Amerikaner – Gebäude, eine weitere WelleAmerican – style building, another waveAmericano – um edifício de estilo, uma outra ondaAmericana – la construcción de estilo, una nueva olaAméricain – bâtiment de style, une autre vagueAmerican – clădire în stil, un alt valAmericano – edificio in stile, un’altra ondaأمريكا – بناء نمط، موجة أخرىアメリカン – 様式の建物、別の波美国 – 风格的建筑,又一波Amerikansk – stil byggnad, en annan vågAmerykańska – style building, inny waveMỹ – phong cách xây dựng, sóng khácΕλληνο – Αμερικανικό στιλ, ένα άλλο κύμα미국 – 스타일의 건물, 다른 파अमेरिकी – शैली की इमारत, एक और लहरАмериканский – стиль здания, другая волнаאמריקאי – בניין בסגנון, גל נוסףAmerikan – tarzı bina, başka bir dalgaAmerikaanse – stijl gebouw, een nieuwe golf

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post

Ein interessanter Tag, hat das Hauptziel dieses gelernt konstruktive Techniken für den Wohnungsbau in den Vereinigten Staaten.

Ausbildung war gut, und ich hoffe, darüber zu schreiben, langsam in dem Maße von meiner Zeit, in diesem Fall möchte ich mich auf meine Wahrnehmung konzentrieren Gringo (*) Stil.

Hispanics haben große kulturelle Unterschiede mit den Amerikanern Wohnungsbau ist ein Beispiel

Für uns, ein Haus zu kaufen ist ein Grundbedürfnis, eng mit der Familie verbunden, und es ist üblich, dass der junge Mann, der sein Studium abgeschlossen hatte, verheiratet werden und erhalten in Begleiter mit seinem Partner wird für ein Haus zu suchen oder bauen eine zu sein mit ihren Kindern den Rest ihres Lebens oder zumindest so weit wie möglich. (Wir, Ich bin über die Umwelt im Allgemeinen sprechen mittelamerikanischen)

Im amerikanischen Fall Hause ist ein Status, eher als eine Notwendigkeit. Sie bevorzugen es, statt zu mieten mit einem Haus in einem Wohngebiet (Unterteilung), wo nicht clip image00135 American  style building, another wavegehen mit ihrem Lebensstil.

Unsere Häuser ‘Konstruktion ist stark mit den umgebenden Materialien und Sicherheit Bedingungen verbunden. Bisher verwenden wir viel Aggregate, wie Ziegel, Betonstein, Mörtel und Beton. Wir schließen unser Eigentum mit einer starken Mauer um uns vor Verbrechern zu schützen, und wir machen clip image00220 American  style building, another wavesicher, das Auto ist innen, wenn möglich, wir Serpentin mesh oder Strom verwenden … und je mehr Geld man hat, desto höher ist die Mauer wird.

Sie wissen nicht, benutzen Sie einfach eine Umzäunung Holz nur in der Rückseite des Feldes (Hof), Aber in der Front, sie sind mehr daran interessiert, ihre grünen Gras anzuzeigen. Ihr Auto ist in der Bilanz der Garage, Sie einfach zu verwenden und diese im Inneren ist ein Keller, wo sie speichern alles, was sie nicht brauchen.

Ihre Materialien sind leicht, Holz, Zement und Kies. Ihre Bedürfnisse sind verrückt für uns ist die Luft Klimaanlage ein Muss und hat es auf 24 Stunden am Tag, alles hat eine Versicherung, die es bedeckt und es gibt hohe Nachbarschaft Standards respektiert werden. Vernachlässigen Sie nicht Ihren Rasen, keine Autos auf dem Hof, wenn Sie mit Ihrem Hund die Straße runter gehen und es Kot, setzen Sie eine spezielle Tasche zu Wallmart gekauft und es abholen … und Standards wie diese.

Es war sehr interessant zu sehen, was sie von uns denken, die sie nicht mögen unsere Sitten führen wir in ihre Städte. clip image00313 American  style building, another waveWir haben verschiedene Vororte und Stadtteile, wo es viele Latinos (obwohl sie an alle Mexikaner sagen, die Spanisch sprechen) und sind eine Realität, die nicht vermieden werden können gereist. Latinos haben Zäune brechen ihre Traditionen gemacht, wir haben Autos in schlechtem Zustand in der Front geparkt und so viele in einem Haus zu leben, haben wir einen Hof voller von $ 700 Autos. Das ist nicht so schlecht, aber es ist schade um den Müll auf den Straßen zu sehen, hängen Kleider auf den Zaun und ein Sound-System, mit dem es auch Freddy Krugger gefoltert werden können.

Wir haben im Bereich der Farb-Leute gewesen (ohne rassistisch, sie sind schwarz) und auch die Houston hohen Wert an. Wir besuchten auch die Straße, wo George Bush lebt in der Gegend als Memorial bekannt.

clip image00411 American  style building, another wave

Wenige Schlussfolgerungen Ich kann zeichnen, ist das erste, dass die Amerikaner sind verrückt (die Mehrheit). Eine Person baut 3.500 Quadratmeter, für die er 950 $ 000 zahlen und wo nur zwei Menschen leben werden … oh, und ein Hund, alles zu tun Lebensstil, und laden alle zwei Monate ihre Freunde auf Würstchen in den Innenhof essen, trinken ein paar Bier und erzählen sehr schlechte Witze … es ist verrückt. Ich bin sicher, sie haben nicht die geringste Ahnung, dass auf einem Berg in Zentralamerika ist ein Haus mit Holzresten gebaut, mit einem Ziegeldach, zwei Räume, in denen Menschen leben und überleben 7 mit $ 60 pro Monat … oder weniger.

Zwar sind sie verschiedenen Kulturen, in diesem Fall habe ich mich nur um einen Vergleich mit der mittelamerikanischen Region.

Aber abgesehen von Kulturschock, hat eine Ausbildung ausgezeichnet gewesen; kennen ihre Bautechniken und wie sie auf ihren Prozess zu industrialisieren, obwohl sie jetzt in einer schwerwiegenden Störung von der globalen Krise sind einsehen.

TRANSLATION HINWEISE:

TITEL HINWEIS: Gringo: Es ist sehr häufig in Lateinamerika, das Wort ‘Gringo’ verwenden, wenn es um etwas oder jemanden nativen aus den USA. So wird ein Amerikaner namens ‘Gringo’ und in diesem Fall der ursprüngliche Titel wäre: “Gringo Gebäude: eine weitere Welle ‘

 TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post

An interesting day, the main objective of this has been learning constructive techniques for housing in the United States.

Training has been good, and I hope to write about it slowly to the extent of my time, in this case I want to focus on my perception of gringo (*) style.

Hispanics have great cultural differences with the Americans housing construction is an example

For us, buying a home is a basic need, closely associated with the family, and it is common that the young man who had finished his university will get married and in companion with his partner will look for a house or will build one to be with their children the rest of their lives or at least as far as possible. (We, I’m talking about the environment in general Mesoamerican)

In American’s case home is a status rather than a necessity. They prefer to rent instead of having a house in a residential (subdivision) where isn’t clip_image001going with their lifestyle.

Our homes’ construction is strongly associated with the surrounding materials and security conditions. So far we use much aggregates, such as brick, concrete block, mortar and reinforced concrete. We close our property with a strong wall to protect us from criminals, and we make clip_image002sure the car is inside, if possible, we use serpentine mesh or electricity … and the more money you have, the higher the wall will be.

They do not, just use a fence of wood only in the back of the field (yard) but in the front they are more interested to display their green grass. Their car is in the footprint of the garage, they just use this and inside is a cellar where they store everything they do not need.

Their materials are lightweight, wood, cement and shingle. Their needs are crazy for us, the conditioning air is a must and has it on 24 hours a day; everything has insurance that covers it and there are high neighborhood standards to be respected. Do not neglect your lawn; do not have cars in the yard, if you go with your dog down the street and it defecates, you put out a special bag bought at Wallmart and pick it up … and standards like these.

It was very interesting to see what they think of us, they don’t like our customs we carry to their cities. clip_image003We have traveled different suburbs and neighborhoods where there are many Latinos (though they say to everybody Mexicans who speak Spanish) and are a reality that can not be avoided. Latinos have made fences breaking their traditions, we have cars in poor condition parked in the front and as many live in a house, we have a yard full of $ 700 cars. This is not so bad, but it is a pity to see garbage on the streets, hanging clothes on the fence and a sound system with which it can be tortured even Freddy Krugger.

We have been in the area of color people (without being racist, they are black) and also the Houston high value area. We also visited the street where George Bush lives in the area known as Memorial.

clip_image004

Few conclusions I can draw, the first is that Americans are crazy (the majority). A person builds 3,500 square feet for which he will pay $ 950 000 and where only two people will live … oh, and a dog, everything for doing lifestyle, and invite every two months their friends to eat sausages in the courtyard, drink some beer and tell very bad jokes… it is crazy. I’m sure they don’t have the slightest idea that on a mountain in Central America is a house built with wood scraps, with a tile roof, two rooms where people 7 live and survive with $ 60 a month … or less.

True, they are different cultures, in this case I’m just making a comparison with the Mesoamerican area.

But apart from culture shock, training has been excellent; know their building techniques and how they got to industrialize their process although now they are in a serious breakdown by the global crisis.

TRANSLATION NOTES:

TITLE NOTE: Gringo: It’s very common in Latin America to use the word ‘gringo’ when referring to something or someone native from USA. So, an American is called ‘gringo’ and in this case the original title would be: ‘Gringo style building: another wave’NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post

Um dia interessante, o principal objetivo deste foi aprendendo técnicas construtivas para a habitação nos Estados Unidos.

O treinamento tem sido bom, e eu espero escrever sobre ele lentamente, na medida do meu tempo, neste caso, eu quero focar na minha percepção de gringo (*) Estilo.

Hispânicos têm grandes diferenças culturais com os americanos a construção de moradias é um exemplo

Para nós, a compra de uma casa é uma necessidade básica, intimamente associada com a família, e é comum que o jovem que tinha acabado a sua universidade vai se casar e em companhia com o seu parceiro vai procurar uma casa ou vai construir um ser com os seus filhos o resto das suas vidas ou, pelo menos, tanto quanto possível. (Nós, Eu estou falando sobre o meio ambiente em geral mesoamericana)

No caso de a casa do americano é um estado e não uma necessidade. Eles preferem alugar ao invés de ter uma casa em uma área residencial (loteamento), onde não é clip image00135 American  style building, another waveindo com seu estilo de vida.

Construção de nossas casas está fortemente associada com os materiais circundantes e as condições de segurança. Até agora usamos muito agregados, tais como tijolos, blocos de concreto, argamassa e concreto armado. Fechamos nossa propriedade com uma parede forte para nos proteger dos criminosos, e nós fazemosclip image00220 American  style building, another wavese o carro está dentro, se possível, usamos malha serpentina ou eletricidade … e quanto mais dinheiro você tem, maior a parede vai ser.

Eles não, é só usar um cerca de madeira apenas na parte de trás do campo (quintal), Mas na frente, eles estão mais interessados ​​em mostrar a sua grama verde. O carro está na pegada da garagem, Eles só usam isso e dentro de um porão onde eles armazenam tudo o que não precisa.

Seus materiais são leves, madeira, cimento e telha. Suas necessidades são loucos para nós, o ar condicionado é uma necessidade e tem 24 horas por dia, tudo tem seguro que cobre ele e há altos padrões de bairro para ser respeitado. Não negligencie seu gramado, não tem carros no quintal, se você ir com seu cão na rua e ele defeca, você colocar para fora um saco especial comprado no Wallmart e buscá-lo … e padrões como estes.

Foi muito interessante ver o que eles pensam de nós, eles não gostam de nossos costumes que levamos para suas cidades. clip image00313 American  style building, another waveTemos viajado diferentes subúrbios e bairros onde há muitos latinos (embora eles dizem a todos os mexicanos que falam espanhol) e são uma realidade que não pode ser evitado. Latinos fizeram cercas quebrando suas tradições, temos carros em mau estado estacionado na frente e como muitos vivem em uma casa, que tem um quintal cheio de $ 700 carros. Isso não é tão ruim, mas é uma pena ver o lixo nas ruas, roupas penduradas na cerca e um sistema de som com o qual ele pode ser torturado até Freddy Krugger.

