10 interessante Antworten10 interesting answers10 respostas interessantes10 respuestas interesantes10 réponses intéressantes10 raspunsuri interesante10 risposte interessanti10 إجابات مثيرة للاهتمام10興味深い答え10个有趣的答案10 intressanta svar10 ciekawych odpowiedzi10 câu trả lời thú vị10 ενδιαφέρουσες απαντήσεις10 재미있는 답변10 दिलचस्प जवाब10 интересных ответов10 תשובות מעניינות10 ilginç cevaplar10 interessante antwoorden

Ich glaube nicht an diese Spam Aussage, die diese Prüfung Antworten akkreditiert bis zu einem gewissen Universität glauben, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass mehr als eine Antwort ein legitimes Schöpfung in gutem Glauben ist. Die Antworten in rot sind Gedanken laut.

Welche sind das Herz der Bewegungen?:
Rotation um sich selbst und Translation um den Körper.
Die Aorta muss würgen Sie, so ist es behindert das Denken, Stück Idiot!
clip image001105 10 interesting answers
Geben Sie eine Definition des Kreises:
Es ist eine durch zwei Endpunkte einen Ring bildet, eingefügt.
Große, scheint einfach für seine Neuformulierung …
clip image00269 10 interesting answers
Was waren die Wasserleitungen?:
Sie wurden gebaut, um Wasser von einem Extrem zum anderen zu tragen, anstatt zu gehen mit Eimern.
Dies ist die rationale Antwort von allen.
clip image00352 10 interesting answers
Literatur-Messen Sie die zweite Strophe an die Tafel geschrieben:
Es ist etwa 75 cm
Gott sei Dank, dass das Genie nicht über eine distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Für Studie, in wie viele Teile ist das Wesen geteilt?:
‘Na’ ‘tur’.
Davinci hat eine Silbe zu dem anderen bekam eingefügt.
clip image00524 10 interesting answers
Wie Amphibien atmen?:
Der Frosch hat einen Spalt Kanalisation, die den typischen Sound ‘cloac, cloac’ startet.
Zum Glück ist der Spalt …
clip image00618 10 interesting answers
Wie Bergkette Form?:
Berge bilden nicht in ein oder zwei Tage, sie eine lange Zeit dauern, bis sie.
Ja … Vielleicht, Wochen?
clip image00711 10 interesting answers
Wie ist die Stimmung?:
Die Atmosphäre ist der Ort, wo Platz Atmosphäre der Prozesse nimmt wie Wolken. In diesem Ort seismischen Strahlen erzeugt werden; diese hier generieren Erdbeben und Erde zittert.
Ohne jedes Wort
clip image0087 10 interesting answers
Nennen Sie einige Antibiotika:
Alkohol, Baumwolle und Peroxid.
Ja und die Bandagen wäre abnehmbaren umgeht … scatterbrained!
clip image0097 10 interesting answers
Was ist der Glaube?:
Es ist, was Gott uns zu verstehen geben Priester.
37 Jahre versuchen, sie zu verstehen …
clip image0104 10 interesting answers

Route: Futuro Live-

 

 I don’t believe in this spam’s statement, which accredits these exam’s responses to some University, but I have no doubt that more than one answer is a legitimate creation in good faith. The answers in red are thoughts aloud.

Which are the heart’s movements?:
Rotation around itself and Translation around the body.
The aorta must be strangling you; so it impedes your thinking, piece of idiot!
clip_image001
Give a definition of circle:
It is a line pasted by two endpoints forming a ring.
Great, seems simple for its reformulation…
clip_image002
What were the aqueducts?:
They were built to carry water from one extreme to another rather than go carrying buckets.
This is the most rational answer of all.
clip_image003
Literature- Measure the second verse written on the board:
It’s about 75 cm
Thanks to God that the genius didn’t have a distanciometer…
clip_image004
For study, in how many parts is the nature divided?:
‘ na ‘ ‘ ture‘.
Davinci, a syllable has got pasted to the other one.
clip_image005
How do amphibians breathe?:
The frog has a cleft sewer, which launches the typical sound ‘cloac, cloac’.
Luckily the cleft…
clip_image006
How do mountain range form?:
Mountains don’t form in one or two days, they take a long time for it.
Yes… Perhaps, weeks?
clip_image007
What is the atmosphere?:
The atmosphere is the site where takes place atmosphere’s processes like clouds. In this place seismic rays are produced; these ones generate earthquakes and Earth’s trembling.
Without any word
clip_image008
Name some Antibiotics:
Alcohol, cotton and peroxide.
Yes and the bandages would be removable by-passes … scatterbrained!
clip_image009
What’s the Faith?:
It’s what God give us to understand priests.
37 years trying to understand them…
clip_image010

Route: Futuro LiveEu não acredito na declaração deste spam, o que credencia estas respostas do exame de alguns University, mas não tenho dúvida de que mais de uma resposta é uma criação legítima de boa fé. As respostas em vermelho são pensamentos em voz alta.

Quais os movimentos do coração?:
Rotação em torno de si e de translação em torno do corpo.
A aorta deve ser estrangular você, por isso impede o seu pensamento, pedaço de idiota!
clip image001105 10 interesting answers
Dar uma definição de círculo:
É uma linha colada por dois pontos de extremidade, formando um anel.
Ótimo, parece simples para sua reformulação …
clip image00269 10 interesting answers
Quais foram os aquedutos?:
Eles foram construídos para levar água a partir de um extremo ao outro, em vez de ir carregando baldes.
Esta é a resposta mais racional de todos.
clip image00352 10 interesting answers
Literatura-Meça o segundo verso escrito na placa:
É cerca de 75 centímetros
Graças a Deus que o gênio não têm um distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Para o estudo, em quantas partes se divide a natureza?:
‘Na’ estrutura ‘.
Davinci, uma sílaba tem colado no outro.
clip image00524 10 interesting answers
Como os anfíbios respiram?:
O sapo tem uma fenda de esgoto, que lança o som típico ‘cloac, cloac.
Felizmente, a fenda …
clip image00618 10 interesting answers
Como forma de serra?:
Montanhas não formam em um ou dois dias, eles demoram muito tempo para isso.
Sim … Talvez, semanas?
clip image00711 10 interesting answers
O que é a atmosfera?:
O ambiente é o local onde toma o lugar de processos atmosfera como nuvens. Neste local são produzidos os raios sísmicos, estes geram os terremotos ea Terra está tremendo.
Sem qualquer palavra
clip image0087 10 interesting answers
Cite algumas Antibióticos:
O álcool, algodão e peróxido.
Sim e as ataduras seria removível by-pass … desmiolada!
clip image0097 10 interesting answers
O que é a Fé?:
É o que Deus nos dá para entender sacerdotes.
37 anos tentando entendê-los …
clip image0104 10 interesting answers

Rota: Futuro ao vivo

 

 No creo en la declaración de este tipo de spam, que acredita las respuestas de estos exámenes en alguna universidad, pero no tengo ninguna duda de que más de una respuesta es una creación legítima de buena fe. Las respuestas en rojo son pensamientos en voz alta.

¿Cuáles son los movimientos del corazón?:
Rotación alrededor de sí mismo y de traducción alrededor del cuerpo.
La aorta debe estrangulando ti, lo que impide su pensamiento, pedazo de idiota!
clip image001105 10 interesting answers
Dar una definición de círculo:
Es una línea pegada por los dos extremos formando un anillo.
Grande, parece simple para su reformulación …
clip image00269 10 interesting answers
¿Cuáles fueron los acueductos?:
Fueron construidos para llevar agua de un extremo a otro en vez de ir llevando cubos.
Esta es la respuesta más racional de todos.
clip image00352 10 interesting answers
Literatura-Medir el segundo verso escrito en la pizarra:
Está a unos 75 cm
Gracias a Dios que el genio no tenía un distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Para el estudio, en cuántas partes se divide la naturaleza?:
‘Na’ ‘ra’.
Davinci, una sílaba se quedó pegada a la otra.
clip image00524 10 interesting answers
¿Cómo respiran los anfibios?:
La rana tiene una hendidura de alcantarillado, lo que pone en marcha ‘cloac, cloac’ el sonido típico.
Por suerte, la hendidura …
clip image00618 10 interesting answers
¿Cómo se forman las montañas?:
Montañas no se forman en uno o dos días, tardan mucho tiempo para ello.
Sí … Tal vez, semanas?
clip image00711 10 interesting answers
¿Qué es la atmósfera?:
El ambiente es el lugar donde tiene lugar los procesos de la atmósfera como las nubes. En este lugar se producen los rayos sísmicos, éstos generan los terremotos y la tierra está temblando.
Sin ninguna palabra
clip image0087 10 interesting answers
Mencione algunos antibióticos:
El alcohol, algodón y agua.
Sí, y las vendas sería extraíble by-pass … despistado!
clip image0097 10 interesting answers
¿Qué es la Fe?:
Es lo que Dios le dio a entender sacerdotes.
37 años tratando de entender …
clip image0104 10 interesting answers

Ruta: Futuro Vivo

 

 Je ne crois pas dans la déclaration de ce spam, qui accrédite les réponses de ces examens dans une certaine université, mais je n’ai aucun doute que plus d’une réponse est une création légitime de bonne foi. Les réponses en rouge sont pensées à haute voix.

Quels sont les mouvements du cœur?:
Rotation autour de lui et de la traduction dans le corps.
L’aorte doit être vous étrangle, de sorte qu’il empêche votre pensée, pièce d’idiot!
clip image001105 10 interesting answers
Donner une définition du cercle:
Il s’agit d’une ligne collé par deux extrémités formant un anneau.
Grande, semble simple pour sa reformulation …
clip image00269 10 interesting answers
Quels ont été les aqueducs?:
Ils ont été construits pour transporter l’eau d’un extrême à l’autre plutôt que d’aller en portant des seaux.
C’est la réponse la plus rationnelle de tous.
clip image00352 10 interesting answers
Littérature-Mesurer le second verset écrit sur la carte:
Il est environ 75 cm
Merci à Dieu que le génie n’a pas eu un distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Pour l’étude, en combien de parties est la nature divisée?:
‘Na’ ture ».
Davinci, une syllabe a obtenu collé à l’autre.
clip image00524 10 interesting answers
Comment amphibiens respirer?:
La grenouille a un égout palatine, qui lance le son typique »CLOAC, CLOAC».
Heureusement, le lièvre …
clip image00618 10 interesting answers
Comment se forment chaîne de montagnes?:
Montagnes ne font pas en un ou deux jours, ils prennent beaucoup de temps pour cela.
Oui … Peut-être, des semaines?
clip image00711 10 interesting answers
Quelle est l’ambiance?:
L’atmosphère est le site où prend les processus de lieu atmosphère comme des nuages. Dans ce lieu rayons sismiques sont produites; celles-ci génèrent des tremblements de terre et la terre tremble.
Sans aucun mot
clip image0087 10 interesting answers
Nommez certains antibiotiques:
L’alcool, le coton et le peroxyde.
Oui et les bandages seraient amovible by-pass … écervelé!
clip image0097 10 interesting answers
Quelle est la foi?:
C’est ce que Dieu donne-nous de comprendre prêtres.
37 années en essayant de les comprendre …
clip image0104 10 interesting answers

Route: Futuro en direct

 

 Eu nu cred în declarația acest spam, care acrediteaza răspunsurile acestea examen la unele Universitatea, dar nu am nici o îndoială că mai mult de un răspuns este o creație legitim cu bună-credință. Răspunsurile din roșu sunt gândurile cu voce tare.

Care sunt mișcările inimii?:
Rotație în jurul său și traducere în jurul corpului.
Aorta se strangula, așa că împiedică gândirea ta, bucata de idiotule!
clip image001105 10 interesting answers
Da o definiție de cerc:
Este o linie de lipit cu două obiective formează un inel.
Mare, pare simplu de reformulare sa …
clip image00269 10 interesting answers
Care au fost apeducte?:
Ele au fost construite pentru a transporta apa de la o extremă la alta, mai degrabă decât merge transport galeti.
Acesta este răspunsul cel mai rațional din toate.
clip image00352 10 interesting answers
Literatura de măsuri de-al doilea verset scris pe tablă:
Este vorba despre 75 de cm
Mulțumesc lui Dumnezeu că geniul nu au avut o distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
De studiu, în câte părți este de natura împărțit?:
‘Na’ “ture”.
DaVinci, o silabă a fost lipit la celălalt.
clip image00524 10 interesting answers
Cum amfibieni respira?:
Broasca are un canal despicat, care lansează “cloac, cloac” sunetul tipic.
Din fericire despicat …
clip image00618 10 interesting answers
Cum se formează gama de munte?:
Muntii nu fac în una sau două zile, pe care le iau mult timp pentru ea.
Da … poate, săptămâni?
clip image00711 10 interesting answers
Care este atmosfera?:
Atmosfera este site-ul unde are loc procesul atmosfera lui ca niște nori. În acest loc se produce razele seismice, acestea generează cutremure și Pământul a tremurat.
Fără nici un cuvânt
clip image0087 10 interesting answers
Nume unele antibiotice:
Alcoolul, de bumbac și peroxid.
Da, și bandajele ar fi amovibil de-trece … zăpăcit!
clip image0097 10 interesting answers
Ce este credința?:
Este ceea ce da Dumnezeu ca noi să înțelegem preoți.
37 ani încearcă să le înțeleagă …
clip image0104 10 interesting answers

Traseu: Futuro live

 

 Io non credo nella dichiarazione di questo spam, che accredita le risposte di questi esami ad alcune università, ma non ho dubbi che più di una risposta è una creazione legittimo in buona fede. Le risposte in rosso sono pensieri ad alta voce.

Che sono movimenti del cuore?:
Rotazione su sé stesso e Traduzione intorno al corpo.
L’aorta deve essere strangolando voi, in modo che ostacola il vostro pensiero, pezzo di idiota!
clip image001105 10 interesting answers
Dare una definizione di cerchio:
È una linea incollato da due punti finali formano un anello.
Ottimo, sembra semplice per la sua riformulazione …
clip image00269 10 interesting answers
Quali sono stati gli acquedotti?:
Sono stati costruiti per trasportare l’acqua da un estremo all’altro, piuttosto che andare portando secchi.
Questa è la risposta più razionale di tutti.
clip image00352 10 interesting answers
Letteratura-Misurare la seconda strofa scritta sulla scheda:
Si tratta di circa 75 centimetri
Grazie a Dio che il genio non ha avuto un distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Per lo studio, in quante parti è la natura diviso?:
‘Na’ ‘ra’.
Davinci, una sillaba ha incollato all’altro.
clip image00524 10 interesting answers
Come anfibi respirare?:
La rana ha una fogna leporino, che lancia il tipico suono ‘cloac, cloac’.
Per fortuna la spaccatura …
clip image00618 10 interesting answers
Come si formano montagne?:
Monti non si formano in uno o due giorni, prendono molto tempo per questo.
Sì … Forse, settimane?
clip image00711 10 interesting answers
Qual è l’atmosfera?:
L’atmosfera è il luogo in cui prende atto processi di atmosfera come nuvole. In questo luogo si producono raggi sismici; questi generano terremoti e Terra del tremore.
Senza alcuna parola
clip image0087 10 interesting answers
Nome alcuni antibiotici:
L’alcol, cotone e perossido.
Sì e le bende sarebbero rimovibile by-pass … sventata!
clip image0097 10 interesting answers
Qual è la Fede?:
E ‘ciò che Dio dà a capire sacerdoti.
37 anni cercando di capirli …
clip image0104 10 interesting answers

Percorso: Futuro in diretta

 

 لا أعتقد أن في بيان هذه الرسائل غير المرغوب فيها، والتي يفوض الردود هذه الامتحانات لبعض جامعة، ولكن ليس لدي أي شك في أن أكثر من إجابة واحدة هو خلق شرعية بحسن نية. الإجابات في الحمراء هي أفكار بصوت عال.

التي هي حركات القلب؟:
الدوران حول نفسها والترجمة في جميع أنحاء الجسم.
الشريان الأورطي يجب خنق لك؛ لذلك يعوق تفكيرك، قطعة من أحمق!
clip image001105 10 interesting answers
إعطاء تعريف للدائرة:
بل هو خط لصق من قبل اثنين من نقاط النهاية تشكيل عصابة.
عظيم، يبدو بسيطا لإعادة صياغتها …
clip image00269 10 interesting answers
ما هي القنوات؟:
تم بناؤها لنقل المياه من المدقع واحد إلى آخر بدلا من الذهاب حمل دلاء.
هذا هو الجواب الأكثر عقلانية للجميع.
clip image00352 10 interesting answers
أدب قياس الآية الثانية مكتوبة على اللوح:
ولكن عن 75 سم
بفضل الله أن عبقرية لم يكن لديك distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
للدراسة، في كيفية العديد من أجزاء هي طبيعة تقسيم؟:
‘غ’ تلح ‘.
دافينشي، وهو مقطع لفظي وقد حصلت لصق إلى الآخر.
clip image00524 10 interesting answers
كيف البرمائيات التنفس؟:
الضفدع لديه المجاري المشقوق، والتي تطلق صوت نموذجي ‘cloac، cloac’.
لحسن الحظ الشق …
clip image00618 10 interesting answers
كيف شكل سلسلة جبال؟:
الجبال لا تشكل في واحد أو يومين، وأنها تأخذ وقتا طويلا لذلك.
نعم … ربما، وأسابيع؟
clip image00711 10 interesting answers
ما هو الغلاف الجوي؟:
الغلاف الجوي هو موقع حيث يأخذ مكان في عمليات الغلاف الجوي مثل الغيوم. في هذا المكان ويتم إنتاج أشعة الزلزالية؛ هذه منها توليد الزلازل وانها يرتجف الأرض.
دون أي كلمة
clip image0087 10 interesting answers
تسمية بعض المضادات الحيوية:
الكحول والقطن وبيروكسيد.
نعم، وسوف الضمادات تكون قابلة للنقل بواسطة يمر … متفرقة!
clip image0097 10 interesting answers
ما هو الإيمان؟:
وهذا ما يعطي الله لنا أن نفهم الكهنة.
37 سنوات في محاولة لفهمها …
clip image0104 10 interesting answers

المسار: فوتورو لايف

 

 私はいくつかの大学にこれらの試験の回答を認定し、このスパムの文を信じていないが、私は複数の答えが善意で正当な創造物であることは疑いを持っている。 赤で答えは声を出して考えています。

心臓の動きはどちらですか。
自身と体の周り翻訳を中心とした回転。
大動脈は、首を絞めている必要があります。ので、それはあなたの思考を妨げる、馬鹿の作品!
clip image001105 10 interesting answers
円の定義を与える。
それは、リングを形成する2つのエンドポイントで貼り付けラインです。
グレート、その改質するための単純なようだ…
clip image00269 10 interesting answers
水路は何でしたか?:
彼らは別の極端から水を運ぶのではなく、バケツを運んで行くために建設された。
これは、すべての最も合理的な答えです。
clip image00352 10 interesting answers
ボードに書かれた第二の詩を文学 – 測定:
それは、約75センチメートルだ
天才はdistanciometerを持っていなかったことを神に感謝します…
clip image00438 10 interesting answers
研究のために、自然が分かれていますどのように多くの部分で?:
‘NA’トゥーレ ‘。
ダヴィンチ、音節は、他のいずれかに貼り付けてしまっています。
clip image00524 10 interesting answers
両生類はどのように息をするのですか?:
カエルは、典型的な音 ‘cloac、cloac’を起動裂下水道を持っています。
幸い裂…
clip image00618 10 interesting answers
山脈フォームをどのように行う?:
山脈は、1つまたは2つの日で形成しない、彼らはそれのために長い時間がかかる。
はい…おそらく、数週間?
clip image00711 10 interesting answers
雰囲気は何ですか:
雰囲気は、雲のような場所の雰囲気のプロセスをとるサイトです。 この場所で地震線が生成され、これらのものは、地震を発生させ、地球は震えている。
任意の単語なし
clip image0087 10 interesting answers
いくつかの抗生物質に名前を付けます。
アルコール綿や過。
はいや包帯は、パスによってリムーバブル…散漫だろう!
clip image0097 10 interesting answers
信仰とは何ですか?:
それは司祭を理解するために、神が私たちを与えるものだ。
それらを理解しようとしている37歳…
clip image0104 10 interesting answers

ルート: フトゥロビーチライブ

 

 我不相信这种垃圾邮件的说法,派驻这些考试的一些大学,但我有一个以上的答案毫无疑问,是一个合法的创造真诚。 红色答案的想法大声。

这是心脏的运动?
左右旋转身体周围本身与翻译。
主动脉必须被扼杀,所以阻碍了你的思维,一块白痴!
clip image001105 10 interesting answers
给圆的定义:
粘贴的两个端点,形成一个环,它是一个线。
太好了,似乎简单的重新…
clip image00269 10 interesting answers
什么是渡槽?
他们被修造去挑水,而不是从一个极端走向另一个提着水桶去。
这是最合理的答案。
clip image00352 10 interesting answers
文学测量的第二首诗在黑板上写:
这是约75厘米
感谢神的天才没有一个distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
研究,在许多地方是如何的性质分为:
“NA”’未来’。
达芬奇,一个音节得到粘贴到另一个。
clip image00524 10 interesting answers
两栖动物如何呼吸?
青蛙有一个下水道裂,启动典型的声音cloac,cloac’。
幸运的是,裂…
clip image00618 10 interesting answers
如何做山脉形式?
山不形成在一两天内,他们需要很长的时间。
是的……也许,周?
clip image00711 10 interesting answers
什么是大气?
现场的气氛是需要如云的地方氛围的过程。 在这个地方,产生地震波的地震和地球颤抖。
没有任何字
clip image0087 10 interesting answers
命名一些抗生素:
酒精棉和过氧化氢。
是和绷带,将可拆卸通过的浮躁!
clip image0097 10 interesting answers
什么信仰?
这是上帝给我们理解祭司。
37年,试图了解他们…
clip image0104 10 interesting answers

路线: 可以有即时

 

 Jag tror inte på detta spam uttalande, som ackrediterar dessa examen svar till vissa universitet, men jag tvivlar inte på att fler än ett svar är en legitim skapelse i god tro. Svaren i rött är tankar högt.

Vilka är hjärtats rörelser?:
Rotation runt sig själv och översättning runt kroppen.
Aorta ska strypa dig, så det hindrar ditt tänkande, bit idiot!
clip image001105 10 interesting answers
Ge en definition av cirkel:
Det är en linje klistras in genom två ändpunkter bildar en ring.
Stor, verkar enkelt för dess omformulering …
clip image00269 10 interesting answers
Vilka var de akvedukter?:
De byggdes för att transportera vatten från en ytterlighet till en annan i stället för att gå bära hinkar.
Detta är den mest rationella svaret av alla.
clip image00352 10 interesting answers
Litteratur-Mät andra versen skriven på tavlan:
Det är ca 75 cm
Tack Gud att geniet inte hade en distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
För studien, i hur många delar är arten uppdelad?:
‘Na’ “Ture”.
Davinci har en stavelse fick klistras på den andra.
clip image00524 10 interesting answers
Hur andas amfibier?:
Grodan har en kluven avlopp, som lanserar den typiska sound “cloac, cloac ‘.
Lyckligtvis kluven …
clip image00618 10 interesting answers
Hur bildar bergskedjan?:
Berg bildar inte i en eller två dagar, de tar lång tid för det.
Ja … kanske veckor?
clip image00711 10 interesting answers
Vad är atmosfären?:
Stämningen är platsen där sker atmosfär processer som moln. På denna plats seismiska strålar produceras, dessa de genererar jordbävningar och jord darrande.
Utan ett ord
clip image0087 10 interesting answers
Nämn några Antibiotika:
Alkohol, bomull och peroxid.
Ja och bandagen skulle kunna avlägsnas genom-går … scatterbrained!
clip image0097 10 interesting answers
Vad är tro?:
Det är vad Gud ger oss att förstå präster.
37 år som försöker att förstå dem …
clip image0104 10 interesting answers

Rutt: Futuro Live

 

 I nie wierzę w to spam oświadczeniu, które udziela akredytacji tych egzamin w odpowiedzi na jakimś uniwersytecie, ale nie mam wątpliwości, że więcej niż jedna odpowiedź jest uzasadnione tworzenie w dobrej wierze. Odpowiedzi na czerwono są myśli na głos.

Jakie są sercem ruchy?:
Obrót wokół siebie i tłumaczenia wokół ciała.
Aorta musi być dusi Cię, więc to utrudnia swoje myślenie, kawałek idioty!
clip image001105 10 interesting answers
Daj definicji okręgu:
To jest linia wklejony przez dwa punkty końcowe tworzących pierścień.
Wielka, wydaje się proste dla jej przeformułowania …
clip image00269 10 interesting answers
Jakie były akwedukty?:
Zostały one zbudowane, aby nosić wodę z jednej skrajności w drugą, a nie iść przenoszenia wiadra.
Jest to najbardziej racjonalne odpowiedzi wszystkim.
clip image00352 10 interesting answers
Literatura-Zmierz drugi wiersz napisany na tablicy:
To około 75 cm
Dzięki Bogu, że geniusz nie mają distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
W badaniu, w jak wiele części jest natura podzielić?:
“NA” “tury”.
Davinci, sylaba ma wklejony do drugiej.
clip image00524 10 interesting answers
Jak płazy oddychać?:
Żaba ma rozszczep kanalizacji, która wywołuje typowe brzmienie ‘cloac, cloac “.
Szczęśliwie rozszczep …
clip image00618 10 interesting answers
Jak zrobić formularz pasmo górskie?:
Góry nie tworzą się w jeden lub dwa dni, to zająć dużo czasu na to.
Tak … Może tydzień?
clip image00711 10 interesting answers
Jaka jest atmosfera?:
Atmosfera jest miejsce, gdzie odbywa atmosfera miejsce w procesy jak chmury. W tym miejscu produkowane są promienie sejsmiczne, te z nich generować trzęsienia ziemi i Ziemi drżenie.
Bez żadnego słowa
clip image0087 10 interesting answers
Imię niektóre antybiotyki:
Alkohol, bawełna i nadtlenek.
Tak i bandaże będzie zdejmowany obwodnic … roztrzepana!
clip image0097 10 interesting answers
Co jest wiara?:
To jest to, co Bóg daje nam do zrozumienia, kapłanów.
37 lat stara się je zrozumieć …
clip image0104 10 interesting answers

Trasa: Futuro żywo

 

 Tôi không tin vào tuyên bố của thư rác này, mà công nhận những câu trả lời của những bài kiểm tra đối với một số trường đại học, nhưng tôi không có nghi ngờ rằng nhiều câu trả lời là một sáng tạo hợp pháp trong đức tin tốt. Các câu trả lời trong màu đỏ là những suy nghĩ lớn tiếng.

Mà là chuyển động của tim:
Quay xung quanh chính nó và dịch xung quanh cơ thể.
Động mạch chủ phải được bóp cổ bạn, vì nó cản trở suy nghĩ của bạn, mảnh đồ ngốc!
clip image001105 10 interesting answers
Cung cấp cho một định nghĩa của vòng tròn:
Nó là một dòng dán bằng hai thiết bị đầu cuối tạo thành một vòng.
Tuyệt vời, có vẻ đơn giản cho tái lập của nó …
clip image00269 10 interesting answers
Các cống dẫn nước đã được những gì?
Chúng được xây dựng để dẫn nước từ một thái cực khác hơn là đi mang xô.
Đây là câu trả lời hợp lý nhất của tất cả.
clip image00352 10 interesting answers
Văn học-Đo câu thứ hai được viết trên diễn đàn:
Đó là khoảng 75 cm
Cảm ơn Chúa vì các thiên tài không có distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Để nghiên cứu, trong bao nhiêu phần là bản chất chia:
‘Na’ ‘ture.
Davinci, một âm tiết đã bị dán vào một khác.
clip image00524 10 interesting answers
Làm thế nào để các loài lưỡng cư thở:
Loài ếch này có một cống hở, mà ra mắt âm thanh điển hình ‘cloac, cloac.
May mắn là hàm ếch …
clip image00618 10 interesting answers
Làm thế nào để hình thức dãy núi:
Núi không hình thành trong một hoặc hai ngày, họ mất nhiều thời gian cho nó.
Có … Có lẽ, tuần?
clip image00711 10 interesting answers
Không khí là gì?:
Bầu không khí là trang web nơi có quá trình diễn ra bầu không khí giống như những đám mây. Ở nơi này tia địa chấn được sản xuất, những người tạo ra động đất và trái đất đã run rẩy.
Nếu không có bất kỳ từ nào
clip image0087 10 interesting answers
Tên một số loại thuốc kháng sinh:
Rượu, bông và peroxide.
Có và băng sẽ được tháo rời từng đi … đãng!
clip image0097 10 interesting answers
Đức tin là gì?
Đó là những gì Thiên Chúa cho chúng ta hiểu được các linh mục.
37 năm cố gắng để hiểu họ …
clip image0104 10 interesting answers

Tuyến đường: Futuro sống

 

 Δεν πιστεύω στη δήλωσή Αυτό το spam, η οποία πιστοποιεί τις απαντήσεις αυτές τις εξετάσεις για κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι περισσότερες από μία απάντηση είναι μια νόμιμη δημιουργία με καλή πίστη. Οι απαντήσεις στο κόκκινο είναι οι σκέψεις φωναχτά.

Ποιες είναι οι κινήσεις της καρδιάς;:
Περιστροφή γύρω από τον εαυτό της και έγινε γύρω από το σώμα.
Η αορτή πρέπει να σας πνίγει? Έτσι ώστε να εμποδίζει τη σκέψη σας, το κομμάτι της ηλίθιος!
clip image001105 10 interesting answers
Δώστε έναν ορισμό του κύκλου:
Πρόκειται για μια σειρά επικολληθεί από δύο τελικά σημεία που σχηματίζουν ένα δαχτυλίδι.
Μεγάλη, φαίνεται απλό για την αναδιατύπωση της …
clip image00269 10 interesting answers
Ποια ήταν τα υδραγωγεία;:
Είχαν κατασκευαστεί για να μεταφέρουν το νερό από το ένα άκρο στο άλλο, αντί να πάει μεταφέρουν κουβάδες.
Αυτή είναι η πιο λογική απάντηση όλων.
clip image00352 10 interesting answers
Λογοτεχνία-Μετρήστε το δεύτερο στίχο γραμμένο στον πίνακα:
Είναι γύρω στα 75 cm
Χάρη στο Θεό ότι η ιδιοφυΐα δεν έχουν distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Για τη μελέτη, σε πόσα μέρη είναι η φύση χωρίζεται;:
«Δ.ε.» «structure».
Davinci, μια συλλαβή έχει πήρα επικολληθεί στην άλλη.
clip image00524 10 interesting answers
Πώς αμφίβια αναπνέουν;:
Ο βάτραχος έχει μια σχισμή στο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο ξεκινά «cloac, cloac» του χαρακτηριστικό ήχο.
Ευτυχώς, η σχισμή …
clip image00618 10 interesting answers
Πώς βουνό μορφή σειράς;:
Βουνά δεν αποτελούν σε μία ή δύο ημέρες, θα πάρει πολύ χρόνο για αυτό.
Ναι … Ίσως, εβδομάδες;
clip image00711 10 interesting answers
Τι είναι η ατμόσφαιρα;:
Η ατμόσφαιρα είναι η τοποθεσία όπου λαμβάνει χώρα διεργασίες ατμόσφαιρα σαν σύννεφα. Σε αυτό το μέρος οι σεισμικές ακτίνες που παράγονται? Αυτά από αυτούς δημιουργούν σεισμούς και Γης τρέμει.
Χωρίς καμία λέξη
clip image0087 10 interesting answers
Ονομάστε μερικά αντιβιοτικά:
Αλκοόλη, το βαμβάκι και το υπεροξείδιο.
Ναι και οι επίδεσμοι θα αφαιρείται από-περνά … κοκορόμυαλος!
clip image0097 10 interesting answers
Ποια είναι η Πίστη;:
Είναι αυτό που ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε ιερείς.
37 χρόνια προσπαθώντας να τους καταλάβουμε …
clip image0104 10 interesting answers

Διαδρομή: Futuro Ζωντανά

 

 내가 어떤 대학이 시험의 반응을 인정한다이 스팸의 문을 믿지 않는,하지만 난 하나 이상의 응답이 선의 합법적 인 창조 의심의 여지가있다. 빨간색 대답 소리내어 생각합니다.

심장의 움직임은 어떤 있습니까? :
자신과 몸의 주위에 번역의 주위에 회전.
대동맥을 교살해야합니다, 그래서 당신의 생각, 바보의 조각을 방해!
clip image001105 10 interesting answers
원의 정의를 제공합니다 :
그것은 반지를 형성하는 두 끝점에서 붙여 줄 수 있습니다.
좋아, 그 재구성에 대한 간단한 같다 …
clip image00269 10 interesting answers
수로는 무엇인가? :
그들은 하나의 극단에서 다른 물을 운반하기보다는 양동이를 들고 가서 지어졌다.
이 모든의 가장 합리적인 해답입니다.
clip image00352 10 interesting answers
문학 측정 보드에 쓰여진 두 번째 구절 :
그것은 약 75cm의
천재 distanciometer이 없었 하나님 감사합니다 …
clip image00438 10 interesting answers
연구에서 자연 나누어 얼마나 많은 부분입니까? :
‘NA’진짜야 ‘.
다빈치는 음절이 다른 곳으로 붙여 가지고있다.
clip image00524 10 interesting answers
양서류는 어떻게 숨을합니까? :
개구리는 전형적인 소리 ‘cloac, cloac’를 시작 갈라진 하수가 있습니다.
다행히 갈라진 …
clip image00618 10 interesting answers
산맥 양식을 어떻게? :
산 하나 또는 두 개의 일, 그들은 그것을 오랜 시간이 걸릴 형성하지 않습니다.
예 … 아마도, 주?
clip image00711 10 interesting answers
분위기는 무엇입니까? :
분위기 구름 같은 장소 분위기의 프로세스를 걸립니다 사이트입니다. 이 곳에서 지진 광선이 생성되며,이 사람들은 지진을 생성하고 지구는 떨고있어.
어떤 단어없이
clip image0087 10 interesting answers
일부 항생제의 이름 :
알코올, 면화, 과산화수소.
– 통과하여 예와 붕대가 제거 될 것 … 산만!
clip image0097 10 interesting answers
믿음은 무엇입니까? :
하나님이 우리에게 제사장을 이해하는 줄거야.
그들을 이해하려고 노력 삼십칠년 …
clip image0104 10 interesting answers

경로 : 푸투 라이브

 

 मैं कुछ विश्वविद्यालय को इन परीक्षा की प्रतिक्रियाओं accredits जो इस स्पैम के बयान में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं एक से अधिक उत्तर अच्छा विश्वास में एक वैध रचना है कि कोई संदेह नहीं है. लाल रंग में जवाब जोर से विचार कर रहे हैं.

दिल के आंदोलनों कौन हैं?
ही है और शरीर के चारों ओर अनुवाद चारों ओर रोटेशन.
महाधमनी आप गला जाना चाहिए, तो यह आपकी सोच, मूर्ख का टुकड़ा बाधा उत्पन्न करती है!
clip image001105 10 interesting answers
वृत्त की एक परिभाषा दे:
यह एक अंगूठी बनाने दो endpoints से चिपकाया एक लाइन है.
बढ़िया है, इसकी पुनः के लिए आसान लगता है …
clip image00269 10 interesting answers
जलसेतु क्या थे?
वे एक चरम से दूसरे में पानी ले जाने के बजाय बाल्टी ले जाने के लिए जाने के लिए बनाया गया था.
इस सब के सबसे तर्कसंगत जवाब है.
clip image00352 10 interesting answers
साहित्य उपाय बोर्ड पर लिखा दूसरी कविता:
इसके बारे में 75 सेमी है
प्रतिभा एक distanciometer नहीं था कि भगवान को धन्यवाद …
clip image00438 10 interesting answers
अध्ययन के लिए, में प्रकृति विभाजित कितने भागों है?
” ना ‘ऊपरी’.
Davinci, एक अक्षर एक दूसरे को चिपकाया गया गया है.
clip image00524 10 interesting answers
उभयचर कैसे सांस ले सकता हूं?:
मेंढक ठेठ ध्वनि ‘cloac, cloac’ की शुरूआत की है, जो एक फांक सीवर, है.
सौभाग्य से फांक …
clip image00618 10 interesting answers
पर्वत श्रृंखला फार्म कैसे करते हैं?
पहाड़ों में एक या दो दिन में, वे इसके लिए एक लंबा समय लग फार्म नहीं है.
हाँ … शायद, सप्ताह?
clip image00711 10 interesting answers
माहौल क्या है?
वातावरण बादलों की तरह जगह वातावरण की प्रक्रियाओं लेता है जहाँ साइट है. इस जगह में भूकंप किरणों का उत्पादन किया जाता है, इन लोगों को भूकंप पैदा करते हैं और पृथ्वी कांप रहा है.
किसी भी शब्द के बिना
clip image0087 10 interesting answers
कुछ एंटीबायोटिक्स नाम:
शराब, कपास और पेरोक्साइड.
गुजरता से हाँ और पट्टियाँ हटाने योग्य होगा … scatterbrained!
clip image0097 10 interesting answers
विश्वास क्या है?
यह भगवान ने हमें पुजारियों को समझने के लिए दे रहा है.
उन्हें समझने की कोशिश कर रहा 37 साल …
clip image0104 10 interesting answers

रूट: Futuro लाइव

 

 Я не верю в это заявление спама, которая аккредитует этих ответов экзамена на некоторые университете, но я не сомневаюсь, что более одного ответа является законным создание добросовестно. Ответы красным цветом, мысли вслух.

Какие движения сердца?:
Вращение вокруг себя и переводчиков по всему телу.
Аорты должны душить вас, так что мешает ваше мышление, кусок идиота!
clip image001105 10 interesting answers
Дайте определение круга:
Это линия наклеиваются две конечные точки образуют кольцо.
Великий, кажется простым для его пересмотра …
clip image00269 10 interesting answers
Каковы были акведуки?:
Они были построены, чтобы носить воду из одной крайности в другую, а не идти ведрами.
Это наиболее рациональный ответ из всех.
clip image00352 10 interesting answers
Литературно-измерения второй стих написал на доске:
Речь идет о 75 см
Слава Богу, что гений не было distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Для изучения, в сколько частей природы разделены?:
‘Па’ ‘туры’.
Davinci, слог попала вставить в другой.
clip image00524 10 interesting answers
Как амфибий дышать?:
Лягушка имеет расщелину канализации, которая запускает “cloac, cloac ‘типичный звук.
К счастью, расщелина …
clip image00618 10 interesting answers
Как форма горной цепи?:
Горы не образуют в один или два дня, им требуется много времени для этого.
Да … Может быть, недель?
clip image00711 10 interesting answers
Какая атмосфера?:
Атмосфера места, где занимает место процессы атмосферы, как облака. В этом месте сейсмические лучи возникают, эти те, генерировать землетрясения и Земля дрожит.
Без слов
clip image0087 10 interesting answers
Назовите некоторые антибиотики:
Алкоголь, хлопок и пероксид.
Да и бинтов будет съемной обходит … легкомысленный!
clip image0097 10 interesting answers
Какая вера?:
Это то, что Бог дал нам понять, священников.
37 лет, пытаясь понять их …
clip image0104 10 interesting answers

Маршрут: Онлайн-Futuro

 

 אני לא מאמין בדבריו של הזבל הזה, שaccredits התגובות של אלה לבחינה כלשהי אוניברסיטה, אבל אין לי ספק שיותר מתשובה אחת היא יצירה לגיטימית בתום לב. את התשובות באדום הן מחשבות בקול רם.

אילו הן התנועות של הלב?:
סיבוב סביב עצמו, ובערך בגוף.
אב העורקים חייבים להיות חונקים אותך, כך שזה פוגע בחשיבה שלך, חתיכת האידיוט!
clip image001105 10 interesting answers
תן הגדרה של המעגל:
זהו קו שהודבק על ידי שתי נקודות קצה ויוצרים טבעת.
גדול, נראה פשוט לניסוח מחדש שלה …
clip image00269 10 interesting answers
מה היו אמות המים?:
הם נבנו כדי לשאת מים מקיצוניים אחד להמשנה ולא ללכת נושא דליים.
זו התשובה ההגיונית ביותר מכולם.
clip image00352 10 interesting answers
ספרות, מדוד את הפסוק השני כתוב על הלוח:
זה בערך 75 ס”מ
תודה לאל שלא היה להם גאון distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
לצורך המחקר, בכמה חלקים הוא מחולק הטבע?:
‘המכשור’ נה ‘”.
DaVinci, הברה יש להדביק לשנייה אחת.
clip image00524 10 interesting answers
איך דו חיים נושמים?:
יש צפרדע ביוב שסוע, שמשיק “cloac, cloac” הצליל האופייני.
למזלנו השסוע …
clip image00618 10 interesting answers
איך לעשות את צורת רכס הרים?:
הרים לא יוצרים באחד או יומיים, הם לוקחים הרבה זמן בשביל זה.
כן … אולי, שבועות?
clip image00711 10 interesting answers
מהי האווירה?:
האווירה היא האתר שבו לוקח תהליכים של מקום האווירה כמו עננים. במקום הזה קרני סיסמיים מיוצרות; אלה אלה יוצרים רעידות אדמה והארץ רועדת.
ללא כל מילה
clip image0087 10 interesting answers
שם כמה אנטיביוטיקה:
אלכוהול, כותנה ומי חמצן.
כן ואת התחבושות תהיה נשלף על ידי עוברת-… מפוזר!
clip image0097 10 interesting answers
מה האמונה?:
זה מה שאלוהים נותן לנו להבין את כמרים.
37 שנים מנסות להבין אותם …
clip image0104 10 interesting answers

מסלול: Futuro חי

 

 Bazı Üniversitesi bu sınav yanıtları akredite Bu istenmeyen açıklaması, inanmıyorum, ama birden fazla yanıt iyi niyetle meşru bir yaratılış olduğuna hiç şüphem yok. Kırmızı cevapları yüksek sesle düşünceleri vardır.

Kalbin hareketleri nelerdir?:
Kendisi ve vücutta Çeviri etrafında dönmesi.
Aort Eğer boğan gerekir, bu nedenle düşünce, aptal parçası engel!
clip image001105 10 interesting answers
Dairenin bir tanımı verin:
Bu bir halka oluşturan iki uç tarafından yapıştırılan bir çizgidir.
Yüksek, yeniden formüle için basit gibi görünüyor …
clip image00269 10 interesting answers
Su kemerleri nelerdi?:
Onlar bir aşırı diğerine su taşımak yerine kova taşıyan gitmek için inşa edilmiştir.
Bu, tüm en rasyonel cevaptır.
clip image00352 10 interesting answers
Edebiyat-Tedbir tahtada yazılı ikinci ayet:
Yaklaşık 75 cm var
Dahi bir distanciometer yoktu Tanrı sayesinde …
clip image00438 10 interesting answers
Çalışma için, en doğa bölünmüş kaç parçaları?:
‘Na’ Ture ‘.
Davinci, bir hece diğeri için yapıştırılan var oldu.
clip image00524 10 interesting answers
Amfibi nasıl nefes alıyorsun?:
Kurbağa tipik ses ‘cloac, cloac’ başlattı bir yarık kanalizasyon vardır.
Neyse ki yarık …
clip image00618 10 interesting answers
Dağ nasıl oluşur?:
Dağları bir ya da iki gün içinde, bunun için uzun zaman alabilir oluşturmazlar.
Evet … Belki de, hafta?
clip image00711 10 interesting answers
Atmosfer nedir?:
Atmosfer bulutlar gibi yer atmosferi süreçleri alır sitedir. Bu yerde sismik ışınları üretilir; bunlar deprem oluşturmak ve Dünya titreme oluyor.
Herhangi bir kelime olmadan
clip image0087 10 interesting answers
Bazı Antibiyotikler isim:
Alkol, pamuk ve peroksit.
-Geçer ile Evet ve bandaj çıkarılabilir olacaktır … scatterbrained!
clip image0097 10 interesting answers
İnanç nedir?:
Bu Tanrı bize rahipler anlamak vermek budur.
Onları anlamaya çalışırken 37 yıl …
clip image0104 10 interesting answers

Güzergah: Futuro Canlı

 

 Ik geloof niet in deze spam-verklaring, die de reacties van deze examen’s accrediteert om wat University, maar ik twijfel er niet aan dat er meer dan een antwoord is een legitieme creatie in goed vertrouwen. De antwoorden in het rood zijn gedachten hardop.

Welke zijn de bewegingen van het hart?:
Rotatie om zichzelf en Vertaling rond het lichaam.
De aorta moet wurgen je, dus het belemmert je denken, stuk idioot!
clip image001105 10 interesting answers
Geef een definitie van de cirkel:
Het is een lijn geplakt door twee eindpunten vormen van een ring.
Geweldig, lijkt eenvoudig om zijn herformulering …
clip image00269 10 interesting answers
Wat waren de aquaducten?:
Ze werden gebouwd om het water van het ene uiterste naar het andere in plaats van te gaan dragen emmers.
Dit is de meest rationele antwoord van allemaal.
clip image00352 10 interesting answers
Literatuur-Meet het tweede couplet geschreven op het bord:
Het is ongeveer 75 cm
Met dank aan God die het genie had geen distanciometer …
clip image00438 10 interesting answers
Voor de studie, in hoeveel delen is de aard verdeeld?:
‘Na’ ‘tuur’.
Davinci, heeft een lettergreep werd geplakt op de andere.
clip image00524 10 interesting answers
Hoe kan amfibieën ademen?:
De kikker heeft een gespleten riool, die het typische geluid ‘cloac, cloac’ lanceert.
Gelukkig is de gespleten …
clip image00618 10 interesting answers
Hoe doe bergketen vorm?:
Bergen vormen niet in een of twee dagen, nemen ze een lange tijd voor.
Ja … Misschien, weken?
clip image00711 10 interesting answers
Wat is de sfeer?:
De sfeer is de site waar vindt processen plaatsvinden atmosfeer als wolken. In deze plaats seismische stralen worden geproduceerd; deze degenen genereren aardbevingen en aarde is bevende.
Zonder een woord
clip image0087 10 interesting answers
Noem enkele Antibiotica:
Alcohol, katoen en peroxide.
Ja en de verbanden zouden onuitwisbaar by-pass … warhoofd!
clip image0097 10 interesting answers
Wat is het geloof?:
Het is wat God ons geven om priesters te begrijpen.
37 jaar proberen ze te begrijpen …
clip image0104 10 interesting answers

Route: Futuro Levende

 

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply