Ein Blick auf die Mobile Mapper 100A look at the Mobile Mapper 100Um olhar sobre a Mapper móvel 100Una mirada en el Mobile Mapper 100Un regard sur le Mobile Mapper 100O privire la Mapper Mobile 100Uno sguardo al Mobile Mapper 100نظرة على مخطط المحمول 100モバイルマッパー100を見て一看手机映射100En titt på Mobile Mapper 100Spojrzenie na Mobile Mapper 100Một cái nhìn Mapper di động 100Μια ματιά στο Mobile Mapper 100모바일 매퍼 100에보기मोबाइल मैपर 100 पर एक नजरВзгляд на Mobile Mapper 100הסתכל על Mapper הנייד 100Mobil Mapper 100 bir bakışEen blik op de Mobile Mapper 100

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech hat vor kurzem seine neue Ausrüstung Modell, das auf der jüngsten ESRI International Conference, seine genannte Mobile Mapper 100, die eine Weiterentwicklung der Mobile Mapper 6 Eigenschaften, aber mit Präzision über den ProMark3 gezeigt wurde.

Im Wesentlichen ist dies die Ausrüstung Ich glaube, dass Magellan wird in den kommenden Jahren werden halten, weil es schließlich bricht die geschlossen PM3 Regelung, die ohne Zweifel ist ein Esel zu arbeiten, aber es ist begrenzt, was wir haben alle in Frage gestellt.

ProMark3 böse ist das nicht laufen lassen Anwendungen von Drittanbietern, wie z. B. die ArcPad Fall. Obwohl einfach Bildschirme Spiel mit Zahlen die Größe des Großvaters Augen sind sehr praktisch.

Promark hatte auch Einschränkungen mit konventionellen Raster berechnen, es sei denn, sie waren binär. Ansonsten ist es ein tolles Gerät, ob die Kabel sorgfältig behandelt wird, die uns Probleme (*) Einen Tag.

Auch die Promark hatte Einschränkungen zu herkömmlichen Raster geladen werden, wenn binäre waren. Ansonsten ein tolles Team, wenn es sorgfältig Kabel, die bereits gab uns eine Zinn pro Tag.

Dann MobileMapper 6 beschränkt auf die Geräte, die nicht unterstützen Dual-Frequenz blieb, obwohl es Post-Processing unterstützt, wurden seine Fähigkeiten zu submetric Präzision zu erreichen begrenzt. Auch könnte eine Base und dann die Größe der Zahlen, litt sein, scheint es, wird es an die 100 erben.

Was ist die beste von MM100

 • Precision. Sicherlich ist dies das wertvollste Attribut, obwohl das Gerät in der Nähe des US $ 5,000. Fast $ 2.000 mehr als ein Promark und vier Mal so viel wie die Kosten MM6. Obwohl einige sorgen für eine Optimierung der Datenerfassung in Schluchten oder unter der Decke halten hohe Präzision:

Freuen Sie sich auf weniger als 50 cm in SBAS Echtzeit, weniger als 30 Zentimeter in Echtzeit DGPS ltime und weniger als einen Zentimeter in RTK oder Nachbearbeitung.

 • Eigenschaften GNSS. Differential Korrekturmöglichkeiten sind die mehr Innovation im Vergleich mit dem MM6 und sogar die PM3:

45 parallel all-in-View-Kanälen
GPS-
GLONASS-
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Blade-Technologie
DGPS, RTK und Postprocessing mit MobileMapper Office
Es können Rohdaten als Basis zu erfassen, und kann auch ein Rover sein.
NMEA 183 ausgegebenen Meldungen
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR CMR + y, DBEN,
ATOM (Dies ist eine Ashtech Welle genannt Optimiert Messaging)
Unterstützt Basen RTK von Dritten wie: VRS, FKP, MAC

 • Windows-. In 11 Sprachen, darunter Spanisch, mit dem Sie ArcPad laufen kann oder jede Anwendung für die Erfassung oder die Navigation, die auf Windows Mobile 6.5 läuft.
 • Zusätzliche Software. Es kommt mit Mobile Mapping, die einen Antrag Ashtech, GNS Steuerung für GNSS Toolbox, Mobile Mapping Field und Microsoft Office Mobile ist. Abgesehen von anderen Anwendungen wie Internet Explorer, ActiveSync und Transcriber die für die Handschrifterkennung eingesetzt wird.
 • In Bezug auf Konnektivität, bringt die MM6 Bluetooth, aber jetzt unterstützt Wireless 802.11. Es unterstützt auch Dockingstation.
 • Wie die MM6 bringt Kamera, Kompass-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher Lagerung.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Kommt mit einem 256 MB-Karte und die Lithium-Batterie ist bereits in drei Stunden geladen. Darüber hinaus, da der Adapter ist nicht eine seltsame Sache, sondern ein universelles Ladegerät.

Kurz gesagt, ist es real-time Submeter Ausrüstung. Auch ein Novum, sollten wir erwarten, dass die Namen Spiel, weil es 100 und Promark Promark 200, die ich verstehe, sind die gleichen, aber mit Antenne und Geodäsie Software erwähnt wird.

Es sieht nicht schlecht aus, aber es muss nachgewiesen werden. Dass Materie von Ashtech immer Magellan, dann wieder in Magellan beginnt sich zu stabilisieren, obwohl es die eine oder andere Vertreter aus einer der beiden Marken hat. Aber aus den schlechten Erfahrungen der MMPro mal, haben wir eine bessere Unterstützung von Ashtech Fähigkeit gesehen, und wir erwarten, dass die ProMark3 Sprung zu diesen Teams bedeutet nicht, sie völlig veraltet wie das, was passiert mit dem Pro

Nun, die Pros, aber es ist seine chaotische Fehlerbehandlung.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) dar la lataEine spanische Idiom, das bedeutet, dass etwas wird zu Problemen führen

 

 TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

clip_image001Ashtech recently launched its new equipment model, which was shown at the recent ESRI International Conference, its called Mobile Mapper 100, which is an evolution to the Mobile Mapper 6 characteristics but with above precision to the ProMark3.

In essence, this is the equipment I believe that Magellan will be holding over the coming years, because it finally breaks that closed PM3 scheme which is undoubtedly a donkey to work but it’s limited in what we have all questioned.

ProMark3’s evil is that doesn’t allow run third party applications such as the ArcPad case. Although simple screens game with numbers the size of the grandfather’s eyes are very practical.

Promark also had limitations to charge conventional raster, unless they were binary. Otherwise it is a great equipment, whether its cable is treated carefully, which gave us problems (*) one day.

Also the Promark had limitations to load conventional raster unless were binary. Otherwise a great team, if it is carefully cable, who already gave us a Tin a day.

Then MobileMapper 6 remained limited to be equipment that did not support dual frequency, though it supported post-processing, its capabilities to achieve submetric precision were limited. Nor could be a base and then the size of the numbers that was suffering, it seems it will inherit to the 100.

What is the best of MM100

 • Precision. Certainly this is the most valuable attribute, although the equipment is near the U.S. $ 5.000. Almost $2,000 more than a Promark and four times what the MM6 costs. Although some ensure an optimization to data capture in canyons or under the covers holding high precision:

It offers less than 50 cm in SBAS real-time, less than 30 centimeters in DGPS real ltime and less than one centimeter in RTK or post processing.

 • Features GNSS. Differential correction options are the greater innovation in comparison with the MM6 and even the PM3:

45 parallel all-in-view channels
-GPS
-GLONASS
-L1 C/A
-SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS
BLADE Technology
DGPS, RTK and postprocessing with MobileMapper Office
It can capture raw data as a base, and can also be a Rover.
NMEA 183 messages output
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR+, DBEN,
ATOM (This is an Ashtech wave called Optimized Messaging)
Supports bases RTK from third parties like: VRS, FKP, MAC

 • Windows.  In 11 languages including Spanish, with which you can run ArcPad or any application for capture or navigation that runs on Windows Mobile 6.5.
 • Extra Software.  It comes with Mobile Mapping which is an Ashtech’s application, GNS Control for GNSS Toolbox, Mobile Mapping Field and Microsoft Office Mobile. Apart from other applications like Internet Explorer, ActiveSync and Transcriber which is used for handwriting recognition.
 • In terms of connectivity, the MM6 brings Bluetooth, but this now supports Wireless 802.11. It also supports docking station.
 • Like the MM6 brings camera, compass sensor, microphone and speaker storage.
 • clip_image002 Comes with a 256 MB card and the lithium battery is already being loaded in three hours. Moreover, since the adapter is not a strange thing but a universal AC charger.

In short, it is real-time submeter equipment. Even a novelty, we should expect the names game, because it is mentioned Promark 100 and Promark 200, which I understand are the same but with antenna and Geodesy software.

It does not look bad, but it must be proven. That matter of Ashtech becoming Magellan, then returning to Magellan is starting to stabilize, although it took one or another representative from one of the two brands. But from the bad experiences of MMPRO times, we have seen better support capability from Ashtech, and we expect the ProMark3 jump to these teams does not mean make them completely obsolete as what happened with the Pro

Well the Pros, but it’s chaotic its error handling.

TRANSLATION NOTES:

(*) dar la lata: A Spanish idiom that means that something will cause problemsNOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech lançou recentemente o seu novo modelo de equipamento, que foi mostrado na recente Conferência Internacional ESRI, a sua chamada móvel Mapper 100, que é uma evolução para o mapeador Mobile 6 características, mas com uma precisão acima da Promark3.

Em essência, este é o equipamento acredito que Magalhães vai realizar nos próximos anos, porque, finalmente, quebra que fechou PM3 esquema que é, sem dúvida, um burro para trabalhar, mas é limitado no que todos nós temos questionado.

Mal de Promark3 é que não permite executar aplicativos de terceiros, como o caso ArcPad. Apesar de jogo telas simples com números o tamanho dos olhos do avô são muito práticos.

Promark também tinham limitações para carregar raster convencional, a menos que fossem binário. Caso contrário, ele é um ótimo equipamento, se o seu cabo é tratado com cuidado, o que nos deu problemas (*) Um dia.

Além disso, o Promark tinha limitações para carregar raster convencional, a menos que fosse binário. Caso contrário, uma grande equipe, se for cuidadosamente a cabo, que já nos deu uma lata por dia.

Então MobileMapper 6 permaneceu limitado a ser um equipamento que não suportam dupla frequência, embora apoiado pós-processamento, as suas capacidades para alcançar a precisão submétrica eram limitadas. Também pode ser uma base e então o tamanho dos números que foi sofrem, parece que irá herdar a 100.

Qual é a melhor do MM100

 • Precisão. Certamente este é o atributo mais valioso, embora o equipamento está perto os EUA 5,000 $. Quase $ 2.000 mais do que um Promark e quatro vezes o que o MM6 custos. Embora alguns garantir uma otimização para captura de dados em canyons ou debaixo das cobertas com elevada precisão:

O hotel dispõe de menos de 50 cm de SBAS em tempo real, a menos de 30 centímetros de DGPS verdadeiro ltime e menos de um centímetro em RTK ou pós-processamento.

 • Características GNSS. Opções de correção diferencial são a maior inovação em comparação com o MM6 e até mesmo o PM3:

Paralelo 45 canais all-in-view
-GPS
-GLONASS
L1-C / D
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Tecnologia blade
DGPS, RTK e pós-processamento com o Office MobileMapper
Ele pode capturar dados em bruto como uma base, e também pode ser uma sonda.
NMEA 183 mensagens de saída
RTCM2.3, RTCM3.1, y CMR CMR +, DBEN,
ATOM (Esta é uma onda Ashtech chamado Otimizado Messaging)
Suporta bases RTK de terceiros, tais como: VRS, FKP, MAC

 • Windows. Em 11 idiomas, incluindo espanhol, com o qual você pode executar ArcPad ou qualquer outra aplicação de captura ou de navegação que funciona em Windows Mobile 6.5.
 • Software extra. Ele vem com Mobile Mapping, que é a aplicação de um Ashtech, GNS Controle para GNSS Toolbox, Mobile mapeamento de campo e Microsoft Office Mobile. Além de outros aplicativos, como o Internet Explorer, ActiveSync e transcritor que é utilizado para reconhecimento de escrita.
 • Em termos de conectividade, o MM6 traz Bluetooth, mas agora suporta sem fio 802.11. Ele também suporta a docking station.
 • Como o MM6 traz câmera, sensor bússola, microfone e alto-falante de armazenamento.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Vem com um cartão de 256 MB e bateria de lítio já está sendo carregado em três horas. Além disso, uma vez que o adaptador não é uma coisa estranha, mas um carregador AC universal.

Em suma, é um equipamento submétrico em tempo real. Mesmo uma novidade, devemos esperar o jogo nomes, porque é mencionado Promark Promark 100 e 200, o que eu entendo é o mesmo, mas com antena e software Geodésia.

Ele não parece ruim, mas deve ser provado. A matéria de Ashtech tornando Magellan, depois devolver Magellan começa a estabilizar, embora levou um ou outro representante de uma das duas marcas. Mas a partir das experiências ruins de MMPRO vezes, temos visto uma melhor capacidade de suporte da Ashtech, e esperamos que o Promark3 salto para essas equipes não significa torná-los completamente obsoleto como o que aconteceu com o Pro

Assim os profissionais, mas é caótica seu tratamento de erros.

NOTAS tradução:

(*) Dar la lataUm idioma espanhol que significa que algo vai causar problemas

 

 NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech ha lanzado recientemente su nuevo modelo de equipo, que se mostró en la reciente Conferencia Internacional de ESRI, que se llama Mobile Mapper 100, que es una evolución de los Mobile Mapper 6 características pero con una precisión superior a la ProMark3.

En esencia, este es el equipo que creo que Magallanes llevará a cabo en los próximos años, ya que finalmente se rompe que cerró PM3 esquema que es, sin duda, un burro para trabajar, pero es limitado en lo que todos hemos cuestionado.

El mal del ProMark3 es que no permite ejecutar aplicaciones de terceros, como el caso ArcPad. Aunque juego de pantallas sencilla con los números del tamaño de los ojos del abuelo son muy prácticos.

Promark también tenía limitaciones para cargar trama convencional, a menos que fueran binario. De lo contrario, es un gran equipo, si el cable es tratado con cuidado, lo que nos dio problemas (*) Un día.

También el Promark tenía limitaciones para cargar trama convencional a menos que se binaria. De lo contrario un gran equipo, si es cuidado por cable, que ya nos dio una lata al día.

Entonces MobileMapper 6 se mantuvo limitado a ser un equipo que no admite doble frecuencia, aunque apoyó post-procesamiento, su capacidad para lograr la precisión submétrica eran limitadas. Tampoco podía ser una base y luego el tamaño de los números que se sufren, parece que va a heredar a la 100.

¿Qué es lo mejor de MM100

 • Precisión. Ciertamente este es el atributo más valioso, aunque el equipo está cerca de los EE.UU. $ 5.000. Casi $ 2.000 más que un Promark y cuatro veces lo que cuesta el MM6. Aunque algunos aseguran una optimización de la captura de datos en cañones o bajo las sábanas que sostienen una alta precisión:

Ofrece menos de 50 cm de SBAS en tiempo real, a menos de 30 centímetros de DGPS verdadera ltime y menos de un centímetro de RTK o el procesamiento posterior.

 • Características del GNSS. Opciones de corrección diferenciales son la mayor innovación en comparación con el MM6 e incluso el PM3:

45 canales paralelos all-in-view
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Tecnología HOJA
DGPS, RTK y postproceso con MobileMapper Office
Se puede capturar los datos en bruto como una base, y también puede ser un Rover.
NMEA 183 mensajes de salida
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, dben,
ATOM (Esto es una onda Ashtech llamada Optimizado Mensajería)
Soporta bases RTK de terceros como: VRS, FKP, MAC

 • Ventanas. En 11 idiomas, incluyendo español, con el que se puede ejecutar ArcPad o cualquier aplicación de captura o de navegación que se ejecuta en Windows Mobile 6.5.
 • Software adicional. Viene con Mobile Mapping, que es la aplicación de un Ashtech, Control GNS para GNSS Herramientas, Campo Mobile Mapping y Microsoft Office Mobile. Aparte de otras aplicaciones, como Internet Explorer, ActiveSync y transcriptor que se utiliza para el reconocimiento de escritura a mano.
 • En términos de conectividad, el MM6 trae Bluetooth, pero esto ahora es compatible con 802.11 Wireless. También es compatible con la estación de acoplamiento.
 • Al igual que el MM6 trae cámara, sensor de la brújula, micrófono y altavoz de almacenamiento.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Viene con una tarjeta de 256 MB y la batería de litio ya se carga en tres horas. Además, dado que el adaptador no es una cosa extraña, pero un cargador AC universal.

En definitiva, se trata de equipos submétrica en tiempo real. Incluso una novedad, debemos esperar que el juego los nombres, ya que se menciona Promark 100 y Promark 200, que entiendo que es lo mismo, pero con la antena y el software de Geodesia.

No se ve mal, pero tiene que ser probada. Que la materia de Ashtech convertirse Magellan, a continuación, volver a Magellan está empezando a estabilizar, aunque tomó uno u otro representante de una de las dos marcas. Pero a partir de las malas experiencias de veces MMPRO, hemos visto una mejor capacidad de apoyo de Ashtech, y esperamos que el ProMark3 salto a estos equipos no significa que sean completamente obsoleto como lo que pasó con el Pro

Bueno, los pros, pero es caótica la gestión de errores.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) dar la lataUn idioma español que significa que algo va a causar problemas

 

 NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech récemment lancé son nouveau modèle d’équipement, qui a été montré lors de la récente Conférence internationale ESRI, elle est appelée Mobile Mapper 100, qui est une évolution de la Mobile Mapper 6 caractéristiques mais avec une précision ci-dessus pour le ProMark3.

En substance, c’est l’équipement Je crois que Magellan tiendra au cours des prochaines années, parce qu’il rompt enfin que fermé PM3 régime qui est sans aucun doute un âne au travail, mais il est limité dans ce que nous avons tous remis en question.

Le mal de ProMark3 est qui ne permet pas d’exécuter des applications tierces telles que le cas ArcPad. Bien que simple jeu d’écrans avec des numéros de la taille des yeux du grand-père sont très pratiques.

Promark aussi avait ses limites pour charger trame conventionnelle, sauf si elles étaient binaire. Sinon, c’est une grande équipe, si son câble est traitée avec soin, ce qui nous a donné problèmes (*) Un jour.

Aussi le Promark avait ses limites pour charger trame conventionnelle étaient moins binaire. Sinon, une grande équipe, si elle est soigneusement câble, qui nous a déjà donné un bidon par jour.

Puis MobileMapper 6 est resté limité à être un équipement qui n’a pas en charge le double fréquence, mais il a soutenu post-traitement, de ses capacités pour atteindre une précision submétrique étaient limitées. Ni pourrait être une base, puis la taille des chiffres qui souffrait, il semble qu’il va hériter de la 100.

Quelle est la meilleure des MM100

 • Précision. Certes, c’est l’attribut le plus précieux, même si l’équipement est proche de la US $ 5,000. Près de 2000 $ de plus qu’un Promark et quatre fois plus que les coûts de MM6. Bien que certains assurent une optimisation de la saisie des données dans les canyons ou sous les couvertures de maintien de haute précision:

Il offre à moins de 50 cm de SBAS en temps réel, à moins de 30 centimètres de DGPS réel LTIME et moins d’un centimètre de RTK ou post-traitement.

 • Caractéristiques GNSS. Options de correction différentielle sont la plus grande innovation par rapport à la MM6 et même le PM3:

45 canaux parallèles all-in-view
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A.
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Technologie BLADE
DGPS, RTK et post-traitement avec MobileMapper Office
Il peut capturer les données brutes en une base, et peut également être une Rover.
NMEA 183 messages sortie
RTCM2.3, RTCM3.1, y CMR CMR +, DBEN,
ATOM (Ceci est une onde Ashtech appelé Optimisé Messaging)
Prise en charge des bases RTK de tiers tels que: VRS, FKP, MAC

 • Fenêtres. En 11 langues, dont l’espagnol, avec lequel vous pouvez exécuter ArcPad ou toute autre application pour la capture ou la navigation qui fonctionne sous Windows Mobile 6.5.
 • Logiciel supplémentaire. Il est livré avec Mobile Mapping qui est l’application d’un Ashtech, Contrôle GNS pour GNSS Toolbox, Mobile Mapping Field et Microsoft Office Mobile. Outre d’autres applications comme Internet Explorer, ActiveSync et transcripteur qui est utilisé pour la reconnaissance de l’écriture manuscrite.
 • En termes de connectivité, le MM6 apporte Bluetooth, mais cela prend désormais en charge sans fil 802.11. Il soutient également une station d’accueil.
 • Comme le MM6 apporte caméra, capteur boussole, un microphone et des haut-parleurs stockage.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Livré avec une carte de 256 Mo et la batterie au lithium est déjà chargé dans trois heures. En outre, depuis l’adaptateur n’est pas une chose étrange, mais un chargeur secteur universel.

En bref, il est un équipement de sous-compteur en temps réel. Même une nouveauté, nous devrions nous attendre le jeu des noms, parce qu’elle est mentionnée Promark Promark 100 et 200, qui, je crois est le même mais avec antenne et logiciel de géodésie.

Il n’a pas l’air mauvais, mais il doit être prouvé. Cette question de devenir Ashtech Magellan, puis retour à Magellan commence à se stabiliser, mais il a fallu un ou l’autre représentant de l’une des deux marques. Mais à partir des mauvaises expériences de MMPRO fois, nous avons vu une meilleure capacité de soutien de Ashtech, et nous prévoyons le ProMark3 saut à ces équipes ne signifie pas rendre complètement obsolètes comme ce qui s’est passé avec le Pro

Eh bien, les pros, mais c’est chaotique sa gestion des erreurs.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) dar la lataUn idiome espagnol qui signifie que quelque chose va causer des problèmes

 

 NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech a lansat recent noul sau model de echipament, care a fost prezentat la recenta Conferinta Internationala ESRI, numitul Mapper Mobile 100, care este o evoluție la Mobile Mapper 6 caracteristici, dar cu o precizie mai sus pentru a ProMark3.

În esență, acesta este echipamentul cred că Magellan va deține în următorii ani, deoarece se rupe în cele din urmă că închis PM3 sistem, care este, fără îndoială, un măgar pentru a lucra, dar este limitat în ceea ce ne-au pus la îndoială totul.

ProMark3 rău este că nu permite rula aplicații de la terți, cum ar fi cazul ArcPad. Deși simplu joc de ecrane cu numere de mărimea ochii bunicului sunt foarte practice.

Promark avut, de asemenea limitări pentru a încărca raster conventional, cu excepția cazului în care au fost binar. În caz contrar, este un echipament mare, dacă cablul sale sunt tratate cu atenție, care ne-a dat probleme (*) O zi.

De asemenea, Promark are limitări pentru a încărca raster conventional dacă nu au fost binar. În caz contrar, o echipă mare, dacă este atent cablu, care ne-a dat deja un Tin o zi.

Apoi MobileMapper 6 rămas limitate pentru a fi echipamente care nu au suport dual frecvență, deși susținută de post-procesare, capacitățile sale de a realiza precizie submetric au fost limitate. Nici nu ar putea fi o bază și apoi mărimea numerele care suferea, se pare că va moșteni la 100.

