Ein toller Urlaub in mehr als 10 FotosA great vacation in more than 10 photosA grande férias em mais de 10 fotosUnas vacaciones en más de 10 fotosDe belles vacances dans plus de 10 photosO vacanta mare în mai mult de 10 fotografiiUna bella vacanza in più di 10 fotoقضاء عطلة رائعة في أكثر من 10 صورة10以上の写真で素晴らしい休暇一个伟大的假期在10多张照片En härlig semester i mer än 10 bilderWspaniały urlop w ponad 10 zdjęćMột kỳ nghỉ tuyệt vời trong hơn 10 ảnhΜια μεγάλη διακοπές σε περισσότερες από 10 φωτογραφίες10 개 이상의 사진에서 멋진 휴가10 से अधिक तस्वीरों में एक महान छुट्टीБольшой отпуск в более чем 10 фотографийחופשה גדולה בלמעלה מ -10 תמונות10’dan fazla fotoğraf bir harika bir tatilEen geweldige vakantie in meer dan 10 foto’s

TRANSLATION HINWEISE: Bitte lesen Sie einige Kommentare am Ende von diesem Post.

Mit alles und was ich nicht mag, kam die Osterferien zu Ende. Ich weiß nicht, ob meine Kinder Reisen wie diese erinnern, aber es passiert mir, dass ich, was die meisten an den Tag erinnern, als mein Vater in diesen Ländern war und ist, das war, als er mich gebeten, meinen Koffer mit Schuhen mit hohen Absätzen bereiten die waren wirksam gegen Schlangen ‘beißt, er fragte mich auch, eine Mesh Cap auf der Stirn, um zu verhindern, Dornen verletzen mein Gesicht zu bringen.

Das waren schöne Tage, nahm er mich zu jeder der Unterkunft Grenzen, für die er kämpfte sein ganzes Leben zu besuchen, kann ich fast jeden Ort erinnern mit den genauen Worte:

Von diesem Quebracho warfen wir die Schlucht hinauf, machen eine Pause von Lady Virginia zu Hause …

Jetzt steigen wir diesen lebendigen Zaun, durch die gesamte Pie-venado Linie …

Klettern diese Klippe, erreichen wir den Gipfel des Mount Zatoca, in der Nähe Avilius Eigenschaft.

Meine Reisen sind nicht nicht genau gleich, noch habe ich wiederholt die gleiche Routine-oder Jahreszeit. Internet und Facebook haben mich gelehrt, dass es nicht gesund ist oder sicher, und auch das, was die Dinge müssen später sagen zu negativen Vorfälle zu verhindern.

Hier lasse ich die wichtigsten Bilder von dieser Reise, die bereits beendet.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

In den Thermalquellen, die Kaskade kochendes Wasser aus dem Luna Jaguar Spa, mit dem Fluss der kalten Fluss kombiniert ist einfach köstlich.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Hier ist 18 Kaninchen meditieren in 300 Möglichkeiten, wie man seine Handschrift verbessern.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Kinder mit einem Kopf, dass Historiker nicht konnten an ihren ursprünglichen Platz zu finden. Mit der Ähnlichkeit der persischen Zahlen brachte sicherlich jemand aus anderen Ort, nur um machen sich lustig über sie (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Ein guter Tag, erleben, wie die Menschen Teppiche aus Sägemehl hergestellt, morgen früh wird dies abgeschlossen sein. Bis zu 16 Stunden Arbeit, die in 15 Minuten endet, wenn die Prozession am Gründonnerstag kommen.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Um Datenverlust zu vermeiden individuelle, wurden sie Fische drei Stunden in einem sonnigen Tag.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Gott, hilf mir, wenn sie nur nicht über Jungs reden …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Eine Technik, um strategisch eine Schleife mit Scout Knoten der Bussard. (In diesem Bereich,“Amarrar el zope“Mit dem gemeinsamen Akt Erbrechen genannt)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
In Rosalila Temple Antwort, in der Copan Ruinen Museum.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Hier, in der Tunnel-Bereich. Es passiert, dass diese Mayas gebaute Stadt über der Stadt, um den Ruhm der früheren Herrscher überschatten, und etwas mehr wissen muss Tunnel, durch die Sie sehen können, die Hälfte begraben Städten durchgeführt werden. Vererbung, das ist erbärmlich von den Politikern, die dasselbe tun in perverse Version geerbt.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosFür Essen … wir haben keine Sorgen zu machen. 

Außer mein Cholesterin.

Geradeaus, einige Sincronizadas (*), in der Mitte die Würze und im Hintergrund, Würgen meine Tochter Tacos bei Zots Restaurant zubereitet.

Das gleiche, das sie ‘freigegeben ‘ eine Stunde später auf der Straße.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Sie sind einfach nur schön.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, auf der Rückfahrt
Mit besonderer Hingabe an meine Freundin aus Houston.

TRANSLATION HINWEISE:

(*) Tomar el pelo: Spanisch Idiom, das, wenn jemand macht sich lustig über andere Person anspielt.

(*) Taco: ein weiteres traditionelles Gericht ist es mit einer anderen Art von ‘Tortilla’, Tomaten, Zwiebeln, Koriander und geschmolzenem Käse gemacht hat.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Traditionelle zentralamerikanischen Lebensmittel, die in einer Art von “Omelette” besteht ohne Eier mit Mehl, Marmelade und Käse.

 TRANSLATION NOTES: Please read some comments at the end of this post.

With everything and what I would like not to, the Easter holiday came to an end. I don’t know if my children will remember trips like this, but it happens to me that what most I remember is the day when my father was in these lands; this was when he requested me to prepare my suitcase with high heel shoes which were effective against snakes’ bites; he also asked me to bring a mesh cap on the forehead, to prevent thorns hurting my face.

Those were wonderful days, he took me to visit each of the property’s boundaries for which he fought all his life; I can almost remember each spot with the exact words:

From that Quebracho we threw up the ravine, making a break by Lady Virginia’s home…

Now we climb this living fence, by the entire Pie-venado line…

Climbing this cliff, we reach the Summit of mount Zatoca, near Avilius property.

My travels aren’t not exactly equal, nor have I repeated the same routine or season. Internet and Facebook have taught me that it is not healthy or safe, and even that, what things must be tell later to prevent negative incidents.

Here I leave the most significant photos of this trip, which already ended.

clip_image001

In the thermal waters, the cascade is boiling water from the Luna Jaguar Spa, combined with the river’s cold flow is simply delicious.

clip_image002

Here is 18 Rabbit meditating in 300 ways how to improve his handwriting.

clip_image003
Children with a head that historians weren’t unable to locate its original place. With the similarity of Persian figures, surely someone brought from other place just to make fun of them (*).
clip_image004

A good day, witnessing how people prepared carpets of sawdust, tomorrow morning this will be finalized. Up to 16 hours of work, which ends in 15 minutes when the procession of Holy Thursday come.

clip_image005

To avoid losing custom, they became fishes for three hours in a sunny day.

clip_image006

God, save me, if only they won’t be talking about guys…

clip_image007

A technique to strategically make a loop with Scout knot to the buzzard. (In this area, “amarrar el zope” is called to the common act of vomiting)

clip_image008
In Rosalila Temple’s reply, in the Copan Ruins museum.
clip_image009

Here, in the tunnels area. It happens that these Mayans built city over city, to overshadow the glory of the previous ruler, and to know something more it must be done tunnels through which you can half see buried cities. Inheritance that is pitifully inherited by the politicians who do the same in perverse version.

clip_image010For food … we don’t have to worry.

Except my cholesterol.

Straight ahead, some Sincronizadas (*), at the center the seasoning and at background, my daughter choking tacos prepared at Zots Restaurant.

The same which she ‘released’ an hour later on the road.

clip_image011

They are just lovely.

clip_image012
Fort San Cristobal, on the return trip
With special dedication to my friend from Houston.

TRANSLATION NOTES:

(*) Tomar el pelo: Spanish idiom that alludes when someone makes fun of other person.

(*) Taco: another traditional dish it’s made with another kind of ‘tortilla’, tomato, onion, cilantro and melted cheese.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Traditional Central American food which consists in a kind of ‘omelet’ without eggs made with flour, jam and cheese.NOTAS DE TRADUÇÃO: Por favor, leia alguns comentários no final deste post.

Com tudo e que eu gostaria que não, o feriado de Páscoa chegou ao fim. Eu não sei se meus filhos vão se lembrar viagens como esta, mas acontece-me que o que mais me lembro é o dia em que meu pai era nessas terras, o que foi quando ele me pediu para preparar a minha mala com sapatos de salto alto que foram eficazes contra as picadas das serpentes, ele também me pediu para trazer um boné de malha na testa, para evitar que espinhos machucando meu rosto.

Aqueles foram dias maravilhosos, ele me levou para visitar cada um dos limites da propriedade para a qual ele lutou toda a sua vida, eu quase posso lembrar cada ponto com as palavras exatas:

A partir desse Quebracho jogamos até o barranco, fazendo uma pausa, a casa de Lady Virginia …

Agora vamos subir esta cerca viva, por toda a linha de Pie-Venado …

Escalada deste penhasco, chegamos ao cume do Monte Zatoca, perto da propriedade Avilius.

Minhas viagens não, não são exatamente iguais, nem tenho repetido a mesma rotina ou temporada. Internet e Facebook têm me ensinado que não é saudável ou seguro, e mesmo assim, as coisas que devem ser dizer mais tarde para evitar incidentes negativos.

Aqui deixo as fotos mais significativas desta viagem, que já terminou.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

Nas águas termais, a cascata está fervendo a água da Luna Jaguar Spa, combinado com o fluxo frio do rio é simplesmente delicioso.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Aqui é 18 Coelho meditando em 300 maneiras de como melhorar a sua caligrafia.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Crianças com uma cabeça que os historiadores não foi possível localizar seu lugar original. Com a semelhança de figuras persas, certamente alguém trazido de outro lugar apenas para tirar sarro deles (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Um bom dia, testemunhando como as pessoas preparadas tapetes de serragem, amanhã de manhã, este será finalizado. Até 16 horas de trabalho, que termina em 15 minutos, quando a procissão de Quinta-Feira Santa vir.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Para evitar a perda de costume, eles se tornaram peixes durante três horas em um dia ensolarado.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Deus, salve-me, se eles não vão estar falando sobre eles …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

A técnica para fazer um laço estrategicamente com nó Escoteiro para o urubu. (Nesta área,“Amarrar el zope“É chamado para o ato comum de vômitos)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Em resposta do Rosalila Temple, no museu Ruínas Copan.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Aqui, na área de túneis. Acontece que estas Maias cidade construído sobre a cidade, para ofuscar a glória do governante anterior, e saber algo mais deve ser feito de túneis através dos quais você pode ver metade cidades soterradas. Herança que é lamentavelmente herdado pelos políticos que fazem o mesmo na versão perversa.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosPara comida … não temos que se preocupar. 

Exceto o meu colesterol.

Siga em frente, alguns Sincronizadas (*), no centro do tacos tempero e no fundo, a minha filha asfixia preparado em Zots Restaurante.

O mesmo que elalançado ‘ uma hora mais tarde na estrada.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Eles são simplesmente adorável.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, na viagem de volta
Com dedicação especial ao meu amigo de Houston.

NOTAS tradução:

(*) Tomar el pelo: Idioma espanhol que alude quando alguém tira sarro de outra pessoa.

(*) Taco: outro prato tradicional é feito com outro tipo de ‘tortilla’, tomate, cebola, coentro e queijo derretido.

(*) Sincronizadas Ø Quesadillas: Comida americana Central Tradicional, que consiste em uma espécie de “omelete”, sem ovos feitos com farinha, geléia e queijo.

 NOTAS DE TRADUCCIÓN: Por favor, leer algunos comentarios al final de este post.

Con todo y lo que me gustaría no hacerlo, las vacaciones de Pascua llegó a su fin. No sé si mis hijos recordarán viajes como este, pero me pasa que lo que más recuerdo es el día en que mi padre estaba en estas tierras, lo que era cuando él me pidió para preparar mi maleta con zapatos de tacón alto que fueron eficaces contra las picaduras de serpientes, pero que él me pidió que le llevara una gorra de malla en la frente, para evitar las espinas herir mi cara.

Esos fueron días maravillosos, que me llevó a visitar cada uno de los límites de la propiedad por la que luchó toda su vida, casi puedo recordar cada punto con las palabras exactas:

A partir de ese Quebracho tiramos por la barranca, haciendo una pausa en la casa de la señora Virginia …

Ahora subimos la cerca viva, por toda la línea de Pie-venado …

Subiendo este acantilado, se llega a la cumbre del monte Zatoca, cerca de la propiedad Avilius.

Mis viajes no no son exactamente iguales, ni he repetido la misma rutina o de temporada. Internet y Facebook me han enseñado que no es saludable ni seguro, e incluso eso, ¿qué cosas hay que decir más tarde para evitar incidentes negativos.

Aquí os dejo las fotos más significativas de este viaje, que ya terminó.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

En las aguas termales, la cascada está hirviendo el agua de la Luna Jaguar Spa, combinado con flujo frío del río es simplemente delicioso.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Aquí hay 18 meditando Conejo en 300 formas de cómo mejorar su escritura.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Los niños con una cabeza que los historiadores no eran capaces de localizar su lugar original. Con la semejanza de figuras persas, seguramente alguien trajo de otro lugar sólo para burlarse de ellos (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Un buen día, testigos de cómo las personas se preparan las alfombras de aserrín, mañana por la mañana esto será finalizado. Hasta 16 horas de trabajo, que termina en 15 minutos, cuando la procesión del Jueves Santo venga.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Para evitar la pérdida de costumbre, se convirtieron en peces durante tres horas en un día soleado.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Dios me salvará, si tan sólo no se habla de chicos …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Una técnica para hacer estratégicamente un bucle con el nudo Scout el halcón. (En este sentido, “Amarrar el zope“Se llama a la acción común de vómitos)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
En la respuesta del Templo Rosalila, en el museo de Copán Ruinas.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Aquí, en la zona de túneles. Sucede que estos Mayas construyó la ciudad sobre la ciudad, a eclipsar la gloria de la regla anterior, y para saber algo más debe hacerse túneles a través del cual la mitad se pueden ver las ciudades enterradas. Herencia que se lastimosamente heredado por los políticos que hacen lo mismo en la versión perversa.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosPara la comida … no tenemos que preocuparnos. 

Excepto mi colesterol.

Hacia adelante, algunos Sincronizadas (*), en el centro de los tacos y condimentos en el fondo, mi hija asfixia prepararon a Zots Restaurant.

Lo mismo que ella ‘liberado ‘ una hora más tarde en la carretera.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Son una maravilla.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fuerte de San Cristóbal, en el viaje de regreso
Con especial dedicación a mi amigo de Houston.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

(*) Tomar el pelo: Idioma español que alude cuando alguien se burla de otra persona.

(*) Taco: otro plato tradicional hecho con otro tipo de ‘tortilla’, el tomate, la cebolla, el cilantro y el queso se derrita.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Comida centroamericana tradicional que consiste en una especie de “tortilla” sin huevos hechos con harina, jamón y queso.

 NOTES DE TRADUCTION: S’il vous plaît lire quelques commentaires à la fin de ce post.

Avec tout et ce que je voudrais pas, la fête de Pâques est venu à une fin. Je ne sais pas si mes enfants se souviendront de voyages de ce genre, mais il m’arrive que ce que je me souviens le plus, c’est le jour où mon père était dans ces terres, ce qui était quand il m’a demandé de préparer ma valise avec des chaussures à talons hauts qui étaient efficaces contre les piqûres de serpents, il m’a aussi demandé d’apporter un bonnet en maille sur le front, pour éviter les épines blesser mon visage.

C’étaient des jours merveilleux, il m’a emmené visiter chacune des limites de la propriété pour laquelle il s’est battu toute sa vie, je peux presque me souviens de chaque spot avec les mots exacts:

A partir de ce Quebracho nous avons jeté dans le ravin, faisant une pause par la maison de Lady Virginia …

Maintenant nous montons cette haie vive, par toute la gamme Pie-venado …

L’ascension de cette falaise, nous atteignons le sommet du mont Zatoca, près propriété Avilius.

Mes voyages ne sont pas pas exactement égal, et je n’ai répété la même routine ou de la saison. Internet et Facebook m’ont appris que ce n’est pas sain ou sécuritaire, et même que, ce que les choses doivent être dites plus tard pour prévenir les incidents négatifs.

Ici, je laisse les photos les plus significatives de ce voyage, qui a déjà pris fin.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

Dans les eaux thermales, la cascade est en ébullition l’eau de la Luna Jaguar Spa, combiné avec l’écoulement à froid de la rivière est tout simplement délicieux.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Voici 18 Lapin à méditer dans 300 manières de procéder pour améliorer son écriture.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Les enfants ayant une tête que les historiens ne sont pas incapables de localiser son emplacement d’origine. Avec la similitude des chiffres persans, sûrement quelqu’un a apporté de l’autre endroit juste pour se moquer d’eux (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Un bon jour, rendant témoignage comment les gens préparés tapis de sciure de bois, demain matin ce sera finalisé. Jusqu’à 16 heures de travail, qui se termine en 15 minutes lors de la procession du Jeudi Saint venir.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Pour éviter de perdre coutume, ils sont devenus des poissons pendant trois heures dans une journée ensoleillée.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Dieu, sauve-moi, si seulement ils ne seront pas parler de gars …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Une technique pour faire stratégiquement une boucle avec le noeud de scout de la buse. (Dans ce domaine, “Amarrar el Zope»Est appelé à l’acte commun de vomissements)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Dans la réponse de Rosalila Temple, dans le musée ruines de Copan.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Ici, dans la région de tunnels. Il arrive que ces Mayas construit la ville sur la ville, à éclipser la gloire du souverain précédent, et de savoir quelque chose de plus il doit être fait tunnels à travers lequel vous pouvez voir la moitié villes enfouies. Héritage qui est pitoyablement héritée par les politiciens qui font la même chose dans la version perverse.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosPour la nourriture … nous n’avons pas à nous inquiéter. 

Sauf mon taux de cholestérol.

Droit devant, certains Sincronizadas (*), au centre des tacos assaisonnement et au fond, ma fille étouffement préparés à Zots Restaurant.

La même où elle ‘libéré “ une heure plus tard sur la route.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Ils sont tout simplement charmant.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, sur le chemin du retour
Avec spéciale dédicace à mon ami de Houston.

NOTES DE TRADUCTION:

(*) Tomar el pelo: Idiome espagnol qui fait allusion quand quelqu’un se moque de toute autre personne.

(*) Taco: un autre plat traditionnel c’est fait avec un autre type de «tortilla», la tomate, l’oignon, la coriandre et le fromage fondu.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Nourriture d’Amérique centrale traditionnelle qui consiste en une sorte de “omelette” sans oeufs à base de farine, de la confiture et du fromage.

 NOTE Traducere: Vă rugăm să citiți câteva comentarii de la sfârșitul acestui post.

Cu tot ceea ce și ceea ce aș dori să nu, în vacanța de Paști a ajuns la capăt. Nu știu dacă copiii mei vor aminti călătorii, cum ar fi acest lucru, dar mi se intampla ca ceea ce cel mai mult mi-l amintesc ziua în care tatăl meu a fost pe aceste meleaguri, acest lucru a fost când mi-a cerut să se pregătească valiza cu pantofi cu toc care au fost eficiente impotriva muscaturilor șerpi; de asemenea, el mi-a cerut să aducă un capac plasă pe frunte, pentru a preveni spini doare fata mea.

Au fost zile minunate, el mi-a luat pentru a vizita fiecare dintre limitele de proprietate pentru care el a luptat toată viața lui, mi pot aminti aproape fiecare loc cu exact cuvintele:

Din care Quebracho am vomitat defileu, făcând o pauză de casa Lady Virginia …

Acum urcăm acest gard viu, prin întreaga linie Pie-Venado …

Alpinism această stâncă, ajungem la Summit-ul de montare Zatoka, în apropiere de proprietate Avilius.

Călătoriile mele nu nu sunt exact egale, nici nu am repetat aceeași rutină sau anotimp. Internet și Facebook m-au învățat că nu este sănătos sau în condiții de siguranță, și chiar că, ce lucruri trebuie să fie spun mai târziu pentru a preveni incidentele negative.

Aici am lăsa cele mai importante fotografii ale acestei călătorii, care deja sa încheiat.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

În apele termale, cascada este fierberea apei de la Luna Jaguar Spa, combinat cu flux rece râului este pur și simplu delicios.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Aici este de 18 meditează Rabbit în 300 de moduri de modul de a îmbunătăți scrisul lui.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Copiii cu un cap care istoricii nu au fost în imposibilitatea de a localiza locul său original. Cu similaritatea de cifre persane, cineva cu siguranță a adus la alt loc doar la face haz de ele (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

O zi buna, asistăm la modul în care oamenii pregătit covoare de rumeguș, mâine dimineață va fi finalizat. Până la 16 ore de lucru, care se încheie în 15 minute, atunci când procesiunea din Joia veni.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Pentru a evita pierderea de obicei, au devenit pesti timp de trei ore într-o zi însorită.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Dumnezeu, mântuiește-mă, în cazul în care numai ei nu va fi vorba despre băieți …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

O tehnica pentru a face strategic o buclă cu nod Scout la Buzzard. (În acest domeniu, “Amarrar el Zope“Este chemat la comun actul de varsaturi)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
În replică Rosalila Templul lui, în ruinele muzeului Copan.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Aici, în zona tuneluri. Se întâmplă că aceste Mayași construit orașul peste oraș, să umbrească slava a domnitorului anterior, și să știe ceva mai mult trebuie să fie făcut tuneluri prin care se poate vedea jumătate orașe îngropate. Moștenire, care este jalnic moștenit de către politicienii care face acelasi lucru in versiunea perverse.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosPentru alimente … nu trebuie să vă faceți griji. 

Cu excepția colesterolul meu.

Drept înainte, unele Sincronizadas (*), la centrul de taco condimente și la fundal, fiica mea sufocare pregătit la Zots restaurant.

Același lucru pe care ea “a lansat “ o oră mai târziu, pe drum.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Acestea sunt doar minunat.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, pe drumul de intoarcere
Cu dedicație specială pentru prietenul meu de la Houston.

NOTE Traducere:

(*) Tomar el Pelo: Expresie spaniolă care face aluzie atunci când cineva face glume pe seama altei persoane.

(*) Taco: un alt fel de mâncare tradițională se face cu un alt fel de “tortilla”, rosii, ceapa, coriandru si branza topita.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Produse alimentare din America Centrală tradiționale, care constă într-un fel de “omletă” fără ouă făcute cu făină, gem și brânză.

 NOTE DI TRADUZIONE: Si prega di leggere alcuni commenti alla fine di questo post.

Con tutto e quello che vorrei non farlo, le vacanze di Pasqua si è conclusa. Non so se i miei figli si ricorderanno viaggi come questo, ma succede a me che ciò che più mi ricordo è il giorno in cui mio padre era in queste terre, questo è stato quando mi ha chiesto di preparare la valigia con le scarpe tacco alto che fosse efficace contro i morsi dei serpenti; anche lui mi ha chiesto di portare una protezione della maglia sulla fronte, per evitare le spine ferire la mia faccia.

Quelli erano giorni meravigliosi, mi ha portato a visitare ognuno dei confini della proprietà per il quale ha combattuto per tutta la vita, mi sembra quasi di ricordare ogni punto con le parole esatte:

Da quel quebracho abbiamo buttato il burrone, facendo una pausa per la casa di Lady Virginia …

Ora saliamo questa recinzione vivente, da tutta la linea di Pie-Venado …

Arrampicata questa scogliera, si raggiunge la vetta del Monte Zatoca, nei pressi di proprietà Avilius.

I miei viaggi non non sono esattamente uguali, né ho ripetuto la stessa routine o di stagione. Internet e Facebook mi hanno insegnato che non è sano o sicuro, e anche questo, che cosa deve essere detto in seguito per prevenire incidenti negativi.

Qui lascio le foto più significative di questo viaggio, che già conclusa.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

Nelle acque termali, la cascata sta bollendo l’acqua dalla Luna Giaguaro Spa, in combinazione con il flusso freddo del fiume è semplicemente delizioso.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Ecco 18 Coniglio meditando in 300 modi per migliorare la sua calligrafia.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
I bambini con una testa che gli storici non erano in grado di individuare il suo posto originale. Con la somiglianza delle figure persiani, sicuramente qualcuno ha portato da altro luogo solo per prendersi gioco di loro (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Una buona giornata, testimoniando come le persone preparate tappeti di segatura, domani mattina questo sarà finalizzato. Fino a 16 ore di lavoro, che finisce in 15 minuti, quando la processione del Giovedi Santo venire.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Per evitare di perdere personalizzato, sono diventati pesci per tre ore in una giornata di sole.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Dio, salvami, se solo non si parla di ragazzi …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Una tecnica per fare strategicamente un ciclo con Scout nodo alla poiana. (In questa zona,“Amarrar el zope“È chiamato a un atto comune di vomito)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Nella risposta di Rosalila Tempio, nel museo Copan Ruins.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Qui, nella zona tunnel. Accade che questi Maya costruito città sopra la città, di oscurare la gloria del sovrano precedente, e per sapere qualcosa di più deve essere fatto tunnel attraverso il quale si può vedere la metà città sepolte. Eredità che viene pietosamente ereditato dai politici che fanno lo stesso in versione perversa.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosPer il cibo … non ci dobbiamo preoccupare. 

Tranne il mio colesterolo.

Sempre dritto, alcuni Sincronizadas (*), al centro i tacos di stagionatura e al fondo, mia figlia soffocamento preparati al Zots ristorante.

La stessa che ha ‘rilasciato ‘ un’ora più tardi sulla strada.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Essi sono semplicemente incantevole.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Forte San Cristobal, nel viaggio di ritorno
Con dedica speciale al mio amico da Houston.

TRADUZIONE NOTE:

(*) Tomar el pelo: Idioma spagnolo che allude quando qualcuno si prende gioco di altra persona.

(*) Taco: un altro piatto tradizionale è fatto con un altro tipo di ‘tortilla’, pomodoro, cipolla, coriandolo e formaggio fuso.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Cibo tradizionale dell’America centrale, che consiste in una sorta di ‘frittata’ senza uova fatte con farina, marmellata e formaggio.

 ملاحظات الترجمة: الرجاء قراءة بعض التعليقات في نهاية هذا المنصب.

مع كل شيء وما أود أن لا، وجاءت عطلة عيد الفصح إلى نهايته. أنا لا أعرف إذا كان أطفالي سوف نتذكر رحلات من هذا القبيل، لكنه يحدث لي أن أكثر ما أتذكر هو اليوم عندما كان والدي في هذه الأراضي، وهذا كان عندما طلب مني أن أعد حقيبة سفري مع أحذية عالية الكعب التي كانت فعالة ضد لدغات الثعابين ‘؛ سألني أيضا لجلب غطاء شبكة على الجبين، لمنع ايذاء الشوك وجهي.

كانت تلك الأيام الرائعة، أخذني لزيارة كل من حدود الملكية التي ناضل في سبيلها طوال حياته؛ أستطيع أن أتذكر تقريبا كل بقعة مع الكلمات بالضبط:

من أن Quebracho نحن رمى صعودا في الوادي، مما يجعل فترة انقطاع من قبل سيدة المنزل في ولاية فرجينيا …

الآن نحن تسلق هذا السياج المعيشة، من قبل كامل خط الدائري-VENADO …

تسلق هذا المنحدر، نصل إلى قمة جبل Zatoca، على مقربة من ممتلكات Avilius.

رحلاتي ليست لا تساوي بالضبط، ولا يكون كررت نفس الروتين أو الموسم. لقد علمني الإنترنت والفيسبوك أنها ليست صحية أو آمنة، وحتى ذلك، ما الأشياء التي يجب أن أقول في وقت لاحق لمنع وقوع حوادث سلبية.

هنا أترك الصور الأكثر أهمية من هذه الرحلة، التي انتهت بالفعل.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

في المياه الحرارية، وتتالي يغلي الماء من جاكوار لونا سبا، جنبا إلى جنب مع تدفق النهر البارد هو ببساطة لذيذ.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

هنا هو 18 التأمل أرنب في 300 سبل كيفية تحسين بخط يده.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
الأطفال مع رئيس أن المؤرخين لم تكن قادر على تحديد موقع المكان الأصلي. مع تشابه الأرقام الفارسية، شخص ما بالتأكيد جلبت من مكان آخر لمجرديسخر منهم (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

يوم جيد، نشهد كيف أعد الناس سجاد من نشارة الخشب، صباح الغد سيتم الانتهاء من إعداد هذا. ما يصل الى 16 ساعة من العمل، الذي ينتهي في 15 دقيقة عندما الموكب من الخميس المقدس قادمة.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

لتجنب فقدان العرف، وأنها أصبحت الأسماك لمدة ثلاث ساعات في يوم مشمس.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

الله، احفظ لي، إلا إذا كانوا لن نتحدث عن الرجال …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

وهناك تقنية لجعل استراتيجيا حلقة مع عقدة الكشفية إلى الصقر. (وفي هذا المجال، “amarrar ش ZOPE“ودعا إلى قانون مشترك من القيء)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
في الرد Rosalila المعبد، في متحف أطلال كوبان.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

هنا، في منطقة الأنفاق. يحدث أن هذه المايا بنيت المدينة على المدينة، لتلقي بظلالها على مجد الحاكم السابق، وأن تعرف شيئا أكثر ويجب أن يتم من خلال الأنفاق التي تستطيع أن ترى نصف المدن المدفونة. الميراث أن يورث يدعو إلى الرثاء من قبل السياسيين الذين تفعل الشيء نفسه في الإصدار الضارة.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosللأغذية … لم يكن لدينا ما يدعو للقلق. 

باستثناء الكولسترول بلدي.

إلى الأمام مباشرة، بعض Sincronizadas (*)، في مركز سندويشات التاكو توابل وفي الخلفية، وابنتي الاختناق أعدت في Zots مطعم.

نفس التي قالت انها ‘صدر ‘ وبعد ساعة على الطريق.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

فهي جميلة فقط.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
حصن سان كريستوبال، في رحلة العودة
بتفان خاص لصديقي من هيوستن.

ملاحظات الترجمة:

(*) تومار ش بيلو: لغة الإسبانية أن يلمح عندما يقوم شخص ما يسخر من شخص آخر.

(*) تاكو: طبق تقليدي آخر انها قدمت مع نوع آخر من ‘كعكة’، الطماطم، والبصل، والكزبرة والجبن المذاب.

(*) Sincronizadas يا كيساديلاس: الغذاء أمريكا الوسطى التقليدية التي تتمثل في نوع من ‘عجة’ دون البيض المصنوع من الدقيق والمربى والجبن.

 翻訳の注意:この記事の最後にいくつかのコメントを読んでください。

すべてのものと私はしないようにしたいと、イースター休暇が終わりました。 私の子供たちがこのような旅行を覚えているかどうかは分からないが、それは、私が覚えているほとんどは、私の父は、これらの土地にあった日であることを私に何が起こる、彼はかかとの高い靴で私のスーツケースを準備するために私を要求​​され​​たときにこれがあった蛇 ‘刺さに対して有効であった、彼はまた、私の顔を傷つけるとげを防ぐために、額にメッシュキャップを持って私に尋ねた。

それらは素晴らしい日であった、彼はすべての彼の人生を戦った財産の境界をそれぞれ訪問してくれた、私は、ほぼ正確な言葉で各スポットを覚えることができます。

そのケブラチョから、我々はレディ·バージニア州の自宅で休憩を作り、渓谷を投げた…

今、私たちは、全体のパイ-venadoラインで、この生きているフェンスを登る…

この崖を登って、我々はAviliusプロパティの近くに、マウントZatocaのサミットに達する.

私の旅は、正確に同じではないではありません、また私は同じルーチンや季節を重ねてきた。 インターネットとFacebookは、それが、どのようなものが負の事件を防ぐために、後で教えなければならないことも、健康または安全ではない、とすることを教えてくれました。

ここで私はすでに終了し、この旅の最も重要な写真を残す。

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

温泉水では、カスケードは川のコールドフローと組み合わせることで、ルナジャガー·スパから沸騰したお湯で簡単においしいです。

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

ここではどのように彼の筆跡を改善する300の方法で18ウサギ瞑想です。

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
歴史家は元の場所を見つけることができなかったことを頭を持つ子供。 ペルシャ語の数字の類似性と、確かに誰かが他の場所から持ってきた それらの楽しみを作る (*)。
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

、人々はこれが確定されるおがくず、明日の朝のカーペットを用意してどのように良い一日目撃。 最大聖木曜日の行列が来たとき​​に15分で終わる仕事の16時間である。

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

カスタムを失うことを避けるために、彼らは晴れた日に3時間の魚になりました。

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

神は、彼らはみんなの話をされることはありません場合にのみ、私を保存…

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

戦略的にノスリにスカウトノットでループを作るための技術。 (この地域では、 “amarrarエルのzope“)嘔吐の共通の行為を呼ばれ

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Rosalila寺の応答では、コパン遺跡博物館である。
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

ここでは、トンネルのエリアである。 それは、これらが起こる マヤ 前の定規の栄光を曇らせるために、そしてより多くの何かを知るために、街を街を建てそれはあなたが半分埋もれた都市を見ることができますそれを通してトンネルを行う必要があります。 哀れなあまのじゃくのバージョンで同じことをする政治家に継承され継承。

clip image01010 A great vacation in more than 10 photos食品の場合は…私たちは心配する必要はありません。 

私のコレステロールを除く。

直進し、中央の一部Sincronizadas(*)、調味料と背景で、私の娘が窒息タコスはZotsレストランで用意しました。

その彼女は同じ‘解放 時間後に道路上。

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

彼らはただ美しいです。

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
帰路でフォートサンクリストバル、
ヒューストンから私の友人への特別な献身と。

翻訳の注:

(*) トマールエルPELO:誰かが他の人の楽​​しみになるとき暗示語イディオム.

(*) タコス:それは ‘トルティーヤ’、トマト、タマネギ、コリアンダーと溶けたチーズの別の種類で作られているもう一つの伝統的な料理。

(*) Sincronizadas Oのケサディーヤ:小麦粉、ジャム、チーズで作った卵なし ‘オムレツ’のようなもので構成されています伝統中米食品.

 翻译注:请在结束这篇文章读了一些意见。

随着一切,我想不要什么,复活节假期宣告结束。 我不知道如果我的孩子们会记得这样的旅行,但它发生在我身上,我记得是一天,当我的父亲是在这些土地上,这是当他要求我准备我的手提箱高鞋跟鞋对蛇咬伤有效,他还叫我把额头上的网状帽,防止刺伤害我的脸。

那些美好的时光,他拉着我访问每个属性的界限,他奉献了毕生精力,我几乎可以记得每个点的确切的话:

从克夫我们扔山沟,夫人弗吉尼亚州的家中休息的…

现在我们爬上这个生活栅栏,由整个饼 – 贝纳线…

攀登悬崖,我们到达安装Zatoca首脑会议,附近Avilius财产.

我的旅行是不完全平等的,也不是我已经重复了同样的例行或季节。 互联网和Facebook都告诉我,它是没有健康或安全,甚至,有什么事情必须告诉后来以防止负面事件。

这里,我离开已经结束此行,最重要的照片。

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

在热水域,级联的开水,结合河流的冷流从月神捷豹温泉,简直是美味。

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

这里是18兔打坐在300如何提高他的笔迹。

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
儿童头,历史学家无法找到它原来的地方。 随着波斯人物的相似性,肯定会有人从其他地方带来的只是 取笑他们 (*)。
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

美好的一天,目睹人们如何编制地毯锯末,明天早上将被敲定。 截至到16个小时的工作,当游行队伍来到圣周四在15分钟内结束。

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

为了避免失去的习俗,他们成为了三个小时的鱼,在一个阳光明媚的日子。

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

神啊,救救我吧,只要他们将不会谈论球员…

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

一种技术策略性童军结鹫一个循环。 (在此区域中, “埃尔amarrar的zope“被称为共同行为呕吐)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
在寺Rosalila的答复,在:科潘遗址博物馆。
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

在这里,在隧道区域。 它发生,这些 玛雅人 建成市级以上城市,掩盖以前的统治者的荣耀,要知道更多的东西,它必须做隧道,通过它可以看到一半埋的城市。 可怜继承的继承,由政治家谁做同样的不正当版本。

clip image01010 A great vacation in more than 10 photos对于食品……我们不担心。 

除了我的胆固醇。

直走,一些Sincronizadas的(*),在该中心编制的调味和背景,我的女儿窒息的玉米饼在Zots餐厅。

同样的,她’发布“ 一个小时以后的道路上。

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

他们只是可爱。

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
圣克里斯托瓦尔堡,回程上
特别奉献给我的朋友从休斯敦。

翻译注意:

(*) 托马尔EL PELO:西班牙成语时暗示有人做其他人的乐趣.

(*) 塔克:另一个传统名菜,它是由另一种玉米饼,番茄,洋葱,香菜和奶酪融化。

(*) SincronizadasØ克萨迪亚斯:传统的中美洲其中包括在一种“煎蛋”没有鸡蛋,面粉,果酱和奶酪的食物.

 ÖVERSÄTTNING ANMÄRKNINGAR: Läs några kommentarer i slutet av det här inlägget.

Med allt och vad jag vill inte, kom påsken till ett slut. Jag vet inte om mina barn kommer att minnas resor som denna, men det händer mig att det mesta jag minns är den dagen då min far var i dessa länder, detta var när han bad mig att förbereda min resväska med hög klack skor som var effektiva mot ormar ‘bites, han bad mig ta en mesh lock på pannan, för att förhindra att törnen såra mitt ansikte.

De var underbara dagar, tog han mig att besöka var och en av fastighetens gränser för vilka han kämpade hela sitt liv, jag kan nästan minnas varje plats med de exakta orden:

Från att Quebracho vi kastade upp i ravinen, gör en paus från Lady Virginia hem …

Nu klättrar vi denna levande staket, genom hela Pie-venado line …

Klättring denna klippa, når vi toppen av Mount Zatoca, nära Avilius fastighet.

Mina resor är inte inte exakt lika, inte heller har jag upprepade samma rutin eller årstid. Internet och Facebook har lärt mig att det inte är hälsosamt eller säkert, och även det, vilka saker ska berätta senare för att förhindra negativa incidenter.

Här lämnar jag de viktigaste foton från denna resa, som redan avslutats.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

I det varma vattnet, är kaskaden kokar vattnet från Luna Jaguar Spa, kombinerat med flodens kalla flödet är helt enkelt utsökt.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Här är 18 Kanin mediterar på 300 olika sätt hur man kan förbättra sin handstil.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Barn med ett huvud som historiker inte var oförmögna att lokalisera dess ursprungliga plats. Med likheten mellan persiska siffror, tog säkert någon från annan plats bara för att göra narr av dem (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

En bra dag, bevittnar hur människor beredda mattor av sågspån, denna morgon kommer att slutföras. Upp till 16 timmars arbete, vilket slutar i 15 minuter när processionen av Skärtorsdagen kommit.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

För att undvika att förlora egna, blev de fiskar för tre timmar på en solig dag.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Gud, rädda mig, om bara de inte kommer att prata om killar …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

En teknik för att strategiskt göra en slinga med Scout knut på ormvråk. (I detta område,“Amarrar el zope“Kallas den gemensamma handling av kräkning)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
I Rosalila Temple svar, i Copan Ruins museum.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Här, i tunnlar området. Det händer att dessa Mayans byggde staden över staden, att överskugga härlighet tidigare härskare, och att veta något mer måste göras tunnlar genom vilka du kan hälften ser begravda städer. Arv som ynkligt ärvs av de politiker som gör samma i perversa version.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosFör mat … vi behöver inte oroa dig. 

Utom mitt kolesterol.

Rakt fram, vissa Sincronizadas (*), i mitten kryddningen och på bakgrunden, min dotter kvävning tacos beredd på Zots Restaurant.

Samma som hon “distribuerade “ en timme senare på vägen.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

De är bara fina.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, på återresan
Med särskild hängivenhet till min vän från Houston.

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER ANMÄRKNINGAR:

(*) Tomar el pelo: Spanska idiom som anspelar när någon gör narr av annan person.

(*) Taco: annan traditionell maträtt det är gjort med en annan typ av “tortilla”, tomat, lök, koriander och smält ost.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Traditionell centralamerikansk mat som består i ett slags “omelett” utan ägg gjorda med mjöl, sylt och ost.

 UWAGI tłumaczenie: Proszę przeczytać kilka uwag na końcu tego postu.

Z wszystkiego i co chciałbym, aby nie, Wielkanoc dobiegła końca. I nie wiem, czy moje dzieci będą pamiętać wyjazdy jak ten, ale zdarza mi się, że to, co najbardziej pamiętam to dzień, kiedy mój ojciec był na tych ziemiach, to było, kiedy poprosił mnie, aby przygotować moją walizkę z wysokich obcasach, które były skuteczne przeciwko ukąszenia węży; on również zapytał mnie przynieść siatki czapkę na czoło, aby zapobiec ciernie rani moją twarz.

To były wspaniałe dni, wziął mnie do odwiedzenia każdego z apartamentów mieści się granice, za które walczył przez całe życie, prawie mogę zapamiętać każdy punkt z dokładnymi słowami:

Od tego Quebracho rzuciliśmy się do wąwozu, co przerwę od domu Lady Virginia …

Teraz wspinamy się tego żywego płotu, przez cały Pie-venado linii …

Wspinaczka to urwisko, docieramy do szczytu Mount Zatoca, w pobliżu obiektu Avilius.

Moje podróże nie nie są dokładnie równe, ani nie powtórzyłem tę samą procedurę i pory roku. Internet i Facebook nauczyły mnie, że to nie jest zdrowe lub bezpieczne, a nawet to, jakie rzeczy należy powiedzieć później, aby uniknąć negatywnych incydentów.

Tutaj zostawiam najważniejsze zdjęcia z tej podróży, która już zakończony.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

W wodach termalnych, kaskady jest gotowanie wody z Luna Jaguar Spa, w połączeniu z rzeki przepływ zimnego jest po prostu pyszne.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Oto 18 Rabbit medytacji w 300 sposobów jak poprawić swój charakter pisma.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Dzieci z głowy, że historycy nie byli w stanie zlokalizować swoje pierwotne miejsce. Z podobieństwa perskich figur, na pewno ktoś przywiózł z innego miejsca, tylko do żartować z nich (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Dzień dobry, świadkiem, jak ludzie przygotowane dywany z trocin, jutro rano zostanie to sfinalizowane. Do 16 godzin pracy, który kończy się w 15 minucie, kiedy po procesji Wielkiego Czwartku przychodzą.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Aby uniknąć utraty zwyczaj, stały się ryby na trzy godziny w słoneczny dzień.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Boże, ratuj mnie, jeśli tylko nie będzie mówić o facetów …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Technika strategicznie zrobić pętlę z węzła Scout do myszołowa. (W tym obszarze, “Amarrar el zope“Powołany jest do wspólnej akcie wymioty)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
W odpowiedzi Rosalila Świątyni, w Copan Ruins muzeum.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Tu, w obszarze tunelu. Zdarza się, że te Majowie zbudowany miasto nad miastem, aby przyćmić sławę poprzedniego władcy i wiedzieć coś więcej, musi to być zrobione tunele, przez które można pół uzyskania zakopane miast. Dziedziczenie, że jest żałośnie dziedziczone przez polityków, którzy robią to samo w przewrotnej wersji.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosNa jedzenie … nie musimy się martwić. 

Z wyjątkiem mojego cholesterolu.

Prosto, niektóre Sincronizadas (*), w centrum przyprawy i na tle, moja córka dusi tacos przygotowywane w restauracji Zots.

To samo co onazwolniony “ Godzinę później na drodze.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Oni są po prostu piękne.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, w drodze powrotnej
Ze specjalną dedykacją dla mojego przyjaciela z Houston.

UWAGI TŁUMACZENIE:

(*) Tomar el pelo: Hiszpański idiom, który nawiązuje gdy ktoś naśmiewa się z inną osobą.

(*) Taco: kolejny tradycyjne danie to jest zrobione z innego rodzaju “tortilla”, pomidorów, cebuli, kolendry i serem.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Tradycyjne Ameryki Środkowej do żywności, który polega na pewnego rodzaju “omlet” bez jaj wykonanych z mąki, dżem i ser.

 THUYẾT DỊCH THUẬT: Hãy đọc một số ý kiến ​​vào cuối của bài này.

Với tất cả mọi thứ và những gì tôi muốn không, kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã kết thúc. Tôi không biết nếu con tôi sẽ nhớ chuyến đi như thế này, nhưng nó xảy ra với tôi rằng những gì tôi nhớ nhất là ngày khi cha tôi là trong những vùng đất này, điều này là khi ông yêu cầu tôi để chuẩn bị va li của tôi với đôi giày cao gót mà có hiệu quả chống lại con rắn ‘cắn, ông cũng yêu cầu tôi mang một chiếc mũ lưới trên trán, để ngăn chặn gai làm tổn thương khuôn mặt của tôi.

Đó là những ngày tháng tuyệt vời, anh ấy đưa tôi đến thăm mỗi ranh giới của bất động sản mà ông đã chiến đấu suốt cuộc đời mình, tôi gần như có thể nhớ từng vị trí với những từ chính xác:

Từ Quebracho rằng chúng tôi đã ném lên các khe núi, làm cho nghỉ ngơi bởi nhà Lady Virginia …

Bây giờ chúng tôi leo lên hàng rào sống này, bởi toàn bộ dòng Pie-Venado …

Leo vách đá này, chúng tôi tiếp cận với Hội nghị thượng đỉnh của núi Zatoca, gần khách sạn Avilius.

Chuyến đi của tôi không phải là không chính xác bằng, cũng không có tôi lặp đi lặp lại cùng một thói quen hoặc mùa. Internet và Facebook đã dạy tôi rằng nó không phải là lành mạnh và an toàn, và thậm chí, những điều phải nói sau để phòng ngừa sự cố tiêu cực.

Ở đây tôi để lại những bức ảnh quan trọng nhất của chuyến đi này, trong đó đã kết thúc.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

Ở vùng biển nhiệt, thác được đun sôi nước từ Luna Jaguar Spa, kết hợp với dòng chảy lạnh của sông chỉ đơn giản là ngon.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Dưới đây là 18 Thỏ thiền trong 300 cách làm thế nào để cải thiện chữ viết tay của mình.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Trẻ em với một cái đầu mà sử đã không thể xác định vị trí vị trí ban đầu của nó. Với sự giống nhau của các nhân vật Ba Tư, chắc chắn ai đó mang từ nơi khác chỉ để làm cho niềm vui của chúng (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Một ngày đẹp trời, chứng kiến ​​cách mọi người chuẩn bị thảm mùn cưa, sáng mai này sẽ được hoàn thành. Lên đến 16 giờ làm việc, mà kết thúc trong 15 phút khi rước Thứ Năm Tuần Thánh đến.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Để tránh mất tùy chỉnh, họ đã trở thành cá trong ba giờ trong một ngày đầy nắng.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Thiên Chúa, xin cứu con, nếu chỉ có họ sẽ không nói về con trai …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Một kỹ thuật để thực hiện chiến lược một vòng lặp với Hướng đạo hôn với chim ó. (Trong khu vực này, “Amarrar el zope“Được kêu gọi hành động chung của nôn mửa)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Trả lời: Đền Rosalila, trong Ruins bảo tàng Copan.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Ở đây, trong khu vực đường hầm. Nó sẽ xảy ra những Maya thành phố được xây dựng trên thành phố, làm lu mờ vinh quang của người cai trị trước đó, và biết một cái gì đó nó phải được thực hiện đường hầm thông qua đó bạn có thể thấy một nửa thành phố bị chôn vùi. Thừa kế được đáng thương được thừa kế bởi các chính trị gia làm như vậy trong phiên bản ngoan cố.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosĐối với thực phẩm … chúng tôi không phải lo lắng. 

Trừ cholesterol.

Thẳng về phía trước, một số Sincronizadas (*), tại trung tâm các tacos gia vị và ở nền, con gái tôi chuẩn bị nghẹt thở tại Zots nhà hàng.

Cùng mà cô ‘phát hành ‘ một giờ sau đó trên đường.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Họ chỉ đáng yêu.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Pháo đài San Cristobal, trên chuyến đi trở lại
Với sự cống hiến đặc biệt cho bạn bè của tôi từ Houston.

THUYẾT DỊCH THUẬT:

(*) Tomar el Pelo: Thành ngữ tiếng Tây Ban Nha mà ám chỉ khi một người nào đó làm cho niềm vui của người khác.

(*) Taco: một món ăn truyền thống của nó được làm bằng một loại “tortilla, cà chua, hành tây, rau mùi và phô mai tan chảy.

(*) Sincronizadas o quesadillas: Thực phẩm Trung Mỹ truyền thống bao gồm trong một loại “trứng tráng” không có trứng làm từ bột mì, mứt và pho mát.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε μερικά σχόλια στο τέλος αυτού του post.

Με ό, τι και ό, τι θα ήθελα να μην το Πάσχα ήρθε στο τέλος της. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μου θα θυμούνται ταξίδια, όπως αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει σε μένα ότι αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι η ημέρα όταν ο πατέρας μου ήταν σε αυτά τα εδάφη? Αυτό ήταν όταν μου ζήτησε να προετοιμάσει τη βαλίτσα μου με τα υψηλά παπούτσια τακουνιών που ήταν αποτελεσματική ενάντια δαγκώματα φιδιών? μου ζήτησε, επίσης, να φέρει ένα πλέγμα καπάκι στο μέτωπο, για την πρόληψη αγκάθια πληγώνει το πρόσωπό μου.

Αυτοί ήταν υπέροχες μέρες, μου πήρε για να επισκεφτείτε κάθε μια από τα όρια του ακινήτου για το οποίο πάλεψε όλη του τη ζωή? Μπορώ να θυμηθώ σχεδόν σε κάθε σημείο με τις ακριβείς λέξεις:

Από εκείνη Quebracho ρίξαμε το φαράγγι, κάνοντας ένα διάλειμμα από το σπίτι Lady Βιρτζίνια …

Τώρα ανεβαίνουμε αυτό το ζωντανό φράχτη, από το σύνολο της γραμμής Pie-venado …

Ανεβαίνοντας το λόφο, φτάνουμε στην κορυφή του βουνού Zatoca, κοντά στην ιδιοκτησία Avilius.

Ταξίδια μου δεν είναι ακριβώς ίσα, όχι ούτε έχω επανέλαβε την ίδια ρουτίνα ή την εποχή. Internet και το Facebook έχουν διδάξει ότι δεν είναι υγιές ή ασφαλές, ακόμη και ότι, ποια πράγματα πρέπει να πω αργότερα για την αποφυγή αρνητικών συμβάντων.

Εδώ αφήνω τις πιο σημαντικές φωτογραφίες αυτού του ταξιδιού, η οποία έχει ήδη λήξει.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

Στα ιαματικά νερά, ο καταρράκτης είναι το βράσιμο του νερού από το Luna Jaguar Spa, σε συνδυασμό με το κρύο ροή του ποταμού είναι απλά υπέροχο.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Εδώ είναι 18 διαλογισμό Κουνέλι σε 300 τρόποι για το πώς να βελτιωθεί η γραφή του.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Τα παιδιά με ένα κεφάλι που οι ιστορικοί δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει αρχική του θέση. Με την ομοιότητα των Περσών στοιχεία, σίγουρα κάποιος έφερε από άλλη θέση μόνο για να κοροϊδεύουν τους (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Μια καλή μέρα, παρακολουθούμε πώς οι άνθρωποι προετοιμασμένοι χαλιά πριονίδι, αύριο το πρωί θα πρέπει να οριστικοποιηθεί. Έως και 16 ώρες εργασίας, η οποία λήγει σε 15 λεπτά, όταν η πομπή της Μεγάλης Πέμπτης έρχονται.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Για να αποφύγετε την απώλεια έθιμο, έγιναν ψάρια για τρεις ώρες σε μια ηλιόλουστη μέρα.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Ο Θεός, σώσε με, έστω και μόνο δεν θα πρέπει να μιλάμε για άντρες …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Μια τεχνική για να κάνουν στρατηγικά έναν βρόχο με κόμπο Scout στην καρακάξα. (Σε αυτόν τον τομέα, “Amarrar el zope“Ονομάζεται στην κοινή πράξη του εμετού)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Στην απάντησή Rosalila ναού, στο Κοπάν ερείπια μουσείο.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Εδώ, στην περιοχή σήραγγες. Συμβαίνει ότι αυτές οι Μάγια χτισμένη πόλη σε πόλη, να επισκιάσει τη δόξα του προηγούμενου κυβερνήτη, και να μάθετε κάτι περισσότερο πρέπει να γίνει σήραγγες μέσω των οποίων μπορείτε να δείτε το ήμισυ θαφτεί πόλεις. Κληρονομικότητα που είναι απελπιστικά κληρονόμησε από τους πολιτικούς, οι οποίοι κάνουν το ίδιο σε διεστραμμένη εκδοχή.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosΓια φαγητό … δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. 

Εκτός από την χοληστερίνη μου.

Ευθεία, κάποια Sincronizadas (*), στο κέντρο ο τάκος καρυκεύματα και στο υπόβαθρο, η κόρη μου πνιγμού παρασκευάζονται σε Zots Restaurant.

Το ίδιο που αυτή »κυκλοφόρησε “ μια ώρα αργότερα στο δρόμο.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Είναι απλά υπέροχο.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, για το ταξίδι της επιστροφής
Με ειδική αφιέρωση στον φίλο μου από το Χιούστον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

(*) Tomar el Pelo: Ισπανικά ιδίωμα που παραπέμπει όταν κάποιος κάνει πλάκα με άλλο πρόσωπο.

(*) Taco: ένα άλλο παραδοσιακό πιάτο είναι φτιαγμένο με ένα άλλο είδος «τορτίγιας», ντομάτα, κρεμμύδι, κόλιανδρο και λιωμένο τυρί.

(*) Sincronizadas Quesadillas o: Παραδοσιακά Κεντρικής Αμερικής τρόφιμα που συνίσταται σε ένα είδος «ομελέτα», χωρίς αυγά φτιαγμένα με αλεύρι, μαρμελάδα και τυρί.

 번역 참고 :이 게시물의 끝에 약간의 코멘트를 읽어 보시기 바랍니다.

모든 것을 내가하지하고 싶습니다 함께, 부활절 휴가가 끝났습니다. 내 아이가 이런 여행을 기억합니다 나도 몰라,하지만 내가 기억하는 대부분의 아버지가이 땅에 있었던 일입니다 나에게 일어나는, 그는 하이 힐 단화에 내 가방을 준비하는 저를 요청할 때이 있었던 뱀 ‘자국에 효과가 있었다, 그는 또한 내 얼굴을 아프게 가시를 방지하기 위해 이마에 메쉬 캡을 가져다달라고.

그 멋진 일이었다, 그는 그의 모든 인생을 싸우고있는 숙박 시설의 경계를 각각 방문하는 저를했다, 나는 거의 정확한 단어로 각 자리를 기억할 수 :

그 케브라에서 우리 레이디 버지니아의 집으로 휴식을하고, 계곡을 던졌다 …

이제 우리는 전체 파이 venado 라인으로,이 생활 울타리에 올라 …

이 절벽을 등반, 우리는 Avilius 속성 근처 산 Zatoca의 정상에 도달.

나의 여행은 정확하게 동일하지하지 않으며, 내가 같은 일상이나 계절 반복합니다. 인터넷과 페이스 북은 무슨 일이 음수 사고를 예방하기 위해 나중에 얘기해야한다, 심지어 건강 또는 안전하지 않습니다, 그리고 저를 가르쳐 왔습니다.

여기에 난 이미 끝난이 여행의 가장 중요한 사진을 둡니다.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

열 물에 폭포가 강의 차가운 흐름과 결합 루나 재규어 스파에서 물을 비등하는 것은 단순히 맛이다.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

그 방법은 자신의 필기를 개선하는 300 가지 방법 18 토끼 명상입니다.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
역사는 원래 위치를 찾을 수 없습니다 없었던 머리와 함께입니다. 페르시아어 인물의 유사성, 확실히 누군가가 방금 다른 곳에서 가져온 그들 재미를 만들 (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

좋은 날은 사람들이 톱밥의 카펫을 준비하는 방법 목격, 내일 아침이 완료됩니다. 최대 성 목요일의 행렬이 올 때 15 분 종료 작업 16 시간.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

사용자 정의 손실을 방지하기 위해, 그들은 화창한 날에 3 시간 물고기가되었다.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

그들은 사람에 대해 얘기하지 않을 경우에만 하나님, 저를 저장 …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

전략적 독수리로 스카우트 매듭 루프를 만드는 방법. (이 영역에서 “amarrar 엘 조프“) 구토의 일반적인 행위라고

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Rosalila 사원의 응답에서, 코판 유적 박물관합니다.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

여기서, 터널 장소. 그것은 그 다음에 발생 마야 이전 통치자의 영광을 압도하고, 뭔가 더 알고, 도시를 도시를 구축 그것은 당신이 절반 묻혀 도시를 볼 수있는을 통해 터널을 수행해야합니다. 상속은 비참한 심술 궂은 버전에서 동일한 작업을 수행 정치인에 의해 상속됩니다.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photos음식에 대한 … 우리는 걱정할 필요가 없습니다. 

내 콜레스테롤을 제외하고.

직진, 중앙에서 약간 Sincronizadas (*), 조미료와 배경에, 내 딸이 질식 타코 Zots 레스토랑에서 준비.

하는 그녀 ‘같은‘발표 시간 후에 도로.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

그들은 단지 사랑입니다.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
왕복 요새 산 크리스토 발,
휴스턴에서 내 친구에게 특별한 헌신.

번역 주 :

(*) 토 마르 엘 상자 때문: 누군가가 다른 사람의 재미를 만들 때 암시 스페인어 관용어.

(*) 타코 : 그것은 ‘옥수수’, 토마토, 양파, 실 란 트로와 녹은 치즈의 다른 종류로 만들어 다른 전통 요리.

(*) Sincronizadas 오 퀘사 디아: 밀가루, 잼, 치즈로 만든 계란없이 ‘계란’의 종류로 구성되어 전통적인 중앙 아메리카 음식.

 अनुवाद नोट: इस पोस्ट के अंत में कुछ टिप्पणी पढ़ें.

सब कुछ है और क्या मैं नहीं करना चाहते हैं के साथ, ईस्टर छुट्टी का अंत हो गया. मेरे बच्चों को इस तरह की यात्राएं याद होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन यह क्या मैं याद सबसे मेरे पिता इन देशों में किया गया था जब दिन है कि मेरे पास होता है, वह ऊँची एड़ी के जूते के साथ अपने सूटकेस को तैयार करने के लिए मुझसे अनुरोध किया है जब यह था जो सांप ‘के काटने के खिलाफ प्रभावी रहे थे, वह भी मेरे चेहरे को चोट पहुँचाने के कांटों को रोकने के माथे पर एक जाल टोपी, लाने के लिए मुझसे पूछा.

उन अद्भुत दिन थे, उन्होंने कहा कि वे सभी अपने जीवन लड़ाई लड़ी, जिसके लिए संपत्ति की सीमाओं की एक यात्रा के लिए मुझे ले गया, मैं लगभग सटीक शब्दों के साथ हर जगह याद कर सकते हैं:

कि Quebracho से हम लेडी वर्जीनिया के घर से एक को तोड़ने की है, जिससे नाले के ऊपर फेंक दिया …

अब हम पूरे पाई Venado लाइन द्वारा, यह रहने वाले बाड़ चढ़ाई …

इस चट्टान पर चढ़ना, हम Avilius संपत्ति के पास, माउंट Zatoca के शिखर सम्मेलन तक पहुँचने.

मेरी यात्रा बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं हैं, और न ही मैं एक ही दिनचर्या या मौसम दोहराया है. इंटरनेट और फेसबुक यह क्या बातें नकारात्मक घटनाओं को रोकने के लिए बाद में बता दिया जाना चाहिए कि, यहां तक ​​कि स्वस्थ या सुरक्षित नहीं है, और कहा कि मुझे सिखाया है.

यहाँ मैं पहले ही समाप्त हो गया जो इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों छोड़ दें.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

थर्मल के पानी में, झरना नदी के ठंडे प्रवाह के साथ संयुक्त लूना जगुआर स्पा, से पानी उबल रहा है बस स्वादिष्ट है.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

यहाँ कैसे उसकी लिखावट में सुधार के लिए 300 तरीके में 18 खरगोश ध्यान है.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
इतिहासकारों अपने मूल स्थान का पता लगाने में असमर्थ नहीं थे कि एक सिर के साथ बच्चे. फारसी आंकड़े की समानता के साथ, निश्चित रूप से किसी को अभी तक अन्य जगह से लाया उन्हें का मज़ाक उड़ाते (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

एक अच्छा दिन है, लोगों को चूरा के कालीन तैयार कैसे साक्षी, कल सुबह इस अंतिम रूप दिया जाएगा. ऊपर पवित्र गुरुवार की बारात आ जब 15 मिनट में समाप्त हो जाती है जो काम करते हैं, के 16 घंटे के लिए.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

कस्टम खोने से बचने के लिए, वे एक दिन धूप में तीन घंटे के लिए मछलियों बन गया.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

वे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा होगा ही अगर भगवान, मुझे बचा लो …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

रणनीतिक रूप से गिद्ध को स्काउट गांठ के साथ एक पाश बनाने के लिए एक तकनीक है. (इस क्षेत्र में, “Amarrar एल zope“) उल्टी के सामान्य कार्य करने के लिए कहा जाता है

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Rosalila मंदिर के उत्तर में, Copan अवशेष संग्रहालय में.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

इधर, सुरंगों क्षेत्र में. ऐसा लगता है कि ये होता है Mayans पिछले शासक की महिमा साया, और कुछ अधिक पता करने के लिए, शहर पर शहर बनाया यह आप आधा दफन शहरों में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से सुरंगों से किया जाना चाहिए. विरासत करुणापूर्वक विकृत संस्करण में भी ऐसा ही है जो राजनेताओं से विरासत में मिला है कि.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosभोजन के लिए … हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

मेरे कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर.

सीधे आगे, केंद्र में कुछ Sincronizadas (*), मसाला और पृष्ठभूमि में, मेरी बेटी घुट tacos Zots रेस्तरां में तैयार किया.

जो वह एक ही‘जारी एक घंटे बाद सड़क पर.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

वे सिर्फ सुंदर हैं.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
वापसी की यात्रा पर किले सैन क्रिस्टोबल,
ह्यूस्टन से मेरे दोस्त के लिए विशेष समर्पण के साथ.

अनुवाद टिप्पणियाँ:

(*) तोमर एल Pelo: किसी अन्य व्यक्ति का मजाक बनाता है जब alludes कि स्पेनिश मुहावरा.

(*) टैको: यह tortilla ‘, टमाटर, प्याज, धनिया और एक प्रकार का पनीर का एक और प्रकार के साथ बनाया है एक और पारंपरिक पकवान.

(*) Sincronizadas ओ quesadillas: आटा, जाम और पनीर के साथ बनाया अंडे के बिना ‘आमलेट’ की एक वस्तु के रूप में होते हैं जो पारंपरिक मध्य अमेरिकी खाद्य.

 ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ: Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии в конце этого поста.

Со всем, и то, что я не хотел бы, праздник Пасхи пришел конец. Я не знаю, если мои дети будут помнить поездок как это, но это происходит со мной, что больше всего я помню тот день, когда мой отец был в этих краях, это было, когда он просил меня подготовить свой чемодан туфли на каблуках которых были эффективны против укусов змей, он также попросил меня принести сетки крышка на лбу, чтобы предотвратить шипы больно мое лицо.

Это были замечательные дни, он взял меня, чтобы посетить каждую из границ отеля за которые он боролся всю свою жизнь, я могу почти помню каждое пятно с точными словами:

С этого Quebracho мы бросили в ущелье, сделав брейк на дому леди Вирджинии …

Теперь лезем этой живой забор, всем Pie-Venado линии …

Восхождение этой скале, мы достигнем вершины горы Zatoca, недалеко собственности Avilius.

Мои путешествия не являются не совсем равны, ни я повторил ту же рутину или сезона. Интернет и Facebook научили меня, что это не здорово или безопасный, да и то, что вещи должны быть расскажем позже для предотвращения негативных инцидентов.

Здесь я оставляю наиболее значимых фотографий этой поездки, которая уже закончилась.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

В термальных водах, каскад кипятком из Luna Jaguar Spa, в сочетании с холодным потоком реки просто восхитительна.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

Вот 18 Кролик медитируя в 300 способов, как улучшить его почерк.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Дети с головой, что историки не были не в состоянии найти на прежнее место. Со сходством персидских деятелей, конечно, кто-то привез из другого места просто прикалываться (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

Добрый день, свидетелями того, как люди, готовые ковры опилки, завтра утром это будет завершена. До 16 часов работы, которая заканчивается за 15 минут, когда процессия Святой четверг прийти.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Чтобы избежать потери пользовательских, они стали рыбами в течение трех часов в солнечный день.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Боже, спаси меня, если только они не будут говорить о парнях …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Техника стратегически Сделайте петлю Scout узел, чтобы канюк. (В этой области, “Amarrar EL Zope“Называется общим актом рвоты)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
В ответ Розалилу Храма, в Копан Руины музей.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Здесь, в зоне тоннелей. Бывает, что эти Майя построен город над городом, чтобы затмить славу предыдущего правителя, и знать что-то более это должно быть сделано туннели, через которые можно увидеть половину похоронен городов. Наследование, который жалобно унаследованы политиков, которые делают то же самое в порочных версии.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosДля еды … мы не должны волноваться. 

Кроме моего холестерина.

Прямо впереди, некоторые Sincronizadas (*), в центре приправы и в фоновом режиме, моя дочь задыхается таком приготовлении блюд в ресторане Zots.

Тот же, который она ‘выпустили ‘ Через час на дороге.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Они просто прекрасны.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Форт Сан-Кристобаль, на обратном пути
С особой преданностью к моему другу из Хьюстона.

ПЕРЕВОД ПРИМЕЧАНИЯ:

(*) Томар EL PeloИспанский идиомы намекает, что, когда кто-то высмеивает другого человека.

(*) Taco: другое традиционное блюдо это сделано с другого рода “тортилья”, помидоры, лук, кинза и плавленым сыром.

(*) Sincronizadas O Quesadillas: Традиционные Центральной Америки пищи, которая состоит в своего рода “омлет” без яиц из муки, джем и сыр.

 באורים לתרגום: נא לקרוא כמה הערות בסוף ההודעה זו.

עם כל דבר ומה שהייתי רוצה שלא, חג הפסחא הגיע לסיומו. אני לא יודע אם הילדים שלי יזכרו את טיולים מסוג זה, אבל זה קורה לי, כי מה שהכי זכור לי הוא היום שבו האבא שלי היה באדמות אלה, זה היה כשהוא ביקש ממני להכין את המזוודה שלי עם נעליים עקב גבוהות אשר היו יעילים נגד עקיצות נחשים “, הוא גם ביקש ממני להביא כובע רשת על המצח, כדי למנוע פגיעה בקוצי הפנים שלי.

אלה היו ימים נפלאים, הוא לקח אותי לבקר בכל אחד מגבולותיו של הנכס שעבורו הוא נלחם כל חייו, אני יכול כמעט כל אחד זוכר את המקום עם המילים המדויקות:

מQuebracho שהקאנו ביתרון, מה שהופך את חופשה בביתה של ליידי וירג’יניה …

עכשיו אנחנו מטפסים גדר חיה זו, על ידי קו פאי-Venado כולו …

טיפוס המצוק הזה, אנחנו מגיעים לפסגתו של ההר Zatoca, ליד רכוש Avilius.

המסעות שלי הם לא בדיוק לא שווים, ולא שיש לי לחזור על אותה שגרה או העונה. האינטרנט ופייסבוק לימד אותי שזה לא בריא או בטוח, וגם זה, מה דברים שצריך לספר מאוחר יותר כדי למנוע מקרים שליליים.

כאן אני משאיר את התמונות החשובות ביותר של המסע הזה, שכבר הסתיים.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

במים התרמיים, הוא מפל מים רותח מלון יגואר ספא, בשילוב עם הזרימה הקרה של הנהר הוא פשוט טעים.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

כאן היא מדיטציה ארנב 18 ב300 דרכים כיצד לשפר את כתב ידו.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
ילדים עם ראש שההיסטוריונים לא הצליחו לאתר את מקומו המקורי. עם הדמיון של דמויות פרסיות, בוודאי מישהו שהובא ממקום אחר, רק כדי ללעוג להם (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

יום טוב, ראה איך אנשים מוכנים מרבדי הנסורת, מחר בבוקר זה יהיה סופי. עד 16 שעות של עבודה, המסתיימת ב -15 דקות, כאשר התהלוכה של יום חמישי הקדוש לבוא.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

כדי להימנע מאובדן מותאם אישית, הם הפכו לדגים לשלוש שעות ביום שטוף שמש.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

אלוהים, תציל אותי, ולו רק שהם לא מדברים על החבר ‘ה …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

טכניקה כדי להפוך את לולאה עם קשר סקאוט לעיט באופן אסטרטגי. (באזור זה, “אל amarrar Zope“נקרא לפעולה המשותפת של הקאות)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
בתשובתו של Rosalila בית המקדש, בקופאן הריסות המוזיאון.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

כאן, באזור המנהרות. זה קורה כי אלה בני המאיה נבנה עיר על העיר, כדי להאפיל על תהילתו של השליט הקודם, ולדעת עוד משהו זה חייב להיעשות מנהרות שדרכו אתה יכול לראות מחצית ערים שנקברו. ירושה שהתקבלה בירושה בצורה מעוררת רחמים על ידי הפוליטיקאים שעושים את אותו הדבר בגרסה מעוותת.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosלאוכל … אנחנו לא צריכים לדאוג. 

למעט רמת הכולסטרול שלי.

ישר קדימה, קצת Sincronizadas (*), במרכז ובטאקו התיבול ברקע, הבת שלי נחנקה שהוכן במסעדת Zots.

אותו היא ‘שוחרר ‘ שעה מאוחר יותר על הכביש.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

הם פשוט מקסימים.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
מבצר סן קריסטובל, בנסיעה חזרה
עם הקדשה מיוחדת לחבר שלי מיוסטון.

באורים לתרגום:

(*) טומר אל Pelo: ניב ספרדי שרומז כאשר מישהו עושה כיף של אדם אחר.

(*) טאקו: מאכל מסורתי אחר שהוא נעשה בסוג אחר של ‘טורטיה’, עגבנייה, בצל, כוסברה וגבינה מותכת.

(*) Quesadillas o Sincronizadas: אוכל אמריקאי מרכזי מסורתי אשר מורכב בסוג של ‘חביתה’ בלי ביצים עשויות עם קמח, ריבה וגבינה.

 TERCÜME NOTLAR: Bu yazının sonunda bazı yorumlar okuyun.

Her şeyi ve ne ben istiyorum ile, Paskalya tatili sona erdi. Benim çocuklarım böyle gezileri hatırlar, ben bilmiyorum, ama ne ben hatırlıyorum en babam bu topraklarda olduğu gün olduğunu bana olur, o yüksek topuk ayakkabı ile benim bavul hazırlamak için bana talep bu oldu yılan ‘ısırıklarına karşı etkili, o da yüzüme zarar dikenler önlemek için alnına bir örgü kap, getirmemi istedi.

O harika günlerdi, o tüm hayatı mücadele hangi tesisin sınırları her ziyaret götürdü, ben neredeyse tam kelime ile her nokta hatırlıyorum:

Bu Quebracho itibaren Bayan Virginia ev bir mola verme, uçurumun kaldırdı …

Şimdi tüm Pie-venado satır, bu yaşam çit tırmanmaya …

Bu uçurum tırmanma, biz Avilius tesis yakınında, montaj Zatoca Zirvesi ulaşmak.

Benim seyahatleri tam olarak eşit değil, ne de ben aynı rutin veya sezon tekrar var. İnternet ve Facebook ne şeyler olumsuz olayları önlemek için daha sonra söylemek gerekir, bu da sağlıklı ya da güvenli değildir, ve bu beni öğretti.

Burada zaten sona erdi bu gezi, en önemli fotoğrafları bırakın.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos 

Termal sularda, çağlayan nehrin soğuk akış ile birlikte Luna Jaguar Spa, su kaynarken sadece lezzetli.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos 

İşte onun el yazısı geliştirmek için 300 yollarla 18 Tavşan meditasyon olduğunu.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Tarihçiler orijinal yer bulmak mümkün değildi bir baş olan çocuklar. Farsça rakamlar benzerlik ile, kesinlikle birisi sadece başka yerden getirilen onlarla alay (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos 

İyi bir gün, insanlar talaş halı hazırlanan nasıl tanık, yarın sabah bu sonuçlandırılacaktır. Kadar Kutsal Perşembe alay gelip 15 dakika içinde biter iş, 16 saat.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos 

Özel kaybetmemek için, bir güneşli bir günde üç saat boyunca balıklar oldu.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos 

Bu çocuklar söz olmayacak sadece Tanrı, kurtar beni …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos 

Stratejik şahin Scout düğüm ile bir döngü yapmak için bir teknik. (Bu alanda, “Amarrar el zope“) Kusma ortak hareket için çağrılır

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
Rosalila Tapınağı cevabı olarak, Copan Harabeleri müzede.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos 

Burada, tüneller bölgesinde. O bu olur Mayalar Bir önceki cetvelin zafer gölgede, ve bir şey daha fazla bilgi için, şehrin her yerinde şehir inşa size yarım gömülü şehirler görebilirsiniz hangi aracılığıyla tüneller yapılmalıdır. Miras acınacak sapık sürümünde aynı şeyi siyasetçiler tarafından miras olduğunu.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosGıda için … biz endişelenmenize gerek yok. 

Benim kolesterol hariç.

Dosdoğru, merkezinde bazı Sincronizadas (*), baharat ve arka planda, kızım boğulma tacos Zots Restaurant’ta hazırladı.

Hangi o ‘aynı‘serbest bir saat sonra yolda.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos 

Onlar sadece güzel.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Dönüş yolculuğu Fort San Cristobal,
Houston Arkadaşıma özel özveri ile.

TERCÜME NOTLAR:

(*) Tomar el pelo: Birisi başka kişi eğlenceli yaptığında atıfta İspanyolca deyim.

(*) Taco: o tortilla ‘, domates, soğan, kişniş ve eritilmiş peynir başka bir tür ile yapılan başka bir geleneksel yemeği.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Un, reçel ve peynir ile yapılan yumurta olmadan ‘omlet’ bir tür oluşur Geleneksel Orta Amerika gıda.

 VERTALING OPMERKINGEN: Lees enkele opmerkingen aan het einde van dit bericht.

Met alles en wat ik zou willen niet om, de paasvakantie kwam een ​​einde aan. Ik weet niet of mijn kinderen zal herinneren reizen als dit, maar het gebeurt voor mij dat wat de meeste ik me herinner is de dag waarop mijn vader was in deze landen, dit was toen hij verzocht me om mijn koffer te bereiden met hoge hak schoenen die waren effectief tegen beten slangen ‘, hij vroeg me ook om een ​​mesh cap op het voorhoofd, om doornen te voorkomen pijn mijn gezicht te brengen.

Dat waren heerlijke dagen, nam hij me aan elk van de grenzen van het pand waarvoor hij zijn hele leven gevochten te bezoeken, ik kan bijna elke plek onthouden met de exacte woorden:

Vanaf dat Quebracho we gooide het ravijn, maken van een onderbreking van huis Lady Virginia’s …

Nu klimmen we deze levende hek, door het hele Pie-venado lijn …

Klimmen deze klif, bereiken we de top van de berg Zatoca, buurt Avilius woning.

Mijn reizen zijn niet niet precies gelijk, noch heb ik herhaald dezelfde routine of het seizoen. Internet en Facebook hebben mij geleerd dat het niet gezond of veilig, en zelfs die, welke dingen moet vertellen later aan negatieve incidenten te voorkomen.

Hier laat ik de belangrijkste foto’s van deze reis, die al beëindigd.

clip image001205 A great vacation in more than 10 photos

In het thermale water, wordt het cascade koken water uit de Luna Jaguar Spa, gecombineerd met de rivier de koude stroom is gewoon heerlijk.

clip image002140 A great vacation in more than 10 photos

Hier is 18 Rabbit mediteren in 300 manieren om zijn handschrift te verbeteren.

clip image003102 A great vacation in more than 10 photos
Kinderen met een hoofd dat historici waren niet in staat om zijn oorspronkelijke plaats te vinden. Met de gelijkenis van de Perzische figuren, zeker iemand meegenomen uit andere plek om gewoon te maken plezier van hen (*).
clip image00474 A great vacation in more than 10 photos

Een goede dag, getuige van hoe mensen bereid tapijten van zaagsel, morgenochtend zal dit worden afgerond. Tot 16 uur werk, die eindigt in 15 minuten toen de processie van Witte Donderdag komen.

clip image00544 A great vacation in more than 10 photos

Om te voorkomen dat aangepaste, werden ze vissen voor drie uur in een zonnige dag.

clip image00632 A great vacation in more than 10 photos

God, verlos mij, als ze maar niet over zullen praten guys …

clip image00721 A great vacation in more than 10 photos

Een techniek om strategisch een ring met Scout knoop aan de buizerd. (In dit gebied, “Amarrar el zope“Is geroepen om de gemeenschappelijke handeling van braken)

clip image00815 A great vacation in more than 10 photos
In antwoord Rosalila Tempel, in de Copan Ruins museum.
clip image00915 A great vacation in more than 10 photos

Hier, in de tunnels gebied. Het gebeurt dat deze Maya’s gebouwde stad over de stad, om de glorie van de vorige heerser overschaduwen, en om iets meer weten dat het moet gebeuren tunnels waar je doorheen kunt helft zien begraven steden. Erfenis die wordt jammerlijk geërfd door de politici die hetzelfde doen in perverse versie.

clip image01010 A great vacation in more than 10 photosVoor eten … we geen zorgen te maken.

Behalve mijn cholesterol.

Rechtdoor, sommige Sincronizadas (*), in het midden van de kruiden en op de achtergrond, mijn dochter verstikking taco voorbereid op Zots Restaurant.

Dezelfde die ze ‘vrijgegeven ‘ een uur later op de weg.

clip image0116 A great vacation in more than 10 photos

Ze zijn gewoon prachtig.

clip image0122 A great vacation in more than 10 photos
Fort San Cristobal, op de terugreis
Met bijzondere toewijding aan mijn vriend uit Houston.

VERTALING OPMERKINGEN:

(*) Tomar el pelo: Spaanse idioom dat zinspeelt wanneer iemand maakt plezier van andere persoon.

(*) Taco: een ander traditioneel gerecht het is gemaakt met een ander soort ‘tortilla’, tomaat, ui, koriander en gesmolten kaas.

(*) Sincronizadas o Quesadillas: Traditionele Midden-Amerikaanse gerechten die bestaat in een soort ‘omelet’ zonder eieren gemaakt met meel, jam en kaas.

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply