujourd’hui établissent que PDF deviendra encore plus important pour AECO “.

i-modèle compatible PDF et i-modèle plug-ins pour Adobe Acrobat et Adobe Reader

De manière significative, grâce à l’intégration d’Adobe Reader License Key (RIKLA) Programme Bentley a développé une nouvelle i-modèle compatible PDF et associé i-modèle plug-ins pour Adobe Acrobat et Adobe Reader. Ces plug-ins sont facilement téléchargeables depuis iWare le site Web de Bentley, sans frais. En outre, Bentley et Bluebeam travailleront ensemble pour soutenir i-modèle compatible PDFdans les PDF Revu de Bluebeam et produits connexes.

Disponibilité

Le i-modèle plug-ins pour Adobe Acrobat et Adobe Reader sera disponible à travers le programme d’adopteur précoce de Bentley au 4ème trimestre 2011

Inovații se bazează pe I-model Enabled PDF-uri și Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, azi a anuntat ca i-modele (recipiente pentru schimbul de informații infrastructură deschisă) sunt acum în măsură să ofere mobilitate informații AECO “cu integritate“În fluxuri de lucru PDF prin valorificarea de noi acorduri cu Adobe Systems Incorporated și Bluebeam Software (furnizor de creare PDF, marcare, precum și instrumente de editare pentru fluxuri de lucru AEC). Ca urmare, rezultatele in format PDF poate servi util în fiecare etapă, chiar dacă informațiile se transformă de la proiectare până la construcție până la operațiunile, și înapoi din nou. Acordurile:

 • introduce I-model activat PDF-uri furnizarea de noi capacități pentru fluxuri de lucru AECO care permit utilizatorilor, de exemplu, ușor și interactiv naviga și de interogare modele 3D bogat în informații și desene în documentele PDF;
 • extinde interoperabilitatea Bluebeam PDF revu și produse conexe, cu colaborarea ProjectWise Bentley și platforma de lucru-sharing, conducând la noi oportunități de revizuire dinamică și pentru asigura mobilitate informații;
 • permite Bentley a include capabilități de management Adobe drepturilor digitale în serviciile opționale de ProjectWise și AssetWise pentru a spori securitatea AECO proprietății intelectuale, cum ar fi transmiterilor, înregistrări de proiect, și documentele operaționale comune în rândul părților interesate.

Harry Vitelli, vice-presedinte Bentley, produse de colaborare, a declarat: “Suntem incantati sa fie de lucru cu Adobe și Bluebeam Software vederea atingerii obiectivului comun de a permite informații potrivit pentru scopul de a fi împărtășite într-o consecvent, controlat, și asiguramanieră în toate disciplinele de proiect și fazele cu ajutorul nostru i-modele și platformă de colaborare ProjectWise. Acordurile și evoluțiile inovatoare ne anunta astazi permite utilizatorilor să distribuie și să interacționeze cu modele de proiecte la scară în format PDF, pentru a asigura calitatea proiectului de sincronizarea marcajelor PDF pe bază de dinamic și în contextul corect, și de a proteja proprietatea intelectuală critică “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli a continuat, “La un moment în care Adobe a stabilit că eforturile sale sunt mai concentrate pe capacitățile orizontale importante, am lăudabilă activitatea utilă de Bluebeam în a ne ajuta și a potențialului de PDF în AECO. Una din contributiile noastre speciale de la Bentley a fost de a avansa bogate cazuri de utilizare PDF, și anunțuri de astăzi sprijini importante viitor pentru 3D PDF în AECO.

“Utilizatorii nostri au luat foarte entuziast avantajul de a angajamentului nostru continuu de a PDF. De fapt, de zeci de milioane de documente AECO vitale cota de utilizatorii noștri în ProjectWise, formatul PDF este utilizat pentru aproape jumătate. “

John Landwehr, senior director de securitate solutii enterprise, Adobe, a declarat: “Suntem incantati sa sprijine Bentley de capacitățile noastre de administrare a drepturilor digitale în său Bentley ProjectWise și servicii AssetWise comun. Acum, utilizatorii AECO vor avea același nivel de protecție a proprietății intelectuale și caracteristici de gestionare a drepturilor găsite în îngrijire a sănătății, servicii financiare, și alte industrii extrem de reglementate. Clientii Bentley va bucura de caracteristici, cum ar fi revocarea conținut depășite, modificări filigran bazate pe statele de flux de lucru, sau de distribuție de noi versiuni ale PDF și fișiere Microsoft Office, i-modele, și pachete de telefonie mobilă. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr a continuat, “Suntem de asemenea incantati de faptul ca Bentley va extinde PDF pentru a include funcționalități AECO specifice prin intermediul acestuia I-model de plug-in pentru Adobe Acrobat și Adobe Cititor. Utilizatorii se vor bucura de funcționalități avansate, cum ar fi vizualizarea seturi mari de nor de puncte de date, interogare de date componente, și interacțiunea hypermodel. ”

“Bluebeam si Bentley au obiectivul comun de a crea metode mai bune pentru mobilitate informații în AECO prin utilizarea de PDF”, a declarat Richard Lee, presedinte si CEO al Bluebeam Software. “De ani de zile, Bluebeam PDF revu, marcare noastră și aplicarea colaborare, a permis fluxuri de lucru digitale pentru utilizatori Bentley. Și datorită cooperării noastre cu Bentley, utilizatorii revu va fi în curând posibilitatea de a sincroniza redlines lor prin ProjectWise direct înapoi la sursa de informații, cum ar fi MicroStation, OpenPlant, sau aplicații AECOsim. În plus, Bentley I-model activat PDF-uri sunt cu adevărat incitante, deoarece acestea fac posibilă pentru a interacționa cu modele de proiecte la scară largă în PDF-uri. Lansările de astăzi stabilesc că PDF-ul va deveni și mai important pentru AECO. ”

I-model activat PDF-uri și I-model de plug-in pentru Adobe Acrobat și Adobe Reader

În mod semnificativ, prin cheie de integrare Reader licențiere Adobe (RIKLA) Programul Bentley a dezvoltat noi I-model activat PDF-uri și asociate I-model de plug-in pentru Adobe Acrobat și Adobe ReadeR. Aceste plug-in-uri sunt ușor descărcate de pe site-ul Bentley iWare la nici o taxă. În plus, Bentley și Bluebeam vor lucra împreună pentru a sprijini I-model activat PDF-uriîn Bluebeam PDF-revu și produse conexe.

Disponibilitate

I-model de plug-in pentru Adobe Acrobat și Adobe Reader vor fi disponibile prin intermediul programului Bentley primii care au adoptat în T4 2011.

Le innovazioni si basano su i-model-Enabled PDF e Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, oggi ha annunciato che i suoi i-modelli (contenitori per lo scambio di informazioni infrastrutture aperte) sono ora in grado di fornire informazioni AECO mobilità “con integrità“In flussi di lavoro PDF sfruttando nuovi accordi con Adobe Systems Incorporated e Bluebeam Software (fornitore di creazione di PDF, markup, e strumenti di editing per i flussi di lavoro AEC). Di conseguenza, i risultati finali in formato pdf può servire utilmente in ogni fase, anche come informazione viene trasformata dalla progettazione alla realizzazione di operazioni, e viceversa. Gli accordi:

 • introdurre i-model-enabled PDF fornendo nuove funzionalità per AECO flussi di lavoro che consentono agli utenti, ad esempio, in modo semplice e interattivo navigare e di query modelli 3D ricche di informazioni e disegni all’interno di documenti PDF;
 • estendere l’interoperabilità dei Bluebeam PDF Revu e prodotti connessi con la collaborazione ProjectWise di Bentley e la piattaforma di condivisione del lavoro, portando a nuove opportunità per la revisione dinamica e per assicurare la mobilità delle informazioni;
 • Bentley consentono di incorporare le funzionalità di gestione dei diritti digitali di Adobe nei servizi opzionali di ProjectWise e AssetWise per migliorare ulteriormente la sicurezza di AECO proprietà intellettuale, come trasmissioni via, record di progetto e documenti operativi condivisi tra le parti interessate.

Harry Vitelli, Bentley vice presidente, Prodotti per la collaborazione, ha detto, “Siamo lieti di lavorare con Adobe e Bluebeam Software verso il comune obiettivo di consentire le informazioni fit-for-purpose per essere condivisi in modo coerente, controllato, e assicuraremodo in tutte le discipline del progetto e le fasi che utilizzano i nostri i-modelli e piattaforma di collaborazione ProjectWise. Gli accordi e gli sviluppi innovativi che stiamo annunciando oggi consentono agli utenti di distribuire e di interagire con modelli di progetto scala in PDF, per contribuire a garantire la qualità del progetto, sincronizzando markup basati su PDF in modo dinamico e in contesto corretto, e per proteggere la loro proprietà intellettuale critico “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli ha continuato, “In un momento in cui Adobe ha stabilito che i suoi sforzi sono più concentrati su importanti funzioni orizzontali, ci congratuliamo con il lavoro utile di Bluebeam per aiutarci a realizzare il potenziale di PDF in AECO. Uno dei nostri contributi particolari alla Bentley è stata quella di avanzare ricchi casi d’uso in formato PDF, e gli annunci di oggi sostenere il futuro importante per il 3D in PDF AECO.

“I nostri utenti hanno molto entusiasmo approfittato del nostro continuo impegno per PDF. In effetti, le decine di milioni di documenti vitali AECO nostri utenti condividono in ProjectWise, il formato PDF è utilizzato per quasi la metà. “

John Landwehr, direttore senior di Enterprise Security Solutions, Adobe, ha dichiarato: “Siamo lieti di sostenere Bentley con le nostre capacità di gestione dei diritti digitali nella sua Bentley ProjectWise e servizio AssetWise condiviso. Ora, gli utenti AECO avranno lo stesso livello di protezione della proprietà intellettuale e le funzionalità di gestione dei diritti che si trovano in assistenza sanitaria, i servizi finanziari, e altri settori altamente regolamentati. Clienti di Bentley potranno godere caratteristiche come la revoca di contenuti obsoleti, cambiamenti filigrana basate sugli stati del flusso di lavoro, o di distribuzione di nuove versioni di file di Microsoft Office, i-modelli, e pacchetti di mobili e PDF “.

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr continuato, “Siamo anche contenti che Bentley estenderanno PDF per includere funzionalità AECO-specifica attraverso la sua i-modello di plug-in per Adobe Acrobat e Adobe Lettore. Gli utenti potranno usufruire di funzionalità avanzate come la visualizzazione di insiemi di grandi nuvole di punti di dati, query di dati dei componenti, e l’interazione hypermodel. ”

“Bluebeam e Bentley condividono l’obiettivo di creare migliori modi per la mobilità delle informazioni all’interno AECO attraverso l’uso del formato PDF”, ha dichiarato Richard Lee, Presidente e CEO di Bluebeam Software. “Per anni, Bluebeam PDF Revu, il nostro markup e applicazioni di collaborazione, ha permesso a flussi di lavoro digitali per gli utenti di Bentley. E grazie alla nostra collaborazione con Bentley, gli utenti Revu saranno presto in grado di sincronizzare i loro redlines attraverso ProjectWise direttamente alla fonte le informazioni, come ad esempio MicroStation, OpenPlant, o applicazioni AECOsim. Inoltre, Bentley i-model-enabled PDF sono davvero emozionante, in quanto permettono di interagire con i modelli di progetto scala in PDF. Gli annunci di oggi stabiliscono che il PDF diventerà ancora più importante per AECO. ”

i-model-enabled PDF i-modello di plug-in per Adobe Acrobat e Adobe Reader

Significativamente, attraverso il lettore di integrazione chiave di licenza Adobe (RIKLA) Programma Bentley ha sviluppato nuovi i-model-enabled PDF e associati i-modello di plug-in per Adobe Acrobat e Adobe Reader. Questi plug-in sono facilmente scaricabili dal sito web di Bentley iWare senza alcun costo. Inoltre, Bentley e Bluebeam lavoreranno insieme per sostenere i-model-enabled PDFall’interno PDF Revu di Bluebeam e prodotti affini.

Disponibilità

i-modello di plug-in per Adobe Acrobat e Adobe Reader sarà disponibile attraverso il programma dei primi utilizzatori di Bentley nel 4 ° trimestre 2011

هل تستند الابتكارات على ملفات PDF نموذج I-تمكين وأدوبي إدارة الحقوق الرقمية

بنتلي سيستمز، التي تأسست، اليوم وأعلن أن له في النماذج الأولى (حاويات لفتح تبادل المعلومات البنية التحتية) هي الآن قادرة على تقديم معلومات AECO التنقل “مع السلامة“في سير العمل PDF من خلال الاستفادة من الاتفاقات الجديدة مع أدوبي سيستمز وBluebeam البرمجيات (مزود الخلق PDF، العلامات، وأدوات التحرير لسير العمل AEC). ونتيجة لذلك، يمكن إنجازها PDF-شكل يخدم مفيد في كل مرحلة، حتى يتم تحويل المعلومات من التصميم إلى البناء على العمليات، والعودة مرة أخرى. الاتفاقات:

 • أعرض I-نموذج تمكين ملفات PDF توفير قدرات جديدة لسير العمل AECO التي تسمح للمستخدمين، على سبيل المثال، بسهولة وبشكل تفاعلي التنقل والاستعلام نماذج 3D الغنية المعلومات والرسومات داخل مستندات PDF؛
 • توسيع نطاق التشغيل البيني لBluebeam PDF Revu والمنتجات ذات الصلة بالتعاون بنتلي بروجكت ومنصة تقاسم العمل مع، مما يؤدي إلى فرص جديدة للمراجعة ديناميكية ولل تأمين التنقل المعلومات؛
 • تمكين بنتلي لدمج قدرات إدارة الحقوق الرقمية أدوبي في الخدمات الاختيارية من بروجكت وAssetWise لزيادة تعزيز أمن الممتلكات AECO الفكرية مثل transmittals، وسجلات المشروع، والوثائق التنفيذية المشتركة بين أصحاب المصلحة.

وقال هاري Vitelli، نائب الرئيس بنتلي، منتجات التعاون،، “نحن سعداء للعمل مع كل من أدوبي وBluebeam البرامج لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تمكين المعلومات مناسبا للغرض التي سيتم تقاسمها بطريقة متسقة والخاضعة للرقابة، و تأمينالطريقة في جميع التخصصات المشروع ومراحل استخدام لدينا I-النماذج ومنصة التعاون بروجكت. الاتفاقيات والتطورات المبتكرة التي نعلن عنها اليوم تمكين المستخدمين من توزيع والتفاعل مع النماذج على نطاق المشروع في PDF، للمساعدة في ضمان جودة المشروع من خلال مزامنة هوامش الربح على أساس PDF حيوي وفي السياق الصحيح، وحماية الملكية الفكرية الحرجة الخاصة بهم “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

واصلت Vitelli، “في الوقت الذي أدوبي قد قرر أن جهودها تتركز على أفضل قدرات الأفقي المهم، ونحن نثني على العمل المفيد من Bluebeam في مساعدتنا على تحقيق إمكانات PDF في AECO. كان واحدا من مساهماتنا خاصة في بنتلي للنهوض الحالات الغنية استخدام قوات الدفاع الشعبي، والإعلانات اليوم دعم مستقبل مهمة ل3D PDF في AECO.

“المستخدمين لدينا قد اتخذت بحماس جدا الاستفادة من التزامنا المستمر لقوات الدفاع الشعبي. في الواقع، من عشرات الملايين من الوثائق AECO الحيوية حصة مستخدمينا في بروجكت، يتم استخدام تنسيق PDF منذ ما يقرب من نصف “.

وقال جون LANDWEHR، مدير أول لحلول أمن الشركات، أدوبي،، “نحن سعداء لدعم بنتلي مع قدرات إدارة الحقوق الرقمية لدينا في تقريرها بنتلي بروجكت والخدمات المشتركة AssetWise. الآن، وسيكون للمستخدمين AECO لديهم نفس مستويات حماية الملكية الفكرية وميزات إدارة حقوق وجدت في الرعاية الصحية، والخدمات المالية، وغيرها من الصناعات درجة عالية من التنظيم. عملاء بنتلي سوف تتمتع بعض السمات، مثل إلغاء المحتوى التي عفا عليها الزمن، والتغيرات العلامة المائية استنادا إلى ولايات سير العمل، أو توزيع إصدارات جديدة من PDF وملفات مايكروسوفت أوفيس، وأنا والنماذج، وحزم المحمول “.

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflowsواصلت LANDWEHR، “نحن متحمسون أيضا أن بنتلي سوف تمتد لتشمل وظيفة PDF AECO محددة من خلال I-نموذج المكونات الإضافية لأدوبي أكروبات وأدوبي قارئ. وسيكون للمستخدمين التمتع وظائف متقدمة مثل عرض مجموعات كبيرة نقطة سحابة البيانات، الاستعلام عن البيانات عنصر، والتفاعل hypermodel “.

“، Bluebeam وبنتلي تبادل الهدف المتمثل في خلق طرق أفضل للتنقل المعلومات داخل AECO من خلال استخدام قوات الدفاع الشعبي” قال ريتشارد لي، الرئيس والمدير التنفيذي لBluebeam البرامج. “لسنوات، Bluebeam PDF Revu، لدينا العلامات وتطبيق التعاون، وقد مكن سير العمل الرقمي لمستخدمي بنتلي. وبفضل تعاوننا مع بنتلي، وسيكون للمستخدمين Revu تكون قادرا على مزامنة الخطوط الحمراء من خلال بروجكت العودة مباشرة إلى مصدر المعلومات، مثل MicroStation و، OpenPlant، أو التطبيقات AECOsim قريبا. بالاضافة الى ذلك، في بنتلي I-نموذج تمكين ملفات PDF هي مثيرة حقا، لأنها تجعل من الممكن للتفاعل مع النماذج على نطاق المشروع في ملفات PDF. والإعلانات اليوم أن تنشئ PDF تصبح حتى أكثر أهمية بالنسبة AECO “.

I-نموذج تمكين ملفات PDF و I-نموذج المكونات الإضافية لأدوبي أكروبات وبرنامج أدوبي ريدر

بشكل ملحوظ، من خلال برنامج Adobe Reader تكامل مفتاح الترخيص (RIKLA) وقد وضعت برنامج بنتلي جديدة I-نموذج تمكين ملفات PDF وما يرتبط بها من I-نموذج المكونات الإضافية لأدوبي أكروبات وأدوبي ريدص. هذه المكونات الإضافية يمكن تنزيلها بسهولة من موقع iWare بنتلي في أي تهمة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف بنتلي وBluebeam العمل معا لدعم I-نموذج تمكين ملفات PDFضمن Bluebeam قوات الدفاع الشعبي Revu والمنتجات ذات الصلة.

توفر

I-نموذج المكونات الإضافية لأدوبي أكروبات وبرنامج أدوبي ريدر وسوف تكون متاحة من خلال برنامج وقت مبكر المتبني بنتلي في Q4 2011.

イノベーションは、iモデル対応のPDFファイルに基づいています とAdobeデジタル著作権管理

ベントレーシステムズインコーポレーテッドは本日、 そのI-モデルは(オープンインフラストラクチャの情報交換のためのコンテナ) “今AECO情報モビリティーを提供することができることを発表しました誠実に“PDFワークフローにおけるAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)とBluebeamソフトウェア(PDF作成、マークアップ、およびAECワークフローの編集ツールの提供)を使用して新しい契約を活用し。 その結果、PDF形式の成果物は、再び情報が設計から運用までの建設に変換されたとしても、各段階で有効に機能し、することができます。 契約:

 • 紹介する I-モデル対応のPDFファイル ユーザーは、例えば、簡単かつインタラクティブにナビゲートし、PDFドキュメント内のクエリー情報が豊富な3Dモデルや図面せAECOのワークフローのための新しい機能を提供すること;
 • 動的なレビューのためにとの新たな機会につながる、BentleyのProjectWiseをコラボレーションとワークシェアリングプラットフォームとBluebeam PDF REVUおよび関連製品の相互運用性を拡張 確保する情報の移動;
 • ベントレーは、さらにそのような利害関係者間で共有トランスミッタルは、プロジェクトの記録、および運用文書などAECO知的財産のセキュリティを強化するためにProjectWiseをとアセットワイズのオプションサービスは、Adobeデジタル著作権管理機能を組み込むことができます。

ハリーヴィテッリ、ベントレー副社長、コラボレーション製品は、我々は一貫して、管理環境下で共有されるようにフィットするための汎用の情報を有効にするという共通の目標に向かってAdobeおよびBluebeamソフトウェアの両方と仕事ができることを喜んでいる “と述べた、と 確保する当社のi-モデルおよびProjectWiseのコラボレーションプラットフォームを使用して、すべてのプロジェクトの分野や段階を越えた方法。 我々が今日発表されている協定や革新的な発展は、ユーザーが配布して動的に、正しいコンテキスト、およびそれらの重要な知的財産を保護するためにPDFベースのマークアップを同期させることにより、プロジェクトの品質を確保するために、PDFファイル内のプロジェクトスケールモデルと対話できるようにする。 ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

ヴィテッリは、Adobeは、その努力が最高の重要な水平の機能に集中していると判断した時点で、私たちは私たちがAECOでPDFの可能性を達成するうえでBluebeamの有用な作業を称賛 “、続けた。 ベントレーで我々の特定の貢献の一つは、豊かなPDFユースケースを進めるためであったが、今日の発表はAECOにおける3D PDFのための重要な未来をサポートします。

“我々のユーザーは非常に熱狂的にPDFへの当社の継続的なコミットメントを活用してきました。 実際には、ProjectWiseを我々のユーザーが共有する重要なAECO文書の数千万人のうち、PDFフォーマットはほぼ半分のために使用されます。 “

ジョンランドウェ、エンタープライズセキュリティソリューションのシニアディレクター、アドビシステムズ社は、我々は、そのベントレーのProjectWiseとアセットワイズ共有サービスにおける当社のデジタル著作権管理機能を備えたベントレーをサポートするために喜んでいる “と述べた。 さて、AECOユーザーは知的財産権の保護とヘルスケア、金融サービス、およびその他の規制の多い産業で見つかった著作権管理機能の同じレベルを持つことになります。 ベントレー社の顧客は、そのような時代遅れのコンテンツの取消し、ワークフローの状態、またはPDFとMicrosoft Officeファイル、I-モデル、モバイルパッケージの新しいバージョンの分布に基づいて透かしの変更などの機能をお楽しみいただけます。 ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflowsランドウェは、我々はまた、ベントレーは、その通過AECO固有の機能が含まれるようにPDF拡張することに興奮している “、続け アドビAcrobatおよびAdobeのiモデルのプラグイン リーダー。 ユーザーはこのような大規模な点群データセット、コンポーネントデータクエリ、およびhypermodel相互作用の表示などの高度な機能をお楽しみいただけます。 ”