Care este cel mai bun de MM100

 • Precizie. Desigur, acest lucru este atributul cel mai valoros, cu toate că echipamentul este aproape de 5.000 dolari SUA. Aproape 2.000 de dolari mai mult decat un Promark și de patru ori ceea ce MM6 costurile. Deși unele asigure o optimizare a captura date în canioane sau sub capacele care dețin înaltă precizie:

Acesta oferă mai puțin de 50 cm în SBAS timp real, mai puțin de 30 de centimetri în DGPS ltime reală și mai puțin de un centimetru în RTK sau post-procesare.

 • Caracteristici GNSS. Opțiuni de corectare diferențiale sunt cea mai mare inovație în comparație cu MM6 și chiar PM3:

45 de canale paralele all-in-view
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Tehnologia BLADE
DGPS, RTK și postprocesare cu MobileMapper Office
Acesta poate capta datele brute ca bază, și poate fi, de asemenea, un Rover.
NMEA 183 mesaje de ieșire
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
Atom (Acesta este un val Ashtech numit Optimizat mesaje)
Suporta baze RTK de la terți, cum ar fi: VRS, FKP, MAC

 • Ferestre. În 11 de limbi, inclusiv spaniolă, cu care puteți rula ArcPad sau orice cerere de captare sau de navigare care rulează pe Windows Mobile 6.5.
 • Software suplimentar. Acesta este dotat cu Mobile Mapping care este cererea de Ashtech lui, control GNS pentru GNSS Toolbox, Field Mapping Mobile si Microsoft Office Mobile. În afară de la alte aplicații, cum ar fi Internet Explorer, ActiveSync și Transcriere care este folosit pentru recunoașterea scrisului de mână.
 • În ceea ce privește conectivitatea, MM6 aduce Bluetooth, dar aceasta suportă acum Wireless 802.11. Aceasta susține, de asemenea, stația de andocare.
 • Ca MM6 aduce camera, senzor de busola, microfon si difuzor de depozitare.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Vine cu un card de 256 MB, iar bateria litiu este deja încărcată în trei ore. Mai mult decât atât, deoarece adaptorul nu este un lucru ciudat, dar un încărcător universal de curent alternativ.

Pe scurt, acesta este un echipament submeter timp real. Chiar și o noutate, trebuie să ne așteptăm jocul nume, pentru că este menționat Promark 100 și Promark 200, care am înțeles sunt la fel, dar cu antena si software-ul Geodezie.

Nu arată rău, dar trebuie să fie dovedită. Că indiferent de Ashtech deveni Magellan, apoi revenind la Magellan începe să se stabilizeze, deși a avut unul sau un alt reprezentant de la unul dintre cele doua branduri. Dar, de la experiențele rele de ori MMPRO, am văzut capacitatea de suport mai bun din Ashtech, și ne așteptăm ca ProMark3 salt la aceste echipe nu înseamnă a le face complet depășite ca ceea ce sa întâmplat cu Pro

Ei bine, Pro, dar e haotic manipularea eroare.

NOTE Traducere:

(*) Dar la LataO expresie spaniol care înseamnă că ceva va cauza probleme

 

 NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech ha recentemente lanciato il suo nuovo modello di apparecchiatura, che è stato mostrato in occasione della recente Conferenza internazionale ESRI, la sua chiamata Mobile Mapper 100, che è una evoluzione dei Mobile Mapper 6 caratteristiche ma con sopra precisione al ProMark3.

In sostanza, questo è l’apparecchiatura credo che Magellan organizzerà nei prossimi anni, perché si rompe finalmente che chiude PM3 schema che è senza dubbio un asino a lavorare, ma è limitata a ciò che abbiamo tutti in discussione.

Il male di ProMark3 è che non permette l’esecuzione di applicazioni di terze parti come il caso ArcPad. Sebbene semplice gioco schermi con numeri le dimensioni degli occhi del nonno sono molto pratici.

Promark ha avuto anche limitazioni per caricare raster convenzionale, a meno che non fossero binario. In caso contrario, si tratta di una grande attrezzatura, se il cavo è trattata con cura, che ci ha dato problemi (*) Un giorno.

Anche il Promark aveva limitazioni per caricare raster convenzionale se non erano binario. In caso contrario, una grande squadra, se è attentamente cavo, che già ci ha dato una latta al giorno.

Poi MobileMapper 6 è rimasto limitato a essere apparecchiature che non supporta doppia frequenza, anche se è supportato il post-processing, la sua capacità di ottenere una precisione submetrica sono stati limitati. Né potrebbe essere una base e quindi la dimensione dei numeri che soffriva, pare che erediterà al 100.

Qual è il migliore di MM100

 • Di precisione. Certamente questo è l’attributo più importante, anche se l’apparecchio si trova vicino alla US $ 5,000. Quasi 2.000 dollari più di un Promark e quattro volte quello che i costi MM6. Anche se un po ‘di garantire una ottimizzazione per l’acquisizione dei dati in canyon o sotto le coperte che tengono alta precisione:

Offre meno di 50 cm di SBAS in tempo reale, a meno di 30 centimetri di DGPS reale LTIME e meno di un centimetro in RTK o post processing.

 • Funzioni GNSS. Opzioni di correzione differenziale sono la maggiore innovazione rispetto al MM6 e anche il PM3:

45 canali all-in-view parallele
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
BLADE Tecnologia
DGPS, RTK e post-elaborazione con MobileMapper Office
Esso può catturare dati grezzi come base, e può anche essere un Rover.
NMEA 183 messaggi di uscita
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (Questa è un’onda Ashtech chiamato Ottimizzato Messaging)
Supporta basi RTK da terzi come: VRS, FKP, MAC

 • Finestre. In 11 lingue tra cui spagnolo, con il quale è possibile eseguire ArcPad o qualsiasi applicazione di cattura o di navigazione che gira su Windows Mobile 6.5.
 • Software Extra. Viene fornito con Mobile Mapping, che è l’applicazione di un Ashtech, controllo GNS per GNSS Toolbox, Mobile Mapping di campi e Microsoft Office Mobile. Oltre ad altre applicazioni come Internet Explorer, ActiveSync e trascrittore che viene utilizzato per il riconoscimento della scrittura.
 • In termini di connettività, la MM6 porta Bluetooth, ma questo ora supporta wireless 802.11. Supporta anche la docking station.
 • Come la MM6 porta macchina fotografica, sensore della bussola, microfono e altoparlante di stoccaggio.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Viene fornito con una scheda da 256 MB e la batteria al litio è già stato caricato in tre ore. Inoltre, dato che l’adattatore non è una cosa strana, ma un caricabatterie AC universale.

In breve, si tratta di attrezzature submetrica tempo reale. Anche una novità, dovremmo aspettarci il gioco nomi, poiché è indicato Promark 100 e Promark 200, che ho capito sono gli stessi, ma con antenna e software di Geodesia.

Non sembra male, ma deve essere provata. Che la materia di Ashtech diventare Magellano, per poi tornare a Magellan sta iniziando a stabilizzarsi, anche se ci sono voluti uno o un altro rappresentante di uno dei due marchi. Ma dalle brutte esperienze di MMPRO volte, abbiamo visto una migliore capacità di sostegno da Ashtech, e ci aspettiamo che il ProMark3 salto per queste squadre non significa che li rendono completamente obsoleti come quello che è successo con la Pro

Bene i professionisti, ma è caotica la sua gestione degli errori.

TRADUZIONE NOTE:

(*) dar la lataUn idioma spagnolo che significa che qualcosa può causare problemi

 

 ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech أطلقت مؤخرا نموذجها المعدات الجديدة، التي كانت تظهر في المؤتمر الدولي ESRI الأخيرة، لها يسمى مخطط المحمول 100، وهو تطور إلى معين موبايل 6 الخصائص ولكن مع دقة أعلاه إلى ProMark3.

في جوهرها، وهذا هو المعدات وأعتقد أن ماجلان سيتم عقد على مدى السنوات القادمة، لأنه يكسر أخيرا أن أغلقت PM3 المخطط الذي هو بلا شك حمار للعمل لكنها محدودة في ما نحن وشكك جميع.

الشر ProMark3 هو أن لا يسمح بتشغيل تطبيقات طرف ثالث مثل حالة ArcPad. على الرغم من أن لعبة بسيطة مع شاشات أرقام حجم عيون الجد هي عملية جدا.

كان PROMARK أيضا القيود لشحن النقطية التقليدية، إلا أنها كانت ثنائية. وإلا فإنه هو معدات كبيرة، سواء الكبل الخاص به يتم التعامل بعناية، والذي قدم لنامشاكل (*) يوم واحد.

أيضا كان PROMARK قيود لتحميل النقطية التقليدية إلا إذا كانت ثنائية. وإلا فريق كبير، وإذا كان بعناية كابل، الذي أعطى بالفعل لنا تين في اليوم.

ثم ظلت MobileMapper 6 تقتصر على أن تكون المعدات التي لم تدعم التردد المزدوج، على الرغم من أنه يؤيد مرحلة ما بعد المعالجة، قدراتها لتحقيق الدقة submetric كانت محدودة. ولا يمكن أن يكون قاعدة ومن ثم حجم الأرقام التي كانت تعاني، على ما يبدو فإنه سيرث إلى 100.

ما هو أفضل من MM100

 • دقة. بالتأكيد هذا هو السمة الأكثر قيمة، على الرغم من أن المعدات بالقرب من 5.000 دولار أمريكي. تقريبا 2،000 $ أكثر من PROMARK وأربعة أضعاف ما تكاليف MM6. على الرغم من أن بعض ضمان الأمثل لالتقاط البيانات في الأخاديد أو تحت الأغطية عقد عالية الدقة:

ويقدم أقل من 50 سم في SBAS في الوقت الحقيقي، أي أقل من 30 سم في DGPS ltime الحقيقي وسنتيمتر أقل من واحد في RTK أو تجهيز آخر.

 • ميزات الشبكات. خيارات التصحيح التفاضلي هي أكبر الابتكار في مقارنة مع MM6 وحتى PM3:

45 مواز القنوات جميع ورأي
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
تكنولوجيا BLADE
DGPS، RTK وتحليل نتائج العمل مع مكتب MobileMapper
فإنه يمكن التقاط البيانات الخام كقاعدة، ويمكن أيضا أن يكون روفر.
نميا 183 رسائل الإخراج
RTCM2.3، RTCM3.1، CMR CMR Y +، DBEN،
ATOM (هذا هو موجة Ashtech دعا محسن التراسل)
يدعم قواعد RTK من أطراف ثالثة مثل: جيش صرب البوسنة، FKP، MAC

 • نوافذ. في 11 لغة بما في ذلك الأسبانية، والتي يمكنك تشغيل ArcPad أو أي تطبيق لالتقاط أو التنقل الذي يعمل على ويندوز موبايل 6.5.
 • برامج إضافية. لأنه يأتي مع رسم الخرائط المحمول الذي هو تطبيق لAshtech، والتحكم GNS لGNSS الأدوات، موبايل الميدانية رسم الخرائط ومايكروسوفت أوفيس موبايل. وبصرف النظر عن التطبيقات الأخرى مثل إنترنت إكسبلورر، ActiveSync و ناسخ الذي يستخدم لالتعرف على الكتابة اليدوية.
 • من حيث الاتصال، وMM6 يجلب بلوتوث، ولكن هذا الآن يدعم اللاسلكي 802.11. كما أنها تدعم محطة الإرساء.
 • مثل MM6 يجلب الكاميرا، وأجهزة الاستشعار البوصلة، وميكروفون ومكبر الصوت التخزين.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 يأتي مع 256 ميغابايت بطاقة ويجري بالفعل تحميلها بطارية ليثيوم في ثلاث ساعات. وعلاوة على ذلك، منذ المحول ليس شيئا غريبا ولكن شاحن AC العالمي.

وباختصار، فإنه من المعدات submeter في الوقت الحقيقي. حتى الجدة، وينبغي لنا أن نتوقع لعبة الأسماء، لأنه هو مذكور PROMARK 100 و 200 PROMARK، التي أفهم هي نفسها ولكن مع هوائي والبرمجيات الجيوديسيا.

أنها لا تبدو سيئة، ولكن يجب أن يثبت ذلك. هذه المسألة من Ashtech يصبح ماجلان، ثم العودة إلى ماجلان هو بداية لتحقيق الاستقرار، على الرغم من أنه استغرق واحد أو ممثل آخر من واحد من اثنين من العلامات التجارية. ولكن من تجارب سيئة من المرات MMPRO، شهدنا قدرة الدعم أفضل من Ashtech، ونتوقع القفزة ProMark3 لهذه الفرق لا يعني جعلها عفا عليها الزمن تماما مثل ما حدث مع برو

حسنا الايجابيات، ولكن من الفوضى معالجة الأخطاء فيها.

ملاحظات الترجمة:

(*) دار لا لاتاوهناك لغة الإسبانية وهذا يعني أن شيئا ما يسبب مشاكل

 

 翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtechは最近最近ESRI国際会議、モバイルマッパーへの進化6特性ですがProMark3に上記の精度でそのいわゆるモバイルマッパー100で示された、新しい機器のモデルを発売しました。

それが最終的に間違いなく動作するロバですPM3スキームを閉じたその壊すが、それは我々はすべての疑問視しているのかの限られただから本質的には、これは、私がマゼラン、今後数年間にわたって開催されることを信じている装置です。

ProMark3の悪はArcPadのケースのようなサードパーティ製のアプリケーションを実行することができないことです。 数字祖父の目の大きさのシンプルな画面のゲームは非常に実用的ですが。

PROMARKはまた、彼らはバイナリだった場合を除き制限は、従来のラスタを充電する必要がありました。 それ以外の場合は、私たちを与えた、そのケーブルは慎重に扱われているかどうか、大きな装置です 問題 (*)1日。

またPROMARKバイナリあっていない限り、従来のラスタをロードするように制限がありました。 そうしないと偉大なチーム、それは慎重にすでにその日私たちに錫を与えたケーブルである場合。

その後のMobileMapper 6それはsubmetric精度を達成するための後処理、その能力が限定されたサポートされず、二重周波数をサポートしていない機器に制限残った。 また、ベースと苦しんでいた数字の大きさかもしれません、それが100に継承さそうです。

MM100のベストは何です

 • 精度。 機器は米国5.000ドル近くですが、確かにこれは、最も貴重な属性です。 PROMARKと何MM6コストの4倍以上、ほぼ2000ドル以上。 一部は峡谷で、高精度を保持するカバーの下にあるデータキャプチャの最適化を確保するものの:

それは本当のDGPS LTIME及びRTKまたは後処理で1センチメートル未満のリアルタイムSBASで50cm未満、30未満センチ提供しています。

 • 特長GNSS。 ディファレンシャル補正オプションはMM6とさえPM3と比較してより大きな技術革新です。

45パラレルオールインビューチャンネル
-GPS
-GLONASS
-L1 C /
·SBAS:WAAS / EGNOS / MSAS
BLADEテクノロジー
DGPS、RTKとのMobileMapper Officeと後処理
それはベースとして生データをキャプチャすることができ、また、ローバーすることができます。
NMEA 183メッセージ出力
RTCM2.3、RTCM3.1、CMR Y CMR +、DBEN、
ATOM(これは最適化されたメッセージングと呼ばAshtech波である)
VRS、FKP、MAC:のような第三者からの塩基RTKをサポートしています

 • ウィンドウズ。 あなたはArcPadの実行できるとスペイン語、またはキャプチャまたはWindows Mobile 6.5上で実行されるナビゲーションのため、任意のアプリケーションを含む11の言語で。
 • 余分なソフトウェア。 それはGNSSツールボックス、モバイルマッピングフィールドおよびMicrosoft Office Mobile用Ashtechのアプリケーション、GNSコントロールですモバイルマッピングが付属しています。 別に手書き文字認識のために使用されているInternet Explorerで、ActiveSyncのと手書きのような他のアプリケーションから。
 • 接続性の面では、MM6は、Bluetoothをもたらしたが、これは今、ワイヤレス802.11をサポートしています。 また、ドッキングステーションをサポートしています。
 • MM6と同様にカメラ、コンパスセンサー、マイクとスピーカーのストレージをもたらします。
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 256メガバイトのカードが付属しており、リチウム電池は、すでに3時間でロードされている。 また、アダプターは、奇妙なことが、普遍的なAC充電器ではないので。

要するに、リアルタイムサブメートル装置である。 でも、目新しさがPROMARK 100と私は同じですが、理解し、アンテナと測地ソフトウェアとPROMARK 200を、記載されているので、我々は、名前のゲームを期待するべきである。

それは悪くは見えませんが、それが証明されなければならない。 それが1つまたは2つのブランドの1つから別の代表を取ったものの、そのAshtechその後マゼランに戻って、マゼランになっての問題は、安定させるために始めている。 しかしMMPRO時間の悪い経験から、我々はAshtechから良いサポート機能を見てきました、我々はこれらのチームにProMark3ジャンプがProで何が起こったかのように、彼らが完全に時代遅れにするという意味ではありません期待してい

まあ長所、それは、そのエラー処理混沌です。

翻訳の注:

(*) DARラLATA何か問題が発生することを意味しますスペイン語イディオム

 

 翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100阿什泰克最近推出了新的设备模型,这是在最近ESRI国际会议,其所谓的移动映射器100,这是一种进化移动映射特性,但以上精度ProMark3所示。

在本质上,这是我相信,在未来几年内将举行麦哲伦的设备,因为它终于打破关闭PM3计划,这无疑是一头驴工作的,但它是有限的,我们都质疑。

ProMark3的邪恶是不允许运行的第三方应用程序,如ArcPad的情况。 虽然简单的屏幕的数字游戏,爷爷的眼睛的大小是非常实用。

PROMARK也有限制,传统的光栅充电,除非他们是二进制。 否则,它是一个伟大的设备,其电缆是否被慎重对待,这给了我们 问题 (*)的一天。

也有局限性的ProMark传统的光栅,除非加载二进制。 否则一支伟大的球队,如果是仔细电缆,他们已经给了我们一个锡一天。

的MobileMapper 6仍然有限,虽然它支持的后处理设备没有支持双频率,其能力实现submetric精度是有限的。 也可以是基础,然后将的数量的大小,这是痛苦的,它似乎,它将继承100。

什么是最好的MM100

 • 精确。 当然,这是最宝贵的属性,虽然美国5.000美元设备附近。 PROMARK和四倍MM6成本的比几乎2,000元。 虽然一些优化,以确保数据采集在峡谷或在幕后控股精度高:

它提供了小于50厘米实时SBAS,在DGPS实时LTIME和小于30厘米,小于1厘米RTK或后处理。

 • 特色GNSS。 差分校正选项是更大的创新与MM6相比,甚至PM3:

45平行的所有电视频道
-GPS
格洛纳斯
-L1 C / A
SBAS:WAAS / EGNOS / MSAS
刀片技术
DGPS,RTK和后处理MobileMapper Office软件
它可以捕捉的原始数据作为基础,也可以是一个流动站。
NMEA输出183消息
RTCM2.3 RTCM3.1ŸCMR,CMR +,DBEN
ATOM(这是阿什泰克波,称为优化信息)
支持基地RTK等第三方:VRS,FKP,MAC

 • 视窗。 在11种语言,包括西班牙语,您可以运行ArcPad的或任何捕获或导航的Windows Mobile 6.5上运行的应用程序。
 • 额外的软件。 它配备了Ashtech的应用程序,GNS控制移动测绘领域GNSS工具箱,和微软Office移动的移动绘图。 除了从其他应用程序,如Internet Explorer,ActiveSync和手写板,用于手写识别。
 • 在连接方面,蓝牙MM6带来,但现在支持无线802.11。 它也支持扩展坞。
 • 喜欢的MM6带来了相机,指南针传感器,麦克风和扬声器存储。
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 配备了一个256 MB存储卡和锂电池已经被加载在三小时内。 此外,由于适配器也不是什么奇怪的事情,但一个普遍的AC充电器。

总之,它是实时亚米级设备。 即使是一个新事物,我们应该期望名的比赛,因为它提到PROMARK 100和ProMark 200,我的理解是相同的,但天线与大地测量软件。

它看起来并不坏,但它必须被证明。 此事阿什泰克成为麦哲伦,然后返回到麦哲伦开始稳定下来,虽然花了一个或两个品牌的另一个代表。 但是,从坏的的MMPRO倍经验,我们已经看到阿什泰克更好的支持能力,并且我们预计ProMark3跳转到这些球队并不意味着他们完全过时发生了什么事临

井的优点,但它是混乱的错误处理。

翻译注意:

(*) DAR拉阔一位西班牙谚语,表示的东西会造成问题

 

 ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech lanserade nyligen sin nya utrustning modell, som visades på den nyligen ESRI internationella konferensen, dess kallas Mobile Mapper 100, vilket är en utveckling till Mobile Mapper 6 egenskaper men med ovan precision till ProMark3.

I huvudsak är detta den utrustning jag tror att Magellan kommer att hålla under de kommande åren, eftersom det äntligen bryter det stängt PM3 system som utan tvekan är en åsna för att arbeta men det är begränsade i vad vi alla har ifrågasatts.

ProMark3 onda är som inte tillåter köra tredje parts applikationer såsom ArcPad fallet. Även enkla skärmar spel med siffror storleken på farfars ögon är mycket praktiskt.

ProMark hade också begränsningar för att ladda konventionellt raster, om de inte var binär. Annars är det en bra utrustning, om dess kabel behandlas varsamt, vilket gav oss problem (*) En dag.

Också ProMark hade begränsningar att ladda konventionellt raster inte var binär. Annars ett bra team, om det är noga kabel, som redan gett oss en burk om dagen.

Då MobileMapper 6 var begränsad till att utrustning som inte stödjer dubbla frekvenser, men det stöds efterbearbetning, dess förmåga att uppnå submetric precision begränsad. Inte heller skulle kunna vara en bas och sedan storleken av de nummer som var utsatt, verkar det det kommer att ärva till 100.

Vad är det bästa av MM100

 • Precision. Visst detta är den mest värdefulla attribut, även om utrustningen är nära US $ 5,000. Nästan $ 2000 mer än en Promark och fyra gånger mer än vad MM6 kostnader. Även om vissa säkerställa en optimering för datafångst i raviner eller under täcket håller hög precision:

Det finns mindre än 50 cm i SBAS realtid, mindre än 30 centimeter i DGPS verkliga LTIME och mindre än en centimeter i RTK eller efterbearbetning.

 • Funktioner GNSS. Differentialkorrigering alternativ är det mer innovation i jämförelse med MM6 och även PM3:

45 parallella all-in-view-kanaler
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Bladtekniken
DGPS, RTK och efterbehandling med MobileMapper Office
Den kan fånga rådata som bas, och kan också vara en Rover.
NMEA 183 meddelanden utdata
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (Detta är ett Ashtech våg kallas Optimerad Messaging)
Stöder baser RTK från tredje parter, såsom: VRS, FKP, MAC

 • Windows. På 11 språk, inklusive spanska, med vilken du kan köra ArcPad eller något program för att fånga eller navigering som körs på Windows Mobile 6.5.
 • Extra programvara. Den levereras med Mobile Mapping som är en Ashtech ansökan, GNS Control för GNSS Toolbox, Mobile Mapping Field och Microsoft Office Mobile. Bortsett från andra program som Internet Explorer, ActiveSync och Transkribering som används för handskrift.
 • När det gäller anslutningsmöjligheter, ger MM6 Bluetooth, men detta nu stöder trådlös 802.11. Det stöder också dockningsstation.
 • Liksom MM6 ger kameran, kompass sensor, mikrofon och högtalare lagring.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Levereras med ett 256 MB-kort och litiumbatteriet redan laddas i tre timmar. Eftersom adaptern är inte en konstig sak men en universell AC-laddare.

Kort sagt, är det realtid submeter utrustning. Även en nyhet, borde vi förvänta oss att namnen spelet, eftersom det nämns Promark 100 och Promark 200, som jag förstår är samma men med antenn och geodesi programvara.

Det ser inte dåligt, men det måste bevisas. Det handlar om Ashtech bli Magellan, sedan återvänder till Magellan börjar stabiliseras, även om det tog en eller annan representant från en av de två varumärkena. Men från de dåliga erfarenheter av MMPRO gånger, har vi sett bättre stöd kapacitet från Ashtech, och vi förväntar oss att ProMark3 hopp till dessa lag betyder inte gör dem helt obsoleta som vad som hände med Pro

Tja proffsen, men det är kaotiskt sin felhantering.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) dar la lataEn spansk idiom som betyder att något kommer att orsaka problem

 

 UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech niedawno swój nowy model sprzętu, który został przedstawiony w niedawnej międzynarodowej konferencji ESRI, jego nazwie Komórka Mapper 100, który jest ewolucja do telefonu Mapper 6 cech, ale z powyżej dokładnością do ProMark3.

W istocie, jest to sprzęt Wierzę, że Magellan zorganizuje w najbliższych latach, bo to w końcu pokona, że ​​zamknięte PM3 systemu, który jest bez wątpienia osioł do pracy, ale jest to ograniczone w to, co wszyscy w wątpliwość.

Zła ProMark3 jest to, że nie pozwala uruchomić aplikacji firm trzecich, takich jak ArcPad przypadku. Choć prosta gra ekrany z numerami wielkości dziadka oczy są bardzo praktyczne.

Promark miał również ograniczenia ładowania konwencjonalnego rastrowych, chyba że były one binarny. W przeciwnym razie jest to świetny sprzęt, czy jego kabel jest traktowane ostrożnie, który dał namproblemy (*) Jeden dzień.

Również Promark miał ograniczenia ładowania konwencjonalnego raster chyba były binarne. W przeciwnym razie świetny zespół, jeśli jest dokładnie kabel, który już dał nam Tin dni.

Następnie MobileMapper 6 pozostała ograniczona być urządzenia, które nie obsługuje podwójną częstotliwość, choć wspierany post-processing, jego możliwości, aby osiągnąć submetric precyzji były ograniczone. Nie może być podstawą i wielkość liczb cierpi wydaje dziedziczy do 100.

Co to jest najlepsze z MM100

 • Precyzja. Z pewnością jest to najbardziej wartościowa cecha, choć sprzęt jest w pobliżu US 5,000 dolarów. Prawie 2000 dolary więcej niż Promark i cztery razy, co MM6 koszty. Chociaż niektóre zapewniają optymalizację do przechwytywania danych w kanionach lub pod kołdrą posiadających wysoką precyzję:

Oferuje on mniej niż 50 cm w czasie rzeczywistym SBAS, mniej niż 30 centymetrów DGPS prawdziwym ltime i mniej niż jeden centymetr w RTK lub przetwarzania post.

 • Opis GNSS. Opcje korekty różnicowe są większe innowacje w porównaniu z MM6 i nawet PM3:

45 równoległych all-in-view kanały
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Technologia BLADE
DGPS, RTK i postprocessing z Urzędu MobileMapper
Można to robić surowych danych jako podstawę, a także może być ruchomego.
Wyjście NMEA 183 wiadomości
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (To Ashtech fala nazywa zoptymalizowane Messaging)
Obsługuje RTK baz od stron trzecich, takich jak: VRS, FKP, MAC

 • System Windows. W 11 językach, w tym hiszpański, z którego można uruchomić ArcPad lub dowolnej aplikacji do przechwytywania lub nawigacji, który działa na systemie Windows Mobile 6.5.
 • Extra Software. Pochodzi z Mobile Mapping, która jest zgłoszeniowy Ashtech, regulacja GNS dla GNSS Toolbox, Mobile Odwzor i Microsoft Office Mobile. Oprócz innych aplikacji, takich jak Internet Explorer, ActiveSync i Transcriber który służy do rozpoznawania pisma ręcznego.
 • W zakresie łączności, MM6 daje Bluetooth, ale obsługuje Wireless 802,11. Obsługuje również stację dokującą.
 • Jak MM6 przynosi kamery, czujnik kompas, mikrofon i przechowywanie głośnika.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Pochodzi z 256 MB Karta i bateria litowa jest już załadowany w ciągu trzech godzin. Ponadto, ponieważ adapter nie jest dziwne, ale uniwersalna ładowarka AC.

W skrócie, to jest w czasie rzeczywistym urządzenia submeter. Nawet nowość, powinniśmy się spodziewać gry nazwiska, ponieważ nie są one wymienione PROMARK Promark 100 i 200, które jak rozumiem są takie same, ale z anteną oraz oprogramowanie Geodezji.

Nie wygląda to źle, ale to musi być udowodnione. Że sprawą Ashtech staje Magellan, a następnie powrotu do Magellan zaczyna stabilizować, chociaż zajęło jednego lub innego przedstawiciela jednej z tych dwóch marek. Ale ze złych doświadczeń z czasów MMPRO widzieliśmy lepsze możliwości wsparcia z Ashtech i oczekujemy ProMark3 skok do tych zespołów nie znaczy uczynić je całkowicie nieaktualna, co się stało z Pro

Dobrze Plusy, ale chaotycznie jego obsługa błędów.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) dar la lataHiszpański idiom, który oznacza, że ​​coś może spowodować problemy

 

 THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100ASHTECH gần đây đưa ra mô hình thiết bị mới, được trưng bày tại Hội nghị quốc tế gần đây ESRI, được gọi là điện thoại di động của mình Mapper 100, đó là một sự tiến hóa đến Mapper Mobile 6 đặc điểm nhưng với độ chính xác trên cho ProMark3.

Về bản chất, đây là thiết bị tôi tin rằng Magellan sẽ được tổ chức trong những năm tới, bởi vì nó phá vỡ cuối cùng đã đóng cửa PM3 chương trình mà chắc chắn là một con lừa để làm việc nhưng đó là hạn chế trong những gì chúng ta đã đặt câu hỏi.

Ác ProMark3 là không cho phép chạy các ứng dụng của bên thứ ba như trường hợp ArcPad. Mặc dù màn hình đơn giản trò chơi với những con số kích thước của đôi mắt của ông là rất thiết thực.

Promark cũng có những hạn chế để sạc raster thông thường, trừ khi họ là nhị phân. Nếu không nó là một thiết bị tuyệt vời, cho dù cáp của nó được xử lý cẩn thận, trong đó đã cho chúng tôi vấn đề (*) Một ngày.

Ngoài ra Promark có những hạn chế để tải raster thông thường trừ khi là nhị phân. Nếu một đội bóng lớn, nếu nó là một cách cẩn thận cáp, những người đã cho chúng tôi một Tin một ngày.

Sau đó MobileMapper 6 vẫn hạn chế được thiết bị không hỗ trợ tần số kép, mặc dù nó được hỗ trợ sau chế biến, khả năng của mình để đạt được độ chính xác submetric bị hạn chế. Cũng có thể là một cơ sở và sau đó kích thước của những con số đó đã được đau khổ, có vẻ như nó sẽ thừa hưởng vào 100.

Là những gì tốt nhất của MM100

 • Độ chính xác. Chắc chắn đây là các thuộc tính có giá trị nhất, mặc dù các thiết bị là gần 5.000 USD. Gần 2000 $ hơn một Promark và bốn lần những gì MM6 chi phí. Mặc dù một số đảm bảo tối ưu hóa để thu thập dữ liệu trong hẻm núi hay dưới bao gồm giữ độ chính xác cao:

Nó cung cấp ít hơn 50 cm trong SBAS thời gian thực, ít hơn 30 cm DGPS ltime thực và ít hơn một cm trong RTK hoặc chế biến sau.

 • Tính năng GNSS. Tùy chọn chỉnh sửa khác biệt là những đổi mới hơn so với MM6 và thậm chí cả PM3:

45 kênh song song tất cả-trong-view
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Công nghệ BLADE
DGPS, RTK và xử lý sau với Văn phòng MobileMapper
Nó có thể nắm bắt dữ liệu thô như một cơ sở, và cũng có thể là một Rover.
NMEA 183 thông điệp đầu ra
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (Đây là một làn sóng ASHTECH gọi là tối ưu nhắn)
Hỗ trợ cơ sở RTK từ bên thứ ba như: VRS, FKP, MAC

 • Cửa sổ. Trong 11 ngôn ngữ bao gồm tiếng Tây Ban Nha, mà bạn có thể chạy ArcPad hoặc bất kỳ ứng dụng cho chụp hoặc chuyển hướng chạy trên Windows Mobile 6.5.
 • Phần mềm thêm. Nó đi kèm với bản đồ di động là một ứng dụng của ASHTECH, GNS điều khiển cho GNSS hộp công cụ, điện thoại di động bản đồ thực địa và Microsoft Office Mobile. Ngoài các ứng dụng khác như Internet Explorer, ActiveSync và Transcriber được sử dụng để nhận dạng chữ viết.
 • Về kết nối, các MM6 mang Bluetooth, nhưng điều này giờ đây hỗ trợ không dây 802.11. Nó cũng hỗ trợ docking station.
 • Như MM6 mang máy ảnh, cảm biến la bàn, micro và loa lưu trữ.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Đi kèm với một thẻ 256 MB và pin lithium đã được nạp trong ba giờ. Hơn nữa, kể từ khi các bộ chuyển đổi không phải là một điều kỳ lạ nhưng một bộ sạc AC phổ quát.

Trong ngắn hạn, nó là thiết bị nhỏ hơn mét thời gian thực. Thậm chí một sự mới lạ, chúng ta nên mong đợi các trò chơi tên, bởi vì nó được đề cập Promark 100 và Promark 200, mà tôi hiểu là như nhau nhưng với ăng-ten và phần mềm Trắc địa.

Nó không nhìn xấu, nhưng nó phải được chứng minh. Rằng vấn đề của ASHTECH trở thành Magellan, sau đó trở về Magellan đang bắt đầu ổn định, mặc dù phải mất một hoặc một đại diện của một trong hai thương hiệu. Nhưng từ kinh nghiệm xấu của MMPRO lần, chúng ta đã thấy khả năng hỗ trợ tốt hơn từ ASHTECH, và chúng tôi hy vọng ProMark3 nhảy để các đội không có nghĩa là làm cho họ hoàn toàn lỗi thời như những gì đã xảy ra với các Pro

Cũng những thuận, nhưng đó là hỗn loạn xử lý lỗi của nó.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) dar la lataMột thành ngữ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một cái gì đó sẽ gây ra vấn đề

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech εγκαινίασε πρόσφατα το νέο μοντέλο του εξοπλισμού του, η οποία παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη Διάσκεψη ESRI International, που ονομάζεται Mobile Mapper του 100, το οποίο αποτελεί εξέλιξη των Mobile Mapper 6 χαρακτηριστικά, αλλά με ακρίβεια πάνω στο ProMark3.

Στην ουσία, αυτός είναι ο εξοπλισμός πιστεύω ότι Magellan θα πρέπει να κατέχουν τα επόμενα χρόνια, διότι σπάει επιτέλους ότι έκλεισε PM3 σύστημα το οποίο είναι αναμφισβήτητα ένα γαϊδουράκι για να εργαστούν, αλλά είναι περιορισμένη σε ό, τι έχουμε όλοι ερωτήθηκαν.

ProMark3 κακό είναι ότι δεν αφήνετε εφαρμογές τρίτων, όπως το ArcPad περίπτωση. Αν και απλό παιχνίδι οθόνες με αριθμούς το μέγεθος των ματιών του παππού είναι πολύ πρακτικό.

Promark είχε επίσης τους περιορισμούς να χρεώνουν τα συμβατικά ράστερ, αν δεν ήταν δυαδικό. Διαφορετικά, είναι ένας πολύ καλός εξοπλισμός, αν το καλώδιό του αντιμετωπίζεται με προσοχή, που μας έδωσε προβλήματα(*) Μία ημέρα.

Επίσης, ο δέκτης είχε περιορισμούς για να φορτώσει τα συμβατικά raster αν ήταν δυαδικό. Διαφορετικά, μια μεγάλη ομάδα, εάν είναι προσεκτικά καλώδιο, που ήδη μας έδωσε ένα Tin ημέρα.

Στη συνέχεια MobileMapper 6 παρέμειναν περιορισμένες για να τον εξοπλισμό που δεν υποστηρίζουν διπλή συχνότητα, αν και υποστήριξε post-processing, τις δυνατότητές της για την επίτευξη submetric ακρίβεια ήταν περιορισμένες. Ούτε θα μπορούσε να είναι μια βάση και στη συνέχεια το μέγεθος των αριθμών που υπέφερε, φαίνεται ότι θα κληρονομήσουν στο 100.

Ποια είναι η καλύτερη MM100

 • Ακρίβεια. Σίγουρα αυτό είναι το πιο πολύτιμο χαρακτηριστικό, αν ο εξοπλισμός είναι κοντά στις ΗΠΑ $ 5.000. Σχεδόν 2.000 δολαρίων περισσότερο από ένα Promark και τέσσερις φορές ό, τι οι MM6 κόστος. Αν και μερικοί διασφαλίσει τη βελτιστοποίηση για συλλογή δεδομένων σε φαράγγια ή κάτω από τα σκεπάσματα που κατέχουν υψηλή ακρίβεια:

Προσφέρει λιγότερο από 50 εκατοστά σε SBAS πραγματικό χρόνο, λιγότερο από 30 εκατοστά σε DGPS πραγματικό ltime και λιγότερο από ένα εκατοστό σε RTK ή μετά την επεξεργασία.

 • Χαρακτηριστικά GNSS. Επιλογές διαφορική διόρθωση είναι η μεγαλύτερη καινοτομία σε σύγκριση με το MM6 και ακόμη και το PM3:

45 παράλληλες all-in-view κανάλια
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Τεχνολογία BLADE
DGPS, RTK και μετεπεξεργασίας με το Office MobileMapper
Μπορεί να συλλάβει ανεπεξέργαστα δεδομένα ως βάση, και μπορεί επίσης να είναι ένα Rover.
NMEA 183 εξόδου μηνύματα
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (Αυτό είναι ένα Ashtech κύματος ονομάζεται Βελτιστοποιημένη Messaging)
Υποστηρίζει RTK βάσεις από τρίτους, όπως: VRS, FKP, MAC

 • Παράθυρα. Σε 11 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων ισπανικά, με την οποία μπορείτε να εκτελέσετε ArcPad ή οποιαδήποτε αίτηση για τη σύλληψη ή τη ναυσιπλοΐα που τρέχει σε Windows Mobile 6.5.
 • Extra Software. Έρχεται με το Mobile Mapping η οποία είναι η εφαρμογή ενός Ashtech, το GNS ελέγχου για GNSS Toolbox, Mobile Field Mapping και το Microsoft Office Mobile. Εκτός από άλλες εφαρμογές όπως Internet Explorer, ActiveSync και Γραφής που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χειρογράφου.
 • Από πλευράς συνδεσιμότητας, η MM6 φέρνει Bluetooth, αλλά αυτό τώρα υποστηρίζει Wireless 802.11. Υποστηρίζει, επίσης, docking station.
 • Όπως και το MM6 φέρνει κάμερα, πυξίδα αισθητήρα, μικρόφωνο και ηχείο αποθήκευσης.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Έρχεται με μια κάρτα 256 ΜΒ και η μπαταρία λιθίου έχει ήδη φορτωθεί σε τρεις ώρες. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο προσαρμογέας δεν είναι ένα παράξενο πράγμα, αλλά μια καθολική AC φορτιστή.

Με λίγα λόγια, είναι σε πραγματικό χρόνο εξοπλισμού submeter. Ακόμη μια καινοτομία, θα πρέπει να περιμένουμε το παιχνίδι ονόματα, επειδή αναγράφεται Promark 100 και Promark 200, το οποίο καταλαβαίνω είναι το ίδιο, αλλά με την κεραία και το λογισμικό Γεωδαισίας.

Δεν φαίνονται άσχημα, αλλά πρέπει να αποδειχθεί. Ότι το θέμα της Ashtech γίνει Magellan, στη συνέχεια επιστρέφουν στην Magellan έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, αν και χρειάστηκαν μία ή την άλλη εκπρόσωπο από μία από τις δύο μάρκες. Όμως, από τις άσχημες εμπειρίες της MMPRO φορές, έχουμε δει καλύτερη ικανότητα υποστήριξης από Ashtech, και αναμένουμε ότι η ProMark3 άλμα σε αυτές τις ομάδες δεν σημαίνει να γίνουν εντελώς παρωχημένη καθώς ό, τι συνέβη με το Pro

Καλά τα πλεονεκτήματα, αλλά είναι χαοτική αντιμετώπιση των λαθών του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) dar la lataΈνα ισπανικό ιδίωμα που σημαίνει ότι κάτι θα προκαλέσει προβλήματα

 

 번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech는 최근 최근 ESRI 국제 회의, 모바일 매퍼 6 특성에 진화의 소위 모바일 매퍼 100에 있지만 ProMark3에 위의 정밀도로 표시되었다 새로운 장비 모델을 출시했다.

마침내 의심 할 여지없이 작업 당나귀입니다 PM3 방식을 닫은 나누기하지만 우리 모두가 질문 한 내용에 제한 때문에 본질적으로, 이것은 내가 마젤란 앞으로 몇 년 동안 개최 될 것이라고 생각 장비입니다.

ProMark3의 악은 ArcPad 사용 경우와 타사 응용 프로그램을 실행할 수 없다는 것입니다. 숫자 할아버지의 눈의 크기가 간단한 스크린 게임은 매우 실용적이지만.

그들은 이진했다하지 않는 Promark 또한, 기존의 래스터를 위탁하는 한계가 있었다. 그렇지 않으면 그것은 우리에게 준 그 케이블이 신중하게 처리할지 여부를 좋은 장비입니다문제 (*) 일일.

또한 Promark 이진했다하지 않는 한 기존의 래스터를로드하는 데 한계가 있었다. 그렇지 않으면 훌륭한 팀, 그것은 신중하게 이미 매일 우리에게 주석을 준 케이블됩니다.

그것은 사후 처리를 지원하지만 다음 MobileMapper 6, 이중 주파수를 지원하지 않는 기기로 국한 남아 submetric 정밀도를 달성하기 위해 그 기능이 제한되었습니다. 도 기초하고 고통 된 숫자의 크기가 수, 그것은 100 상속 보인다.

무엇 MM100의 가장

 • 정도. 장비 US $ 5.000 근처에 있지만 물론 이것은 가장 중요한 특성입니다. Promark와 네 번 어떤 MM6 비용보다 거의 2천달러 더. 일부는 협곡이나 높은 정밀도를 보유 내부적으로 데이터 캡처에 최적화를 보장하지만 :

그것은 SBAS에서 50cm 미만 실시간 DGPS 실제 ltime 이하 30cm와 RTK 또는 사후 처리 미만 센티미터 제공합니다.

 • 특징 GNSS. 차동 보정 옵션은 큰 MM6에 비해 혁신과도 PM3 있습니다 :

45 병렬 모든에서 전망 채널
-GPS
– GLONASS
-L1 C / A
– SBAS : ​​WAAS / EGNOS / MSAS
블레이드 기술
DGPS, RTK 및 MobileMapper 사무소와 사후 처리
그것은 기초로 원시 데이터를 캡처 할 수 있습니다, 또한 로버 수 있습니다.
NMEA 183 메시지 출력
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR Y CMR +, DBEN,
ATOM (이 메시징 최적화라는 Ashtech 물결)
VRS, FKP, MAC : 같은 타사의 기지 RTK를 지원

 • . 당신이 ArcPad 사용 실행할 수있는 스페인어, 또는 캡처 또는 윈도우 모바일 6.5에서 실행 탐색을위한 응용 프로그램을 포함하여 11 개 언어로.
 • 추가 소프트웨어. 그것은 Ashtech의 응용 프로그램, GNSS 도구, 모바일 매핑 필드 및 Microsoft Office Mobile 용 GNS 컨트롤입니다 모바일 매핑이 함께 제공됩니다. 외에도 인터넷 익스플로러, ActiveSync를 필기 인식에 사용되는 전사와 같은 다른 응용 프로그램에서.
 • 연결의 측면에서, MM6 블루투스를 제공합니다,하지만 지금은 무선 802.11을 지원합니다. 또한 도킹 스테이션을 지원합니다.
 • MM6 카메라, 나침반 센서, 마이크와 스피커 스토리지를 제공처럼.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 256 MB 카드 및 리튬 배터리가 이미 3 시간로드되고이 함께 제공됩니다. 또한, 어댑터가 이상한 일이지만 보편적 인 AC 충전기 아니기 때문에.

즉, 그것은 실시간 submeter 장비이다. 이 Promark 100 나는 같지만 안테나와 측지 소프트웨어입니다 이해 Promark 200를 언급하기 때문에도 참신, 우리는 이름이 게임을 기대한다.

나쁜 보이지 않는, 그러나 입증해야합니다. 그것은 하나 또는 두 개의 브랜드 중 하나에서 다른 대표를했다하지만 Ashtech 마젤란로 돌아 후, 마젤란지고의 문제가 안정화 시작합니다. 그러나 MMPRO 시간의 나쁜 경험에서, 우리는 Ashtech에서 더 나은 지원 기능을 볼 수있다, 우리는이 팀에 ProMark3 점프 Pro와 무슨 일이 있었는지 등 그들을 완전히 쓸모하게 의미하지 않는다 기대

그럼 프로, 그러나 그것의 오류 처리 혼란이다.

번역 주 :

(*) 에스 라 라타뭔가 의미 스페인어 관용구 문제가 발생합니다

 

 अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech हाल में ही ESRI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मोबाइल मैपर 6 विशेषताओं के लिए एक विकास है जो उसके नाम मोबाइल मैपर 100 पर है, लेकिन ProMark3 लिए ऊपर परिशुद्धता के साथ दिखाया गया था जो अपने नए उपकरणों के मॉडल का शुभारंभ किया.

यह अंत में निस्संदेह काम करने के लिए एक गधा है जो PM3 योजना को बंद कर दिया है कि टूट जाता है, लेकिन यह हम सब पर सवाल उठाया है कि क्या में सीमित है क्योंकि संक्षेप में, यह मैं मैगलन आने वाले वर्षों में धारण किया जाएगा मानते हैं कि उपकरण है.

ProMark3 की बुराई ऐसे ArcPad मामले के रूप में तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों को चलाने की अनुमति नहीं देता है. संख्या दादा की आंखों के आकार के साथ साधारण स्क्रीन खेल बहुत व्यावहारिक रहे हैं.

वे बाइनरी थे जब तक Promark भी, पारंपरिक रास्टर चार्ज करने के लिए सीमाओं था. अन्यथा यह हमें दिया है जो अपने केबल ध्यान से इलाज किया जाता है कि क्या एक महान उपकरण है, समस्याओं (*) एक दिन.

इसके अलावा Promark बाइनरी थे जब तक कि पारंपरिक रास्टर लोड करने के लिए सीमाओं था. अन्यथा एक महान टीम है, इसे ध्यान से पहले ही एक दिन हमें एक टिन दिया जो केबल, है तो.

यह बाद के प्रसंस्करण का समर्थन किया है, हालांकि तब MobileMapper 6, दोहरी आवृत्ति का समर्थन नहीं किया है कि उपकरण होने तक ही सीमित रह गए, submetric परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं को सीमित थे. न ही एक आधार है और फिर पीड़ित था कि संख्या के आकार का हो सकता है, इसे 100 के लिए वारिस होगा लगता है.

क्या MM100 का सबसे अच्छा है

 • शुद्धता. उपकरण अमेरिका 5.000 $ के पास है, हालांकि निश्चित रूप से यह सबसे मूल्यवान गुण है. एक Promark और चार बार क्या MM6 लागत से लगभग 2000 $ अधिक. कुछ घाटियों में या उच्च परिशुद्धता पकड़े कवर के अंतर्गत डेटा पर कब्जा करने के लिए एक अनुकूलन सुनिश्चित हालांकि:

यह एस बी ए एस में कम से कम 50 सेमी वास्तविक समय, पुलिस महानिदेशकों असली ltime में कम से कम 30 सेंटीमीटर और RTK या पोस्ट प्रोसेसिंग में कम से कम एक सेंटीमीटर प्रदान करता है.

 • सुविधाओं GNSS. अंतर सुधार विकल्प अधिक MM6 के साथ तुलना में नवीनता और भी PM3 हैं:

45 समानांतर सभी में देखने चैनलों
जीपीएस
-ग्लोनास
-एल 1 सी / ए
-एस बी ए एस: WAAS / EGNOS / MSAS
ब्लेड प्रौद्योगिकी
पुलिस महानिदेशकों, RTK और MobileMapper कार्यालय के साथ postprocessing
यह एक आधार के रूप में कच्चे डेटा पर कब्जा कर सकते हैं, और यह भी एक रोवर हो सकता है.
NMEA 183 संदेशों उत्पादन
RTCM2.3, RTCM3.1, सी एम आर वाई एम आर + DBEN,
एटम (यह संदेश अनुकूलित नामक Ashtech लहर है)
वीआरएस, FKP, मैक: जैसे तीसरे पक्ष से कुर्सियां ​​RTK का समर्थन करता है

 • विंडोज़. आप ArcPad चला सकते हैं जो साथ स्पेनिश, या कब्जा या विंडोज मोबाइल 6.5 पर चलता है कि नेविगेशन के लिए किसी भी आवेदन सहित 11 भाषाओं में.
 • अतिरिक्त सॉफ्टवेयर. यह एक Ashtech के आवेदन, GNSS साधन, मोबाइल मानचित्रण फील्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मोबाइल के लिए GNS नियंत्रण है जो मोबाइल मानचित्रण के साथ आता है. इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ActiveSync और लिखावट मान्यता के लिए प्रयोग किया जाता है जो transcriber जैसे अन्य अनुप्रयोगों से.
 • कनेक्टिविटी के संदर्भ में, MM6 ब्लूटूथ लाता है, लेकिन यह अब वायरलेस 802.11 का समर्थन करता है. यह भी डॉकिंग स्टेशन का समर्थन करता है.
 • MM6 कैमरा, कम्पास सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर भंडारण लाता है की तरह.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 एक 256 एमबी कार्ड और लिथियम बैटरी पहले से ही तीन घंटे में लोड किया जा रहा है के साथ आता है. इसके अलावा, अनुकूलक एक अजीब बात है लेकिन एक सार्वभौमिक एसी चार्जर नहीं है.

संक्षेप में, यह वास्तविक समय submeter उपकरण है. यह Promark 100 और मैं उसी पर एंटीना और भूगणित सॉफ्टवेयर के साथ समझ रहे हैं जो Promark 200, उल्लेख किया गया है, क्योंकि यहां तक ​​कि एक नवीनता, हम, नाम खेल की उम्मीद करनी चाहिए.

यह बुरा नहीं लगता, लेकिन यह साबित किया जाना चाहिए. यह एक या दो ब्रांडों में से एक से एक अन्य प्रतिनिधि ने हालाँकि Ashtech मैगलन की ओर लौटने, फिर मैगलन बनने की उस बात को स्थिर करने के लिए शुरू कर रहा है. लेकिन MMPRO बार के बुरे अनुभवों से, हम Ashtech से बेहतर समर्थन की क्षमता को देखा है, और हम इन टीमों को ProMark3 कूद प्रो के साथ क्या हुआ के रूप में उन्हें पूरी तरह अप्रचलित बनाने का मतलब यह नहीं उम्मीद

खैर पेशेवरों, लेकिन यह अपने त्रुटि हैंडलिंग अराजक है.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) डार ला लताकुछ है कि इसका मतलब है कि एक स्पेनिश मुहावरा समस्याएं पैदा करेगा

 

 ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech недавно запустила свою новую модель оборудования, которая была показана на недавней международной конференции ESRI, его называют Mobile Mapper 100, которая является эволюцией в мобильный Mapper 6 характеристиками, но с точностью выше ProMark3.

В сущности, это оборудование, которое я считаю, что Магеллан будет проводить в ближайшие годы, потому что она, наконец, ломается, который закрыл PM3 схему, которая, несомненно, является осел на работу, но он ограничен в том, что мы все под сомнение.

ProMark3 зла в том, что не позволяет запускать приложения сторонних разработчиков, таких как ArcPad случае. Хотя простая игра экраны с номерами размер глаз деда очень практичны.

Promark также были ограничения для заряда обычных растровых, если они не были двоичные. В противном случае это отличное оборудование, будь то его кабель относиться бережно, который дал нам проблемы (*) Один день.

Также Promark имела ограничение в загрузке обычных растровых если не были двоичные. В противном случае отличная команда, если она тщательно кабеля, который уже дал нам Олово в день.

Затем MobileMapper 6 ограничивалось бы оборудование, которые не поддерживают двойную частоту, хотя это поддерживается пост-обработки, его возможности для достижения точности submetric были ограничены. Также может быть основанием и затем размер номера, страдает, кажется, он будет наследовать до 100.

Что является лучшим из MM100

 • Точность. Конечно, это самый ценный атрибут, хотя оборудование рядом с US $ 5,000. Почти $ 2000 больше, чем Promark и четыре раза больше, чем MM6 затрат. Хотя некоторые обеспечения оптимизации сбора данных в ущельях или под одеялом, занимающих высокие точность:

Он предлагает менее 50 см в SBAS в режиме реального времени, менее 30 сантиметров в DGPS реального ltime и менее одного сантиметра в RTK или пост-обработки.

 • Особенности GNSS. Параметров дифференциальных поправок являются больше инноваций по сравнению с MM6 и даже PM3:

45 параллельных все-в-каналы
-GPS
-ГЛОНАСС
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
BLADE технологии
DGPS, RTK и постобработки с MobileMapper Office
Он может записывать необработанные данные в качестве основы, а также может быть Ровер.
NMEA 183 вывода сообщений
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR CMR + Y, DBEN,
ATOM (Это Ashtech волны называется Оптимизирован сообщений)
Поддержка баз RTK от третьих сторон, таких как: VRS, FKP, MAC

 • ОС Windows. На 11 языках, включая испанский, с которым вы можете запустить ArcPad или любое приложение для захвата или навигации, которая работает на Windows Mobile 6.5.
 • Дополнительное программное обеспечение. Он поставляется с мобильного картографирования которого является применение Ashtech, в GNS управления для GNSS Toolbox, мобильные Сопоставление полей и Microsoft Office Mobile. Помимо других приложений, таких как Internet Explorer, ActiveSync и Транскрибера которая используется для распознавания рукописного текста.
 • С точки зрения подключения, MM6 приносит Bluetooth, но это теперь поддерживает беспроводной 802,11. Он также поддерживает док-станции.
 • Как MM6 приносит камеру, компас датчик, микрофон и динамик хранения.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Поставляется с 256 Мб картой и литиевая батарея уже загружалась в течение трех часов. Кроме того, поскольку адаптер не странная вещь, но зарядное устройство универсальное переменного тока.

Короче говоря, это в режиме реального времени субметровой оборудования. Даже новизну, мы должны ожидать, что имена игры, потому что он упоминается Promark 100 и Promark 200, который я понимаю, такие же, но с антенной и геодезии программного обеспечения.

Это не выглядит плохо, но она должна быть доказана. Это вопрос Ashtech становится Magellan, а затем возвращается в Magellan начинает стабилизироваться, хотя он принял одну или другой представитель одного из двух марок. Но от плохого опыта MMPRO раз, мы видели лучшую поддержку от возможности Ashtech, и мы ожидаем ProMark3 Перейти этими командами не означает сделать их полностью устарела, так как то, что произошло с Pro

Ну профи, но это хаотическое ее обработки ошибок.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*) Дар ла ЛатаИспанская идиома, что означает, что что-то может вызвать проблемы

 

 באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech השיק לאחרונה דגם הציוד החדש שלה, שהוצג בכנס הבינלאומי ESRI האחרון, שנקרא Mapper הנייד שלה 100, שהוא אבולוציה ל6 מאפייני Mapper ניידים אבל עם דיוק מעל לProMark3.

בעיקרו של הדבר, זה ציוד שאני מאמין שמגלן יתקיים בשנים הקרובות, כי זה סוף סוף שובר שסגר PM3 תכנית אשר היא ללא ספק חמור לעבודה, אבל זה מוגבל במה שכולנו יש ספק.

הרוע של ProMark3 הוא שאינו מאפשר להריץ יישומים של צד שלישי, כגון מקרה ArcPad. למרות שמשחק מסכי פשוט עם מספרים בגודל של העיניים של הסבא הוא מאוד פרקטי.

היה לי Promark גם מגבלות לחייב סריקה קונבנציונלית, אלא אם כן הם היו בינארי. אחרת זה ציוד רב, בין אם הוא מטופל בכבלים שלה בזהירות, שנתן לנו בעיות (*) יום אחד.

כמו כן היה לי Promark מגבלות כדי לטעון סריקה קונבנציונלית, אלא אם כן היו בינארי. אחרת קבוצה נהדרת, אם זה בזהירות בכבלים, שכבר נתנו לנו את פח ביום.

ואז 6 MobileMapper נותר מוגבל להיות ציוד שלא תמך בתדר כפול, למרות שהוא נתמך שלאחר עיבוד, היכולות שלה על מנת להשיג דיוק submetric היו מוגבלות. וגם לא יכול להיות בסיס ולאחר מכן את גודל המספרים שסובלים, זה נראה אותו יירש ל100.

מה הוא הטוב ביותר של MM100

 • דיוק. אין ספק שזו היא תכונה החשובה ביותר, אם כי הציוד הנמצא בסמוך ל5.000 דולרים. כמעט 2,000 דולרים יותר מPromark וארבע פעמים מה MM6 עלויות. למרות שחלק להבטיח אופטימיזציה ללכידת נתונים בקניונים או מתחת לשמיכה מחזיקה דיוק גבוה:

הוא מציע פחות מ 50 ס”מ בSBAS, פחות מ -30 סנטימטרים בזמן אמת בltime האמיתי DGPS ופחות מסנטימטר אחד בRTK או עיבוד הודעה.

 • תכונות GNSS. אפשרויות תיקון דיפרנציאלי הן החידוש גדול יותר בהשוואה לMM6 ואפילו PM3:

45 ערוצים All-in-תצוגה מקבילים
-GPS
-GLONASS
L1-C /
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
הטכנולוגיה BLADE
DGPS, RTK וpostprocessing עם Office MobileMapper
זה יכול לתפוס נתונים גולמיים כבסיס, וגם יכול להיות רובר.
פלט NMEA 183 הודעות
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (זה נקרא גל Ashtech אופטימלי הודעות)
תומך בבסיסים RTK מצדדים שלישיים כמו: VRS, FKP, MAC

 • Windows. ב -11 שפות, כולל ספרדי, שבה אתה יכול לרוץ ArcPad או כל בקשה ללכידתו או ניווט שפועל על Windows Mobile 6.5.
 • תוכנה נוספת. הוא מגיע עם מיפוי סלולרי שבו היישום של Ashtech, בקרת GNS לGNSS ארגז כלים, מיפוי שדה נייד ו-Microsoft Office Mobile. מלבד יישומים אחרים כמו Internet Explorer, ActiveSync וTranscriber המשמש לזיהוי כתב יד.
 • מבחינת קישוריות, Bluetooth MM6 מביא, אבל זה תומך כעת 802.11 אלחוטיים. הוא גם תומך בתחנת עגינה.
 • כמו MM6 מביא מצלמה, חיישן מצפן, מיקרופון ורמקול אחסון.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 מגיע עם כרטיס 256 מגה בייט וסוללת ליתיום היא כבר עמוסה בשלוש שעות. יתר על כן, מאחר שהמתאם הוא לא דבר מוזר, אבל מטען AC אוניברסלי.

בקיצור, זה ציוד submeter בזמן אמת. אפילו חידוש, אנחנו צריכים לצפות במשחק השמות, כי זה מוזכר Promark 100 ו -200 Promark, שאני מבין הוא אותו הדבר, אבל עם אנטנה ותוכנת גיאודזיה.

זה לא נראה רע, אבל זה חייב להיות מוכח. העניין של Ashtech הופך מגלן, ולאחר מכן חזר למגלן מתחיל להתייצב, למרות שזה לקח אחד או נציג אחר מאחת משני המותגים. אבל מהניסיון רע של פעמים MMPRO, ראינו יכולת תמיכה טובה יותר מAshtech, ואנו מצפים לקפיצת ProMark3 צוותי אלה לא אומר להפוך אותם מיושנים לחלוטין כמו מה שקרה עם Pro

גם את היתרונות, אבל זה כאוטי הטיפול בשגיאות שלו.

באורים לתרגום:

(*) דאר לה לאטהניב ספרדי שפירושו משהו שיגרום לבעיות

 

 TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech son zamanlarda son ESRI Uluslararası Konferansı, Mobil Mapper 6 özellikleri bir evrim onun adı verilen Mobil Mapper 100, az ama ProMark3 için yukarıda hassas gösterilecek olan yeni ekipman modeli, başlattı.

Sonunda şüphesiz çalışmak için eşek olduğunu PM3 düzeni kapalı olduğunu tatili ama hepimiz sorguladı ne sınırlı çünkü Aslında, bu, ben Magellan önümüzdeki yıllarda tutarak olacağına inanıyoruz cihazıdır.

ProMark3 şeytani gibi ArcPad durumda gibi üçüncü parti uygulamaları çalıştırmak izin vermez olmasıdır. Numaraları dedesi gözleri büyüklüğü ile basit ekranlar oyun çok pratik olmasına rağmen.

Bu ikili olmadıkları sürece Promark da, geleneksel tarama şarj etmek için sınırlamalar vardı. Aksi takdirde bize verdi kablosuyla dikkatli bir şekilde tedavi olup olmadığını bir büyük ekipman, bir sorunları (*) Bir gün.

Ayrıca Promark ikili olmadıkları sürece geleneksel tarama yüklemek için sınırlamalar vardı. Aksi takdirde büyük bir takım, dikkatli zaten bir gün bize bir Tin verdi kablo, ise.

Bu post-processing desteklenen rağmen Sonra MobileMapper 6, çift frekans destek vermedi ekipman olarak sınırlı kalmıştır, submetric hassas ulaşmak için yeteneklerini sınırlıydı. Ne de bir temel ve daha sonra acı sayıların büyüklüğü olabilir, bu 100 devralır gibi görünüyor.

Ne MM100 en iyisi

 • Hassas. Cihazları ABD $ 5,000 yakın olmasına rağmen şüphesiz bu, en önemli özelliktir. Bir Promark ve dört kez ne MM6 maliyeti daha neredeyse 2000 $ daha fazla. Bazı kanyonlar veya yüksek hassasiyetli tutan kapakları altında veri yakalama için bir optimizasyon sağlamak olsa da:

Bu SBAS daha az 50 cm gerçek zamanlı, DGPS gerçek ltime daha az 30 santimetre ve RTK veya posta işleme daha az bir santimetre sunuyor.

 • Özellikler GNSS. Diferansiyel düzeltme seçenekleri daha MM6 ile karşılaştırıldığında yenilik ve hatta PM3 şunlardır:

45 paralel all-in-kanallar
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
BIÇAK Teknoloji
DGPS, RTK ve MobileMapper Office postprocessing
Bir baz olarak ham veri yakalayabilir ve aynı zamanda bir avare olabilir.
NMEA 183 mesaj çıktı
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (Bu Mesajlaşma Optimize adlı bir Ashtech dalgadır)
VRS, FKP, MAC: gibi üçüncü taraflardan üsleri RTK destekler

 • Pencereler. Eğer ArcPad çalıştırabilirsiniz hangi ile İspanyolca, ya da yakalama veya Windows Mobile 6.5 işletim sistemine navigasyon için herhangi bir uygulama da dahil olmak üzere 11 dilde.
 • Ekstra Yazılım. Bir Ashtech başvurusu, GNSS Araç Kutusu, Mobil Harita Saha ve Microsoft Office Mobile için GNS Kontrol olan Mobil Haritalama ile birlikte gelir. Dışında Internet Explorer, ActiveSync ve el yazısı tanıma için kullanılan Kopyalayıcı gibi diğer uygulamalardan.
 • Bağlantısı açısından, MM6 Bluetooth getiriyor, ama bu şimdi Kablosuz 802.11 destekler. Ayrıca yuvası destekler.
 • MM6 kamera, pusula sensörü, mikrofon ve hoparlör depolama getiriyor gibi.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 256 MB kart ve lityum pil önceden üç saat içinde yüklenmektedir ile birlikte gelir. Ayrıca, adaptör garip bir şey ama evrensel bir AC şarj cihazı olmadığı için.

Kısacası, gerçek zamanlı submeter cihazıdır. Bu Promark 100 ve ben aynı ama anten ve Jeodezi yazılımı ile anlamak Promark 200, belirtilen çünkü bile bir yenilik, biz, isimleri oyun beklemesin.

Bu kötü görünmüyor, ama kanıtlanmalıdır. Bir ya da iki markalarından biri diğerine temsilcisi aldı, ancak Ashtech Magellan dönen sonra, Magellan olma bu konuda, stabilize başlıyor. Ama MMPRO kez kötü deneyimler, biz Ashtech daha iyi destek kabiliyeti gördük ve biz bu takım için ProMark3 atlama Pro ile ne olarak tamamen eskimiş olun anlamına gelmez bekliyoruz

Peki Artıları, ama onun hata işleme kaotik.

TERCÜME NOTLAR:

(*) dar la lataBir şey gelir bir İspanyol deyim sorunlara neden olur

 

 VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

clip image001246 A look at the Mobile Mapper 100Ashtech onlangs haar nieuwe apparatuur model, dat werd getoond op de recente ESRI International Conference, de zogenaamde Mobile Mapper 100, dat is een evolutie aan de Mobile Mapper 6 kenmerken, maar met bovenstaande precisie aan de ProMark3.

In essentie is dit de apparatuur die ik geloof dat Magellan zal zijn bedrijf de komende jaren, omdat het eindelijk breekt dat PM3 regeling die ongetwijfeld is een ezel aan het werk gesloten, maar het is beperkt in wat we allemaal hebben ondervraagd.

ProMark3’s kwaad is dat niet mogelijk draaien toepassingen van derden, zoals de ArcPad geval. Hoewel eenvoudig schermen spel met nummers van de grootte van de ogen van de grootvader zijn zeer praktisch.

Promark had ook beperkingen op conventionele raster te laden, tenzij ze waren binary. Anders is het een geweldig apparaat, of de kabel zorgvuldig wordt behandeld, die gaf ons problemen (*) Op een dag.

Ook de Promark had beperkingen op conventionele raster te laden, tenzij waren binary. Anders een geweldig team, als het zorgvuldig kabel, die al gaf ons een Tin per dag.

Dan MobileMapper 6 beperkt gebleven om apparatuur die niet ondersteunde dubbele frequentie, al ondersteund nabewerking, werden de mogelijkheden om submetric nauwkeurigheid te bereiken beperkt. Ook kan een base en vervolgens de grootte van de getallen die leed is, lijkt zal erven de 100.

Wat is de beste van MM100

 • Nauwkeurigheid. Zeker is dit het meest waardevolle eigenschap, hoewel de apparatuur bij de US $ 5,000. Bijna $ 2000 meer dan een Promark en vier keer meer dan wat de MM6 kosten. Hoewel sommige zorgen voor een optimalisatie om het vastleggen van gegevens in ravijnen of onder de dekens met hoge precisie:

Het biedt minder dan 50 cm in SBAS real-time, op minder dan 30 centimeter in DGPS echte ltime en minder dan een centimeter in RTK-of nabewerking.

 • Kenmerken GNSS. Differentieelcorrectienetwerk opties zijn de meer innovatie in vergelijking met de MM6 en zelfs de PM3:

45 parallelle all-in-view kanalen
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
BLADE technologie
DGPS, RTK en postprocessing met MobileMapper Office
Het kan ruwe data vast te leggen als basis, en kan ook een Rover zijn.
NMEA 183 berichten uitgang
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR y CMR +, DBEN,
ATOM (Dit is een Ashtech golf genaamd Optimized Messaging)
Ondersteunt bases RTK van derden zoals: VRS, FKP, MAC

 • Windows. In 11 talen, waaronder Spaans, waarmee je kunt draaien ArcPad of een aanvraag voor het vangen of navigatie die draait op Windows Mobile 6.5.
 • Extra Software. Het komt met Mobile Mapping, die een Ashtech’s applicatie, GNS Controle voor GNSS Toolbox, Mobile Mapping Veld en Microsoft Office Mobile is. Afgezien van andere programma’s zoals Internet Explorer, ActiveSync en Transcriber die wordt gebruikt voor handschriftherkenning.
 • In termen van connectiviteit, de MM6 brengt Bluetooth, maar dit ondersteunt nu draadloze 802.11. Het ondersteunt ook een docking station.
 • Net als de MM6 brengt camera, kompas sensor, microfoon en luidspreker opslag.
 • clip image002176 A look at the Mobile Mapper 100 Wordt geleverd met een 256 MB-kaart en de lithiumbatterij wordt al in drie uur opgeladen. Bovendien, omdat de adapter is niet vreemd, maar een universele lader.

Kortom, het is real-time submeter apparatuur. Zelfs een nieuwigheid, moeten we de namen spel verwachten, want het wordt genoemd Promark 100 en Promark 200, die ik begrijp zijn hetzelfde, maar met antenne en Geodesie software.

Het ziet er niet slecht uitzien, maar het moet worden bewezen. Dat enkele Ashtech worden Magellan, en daarna naar Magellan begint te stabiliseren, hoewel het een of andere vertegenwoordiger van een van de twee merken. Maar van de slechte ervaringen van MMPRO keren, hebben we gezien beter ondersteunen vermogen van Ashtech, en we verwachten dat de ProMark3 sprong om deze teams betekent niet dat ze volledig achterhaald als wat gebeurde met de Pro

Nou, de Pro’s, maar het is chaotisch zijn foutafhandeling.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) dar la lataEen Spaanse idioom dat betekent dat er iets zal problemen veroorzaken

 

 

geograficas a utm 2

Tagged with 

2 thoughts on “Ein Blick auf die Mobile Mapper 100A look at the Mobile Mapper 100Um olhar sobre a Mapper móvel 100Una mirada en el Mobile Mapper 100Un regard sur le Mobile Mapper 100O privire la Mapper Mobile 100Uno sguardo al Mobile Mapper 100نظرة على مخطط المحمول 100モバイルマッパー100を見て一看手机映射100En titt på Mobile Mapper 100Spojrzenie na Mobile Mapper 100Một cái nhìn Mapper di động 100Μια ματιά στο Mobile Mapper 100모바일 매퍼 100에보기मोबाइल मैपर 100 पर एक नजरВзгляд на Mobile Mapper 100הסתכל על Mapper הנייד 100Mobil Mapper 100 bir bakışEen blik op de Mobile Mapper 100

 1. Steve says:

  Vist GISRx.com for the latest Ashtech Mobile GIS equipment!!

Leave a Reply