Temos sido na área de cor pessoas (sem ser racista, eles são negros) e também a área de alto valor de Houston. Visitamos também a rua onde George Bush vive na área conhecida como Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Algumas conclusões que podemos tirar, a primeira é que os americanos são loucos (a maioria). A pessoa constrói 3.500 pés quadrados para a qual ele vai pagar R $ 950 000 e onde apenas duas pessoas vão viver … oh, e um cão, tudo para fazer o estilo de vida, e convidar a cada dois meses os seus amigos para comer salsichas no pátio, beber um pouco de cerveja e contar piadas muito ruins … é uma loucura. Tenho certeza de que eles não têm a menor idéia de que em uma montanha na América Central é uma casa construída com pedaços de madeira, com um telhado de telha, dois quartos, onde as pessoas vivem e 7 sobreviver com US $ 60 por mês … ou menos.

É verdade que eles são diferentes culturas, neste caso, eu estou apenas fazendo uma comparação com a área mesoamericana.

Mas, além de um choque cultural, a formação tem sido excelente; conhecer suas técnicas de construção e como eles chegaram a se industrializar seu processo, embora agora eles estão em um grave colapso pela crise global.

NOTAS tradução:

Título da nota: Gringo: É muito comum na América Latina a usar a palavra ‘gringo’ quando se refere a algo ou alguém nativo dos EUA. Então, um americano é chamado de ‘gringo’ e, neste caso, o título original seria: ‘Gringo edifício de estilo: outra onda’

 NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post

Un día interesante, el objetivo principal de esto ha estado aprendiendo las técnicas constructivas de la vivienda en Estados Unidos.

La capacitación ha sido buena, y espero que escribir sobre él lentamente, en la medida de mi tiempo, en este caso, quiero concentrarme en mi percepción de gringo (*) Estilo.

Los hispanos tienen grandes diferencias culturales con la construcción de viviendas estadounidenses es un ejemplo

Para nosotros, la compra de una vivienda es una necesidad básica, estrechamente asociado con la familia, y es común que el joven que había terminado su universidad se va a casar, y en compañía de su pareja va a buscar una casa o va a construir uno para ser con sus hijos el resto de sus vidas o al menos en la medida de lo posible. (Nosotros, Estoy hablando del medio ambiente en general Mesoamericano)

En caso de que la casa de América es una condición más que una necesidad. Ellos prefieren alquilar en vez de tener una casa en una zona residencial (subdivisión), donde no es clip image00135 American  style building, another waveva con su estilo de vida.

Construcción de nuestras casas está fuertemente asociado con los materiales del entorno y las condiciones de seguridad. Hasta ahora usamos mucho los agregados, tales como ladrillos, bloques de concreto, mortero y hormigón armado. Cerramos nuestra propiedad con una pared fuerte para protegernos de los criminales, y hacemos clip image00220 American  style building, another waveAsegúrese de que el coche está en el interior, si es posible, utilizamos malla serpentina o electricidad … y cuanto más dinero tienes, más alto es el muro será.

Ellos no lo hacen, sólo tiene que utilizar un valla de la madera sólo en la parte de atrás del campo (patio), Pero en la parte delantera están más interesados ​​en mostrar su verde césped. Su coche está en la huella de la garaje, Sólo tiene que utilizar este y en el interior es una bodega donde almacenan todo lo que no es necesario.

Sus materiales son ligeros, madera, cemento y guijarros. Sus necesidades son una locura para nosotros, el aire acondicionado es una necesidad y lo tiene en 24 horas al día, todo tiene un seguro que cubre y hay un alto nivel de barrio que deben respetarse. No se olviden de su césped, no tienen coches en el patio, si usted va con su perro por la calle y se defeca, se pone una bolsa especial comprada en Wallmart y recogerlo … y las normas de este tipo.

Fue muy interesante ver lo que piensan de nosotros, que no les gustan nuestras costumbres que llevamos a sus ciudades. clip image00313 American  style building, another waveHemos viajado por diferentes suburbios y barrios donde hay muchos latinos (aunque dicen a todos los mexicanos que hablan español) y son una realidad que no se puede evitar. Los latinos han hecho vallas rompiendo sus tradiciones, tenemos los coches en mal estado estacionado en el frente y como muchos viven en una casa, tenemos un patio lleno de $ 700 coches. Esto no es tan malo, pero es una pena ver basura en las calles, colgar la ropa en la valla y un sistema de sonido con la que puede ser torturado incluso Freddy Krugger.

Hemos estado en la zona de las personas de color (sin ser racista, que son de color negro) y también la zona de alto valor de Houston. También visitamos la calle en la que George Bush vive en la zona conocida como Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Pocas conclusiones que puedo sacar, la primera es que los americanos están locos (la mayoría). Una persona construye 3.500 metros cuadrados por el que pagará $ 950 000 y en donde sólo dos personas vivirá … ah, y un perro, todo lo necesario para hacer el estilo de vida, e invitar a cada dos meses a sus amigos a comer salchichas en el patio, beber un poco de cerveza y contar chistes muy malos … es una locura. Estoy seguro de que no tienen la más mínima idea de que en una montaña en América Central es una casa construida con trozos de madera, con un techo de tejas, dos habitaciones en las que viven y sobreviven con $ 60 al mes … o menos 7 personas.

Es cierto que son culturas diferentes, en este caso, sólo estoy haciendo una comparación con el área mesoamericana.

Pero aparte de choque cultural, la capacitación ha sido excelente, conocer sus técnicas de construcción y cómo llegaron a industrializar el proceso, aunque ahora están en una crisis grave por la crisis global.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

Título de la nota: Gringo: Es muy común en América Latina en utilizar la palabra “gringo” para referirse a algo o alguien originario de EE.UU.. Así, un estadounidense se llama ‘gringo’ y en este caso el título original sería: ‘Gringo edificio de estilo: una nueva ola’

 NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post

Une journée intéressante, l’objectif principal de ce qui a été l’apprentissage des techniques constructives pour le logement aux États-Unis.

La formation a été bonne, et j’espère écrire à ce sujet lentement dans la mesure de mon temps, dans ce cas, je veux me concentrer sur ma perception de gringo (*) Section.

Hispaniques ont de grandes différences culturelles avec la construction de logements Américains est un exemple

Pour nous, l’achat d’une maison est un besoin fondamental, étroitement associé à la famille, et il est courant que le jeune homme qui avait terminé son université va se marier et compagnon avec son partenaire va chercher une maison ou va construire un à être avec leurs enfants le reste de leur vie ou au moins aussi loin que possible. (Nous, Je parle de l’environnement en général méso-américain)

Dans le cas où la maison américaine est un état plutôt qu’une nécessité. Ils préfèrent louer plutôt que d’avoir une maison dans un quartier résidentiel (lotissement) où n’est pas clip image00135 American  style building, another wavealler avec leur mode de vie.

La construction de nos maisons est fortement associée avec les matériaux environnants et les conditions de sécurité. Jusqu’à présent, nous utilisons beaucoup les agrégats, tels que briques, blocs de béton, mortier et béton armé. Nous terminons notre propriété avec un mur solide pour nous protéger contre les criminels, et nous faisons clip image00220 American  style building, another waveque la voiture est à l’intérieur, si possible, nous utilisons maille serpentine ou d’électricité … et plus d’argent vous avez, plus le mur sera.

Ils n’ont pas, il suffit d’utiliser un clôture de bois seulement dans le dos de la matière (cour), Mais à l’avant, ils sont plus intéressés à afficher leur herbe verte. Leur voiture est dans l’empreinte de l’ garage, Ils utilisent juste cela et l’intérieur est une cave où ils stockent tout ce qu’ils n’ont pas besoin.

Leurs matériaux sont légers, bois, ciment et de galets. Leurs besoins sont fous de nous, l’air conditionné est un must et a sur 24 heures par jour, tout a une assurance qui le couvre et il ya des normes élevées de voisinage doivent être respectés. Ne négligez pas votre pelouse, ne pas avoir des voitures dans la cour, si vous allez avec votre chien dans la rue et il défèque, vous mettez un sac spécial acheté à Wal-Mart et le ramasser … et les normes comme celles-ci.

C’était très intéressant de voir ce qu’ils pensent de nous, ils n’aiment pas nos mœurs que nous portons à leurs villes. clip image00313 American  style building, another waveNous avons voyagé différentes banlieues et les quartiers où il ya beaucoup de Latinos (bien qu’ils disent à tout le monde Mexicains qui parlent espagnol) et sont une réalité qui ne peut être évité. Latinos ont fait clôtures briser leurs traditions, nous avons des voitures en mauvais état n’est pas encore à l’avant et que beaucoup vivent dans une maison, nous avons une cour pleine de $ 700 voitures. Ce n’est pas si mal, mais il est dommage de voir des ordures dans les rues, les vêtements suspendus sur la clôture et un système sonore avec laquelle il peut être torturé, même Freddy Krugger.

Nous avons été dans le domaine des personnes de couleur (sans être raciste, ils sont noirs) et aussi la zone de haute valeur Houston. Nous avons également visité la rue où George Bush vit dans la région connue sous le nom Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Quelques conclusions que je peux tirer, la première est que les Américains sont fous (la majorité). Une personne construit 3.500 mètres carrés pour lequel il paiera 950 000 $ et où seulement deux personnes vivra … oh, et un chien, tout pour faire style de vie, et d’inviter tous les deux mois leurs amis à manger des saucisses dans la cour, boire de la bière et dire très mauvaises blagues … c’est fou. Je suis sûr qu’ils n’ont pas la moindre idée de ce que sur une montagne en Amérique centrale est une maison construite avec des bouts de bois, avec un toit de tuiles, deux salles où les gens vivent et survivent 7 à 60 $ par mois … ou moins.

Certes, ils sont de différentes cultures, dans ce cas je vais juste faire une comparaison avec la région méso-américaine.

Mais en dehors de choc culturel, la formation a été excellente; connaître leurs techniques de construction et comment ils sont arrivés à industrialiser leur processus bien que maintenant ils sont dans une grave détérioration de la crise mondiale.

NOTES DE TRADUCTION:

TITRE NOTE: Gringo: Il est très fréquent en Amérique latine à utiliser le mot «gringo» lorsqu’on se réfère à quelque chose ou quelqu’un originaire des Etats-Unis. Ainsi, un Américain est appelé «gringo» et dans ce cas le titre original serait: «immeuble de style Gringo: une nouvelle vague ‘

 NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post

O zi interesantă, obiectivul principal al acestei a fost de învățare tehnici constructive pentru locuințe în Statele Unite.

De formare a fost bine, și sper să scrie despre el încet, în măsura în care timpul meu, în acest caz, vreau să se concentreze pe percepția mea de Gringo (*) Stil.

Hispanics au diferențele culturale mari cu construcția de locuințe americani este un exemplu

Pentru noi, a cumpara o casa este o nevoie de bază, strâns asociat cu familia, și este comun faptul că tânărul care a terminat facultatea sa va căsători și în companie cu partenerul lui se va uita pentru o casa sau se va construi unul pentru a fi cu copii lor restul vieții lor sau cel puțin pe cât posibil. (Noi, Vorbesc despre mediului în general mesoamericane)

În cazul în care casa american este un statut mai degrabă decât o necesitate. Ei preferă să închirieze loc de a avea o casă într-un rezidențial (subdiviziune), în cazul în care nu este clip image00135 American  style building, another wavemerge cu stilul lor de viata.

Construcția casele noastre este puternic asociat cu materialele înconjurătoare și condițiile de securitate. Până în prezent, am folosi agregate mult, cum ar fi caramida, bloc de beton, mortar și beton armat. Suntem aproape de proprietatea noastra cu un zid puternic de a ne proteja de criminali, și facem clip image00220 American  style building, another wavevă că mașina este în interior, dacă este posibil, vom folosi plasă serpentine sau electricitate … și mai mulți bani ai, mai mare de perete va fi.

Ei nu, folosiți doar o gard de lemn numai în partea din spate a câmpului (curte), Dar în fața ei sunt mai interesati de a afișa iarba verde. Masina lor este în amprenta de garaj, Ei folosesc doar acest lucru și în interiorul este o pivniță unde se păstrează tot nu au nevoie.

Materialele lor sunt usoare, lemn, ciment si pietris. Nevoile lor sunt nebun pentru noi, aerul condiționat este o necesitate și are o pe 24 de ore pe zi, tot ceea ce are de asigurare care acoperă și există standarde înalte de vecinătate să fie respectate. Nu neglijați gazon, nu au mașini în curte, dacă te duci cu cainele pe stradă și se depune excrementele, ai pus un sac special cumparat de la Wallmart si ridica-l … și standarde, cum ar fi acestea.

A fost foarte interesant pentru a vedea ce cred despre noi, nu le plac obiceiurile noastre ne duce în orașele lor. clip image00313 American  style building, another waveAm călătorit diferite suburbii și cartiere în care există mai multe Latine (deși se spune la toți mexicanii care vorbesc spaniola), și sunt o realitate care nu poate fi evitat. Latine au făcut garduri de rupere tradițiile lor, avem mașini în stare proastă parcat în față și ca mulți trăiesc într-o casă, avem o curte plină de $ 700 de autoturisme. Acest lucru nu este atât de rău, dar este un păcat pentru a vedea gunoi pe străzi, agățat hainele de pe gard și un sistem de sunet cu care acesta poate fi torturați chiar Freddy Krugger.

Am fost în zona de oameni de culoare (fără a fi rasist, ele sunt negre) și, de asemenea, zona de mare valoare Houston. Am vizitat, de asemenea, pe strada pe care George Bush locuiește în zona cunoscută sub numele Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Câteva concluzii pot trage, primul este că americanii sunt nebun (majoritatea). O persoană construiește 3.500 de metri patrati, pentru care va plati $ 950 000 și în cazul în care doar doi oameni vor trăi … oh, și un câine, totul pentru a face stilul de viață, și să invite la fiecare două luni prietenii lor să mănânce cârnați din curte, bea niște bere și spun glume foarte proaste … e nebunie. Sunt sigur că nu au nici cea mai mică idee că pe un munte din America Centrală este o casa construita cu resturi de lemn, cu acoperis de tigla, două camere unde oamenii trăiesc și 7 supraviețui cu 60 de dolari pe lună … sau mai puțin.

Adevărat, ele sunt culturi diferite, în acest caz, eu sunt doar a face o comparație cu zona mesoamericane.

Dar, în afară de șoc cultural, de formare a fost excelent; cunosc tehnicile de construcție și cum au ajuns să industrializeze procesul lor, deși acum sunt într-o defalcare serios de criza globală.

NOTE Traducere:

TITLUL NOTĂ: Gringo: Este foarte comun în America Latină de a folosi cuvântul “Gringo” când se referă la ceva sau cineva nativ din Statele Unite ale Americii. Deci, un american este numit “gringo”, și în acest caz, titlul original ar fi: “Gringo clădire în stil: un alt val”

 NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post

Una giornata interessante, l’obiettivo principale di questo è stato imparare le tecniche costruttive per le abitazioni negli Stati Uniti.

La formazione è stata buona, e spero di scrivere su di esso lentamente nei limiti del mio tempo, in questo caso voglio concentrarmi sulla mia percezione di gringo (*) Di stile.

Gli ispanici sono grandi differenze culturali con la costruzione di alloggi di americani è un esempio

Per noi, l’acquisto di una casa è un bisogno fondamentale, strettamente associato con la famiglia, ed è comune che il giovane che aveva finito la sua università si sposerà e in compagnia con il suo compagno cercherà una casa o costruirà uno per essere con i loro figli il resto della loro vita, o almeno per quanto possibile. (Noi, Sto parlando dell’ambiente in generale mesoamericana)

Nel caso in cui la casa di americano è uno stato piuttosto che una necessità. Essi preferiscono affittare invece di avere una casa in un quartiere residenziale (suddivisione) in cui non è clip image00135 American  style building, another waveandare con il loro stile di vita.

Costruzione nostre case “è fortemente associato con il materiale circostante e le condizioni di sicurezza. Finora usiamo molto aggregati, come mattoni, blocchi di calcestruzzo, malta e cemento armato. Chiudiamo la nostra proprietà con un forte muro per proteggerci da criminali, e facciamo clip image00220 American  style building, another waveche la macchina è dentro, se possibile, utilizziamo maglia serpentina o di energia elettrica … e più soldi hai, più è alto il muro sarà.

Loro non lo fanno, basta usare un steccato di legno solo nella parte posteriore del campo (cantiere), Ma nella parte anteriore sono più interessati a mostrare la loro erba verde. La loro auto è l’impronta del garage, Solo che usano questo e dentro è una cantina dove conservare tutto ciò che non hanno bisogno.

I loro materiali sono leggeri, legno, cemento e ghiaia. Le loro esigenze sono pazzi per noi, l’aria condizionata è un must e l’ha su 24 ore al giorno, tutto ha l’assicurazione che la ricopre e vi sono elevati standard di quartiere da rispettare. Non trascurare il vostro prato, non hanno auto nel cortile, se si va con il vostro cane per la strada e si defeca, si mette fuori un sacchetto speciale comprato a Walmart e prende in mano … e standard come queste.

E ‘stato molto interessante vedere cosa pensano di noi, a loro non piace la nostra dogana portiamo nelle loro città. clip image00313 American  style building, another waveAbbiamo viaggiato in diversi quartieri e aree suburbane dove ci sono molti Latinos (se dicono di tutti i messicani che parlano spagnolo) e sono una realtà che non può essere evitato. Latinos hanno fatto recinzioni rompere le loro tradizioni, abbiamo auto in cattive condizioni parcheggiata davanti e come molti vivono in una casa, abbiamo un cortile pieno di $ 700 vetture. Questo non è così male, ma è un peccato vedere immondizia per le strade, i vestiti appesi sulla recinzione e un sistema audio con il quale può essere torturato anche Freddy Krugger.

Siamo stati nella zona di gente di colore (senza essere razzisti, sono neri), e anche la zona ad alto valore Houston. Abbiamo anche visitato la strada in cui George Bush vive nella zona conosciuta come Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Alcune conclusioni che posso trarre, la prima è che gli americani sono matti (la maggioranza). Una persona che costruisce 3.500 metri quadrati per il quale pagherà $ 950 000 e dove solo due persone vivrà … oh, e un cane, tutto per fare lo stile di vita, e di invitare ogni due mesi i loro amici a mangiare salsicce nel cortile, bere qualche birra e dire molto brutti scherzi … è pazzesco. Sono sicuro che non hanno la minima idea che su una montagna in America centrale è una casa costruita con scarti di legno, con un tetto di tegole, due stanze dove persone 7 vivere e sopravvivere con 60 dollari al mese … o meno.

È vero, sono culture diverse, in questo caso sto solo facendo un confronto con l’area mesoamericana.

Ma a parte lo shock culturale, la formazione è stata eccellente; conoscere le loro tecniche di costruzione e di come sono arrivati ​​a industrializzare il processo, anche se ora sono in un grave guasto dalla crisi globale.

TRADUZIONE NOTE:

TITOLO NOTE: Gringo: E ‘molto comune in America Latina per usare la parola’ gringo ‘quando ci si riferisce a qualcosa o qualcuno nativo da Stati Uniti d’America. Così, un americano si chiama ‘gringo’ e in questo caso il titolo originale sarebbe: ‘Gringo edificio in stile: un’altra ondata’

 ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب

يوم ممتع، والهدف الرئيسي من هذا قد تم تعلم تقنيات البناء للسكن في الولايات المتحدة.

وقد تم التدريب الجيد، وأتمنى أن أكتب عن ذلك ببطء إلى الحد من وقتي، في هذه الحالة أريد أن أركز على تصوري لل غرينغو (*) النمط.

اللاتينيين ديها اختلافات ثقافية كبيرة مع الأميركيين بناء المساكن مثال

بالنسبة لنا، وشراء منزل هو حاجة أساسية، مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الأسرة، وأنه من الشائع أن الشاب الذي كان قد انتهى جامعته سوف أتزوج ورفيق مع شريكه سوف تبحث عن منزل أو ستبني واحد ليكون مع أطفالهم بقية حياتهم أو على الأقل بقدر الإمكان. (نحن، أنا أتحدث عن البيئة في أمريكا الوسطى عام)

في حالة المنزل الأمريكي هو حالة وليس ضرورة. أنهم يفضلون استئجار بدلا من وجود منزل في منطقة سكنية (التقسيم) حيث ليس clip image00135 American  style building, another waveالذهاب مع أسلوب حياتهم.

ويرتبط بناء بيوتنا “بقوة مع المواد المحيطة والظروف الأمنية. حتى الآن نحن نستخدم المجاميع من ذلك بكثير، مثل الطوب، كتلة خرسانية ومدافع الهاون والخرسانة المسلحة. نغلق ممتلكاتنا مع جدار قوي لحمايتنا من المجرمين، ونحن جعل clip image00220 American  style building, another waveتأكد من أن السيارة هو في الداخل، إذا كان ذلك ممكنا، ونحن نستخدم شبكة اعوج أو الكهرباء … والمزيد من المال لديك، سوف يكون أعلى الجدار.

لم يفعلوا ذلك، ومجرد استخدام سياج من الخشب فقط في الجزء الخلفي من الميدان (ساحة) ولكن في الجبهة هم أكثر اهتماما لعرض العشب الخضراء. سيارتهم في البصمة لل كراج، فإنها تستخدم فقط هذا وداخل قبو حيث تخزن كل ما لا تحتاج.

موادها هي خفيفة الوزن، والخشب والاسمنت والألواح الخشبية. احتياجاتهم مجانين بالنسبة لنا، وتكييف الهواء هو لا بد منه ويحتوي على 24 ساعة في اليوم، كل شيء لديه التأمين الذي يغطي عليه، وهناك معايير حي عالية لتكون محترمة. لا تهمل الحديقة الخاصة بك؛ لم يكن لديك سيارات في الفناء، وإذا ذهبت مع الكلب الخاص بك إلى أسفل الشارع ويتبرز، كنت وضعت خارج حقيبة خاصة اشترى في Wallmart ويستلم السلعة … والمعايير مثل هذه.

كان من المثير جدا أن نرى ما يفكرون منا، أنهم لا يحبون عاداتنا نحمل إلى مدنهم. clip image00313 American  style building, another waveونحن قد سافر الضواحي والأحياء المختلفة حيث هناك العديد من اللاتينيين (على الرغم من أنهم يقولون للجميع المكسيكيين الذين يتحدثون الإسبانية)، وتمثل الواقع الذي لا يمكن تجنبه. جعلت اللاتينيين الأسوار كسر تقاليدها، لدينا سيارات كانت متوقفة في حالة سيئة في الجبهة وكما يعيش كثير من في المنزل، لدينا فناء كامل بمبلغ 700 سيارة. هذا ليس سيئا للغاية، ولكن من المؤسف أن نرى القمامة في الشوارع، الملابس معلقة على الجدار ونظام الصوت التي يمكن أن يتعرضوا للتعذيب حتى فريدي Krugger.

لقد كنا في منطقة من الناس اللون (دون أن تكون عنصرية، هم الأسود) وأيضا منطقة ذات القيمة العالية هيوستن. نحن كما زار الشارع الذي يعيش جورج بوش في المنطقة المعروفة باسم النصب التذكاري.

clip image00411 American  style building, another wave

بضعة استنتاجات يمكنني رسم، الأول هو أن الأميركيين هم مجنون (الأغلبية). شخص يبني 3،500 قدم مربع التي لانه سيدفع 000 950 دولار، وحيث سيعيش شخصين فقط … أوه، وكلب، كل شيء للقيام نمط الحياة، ودعوة كل شهرين أصدقائهم لتناول الطعام النقانق في الفناء، وشرب بعض البيرة ونقول النكات سيئة للغاية … انه جنون. أنا متأكد من أنهم ليس لديهم أدنى فكرة أن على جبل في أمريكا الوسطى هو منزل بنيت مع قصاصات الخشب، مع سقف القرميد، غرفتين حيث كان الناس يعيشون 7 والبقاء على قيد الحياة مع 60 دولارا في الشهر … أو أقل.

صحيح، فهي الثقافات المختلفة، في هذه الحالة أنا مجرد إجراء مقارنة مع منطقة أمريكا الوسطى.

لكن بصرف النظر عن الصدمة الثقافية، وقد تم تدريب ممتازة، ومعرفة تقنيات البناء، وكيف أنهم وصلوا إلى التصنيع عمليتهم على الرغم من الآن أنهم في انهيار خطيرة من جراء الأزمة العالمية.

ملاحظات الترجمة:

ملاحظة TITLE: غرينغو: فإنه من الشائع جدا في أمريكا اللاتينية لاستخدام كلمة ‘غرينغو’ عند الإشارة إلى شيء أو شخص ما أصلي من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك، يتم استدعاء الأمريكي ‘غرينغو’ وفي هذه الحالة لقبه الأصلي سيكون: ‘غرينغو بناء نمط: موجة أخرى’

 翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください

興味深い日、その主な目的は、米国の住宅建設的な技術を学習されている。

トレーニングは良いされている、と私は私の時間の範囲内で徐々にそれについて書くことを期待し、このケースでは私は、私の認識に焦点を当てたい グリンゴ (*)スタイル。

ヒスパニック系アメリカ人の住宅建設と素晴らしい文化の違いは一例ですた

私たちのために、家を買うことは密接に家族と一緒に関連付けられている基本的な必要性、であり、そしてそれは彼の大学を終えた若者が結婚し、彼のパートナーとの仲間で家を探しますか一つがあることが構築するのが一般的である子どもと一緒に自分たちの生活の残りの部分、または少なくとも可能な限り。 (我々、私は)一般メソアメリカで環境について話している

アメリカの場合には自宅には、ステータスではなく必需品です。 彼らはないところ、住宅(分譲)に家を持つのではなく、賃貸することを好む clip image00135 American  style building, another wave彼らのライフスタイルと一緒に行く。

私たちの家庭 ‘の建設を強く周囲の材料やセキュリティ条件に関連付けられています。 これまでのところ、我々はそのようなレンガ、コンクリートブロック、モルタルや鉄筋コンクリートできるだけ骨材を使用しています。 我々は犯罪者から身​​を守るために強力な壁と私たちの財産を閉じて、我々は作る clip image00220 American  style building, another wave必ず車が可能であれば、我々は蛇行メッシュや電気を使用し、内側にある…そしてあなたが持っているより多くのお金が、より高い壁は次のようになります。

彼らは、単に使用していません フェンス 専用フィールドの後ろに木の(ヤード)が、目の前に、彼らは緑の草を表示するために、より興味を持っている。 自分の車は、フットプリントである ガレ​​ージ、彼らはこれを使用し、内側には、彼らが必要としないすべてのものを保管するセラーです。

それらの材料は、軽量、木材、セメント、砂利です。 彼らのニーズは、私たちのために狂気である、空調空気が絶対必要であると1日24時間でそれを持って、すべてのものは、それをカバーする保険を有しており、尊重されなければ高い近所の基準があります。 あなたの芝生を無視しないでください、あなたが通りをあなたの犬と一緒に行けば、庭に車を持っていない、それは排便は、ウォールマートで買った特別な袋を入れて、それを拾う…そして、これらのような規格。

それは、彼らが私たちの考えるものを見ることは非常に面白かった、彼らは我々が彼らの都市に運ぶ私達の習慣が好きではありません。 clip image00313 American  style building, another wave私たちは、そこに多くのラテン系が(彼らはスペイン語を話す皆メキシコ人に言いますが)であり、避けることができない現実であり、異なる郊外や近隣を旅している。 ラテンアメリカ人が彼らの伝統を壊すフェンスを作った、我々は前に駐車状態が悪いと、家に住んでいる多くのように車を持って、我々は700ドル台のフル庭を持っている。 でもフレディKruggerこれはそれほど悪くないですが、それは路上でゴミを見て残念です、フェンスの上に服をぶら下げ、それは拷問することが可能なサウンドシステム。

我々は、色の人々(人種差別されることなく、彼らは黒です)、また、ヒューストンの高付加価値領域の領域になっている。 また、ジョージ·ブッシュがメモリアルと呼ばれる地域に住んでいる通りを訪れた。

clip image00411 American  style building, another wave

私は描くことができ、いくつかの結論は、最初は、そのアメリカ人は狂った(過半数)がある。 人はああ…彼は950ドル000を支払うことになるとどこに二人だけが住んでされるため3500平方フィートを構築し、犬、ライフスタイルを行うためのすべてのもの、そして中庭でソーセージを食べて隔月彼らの友人を招待するには、いくつかのビールを飲むと非常に悪い冗談を言う…それはクレイジーです。 私は、彼らは中央アメリカの山で瓦屋根、人々は7月60ドル…以下で生活し、生き残る二部屋と、木くずで建てられた家であることを少しも考えを持っていないと確信しています。

確かに、彼らはこのケースでは、異なる文化であり、私はちょうどメソアメリカ地域との比較を作ってるんだ。

しかし、離れてカルチャーショックから、トレーニングは優れてきた、彼らの建築技術とどのように彼らは今、彼らは世界的な危機によって深刻な内訳であるが、そのプロセスを工業化するようになったを知っている。

翻訳の注:

TITLE注記: グリンゴ: それは米国から何かまたは誰かのネイティブを参照するときに、単語 ‘グリンゴ’を使用するためにラテンアメリカでは非常に一般的です。 だから、アメリカは ‘グリンゴ “と呼ばれ、この場合、元のタイトルは次のようになります。’グリンゴスタイルの建物:別の波 ‘

 翻译注:请仔细阅读在文章最后的一些意见

有趣的一天,主要目的,已经学习建设性的技术在美国的住房。

已经训练好的,我希望能慢慢写出来的程度,我的时间,在这种情况下,我想专注于我的感知 外国佬(*)的风格。

西班牙裔美国人有很大的文化差异,美国人的住房建设就是一个例子

对于我们来说,买房子是一个基本的需要,与家人密切相关,是很常见的年轻人,已经完成了他的大学将结婚,并在同伴与他的伙伴会去找房子,或将建立一个与他们的孩子,他们的生活休息,或至少尽可能。 (我们我谈论的环境一般中美洲)

在美国的情况下,家庭是一个状态,而不是必然性。 他们宁愿租而不是在住宅的房子(细分)不 clip image00135 American  style building, another wave他们的生活方式。

我们的家园建设是紧密联系在一起的周边材料和安全条件。 到目前为止,我们使用太多的集合体,如砖,混凝土砌块,砂浆和钢筋混凝土。 我们关闭了具有较强的墙来保护我们免受罪犯的财产,我们 clip image00220 American  style building, another wave确保车子里面,如果可能的话,我们用蛇纹网或电…和你有更多的钱,更高的墙将。

他们不这样做,只是用一种 篱笆 木材,只在后面的字段(),但在前面,他们更感兴趣的是展示自己的绿草。 他们的汽车的足迹 车库,他们只是使用这个里面是一个酒窖,它们存储他们并不需要的一切。

它们的材料具有轻质,木板,水泥板和屋顶板。 他们的需求是我们疯狂,空调的空气,是一个必须每天24小时,凡事都有保险覆盖,附近有高标准,要尊重。 不要忽视你的草坪上,没有在院子里的汽车,如果你去与你的狗在街上排便,你把买Wallmart一个特殊的袋子把它捡起来……像这样的标准。

这是非常有趣的,看看他们认为我们什么,他们不喜欢我们的习俗我们自己的城市进行。 clip image00313 American  style building, another wave我们已经走过了不同的郊区和社区,那里有许多拉美裔(尽管他们说大家墨西哥人讲西班牙语的人),是一个不能回避的现实。 拉美裔已经作出围栏打破了他们的传统,我们有车停在前面的状况不佳,许多住在一所房子,我们有一个院子里满$ 700辆车。 这也不是那么糟糕,但看到街道上的垃圾,实在是太可惜了,衣服挂在栅栏上和音响系统,它可以被折磨甚至弗雷迪Krugger。

我们一直在该地区的彩色​​人(没有种族主义,他们是黑人)和休斯顿高值区。 我们还参观了乔治·布什的街道,住在该地区被称为纪念。

clip image00411 American  style building, another wave

我可以得出几个结论,第一是,美国人疯了(大多数)。 一个人建立3500平方米的脚,他将支付950 000美元,其中只有两个人将生活…哦,和一只狗,做生活方式的一切,并邀请每两个月他们的朋友在院子里吃香肠,喝了一些啤酒告诉太差笑话……它是疯了。 我敢肯定,他们没有丝毫的想法,中美洲是在山上建的房子与木屑,一瓦顶,两个房间,7人的生活和生存,每月60美元或更少。

诚然,他们有不同的文化,在这种情况下,我只是进行了对比与中美洲地区。

但除了文化冲击,训练一直优秀,知道他们的建筑技术,以及他们是如何得到工业化的过程,虽然现在他们在全球金融危机严重破裂。

翻译注意:

TITLE注意: 外国佬: 在拉丁美洲指某事或某人从美国本土时,使用单词’外国佬’这是很常见。 因此,美国被称为’外国佬’,在这种情况下,原题:“外国佬风格的建筑:一拨

 ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av detta inlägg

En intressant dag, har det huvudsakliga syftet med detta fått lära konstruktiva metoder för bostäder i USA.

Utbildningen har varit bra, och jag hoppas att skriva om det långsamt till omfattningen av min tid, i det här fallet vill jag fokusera på min uppfattning av gringo (*) Stil.

Latinamerikaner har stora kulturella skillnader med amerikanerna bostadsbyggandet är ett exempel

För oss, köpa ett hem är ett grundläggande behov, nära förbunden med familjen, och det är vanligt att den unge mannen som hade avslutat sina universitetsstudier kommer att gifta sig och i sällskap med sin partner kommer att leta efter ett hus eller kommer att bygga en att vara med sina barn resten av deras liv eller åtminstone så långt som möjligt. (Vi, Jag pratar om miljön i allmänhet Mesoamerican)

I American fall hem är en status snarare än en nödvändighet. De föredrar att hyra istället för att ha ett hus i ett bostadsområde (indelning) var inte clip image00135 American  style building, another wavegår med deras livsstil.

Våra bostäder ‘konstruktion är starkt förknippad med omgivande material och betingelser säkerhet. Så långt vi använder mycket aggregat, såsom tegel, betongblock, murbruk och betong. Vi stänger vår fastighet med en stark mur för att skydda oss från brottslingar, och vi görclip image00220 American  style building, another waveSe till att bilen är inne, om möjligt, använder vi serpentin nät eller elektricitet … och mer pengar du har, desto högre väggen vara.

De inte bara använda ett staket av trä endast i baksidan av fältet (yard) Men i fronten de är mer intresserade av att visa sina gröna gräset. Deras bil är fotavtryck av garage, Använder de bara här och inuti finns en källare där de lagrar allt de inte behöver.

Deras material är lätta, trä, cement och singel. Deras behov är galet för oss, är det konditionering luften ett måste och har den på 24 timmar om dygnet, allt har en försäkring som täcker det och det finns höga grannskapet normer respekteras. Inte försummar din gräsmatta, inte har bilar på gården, om du går med din hund ner på gatan och det defecates, sätta dig i en speciell påse köpt på Wallmart och plocka upp det … och normer som dessa.

Det var mycket intressant att se vad de tycker om oss, gör de inte gillar vår seder vi bär till sina städer. clip image00313 American  style building, another waveVi har rest olika förorter och stadsdelar där det finns många Latinos (även om de säger att alla mexikaner som talar spanska) och är en realitet som inte kan undvikas. Latinos har gjort staket bryta sina traditioner, har vi bilar i dåligt skick parkerade i fronten och som många lever i ett hus, vi har en gård full på $ 700 bilar. Det är inte så illa, men det är synd att se skräp på gatorna, hängande kläder på staketet och en ljudanläggning med vilka det kan bli torterade även Freddy Krugger.

Vi har varit i området färg människor (utan att vara rasist, de är svarta) och även Houston högt värde område. Vi besökte också gatan där George Bush bor i det område som kallas Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Några slutsatser jag kan dra, är den första att amerikaner är galna (majoriteten). En person bygger 3.500 kvadratmeter som han kommer att betala $ 950 000 och var bara två människor kommer att leva … oh, och en hund, allt för att göra livsstil, och inbjuda varannan månad sina vänner för att äta korv på gården, dricka några öl och berätta mycket dåliga skämt … det är galet. Jag är säker på att de inte har den minsta aning om att på ett berg i Centralamerika är ett hus byggt med trä papperslappar, med ett tegeltak, två rum där människor 7 leva och överleva med 60 kronor per månad … eller mindre.

Sant, de är olika kulturer, i det här fallet är jag bara göra en jämförelse med de mesoamerikanska området.

Men bortsett från kulturchock, har utbildningen varit utmärkt, känner sina byggteknik och hur de kom att industrialisera sin process men nu är de i ett allvarligt haveri av den globala krisen.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

TITEL OBS: Gringo: Det är väldigt vanligt i Latinamerika för att använda ordet “gringo” när man hänvisar till något eller någon inföding från USA. Så, är en amerikansk kallas “gringo” och i detta fall den ursprungliga titeln skulle vara: “Gringo stil byggnad: en ny våg”

 UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na koniec tego postu

Interesująca dni, Głównym celem of ta został uczenia się konstruktywnych technik, na mieszkania w Stanach Zjednoczonych.

Training nie było good, i I nadzieję, że do pisać o nim powoli do tego stopnia, z dnia mojego czasu, w tym przypadku I chcą, aby skupić się na mojej percepcji z dnia gringo (*) Style.

Hispanics zostały wielcy różnice kulturowe, z tym budownictwa mieszkaniowego Amerykanów jest przykładem

Dla nas, zakupie domu jest basic potrzeba, ściśle związane z rodziny, i to jest powszechne, że young man, którzy kończył już swoją na uniwersytet będzie wziąć ślub i w towarzysza z jego partnera będzie wyglądać za domem, lub będzie budować jeden, aby być się z ich dorosłe dzieci wiek dzieci gdy reszta z dnia ich życiu lub co najmniej, jak daleko, jak to możliwe. (My, I ‘m rozmawia o środowiska, w ogólnym mesoamerican)

In domu case Amerykanina jest a Status raczej, niż tematyce konieczności. Oni wolą wynająć zamiast z posiadające dom w mieszkalnych (część pola), w którym nie jest clip image00135 American  style building, another wavedzieje z ich stylu życia.

Budowa naszych domach ‘jest silnie związane z materiałami i okolic i warunków bezpieczeństwa. So pory my użyć dużo agregaty, takie jak z cegły, bloku betonu, zaprawy i zbrojonego betonu. We blisko takich znanych naszą właściwość z silnym ścianie, aby chronić się z nami od przestępców,, a my uczynić clip image00220 American  style building, another wavepewien, samochód jest wewnątrz w domu, jeśli to możliwe, używamy serpentynach siatkę lub energię elektryczną … i more masz pieniędzy, wyższa wall będzie być.

Oni nie, po prostu użyć płot z dnia drewna tylko w w z tyłu z dnia tej dziedzinie (podwórze), Ale w z przodu są one bardziej z zainteresowanych, aby wyświetlić ich green grass. Ich samochód jest w tej powierzchni postojowej z dnia garaż, Oni po prostu korzystać z tej i wewnątrz jest cellar gdzie oni przechowywać wszystko, co oni nie potrzebujesz.

Ich materiały są lekkie, wood, cement i gonciany. Ich potrzeby są szalone dla nas, air conditioning jest koniecznością i ma go on 24 godzina dni; wszystko ma ubezpieczenie, która zakrywa go i tam są wysokie standardy sąsiedzkie, aby być respektowane. Nie zaniedbuj swój trawnik; nie mają wozy w na podwórku,, jeśli przejdziesz ze swoim psem w dół ulicy i to defecates, można umieścić out specjalną torbę, kupili at Wallmart i pick go up … i standardy takie jak te,.

To było bardzo interesujące, aby zobaczyć to, co oni myślą of nas, oni nie lubią naszą zwyczaje my nieść, aby swoich miastach. clip image00313 American  style building, another waveMamy podróżował różne przedmieścia i dzielnic przypadku gdy istnieje wiele Latinos (chociaż oni powiedzieć,, aby everybody Meksykanów, którzy mówią po Spanish) i są reality, że nie może być unikać. Latinos dokonały płoty siła zrywająca swoje tradycje, my mają samochody w złym stanie zaparkowanym w przodu i jak wielu żyć w domu,, mamy podwórko o pełną of 700 dolarów samochodów. Ten nie jest tak bad, ale to jest szkoda,, aby zobaczyć śmieci on na ulicach, wiszące ubrania na temat ogrodzeniu i solidną systemu, z którym może on być torturowany nawet Freddy krugger.

Byliśmy w na obszarze z dnia ludzi, kolorystycznych (bez bycia rasistą, są one black) i również Houston wysoki area value. My także odwiedził przez ulicę, w którym George Bush mieszka w obszarze znanym jako Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Few konkluzje może I rysować, najpierw jest to, że Amerykanie są szalony (większość). Osoba, buduje 3.500 ft. kw., dla których będzie on płacić 950 dolar 000 i, w którym tylko dwie osoby będzie żyć … oh, i dog, wszystko, co dla robi stylu życia, i zaprosić co dwa miesiące ich przyjaciół do jedzenia kiełbasek w mieście na dziedzińcu, nie pić jakieś piwo i powiedz bardzo złe dowcipy … to jest szalony. I, że jestem pewien, oni nie mają najmniejszego pojęcia,, że na góry? W Ameryce Środkowej jest house zbudowany z okrawkami drzewnych, z dachem Dachówka, dwa pokoje, w którym ludzie 7 żyją i przetrwać z 60 dolar miesięcy … lub mniej.

To prawda, są one różne kultur, w tym przypadku I jestem po prostu making porównanie z na obszarze Mezoameryki.

Ale apart od szoku kulturowego, szkolenia nie było excellent; wiedzieć, swoje techniki budynek, i jak one got, aby uprzemysławiać ich proces chociaż now są one w poważnym podziałem według globalnego kryzysu.

UWAGI TŁUMACZENIE:

UWAGA NAZWA: Gringo: To jest bardzo powszechne w Ameryce Łacińskiej używać słowa “gringo”, odnosząc się do czegoś lub kogoś z rodzimych USA. So, Amerykańska jest nazywany ‘gringo’ i w tym przypadku oryginalna title byłoby: ‘building style Gringo: another wave’

 THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​ở cuối bài này

Một ngày thú vị, mục tiêu chính của việc này đã được học các kỹ thuật xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ.

Đào tạo đã được tốt, và tôi hy vọng sẽ viết về nó từ từ trong phạm vi thời gian của tôi, trong trường hợp này tôi muốn tập trung vào nhận thức của tôi về người Anh (*) Phong cách.

Tây Ban Nha có sự khác biệt về văn hóa, với việc xây dựng nhà ở Mỹ là một ví dụ

Đối với chúng tôi, mua một ngôi nhà là một nhu cầu cơ bản, kết hợp chặt chẽ với gia đình, và nó là phổ biến mà người đàn ông trẻ, những người đã hoàn thành đại học của mình sẽ kết hôn và trong đồng hành với đối tác của mình sẽ tìm kiếm một ngôi nhà hoặc sẽ xây dựng một được với con cái của họ phần còn lại của cuộc sống của họ hoặc ít nhất là càng nhiều càng tốt. (Chúng tôi, Tôi đang nói về môi trường nói chung Trung Mỹ)

Trong trường hợp nhà Mỹ là một trạng thái hơn là một điều cần thiết. Họ thích thay vì phải thuê một ngôi nhà ở một khu dân cư (phân khu), nơi không phải là clip image00135 American  style building, another waveđi với lối sống của họ.

Xây dựng ngôi nhà của chúng tôi liên quan chặt chẽ với các vật liệu xung quanh và điều kiện an ninh. Cho đến nay chúng tôi sử dụng nhiều uẩn, chẳng hạn như gạch, khối bê tông, vữa và bê tông cốt thép. Chúng tôi đóng cửa tài sản của chúng tôi với một bức tường mạnh mẽ để bảo vệ chúng ta khỏi tội phạm, và chúng tôi làm clip image00220 American  style building, another wavechắc chắn chiếc xe này là bên trong, nếu có thể, chúng tôi sử dụng lưới ngoằn ngoèo hoặc điện … và nhiều tiền hơn bạn có, cao hơn bức tường sẽ được.

Họ không, chỉ cần sử dụng một hàng rào gỗ chỉ ở mặt sau của sân (sân) Nhưng ở phía trước họ quan tâm nhiều hơn để hiển thị cỏ xanh của họ. Chiếc xe của họ là trong dấu chân của nhà để xe, Họ chỉ cần sử dụng này và bên trong là một hầm rượu nơi lưu trữ tất cả mọi thứ họ không cần.

Vật liệu của họ có trọng lượng nhẹ, gỗ, xi măng và đá cuội. Nhu cầu của họ đang điên cho chúng tôi, điều hòa không khí là phải và có trên 24 giờ một ngày, tất cả đều có bảo hiểm bao gồm nó và có những tiêu chuẩn khu phố cao phải được tôn trọng. Đừng bỏ qua bãi cỏ của bạn, không có xe ô tô trong sân, nếu bạn đi với con chó của bạn xuống đường phố và nó defecates, bạn đưa ra một chiếc túi đặc biệt mua tại Wallmart và nhặt nó lên … và các tiêu chuẩn như thế này.

Nó rất thú vị để xem họ nghĩ gì về chúng ta, họ không thích hải quan của chúng tôi, chúng tôi mang đến các thành phố của họ. clip image00313 American  style building, another waveChúng tôi đã đi du lịch ngoại ô khác nhau và các vùng lân cận, nơi có nhiều người Latin (mặc dù họ nói với tất cả mọi người Mexico người nói tiếng Tây Ban Nha) và là một thực tế là không thể tránh khỏi. Châu Mỹ La Tinh đã làm hàng rào phá vỡ truyền thống của họ, chúng tôi có xe ô tô trong tình trạng nghèo đậu ở phía trước và như nhiều người sống trong một căn nhà, chúng tôi có một sân đầy đủ $ 700 xe. Đây không phải là xấu như vậy, nhưng đó là một điều đáng tiếc để nhìn thấy rác trên đường phố, treo quần áo trên hàng rào và một hệ thống âm thanh mà nó có thể bị tra tấn thậm chí Freddy Krugger.

Chúng tôi đã được trong các khu vực của người màu (mà không bị phân biệt chủng tộc, họ là màu đen) và cũng là khu vực có giá trị cao Houston. Chúng tôi cũng đã đến thăm các đường phố, nơi George Bush sống trong khu vực được gọi là Đài tưởng niệm.

clip image00411 American  style building, another wave

Vài kết luận tôi có thể rút ra, đầu tiên là người Mỹ điên (phần lớn). Một người xây dựng 3.500 mét vuông mà ông sẽ phải trả $ 950 000 và nơi chỉ có hai người sẽ sống … oh, và một con chó, tất cả mọi thứ để làm lối sống, và mời hai tháng bạn bè của họ để ăn xúc xích trong sân, uống một ít bia và kể chuyện cười rất xấu … đó là điên. Tôi chắc rằng họ không có ý tưởng nhỏ mà trên một ngọn núi ở Trung Mỹ là một ngôi nhà được xây dựng với phế liệu gỗ, với mái ngói, hai phòng, nơi mọi người 7 sống và tồn tại với $ 60 một tháng … hoặc ít hơn.

Thực sự, họ là những nền văn hóa khác nhau, trong trường hợp này tôi chỉ cần làm một so sánh với khu vực Trung Mỹ.

Nhưng ngoài cú sốc văn hóa, đào tạo đã được xuất sắc, biết kỹ thuật xây dựng của họ và cách họ đã công nghiệp hóa quá trình của họ mặc dù bây giờ họ đang ở trong một sự cố nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

Tiêu đề Chú ý: Người Anh: Nó rất phổ biến ở châu Mỹ Latinh sử dụng từ ‘gringo “khi đề cập đến một cái gì đó hoặc ai đó có nguồn gốc từ Mỹ. Vì vậy, một người Mỹ được gọi là ‘gringo “và trong trường hợp này tiêu đề ban đầu sẽ là:” Gringo phong cách xây dựng: sóng khác’

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post

Μια ενδιαφέρουσα μέρα, ο κύριος στόχος αυτής της έχει μάθει κατασκευαστικές τεχνικές για τη στέγαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπαίδευση ήταν καλή και ελπίζω να γράψω γι ‘αυτό σιγά-σιγά στο βαθμό του χρόνου μου, σε αυτή την περίπτωση θέλω να εστιάσω στην αντίληψή μου Αμερικανός (*) Στυλ.

Ισπανόφωνοι έχουν μεγάλες πολιτισμικές διαφορές με την κατασκευή κατοικιών Αμερικανοί είναι ένα παράδειγμα

Για εμάς, η αγορά ενός σπιτιού είναι μια βασική ανάγκη, που συνδέονται στενά με την οικογένεια, και είναι κοινό ότι ο νεαρός άνδρας που είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο του θα παντρευτεί και σύντροφος με τη σύντροφό του, θα ψάξουν για ένα σπίτι ή θα οικοδομήσουμε μία να είναι με τα παιδιά τους το υπόλοιπο της ζωής τους ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερο. (Εμείς, Μιλώ για το περιβάλλον γενικότερα Mesoamerican)

Σε περίπτωση που το σπίτι Αμερικανού είναι μια κατάσταση και όχι μια αναγκαιότητα. Προτιμούν να νοικιάσετε αντί να έχουν ένα σπίτι σε μια κατοικημένη (υποδιαίρεση), εφόσον δεν είναιclip image00135 American  style building, another waveπηγαίνοντας με τον τρόπο ζωής τους.

Κατασκευή σπίτια μας »συνδέεται στενά με τα γύρω υλικά και τις συνθήκες ασφαλείας. Μέχρι τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά μεγέθη, όπως το τούβλο, σκυροδέματος, κονιαμάτων και οπλισμένο σκυρόδεμα. Κλείνουμε την περιουσία μας με ένα ισχυρό τείχος για την προστασία μας από τους εγκληματίες, και να κάνουμε clip image00220 American  style building, another waveότι το αυτοκίνητο είναι μέσα, αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιούμε ελικοειδή πλέγμα ή ηλεκτρικής ενέργειας … και τα περισσότερα χρήματα έχετε, τόσο υψηλότερο είναι το τείχος θα είναι.

Δεν, απλά χρησιμοποιήστε ένα φράκτης από ξύλο μόνο στο πίσω μέρος του πεδίου (αυλή), Αλλά στο μπροστινό μέρος που ενδιαφέρονται περισσότερο για την εμφάνιση πράσινο γρασίδι τους. Αυτοκίνητό τους είναι στο αποτύπωμα του γκαράζ, Που χρησιμοποιούν μόνο αυτό και στο εσωτερικό είναι ένα κελάρι όπου αποθηκεύουν ό, τι δεν χρειάζεται.

Υλικά τους είναι ελαφρύ, ξύλο, τσιμέντο και χαλίκι. Οι ανάγκες τους είναι τρελός για μας, ο κλιματισμός είναι ένα και πρέπει να το έχει για 24 ώρες την ημέρα? Ό, τι έχει ασφάλιση που καλύπτει και υπάρχουν υψηλά πρότυπα της γειτονιάς που πρέπει να τηρούνται. Μην αμελήσετε το γκαζόν σας? Δεν έχουν αυτοκίνητα στην αυλή, αν πάτε με το σκυλί σας κάτω από το δρόμο και να αφοδεύσει, βάζετε μια ειδική σακούλα που αγοράζεται σε Wallmart και να το παραλάβετε … και τα πρότυπα, όπως αυτά.

Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι σκέφτονται από εμάς, που δεν τους αρέσουν τα έθιμά μας κουβαλάμε στις πόλεις τους. clip image00313 American  style building, another waveΈχουμε ταξιδέψει διαφορετικά προάστια και γειτονιές όπου υπάρχουν πολλοί Λατίνοι (αν και λένε σε όλους τους Μεξικανούς οι οποίοι μιλούν ισπανικά), και είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Λατίνοι έχουν κάνει περιφράξεις σπάζοντας τις παραδόσεις τους, έχουμε αυτοκίνητα σε κακή κατάσταση σταθμευμένο μπροστά και όσες ζουν σε ένα σπίτι, έχουμε μια αυλή γεμάτη $ 700 αυτοκίνητα. Αυτό δεν είναι τόσο κακό, αλλά είναι κρίμα να δούμε τα σκουπίδια στους δρόμους, κρεμασμένα ρούχα στο φράκτη και ένα υγιές σύστημα με το οποίο μπορεί να βασανίζονται ακόμη Freddy Krugger.

Έχουμε ήδη στον τομέα των ατόμων χρώμα (χωρίς να είναι ρατσιστής, είναι μαύρο) και το Χιούστον περιοχή υψηλής αξίας. Επισκεφτήκαμε επίσης το δρόμο, όπου ο Τζορτζ Μπους ζει στην περιοχή που είναι γνωστή ως Μνημείο.

clip image00411 American  style building, another wave

Λίγα συμπεράσματα μπορώ να βγάλω, το πρώτο είναι ότι οι Αμερικανοί είναι τρελός (η πλειοψηφία). Ένα άτομο χτίζει 3.500 τετραγωνικά πόδια για την οποία θα πληρώσει $ 950 000 και όπου μόνο δύο άνθρωποι θα ζήσουν … Α, και ένα σκυλί, τα πάντα για να κάνει τον τρόπο ζωής, και να καλέσει κάθε δύο μήνες τους φίλους τους να τρώνε λουκάνικα στην αυλή, πιείτε λίγο μπύρα και να πω πολύ άσχημα αστεία … είναι τρελό. Είμαι βέβαιος ότι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα ότι σε ένα βουνό στην Κεντρική Αμερική είναι ένα σπίτι χτισμένο με υπολείμματα ξύλου, με κεραμοσκεπή, δύο δωμάτια όπου οι άνθρωποι 7 ζήσουν και να επιβιώσουν με $ 60 το μήνα … ή και λιγότερο.

Είναι αλήθεια ότι είναι διαφορετικές κουλτούρες, σε αυτή την περίπτωση κάνω απλά μια σύγκριση με την περιοχή Μεσοαμερικανικό.

Αλλά εκτός από το πολιτισμικό σοκ, η κατάρτιση έχει εξαιρετική? Γνωρίζουν τεχνικές κατασκευής τους και πώς έφτασαν να βιομηχανοποιούμε τους διαδικασία, αν και τώρα είναι σε μια σοβαρή ανάλυση από την παγκόσμια κρίση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αμερικανός: Είναι πολύ κοινό στη Λατινική Αμερική να χρησιμοποιήσει τη λέξη «Αμερικανός», όταν αναφέρεται σε κάτι ή κάποιος ντόπιος από τις ΗΠΑ. Έτσι, ένας Αμερικανός που ονομάζεται «Αμερικανός» και σε αυτή την περίπτωση ο αρχικός τίτλος ήταν: «Gringo στυλ κτίριο: ένα άλλο κύμα»

 번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다

재미있는 일, 이것의 주된 목적은 미국의 주택 건설 기술을 배우고있다.

훈련은 잘되어, 나는 내 시간의 범위 천천히 그것에 대해 쓰는 희망,이 경우에 나는 내 인식에 초점을 맞추고 자 외국인 (*) 스타일.

스페인은 미국 주택 건설에 큰 문화적 차이는 예를 들어 있으

우리를 위해, 가정을 구매하는 것은 밀접하게 가족과 관련된 기본적인 필요,이고, 그의 대학을 마친 젊은 사람이 결혼하고 자신의 파트너와 동반자의 집을 찾아되거나 한 것으로 만들 것이다 것이 일반적입니다 자녀와 함께 그들의 삶의 나머지 적어도 최대한. (우리, I)는 일반적으로 Mesoamerican의에서 환경에 대해 얘기하는 거에요

미국의 경우 가정에서 오히려 필요 이상 상태입니다. 그들은하지 않은 주거의 집 (세분)하는 대신 임대하는 것을 선호 clip image00135 American  style building, another wave자신의 라이프 스타일에 가고.

우리의 가정 ‘건설 강하게 주변의 재료 및 보안 상태와 연결되어 있습니다. 지금까지 우리는 벽돌, 콘크리트 블록, 박격포와 철근 콘크리트로 많은 집계를 사용합니다. 우리는 범죄자로부터 우리를 보호하는 강한 벽 우리의 재산을 닫고, 우리는 만든다clip image00220 American  style building, another wave확인 차는 가능하면, 우리는 뱀 메쉬 또는 전기를 사용, 안쪽 … 그리고 당신이 더 많은 돈, 더 높은 벽이 될 것입니다.

그들은 단지를 사용하지 마십시오 울타리 단지 필드의 뒷면에있는 나무 (마당) 그러나 앞에서 그들의 녹색 잔디를 표시 할 더 많은 관심이 있습니다. 자신의 차량의 공간에 차고그들은 그냥 사용하고 내부 그들이 필요하지 않은 모든 저장 창고입니다.

이들 재료는 경량, 목재, 시멘트와 조약돌입니다. 자신의 요구가 우리에게 미친, 에어컨 공기는 필수이며 하루 24 시간에 그것을 가지고, 모든 그것을 커버 보험을 가지고 있으며 존경 할 높은 지역 기준이 있습니다. 당신의 잔디밭을 게을리하지 마십시오, 당신은 거리의 아래 당신의 강아지와 함께 갈 경우, 마당에 차를 가지고 있지 않고 그것을 defecates, 당신은 Wallmart에서 구입 특별한 가방을 넣어 그것을 선택 … 그리고 이와 같은 기준.

그것은 그들이 우리의 생각, 그들은 우리가 그들의 도시를 가지고 우리의 관례를 좋아하지 않아 보는 것은 매우 흥미로웠다. clip image00313 American  style building, another wave우리는 거기 많은 라틴 아메리카는 (그들은 스페인어를 말하는 사람 모두 멕시코에 말을하지만)이며, 피할 수없는 현실이 서로 다른 교외 지역을 여행했다. 라틴 아메리카는 그들의 전통을 깨고 울타리를 만들었습니다, 우리는 앞에 주차 가난한 상태에서 자동차를 가지고 많은 사람들이 집에서 살고, 우리는 700 달러 자동차의 전체 마당이있다. 이 그렇게 나쁜 아니지만, 그것은 울타리에 옷 그것도 프레디 Krugger를 고문 할 수있는 사운드 시스템을 거는 거리에 쓰레기를 볼 수있는 유감입니다.

우리는 색깔 사람들의 지역에 있었다 (인종 차별하지 않고, 그들은 검은 색)과 휴스턴 가치가 높은 지역도있다. 조지 부시 기념으로 알려진 지역에 살고있는 곳을 우리는 또한 거리를 방문했다.

clip image00411 American  style building, another wave

내가 그릴 수있는 몇 가지 결론, 첫 번째는 미국인들이 (대부분) 미친 것입니다. 사람이 오 … 그는 9백50달러 000을 지불 어디에 두 사람이 살되는 3,500 평방 피트 구축하고, 개, 라이프 스타일을 수행하는 모든 것을, 그리고 안뜰에 소시지를 먹는 두 달마다 자신의 친구를 초대, 어떤 맥주를 마시는 아주 나쁜 농담을 말해 … 그건 미친 짓이야. 나는 그들이 기와 지붕, 사람들이 7 살과 60 달러 달 … 이하의 생​​존 개의 객실, 중앙 아메리카 산에 나무 스크랩으로 만들어진 집입니다 조금 생각을 가지고 있지 않습니다 확신 해요.

사실, 서로 다른 문화,이 경우에는 그냥 Mesoamerican의 영역과의 비교를 만들고있어입니다.

그들은 이제 그들은 금융 위기로 심각한 고장에 있지만 자신의 프로세스를 산업화 얻었는지 자신의 건축 기술을 알고,하지만 떨어져 문화 충격, 교육은 우수했습니다.

번역 주 :

TITLE 주: 외국인: 그것은 미국에서 무언가 또는 누군가 네이티브를 참조 할 때 단어 ‘외국인’를 사용하는 라틴 아메리카에서 매우 일반적이다. 그래서, 미국은 ‘외국인’이 경우 원래의 제목이 될 것이라고 ‘링고 스타일의 건물 : 다른 파’

 अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ने दें

एक दिलचस्प दिन, इस का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में आवास के लिए रचनात्मक तकनीक सीखने की गई है.

प्रशिक्षण अच्छा रहा है, और मैं अपने समय की हद तक धीरे धीरे इसके बारे में लिखने की उम्मीद है, इस मामले में मैं की मेरी धारणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते ग़ैरमुल्की (*) शैली.

हिस्पैनिक्स अमेरिकियों को आवास निर्माण के साथ महान सांस्कृतिक मतभेदों को एक उदाहरण है है

हमारे लिए, एक घर खरीदने के निकट से परिवार के साथ जुड़े एक बुनियादी जरूरत है, और यह अपने विश्वविद्यालय के समाप्त हो गया था जो युवक शादी हो जाएगी और उसके साथी के साथ साथी में एक घर के लिए दिखेगा या एक होने का निर्माण होगा कि आम है अपने बच्चों के साथ अपने जीवन के आराम के लिए या कम से कम के रूप में दूर के रूप में संभव. (हम, मैं) सामान्य मेसोअमेरिकन में पर्यावरण के बारे में बात कर रहा हूँ

अमेरिकी का मामला घर में नहीं बल्कि एक जरूरत की तुलना में एक स्थिति है. वे नहीं है जहां एक आवासीय में एक घर (उपखंड) होने के बजाय किराए पर पसंद clip image00135 American  style building, another waveउनकी जीवन शैली के साथ जा रहा.

हमारे घरों के निर्माण दृढ़ता से आसपास सामग्री और सुरक्षा शर्तों के साथ जुड़ा हुआ है. अब तक हम ऐसे ईंट, कंक्रीट ब्लॉक, मोर्टार और प्रबलित कंक्रीट के रूप में ज्यादा समुच्चय है, का उपयोग करें. हम अपराधियों से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार के साथ हमारी संपत्ति बंद है, और हमें करना clip image00220 American  style building, another waveयकीन है कि कार यदि संभव हो तो, हम टेढ़ा जाल या बिजली का उपयोग करें, अंदर है … और आप अधिक पैसे, उच्च दीवार हो जाएगा.

वे सिर्फ एक का उपयोग नहीं करतेबाड़ केवल क्षेत्र की पीठ में लकड़ी के (यार्ड) लेकिन सामने वे अपनी हरी घास प्रदर्शित करने के लिए अधिक रुचि रखते हैं. उनकी कार के पदचिह्न में है गेराज, वे सिर्फ इस का उपयोग करें और अंदर वे की जरूरत नहीं है सब कुछ स्टोर जहां एक तहखाने है.

उनकी सामग्री हल्के, लकड़ी, सीमेंट और तख़्ती हैं. उनकी जरूरतों के लिए हमें पागल हो रहे हैं, कंडीशनिंग हवा बहुत जरूरी है और 24 घंटे एक दिन पर है, यह सब कुछ शामिल किया गया है कि बीमा है और सम्मानित होने के लिए उच्च पड़ोस मानकों हैं. अपने लॉन उपेक्षा मत करो, आप नीचे सड़क पर अपने कुत्ते के साथ जाना है, यार्ड में कारों की जरूरत नहीं है और यह defecates, आप वालमार्ट पर खरीदा एक विशेष बैग से बाहर रखा है और इसे लेने के लिए … और इन जैसे मानकों.

यह क्या वे हम में से लगता है, वे हम अपने शहरों में ले जाने के हमारे रिवाजों पसंद नहीं करते देखकर बहुत दिलचस्प था. clip image00313 American  style building, another waveहम वहाँ कई Latinos (वे स्पेनिश बोलने सब लोग जो मेक्सिको के लिए कहते हैं) हैं और टाला नहीं जा सकता है कि एक वास्तविकता है, जहां विभिन्न उपनगरों और पड़ोस कूच किया है. लैटिनो अपनी परंपराओं को तोड़ने बाड़ बना दिया है, हम सामने खड़ी खराब हालत में कारें हैं और कई एक घर में रहते हैं, हम $ 700 कारों से भरा एक यार्ड है. यह इतना बुरा नहीं है, लेकिन यह बाड़ पर कपड़े और यह भी फ्रेडी Krugger अत्याचार किया जा सकता है, जिसके साथ एक ध्वनि प्रणाली को फांसी, सड़कों पर कचरा देखने के लिए दुख की बात है.

हम रंग लोगों के क्षेत्र में किया गया (नस्लवादी होने के बिना, वे काले होते हैं) और ह्यूस्टन उच्च मूल्य क्षेत्र भी है. जॉर्ज बुश के स्मारक के रूप में जाना जाता क्षेत्र में रहती है जहां हम भी सड़क का दौरा किया.

clip image00411 American  style building, another wave

मैं आकर्षित कर सकते हैं कुछ निष्कर्ष, पहला कि अमेरिकियों (बहुमत) पागल हो रहे है. एक व्यक्ति ओह … वह 950 $ 000 का भुगतान करेगा और जहां केवल दो लोग जीवित रहेगा, जिसके लिए 3,500 वर्ग फुट बनाता है, और एक कुत्ता है, जीवन शैली करने के लिए सब कुछ, और आंगन में सॉस खाने के लिए हर दो महीने में अपने दोस्तों को आमंत्रित, कुछ बियर पीना और बहुत बुरा मजाक बताया है … यह पागल है. मुझे लगता है वे एक खपरैल छत, लोगों को 7 रहते हैं और 60 डॉलर प्रति माह … या कम के साथ जीवित रह जहां दो कमरों के साथ, मध्य अमेरिका में एक पहाड़ पर लकड़ी के स्क्रैप के साथ बनाया एक घर है कि थोड़ी सी भी विचार नहीं है यकीन है.

यह सच है कि वे अलग अलग संस्कृतियों, इस मामले में मैं सिर्फ मेसोअमेरिकन क्षेत्र के साथ एक तुलना कर रहा हूँ रहे हैं.

वे अब वे वैश्विक संकट से एक गंभीर टूटने में कर रहे हैं, हालांकि उनके प्रक्रिया औद्योगिक करना के लिए मिला कैसे उनके निर्माण की तकनीक जानते हैं और, लेकिन इसके अलावा संस्कृति सदमे से, प्रशिक्षण उत्कृष्ट रहा है.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

शीर्षक नोट: ग़ैरमुल्की: यह संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ या किसी देशी की चर्चा करते हुए शब्द ‘विदेशी’ का उपयोग करने के लिए लैटिन अमेरिका में बहुत आम है. तो, एक अमेरिकी ‘विदेशी’ और इस मामले में मूल शीर्षक होगा कहा जाता है: ‘ग़ैरमुल्की शैली के निर्माण: एक और लहर’

 ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста

Интересный день, основная цель этого была конструктивной методов обучения на жилье в Соединенных Штатах.

Обучение было хорошо, и я надеюсь, чтобы написать об этом медленно в той мере, часть своего времени, в данном случае я хочу обратить внимание на мое восприятие гринго (*) Стиле.

Латиноамериканцы имеют большие культурные различия с жилищного строительства американцев является примером

Для нас покупка жилья является основной потребностью, тесно связанный с семьей, и оно часто бывает, что молодой человек, который окончил университет выйдет замуж и у домашних со своим партнером будет искать дом или построить, чтобы быть с детьми всю жизнь или, по крайней мере, насколько это возможно. (Мы, Я говорю о среде, в общем Мезоамериканской)

В случае, если дом американца это статус, а не необходимость. Они предпочитают арендовать, вместо того, дом в жилом (подразделения), где нет clip image00135 American  style building, another waveсобирается с их образом жизни.

Строительства Наши дома “прочно ассоциируется с окружающими материалами и условий безопасности. До сих пор мы используем много агрегатов, таких как кирпич, бетонные блоки, строительного раствора и железобетонных. Мы закрываем нашу собственность с сильным стену, чтобы защитить нас от преступников, и мы делаемclip image00220 American  style building, another waveУбедитесь, что автомобиль находится внутри, если это возможно, мы используем серпантину сетки или электричество … и чем больше у вас денег, тем выше стена будет.

Они не просто используйте забор древесины только в задней части поля (двор), Но в передней они больше заинтересованы, чтобы показать их зеленой травой. Их автомобиль на той же площади гараж, Они просто используют это и внутри подвал, где они хранят все, что они не нужны.

Их материалы легкие, дерева, цемента и гальки. Их потребности сумасшедшие для нас, кондиционирование воздуха является обязательным и имеет его на 24 часа в сутки, все есть страховка, которая покрывает это и есть высокие стандарты окрестности, которые должны соблюдаться. Не пренебрегайте ваш газон, не имеют машины во дворе, если вы идете со своей собакой по улице, и он испражняется, вы положили специальную сумку купить в Wallmart и забрать его … и стандартов, как эти.

Это было очень интересно посмотреть, что они думают о нас, они не нравятся наши обычаи мы несем в свои города. clip image00313 American  style building, another waveМы путешествовали по различным пригородов и районов, где есть много латиноамериканцев (хотя они говорят всем мексиканцев, которые говорят на испанском языке) и являются реальностью, которую нельзя избежать. Латиноамериканцы сделали заборы нарушая их традиции, у нас есть машины в плохом состоянии припаркован в передней и, как многие из них живут в доме, у нас есть двор, полный $ 700 автомобилей. Это не так плохо, но жаль видеть мусор на улицах, чтобы повесить одежду на заборе и звуковой системой, с которой он может подвергнуться пыткам даже Фредди Krugger.

Мы были в области цвета людей (не будучи расистским, они черные), а также высокая Хьюстон значение площади. Мы также посетили улицу, где Джордж Буш живет в районе, известном как мемориал.

clip image00411 American  style building, another wave

Некоторые выводы я могу нарисовать, первое, что американцы без ума (большинство). Человек строит 3500 квадратных метров, за которые он будет платить $ 950 000 и где только два человека будут жить … О, и собака, все для этого образа жизни, и приглашают каждые два месяца их друзей, чтобы съесть колбасу во дворе, выпить пива и сказать очень плохая шутка … это сумасшествие. Я уверен, что они не имеют ни малейшего представления, что на горе в Центральной Америке это дом, построенный с дерева записки, с черепичной крышей, две комнаты, где люди живут и 7 выжить с 60 долларов в месяц … или меньше.

Правда, они разные культуры, в данном случае я просто сделать сравнению с площадью Мезоамериканской.

Но кроме культурный шок, подготовка была отличной; знают своих строительных технологий и как они добрались до своего процесса индустриализации хотя в настоящее время они находятся в серьезной аварии, в результате глобального кризиса.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

Титра Примечание: Гринго: Это очень распространено в Латинской Америке, чтобы использовать слово «гринго», когда речь идет что-то или кого-то, выходец из США. Так, американский называют «гринго» и в этом случае первоначальное название было бы: «Гринго стиль здания: новая волна”

 באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו

יום מעניין, המטרה העיקרית של זה כבר לימוד טכניקות בונות למגורים בארצות הברית.

האימון היה טוב, ואני מקווה לכתוב על זה לאט במידה של הזמן שלי, במקרה זה ברצוני להתמקד בתפיסה שלי גרינגו (*) בסגנון.

היספאנים יש הבדלים תרבותיים גדולים עם הבנייה למגורים האמריקאים הוא דוגמה

עבורנו, רכישת בית היא צורך בסיסי, קשור קשר הדוק עם המשפחה, וזה נפוץ שהבחור הצעיר שסיים את האוניברסיטה שלו יתחתן בלוויה ועם השותף שלו ייראה לבית או לבנות אחד להיות עם ילדיהם כל חייהם או לפחות עד כמה שאפשר. (אנחנו, על הסביבה שאני מדבר באופן כללי Mesoamerican)

במקרה של אמריקאי הבית הוא מעמד ולא הכרח. הם מעדיפים לשכור במקום שיש בבית מגורים (חלוקה) שבו לא clip image00135 American  style building, another waveהולך עם אורח החיים שלהם.

הבנייה ‘הבתים שלנו היא קשורה מאוד עם החומרים שהסביבה ותנאי ביטחון. עד כה אנו משתמשים באגרגטים הרבה, כגון לבנים, בלוק בטון, מלט ובטון מזוין. אנחנו סוגרים הרכוש שלנו עם קיר חזק כדי להגן עלינו מפני פושעים, ואנחנו עושים clip image00220 American  style building, another waveבטוח שהרכב נמצאת, אם אפשר, אנחנו משתמשים ברשת חשמל או מתפתל … ויש לך יותר כסף, יותר הקיר יהיה.

הם לא רק, להשתמש גדרמעץ רק בחלקו האחורי של השדה (חצר), אך בחלק הקדמי הם מתעניין יותר כדי להציג הדשא הירוק שלהם. המכונית שלהם היא בטביעת הרגל של מוסך, הם פשוט להשתמש בזה ובתוכו מרתף שבו הם מאחסנים את כל מה שהם לא צריכים.

החומרים שלהם הם קל משקל, עץ, בטון ורעפים. הצרכים שלהם הם מטורפים עבורנו, מיזוג האוויר הוא חובה ויש לה על 24 שעות ביממה, כל מה שיש לו ביטוח המכסה אותו ויש סטנדרטים גבוהים בשכונה שיש לכבד. אל תזניח את הדשא שלך, אין לי מכוניות בחצר, אם אתה הולך עם הכלב שלך ברחוב, וזה עושה את צורך, אתה מכניס את שקית מיוחדת קנתה בWallmart ולהרים אותו … וסטנדרטים כאלה.

זה היה מאוד מעניין לראות את מה שהם חושבים עלינו, הם לא אוהבים את המנהגים שלנו אנו נושאים לעריהם. clip image00313 American  style building, another waveיש לנו נסענו פרברים ובשכונות שונים בהם יש היספאנים רבים (למרות שהם אומרים לכל מי שמקסיקנים מדברים ספרדי) והם מציאות שלא ניתן להימנע ממנו. היספאנים הפכו את הגדרות שבירה המסורות שלהם, יש לנו מכוניות במצב גרוע חנה בחזית וכמה שגרים בבית, יש לנו חצר מלאה של 700 $ מכוניות. זה לא כל כך רע, אבל חבל לראות את האשפה ברחובות, בגדים תלויים על הגדר ומערכת סאונד שבה ניתן עינו אותו אפילו פרדי Krugger.

אנחנו כבר בתחום של אנשים צבעוניים (בלי להיות גזעני, הם שחורים) וגם באזור יוסטון הערך הגבוה. אנחנו גם ביקר ברחוב שבו גר, ג’ורג’ בוש באזור המכונה זיכרון.

clip image00411 American  style building, another wave

מסקנות כמה אני יכול לצייר, הראשון הוא שהאמריקנים משוגעים (הרוב). אדם בונה 3,500 מטרים רבועים שהוא ישלם 950 $ 000 ובו רק שני אנשים יחיו … אה, וכלב, הכל בשביל לעשות את אורח חיים, ומזמין את כל חודשים חבריהם לאכול נקניקיות בחצר, לשתות קצת בירה ולספר בדיחות רעות מאוד … זה מטורף. אני בטוח שאין להם שמץ של מושג שעל הר במרכז אמריקה הוא בית שנבנה עם שאריות עץ, עם גג רעפים, שני חדרים שבו אנשים חיים 7 ולשרוד עם 60 דולרים בחודש … או פחות.

נכון, הם תרבויות שונות, במקרה הזה אני רק עושה השוואה עם אזור Mesoamerican.

אבל מלבד הלם התרבות, ההדרכה הייתה מעולה, יודעת טכניקות הבנייה שלהם ואיך הם הגיעו ללתעש את התהליך שלהם למרות שעכשיו הם בפירוט רציני על ידי המשבר העולמי.

באורים לתרגום:

הערה TITLE: גרינגו: זה נפוץ מאוד באמריקה הלטינית לשימוש במילה “גרינגו”, כאשר הם מתייחסים למשהו או למישהו מילידי ארה”ב. אז, אמריקאי נקרא “גרינגו” ובמקרה זה תהיה הכותרת המקורית: “מבנה בסגנון Gringo: גל נוסף ‘

 TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumları okuyun

Ilginç bir gün, bu temel amacı ABD’de konut için yapıcı teknikleri öğrenme edilmiştir.

Eğitim iyi olmuştur, ve benim zaman ölçüde yavaş yavaş bu konuda yazmak için umut, bu durumda ben benim algı odaklanmak istiyorum Amerikalı (*) Tarzı.

İspanyolların Amerikalılar konut inşaatı ile büyük kültürel farklılıklar bir örnektir var

Bizim için, bir ev satın yakından ailesi ile ilgili temel bir ihtiyaç olduğunu ve üniversite bitirmiş genç adam evlenmek ve onun ortağı ile arkadaşı bir ev arar ya da biri olarak inşa edecek yaygındır çocuklarıyla birlikte hayatlarının geri kalanını ya da en azından mümkün olduğu kadar. (Biz, I) Genel Mesoamerican çevre bahsediyorum

Amerikan davası evinde değil bir gereklilik daha bir durumdur. Onlar olmadığı bir konut bir ev (alt) olan yerine kiralamak tercih clip image00135 American  style building, another waveonların yaşam tarzı ile devam.

Bizim ev ‘yapım güçlü çevreleyen malzeme ve güvenlik koşulları ile ilişkilidir. Şimdiye kadar bu tuğla, beton blok, harç ve betonarme kadar agrega, kullanın. Biz suçlu bizi korumak için güçlü bir duvar ile mülkiyet yakın ve biz yapmak clip image00220 American  style building, another waveemin araba mümkünse, biz serpantin örgü ve elektrik kullanımı, içinde … ve ne kadar çok para, daha yüksek duvar olacaktır.

Onlar, sadece bir kullanmayın çit Sadece alan arkasında ahşap (yarda) Ama önünde onların yeşil çim görüntülemek için daha fazla ilgilendi. Kendi araç ve ayak izi olan garaj, Sadece bu kullanmak ve içinde onlar gerekmez her şeyi saklamak bir mahzen.

Onların malzemeler hafif, ahşap, çimento ve çakıl bulunmaktadır. Onların ihtiyaçları bizim için deli, klima hava bir zorunluluktur ve 24 saat üzerinde olan, her şeyi kapsayan sigortası ve saygı yüksek mahalle standartlar vardır. Çim ihmal etmeyin, siz sokakta köpek ile giderseniz, bahçesinde araba yok ve defecates, size Wallmart satın özel bir çanta koymak ve onu almak … ve bu gibi standartları.

Bu ne bize düşünmek, onlar kendi şehirlerine taşımak bizim gümrük sevmiyorum görmek çok ilginçti. clip image00313 American  style building, another waveOrada birçok Latin (onlar İspanyolca konuşan herkes Meksikalılar söylemek olsa da) ve önlenemez bir gerçek farklı banliyölerinde ve mahallelerde seyahat ettim. Latinler kendi gelenekleri kırma çitler yaptık, biz önünde park etmiş kötü durumda araba var ve birçok evde yaşamak gibi, Eğer piyasa 700 araç dolu bir avluya sahip. Bu kadar kötü değil, ama çit giysi ve hatta Freddy Krugger işkence hangi bir ses sistemi asılı, sokaklarda çöp görmek üzücü.

Biz renk insanların alanında olmuştur (ırkçı olmadan, onlar siyah) ve Houston değeri yüksek alanı da var. George Bush Memorial olarak bilinen bölgede yaşayan nerede biz de sokak ziyaret etti.

clip image00411 American  style building, another wave

Ben çizebilirsiniz birkaç sonuçlar, ilk Amerikalıların (çoğunluk) deli olduğunu. Bir kişi oh … olarak $ 950 000 ödeyecek ve nerede sadece iki kişi yaşayacak olan için 3500 metre kare inşa ve bir köpek, yaşam tarzı yapmak için her şeyi, ve avluda sosis yemek için her iki ayda bir onların arkadaşları davet, bazı bira içmek ve çok kötü şakalar … bu deli. Ben bir kiremit çatı, insanlar 7 yaşamak ve 60 $ bir ay … veya daha az hayatta iki odalı, Orta Amerika’da bir dağda odun artıkları ile inşa edilmiş bir ev olduğunu en ufak bir fikrim yok eminim.

Doğru, farklı kültürler, bu durumda ben sadece Mesoamerican alanı ile bir karşılaştırma yapıyorum vardır.

Onlar şimdi küresel krizden ciddi bir arıza olmasına rağmen süreçlerini sanayileşmeye var nasıl kendi yapım teknikleri bilmek ve; Ama ayrı kültür şoku, eğitim mükemmel olmuştur.

TERCÜME NOTLAR:

BAŞLIK NOT: Amerikalı: Bu ABD bir şey ya da birisi yerli bahsederken kelime ‘gringo’ kullanmak Latin Amerika’da çok yaygındır. Yani, bir Amerikan ‘yabancı’ ve bu durumda orijinal başlığı olacaktır denir: ‘Gringo tarzı bir binada: başka bir dalga’

 VERTALING OPMERKINGEN: lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht aub

Een interessante dag, is het hoofddoel van dit geleerd constructieve technieken voor huisvesting in de Verenigde Staten.

Training is goed geweest, en ik hoop om langzaam over te schrijven naar de mate van mijn tijd, in dit geval wil ik me richten op mijn perceptie van gringo (*) Stijl.

Hispanics zijn grote culturele verschillen met de Amerikanen woningbouw is een voorbeeld

Voor ons, het kopen van een huis is een basisbehoefte, nauw verbonden met de familie, en het is gebruikelijk dat de jonge man, die zijn universiteit had afgerond zal trouwen en in gezelschap met zijn partner gaat op zoek naar een huis of zal bouwen een te zijn met hun kinderen de rest van hun leven of althans zoveel mogelijk. (Wij, Ik heb het over het milieu in het algemeen Meso-Amerikaanse)

In Amerikaan geval huis is een status in plaats van een noodzaak. Zij geven de voorkeur aan huren in plaats van het hebben van een huis in een residentiële (onderverdeling) waar niet clip image00135 American  style building, another wavegaan met hun levensstijl.

Construction onze huizen ‘is sterk geassocieerd met de omringende materialen en veiligheidsvoorwaarden. Tot nu toe gebruiken we veel aggregaten, zoals baksteen, betonblokken, mortel en gewapend beton. We sluiten ons eigendom met een sterke muur om ons te beschermen tegen criminelen, en wij maken clip image00220 American  style building, another waveervoor dat de auto binnen is, indien mogelijk, maken we gebruik van serpentijn gaas of elektriciteit … en hoe meer geld je hebt, hoe hoger de wand zijn.

Ze doen niet, gebruik gewoon een omheining hout alleen in de achterkant van de veld (yard) Maar aan de voorkant zijn ze meer geïnteresseerd zijn om hun groene gras weer. Hun auto is in de voetafdruk van de garage, Maar ze gebruiken deze en de binnenkant is een kelder waar ze slaan alles wat ze niet nodig hebben.

Hun materialen zijn licht van gewicht, hout, cement en grind. Hun behoeften zijn gek voor ons, het conditioneren van de lucht is een must en heeft het op 24 uur per dag, alles heeft verzekering die het dekt en er zijn hoge wijk normen worden gerespecteerd. Verwaarloos uw gazon, hoeft er geen auto’s hebben in de tuin, als je met je hond in de straat en het zuivert, je stak een speciale tas gekocht bij Wallmart en het komen ophalen … en standaarden zoals deze.

Het was erg interessant om te zien wat ze van ons, ze houden niet van onze gewoonten die we voeren om hun steden. clip image00313 American  style building, another waveWe hebben verschillende voorsteden en wijken waar er veel Latino’s (hoewel ze zeggen tegen iedereen Mexicanen die Spaans spreken) en zijn een realiteit die niet kan worden vermeden reisde. Latinos hebben hekken breken hun tradities gemaakt, hebben we auto in slechte staat geparkeerd in de voorzijde en evenveel in een huis wonen, hebben we een tuin vol van $ 700 auto. Dit is niet zo slecht, maar het is jammer om vuilnis op de straten, opknoping kleren op het hek en een geluidsinstallatie waarmee het kan worden gemarteld zelfs Freddy Krugger.

We zijn op het gebied van kleur mensen (zonder racistisch, ze zijn zwart) en ook de Houston waarde gebied hoog. Ook bezochten we de straat waar George Bush woont in het gebied dat bekend staat als Memorial.

clip image00411 American  style building, another wave

Paar conclusies die ik kan trekken, de eerste is dat de Amerikanen zijn gek (de meerderheid). Een persoon bouwt 3.500 vierkante meter, waarvoor hij betaalt $ 950 000 en waar slechts twee mensen zullen leven … oh, en een hond, alles voor het doen van levensstijl, en nodigen elke twee maanden hun vrienden om worstjes op de binnenplaats eten, drinken wat bier en vertel zeer slechte grappen … het is gek. Ik weet zeker dat ze hebben niet het minste idee dat op een berg in Midden-Amerika is een huis gebouwd met hout kladjes, met een pannendak, twee kamers waar mensen 7 leven en overleven met $ 60 per maand … of minder.

True, ze zijn verschillende culturen, in dit geval ben ik gewoon het maken van een vergelijking met de Meso-Amerikaanse regio.

Maar afgezien van cultuurschok, heeft de training uitstekend geweest, kennen hun bouwtechnieken en hoe ze hun proces industrialiseren hoewel nu zijn ze in een ernstig ontregeld door de wereldwijde crisis.

VERTALING OPMERKINGEN:

TITEL NOTE: Gringo: Het is heel gebruikelijk in Latijns-Amerika het woord ‘gringo’ te gebruiken om te verwijzen naar iets of iemand inwoner van de VS. Dus, is een Amerikaan genaamd ‘gringo’ en in dit geval de oorspronkelijke titel zou zijn: ‘Gringo stijl gebouw: een nieuwe golf’

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

Leave a Reply