“Bluebeamとベントレーは、PDFの使用を介してAECO内の情報の移動のためのより良い方法を作成するという目標を共有し、”リチャード·リー、Bluebeam Softwareの社長兼最高経営責任者(CEO)は述べています。 “何年もの間、Bluebeam PDF REVU、当社のマークアップとコラボレーションアプリケーションは、ベントレーのユーザーのためのデジタルワークフローを可能にしました。 とベントレーとの協力のおかげで、REVUユーザーはすぐにそのようなのMicroStation、オープンプラント、またはAECOsimアプリケーションとして、情報源に直接戻ってProjectWiseをを通じて朱書きを同期させることができるようになります。 Plusは、Bentleyの I-モデル対応のPDFファイル 彼らはPDFファイルで、プロジェクトのスケールモデルと対話することを可能にするように、本当にエキサイティングです。 そのPDFを確立し、今日の発表はAECOのためにますます重要になるだろう。 ”

I-モデル対応のPDFファイル と 、Adobe AcrobatおよびAdobe Readerのiモデルのプラグイン

重要なことは、Adobe Readerインテグレーションキーライセンス(RIKLA)プログラムを通じてベントレーは新開発しました I-モデル対応のPDFファイル および関連 アドビAcrobatおよびAdobeリードのiモデルのプラグインR。 これらのプラグインは無償でBentleyのiWareウェブサイトから容易にダウンロードできます。 また、ベントレーとBluebeamをサポートするために協力する I-モデル対応のPDFファイルBluebeamのPDF REVUおよび関連製品の中。

可用性

ザ 、Adobe AcrobatおよびAdobe Readerのiモデルのプラグイン Q4 2011年にベントレーの早期採用プログラムを通じて利用できるようになります。

创新是基于PDF文件的i-模型启用 Adobe数字版权管理

Bentley公司,今天 宣布,其i-模型(开放式基础设施信息交换的容器),现在能够提供AECO信息移动“诚信“通过利用新的协议与Adobe Systems Incorporated及软件Bluebeam(AEC工作流程的PDF创建,标记和编辑工具提供商)的PDF工作流程。 因此,PDF格式的可交付成果可以有效地服务在每一个阶段,即使信息被转化从设计到施工到运营,然后再返回。 协议:

 • 介绍 I-模型功能的PDF文件 提供新功能,让用户,例如,轻松和交互式浏览和查询信息丰富的3D模型和图纸PDF文档内的AECO工作流程;
 • 扩展的互操作性,PDF REVU Bluebeam和相关产品与奔特力的ProjectWise协作与工作共享平台,动态审查和新的机遇 安全 信息的流动性;
 • Adobe数字权限管理功能使宾利将ProjectWise和AssetWise的可选服务,以进一步提升AECO知识产权,如送交项目记录和运营利益相关者之间的共享文件的安全。

哈利·维特利,宾利,协作产品的副总裁说,“我们很高兴能与Adobe和Bluebeam的软件工作,朝着共同的目标,使适合目的在一个一致的,控制信息共享, 安全在所有项目规程和阶段使用的i-模型和ProjectWise协作平台的方式。 我们今天宣布的协议和创新发展使用户分发和项目规模车型在PDF交互,同步基于PDF的动态​​标记,并在正确的情况下,保护他们的关键知识产权,以帮助确保工程质量。“

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

“维特利继续说,”在Adobe已经确定的时候,其努力是最好的集中在重要的水平能力帮助我们实现PDF在AECO的潜力,我们赞扬有益的工作Bluebeam。 我们的特殊贡献之一,宾利一直推进丰富的PDF使用案例,今天的公告为3D PDF在AECO支持未来重要的。

“我们的用户非常踊跃,充分利用我们不断致力于为PDF格式。 事实上,在数以百万计的重要AECO文件我们的用户份额在ProjectWise,PDF格式的近一半。“

LANDWEHR,企业安全解决方案,Adobe公司的高级主管,约翰说,“我们很高兴能够支持我们的数字权限管理功能在其宾利ProjectWise和AssetWise共享服务的宾利。 现在,AECO用户将具有相同水平的知识产权保护和权限管理功能,发现在医疗保健,金融服务,以及其他高度管制的行业。 宾利的客户将享受的功能,如撤销过时的内容,工作流程状态,或分发的PDF和Microsoft Office文件,I-模型,和移动套件的新版本的基础上的水印变化。“

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows后备军继续说,“我们也高兴,宾利将延长PDF AECO专用的功能,包括通过其 I-模型插件Adobe Acrobat和Adobe 读者。 用户将享受先进的功能,如,观看大型点云数据集,组件的数据查询,和hypermodel互动。“

“Bluebeam和宾利共享的目标创造更好的AECO内的流动性的信息,通过使用PDF方式,”,的Bluebeam软件公司总裁兼首席执行官理查德·李说。 “多年来,我们的标记和协作应用程序,PDF REVU Bluebeam启用数字工作流程为宾利用户。 和感谢我们的合作与宾利,REVU用户将很快能够同步他们的红线MicroStation中OpenPlant的或AECOsim的的应用程序的信息源,如通过ProjectWise的直接回。 此外,宾利的 I-模型功能的PDF文件 真正令人兴奋的,因为他们使项目规模的PDF文件中的模型进行交互成为可能。 今天的公告将成为更重要的建立,PDF对AECO。“

I-模型功能的PDF文件 和 针对Adobe Acrobat和Adobe Reader的i-模型插件

值得注意的是,通过使用Adobe Reader整合的主要执照(RIKLA)程序宾利已经制定了新的 I-模型功能的PDF文件 和相关的 Adobe Acrobat和Adobe Reade的I-模型插件河 这些插件很容易从宾利的磐余网站下载不收费。 在此外,宾利Bluebeam的将携手支持 I-模型功能的PDF文件内Bluebeam的PDF REVU:相关产品。

可用性

该 针对Adobe Acrobat和Adobe Reader的i-模型插件 宾利的早期采用者计划在2011年第四季度将可通过

Innovationer bygger på i-model-Enabled PDF och Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, idag meddelade att dess i-modellerna (behållare för öppen infrastruktur för informationsutbyte) kan nu leverera AECO informationen rörlighet “med integritet“I PDF-arbetsflöden genom att utnyttja nya avtal med Adobe Systems Incorporated och Bluebeam Software (leverantör av PDF-skapande, uppmärkning och redigeringsverktyg för AEC arbetsflöden). Som ett resultat, kan PDF-format resultat tjänar lämpligen vid varje steg, även när informationen omvandlas från design till konstruktion till verksamheten, och tillbaka igen. Avtalen:

 • införa i-model-aktiverade PDF-filer ger nya möjligheter för AECO arbetsflöden som låter användarna, till exempel, enkelt och interaktivt navigera och hämta information-rika 3D-modeller och ritningar i PDF-dokument;
 • öka kompatibiliteten av Bluebeam PDF Revu och relaterade produkter med Bentleys ProjectWise samarbete och arbetsdelning plattform, vilket leder till nya möjligheter för dynamisk översyn och för säkra Information rörlighet;
 • möjligt Bentley infoga Adobe digital rights management kapacitet i valfria tjänster ProjectWise och AssetWise att ytterligare öka säkerheten för AECO immateriella rättigheter såsom transmittals, register projektledare och operativa dokument delas mellan aktörerna.

Harry Vitelli, Bentley vicepresident, samarbete produkter, sade, “Vi är glada att få arbeta med både Adobe och Bluebeam Software mot det gemensamma målet att möjliggöra fit-for-purpose information delas på ett konsekvent, kontrollerad, och säkrasätt över alla projekt discipliner och faser med hjälp av våra i-modeller och ProjectWise samarbetsplattform. De avtal och innovativa utveckling som vi presenterar idag möjligt för användare att distribuera och interagera med projekt-skalmodeller i PDF, för att säkerställa kvaliteten på projekten genom att synkronisera PDF-baserade markeringar dynamiskt och i rätt sammanhang, och för att skydda deras kritiska immateriella rättigheter. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli fortsatte, “I en tid när Adobe har fastställt att arbetet bäst koncentreras på viktiga övergripande kapacitet, vi berömmer det nyttigt arbete Bluebeam i att hjälpa oss att uppnå den potential som PDF i AECO. En av våra särskilda insatser på Bentley har varit att avancera rika PDF användningsfall, och dagens tillkännagivanden stödja det viktiga framtiden för 3D PDF i AECO.

“Våra användare har mycket entusiastiskt tagit fördel av vårt pågående arbete med att PDF. Faktum är att av de tiotals miljoner vitala AECO handlingar våra användare dela på ProjectWise är PDF-format som används för nästan hälften. “

John Landwehr, senior chef för Enterprise Security Solutions, Adobe, sade, “Vi är glada att stötta Bentley med våra digitala rättighetsförvaltningsmöjligheter i sin Bentley ProjectWise och AssetWise shared service. Nu kommer AECO användare har samma nivå av skydd för immateriella rättigheter och rättigheter hanteringsfunktioner som finns i hälso-och sjukvård, finansiella tjänster, och andra starkt reglerade branscher. Bentleys kunder kommer att njuta av funktioner såsom återkallande av föråldrade innehåll, vattenstämpel förändringar utifrån arbetsflöden stater eller distribution av nya versioner av PDF-och Microsoft Office-filer, i-modeller, och mobila paket. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr fortsatte, “Vi är också glada att Bentley kommer att förlänga PDF att inkludera AECO funktionalitet genom sitt i-model plug-ins för Adobe Acrobat och AdobeReader. Användarna kommer att njuta av avancerade funktioner som att visa stora poäng uppsättningar cloud data, datakomponent frågan och hypermodel interaktion. ”

“Bluebeam och Bentley har som gemensamt mål att skapa bättre sätt att informera rörlighet inom AECO genom användning av PDF,” säger Richard Lee, president och VD av Bluebeam Software. “I åratal har Bluebeam PDF Revu, vår uppmärkning och samarbete ansökan, aktiverade digitala arbetsflöden för Bentley användare. Och tack vare vårt samarbete med Bentley, kommer REVU användare snart att kunna synkronisera sina redlines genom ProjectWise direkt tillbaka till informationskällan, t.ex. MicroStation, OpenPlant eller AECOsim applikationer. Plus, Bentleys i-model-aktiverade PDF-filer är verkligen spännande, eftersom de gör det möjligt att interagera med projekt-skalmodeller i PDF-filer. Dagens Meddelanden fastslår att PDF kommer att bli ännu viktigare för AECO. ”

i-model-aktiverade PDF-filer och i-model plug-ins för Adobe Acrobat och Adobe Reader

Betecknande genom Adobe Reader Integration Key License (RIKLA) Program Bentley har utvecklat nya i-model-aktiverade PDF-filer och tillhörande i-model plug-ins för Adobe Acrobat och Adobe Reader. Dessa plug-ins är lätt nedladdningsbara från Bentleys iWare webbplats utan kostnad. Dessutom kommer Bentley och Bluebeam samarbeta för att stödja i-model-aktiverade PDF-filerinom Bluebeams PDF Revu och relaterade produkter.

Tillgänglighet

Den i-model plug-ins för Adobe Acrobat och Adobe Reader kommer att finnas tillgänglig via Bentleys tidigt inför programmet under Q4 2011.

Innowacje są oparte na formacie PDF i-model-Enabled i Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, dziś ogłosił, że jego i-modele (pojemniki do otwartej wymiany informacji infrastruktury) są teraz w stanie zapewnić mobilność informacji AECO “uczciwie“W PDF workflow poprzez wykorzystanie nowych umów z Adobe Systems Incorporated i Bluebeam Software (dostawca tworzenia PDF, kodu oraz narzędzia do edycji dla przepływów pracy AEC). W rezultacie, w formacie PDF rezultaty mogą służyć skutecznie na każdym etapie, tak jak informacja jest przetwarzana ze wzorem do budowy do działania, i na odwrót. Umowy:

 • wprowadzać i-model-aktywna PDF stwarzając nowe możliwości dla organizacji pracy AECO, które pozwalają użytkownikom na przykład, łatwo i interaktywnie nawigacji i bogate w informacje zapytanie modele 3D i rysunki w dokumentach PDF;
 • rozszerzenie interoperacyjności Bluebeam PDF Revu i produktów związanych z ProjectWise współpracy Bentley i platformy podziału pracy, co prowadzi do nowych możliwości dla dynamicznego przeglądu i zabezpieczać mobilność informacji;
 • umożliwić Bentley włączyć Adobe Digital możliwości zarządzania prawami w opcjonalnych usług ProjectWise i AssetWise dalszego zwiększenia bezpieczeństwa AECO własności intelektualnej, takich jak projekt przekazów, zapisów i dokumentów operacyjnych wspólnych między zainteresowanymi stronami.

Harry Vitelli, Bentley wiceprezes Produkty Collaboration, powiedział: “Jesteśmy zadowoleni ze współpracy zarówno z oprogramowania Adobe i Bluebeam kierunku wspólnego celu umożliwienia adekwatne do celów informacyjnych do podziału w spójny, kontrolowane i zabezpieczaćsposób we wszystkich dyscyplin projektowych i faz wykorzystujących nasze i-ProjectWise i modele platformy współpracy. Umowy i innowacyjne produkty, ogłaszamy dzisiaj pozwalają użytkownikom na dystrybucję i interakcji z projektem skalę modeli w formacie PDF, w celu zapewnienia jakości projektu poprzez synchronizację znaczników opartych PDF dynamicznie i właściwym kontekście, oraz w celu ochrony ich krytycznej własności intelektualnej “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli kontynuował: “W czasie, gdy Adobe stwierdził, że jego wysiłki są najbardziej skoncentrowane na najważniejszych poziomych możliwości, możemy pochwalić użyteczną pracę Bluebeam pomaga nam osiągnąć potencjał PDF w AECO. Jeden z naszych poszczególnych składek na Bentley było przejść bogate PDF przypadków użycia, a dzisiejszy komunikat wspierać ważną przyszłość 3D PDF w AECO.

“Nasi użytkownicy bardzo entuzjastycznie wykorzystał naszego nieustającego dążenia do formatu PDF. W rzeczywistości, z dziesiątków milionów istotnych dokumentów AECO nasi użytkownicy akcji w ProjectWise, format PDF jest używany prawie połowę. “

John Landwehr, dyrektor działu Enterprise Security Solutions, Adobe, powiedział: “Cieszymy się, obsługuje Bentleya z naszych możliwości zarządzania prawami cyfrowymi w swojej Bentley ProjectWise i AssetWise usług wspólnych. Teraz użytkownicy AECO będzie miał taki sam poziom ochrony własności intelektualnej i funkcje zarządzania prawami znalezionych w opiece zdrowotnej, usług finansowych, jak i innych branż silnie regulowanych. Bentley klienci będą mieli możliwości, takie jak uchylenie nieaktualnych treści, zmiany znaku wodnego na podstawie stanów przepływu pracy lub dystrybucji nowych wersji PDF i pliki Microsoft Office, i-modele i mobilnych pakietów. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr dalej: “Bardzo nas cieszy, że Bentley rozszerzy PDF zawierać AECO specyficzną funkcjonalność poprzez swoje Model i-wtyczki do programu Adobe Acrobat i Adobe Czytelnik. Użytkownicy będą korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak przeglądanie dużych zestawów danych, chmur punktów składnika danych kwerendy, a interakcje hypermodel “.

“Bluebeam i Bentley akcji, jakim jest tworzenie lepszych sposobów na mobilność informacji w AECO poprzez wykorzystanie formatu PDF”, powiedział Richard Lee, prezes i dyrektor generalny Software Bluebeam. “Przez lata, Bluebeam PDF Revu, oznakowanie i stosowanie nasza współpraca, umożliwił cyfrowy obieg użytkowników Bentley. A dzięki naszej współpracy z Bentley, użytkownicy Revu będą mogli synchronizować swoje nanosić poprawki przez ProjectWise bezpośrednio z powrotem do źródła informacji, takie jak MicroStation, OpenPlant lub aplikacji AECOsim. Plus, Bentley i-model-aktywna PDFsą naprawdę ekscytujące, ponieważ pozwalają na interakcję z projektem skalę modeli w formacie PDF. Dzisiejsze ogłoszenia ustalić, że PDF staną się jeszcze bardziej istotne dla AECO “.

i-model-aktywna PDF i model plug-in dla Adobe Acrobat i Adobe Reader

Co istotne, dzięki integracji programu Adobe Reader klucz licencyjny (RIKLA) Program Bentley opracowała nowy i-model-aktywna PDF i związane z nimi Model i-wtyczki do programu Adobe Acrobat i Adobe Reader. Te wtyczki są łatwo pobrać z witryny iWare Bentley bezpłatnie. Ponadto, Bentley i Bluebeam będą współpracować w celu wspierania i-model-aktywna PDFw ciągu Revu Bluebeam PDF i produktów pokrewnych.

Dostępność

i model plug-in dla Adobe Acrobat i Adobe Reader będą dostępne na początku programu Bentley przysposabiającego w Q4 2011

Đổi mới đang Dựa trên i-mô hình-Bật file PDF và Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, hôm nay thông báo rằng i-mô hình của nó (các thùng chứa để mở trao đổi thông tin cơ sở hạ tầng) hiện nay có thể cung cấp thông tin AECO di động “với tính toàn vẹn“Trong công việc PDF bằng cách thúc đẩy các thỏa thuận mới với Adobe Systems Incorporated và Bluebeam phần mềm (nhà cung cấp các file PDF, đánh dấu, và các công cụ chỉnh sửa cho AEC quy trình công việc). Kết quả là, phân phối PDF định dạng có thể phục vụ hữu ích trong từng giai đoạn, ngay cả khi thông tin được chuyển từ thiết kế đến xây dựng để hoạt động, và ngược lại. Các thỏa thuận:

 • giới thiệu i-mô hình cho phép file PDF cung cấp khả năng mới cho AECO quy trình công việc, cho phép người sử dụng, ví dụ, dễ dàng và tương tác điều hướng và truy vấn các mô hình 3D thông tin phong phú và bản vẽ trong các tài liệu PDF;
 • mở rộng khả năng tương tác của Bluebeam PDF Revu và các sản phẩm có liên quan với sự hợp tác ProjectWise Bentley và công việc chia sẻ nền tảng, dẫn đến những cơ hội mới để xem xét năng động và cho đảm bảo di động thông tin;
 • Bentley cho phép kết hợp các khả năng quản lý quyền kỹ thuật số trong Adobe dịch vụ tùy chọn của ProjectWise và AssetWise tăng cường hơn nữa an ninh của sở hữu trí tuệ AECO như transmittals, hồ sơ dự án và các văn bản hoạt động chia sẻ giữa các bên liên quan.

Harry Vitelli, phó chủ tịch Bentley, sản phẩm hợp tác, cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với cả Adobe và phần mềm Bluebeam hướng tới mục tiêu chung của việc cho phép các thông tin phù hợp, cho mục đích để được chia sẻ một cách nhất quán, kiểm soát, và đảm bảocách trên tất cả các lĩnh vực dự án và giai đoạn sử dụng i-mô hình của chúng tôi và nền tảng hợp tác ProjectWise. Các thỏa thuận và phát triển sáng tạo, chúng tôi được công bố hôm nay cho phép người dùng phân phối và tương tác với mô hình dự án quy mô trong PDF, để giúp đảm bảo chất lượng dự án bằng cách đồng bộ đánh dấu PDF dựa trên năng động và trong bối cảnh chính xác, và để bảo vệ sở hữu trí tuệ quan trọng của họ. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli tiếp tục: “Vào thời điểm khi Adobe đã xác định rằng nỗ lực tập trung tốt nhất về khả năng ngang quan trọng, chúng tôi đưa ra công việc hữu ích của Bluebeam trong việc giúp chúng tôi đạt được tiềm năng của PDF trong AECO. Một trong những đóng góp đặc biệt của chúng tôi tại Bentley đã được tiến trường hợp sử dụng PDF phong phú, và thông báo ngày hôm nay hỗ trợ quan trọng đối với tương lai 3D PDF trong AECO.

“Các thành viên đã rất nhiệt tình bị lợi dụng cam kết liên tục của chúng tôi sang PDF. Trong thực tế, trong số hàng chục triệu tài liệu quan trọng AECO người dùng của chúng tôi chia sẻ trong ProjectWise, định dạng PDF được sử dụng gần một nửa. “

John Landwehr, Giám đốc cấp cao của doanh nghiệp Giải pháp an ninh, Adobe, cho biết, “Chúng tôi xin được hỗ trợ Bentley với khả năng quản lý quyền kỹ thuật số của chúng tôi trong Bentley ProjectWise và dịch vụ chia sẻ AssetWise. Bây giờ, người dùng AECO sẽ có cùng cấp độ bảo vệ sở hữu trí tuệ và các tính năng quản lý bản quyền tìm thấy trong chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, và các ngành công nghiệp cao quy định khác. Khách hàng của Bentley sẽ được thưởng thức các tính năng như thu hồi nội dung lỗi thời, thay đổi hình mờ dựa trên trạng thái công việc, hoặc phân phối các phiên bản mới của tập tin PDF và Microsoft Office, i-mô hình, và các gói điện thoại di động. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr tiếp tục, “Chúng tôi cũng rất vui mừng rằng Bentley sẽ mở rộng PDF bao gồm chức năng AECO cụ thể thông qua nó i-mô hình plug-in cho Adobe Acrobat và Adobe Đọc. Người dùng sẽ được thưởng thức tính năng nâng cao như xem điểm bộ lớn dữ liệu đám mây, thành phần truy vấn dữ liệu, và tương tác hypermodel. ”

“Bluebeam và Bentley chia sẻ mục tiêu của việc tạo ra những cách tốt hơn cho di động thông tin trong AECO thông qua việc sử dụng các file PDF”, Richard Lee, chủ tịch và giám đốc điều hành của phần mềm Bluebeam nói. “Trong nhiều năm, Bluebeam PDF Revu, đánh dấu của chúng tôi và các ứng dụng cộng tác, đã cho phép các công việc kỹ thuật số cho người sử dụng Bentley. Và cảm ơn sự hợp tác của chúng tôi với Bentley, người dùng Revu sẽ sớm có thể đồng bộ hóa redlines của họ thông qua ProjectWise trực tiếp trở lại nguồn thông tin, chẳng hạn như MicroStation, OpenPlant, hoặc các ứng dụng AECOsim. Thêm vào đó, Bentley i-mô hình cho phép file PDF là thực sự thú vị, khi họ làm cho nó có thể tương tác với các mô hình dự án quy mô trong file PDF. Hôm nay thông báo rằng thiết lập PDF sẽ trở nên quan trọng hơn đối với AECO. ”

i-mô hình cho phép file PDF và i-mô hình plug-in cho Adobe Acrobat và Adobe Reader

Đáng kể, thông qua Adobe Reader tích hợp Giấy phép khóa (RIKLA) Chương trình Bentley đã phát triển mới i-mô hình cho phép file PDF và liên quan i-mô hình plug-in cho Adobe Acrobat và Adobe Reader. Các plug-in có thể dễ dàng tải về từ trang web iWare Bentley miễn phí. Ngoài ra, Bentley và Bluebeam sẽ làm việc với nhau để hỗ trợ i-mô hình cho phép file PDFtrong PDF Revu Bluebeam và sản phẩm liên quan.

Phòng trống

i-mô hình plug-in cho Adobe Acrobat và Adobe Reader sẽ có sẵn thông qua các chương trình nhận con nuôi đầu của Bentley trong quý 4 năm 2011.

Η καινοτομία βασίζεται στο i-model-Enabled PDFs και Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, σήμερα ανακοίνωσε ότι το i-μοντέλα της (δοχεία για ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών για τις υποδομές) είναι πλέον σε θέση να παραδώσει AECO κινητικότητα των πληροφοριών “με ακεραιότητα“Σε μορφή PDF ροές εργασίας με την αξιοποίηση νέων συμφωνιών με την Adobe Systems Incorporated και Bluebeam Λογισμικό (πάροχος της δημιουργίας PDF, σήμανσης, και την επεξεργασία εργαλείων για την AEC ροές εργασίας). Ως αποτέλεσμα, σε μορφή PDF παραδοτέα μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο, ακόμα και οι πληροφορίες μετατρέπονται από το σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή με πράξεις, και πάλι πίσω. Οι συμφωνίες:

 • εισαγάγει i-model-enabled PDFs παρέχοντας νέες δυνατότητες για την AECO ροές εργασίας που επιτρέπει στους χρήστες, για παράδειγμα, εύκολα και διαδραστικά πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών πλούσια σε 3D μοντέλα και σχέδια σε έγγραφα PDF?
 • επεκτείνουν τη διαλειτουργικότητα των Bluebeam PDF Revu και συναφή προϊόντα με ProjectWise συνεργασία Bentley και το έργο πλατφόρμα ανταλλαγής, που οδηγεί σε νέες ευκαιρίες για δυναμική επανεξέταση και ασφαλής κινητικότητα των πληροφοριών?
 • επιτρέπουν Bentley να ενσωματώσουν Adobe δυνατότητες ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων σε προαιρετικές υπηρεσίες της ProjectWise και AssetWise για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των AECO πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως transmittals, τα αρχεία του έργου, καθώς και επιχειρησιακά έγγραφα που μοιράζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Harry Vitelli, Bentley αντιπρόεδρος, Συνεργασία Προϊόντα, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί τόσο με την Adobe και Bluebeam Λογισμικό για τον κοινό στόχο να μπορέσει fit για τον συγκεκριμένο σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τρόπο συνεπή, ελεγχόμενη, και ασφαλήςτρόπο, σε όλους τους κλάδους του έργου και τις φάσεις που χρησιμοποιούν i-μοντέλα μας και ProjectWise πλατφόρμα συνεργασίας. Οι συμφωνίες και οι καινοτόμες εξελίξεις, ανακοινώνουμε σήμερα επιτρέπουν στους χρήστες να διανέμουν και να αλληλεπιδρούν με το έργο κλίμακας μοντέλα σε μορφή PDF, για να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του έργου με το συγχρονισμό PDF-based περιθώρια κέρδους δυναμικά και στο σωστό πλαίσιο, καθώς και την προστασία των κρίσιμων πνευματικής τους ιδιοκτησίας. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli συνέχισε: «Σε μια εποχή που η Adobe έχει διαπιστώσει ότι οι προσπάθειές της για καλύτερο επικεντρώνεται σε σημαντικές οριζόντιες ικανότητες, επαινούμε το χρήσιμο έργο της Bluebeam να μας βοηθήσει να επιτύχουμε το δυναμικό του PDF σε AECO. Ένα από τα ιδιαίτερα εισφορών μας στο Bentley ήταν να προωθηθεί πλούσια PDF περιπτώσεις χρήσης, και οι σημερινές ανακοινώσεις υποστηρίζουν το σημαντικό μέλλον για 3D PDF στο AECO.

“Οι χρήστες μας έχουν πολύ ενθουσιασμό λάβει πλεονέκτημα της συνεχούς δέσμευσής μας σε μορφή PDF. Στην πραγματικότητα, από τα δεκάδες εκατομμύρια των ζωτικής σημασίας έγγραφα AECO χρήστες μας μερίδιο στην ProjectWise, η μορφή PDF χρησιμοποιείται για σχεδόν το ήμισυ. “

John Landwehr, ανώτερος διευθυντής του Enterprise Security Solutions, Adobe, δήλωσε: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει Bentley με δυνατότητες ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων μας στην Bentley ProjectWise και AssetWise κοινής υπηρεσίας. Τώρα, AECO χρήστες θα έχουν τα ίδια επίπεδα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων λειτουργίες διαχείρισης που βρέθηκαν στον τομέα της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλες αυστηρές ρυθμίσεις βιομηχανίες. Πελάτες της Bentley θα απολαύσουν τα χαρακτηριστικά όπως η ανάκληση της παρωχημένης περιεχομένου, οι αλλαγές υδατογράφημα με βάση τη ροή εργασίας των κρατών, ή της διανομής των νέων εκδόσεων του PDF και αρχεία του Microsoft Office, i-μοντέλα, και τα κινητά πακέτα. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr συνέχισε, “Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που Bentley θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει PDF AECO λειτουργικότητα ειδικά μέσω της i-μοντέλο plug-ins για το Adobe Acrobat και το Adobe Αναγνώστης. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν προηγμένες λειτουργίες όπως η προβολή μεγάλων συνόλων δεδομένων σημείο σύννεφο, στοιχείο αναζήτησης δεδομένων, και την αλληλεπίδραση hypermodel. ”

“Bluebeam και Bentley συμμερίζονται το στόχο της δημιουργίας καλύτερων τρόπων για την κινητικότητα των πληροφοριών εντός AECO μέσω της χρήσης PDF”, δήλωσε ο Richard Lee, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του λογισμικού Bluebeam. “Για χρόνια, Bluebeam PDF Revu, σήμανσης μας και την εφαρμογή της συνεργασίας, επέτρεψε ψηφιακές ροές εργασίας για την Bentley χρήστες. Και χάρη στη συνεργασία μας με την Bentley, Revu χρήστες θα είναι σύντομα σε θέση να συγχρονίσετε κόκκινες γραμμές τους μέσω ProjectWise απευθείας στην πηγή των πληροφοριών, όπως MicroStation, OpenPlant ή AECOsim εφαρμογές. Πλέον, Bentley του i-model-enabled PDFs είναι πραγματικά συναρπαστική, καθώς καθιστούν δυνατή την αλληλεπίδραση με το έργο κλίμακας μοντέλα σε PDF. Οι σημερινές ανακοινώσεις αποδεικνύουν ότι η PDF θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό για AECO. ”

i-model-enabled PDFs και i-μοντέλο plug-ins για το Adobe Acrobat και το Adobe Reader

Αξίζει να σημειωθεί, μέσω της ενσωμάτωσης Adobe Reader κλειδί άδειας χρήσης (RIKLA) Πρόγραμμα Bentley έχει αναπτύξει νέα i-model-enabled PDFs και των συναφών i-μοντέλο plug-ins για το Adobe Acrobat και το Adobe Reader. Αυτά τα plug-ins είναι άμεσα downloadable από iWare ιστοσελίδα της Bentley χωρίς χρέωση. Επιπλέον, Bentley και Bluebeam θα εργαστούν μαζί για να υποστηρίξει i-model-enabled PDFsεντός PDF Bluebeam του Revu και συναφή προϊόντα.

Διαθεσιμότητα

i-μοντέλο plug-ins για το Adobe Acrobat και το Adobe Reader θα είναι διαθέσιμα μέσω του προγράμματος πρόωρης υιοθετών Bentley στο 4ο τρίμηνο του 2011

혁신은 i 모델 가능 PDF 파일을 기반으로 어도비 디지털 권한 관리하기

벤틀리 시스템즈, Incorporated의 오늘 해당 I-모델 (개방 인프라 정보 교환을위한 컨테이​​너) “지금 AECO 정보 이동성을 제공 할 수 있다는 것을 발표무결성“어도비 시스템즈와 Bluebeam 소프트웨어 (AEC 워크 플로우 PDF 생성, 마크 업 및 편집 도구의 제공)와 새로운 계약을 활용하여 PDF 워크 플로우있다. 그 결과로, PDF 형식의 산출물은 정보를 다시 설계에서부터 운영에 건설 변환, 그리고 심지어으로, 각 단계에서 유용하게 제공 할 수 있습니다. 계약 :

 • 소개 i 모델 지원 PDF 파일 사용자가 예를 들어, 쉽게 대화 형으로 탐색하고 PDF 문서 내 쿼리 풍부한 정보를 3D 모델과 도면하자 AECO 워크 플로우를위한 새로운 기능을 제공;
 • 동적 검토하고 새로운 기회로 이어지는, 벤틀리의 프로젝트 와이즈 협업과 업무 공유 플랫폼 Bluebeam PDF Revu 및 관련 제품의 상호 운용성을 확장 안전한 정보 이동성;
 • 벤틀리 더 같은 이해 관계자들 사이에서 공유 송부, 프로젝트 기록 및 운영 문서로 AECO 지적 재산권의 보안을 향상시키는 프로젝트 와이즈와 AssetWise의 옵션 서비스에 어도비 디지털 권한 관리 기능을 통합 할 수 있습니다.

해리 Vitelli, 벤틀리 부사장, 협업 제품, 우리는 일관성 제어에 공유 할 목적에 맞는 정보를 가능하게하는 공통의 목표를 향해 Adob​​e 및 Bluebeam 소프트웨어를 모두 작동하는 기쁘게 생각합니다 “라고하고, 안전한우리 나 모델과 프로젝트 와이즈 협업 플랫폼을 사용하는 모든 프로젝트 분야 및 단계를 통해 방법. 오늘 우리가 발표하는 계약 혁신적인 발전은 사용자가 배포하고 동적으로 올바른 컨텍스트, 그들의 중요한 지적 재산을 보호 할 수있는 PDF 기반의 마크 업을 동기화하여 프로젝트의 품질을 보장​​하기 위해, PDF에서 프로젝트 규모 모델과 상호 작용할 수 있습니다. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli는 어도비의 노력이 가장 중요한 수평 기능에 집중하는 것을 확인했습니다 시간에, 우리는 우리가 AECO에서 PDF의 잠재력을 달성 할 수 있도록에 Bluebeam의 유용한 작업을 칭찬 “계속했다. 벤틀리에서 우리의 특별한 공헌 중 하나는 풍부한 PDF 사용 사례를 진행하는 것이 었습니다, 오늘의 발표는 AECO의 3D PDF를위한 중요한 미래를 지원합니다.

“우리 사용자들은 매우 열정적으로 PDF에 대한 우리의 지속적인 노력의 장점을 가지고있다. 사실, 프로젝트 와이즈 우리의 사용자가 공유하는 중요한 AECO 문서의 수백만의 수만, PDF 형식은 거의 절반에 사용됩니다. “

존 LANDWEHR, 기업 보안 솔루션, 어도비의 수석 이사는, 우리는 그 벤틀리 프로젝트 와이즈와 AssetWise 공유 서비스를 우리의 디지털 권한 관리 기능 벤틀리를 지원하기 위해 기쁘게 생각한다 “고 말했다. 지금 AECO 사용자의 지적 재산권 보호 및 건강 관리, 금융 서비스 및 기타 높은 규제 산업에서 발견 된 권한 관리 기능의 동일한 수준을 가지고 있습니다. 벤틀리의 고객들은 오래된 내용의 취소, 워크 플로우 상태, 또는 PDF 및 Microsoft Office 파일 I-모델, 모바일 패키지의 새 버전의 배포에 따라 워터 마크의 변경 등의 기능을 즐길 수 있습니다. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLANDWEHR 우리는 또한 벤틀리는을 통해 AECO 특정 기능을 포함하는 PDF 연장 할 것을 기쁘게 생각합니다 “계속 어도비 아크로뱃과 어도비에 대한 i 모델 플러그인 리더. 사용자는 큰 포인트 클라우드 데이터 세트, 구성 요소 데이터 쿼리 및 하이퍼 상호 작용을 보는 등의 고급 기능을 즐길 수 있습니다. ”

“Bluebeam와 벤틀리가 PDF의 사용을 통해 AECO 내에서 정보의 이동성을위한 더 나은 방법을 만들기의 목표를 공유하고,”리차드 리, Bluebeam 소프트웨어의 사장 겸 CEO는 말했다. “수년 동안, Bluebeam PDF Revu, 우리의 마크 업 및 협업 응용 프로그램, 벤틀리 사용자를위한 디지털 워크 플로우를 가능하게했다. 그리고 벤틀리와 함께 우리의 협력 덕분에, Revu 사용자는 곧 같은 마이크로, OpenPlant 또는 AECOsim 응용 프로그램과 정보 소스에 직접 다시 프로젝트 와이즈를 통해 수정 지시를 동기화 할 수 있습니다. 또한, 벤틀리의 i 모델 지원 PDF 파일 그들은 PDF 파일에있는 프로젝트 스케일 모델과 상호 작용을 가능하게로, 정말 흥미로운 수 있습니다. 이 PDF 확립 오늘의 발표는 AECO을 위해 더욱 중요해질 것입니다. ”

i 모델 지원 PDF 파일 과 어도비 Acrobat 및 Adob​​e Reader를위한 i 모델 플러그인

크게, Adob​​e Reader를 통합 키 라이센스를 통해 (RIKLA) 프로그램 벤틀리는 새로운 개발 i 모델 지원 PDF 파일 및 관련 어도비 아크로뱃과 어도비 학년 때 락커룸을위한 i 모델 플러그인R. 이러한 플러그인은 무료로 벤틀리의 iWare 웹 사이트에서 쉽게 다운로드 할 수 있습니다. 또한, 벤틀리와 Bluebeam을 지원하기 위해 함께 작동합니다 i 모델 지원 PDF 파일Bluebeam의 PDF Revu 및 관련 제품 내.

예약 가능 여부

어도비 Acrobat 및 Adob​​e Reader를위한 i 모델 플러그인 2011 년 4 분기에있는 벤틀리의 얼리 어답터 프로그램을 통해 사용할 수 있습니다.

नवाचार मैं मॉडल सक्रिय पीडीएफ़ के आधार पर कर रहे हैं और एडोब डिजिटल अधिकार प्रबंधन

बेंटले सिस्टम्स, शामिल है, आज अपने i-मॉडल (खुला बुनियादी सुविधाओं जानकारी के आदान प्रदान के लिए कंटेनर) “अब AECO जानकारी गतिशीलता देने में सक्षम हैं कि घोषणाईमानदारी के साथ“एडोब सिस्टम्स शामिल और Bluebeam सॉफ्टवेयर (एईसी workflows के लिए पीडीएफ निर्माण, मार्कअप, और संपादन उपकरण के प्रदाता) के साथ नए समझौतों के लाभ से पीडीएफ वर्कफ़्लोज़ में. नतीजतन, पीडीएफ प्रारूप डिलिवरेबल्स जानकारी वापस फिर से डिजाइन से आपरेशन करने के लिए निर्माण के लिए बदल जाता है, और भी रूप में प्रत्येक चरण में उपयोगी सेवा कर सकते हैं. समझौतों:

 • परिचय कराना मैं मॉडल सक्षम पीडीएफ़ उपयोगकर्ताओं को, उदाहरण के लिए, आसानी से और interactively नेविगेट और पीडीएफ दस्तावेजों के भीतर क्वेरी जानकारी युक्त 3 डी मॉडल और चित्र है कि AECO workflows के लिए नई क्षमताओं प्रदान;
 • गतिशील समीक्षा के लिए और के लिए नए अवसरों के लिए अग्रणी, बेंटले के ProjectWise सहयोग और काम के बंटवारे मंच के साथ Bluebeam पीडीएफ Revu और संबंधित उत्पादों के अंतर का विस्तार सुरक्षित जानकारी गतिशीलता;
 • बेंटले आगे इस तरह के हितधारकों के बीच साझा transmittals, परियोजना रिकॉर्ड, और परिचालन दस्तावेजों के रूप में AECO बौद्धिक संपदा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ProjectWise और AssetWise की वैकल्पिक सेवाओं में एडोब डिजिटल अधिकार प्रबंधन क्षमताओं को शामिल करने के लिए सक्षम.

हैरी Vitelli, बेंटले उपाध्यक्ष, सहयोग उत्पादों, हम एक सुसंगत, नियंत्रित में साझा करने के लिए फिट के लिए उद्देश्य जानकारी को सक्षम करने के समान लक्ष्य की ओर एडोब और Bluebeam सॉफ्टवेयर दोनों के साथ काम करने की कृपा कर रहे हैं ने कहा, “, और सुरक्षितहमारे मैं मॉडल और ProjectWise सहयोग मंच का उपयोग कर परियोजना के सभी विषयों और चरणों में ढंग. हम आज घोषणा कर रहे हैं समझौतों और नवीन गतिविधियों उपयोगकर्ताओं को वितरित करने और गतिशील और सही संदर्भ, और अपने महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा की रक्षा करने में पीडीएफ आधारित मार्कअप सिंक्रनाइज़ करके परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पीडीएफ में परियोजना पैमाने पर मॉडल के साथ बातचीत कर सकें. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli एडोब अपने प्रयासों को सबसे महत्वपूर्ण क्षैतिज क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं निर्धारित किया है कि ऐसे समय में जब, हम हमें AECO में पीडीएफ की क्षमता हासिल की मदद करने में Bluebeam की उपयोगी कार्य की सराहना “, जारी रखा. बेंटले में हमारे विशेष योगदान के अमीर पीडीएफ उपयोग के मामलों को अग्रिम करने के लिए किया गया है, और आज की घोषणा के AECO में 3 डी पीडीएफ के लिए महत्वपूर्ण भविष्य का समर्थन है.

“हमारे उपयोगकर्ताओं को बहुत उत्साह से पीडीएफ के लिए हमारे मौजूदा प्रतिबद्धता का लाभ ले लिया है. वास्तव में, ProjectWise में हमारे उपयोगकर्ताओं को साझा महत्वपूर्ण AECO दस्तावेजों की करोड़ों की, पीडीएफ प्रारूप लगभग आधे के लिए प्रयोग किया जाता है. “

जॉन Landwehr, उद्यम सुरक्षा समाधान, एडोब के वरिष्ठ निदेशक, हम अपने बेंटले ProjectWise और AssetWise साझा सेवा में हमारे डिजिटल अधिकार प्रबंधन क्षमताओं के साथ बेंटले समर्थन करने के लिए खुश हैं, “कहा. अब, AECO उपयोगकर्ताओं बौद्धिक संपदा संरक्षण और स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं, और अन्य उच्च विनियमित उद्योगों में पाया अधिकार प्रबंधन सुविधाओं का एक ही स्तर होगा. बेंटले के ग्राहकों को इस तरह पुरानी सामग्री के निरसन, कार्यप्रवाह राज्यों, या पीडीएफ और Microsoft Office फ़ाइलों, मैं मॉडल, और मोबाइल संकुल के नए संस्करण के वितरण के आधार पर वॉटरमार्क परिवर्तन के रूप में सुविधाओं का आनंद ले जाएगा. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr हम भी बेंटले इसके माध्यम से AECO विशिष्ट कार्यक्षमता शामिल करने के लिए पीडीएफ का विस्तार होगा उत्साहित हैं कि जारी रखा, ” एडोब एक्रोबेट और एडोब के लिए मैं मॉडल प्लग इनपाठक. उपयोगकर्ता जैसे बड़े बिंदु बादल डेटा सेट, घटक डेटा क्वेरी, और hypermodel बातचीत को देखने के रूप में उन्नत कार्यक्षमता मज़ा आएगा. ”

“Bluebeam और बेंटले पीडीएफ के उपयोग के माध्यम AECO भीतर जानकारी गतिशीलता के लिए बेहतर तरीके से बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है,” रिचर्ड ली, Bluebeam सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष और सीईओ ने कहा. “साल के लिए, Bluebeam पीडीएफ Revu, हमारे मार्कअप और सहयोग आवेदन, बेंटले उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल workflows सक्षम है. और बेंटले के साथ हमारे सहयोग के लिए धन्यवाद, Revu उपयोगकर्ताओं को जल्द ही इस तरह के माइक्रो, OpenPlant, या AECOsim अनुप्रयोगों के रूप में जानकारी का स्रोत, के लिए सीधे वापस ProjectWise के माध्यम से अपने redlines सिंक्रनाइज़ करने में सक्षम हो जाएगा. इसके अलावा, बेंटले मैं मॉडल सक्षम पीडीएफ़ वे PDFs में परियोजना पैमाने पर मॉडल के साथ बातचीत करने के लिए यह संभव बनाने के रूप में, वास्तव में रोमांचक रहे हैं. कि पीडीएफ स्थापना आज की घोषणाओं AECO के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा. ”

मैं मॉडल सक्षम पीडीएफ़ और एडोब एक्रोबेट और एडोब रीडर के लिए मैं मॉडल प्लग इन

गौरतलब है कि एडोब रीडर एकता कुंजी लाइसेंस के माध्यम से (RIKLA) प्रोग्राम बेंटले नई विकसित की है मैं मॉडल सक्षम पीडीएफ़ और संबद्ध एडोब एक्रोबेट और एडोब Reade के लिए मैं मॉडल प्लग इनआर. इन प्लग इन पर कोई शुल्क नहीं है Bentley iWare वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर रहे हैं. इसके अलावा, बेंटले और Bluebeam समर्थन करने के लिए एक साथ काम करेंगे मैं मॉडल सक्षम पीडीएफ़Bluebeam की पीडीएफ Revu और संबंधित उत्पादों के भीतर.

उपलब्धता

एडोब एक्रोबेट और एडोब रीडर के लिए मैं मॉडल प्लग इन 2011 Q4 में बेंटले की प्रारंभिक adopter कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा.

 

Инновации основаны на I-модели с поддержкой PDF-файлов и Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, сегодня объявила, что ее I-моделей (контейнеры для открытого обмена информацией инфраструктура), теперь имеют возможность доставить AECO информации мобильности “с целостностью»В PDF рабочие процессы за счет использования новых соглашений с Adobe Systems Incorporated и Bluebeam Software (поставщик Создание PDF, разметка и инструментов редактирования для рабочих процессов AEC). В результате, PDF-формат результатов может служить полезно на каждом этапе, как и информация преобразуется от проектирования до строительства операций, а также обратно. Соглашения:

 • вводить I-модели с поддержкой PDF-файлов предоставление новых возможностей для рабочих процессов AECO, которые позволяют пользователям, например, легко и в интерактивном режиме навигации и запроса информации богатые 3D моделей и чертежей в PDF документах;
 • расширить взаимодействие Bluebeam PDF Revu и сопутствующих товаров с Bentley ProjectWise сотрудничестве и работе платформу для обмена, что приводит к новым возможностям для динамического обзора и обезопасить Информация мобильности;
 • включите Bentley включить Adobe Digital возможностей управления правами на дополнительные услуги из ProjectWise и AssetWise для дальнейшего повышения безопасности AECO интеллектуальной собственности, таких как пересылке, проектной документации, эксплуатационной документации и распределяется между заинтересованными сторонами.

Гарри Вителли, вице-президент Bentley, продуктов для совместной работы, сказал: “Мы рады возможности работать с Adobe и как Bluebeam программного обеспечения для достижения общей цели стимулирующей пригодные для целей осуществлять обмен информацией в согласованном, управляются и обезопаситьобразом по всем дисциплинам проекта и фазы с помощью нашего I-моделей и ProjectWise платформу для совместной работы. Соглашений и инновационных разработок мы объявляем сегодня позволяют пользователям распространять и взаимодействовать с проектами масштабных моделей в PDF, чтобы обеспечить качество проекта за счет синхронизации PDF на основе наценки динамично и в правильном контексте, а также для защиты их критической интеллектуальной собственности “.

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Вителли продолжал: “В то время, когда Adobe установила, что свои усилия лучше всего концентрируются на важных возможности горизонтального, мы высоко оцениваем полезную работу Bluebeam, помогая нам достичь потенциал в PDF AECO. Один из наших особый вклад в Бентли была для продвижения богатым PDF случаев использования и сегодняшних объявлений поддерживать важную для будущих 3D PDF в AECO.

“Наши пользователи оставили с большим энтузиазмом воспользовались нашей постоянной приверженности PDF. На самом деле, десятки миллионов важные документы AECO наших пользователей доля в ProjectWise, PDF формат используется почти половина “.

Джон Ландвер, старший директор Enterprise Security Solutions, Adobe, сказал: “Мы рады поддержать Bentley с нашим управлением цифровыми правами возможностями в своем Bentley ProjectWise и AssetWise общую службу. Теперь, AECO пользователи будут иметь тот же уровень защиты интеллектуальной собственности и права управления функций, доступных в здравоохранение, финансовые услуги, и другие высоко регулируемых отраслях. Bentley клиенты будут пользоваться такими функциями, как аннулирование устаревшее содержание, водяной знак меняется в зависимости от состояния рабочего процесса или распространение новых версий PDF и Microsoft Office файлы, I-моделей, а также мобильные пакеты. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsЛандвер продолжил: “Мы также рады, что Bentley будет распространяться PDF включить AECO-функциональность через свое Я-модель плагинов для Adobe Acrobat и Adobe Читатель. Пользователи по достоинству оценят расширенные функциональные возможности, такие как просмотр больших облаков точек наборов данных, компонент запроса данных и HyperModel взаимодействия “.

“Bluebeam и Bentley поделиться целью создания более эффективных способов для информации мобильности в рамках AECO помощью PDF”, сказал Ричард Ли, президент и генеральный директор Software Bluebeam. “В течение многих лет, Bluebeam PDF Revu, наши разметки и сотрудничестве приложений, позволили цифровые рабочие процессы для пользователей Bentley. А благодаря нашему сотрудничеству с Bentley, Revu пользователи скоро смогут синхронизировать свои красные линии через ProjectWise непосредственно к источнику информации, таких, как MicroStation, OpenPlant или AECOsim приложений. Плюс, Бентли I-модели с поддержкой PDF-файлов по-настоящему захватывающим, так как они позволяют взаимодействовать с проектами масштабных моделей в PDF-файлы. Сегодняшних объявлений установить, что PDF станет еще более важным для AECO “.

I-модели с поддержкой PDF-файлов и Я-модель плагинов для Adobe Acrobat и Adobe Reader

Важно отметить, что за счет интеграции Adobe Лицензия Читатель Ключ (Рикла) Программа Bentley разработала новые I-модели с поддержкой PDF-файлов и связанные с ними Я-модель плагинов для Adobe Acrobat и Adobe РидR. Эти плагины легко загрузить с веб-сайта iWare Бентли на безвозмездной основе. Кроме того, Bentley и Bluebeam будут работать вместе, чтобы поддержать I-модели с поддержкой PDF-файловв Bluebeam в PDF Revu и сопутствующих товаров.

Наличие

Я-модель плагинов для Adobe Acrobat и Adobe Reader будут доступны через программу раннего усыновителя Bentley за 4 квартал 2011 года.

חידושים מבוססים על קבצי PDF i-דגם-Enabled ו-Adobe ניהול זכויות דיגיטליות

ניטלי מערכות, Incorporated, היום הודיע ​​כי i-הדגמים שלה (מכולות להחלפת מידע פתוחה תשתית) יכולים כעת לספק ניידות מידע AECO “עם יושרה“בזרימות עבודת PDF על ידי מינוף הסכמים חדשים עם Adobe מערכות משולבות תוכנה וBluebeam (ספקית של יצירת PDF, סימון, וכלי עריכה לזרימות עבודת AEC). כתוצאה מכך, תוצרים בפורמט PDF יכולים לשמש מועיל בכל שלב, גם כאשר מידע הופך מעיצוב לבנייה לפעולות, וחוזר חליל. ההסכמים:

 • להציג את קבצי PDF i-מודל מותאם מתן יכולות חדשות לAECO זרימות עבודה המאפשרות למשתמשים, למשל, לנווט ודגמי השאילתה מידע עשיר 3D וציורים בתוך מסמכי PDF בקלות ובאופן אינטראקטיביים;
 • להרחיב את יכולת הפעולה ההדדית של מוצרים הקשורים Bluebeam PDF Revu ועם שיתוף הפעולה של בנטלי ProjectWise ופלטפורמת עבודה לשיתוף, מה שמוביל להזדמנויות חדשות לביקורת ולדינמית לאבטח ניידות מידע;
 • לאפשר ניטלים לשלב יכולות ניהול זכויות דיגיטליות Adobe בשירותים אופציונליים של ProjectWise וAssetWise כדי לשפר את האבטחה של קניין רוחני AECO כגון transmittals, רשומות בפרויקט, ומסמכים מבצעיים משותפים בין בעלי עניין נוסף.

הארי יטלי, סגן נשיא בנטלי, מוצרי שיתוף פעולה, אמר, “אנו שמחים לעבוד עם שניהם ותוכנת Adobe Bluebeam לקראת המטרה המשותפת של מידע המאפשר התאמה מלאה למטרה להיות משותפים בקנה אחד, מבוקר, ו לאבטחאופן בכל תחומי הפרויקט והשלבים באמצעות i-המודלים ופלטפורמת שיתוף פעולה ProjectWise שלנו. ההסכמים והפיתוחים חדשניים אנו מכריזים היום יאפשרו למשתמשים להפיץ ואינטראקציה עם מודלים פרויקט בקנה מידה ב-PDF, כדי להבטיח איכות פרויקט על ידי סנכרון סימונים מבוססי PDF ודינמי בהקשר נכון, וכדי להגן על הקניין הרוחני הקריטי שלהם. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

יטלי המשיך, “בתקופה שבי Adobe קבעה כי במאמציה מרוכזים הטוב ביותר ביכולות אופקיות חשובות, עלינו לשבח את העבודה שימושית של Bluebeam בעוזר לנו להשיג את הפוטנציאל של PDF בAECO. אחת התרומות מסוימות שלנו בנטלי היה לקדם המקרים שימוש PDF עשירים, וההכרזות של היום תומכות בעתיד החשוב ל3D-PDF בAECO.

“המשתמשים שלנו נלקחו בהתלהבות מאוד יתרון של המחויבות המתמשכת שלנו לקובץ PDF. למעשה, מעשרות מיליון מסמכי AECO חיוניים לשתף המשתמשים שלנו בProjectWise, פורמט PDF משמש לכמעט מחצית. “

ג’ון Landwehr, מנהל בכיר לפתרוני אבטחה ארגוניים, אדובי, אמר, “אנו שמחים לתמוך בנטלי עם יכולות ניהול הזכויות הדיגיטליות שלנו בנטלי ProjectWise והשירות משותף AssetWise שלה. עכשיו, משתמשי AECO יקבלו את אותן הרמות של הגנה על קניין רוחני ותכונות של ניהול זכויות שנמצאו בתחום בריאות, שירותים פיננסיים ותעשיות פיקוח הדוק אחרות. הלקוחות של נטלי ייהנו מתכונות כגון שלילת התוכן מיושן, שינויי סימן מים המבוססים על מדינות זרימת עבודה, או הפצה של גירסאות החדשות של קבצי Microsoft Office, I-מודלים, וחבילות ניידים PDF ו. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr המשיך, “אנחנו גם שמחים שניטלים יהיו להאריך PDF לכוללים פונקציונלי AECO ספציפי באמצעותה i-מודל תוספות עבור Adobe Acrobat ו-Adobe קורא. משתמשים יוכלו ליהנות פונקציונלי מתקדם כגון הצגת קבוצות גדולות נקודת ענן נתונים, השאילתה נתונים רכיב, ואינטראקציה hypermodel “.

“Bluebeam וניטלים חולקים את המטרה של יצירת דרכים טובות יותר לניידות מידע בתוך AECO באמצעות השימוש בפורמט PDF,” אמר ריצ’רד לי, נשיא והמנכ”ל של תוכנת Bluebeam. “במשך שנים, Bluebeam PDF Revu, הסימון שלנו ויישום שיתוף פעולה, אפשר זרימות עבודה דיגיטליות למשתמשים בניטל. בנוסף, הודות לשיתוף הפעולה שלנו עם בנטלי, משתמשי Revu יוכלו בקרוב לסנכרן redlines באמצעות ProjectWise ישירות בחזרה למקור המידע, כגון Microstation, OpenPlant, או יישומי AECOsim. בנוסף, בנטלי של קבצי PDF i-מודל מותאם באמת מרגשים, כפי שהם עושים את זה אפשרי כדי לקיים אינטראקציה עם מודלים פרויקט בקנה מידה במסמכי PDF. ההכרזות של היום לקבוע, כי PDF תהיה אפילו יותר חשוב עבור AECO “.

קבצי PDF i-מודל מותאם ו – i-מודל תוספות עבור Adobe Acrobat ו-Adobe Reader

באופן משמעותי, באמצעות רישיון תוכנת Adobe Reader האינטגרציה מפתח (RIKLA) התכנית בנטלי פיתחה חדשיםקבצי PDF i-מודל מותאם ומשויך i-מודל תוספות עבור Adobe Acrobat ו-Adobe רידr. תוספות אלה הן בקלות להורדה מאתר האינטרנט של ניטלי iWare ללא תשלום. בנוסף, בנטלי וBluebeam יעבדו יחד כדי לתמוך קבצי PDF i-מודל מותאםבתוך המוצרים נלווים PDF Revu ושל Bluebeam.

זמינות

i-מודל תוספות עבור Adobe Acrobat ו-Adobe Reader יהיה זמין דרך התכנית לאמץ מוקדם של הניטלים בשנת 2011 רבעון 4

Yenilikler i-model-Etkin PDF dayanarak mı ve Adobe Dijital Haklar Yönetimi

Bentley Systems, Incorporated, bugün onun i-modelleri (açık altyapı bilgi alışverişi için konteynerler) “şimdi AECO bilgi hareketlilik teslim edebiliyoruz açıkladıbütünlük“Adobe Systems Incorporated ve Bluebeam Yazılım (AEC iş akışları için PDF oluşturma, biçimlendirme ve düzenleme araçları sağlayıcısı) ile yeni anlaşmalar yararlanarak PDF iş akışları içinde. Sonuç olarak, PDF formatlı teslim bilgileri tekrar tasarımdan operasyonlarına inşaat dönüşür ve bile gibi, her aşamasında faydalı bir hizmet edebilir. Anlaşmalar:

 • tanıtmak i-modeli özellikli PDF kullanıcılar, örneğin, kolay ve etkileşimli gezinmek ve PDF belgeleri içinde sorgu bilgi açısından zengin 3 boyutlu modeller ve çizimler izin AECO iş akışları için yeni yetenekler sağlamak;
 • dinamik yorum ve için yeni fırsatlar yol açan, Bentley’in ProjectWise işbirliği ve iş-paylaşım platformu ile Bluebeam PDF Revu ve ilgili ürünlerin birlikte uzatmak güvenli bilgi hareketlilik;
 • Bentley, bu tür paydaşlar arasında paylaşılan transmittals, proje kayıtları ve operasyonel belgeler gibi AECO fikri mülkiyet güvenliğini artırmak için ProjectWise ve AssetWise isteğe bağlı hizmetlerde Adobe dijital haklar yönetimi yetenekleri dahil sağlar.

Harry Vitelli, Bentley başkan yardımcısı, İşbirliği Ürünleri, Biz tutarlı, kontrollü paylaşılması için uygun-için-amaçlı bilgi sağlayan ortak hedefe doğru Adobe ve Bluebeam Yazılım hem ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz “dedi ve güvenliBizim i-modelleri ve ProjectWise işbirliği platformu kullanarak tüm proje disiplinleri ve aşamalarında bir şekilde. Bugün açıklamakta olduğumuz anlaşmalar ve yenilikçi gelişmeler kullanıcılar dağıtmak ve dinamik ve doğru bağlamda ve eleştirel fikri mülkiyet haklarını korumak için PDF tabanlı işaretleri senkronize ederek proje kalitesi elde etmek için, PDF formatında proje ölçekli modelleri ile etkileşim sağlar. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli Adobe çabalarını iyi önemli yatay yetenekleri üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir bir zamanda, bize AECO PDF potansiyelini elde etmesinde Bluebeam en yararlı iş övmek “, devam etti. Bentley bizim özel katkılarından biri zengin PDF kullanım durumları ilerlemek için olmuştur ve bugünün duyurular AECO 3D PDF için gelecekte önemli destek.

“Kullanıcılarımız çok heyecanla PDF için çabası yararlanmaktadır. Aslında, ProjectWise bizim kullanıcılara payı hayati AECO belgelerin milyonlarca onlarca, PDF formatında yaklaşık yarısı için kullanılır. “

John Landwehr, Kurumsal Güvenlik Çözümleri, Adobe üst düzey yönetici, Biz, Bentley ProjectWise ve AssetWise paylaşılan hizmet bizim dijital haklar yönetimi yetenekleri ile Bentley desteklemek için mutluyuz “dedi. Şimdi, AECO kullanıcılar fikri mülkiyet koruma ve sağlık, finansal hizmetler ve diğer oldukça düzenli sektörlerde bulunan haklar yönetimi özellikleri aynı düzeyde olacaktır. Bentley müşterilerine bu eski içerik iptal, iş akışı devletler, ya da PDF ve Microsoft Office dosyalarını, i-modelleri, ve mobil paketlerin yeni sürümleri dağılımı dayalı filigran değişiklikleri gibi özellikleri keyfine varacaksınız. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr Ayrıca Bentley onun üzerinden AECO özel işlevler eklemek için PDF uzatacağını heyecanlıyız “, devam Adobe Acrobat ve Adobe i-modeli eklentileriOkuyucu. Kullanıcılar, büyük nokta bulutu veri setleri, bileşen veri sorgulama ve hypermodel etkileşim görüntüleme gibi gelişmiş işlevsellik keyfine varacaksınız. ”

“Bluebeam ve Bentley PDF aracılığıyla AECO içinde bilgi hareketlilik için daha iyi yollar yaratma amacı paylaşmak,” Richard Lee, Bluebeam Yazılım başkanı ve CEO’su. “Yıllardır, Bluebeam PDF Revu, bizim biçimlendirme ve işbirliği uygulama, Bentley kullanıcılar için dijital iş akışları sağladı. Ve Bentley ile işbirliği sayesinde, Revu kullanıcılar kısa sürede bu MicroStation, OpenPlant veya AECOsim uygulamaları gibi bilgi kaynağı, doğrudan geri ProjectWise yoluyla redlines senkronize mümkün olacak. Ayrıca, Bentley’in i-modeli özellikli PDF Bu PDF proje ölçekli modelleri ile etkileşim mümkün yapmak gibi, gerçekten heyecan verici. Bu PDF kurmak bugünün duyurular AECO için daha da önemli hale gelecektir. ”

i-modeli özellikli PDF ve Adobe Acrobat ve Adobe Reader için i-modeli eklentileri

Önemli ölçüde, Adobe Reader Integration Key Lisans ile (RIKLA) Program Bentley yeni geliştirdi i-modeli özellikli PDF ve ilişkili Adobe Acrobat ve Adobe Reade için i-modeli eklentilerir. Bu eklentiler ücretsiz olarak Bentley’in iWare web sitesinden kolayca indirilebilir. Buna ek olarak, Bentley ve Bluebeam desteklemek için birlikte çalışacak i-modeli özellikli PDFBluebeam en PDF Revu ve ilgili ürünlerin içinde.

Durumu

Adobe Acrobat ve Adobe Reader için i-modeli eklentileri Q4 2011 yılında Bentley erken evlat programı aracılığıyla satışa sunulacak.

Innovaties zijn gebaseerd op i-model-Enabled PDF’s en Adobe Digital Rights Management

Bentley Systems, Incorporated, vandaag aangekondigd dat haar i-modellen (containers voor open informatie-infrastructuur uitwisseling) zijn nu in staat om AECO informatie mobiliteit te leveren “met integriteit“In PDF-workflows door gebruik te maken van nieuwe afspraken met Adobe Systems Incorporated en Bluebeam Software (leverancier van PDF-creatie, opmaak en editing tools voor AEC workflows). Daardoor kan PDF-formaat te leveren zinvolle dienen in elk stadium, zelfs als informatie wordt omgezet van ontwerp tot bouw tot operaties, en weer terug. De overeenkomsten:

 • voorstellen i-model-enabled PDF’s het aanbieden van nieuwe mogelijkheden voor het AECO workflows waarmee gebruikers bijvoorbeeld eenvoudig en interactief navigeren en query-informatie-rijke 3D-modellen en tekeningen in PDF-documenten;
 • de interoperabiliteit van Bluebeam PDF Revu en aanverwante producten met ProjectWise samenwerking Bentley’s en werk-sharing platform uit te breiden, wat leidt tot nieuwe mogelijkheden voor dynamische evaluatie en voor beveiligen mobiliteit informatie;
 • stellen Bentley naar Adobe digital rights management mogelijkheden nemen in optionele diensten van ProjectWise AssetWise en verdere versterking van de beveiliging van AECO intellectuele eigendom, zoals verzendlijsten, project administratie en operationele documenten gedeeld tussen belanghebbenden.

Harry Vitelli, Bentley vice president, Collaboration Products, zei: “We zijn verheugd om samen te werken met zowel Adobe en Bluebeam Software naar het gemeenschappelijke doel van het inschakelen van fit-for-purpose informatie te delen in een consistente, gecontroleerd, enbeveiligenmanier over alle projecten disciplines en fasen met behulp van onze i-modellen en ProjectWise samenwerkingsplatform. De overeenkomsten en innovatieve ontwikkelingen die we vandaag aankondigen stellen gebruikers in staat om te verdelen en te interageren met project-schaalmodellen in PDF, om te helpen zorgen voor kwaliteit van de projecten door het synchroniseren van PDF-gebaseerde markeringen dynamisch en in de juiste context, en om hun kritische intellectuele eigendom te beschermen. ”

blue beam logo3 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF Workflows

Vitelli vervolgde: “In een tijd waarin Adobe heeft bepaald dat haar inspanningen best zijn geconcentreerd op de belangrijke horizontale mogelijkheden, prijzen wij het nuttige werk van Bluebeam in het helpen ons om het potentieel van PDF in AECO. Een van onze bijzondere bijdragen op Bentley is geweest om rijke PDF gevallen gebruik te bevorderen, en de aankondigingen van vandaag ondersteunen de belangrijke toekomst voor 3D PDF in AECO.

“Onze gebruikers zijn zeer enthousiast gebruik gemaakt van onze voortdurende toewijding aan PDF. In feite, van de tientallen miljoenen vitale AECO documenten onze gebruikers delen in ProjectWise, wordt het PDF-formaat dat wordt gebruikt voor bijna de helft. “

John Landwehr, senior director van Enterprise Security Solutions, Adobe, zei: “We zijn blij om Bentley te ondersteunen met onze digital rights management mogelijkheden in zijn Bentley ProjectWise AssetWise en shared service. Nu zal AECO gebruikers dezelfde mate van bescherming van intellectueel eigendom en het beheer van rechten functies gevonden in de gezondheidszorg, financiële diensten, en andere sterk gereguleerde sectoren. Klanten Bentley’s zullen genieten van functies, zoals intrekking van verouderde inhoud, watermerk veranderingen op basis van workflow-staten, of de distributie van nieuwe versies van PDF-en Microsoft Office-bestanden, i-modellen, en mobiele pakketten. ”

blue beam logo2 Bentley i models ‘With Integrity’ in PDF WorkflowsLandwehr vervolgde: “We zijn ook blij dat Bentley PDF zal worden uitgebreid tot AECO-specifieke functionaliteit bevatten door middel van haar i-model plug-ins voor Adobe Acrobat en Adobe Lezer. Gebruikers zullen genieten van geavanceerde functies zoals het bekijken van grote puntenwolk datasets component data query en hypermodel interactie. ”

“Bluebeam en Bentley delen het doel van het creëren van betere manieren om informatie mobiliteit binnen AECO door het gebruik van PDF,” zegt Richard Lee, president en CEO van Bluebeam Software. “Jarenlang, Bluebeam PDF Revu, onze markup en samenwerking applicatie, heeft digitale workflows ingeschakeld voor Bentley-gebruikers. En dankzij onze samenwerking met Bentley, zal Revu-gebruikers kunnen binnenkort hun redlines synchroniseren via ProjectWise direct terug naar de informatiebron, zoals MicroStation, OpenPlant of AECOsim toepassingen. Plus, Bentley’s i-model-enabled PDF’s zijn echt spannend, omdat ze het mogelijk om te communiceren met project-schaalmodellen in PDF’s te maken. De aankondigingen van vandaag vaststellen dat de PDF zal nog belangrijker worden voor AECO. ”

i-model-enabled PDF’s en i-model plug-ins voor Adobe Acrobat en Adobe Reader

Aanzienlijk, door de Adobe Reader Integration Key License (RIKLA) Programma Bentley heeft nieuw ontwikkelde i-model-enabled PDF’s en bijbehorende i-model plug-ins voor Adobe Acrobat en Adobe Reader. Deze plug-ins zijn gemakkelijk te downloaden van iWare website van Bentley’s kosteloos. Daarnaast zal Bentley en Bluebeam samenwerken om te ondersteunen i-model-enabled PDF’sbinnen Bluebeam’s PDF Revu en aanverwante producten.

Beschikbaarheid

i-model plug-ins voor Adobe Acrobat en Adobe Reader zal beschikbaar zijn via Bentley’s early adopter-programma in Q4 2011

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply